About: Pastoralism

An Entity of Type: organisation, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Pastoralisme adalah cabang pertanian yang melingkupi pembesaran hewan. Ini adalah soal : merawat, menjaga dan memanfaatkan hewan-hewan seperti sapi, unta, kambing, yak, llama, rusa kutub, kuda dan domba.

Property Value
dbo:abstract
 • الزراعة الرعوية (المعروفة أيضاً في بعض المناطق بتربية الماشية أو الرعي) هي شكل من أشكال الزراعة التي تهدف إلى إنتاج ثروة حيوانية بدلاً من زراعة المحاصيل. وتشمل أمثلة ذلك: زراعة الألبان وتربية الأبقار وتربية الأغنام للصوف. في المقابل، تركز المساحات الصالحة للزراعة على المحاصيل وليس على الثروة الحيوانية. وأخيراً، تدمج الزراعة المختلطة الماشية والمحاصيل في مزرعة واحدة. يقوم بعض المزارعين في المزارع المختلطة بزراعة المحاصيل كعلف للماشية فقط؛ ويوجد بعض مُزارعي المحاصيل بزراعة العلف ويبيعونه للمزارعين الرعويين. يعرف المزارعون الرعويون أيضًا باسم الرعي (في أستراليا) وفي بعض الحالات باسم الرعاة (في استخدام مصطلح مختلف عن الثقافات التقليدية للماشية البدوية ). إن الزراعة الرعوية هي شكل من أشكال الرعي غير البدوي حيث يمتلك مُزارع الماشية ملكية الأرض المستخدمة مما يعطيه حافزاً اقتصادياً أكبر لتحسين الأرض. على عكس الأنظمة الرعوية الأخرى، فإن المزارعين الرعويين مستقلين ولا يغيرون مواقعهم بحثاً عن موارد جديدة. فبدلاً من ذلك يقوم المزارعون الرعويون بضبط وتحسين مراعيهم لتناسب احتياجات حيواناتهم. تشمل التحسينات الصرف (في المناطق الرطبة) وخزانات للمخزون (في المناطق الجافة) والري وزرع البرسيم. تُشيع الزراعة الرعوية في الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وبريطانيا العظمى وأيرلندا ونيوزيلندا وغرب الولايات المتحدة وكندا من بين أماكن أخرى. (ar)
 • Pastoralismus (von lat. pastor „Hirte“; auch Naturweidewirtschaft oder pastorale Tierhaltung auf Naturweiden) ist eine Form der Landnutzung mit extensiver Weidewirtschaft auf natürlich gewachsenem Busch- und Grasland, dessen anderweitige Nutzung wegen der klimatischen Bedingungen, seiner kargen Vegetation oder seiner Abgelegenheit nicht attraktiv oder nicht sinnvoll ist. Beim Pastoralismus wird eine mobile und eine sesshafte Form unterschieden. Wenn die Subsistenzstrategie einer lokalen Gemeinschaft auf Pastoralismus und Feldwirtschaft beruht, spricht man von Agropastoralismus. Etwa 25 % der globalen Landfläche werden pastoral bewirtschaftet. Die Herden bestehen aus Kameliden, Rinderartigen oder kleinen Wiederkäuern wie Schafen oder Ziegen. (de)
 • Pastoricia es la rama de la ganadería que corresponde especialmente a la cría de animales que requieren trashumancia de pasturas. Más estrictamente la pastoricia hace referencia a la cría de ganado menor (caprino y ovino e incluso auquénido) que requieren el pastoreo, cría en la que se exigen relativamente pocos requisitos y cuidados ya que los ganados son dedicados a atender las necesidades de subsistencia humana, en este caso la pastoricia es una ganadería (generalmente extensiva) de subsistencia y, en la actualidad, suele efectuarse en territorios marginales; por ejemplo en ambientes montañosos o de vegetación xerófila o, directamente, en semidesiertos. Frecuentemente (dado el volumen cárneo de los animales dedicados a la pastoricia) el objetivo principal de esta practica agropecuaria es la obtención de proteínas a través de los derivados lácteos para la alimentación humana, y la obtención de fibras textiles animales (lana, vellón) para la vestimenta. * Datos: Q9056738 * Multimedia: Pastoralism (es)
