Criticism is the practice of judging the merits and faults of something. * The judger is called a critic. * To engage in criticism is to criticise (in British English – see American and British English spelling differences.) * One specific item of criticism is called a criticism or critique. When criticism involves a dialogue of some kind, direct or indirect, it is an intrinsically social activity.

Property Value
dbo:abstract
 • النقد هو تعبير مكتوب أو منطوق من متخصّص يسمى ناقدًا، عن الجَيِّد والرديء في أفعال أو إبداعات أو قرارات يتخذها الإنسان أو مجموعة من البشر في مختلِف المجالات من وجهة نظر الناقد. كما يذكر مكامن القوة ومكامن الضعف فيها، وقد يقترح أحيانا الحلول. وقد يكون النقد في مجال الأدب، والسياسة، والسينما، والمسرح وفي مختلف المجالات الأخرى. قد يكون النقد مكتوبا في وثائق داخلية أو منشورا في الصحف أو ضمن خطب سياسية أو لقاءات تلفزيونية وإذاعية. النظر في قيمة الشيء، التقييم، فالنقد المعرفي مثلا هو النظر في إمكانية وشروط المعرفة وحدودها، وهو عموما عدم قبول القول أو الرأي قبل التمحيص، وينقسم إلى نوعين عامين: وهو النظر في أصل الرأي، ونقد داخلي وهو النظر في الرأي ذاته من حيث التركيب والمحتوى. (ar)
 • Una crítica és un judici de valor personal i subjectiu que es fa sobre les qualitats i els defectes d'una producció humana que pot ser literària, plàstica, musical o periodística, entre d'altres. Els crítics solen ser especialistes que regularment opinen, jutgen o interpreten o accions de diversos àmbits professionals, sigui artístic, filosòfic, polític o social i, típicament, publiquen les seves observacions, sovint en revistes i periòdics. Així existeixen els crítics d'arts plàstiques, la crítica literària, , de televisió, de cinema i , les persones que fan o les responsables de la crítica científica, per citar alguns dels més representatius. El terme també pot ser usat en el llenguatge informal en el sentit de desacord o d'oposició a l'objecte de crítica, però en un sentit ampli la crítica esdevé de la confrontació de les idees prèvies respecte a aquesta nova construcció cultural. (ca)
 • Kritika (z řeckého krinein a kritiké techné, umění rozlišovat a posuzovat) znamená jako činnost hodnocení, posouzení, ocenění. Protože je to zejména v moderní době činnost velmi významná, existuje v některých oborech zvláštní profese, například literární kritik, a zvláštní literární žánr, který se také nazývá kritika. (cs)
 • Unter Kritik versteht man die Beurteilung eines Gegenstandes oder einer Handlung anhand von Maßstäben. Wie die Philosophin Anne-Barb Hertkorn ausgeführt hat, ist Kritik damit „eine Grundfunktion der denkenden Vernunft und wird, sofern sie auf das eigene Denken angewandt wird, ein Wesensmerkmal der auf Gültigkeit Anspruch erhebenden Urteilsbildung.“ Sie gilt im Sinne einer Kunst der Beurteilung als eine der wichtigsten menschlichen Fähigkeiten. Neben der Bedeutung der prüfenden Beurteilung und deren Äußerung in entsprechenden Worten bezeichnet die Kritik – insbesondere in der Verbform kritisieren ebenso wie monieren und die Monierung – auch eine Beanstandung oder Bemängelung. In früheren sozialistischen Staaten laut Duden auch „Fehler und Versäumnisse beanstandende [öffentliche] kritische Stellungnahme als Mittel zur politischen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung“. (de)
 • La kritika pensado estas la procezo permesanta la atentan ekzamenon de la datumoj antaŭe determini ilian validecon. (eo)
