About: Stairs

An Entity of Type: company, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Stairs are a structure designed to bridge a large vertical distance between lower and higher levels by dividing it into smaller vertical distances. This is achieved as a diagonal series of horizontal platforms called steps which enable passage to the other level by stepping from one to another step in turn. Steps are very typically rectangular. Stairs may be straight, round, or may consist of two or more straight pieces connected at angles.

Property Value
dbo:abstract
 • الدَرَج أو السلالم هي سلسلة من الدرجات التي تكون وسيلة اتصال بين الطابق والأخر. أو مجموعة من الدرج مكونة لمستوي مائل الغرض منه الوصول بسهولة من طابق إلي آخر. وتوضع السلالم في مكان يخصص لها في المبني يعرف اصطلاحا ببئر السلم. (ar)
 • Una escala o escalinata (o escala forana) és un element constructiu que permet de salvar una distància vertical mitjançant un seguit d'esglaons o graons. L'escala es divideix en trams o sèries parcials d'esglaons, separades per replans o replanells o saplans; la part superior de l'escala, que sol acabar també en un replà, es diu el cap de l'escala; el replà que va del graó superior fins a la porta se'n diu naia. La part inferior, on comencen els esglaons, es diu el peu de l'escala. L'escala de pedra va bastida dins un badiu o espai buit, que és la caixa o el buc, ço és el conjunt de les parets que limiten una escala. La volta formada per les pedres que sostenen els esglaons s'anomena llit, sobrellit o volta de l'escala, que puja fins a dalt de tot i serveix per a anar al terrat, o hi fan una mitjanada i serveix de rebost, a Mallorca. Una escala dividida en trams que canvien de direcció, té un espai buit en el centre, comprès entre els diversos trams, de dalt a baix, que és l'ull o el tou de l'escala. Finalment, l'escala pot tenir o no tenir barana, que s'anomena també barandat i arrambador segons les regions. Les mides dels graons reben noms específics: * Estesa: És la distància horitzontal entre entre les vores de dos graons successius. Com que els graons solen tenir volada, l'estesa sol ser més gran que la fondària de la cara superior del graó. * Alçada: És la distància vertical entre entre les vores de dos graons successius. * Llargada del graó: l'amplària de l'escala. (ca)
 • Schodiště je šikmá nosná konstrukce (stavební prvek) sloužící k propojení jednotlivých podlaží nebo k pěšímu překonání určitého výškového rozdílu. V závislosti na následném využití schodiště je potřeba naplánovat a vhodně zvolit použité materiály a další specifikace, jakými jsou výška stupně, nebo šířka schodnice, sklon, průchodná a podchodná výška a další. Kromě těchto schodišť (interiérových nebo exteriérových) existují také schodiště jako samostatné venkovní stavby (viz např. Seznam pražských schodišť). Je také prvek zahradní architektury používaný v sadovnické tvorbě. (cs)
 • Οι σκάλες είναι οικοδομική κατασκευή που έχει σχεδιαστεί για την γεφύρωση μιας μεγάλης κατακόρυφης απόστασης διαιρώντας την σε μικρότερες κατακόρυφες αποστάσεις, που ονομάζονται σκαλοπάτια. Οι σκάλες μπορούν να είναι ίσιες, στρογγυλές ή να αποτελούνται από δύο ή περισσότερα ίσια κομμάτια συνδεδεμένα σε γωνίες. Ειδικοί τύποι σκάλων περιλαμβάνουν κυλιόμενες σκάλες και ανεμόσκαλες. (el)