 • Le pastoralisme est l'élevage extensif pratiqué sur des pâturages et des parcours, ainsi que la relation interdépendante entre les éleveurs, leurs troupeaux et les milieux exploités. Cette relation débute il y a environ 10 000 ans avec la domestication de certains mammifères herbivores communautaires. Économiquement et socialement très important dans les sociétés rurales ou primitives, le pastoralisme a décliné dans le monde occidental avec l'exode rural et l'agriculture industrielle. En France, l'activité pastorale a existé au XIXe siècle dans les régions de grande culture. Aujourd'hui, elle se confine essentiellement aux zones d'accès difficile où les grandes cultures n'ont pas leur place. Une des spécificités du pastoralisme est la transhumance, qui voit le déplacement ou le transport du bétail de la plaine à la montagne au printemps et de la montagne à la plaine en automne. Les zones d'altitude où le bétail pâture à la belle saison sont dites alpages dans le massif alpin francophone, montagnes et estives dans le Massif central, estives dans le massif pyrénéen francophone et chaumes dans les Vosges. De manière générale, le pastoralisme en zone de montagne connaît un recul continu, la pression du tourisme conduit beaucoup d’éleveurs à se tourner vers des activités touristiques, plus lucratives. Paradoxalement, c’est le pastoralisme qui représente l’un des attraits touristiques majeurs de ces régions. (fr)
 • Slí bheatha feirmeoireachta ar sainiúil di tógáil tréada ainmhithe, cosúil le heallach, caoirigh, camaill, réinfhianna, gabhar nó lámaí. Coitianta go leor in aeráidí tirime sléibhtiúla, nó aeráidí an-fhuara nach bhfuil oiriúnach le haghaidh talmhaíochta. Tá grúpaí ann a dhéanann an dá shaghas feirmeoireachta. Is daoine fáin cuid mhaith de na treibheanna tréadacha, a thaistealaíonn chun talamh mhaith féaraigh a aimsiú. Agus iad ag taisteal úsáideann siad ainmhithe chun earraí a iompar. D'éirigh cuid acu ina dtrádálaithe fadtriallacha tábhachtacha. Le linn tréimhse an choilíneachais, cuireadh bac suntasach ar imirce na ndaoine tréadacha i dtíortha áirithe. Uaireanta leathnaigh talmhaíocht isteach ar chimíneacht na tréadaíochta (mar a tharla in Uganda is réigiún na Másaíoch in oirthear na hAfraice) agus d'fhulaing na tréadaithe gortaí marfacha, is fulaingíonn fós. (ga)
 • Pastoralisme adalah cabang pertanian yang melingkupi pembesaran hewan. Ini adalah soal : merawat, menjaga dan memanfaatkan hewan-hewan seperti sapi, unta, kambing, yak, llama, rusa kutub, kuda dan domba. (in)
 • La pastorizia è una delle forme più antiche di allevamento, praticata con la maggior parte delle specie animali domestiche da reddito, principalmente ovini, caprini, bovini, ma anche suini, equini, cervidi, camelidi. È l'attività principale dei popoli che vivono di . (it)
 • 牧畜(ぼくちく)とは、牛や羊、兎などの家畜を人工的に養育して数を増やし、その乳や肉、それらの加工保存食、皮革や羊毛など家畜の身体に起る生活の糧とする生業を指す。その中でも、特定の居住地を定めずに季節や天候に応じて家畜を引き連れて移動する牧畜生活を遊牧と言う。また、牧畜を主体とする社会を牧畜社会と呼ぶ場合がある。 牧畜社会は人口密度の低い山岳部や半砂漠地帯、大草原地帯など農耕では食糧需要を満たせない場所で盛んに営まれる。牧畜民は隣人からの強奪などによって全財産とも言える家畜を失う危険を常に抱えていたために、男らしさや名誉を重んじる文化や、政府の力を頼らない自衛の文化がある。スコットランド人や地中海周縁部の諸民族など、かつて牧畜民だった民族にもこうした文化が多く見られる。 (ja)
 • A pastorícia é um ramo da agricultura que trata da criação de gado, a pecuária, ou seja, a criação, manutenção e utilização de animais como camelos, cabras, vacas, iaques, lhamas e ovelhas. Pode ter uma característica móvel, em que os rebanhos são conduzidos em busca de pastos e água. A pastorícia pode ser encontrada, em numerosas variações, por todo o mundo. A composição dos rebanhos, as práticas de administração, organização social e todos os outros aspectos da pastorícia variam entre regiões e grupos sociais. Diversas práticas tradicionais também tiveram de ser adaptadas devido às circunstâncias variáveis do mundo moderno. Os ranchos dos Estados Unidos e as e da Austrália são vistas como variações modernas. (pt)
