About: Luminosity

An Entity of Type: disease, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Luminosity is an absolute measure of radiated electromagnetic power (light), the radiant power emitted by a light-emitting object. In astronomy, luminosity is the total amount of electromagnetic energy emitted per unit of time by a star, galaxy, or other astronomical object.

Property Value
dbo:abstract
 • La lluminositat o brillantor és la quantitat de flux lluminós que emet una font de llum en una direcció, en una unitat d'angle sòlid. La seva unitat de mesura en el sistema internacional d'unitats és la candela (cd), que és la intensitat lluminosa, en la direcció perpendicular respecte a una superfície d'1/600.000 m² d'un cos negre a la temperatura de congelació del platí, a una pressió de 101.325 pascals. La seva expressió és: en què E és la lluminositat, I la intensitat i D la distància. La intensitat lluminosa forma part de les magnituds fonamentals de la física. En física de partícules, es defineix la lluminositat instantània com el nombre de partícules per unitat de superfície i per unitat de temps en un feix. Es mesura en unitats inverses de secció eficaç per unitat de temps. En integrar aquesta quantitat durant un període, s'obté la lluminositat integrada, la qual es mesura en unitats inverses de secció eficaç (per exemple, el pb-1). Quant més gran és aquesta quantitat, més gran és la probabilitat que es produeixin successos interessants en un experiment d'altes energies. En un procés la secció eficaç (σ) del qual coneixem, per a una lluminositat integrada L donada, es pot estimar el nombre de vegades que es produirà aquest succés simplement multiplicant ambdues quantitats: Nombre de successos = L × σ En astronomia, la lluminositat o lluminositat absoluta és la quantitat d'energia per unitat de temps emesa en totes direccions per un cos celeste. Està directament relacionada amb la magnitud absoluta. Usualment, se sol mesurar per comparació amb la lluminositat del Sol. (ca)
 • الضياء في علم الفلك، هو الكمية الإجمالية للطاقة المنبعثة من نجم أو مجرة أو أي جرم فلكي آخر لكل وحدة زمنية. والضياء مرتبط بالسطوع الذي هو ضياء جرم في منطقة طيفية معينة. (ar)
 • Zářivý výkon je souhrnný výkon, který těleso vyzařuje do prostoru jako elektromagnetické záření. Může jít o * rádiové vlny, např. u pulsarů nebo jiných antén; * světelný tok žhavého tělesa, např. žárovky, nebo i světlo chladných světelných zdrojů, jako zářivek nebo LED; * tepelné záření nebo jinak také pro lidské oko neviditelné infračervené záření těles podle jejich teploty. Rozložení energie do jednotlivých frekvenčních pásem popisuje Planckův vyzařovací zákon. (cs)
 • Die Leuchtkraft L ist eine vor allem in der Astronomie verwendete Bezeichnung für die abgestrahlte Leistung (Energie pro Zeit). Wenn die über alle Bereiche des elektromagnetischen Spektrums summierte abgestrahlte Leistung betrachtet wird, ist die Leuchtkraft ein Synonym für „Strahlungsleistung“. Zur Angabe der Leuchtkraft können alle Einheiten der Leistung verwendet werden. Neben der SI-Einheit Watt war vor allem früher in der Astronomie auch Erg pro Sekunde üblich. Daneben wird auch die Sonnenleuchtkraft (L☉) als Einheit verwendet. (de)
 • Lumeco estas la energio, kiun luma objekto (plejofte stelo) disradias portempe. Lumeco estas mezurita per vatunuoj (W). Lumeco de stelo estas sendependa de distanco. (eo)