 • Ŝtuparo estas vico de plataj tabuloj pli kaj pli altaj, nome ŝtupoj, sur kiujn oni metas la piedojn por supren aŭ malsupren iri. Ŝtuparo estas arkitektura ero. Manrelo estas relo, kiu estas dezajnita por esti ekprenita de la mano por doni stabilecon aŭ subtenon kaj estas ofte uzata dum suprenirado aŭ malsupreniro de ŝtuparoj. Laŭ Francisko Azorín ŝtupo estas Horizontala prismo, kiu ordigita kun aliaj faciligas la iradon inter malsamnivelaj lokoj. Li indikas etimologion el la antikva germana stuofa. Kaj li aldonas la terminojn ŝtuparo, por Aro da sinsekve ordigitaj ŝtupoj; ŝtuparejo, por Loko, kie estas konstruita ŝtuparo. Kaj li listigas multajn teknikajn terminojn: ŝtupolarĝo, ŝtupolongo, ŝtupoalto, ŝtupofaco, ŝtuporando, ŝtupoplato, ŝtupara branĉo, ŝtupara akso, ŝtupara kavo, ŝtupara paŝlinio, ŝtupara rando, ŝtupara plato, ŝtupara haltejo, ŝtupara muro, ŝtupara volbo, interna ŝtuparo, ekstera ŝtuparo, helica ŝtuparo, dubranĉa ŝtuparo, armitbetona ŝtuparo. (eo)
 • Eine Treppe (süddt. und österr. Stiege) ist ein aus Stufen gebildeter Auf- oder Abgang, der es ermöglicht, Höhenunterschiede bequem und trittsicher zu überwinden. Das Verhältnis von Steigungshöhe zum Auftritt ist das (genormte) Steigungsverhältnis der Treppensteigung. Eine Treppe besteht aus mindestens drei aufeinander folgenden Stufen. Häufig sind auch Kombinationen aus Treppenläufen und Treppenabsätzen sowie, für die sichere Benutzung, Geländer als Absturzsicherung und ein Handlauf zum Festhalten. (de)
 • Eskailera, mailadia edo zurubia eraikineko edo lurzoruko bi maila arteko lotura egin ahal izateko jartzen den maila-sail kateatua da. Mailaz osatuta, artean eskailera-buruak ditu. Finkoa, eramangarria edo higikorra izan daiteke. Zabala bada, baita artistiko edo monumentala ere, harmailadi du izena. Eramangarriak, berriz, zurubi edo esku-eskailera du izena eta mailak higiduran dituenak eskailera mekanikoa. * Atal bateko eskailera * Konkorturiko atala duen eskailera * Bi ataleko eskailera * Lau ataleko eskailera (eu)
 • La palabra escalera procede etimológicamente del latín scala. Una escalera es una construcción diseñada para comunicar varios espacios situados a diferentes alturas.Está conformada por escalones (peldaños) y puede disponer de varios tramos separados por descansos, mesetas o rellanos. Pueden ser fijas, transportables o móviles. A la escalera amplia, generalmente artística o monumental, se la llama escalinata. La transportable o «de mano», elaborada con madera, cuerda o ambos materiales, se la denomina escala. Algunas alternativas a las escaleras son los ascensores, salvaescaleras, pasillos rodantes inclinados y rampas. Un hueco de escalera es un hueco vertical o una abertura que contiene una escalera. Un tramo (de escaleras) es una parte inclinada de una escalera que consta de escalones (y sus soportes laterales si los soportes están separados de los escalones).​ (es)
 • Is sraith céimeanna idir dhá urlár nó idir dhá ard éagsúla é staighre . (ga)
 • Tangga adalah sebuah konstruksi yang dirancang untuk menghubungi dua tingkat vertikal yang memiliki jarak satu sama lain. (in)
 • Stairs are a structure designed to bridge a large vertical distance between lower and higher levels by dividing it into smaller vertical distances. This is achieved as a diagonal series of horizontal platforms called steps which enable passage to the other level by stepping from one to another step in turn. Steps are very typically rectangular. Stairs may be straight, round, or may consist of two or more straight pieces connected at angles. Types of stairs include staircases (also called stairways), ladders, and escalators. Some alternatives to stairs are elevators (also called lifts), stairlifts, inclined moving walkways, and ramps. A stairwell is a vertical shaft or opening that contains a staircase. A flight (of stairs) is an inclined part of a staircase consisting of steps (and their lateral supports if supports are separate from steps). (en)