 • Pastoralism är en term inom antropologin för nomadiserande boskapsskötsel. Pastoralism betecknar dels de samhällen som uteslutande försörjer sig på boskapsskötsel men även en del av de samhällen som kombinerar boskapsskötsel med jordbruk som man också kallar agro-pastoralism. Även om jordbruket bland dessa senare är av ekonomiskt större betydelse än boskapsskötseln är det det senare som ideologiskt är av vikt, dvs. att man värderar boskapen högre än jordbruksprodukterna. Pastoralisterna är beroende av tillgången på bete och tvingas flytta omkring med sin boskap. Endast sällan är man emellertid nomader utan man praktiserar istället vad som kallas för transhumans, d.v.s. man flyttar mellan på förhand bestämda områden som sommarbete och vinterbete. Ofta är pastoralistsamhällen egalitära och politiskt decentraliserade där släktskapsgrupperna fungerar som de viktiga korporata enheter. Socio-politiskt har pastoralistsamhällen i många fall placerats inom stamkategorin men det förekommer även kungadömen som till exempel mongolerna i Asien. De flesta pastoralister finns i områden som inte lämpar sig för jordbruk p.g.a. klimatförhållanden. Huvudparten av pastoralistsamhällena förekommer därför i ett bälte som sträcker sig från västra Sahara i Afrika och tvärs över kontinenten till Arabiska halvön och vidare via Västasien mot Centralasien. Ett annat pastoralistbälte går parallellt norr om detta från Skandinavien i väster via Sibirien till Kamtjatka i öster. En huvuddel av agro-pastoralister hittar man i de områden som både i norr och söder omger det södra pastoralistbältet. Genuina pastoralister finns således endast i Gamla världen. (sv)
 • Пасторализм (от лат. Pastoralis — пастушеский) — тип экономики, основу которого составляет разведение домашних животных. Этим термином обозначается форма экономического уклада, при которой общины добывают средства к существованию, используя прирученных животных и кочуя в поисках лучших пастбищ. Пасторализм в различных вариациях встречается по всему миру. Характеристики животноводства, практики управления, социальная организация, прочие аспекты пасторализма могут варьироваться от одного места к другому и между разными социальными группами. Многие традиционные практики пасторализма также были адаптированы под давлением изменяющихся условий современного мира. В частности, это применимо к ранчо в США и животноводческим станциям в Австралии. Другое толкование — сельский характер или стиль. (ru)
 • الزراعة الرعوية (المعروفة أيضاً في بعض المناطق بتربية الماشية أو الرعي) هي شكل من أشكال الزراعة التي تهدف إلى إنتاج ثروة حيوانية بدلاً من زراعة المحاصيل. وتشمل أمثلة ذلك: زراعة الألبان وتربية الأبقار وتربية الأغنام للصوف. في المقابل، تركز المساحات الصالحة للزراعة على المحاصيل وليس على الثروة الحيوانية. وأخيراً، تدمج الزراعة المختلطة الماشية والمحاصيل في مزرعة واحدة. يقوم بعض المزارعين في المزارع المختلطة بزراعة المحاصيل كعلف للماشية فقط؛ ويوجد بعض مُزارعي المحاصيل بزراعة العلف ويبيعونه للمزارعين الرعويين. يعرف المزارعون الرعويون أيضًا باسم الرعي (في أستراليا) وفي بعض الحالات باسم الرعاة (في استخدام مصطلح مختلف عن الثقافات التقليدية للماشية البدوية ). إن الزراعة الرعوية هي شكل من أشكال الرعي غير البدوي حيث يمتلك مُزارع الماشية ملكية الأرض المستخدمة مما يعطيه حافزاً اقتصادياً أكبر لتحسين الأرض. على عكس الأنظمة الرعوية الأخرى، فإن المزارعين الرعويين مستقلين ولا يغيرون مواقعهم بحثاً عن موارد جديدة. فبدلاً من ذلك يقوم المزارعون الرعويون بضبط وتحسين مراعيهم لتناسب احتياجات حيواناتهم. تشمل التحسينات الصرف (في المناطق الرطبة) وخزانات للمخزون (في المناطق الجافة) والري وزرع البرسيم. تُشيع الزراعة الرعوية في الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وبريطانيا العظمى وأيرلندا ونيوزيلندا وغرب الولايات المتحدة وكندا من بين أماكن أخرى. (ar)