 • Argitasuna argia denaren nolakotasuna da. Argitasuna erradiazio elektromagnetikoaren magnitude absolutua da, argia igortzen duen objektu batek igortzen duen irradiatze-energia. Astronomian, argitasuna, izar, galaxia edo beste objektu astronomiko batek denbora unitate bakoitzeko igortzen duen kopuru osoa da. SI unitateetan, argitasuna segundoko jouletan edo wattetan neurtzen dute. Astronomian, argitasun balioak, sarri, eguzki-argitasun terminoetan agertzen dira, L⊙ ikurra duena. (eu)
 • En astronomie, la luminosité est la quantité totale d'énergie émise par unité de temps (le flux énergétique), par une étoile, une galaxie, ou n'importe quel autre objet céleste. Elle s'exprime en pratique en luminosité solaire ( = 3,827 5 × 1026 W). Le flux lumineux, qui mesure plus particulièrement l'émission en lumière visible, peut également s'exprimer sur une échelle logarithmique par la magnitude absolue. (fr)
 • En física de partículas se define la luminosidad instantánea porque es el número de partículas por unidad de superficie y por unidad de tiempo en un haz. Se mide en unidades inversas de sección eficaz por unidad de tiempo. Al integrar esta cantidad durante un período se obtiene la luminosidad integrada, la cual se mide en unidades inversas de sección eficaz (como por ejemplo el pb-1). Cuanto mayor es esta cantidad mayor es la probabilidad de que se produzcan sucesos interesantes en un experimento de altas energías. Dado un proceso cuya sección eficaz, σ, conocemos, para una luminosidad integrada, L, dada, podemos estimar el número de veces que se va a producir ese suceso simplemente multiplicando ambas cantidades: Número de sucesos = L × σ (es)
 • Is é rud is lonrachas ann ná an dearbhmhéid nó an bhunmhéid fuinnimh a radaítear in aghaidh an tsoicind ó rinn spéire. Braitheann sé ar fhairsinge dhromchlach na réalta agus a teocht dhromchlach. Má bhíonn dhá réalta ann leis an teocht dhromchlach chéanna ach lonrachais dhifriúla, ní mór go bhfuil difríocht i méid eatarthu. Bionn difríochtaí móra sna lonrachais a bhraitear ar Domhan ó réaltaí, ó mhilliún oiread níos mó ná lonrachas na Gréine síos go dtí milliún oiread níos mó. Tomhaistear lonrachas i sainmhéid. (ga)
 • Luminositas atau Kilauan adalah istilah yang digunakan dalam ilmu Fisika dan turunannya. (in)
 • Luminosity is an absolute measure of radiated electromagnetic power (light), the radiant power emitted by a light-emitting object. In astronomy, luminosity is the total amount of electromagnetic energy emitted per unit of time by a star, galaxy, or other astronomical object. In SI units, luminosity is measured in joules per second, or watts. In astronomy, values for luminosity are often given in the terms of the luminosity of the Sun, L⊙. Luminosity can also be given in terms of the astronomical magnitude system: the absolute bolometric magnitude (Mbol) of an object is a logarithmic measure of its total energy emission rate, while absolute magnitude is a logarithmic measure of the luminosity within some specific wavelength range or filter band. In contrast, the term brightness in astronomy is generally used to refer to an object's apparent brightness: that is, how bright an object appears to an observer. Apparent brightness depends on both the luminosity of the object and the distance between the object and observer, and also on any absorption of light along the path from object to observer. Apparent magnitude is a logarithmic measure of apparent brightness. The distance determined by luminosity measures can be somewhat ambiguous, and is thus sometimes called the luminosity distance. (en)