 • Un escalier est une construction architecturale constituée d'une suite régulière de marches, ou degrés, permettant d'accéder à un étage, de passer d'un niveau à un autre en montant et descendant. Le terme a pour origine étymologique « scala », l'« échelle » en latin. Le métier correspondant est celui d'escaliéteur. Par extension, ce type de construction a donné son nom à un escalier, voie piétonne, à ciel ouvert ou couverte, constituée d’une ou plusieurs marches. (fr)
 • 階段(かいだん)は、高低差のある場所への移動を行うための構造物。人間の足で昇降可能な高さ(蹴上げ)をもつ、いくつもの水平な段(踏みづら)に分割されている。日本語の古語および雅語では、きざはし(階)と言う。 (ja)
 • 계단(階段)은 높이의 차이가 있는 두 곳을 오르내리는 데 쓰이는 여러 단으로 구성된 통로이다. 화재, 테러 등 재난 시 대피 통로를 위주로 이용되고 있으며, 실내에도 계단이 아예 설계되는 경우가 있다. 그 외에도 출입구를 계단으로 꾸미는 경우도 대부분이다. (ko)
 • La scala in architettura è una costruzione edilizia che si definisce come struttura di collegamento verticale fra i diversi piani di un edificio. (it)
 • Een trap is een constructie, die een verbinding vormt tussen twee op verschillend niveau gelegen vlakken, zoals vloeren of terrassen. Via deze verbinding verplaatst men zich lopend zowel horizontaal als verticaal, om zo van het ene niveau naar een ander te komen (door klimmen of dalen). Een trap is meestal een vast onderdeel van een gebouw, maar er bestaan ook verplaatsbare trappen, zoals een vliegtuigtrap of een keukentrapje. (nl)
 • Schody – element budynku lub ukształtowania terenu, który umożliwia komunikację między różnymi poziomami. Schody znane są od najstarszych czasów. W starożytności i średniowieczu miały zastosowanie czysto praktyczne. Jedynie stopnie zewnętrzne, wykonane z kamienia, pomimo prostej konstrukcji stanowiły element architektoniczny zdobiący, podkreślający rangę obiektu (schody wiodące do świątyni, kościoła, zamku itp.) Dopiero w okresie renesansu zaczęto stosować bardziej dekoracyjne formy schodów. Oprócz schodów reprezentacyjnych w pałacach, bibliotekach, teatrach, domach mieszkalnych stosowano także ciasne, słabo oświetlone, niewygodne schody dla służby. Wymiary schodów regulują przepisy budowlane zawarte w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw budownictwa (rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), zgodnie z nimi minimalne, wymagania zależą od przeznaczenia budynków (budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, służba zdrowia) przeznaczenia schodów – wejścia do piwnic, na poddasze mogą zawierać mniej wygodne schody. Schody nie są jedynym elementem komunikacji pionowej. Stosowane są także pochylnie, rampy, windy i schody ruchome. (pl)
 • Uma escada (do baixo-latim scalata) é uma construção formada por uma série de degraus, destinada a ligar locais com diferenças de nível. (pt)