 • Pastoralismus (von lat. pastor „Hirte“; auch Naturweidewirtschaft oder pastorale Tierhaltung auf Naturweiden) ist eine Form der Landnutzung mit extensiver Weidewirtschaft auf natürlich gewachsenem Busch- und Grasland, dessen anderweitige Nutzung wegen der klimatischen Bedingungen, seiner kargen Vegetation oder seiner Abgelegenheit nicht attraktiv oder nicht sinnvoll ist. Beim Pastoralismus wird eine mobile und eine sesshafte Form unterschieden. Wenn die Subsistenzstrategie einer lokalen Gemeinschaft auf Pastoralismus und Feldwirtschaft beruht, spricht man von Agropastoralismus. Etwa 25 % der globalen Landfläche werden pastoral bewirtschaftet. Die Herden bestehen aus Kameliden, Rinderartigen oder kleinen Wiederkäuern wie Schafen oder Ziegen. (de)
 • Pastoricia es la rama de la ganadería que corresponde especialmente a la cría de animales que requieren trashumancia de pasturas. Más estrictamente la pastoricia hace referencia a la cría de ganado menor (caprino y ovino e incluso auquénido) que requieren el pastoreo, cría en la que se exigen relativamente pocos requisitos y cuidados ya que los ganados son dedicados a atender las necesidades de subsistencia humana, en este caso la pastoricia es una ganadería (generalmente extensiva) de subsistencia y, en la actualidad, suele efectuarse en territorios marginales; por ejemplo en ambientes montañosos o de vegetación xerófila o, directamente, en semidesiertos. Frecuentemente (dado el volumen cárneo de los animales dedicados a la pastoricia) el objetivo principal de esta practica agropecuaria es la obtención de proteínas a través de los derivados lácteos para la alimentación humana, y la obtención de fibras textiles animales (lana, vellón) para la vestimenta. * Datos: Q9056738 * Multimedia: Pastoralism (es)
 • Le pastoralisme est l'élevage extensif pratiqué sur des pâturages et des parcours, ainsi que la relation interdépendante entre les éleveurs, leurs troupeaux et les milieux exploités. Cette relation débute il y a environ 10 000 ans avec la domestication de certains mammifères herbivores communautaires. Économiquement et socialement très important dans les sociétés rurales ou primitives, le pastoralisme a décliné dans le monde occidental avec l'exode rural et l'agriculture industrielle. En France, l'activité pastorale a existé au XIXe siècle dans les régions de grande culture. Aujourd'hui, elle se confine essentiellement aux zones d'accès difficile où les grandes cultures n'ont pas leur place. Une des spécificités du pastoralisme est la transhumance, qui voit le déplacement ou le transport du bétail de la plaine à la montagne au printemps et de la montagne à la plaine en automne. Les zones d'altitude où le bétail pâture à la belle saison sont dites alpages dans le massif alpin francophone, montagnes et estives dans le Massif central, estives dans le massif pyrénéen francophone et chaumes dans les Vosges. De manière générale, le pastoralisme en zone de montagne connaît un recul continu, la pression du tourisme conduit beaucoup d’éleveurs à se tourner vers des activités touristiques, plus lucratives. Paradoxalement, c’est le pastoralisme qui représente l’un des attraits touristiques majeurs de ces régions. (fr)
 • Slí bheatha feirmeoireachta ar sainiúil di tógáil tréada ainmhithe, cosúil le heallach, caoirigh, camaill, réinfhianna, gabhar nó lámaí. Coitianta go leor in aeráidí tirime sléibhtiúla, nó aeráidí an-fhuara nach bhfuil oiriúnach le haghaidh talmhaíochta. Tá grúpaí ann a dhéanann an dá shaghas feirmeoireachta. Is daoine fáin cuid mhaith de na treibheanna tréadacha, a thaistealaíonn chun talamh mhaith féaraigh a aimsiú. Agus iad ag taisteal úsáideann siad ainmhithe chun earraí a iompar. D'éirigh cuid acu ina dtrádálaithe fadtriallacha tábhachtacha. Le linn tréimhse an choilíneachais, cuireadh bac suntasach ar imirce na ndaoine tréadacha i dtíortha áirithe. Uaireanta leathnaigh talmhaíocht isteach ar chimíneacht na tréadaíochta (mar a tharla in Uganda is réigiún na Másaíoch in oirthear na hAfraice) agus d'fhulaing na tréadaithe gortaí marfacha, is fulaingíonn fós. (ga)