 • Criticism is the practice of judging the merits and faults of something. * The judger is called a critic. * To engage in criticism is to criticise (in British English – see American and British English spelling differences.) * One specific item of criticism is called a criticism or critique. Criticism is an evaluative or corrective exercise that can occur in any area of human life. Criticism can therefore take many different forms (see below). How people go about criticizing, can vary a great deal. In specific areas of human endeavour, the form of criticism can be highly specialized and technical; it often requires professional knowledge to appreciate the criticism. For subject-specific information, see the Varieties of criticism page. To criticize does not necessarily imply "to find fault", but the word is often taken to mean the simple expression of an object against prejudice, no matter positive or negative. Often criticism involves active disagreement, but it may only mean "taking sides". Constructive criticism will often involve an exploration of the different sides of an issue. Criticism is often presented as something unpleasant, but there are friendly criticisms, amicably discussed, and some people find great pleasure in criticism ("keeping people sharp", "providing the critical edge"). The Pulitzer Prize for Criticism has been presented since 1970 to a newspaper writer who has demonstrated 'distinguished criticism'. When criticism involves a dialogue of some kind, direct or indirect, it is an intrinsically social activity. Criticism is also the study, evaluation, and interpretation of literature, artwork, film, and social trends (see the article links below). The goal is to understand the possible meanings of cultural phenomena, and the context in which they take shape. In so doing, it is often evaluated how cultural productions relate to other cultural productions, and what their place is within a particular genre, or a particular cultural tradition. (en)
 • La crítica (del griego κρίνειν krínein ‘discernir, analizar, separar’, de la que deriva κριτικός kritikós y κριτική kritikē ‘crítico, -a; algo relativo al juez, o árbitro’).​ Una interpretación, usada por Balmes, que principia por proponer una definición de la verdad por correspondencia, dice así: El pensar bien consiste, o en conocer la verdad o en dirigir el entendimiento por el camino que conduce a ella. La verdad es la realidad de las cosas. Cuando las conocemos como son en sí, alcanzamos la verdad, de otra manera, caemos en un error. (es)
 • Arte lan bati buruzko iritzi artikuluari kritika esaten zaio. Kritika egiten duenak erti-lanari buruzko deskripzio objektiboa eta iritzi subjektiboak nahasi ahal ditu. Grekeratik (κρὶνω -krínô-, «ulermena, ebazpena», eta κρίνειν -krínein- «analisia egin, bereizi») eta hortik eratorriak κριτική -kritikē-, κριτικός -kritikós-, «kritikaria» edota epaitu. Kritika egiten edo sinatzen duen pertsonari edo kritiko deitu ohi zaio (eu)
 • Kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan.. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani κριτικός, 'clitikos - "yang membedakan", kata ini sendiri diturunkan dari bahasa Yunani Kuno κριτής, krités, artinya "orang yang memberikan pendapat beralasan" atau "analisis", "pertimbangan nilai", "interpretasi", atau "pengamatan". Istilah ini biasa dipergunakan untuk menggambarkan seorang pengikut posisi yang berselisih dengan atau menentang objek kritikan. Kritikus modern mencakup kaum profesi atau amatir yang secara teratur memberikan pendapat atau menginterpretasikan seni pentas atau karya lain (seperti karya seniman, ilmuwan, musisi atau aktor) dan, biasanya, menerbitkan pengamatan mereka, sering di jurnal ilmiah. Kaum kritikus banyak jumlahnya di berbagai bidang, termasuk kritikus seni, musik, film, teater atau sandiwara, rumah makan dan penerbitan ilmiah. (in)
 • Le terme critique dérive du terme grec kritikē (κριτική), signifiant « (l'art de) discerner », c'est-à-dire le fait de discerner la valeur des personnes ou des choses. Dans le domaine philosophique, Kant utilise le terme pour désigner un examen de réflexion de la validité et les limites de la capacité de l'homme ou d'un ensemble de revendications philosophiques. En philosophie moderne, il désigne une enquête systématique sur les conditions et conséquences d'un concept, la théorie, la discipline, ou une approche et une tentative de comprendre ses limites et la validité. Un point de vue critique, en ce sens, est le contraire d'un dogmatique. (fr)