 • Схо́ди, рідше схі́дці, заст. сту́панка — це споруда, пристосування з горизонтальних виступів або східців, на які ступають, піднімаючись куди-небудь або спускаючись звідкись. Сходи можуть бути окремою спорудою, або конструктивним елементом будинку, споруди. Сходи в багатоповерхових будинках служать для сполучення між поверхами, із приміщеннями, дахами будівель і споруд, обслуговування обладнання. З протипожежних міркувань сходи влаштовують в окремих приміщеннях — прогонах. Сходи складаються з маршів і майданчиків. Залежно від числа маршів сходи бувають одно-, дво-, три-, і чотиримаршовими. Число маршів у сходах залежить від висоти поверху, кута нахилу і числа сходинок у марші. Найчастіше застосовують сходи дво- і тримаршові з кутом нахилу маршів 18-30°. Марші, що розташовані між поверхами, називаються міжповерховими; марші для виходу на горище — горищними, для спуску в підвал — підвальними. У кам'яних будинках сходи роблять залізобетонними або сталевими. Матеріал сходів і стін, що огороджують прогони, має обиратися відповідно до ступеня вогнестійкості будинку. Залежно від вогнестійкості будинку і його поверховості визначається також гранична відстань між прогонами: для вогнестійких будинків вона не має перевищувати 75-100 мм, для напівгорючих — 50-60 мм. (uk)
 • En trappa är en konstruktion ämnad att underlätta passagen mellan två skilda nivåer. (sv)
 • Ле́стница — функциональный и конструктивный элемент, обеспечивающий вертикальные связи. Лестница состоит из ряда ступеней. Обычно этот термин применяется к элементам зданий или сооружений, являющимся несущей конструкцией. Термин используется также для , подъёмных элементов служебных машин (например, пожарной), трапов судов, самолётов и вертолётов, верёвочных лестниц, садовых стремянок, эскалаторов и пр. (ru)
 • 樓梯是用於連接較大垂直距離的建築設計,原理是將此垂直距離切分為小段的垂直距離,稱為一級或一階樓梯,或稱為踏步。樓梯可能是直線的、螺旋形的,或可以由兩個以上的樓梯以某個角度連接而成。特殊類型的樓梯包含電動扶梯以及摺梯,有著與樓梯相同功能的設計有電梯、楼梯升降机、電動步道,或是傾斜的人行道。樓梯主要由樓梯段、休息板(平臺)和欄杆扶手(欄板)三部分組成。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 256015 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 65426 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1121764056 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:about
 • the difference between spiral and helical stairs (en)
dbp:date
 • September 2021 (en)
dbp:footer
 • Various examples of stairs (en)
dbp:image
 • Stair of the Ghica Grădișteanu Palace on Calea Victoriei from Bucharest .jpg (en)
 • Bruxelles Grand sablon 5 intérieur 01.JPG (en)
 • Opera Garnier Stairway 2008.JPG (en)
 • Bucuresti, Romania. MUZEUL NATIONAL COTROCENI. Scara interioara. .jpg (en)
dbp:perrow
 • 2 (xsd:integer)
dbp:totalWidth
 • 400 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الدَرَج أو السلالم هي سلسلة من الدرجات التي تكون وسيلة اتصال بين الطابق والأخر. أو مجموعة من الدرج مكونة لمستوي مائل الغرض منه الوصول بسهولة من طابق إلي آخر. وتوضع السلالم في مكان يخصص لها في المبني يعرف اصطلاحا ببئر السلم. (ar)
 • Schodiště je šikmá nosná konstrukce (stavební prvek) sloužící k propojení jednotlivých podlaží nebo k pěšímu překonání určitého výškového rozdílu. V závislosti na následném využití schodiště je potřeba naplánovat a vhodně zvolit použité materiály a další specifikace, jakými jsou výška stupně, nebo šířka schodnice, sklon, průchodná a podchodná výška a další. Kromě těchto schodišť (interiérových nebo exteriérových) existují také schodiště jako samostatné venkovní stavby (viz např. Seznam pražských schodišť). Je také prvek zahradní architektury používaný v sadovnické tvorbě. (cs)
 • Οι σκάλες είναι οικοδομική κατασκευή που έχει σχεδιαστεί για την γεφύρωση μιας μεγάλης κατακόρυφης απόστασης διαιρώντας την σε μικρότερες κατακόρυφες αποστάσεις, που ονομάζονται σκαλοπάτια. Οι σκάλες μπορούν να είναι ίσιες, στρογγυλές ή να αποτελούνται από δύο ή περισσότερα ίσια κομμάτια συνδεδεμένα σε γωνίες. Ειδικοί τύποι σκάλων περιλαμβάνουν κυλιόμενες σκάλες και ανεμόσκαλες. (el)