 • Pastoralisme adalah cabang pertanian yang melingkupi pembesaran hewan. Ini adalah soal : merawat, menjaga dan memanfaatkan hewan-hewan seperti sapi, unta, kambing, yak, llama, rusa kutub, kuda dan domba. (in)
 • La pastorizia è una delle forme più antiche di allevamento, praticata con la maggior parte delle specie animali domestiche da reddito, principalmente ovini, caprini, bovini, ma anche suini, equini, cervidi, camelidi. È l'attività principale dei popoli che vivono di . (it)
 • 牧畜(ぼくちく)とは、牛や羊、兎などの家畜を人工的に養育して数を増やし、その乳や肉、それらの加工保存食、皮革や羊毛など家畜の身体に起る生活の糧とする生業を指す。その中でも、特定の居住地を定めずに季節や天候に応じて家畜を引き連れて移動する牧畜生活を遊牧と言う。また、牧畜を主体とする社会を牧畜社会と呼ぶ場合がある。 牧畜社会は人口密度の低い山岳部や半砂漠地帯、大草原地帯など農耕では食糧需要を満たせない場所で盛んに営まれる。牧畜民は隣人からの強奪などによって全財産とも言える家畜を失う危険を常に抱えていたために、男らしさや名誉を重んじる文化や、政府の力を頼らない自衛の文化がある。スコットランド人や地中海周縁部の諸民族など、かつて牧畜民だった民族にもこうした文化が多く見られる。 (ja)
 • A pastorícia é um ramo da agricultura que trata da criação de gado, a pecuária, ou seja, a criação, manutenção e utilização de animais como camelos, cabras, vacas, iaques, lhamas e ovelhas. Pode ter uma característica móvel, em que os rebanhos são conduzidos em busca de pastos e água. A pastorícia pode ser encontrada, em numerosas variações, por todo o mundo. A composição dos rebanhos, as práticas de administração, organização social e todos os outros aspectos da pastorícia variam entre regiões e grupos sociais. Diversas práticas tradicionais também tiveram de ser adaptadas devido às circunstâncias variáveis do mundo moderno. Os ranchos dos Estados Unidos e as e da Austrália são vistas como variações modernas. (pt)
 • Pastoralism är en term inom antropologin för nomadiserande boskapsskötsel. Pastoralism betecknar dels de samhällen som uteslutande försörjer sig på boskapsskötsel men även en del av de samhällen som kombinerar boskapsskötsel med jordbruk som man också kallar agro-pastoralism. Även om jordbruket bland dessa senare är av ekonomiskt större betydelse än boskapsskötseln är det det senare som ideologiskt är av vikt, dvs. att man värderar boskapen högre än jordbruksprodukterna. Pastoralisterna är beroende av tillgången på bete och tvingas flytta omkring med sin boskap. Endast sällan är man emellertid nomader utan man praktiserar istället vad som kallas för transhumans, d.v.s. man flyttar mellan på förhand bestämda områden som sommarbete och vinterbete. Ofta är pastoralistsamhällen egalitära och politiskt decentraliserade där släktskapsgrupperna fungerar som de viktiga korporata enheter. Socio-politiskt har pastoralistsamhällen i många fall placerats inom stamkategorin men det förekommer även kungadömen som till exempel mongolerna i Asien. De flesta pastoralister finns i områden som inte lämpar sig för jordbruk p.g.a. klimatförhållanden. Huvudparten av pastoralistsamhällena förekommer därför i ett bälte som sträcker sig från västra Sahara i Afrika och tvärs över kontinenten till Arabiska halvön och vidare via Västasien mot Centralasien. Ett annat pastoralistbälte går parallellt norr om detta från Skandinavien i väster via Sibirien till Kamtjatka i öster. En huvuddel av agro-pastoralister hittar man i de områden som både i norr och söder omger det södra pastoralistbältet. Genuina pastoralister finns således endast i Gamla världen. (sv)