 • In astronomia, la luminosità o luminosità bolometrica (o assoluta) è la quantità di energia elettromagnetica emessa da una stella per unità di tempo, ovvero la sua potenza. Si misura pertanto in watt, in erg/secondo oppure in luminosità solare. (it)
 • 光度(こうど、英語: luminosity)とは、天文学で天体が単位時間に放射するエネルギーを指す物理量である。国際単位系では W、CGS単位系では erg/s で表される。また、太陽の光度 L☉ (= 3.827×1026 W) を単位とすることも多い。天体の見かけの明るさは距離の2乗に反比例して暗くなるが、光度は天体までの距離によらない固有の量である。天体の明るさは普通、対数スケールの見かけの等級を用いて測られる。 恒星の明るさを測定する場合、光度・見かけの等級・距離は互いに関係のある変数である。この3つの変数のうち2つを知ることができれば残りの一つを決めることができる。光度の基準として太陽の値を用いる場合が多いので、太陽の見かけの等級と太陽までの距離を目的の天体での値と比較すれば最も簡単に各変数を計算できる。 測光の分野で使われる光度(英語: luminous intensity)とは別の次元を持つ異なる量である。 (ja)
 • 광도(光度, luminosity)는 천문학에서 천체가 단위시간에 방사하는 에너지를 가리키는 물리량이다. 국제 단위계에서는 W, CGS 단위계에서는 erg/s로 나타내진다. 또, 태양의 광도 Ls(= 3.827×10 sup26/supW)을 단위로 하는 것도 많다. (측광의 분야에서 사용되는 「광도」(luminous intensity)는 본고의 광도와는 다른 차원을 가지는 다른 양이다. 자세한 것은 광도를 참조) 천체의 외관의 밝기는 거리의 2승에 반비례 해 어두워지지만, 광도는 천체까지의 거리에 의하지 않는 고유의 양이다. 천체의 밝기는 보통, 대수 스케일의 외관의 등급을 이용해 측정해진다. 항성의 밝기를 측정하는 경우, 광도·외관의 등급·거리는 서로 관계가 있는 변수이다. 이 3개의 변수중 2를 알 수 있으면 나머지의 하나를 결정할 수 있다. 광도의 기준으로서 태양의 값을 이용하는 경우가 많기 때문에, 태양의 외관의 등급과 태양까지의 거리를 목적의 천체로의 값과 비교하면 가장 간단하게 각 변수를 계산할 수 있다. (ko)
 • In de astronomie wordt onder de lichtkracht (luminositeit, helderheid) van een ster verstaan het totaal uitgezonden vermogen in de vorm van elektromagnetische straling. De lichtkracht is afhankelijk van de effectieve temperatuur van de ster en z'n omvang. De lichtkracht wordt uitgedrukt in watt of in eenheden van de nominale lichtkracht van de zon (L☉), een vaste waarde waar de daadwerkelijke lichtkracht van de zon ongeveer aan gelijk is. De Internationale Astronomische Unie heeft deze eenheid gedefinieerd als De lichtkracht van een andere ster bepaalt men door z'n absolute helderheid te vergelijken met die van de zon of van een andere ster met reeds bekende lichtkracht. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de bolometrische lichtkracht, dat wil zeggen de lichtkracht gemeten over alle golflengten van het elektromagnetische spectrum, en de , dat wil zeggen de lichtkracht in het zichtbare deel van het spectrum. Bij sterren die in oppervlaktetemperatuur sterk afwijken van de zon is deze laatste vaak een stuk kleiner dan de eerste, omdat zij een groot deel van hun energie uitzenden in het infrarood (bijvoorbeeld rode dwergen en rode reuzen) of in het ultraviolet (bijvoorbeeld witte dwergen en blauwe reuzen). Voor het omrekenen tussen de bijbehorende magnitudes wordt de bolometrische correctie toegepast. (nl)
 • Jasność, dzielność promieniowania, moc promieniowania (ang. luminosity) – stosowana w astronomii wielkość fizyczna określająca ilość energii, którą ciało emituje w jednostce czasu. Jednostką jasności jest wat lub wielokrotność jasności Słońca (L☉) = 3,827·1026 W.Jasność może być podawana jako jasność wizualna lub bolometryczna. W pierwszym przypadku pod uwagę bierze się jedynie światło widzialne, w drugim całe spektrum promieniowania elektromagnetycznego. (pl)