 • Eine Treppe (süddt. und österr. Stiege) ist ein aus Stufen gebildeter Auf- oder Abgang, der es ermöglicht, Höhenunterschiede bequem und trittsicher zu überwinden. Das Verhältnis von Steigungshöhe zum Auftritt ist das (genormte) Steigungsverhältnis der Treppensteigung. Eine Treppe besteht aus mindestens drei aufeinander folgenden Stufen. Häufig sind auch Kombinationen aus Treppenläufen und Treppenabsätzen sowie, für die sichere Benutzung, Geländer als Absturzsicherung und ein Handlauf zum Festhalten. (de)
 • Eskailera, mailadia edo zurubia eraikineko edo lurzoruko bi maila arteko lotura egin ahal izateko jartzen den maila-sail kateatua da. Mailaz osatuta, artean eskailera-buruak ditu. Finkoa, eramangarria edo higikorra izan daiteke. Zabala bada, baita artistiko edo monumentala ere, harmailadi du izena. Eramangarriak, berriz, zurubi edo esku-eskailera du izena eta mailak higiduran dituenak eskailera mekanikoa. * Atal bateko eskailera * Konkorturiko atala duen eskailera * Bi ataleko eskailera * Lau ataleko eskailera (eu)
 • Is sraith céimeanna idir dhá urlár nó idir dhá ard éagsúla é staighre . (ga)
 • Tangga adalah sebuah konstruksi yang dirancang untuk menghubungi dua tingkat vertikal yang memiliki jarak satu sama lain. (in)
 • Un escalier est une construction architecturale constituée d'une suite régulière de marches, ou degrés, permettant d'accéder à un étage, de passer d'un niveau à un autre en montant et descendant. Le terme a pour origine étymologique « scala », l'« échelle » en latin. Le métier correspondant est celui d'escaliéteur. Par extension, ce type de construction a donné son nom à un escalier, voie piétonne, à ciel ouvert ou couverte, constituée d’une ou plusieurs marches. (fr)
 • 階段(かいだん)は、高低差のある場所への移動を行うための構造物。人間の足で昇降可能な高さ(蹴上げ)をもつ、いくつもの水平な段(踏みづら)に分割されている。日本語の古語および雅語では、きざはし(階)と言う。 (ja)
 • 계단(階段)은 높이의 차이가 있는 두 곳을 오르내리는 데 쓰이는 여러 단으로 구성된 통로이다. 화재, 테러 등 재난 시 대피 통로를 위주로 이용되고 있으며, 실내에도 계단이 아예 설계되는 경우가 있다. 그 외에도 출입구를 계단으로 꾸미는 경우도 대부분이다. (ko)
 • La scala in architettura è una costruzione edilizia che si definisce come struttura di collegamento verticale fra i diversi piani di un edificio. (it)
 • Een trap is een constructie, die een verbinding vormt tussen twee op verschillend niveau gelegen vlakken, zoals vloeren of terrassen. Via deze verbinding verplaatst men zich lopend zowel horizontaal als verticaal, om zo van het ene niveau naar een ander te komen (door klimmen of dalen). Een trap is meestal een vast onderdeel van een gebouw, maar er bestaan ook verplaatsbare trappen, zoals een vliegtuigtrap of een keukentrapje. (nl)
 • Uma escada (do baixo-latim scalata) é uma construção formada por uma série de degraus, destinada a ligar locais com diferenças de nível. (pt)
 • En trappa är en konstruktion ämnad att underlätta passagen mellan två skilda nivåer. (sv)
 • Ле́стница — функциональный и конструктивный элемент, обеспечивающий вертикальные связи. Лестница состоит из ряда ступеней. Обычно этот термин применяется к элементам зданий или сооружений, являющимся несущей конструкцией. Термин используется также для , подъёмных элементов служебных машин (например, пожарной), трапов судов, самолётов и вертолётов, верёвочных лестниц, садовых стремянок, эскалаторов и пр. (ru)
 • 樓梯是用於連接較大垂直距離的建築設計,原理是將此垂直距離切分為小段的垂直距離,稱為一級或一階樓梯,或稱為踏步。樓梯可能是直線的、螺旋形的,或可以由兩個以上的樓梯以某個角度連接而成。特殊類型的樓梯包含電動扶梯以及摺梯,有著與樓梯相同功能的設計有電梯、楼梯升降机、電動步道,或是傾斜的人行道。樓梯主要由樓梯段、休息板(平臺)和欄杆扶手(欄板)三部分組成。 (zh)