 • Пасторализм (от лат. Pastoralis — пастушеский) — тип экономики, основу которого составляет разведение домашних животных. Этим термином обозначается форма экономического уклада, при которой общины добывают средства к существованию, используя прирученных животных и кочуя в поисках лучших пастбищ. Пасторализм в различных вариациях встречается по всему миру. Характеристики животноводства, практики управления, социальная организация, прочие аспекты пасторализма могут варьироваться от одного места к другому и между разными социальными группами. Многие традиционные практики пасторализма также были адаптированы под давлением изменяющихся условий современного мира. В частности, это применимо к ранчо в США и животноводческим станциям в Австралии. Другое толкование — сельский характер или стиль. (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 966760 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 29505 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1023403009 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Pastoralisme adalah cabang pertanian yang melingkupi pembesaran hewan. Ini adalah soal : merawat, menjaga dan memanfaatkan hewan-hewan seperti sapi, unta, kambing, yak, llama, rusa kutub, kuda dan domba. (in)
 • La pastorizia è una delle forme più antiche di allevamento, praticata con la maggior parte delle specie animali domestiche da reddito, principalmente ovini, caprini, bovini, ma anche suini, equini, cervidi, camelidi. È l'attività principale dei popoli che vivono di . (it)
 • 牧畜(ぼくちく)とは、牛や羊、兎などの家畜を人工的に養育して数を増やし、その乳や肉、それらの加工保存食、皮革や羊毛など家畜の身体に起る生活の糧とする生業を指す。その中でも、特定の居住地を定めずに季節や天候に応じて家畜を引き連れて移動する牧畜生活を遊牧と言う。また、牧畜を主体とする社会を牧畜社会と呼ぶ場合がある。 牧畜社会は人口密度の低い山岳部や半砂漠地帯、大草原地帯など農耕では食糧需要を満たせない場所で盛んに営まれる。牧畜民は隣人からの強奪などによって全財産とも言える家畜を失う危険を常に抱えていたために、男らしさや名誉を重んじる文化や、政府の力を頼らない自衛の文化がある。スコットランド人や地中海周縁部の諸民族など、かつて牧畜民だった民族にもこうした文化が多く見られる。 (ja)
 • الزراعة الرعوية (المعروفة أيضاً في بعض المناطق بتربية الماشية أو الرعي) هي شكل من أشكال الزراعة التي تهدف إلى إنتاج ثروة حيوانية بدلاً من زراعة المحاصيل. وتشمل أمثلة ذلك: زراعة الألبان وتربية الأبقار وتربية الأغنام للصوف. في المقابل، تركز المساحات الصالحة للزراعة على المحاصيل وليس على الثروة الحيوانية. وأخيراً، تدمج الزراعة المختلطة الماشية والمحاصيل في مزرعة واحدة. يقوم بعض المزارعين في المزارع المختلطة بزراعة المحاصيل كعلف للماشية فقط؛ ويوجد بعض مُزارعي المحاصيل بزراعة العلف ويبيعونه للمزارعين الرعويين. (ar)
 • Pastoralismus (von lat. pastor „Hirte“; auch Naturweidewirtschaft oder pastorale Tierhaltung auf Naturweiden) ist eine Form der Landnutzung mit extensiver Weidewirtschaft auf natürlich gewachsenem Busch- und Grasland, dessen anderweitige Nutzung wegen der klimatischen Bedingungen, seiner kargen Vegetation oder seiner Abgelegenheit nicht attraktiv oder nicht sinnvoll ist. Beim Pastoralismus wird eine mobile und eine sesshafte Form unterschieden. Wenn die Subsistenzstrategie einer lokalen Gemeinschaft auf Pastoralismus und Feldwirtschaft beruht, spricht man von Agropastoralismus. (de)
 • Pastoricia es la rama de la ganadería que corresponde especialmente a la cría de animales que requieren trashumancia de pasturas. Más estrictamente la pastoricia hace referencia a la cría de ganado menor (caprino y ovino e incluso auquénido) que requieren el pastoreo, cría en la que se exigen relativamente pocos requisitos y cuidados ya que los ganados son dedicados a atender las necesidades de subsistencia humana, en este caso la pastoricia es una ganadería (generalmente extensiva) de subsistencia y, en la actualidad, suele efectuarse en territorios marginales; por ejemplo en ambientes montañosos o de vegetación xerófila o, directamente, en semidesiertos. (es)
 • Le pastoralisme est l'élevage extensif pratiqué sur des pâturages et des parcours, ainsi que la relation interdépendante entre les éleveurs, leurs troupeaux et les milieux exploités. Cette relation débute il y a environ 10 000 ans avec la domestication de certains mammifères herbivores communautaires. (fr)