 • Per critica, dal greco κρίvω (distinguo), si intende l'attività che consiste nell'analisi e nella valutazione di qualunque situazione in qualunque contesto. Tale attività è esercitata da una categoria professionale (i critici) e riveste carattere pubblico: è svolta affinché sia conoscibile dal pubblico generalizzato. I canali naturali della diffusione della critica sono i mezzi di comunicazione di massa; essi fanno della critica un vero e proprio genere giornalistico. (it)
 • 批評(ひひょう、英語・フランス語:critique)とは、ある事象を(できるだけ無前提の思い込みを排する形で)判断することである。批判(ひはん)とも。 英語・フランス語の 「批評」critique という単語は、ギリシャ語の kritiki (κριτική,何らかのモノの価値についての「洞察ある判断」)の語に由来する。 (ja)
 • 평론(評論) 또는 논평(論評, 문화어: 론평), 비평(批評)(영어: Review)은 사회 전 분야에 대해 평가하는 작업을 말한다. 예술 작품, 문화 현상, 상품 등 평론의 대상에는 제한이 없다. 평론하는 사람은 평론가(評論家), 평론을 모아서 낸 책을 평론집이라고 한다. (ko)
 • 비판(批判)은 어떤 사실·사상(思想)·행동에 관해서 진위(眞僞)·장점·단점·선악 등을 판정하여 평가를 내리는 것이다. 이때 대상을 전면적으로 분석할 필요가 있다. 비판이 유효하기 위해서는 그 내용이 주관적이 아니라 객관적인 사실에 따라 진행되어야 하며, 그렇지 않으면 그 비판은 단지 일면적인 것이 된다. 철학적으로는 이론·능력 등 유효성의 범위를 명확하게 하는 것임. 칸트의 이성능력 비판은 중요하나 인식론에 들어가기 전에 인식능력의 한계를 확정짓는 것은 탁상공론에 불과하다고 헤겔은 '비판'한다. (ko)
 • Krytyka (łac. criticus – osądzający) – analiza i ocena dobrych i złych stron z punktu widzenia określonych wartości (np. praktycznych, etycznych, poznawczych, naukowych, estetycznych, poprawnych) jako niezbędny element myślenia. Może dotyczyć wielu dziedzin np. nauki (krytyka naukowa), poprawności formalnej (krytyka logiczna), poprawności merytorycznej (krytyka merytoryczna lub krytyka empiryczna) czy też metod (krytyka metodologiczna). W mowie potocznej wyraz krytyka oznacza zwykle wystąpienie (słowne lub pisemne) przeciwko jakiemuś zjawisku, osobie, faktowi lub sposobowi rozwiązania problemu i jest powiązane z negatywną oceną tych faktów. W skrajnej postaci może też być synonimem tzw. nagonki. „Reguły ” – przepis na udany komentarz krytyczny: * Powinieneś wyrazić stanowisko swojego przeciwnika tak jasno, dokładnie i sprawiedliwie, aby powiedział on: „Dziękuję, żałuję, że nie pomyślałem, aby ująć to w ten sposób”. * Powinieneś wyliczyć wszystkie punkty sporne (zwłaszcza jeśli nie są przedmiotem ogólnej czy powszechnej zgody). * Powinieneś wspomnieć o wszystkim, czego nauczyłeś się od swego przeciwnika. "Tylko wtedy masz prawo wypowiedzieć choćby jedno słowo krytyki lub podjąć próbę odrzucenia krytykowanego stanowiska." (Daniel C. Dennett) (pl)
 • Kritiek (Oud-Grieks: κριτής, krités: hij die beargumenteerd beoordeelt, analyseert, interpreteert of observeert) is het beoordelen van daden, werken, uitspraken, theorieën enzovoort. In de engere betekenis (zoals in "kritiek geven") bedoelt men er een afkeuring mee, hoewel kritiek in het algemeen zeker niet negatief hoeft te zijn. Wie aan kritiek doet, is een criticus (vrouwelijke vorm critica). (nl)
 • Crítica é uma expressão que provém do grego kritikē (κριτική), que significa "a arte de julgar" (Japiassu & Marcondes, 1990). Na filosofia, crítica tem o significado de análise. Assim, a "filosofia crítica", em específico, designa o pensamento de Kant e seus sucessores. Ela também pode ser atribuída como um processo de retenção de fenômenos advindos do passado, sua decomposição e reconfiguração. (pt)
 • Crítica (do grego κριτικός, kritikós, "apto a julgar") é uma opinião ou juízo de valor. Quando acrescido do sufixo "ismo", tem um significado mais amplo. Na filosofia, é um ramo do racionalismo, e faz referência a um conceito formulado por Immanuel Kant. Atualmente, o termo se aplica principalmente a ramos como artes plásticas, cinema, jornalismo etc. (pt)