 • Em astronomia, luminosidade é a quantidade de energia que um corpo irradia em uma unidade de tempo. Ela é tipicamente expressa em unidades de watts ou em termos da Luminosidade solar, Lsol. Neste caso, ela é a quantidade de energia que o objeto irradia comparada com a do Sol, cuja luminosidade é 3,827×1026 Watt. Luminosidade não deve ser confundida com luminância. Luminosidade é uma constante intrínseca independente da distância, enquanto que o brilho aparente observado está relacionado com a distância através de uma lei do tipo inverso do quadrado da distância. Brilho é usualmente medido por meio da magnitude aparente, e é uma escala logarítmica. Ao medir o brilho de uma estrela, luminosidade, magnitude aparente (brilho) e distância são parâmetros interrelacionados. Se se conhecem dois deles, o terceiro pode ser calculado. Como a luminosidade do Sol é o padrão, comparar estes parâmetros com a magnitude aparente e distância é a forma mais fácil de lembrá-los. (pt)
 • Luminositet är en storhet som används inom astronomi. Den mäter den sammanlagda utstrålade effekten från en himlakropp och mäts i enheten watt. Luminositeten är ett mått på en stjärnas ljusstyrka och brukar räknas i jämförelse med solen. Luminositeten är relaterad till den absoluta magnituden – ju större luminositet desto mindre magnitud. (sv)
 • Светимость — название ряда физических величин. (ru)
 • 光度在科學的不同領域中有不同的意義。 (zh)
 • Сві́тність у загальній фізиці — світловий потік, що випромінюється одиницею площі світної поверхні (яка випромінює, відбиває або пропускає світловий потік) в усіх напрямках (в середині тілесного кута 2) , [M]=[лм/м²] Цей термін має специфічне значення в астрономії та фізиці елементарних частинок. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 44790 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 23529 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1022513485 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • 2015-05-08 (xsd:date)
dbp:title
 • University of Southampton radio luminosity calculator (en)
dbp:url
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الضياء في علم الفلك، هو الكمية الإجمالية للطاقة المنبعثة من نجم أو مجرة أو أي جرم فلكي آخر لكل وحدة زمنية. والضياء مرتبط بالسطوع الذي هو ضياء جرم في منطقة طيفية معينة. (ar)
 • Zářivý výkon je souhrnný výkon, který těleso vyzařuje do prostoru jako elektromagnetické záření. Může jít o * rádiové vlny, např. u pulsarů nebo jiných antén; * světelný tok žhavého tělesa, např. žárovky, nebo i světlo chladných světelných zdrojů, jako zářivek nebo LED; * tepelné záření nebo jinak také pro lidské oko neviditelné infračervené záření těles podle jejich teploty. Rozložení energie do jednotlivých frekvenčních pásem popisuje Planckův vyzařovací zákon. (cs)
 • Die Leuchtkraft L ist eine vor allem in der Astronomie verwendete Bezeichnung für die abgestrahlte Leistung (Energie pro Zeit). Wenn die über alle Bereiche des elektromagnetischen Spektrums summierte abgestrahlte Leistung betrachtet wird, ist die Leuchtkraft ein Synonym für „Strahlungsleistung“. Zur Angabe der Leuchtkraft können alle Einheiten der Leistung verwendet werden. Neben der SI-Einheit Watt war vor allem früher in der Astronomie auch Erg pro Sekunde üblich. Daneben wird auch die Sonnenleuchtkraft (L☉) als Einheit verwendet. (de)
 • Lumeco estas la energio, kiun luma objekto (plejofte stelo) disradias portempe. Lumeco estas mezurita per vatunuoj (W). Lumeco de stelo estas sendependa de distanco. (eo)