 • Slí bheatha feirmeoireachta ar sainiúil di tógáil tréada ainmhithe, cosúil le heallach, caoirigh, camaill, réinfhianna, gabhar nó lámaí. Coitianta go leor in aeráidí tirime sléibhtiúla, nó aeráidí an-fhuara nach bhfuil oiriúnach le haghaidh talmhaíochta. Tá grúpaí ann a dhéanann an dá shaghas feirmeoireachta. Is daoine fáin cuid mhaith de na treibheanna tréadacha, a thaistealaíonn chun talamh mhaith féaraigh a aimsiú. Agus iad ag taisteal úsáideann siad ainmhithe chun earraí a iompar. D'éirigh cuid acu ina dtrádálaithe fadtriallacha tábhachtacha. Le linn tréimhse an choilíneachais, cuireadh bac suntasach ar imirce na ndaoine tréadacha i dtíortha áirithe. Uaireanta leathnaigh talmhaíocht isteach ar chimíneacht na tréadaíochta (mar a tharla in Uganda is réigiún na Másaíoch in oirthear na hAf (ga)
 • A pastorícia é um ramo da agricultura que trata da criação de gado, a pecuária, ou seja, a criação, manutenção e utilização de animais como camelos, cabras, vacas, iaques, lhamas e ovelhas. Pode ter uma característica móvel, em que os rebanhos são conduzidos em busca de pastos e água. (pt)
 • Pastoralism är en term inom antropologin för nomadiserande boskapsskötsel. Pastoralism betecknar dels de samhällen som uteslutande försörjer sig på boskapsskötsel men även en del av de samhällen som kombinerar boskapsskötsel med jordbruk som man också kallar agro-pastoralism. En huvuddel av agro-pastoralister hittar man i de områden som både i norr och söder omger det södra pastoralistbältet. Genuina pastoralister finns således endast i Gamla världen. (sv)
 • Пасторализм (от лат. Pastoralis — пастушеский) — тип экономики, основу которого составляет разведение домашних животных. Этим термином обозначается форма экономического уклада, при которой общины добывают средства к существованию, используя прирученных животных и кочуя в поисках лучших пастбищ. Другое толкование — сельский характер или стиль. (ru)
 • Pastoralisme adalah cabang pertanian yang melingkupi pembesaran hewan. Ini adalah soal : merawat, menjaga dan memanfaatkan hewan-hewan seperti sapi, unta, kambing, yak, llama, rusa kutub, kuda dan domba. (in)
 • La pastorizia è una delle forme più antiche di allevamento, praticata con la maggior parte delle specie animali domestiche da reddito, principalmente ovini, caprini, bovini, ma anche suini, equini, cervidi, camelidi. È l'attività principale dei popoli che vivono di . (it)
 • 牧畜(ぼくちく)とは、牛や羊、兎などの家畜を人工的に養育して数を増やし、その乳や肉、それらの加工保存食、皮革や羊毛など家畜の身体に起る生活の糧とする生業を指す。その中でも、特定の居住地を定めずに季節や天候に応じて家畜を引き連れて移動する牧畜生活を遊牧と言う。また、牧畜を主体とする社会を牧畜社会と呼ぶ場合がある。 牧畜社会は人口密度の低い山岳部や半砂漠地帯、大草原地帯など農耕では食糧需要を満たせない場所で盛んに営まれる。牧畜民は隣人からの強奪などによって全財産とも言える家畜を失う危険を常に抱えていたために、男らしさや名誉を重んじる文化や、政府の力を頼らない自衛の文化がある。スコットランド人や地中海周縁部の諸民族など、かつて牧畜民だった民族にもこうした文化が多く見られる。 (ja)
 • الزراعة الرعوية (المعروفة أيضاً في بعض المناطق بتربية الماشية أو الرعي) هي شكل من أشكال الزراعة التي تهدف إلى إنتاج ثروة حيوانية بدلاً من زراعة المحاصيل. وتشمل أمثلة ذلك: زراعة الألبان وتربية الأبقار وتربية الأغنام للصوف. في المقابل، تركز المساحات الصالحة للزراعة على المحاصيل وليس على الثروة الحيوانية. وأخيراً، تدمج الزراعة المختلطة الماشية والمحاصيل في مزرعة واحدة. يقوم بعض المزارعين في المزارع المختلطة بزراعة المحاصيل كعلف للماشية فقط؛ ويوجد بعض مُزارعي المحاصيل بزراعة العلف ويبيعونه للمزارعين الرعويين. (ar)