 • Una escala o escalinata (o escala forana) és un element constructiu que permet de salvar una distància vertical mitjançant un seguit d'esglaons o graons. L'escala es divideix en trams o sèries parcials d'esglaons, separades per replans o replanells o saplans; la part superior de l'escala, que sol acabar també en un replà, es diu el cap de l'escala; el replà que va del graó superior fins a la porta se'n diu naia. La part inferior, on comencen els esglaons, es diu el peu de l'escala. Les mides dels graons reben noms específics: (ca)
 • Ŝtuparo estas vico de plataj tabuloj pli kaj pli altaj, nome ŝtupoj, sur kiujn oni metas la piedojn por supren aŭ malsupren iri. Ŝtuparo estas arkitektura ero. Manrelo estas relo, kiu estas dezajnita por esti ekprenita de la mano por doni stabilecon aŭ subtenon kaj estas ofte uzata dum suprenirado aŭ malsupreniro de ŝtuparoj. (eo)
 • La palabra escalera procede etimológicamente del latín scala. Una escalera es una construcción diseñada para comunicar varios espacios situados a diferentes alturas.Está conformada por escalones (peldaños) y puede disponer de varios tramos separados por descansos, mesetas o rellanos. Pueden ser fijas, transportables o móviles. A la escalera amplia, generalmente artística o monumental, se la llama escalinata. La transportable o «de mano», elaborada con madera, cuerda o ambos materiales, se la denomina escala. (es)
 • Stairs are a structure designed to bridge a large vertical distance between lower and higher levels by dividing it into smaller vertical distances. This is achieved as a diagonal series of horizontal platforms called steps which enable passage to the other level by stepping from one to another step in turn. Steps are very typically rectangular. Stairs may be straight, round, or may consist of two or more straight pieces connected at angles. (en)
 • Schody – element budynku lub ukształtowania terenu, który umożliwia komunikację między różnymi poziomami. Schody znane są od najstarszych czasów. W starożytności i średniowieczu miały zastosowanie czysto praktyczne. Jedynie stopnie zewnętrzne, wykonane z kamienia, pomimo prostej konstrukcji stanowiły element architektoniczny zdobiący, podkreślający rangę obiektu (schody wiodące do świątyni, kościoła, zamku itp.) Dopiero w okresie renesansu zaczęto stosować bardziej dekoracyjne formy schodów. Oprócz schodów reprezentacyjnych w pałacach, bibliotekach, teatrach, domach mieszkalnych stosowano także ciasne, słabo oświetlone, niewygodne schody dla służby. Wymiary schodów regulują przepisy budowlane zawarte w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw budownictwa (rozporządzenie ministra infrast (pl)
 • Схо́ди, рідше схі́дці, заст. сту́панка — це споруда, пристосування з горизонтальних виступів або східців, на які ступають, піднімаючись куди-небудь або спускаючись звідкись. Сходи можуть бути окремою спорудою, або конструктивним елементом будинку, споруди. (uk)
rdfs:label
 • Stairs (en)
 • درج (ar)
 • Escala (element constructiu) (ca)
 • Schodiště (cs)
 • Treppe (de)
 • Σκάλες (el)
 • Ŝtuparo (eo)
 • Escalera (es)
 • Eskailera (eu)
 • Staighre (ga)
 • Escalier (fr)
 • Tangga (in)
 • Scala (architettura) (it)
 • 계단 (ko)
 • 階段 (ja)
 • Schody (pl)
 • Trap (gebouw) (nl)
 • Escada (pt)
 • Лестница (ru)
 • Trappa (sv)
 • 楼梯 (zh)
 • Сходи (uk)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:placeType of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License