 • Argitasuna argia denaren nolakotasuna da. Argitasuna erradiazio elektromagnetikoaren magnitude absolutua da, argia igortzen duen objektu batek igortzen duen irradiatze-energia. Astronomian, argitasuna, izar, galaxia edo beste objektu astronomiko batek denbora unitate bakoitzeko igortzen duen kopuru osoa da. SI unitateetan, argitasuna segundoko jouletan edo wattetan neurtzen dute. Astronomian, argitasun balioak, sarri, eguzki-argitasun terminoetan agertzen dira, L⊙ ikurra duena. (eu)
 • En astronomie, la luminosité est la quantité totale d'énergie émise par unité de temps (le flux énergétique), par une étoile, une galaxie, ou n'importe quel autre objet céleste. Elle s'exprime en pratique en luminosité solaire ( = 3,827 5 × 1026 W). Le flux lumineux, qui mesure plus particulièrement l'émission en lumière visible, peut également s'exprimer sur une échelle logarithmique par la magnitude absolue. (fr)
 • Is é rud is lonrachas ann ná an dearbhmhéid nó an bhunmhéid fuinnimh a radaítear in aghaidh an tsoicind ó rinn spéire. Braitheann sé ar fhairsinge dhromchlach na réalta agus a teocht dhromchlach. Má bhíonn dhá réalta ann leis an teocht dhromchlach chéanna ach lonrachais dhifriúla, ní mór go bhfuil difríocht i méid eatarthu. Bionn difríochtaí móra sna lonrachais a bhraitear ar Domhan ó réaltaí, ó mhilliún oiread níos mó ná lonrachas na Gréine síos go dtí milliún oiread níos mó. Tomhaistear lonrachas i sainmhéid. (ga)
 • Luminositas atau Kilauan adalah istilah yang digunakan dalam ilmu Fisika dan turunannya. (in)
 • In astronomia, la luminosità o luminosità bolometrica (o assoluta) è la quantità di energia elettromagnetica emessa da una stella per unità di tempo, ovvero la sua potenza. Si misura pertanto in watt, in erg/secondo oppure in luminosità solare. (it)
 • 光度(こうど、英語: luminosity)とは、天文学で天体が単位時間に放射するエネルギーを指す物理量である。国際単位系では W、CGS単位系では erg/s で表される。また、太陽の光度 L☉ (= 3.827×1026 W) を単位とすることも多い。天体の見かけの明るさは距離の2乗に反比例して暗くなるが、光度は天体までの距離によらない固有の量である。天体の明るさは普通、対数スケールの見かけの等級を用いて測られる。 恒星の明るさを測定する場合、光度・見かけの等級・距離は互いに関係のある変数である。この3つの変数のうち2つを知ることができれば残りの一つを決めることができる。光度の基準として太陽の値を用いる場合が多いので、太陽の見かけの等級と太陽までの距離を目的の天体での値と比較すれば最も簡単に各変数を計算できる。 測光の分野で使われる光度(英語: luminous intensity)とは別の次元を持つ異なる量である。 (ja)
 • 광도(光度, luminosity)는 천문학에서 천체가 단위시간에 방사하는 에너지를 가리키는 물리량이다. 국제 단위계에서는 W, CGS 단위계에서는 erg/s로 나타내진다. 또, 태양의 광도 Ls(= 3.827×10 sup26/supW)을 단위로 하는 것도 많다. (측광의 분야에서 사용되는 「광도」(luminous intensity)는 본고의 광도와는 다른 차원을 가지는 다른 양이다. 자세한 것은 광도를 참조) 천체의 외관의 밝기는 거리의 2승에 반비례 해 어두워지지만, 광도는 천체까지의 거리에 의하지 않는 고유의 양이다. 천체의 밝기는 보통, 대수 스케일의 외관의 등급을 이용해 측정해진다. 항성의 밝기를 측정하는 경우, 광도·외관의 등급·거리는 서로 관계가 있는 변수이다. 이 3개의 변수중 2를 알 수 있으면 나머지의 하나를 결정할 수 있다. 광도의 기준으로서 태양의 값을 이용하는 경우가 많기 때문에, 태양의 외관의 등급과 태양까지의 거리를 목적의 천체로의 값과 비교하면 가장 간단하게 각 변수를 계산할 수 있다. (ko)
 • Jasność, dzielność promieniowania, moc promieniowania (ang. luminosity) – stosowana w astronomii wielkość fizyczna określająca ilość energii, którą ciało emituje w jednostce czasu. Jednostką jasności jest wat lub wielokrotność jasności Słońca (L☉) = 3,827·1026 W.Jasność może być podawana jako jasność wizualna lub bolometryczna. W pierwszym przypadku pod uwagę bierze się jedynie światło widzialne, w drugim całe spektrum promieniowania elektromagnetycznego. (pl)
 • Luminositet är en storhet som används inom astronomi. Den mäter den sammanlagda utstrålade effekten från en himlakropp och mäts i enheten watt. Luminositeten är ett mått på en stjärnas ljusstyrka och brukar räknas i jämförelse med solen. Luminositeten är relaterad till den absoluta magnituden – ju större luminositet desto mindre magnitud. (sv)