 • Pastoralismus (von lat. pastor „Hirte“; auch Naturweidewirtschaft oder pastorale Tierhaltung auf Naturweiden) ist eine Form der Landnutzung mit extensiver Weidewirtschaft auf natürlich gewachsenem Busch- und Grasland, dessen anderweitige Nutzung wegen der klimatischen Bedingungen, seiner kargen Vegetation oder seiner Abgelegenheit nicht attraktiv oder nicht sinnvoll ist. Beim Pastoralismus wird eine mobile und eine sesshafte Form unterschieden. Wenn die Subsistenzstrategie einer lokalen Gemeinschaft auf Pastoralismus und Feldwirtschaft beruht, spricht man von Agropastoralismus. (de)
 • Pastoricia es la rama de la ganadería que corresponde especialmente a la cría de animales que requieren trashumancia de pasturas. Más estrictamente la pastoricia hace referencia a la cría de ganado menor (caprino y ovino e incluso auquénido) que requieren el pastoreo, cría en la que se exigen relativamente pocos requisitos y cuidados ya que los ganados son dedicados a atender las necesidades de subsistencia humana, en este caso la pastoricia es una ganadería (generalmente extensiva) de subsistencia y, en la actualidad, suele efectuarse en territorios marginales; por ejemplo en ambientes montañosos o de vegetación xerófila o, directamente, en semidesiertos. (es)
 • Le pastoralisme est l'élevage extensif pratiqué sur des pâturages et des parcours, ainsi que la relation interdépendante entre les éleveurs, leurs troupeaux et les milieux exploités. Cette relation débute il y a environ 10 000 ans avec la domestication de certains mammifères herbivores communautaires. (fr)
 • Slí bheatha feirmeoireachta ar sainiúil di tógáil tréada ainmhithe, cosúil le heallach, caoirigh, camaill, réinfhianna, gabhar nó lámaí. Coitianta go leor in aeráidí tirime sléibhtiúla, nó aeráidí an-fhuara nach bhfuil oiriúnach le haghaidh talmhaíochta. Tá grúpaí ann a dhéanann an dá shaghas feirmeoireachta. Is daoine fáin cuid mhaith de na treibheanna tréadacha, a thaistealaíonn chun talamh mhaith féaraigh a aimsiú. Agus iad ag taisteal úsáideann siad ainmhithe chun earraí a iompar. D'éirigh cuid acu ina dtrádálaithe fadtriallacha tábhachtacha. Le linn tréimhse an choilíneachais, cuireadh bac suntasach ar imirce na ndaoine tréadacha i dtíortha áirithe. Uaireanta leathnaigh talmhaíocht isteach ar chimíneacht na tréadaíochta (mar a tharla in Uganda is réigiún na Másaíoch in oirthear na hAf (ga)
 • A pastorícia é um ramo da agricultura que trata da criação de gado, a pecuária, ou seja, a criação, manutenção e utilização de animais como camelos, cabras, vacas, iaques, lhamas e ovelhas. Pode ter uma característica móvel, em que os rebanhos são conduzidos em busca de pastos e água. (pt)
 • Pastoralism är en term inom antropologin för nomadiserande boskapsskötsel. Pastoralism betecknar dels de samhällen som uteslutande försörjer sig på boskapsskötsel men även en del av de samhällen som kombinerar boskapsskötsel med jordbruk som man också kallar agro-pastoralism. En huvuddel av agro-pastoralister hittar man i de områden som både i norr och söder omger det södra pastoralistbältet. Genuina pastoralister finns således endast i Gamla världen. (sv)
 • Пасторализм (от лат. Pastoralis — пастушеский) — тип экономики, основу которого составляет разведение домашних животных. Этим термином обозначается форма экономического уклада, при которой общины добывают средства к существованию, используя прирученных животных и кочуя в поисках лучших пастбищ. Другое толкование — сельский характер или стиль. (ru)
rdfs:label
 • زراعة رعوية (ar)
 • Pastoralismus (de)
 • Pastoralism (en)
 • Paŝtistismo (eo)
 • Pastoricia (es)
 • Tréadaíocht (ga)
 • Pastoralisme (in)
 • Pastoralisme (fr)
 • Pastorizia (it)
 • 牧畜 (ja)
 • 목축 (ko)
 • Pastorícia (pt)
 • Пасторализм (ru)
 • Pastoralism (sv)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:occupation of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:occupation of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License