 • Светимость — название ряда физических величин. (ru)
 • 光度在科學的不同領域中有不同的意義。 (zh)
 • Сві́тність у загальній фізиці — світловий потік, що випромінюється одиницею площі світної поверхні (яка випромінює, відбиває або пропускає світловий потік) в усіх напрямках (в середині тілесного кута 2) , [M]=[лм/м²] Цей термін має специфічне значення в астрономії та фізиці елементарних частинок. (uk)
 • La lluminositat o brillantor és la quantitat de flux lluminós que emet una font de llum en una direcció, en una unitat d'angle sòlid. La seva unitat de mesura en el sistema internacional d'unitats és la candela (cd), que és la intensitat lluminosa, en la direcció perpendicular respecte a una superfície d'1/600.000 m² d'un cos negre a la temperatura de congelació del platí, a una pressió de 101.325 pascals. La seva expressió és: en què E és la lluminositat, I la intensitat i D la distància. La intensitat lluminosa forma part de les magnituds fonamentals de la física. Nombre de successos = L × σ (ca)
 • En física de partículas se define la luminosidad instantánea porque es el número de partículas por unidad de superficie y por unidad de tiempo en un haz. Se mide en unidades inversas de sección eficaz por unidad de tiempo. Al integrar esta cantidad durante un período se obtiene la luminosidad integrada, la cual se mide en unidades inversas de sección eficaz (como por ejemplo el pb-1). Cuanto mayor es esta cantidad mayor es la probabilidad de que se produzcan sucesos interesantes en un experimento de altas energías. Número de sucesos = L × σ (es)
 • Luminosity is an absolute measure of radiated electromagnetic power (light), the radiant power emitted by a light-emitting object. In astronomy, luminosity is the total amount of electromagnetic energy emitted per unit of time by a star, galaxy, or other astronomical object. (en)
 • In de astronomie wordt onder de lichtkracht (luminositeit, helderheid) van een ster verstaan het totaal uitgezonden vermogen in de vorm van elektromagnetische straling. De lichtkracht is afhankelijk van de effectieve temperatuur van de ster en z'n omvang. De lichtkracht wordt uitgedrukt in watt of in eenheden van de nominale lichtkracht van de zon (L☉), een vaste waarde waar de daadwerkelijke lichtkracht van de zon ongeveer aan gelijk is. De Internationale Astronomische Unie heeft deze eenheid gedefinieerd als (nl)
 • Em astronomia, luminosidade é a quantidade de energia que um corpo irradia em uma unidade de tempo. Ela é tipicamente expressa em unidades de watts ou em termos da Luminosidade solar, Lsol. Neste caso, ela é a quantidade de energia que o objeto irradia comparada com a do Sol, cuja luminosidade é 3,827×1026 Watt. Luminosidade não deve ser confundida com luminância. (pt)
rdfs:label
 • ضياء (ar)
 • Lluminositat (ca)
 • Zářivý výkon (cs)
 • Leuchtkraft (de)
 • Luminosity (en)
 • Lumeco (eo)
 • Argitasun (eu)
 • Luminosidad (es)
 • Lonrachas (ga)
 • Luminositas (in)
 • Luminosité (fr)
 • Luminosità (astronomia) (it)
 • 光度 (天文学) (ja)
 • 광도 (천문학) (ko)
 • Jasność (astronomia) (pl)
 • Lichtkracht (nl)
 • Luminosidade (pt)
 • Светимость (ru)
 • Luminositet (sv)
 • 光度 (zh)
 • Світність (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:label of
is gold:hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License