 • Кри́тика (от фр. critique из др.-греч. κριτική τέχνη «искусство разбирать, суждение») — анализ, оценка о явлениях какой-либо области человеческой деятельности. Задачами критики являются: * выявление противоречий; * выявление ошибок и их разбор; * разбор (анализ), обсуждение чего-либо с целью дать оценку (например, литературная критика); * исследование, научная проверка достоверности, подлинности чего-либо (например, критика текста, критика исторических источников); * оценка;(Основная статья: Критик) Критик (греч. κριτικός, от κριτική — искусство разбирать, судить) — человек (специалист), сферой деятельности которого является , то есть анализ, оценка и суждение о явлениях какой-либо из областей человеческой деятельности, обычно в сфере культуры. (ru)
 • Kritik är ett brett begrepp som omfattar exempelvis bedömning, recension, ifrågasättande och undersökning av bland annat konst och andra kulturella företeelser och personers egenskaper, prestationer eller handlingar. Ordet används ofta i negativ mening, kritik kan även vara positiv och neutral. Neutral kritik kan ha som syfte att utveckla det sagda och berika samtalet. Kritik i denna betydelse är menat som starten på ett argumenterande samtal, inte som en bedömning. En person som mer eller mindre yrkesmässigt ger kritik kallas kritiker. Kritik i bredare mening kan även kallas verbal, icke-verbal, fysisk och icke-fysisk.[förklaring behövs] Konstruktiv kritik brukar avse kritik som är till för att förbättra det kritiserade, till exempel genom att ge förslag till förändring. Motsatsen är destruktiv kritik (alternativt okonstruktiv kritik).[källa behövs] (sv)
 • 批评(Criticize)也稱為評論(Judge),意思是指出事物的優點和缺點,從而作為改善事物的提議,不過有時會用批评來表示只指出事物缺點的情形。進行評論的人稱為評論员。 (zh)
 • 批判是一個方法論關於紀律化、系統化地對於寫作或口述的論說進行分析。雖然批判通常被理解為找出錯誤和否定性的論斷, 但它可以包含優點的辨認,在哲學傳統中它同時代表一種力行懷疑的方法。 當代對於批判的概念已經很大程度地受啟蒙時代影響,透過他們對偏見和權威地批判,與他們擁護在宗教和政治權威的自主與解脫。 「批判」這個術語化用自法文,從古希臘文κριτική (kritikē)而來,意思是「判斷的官能」 也就是發覺人事物價值的能力。 (zh)
 • Критика — розгляд якогось явища, предмета, особи; його аналіз та оцінка згідно з існуючими нормами, масштабами, цінностями.[джерело?] Аналіз і оцінка когось чи чогось із метою виявлення та усунення , . Використовується в мовленні як вказівка на вади, хиби, або виступає як негативне судження про щось. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 229072 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 44888 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985367548 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Kritika (z řeckého krinein a kritiké techné, umění rozlišovat a posuzovat) znamená jako činnost hodnocení, posouzení, ocenění. Protože je to zejména v moderní době činnost velmi významná, existuje v některých oborech zvláštní profese, například literární kritik, a zvláštní literární žánr, který se také nazývá kritika. (cs)
 • La kritika pensado estas la procezo permesanta la atentan ekzamenon de la datumoj antaŭe determini ilian validecon. (eo)
 • La crítica (del griego κρίνειν krínein ‘discernir, analizar, separar’, de la que deriva κριτικός kritikós y κριτική kritikē ‘crítico, -a; algo relativo al juez, o árbitro’).​ Una interpretación, usada por Balmes, que principia por proponer una definición de la verdad por correspondencia, dice así: El pensar bien consiste, o en conocer la verdad o en dirigir el entendimiento por el camino que conduce a ella. La verdad es la realidad de las cosas. Cuando las conocemos como son en sí, alcanzamos la verdad, de otra manera, caemos en un error. (es)
 • Arte lan bati buruzko iritzi artikuluari kritika esaten zaio. Kritika egiten duenak erti-lanari buruzko deskripzio objektiboa eta iritzi subjektiboak nahasi ahal ditu. Grekeratik (κρὶνω -krínô-, «ulermena, ebazpena», eta κρίνειν -krínein- «analisia egin, bereizi») eta hortik eratorriak κριτική -kritikē-, κριτικός -kritikós-, «kritikaria» edota epaitu. Kritika egiten edo sinatzen duen pertsonari edo kritiko deitu ohi zaio (eu)
 • Le terme critique dérive du terme grec kritikē (κριτική), signifiant « (l'art de) discerner », c'est-à-dire le fait de discerner la valeur des personnes ou des choses. Dans le domaine philosophique, Kant utilise le terme pour désigner un examen de réflexion de la validité et les limites de la capacité de l'homme ou d'un ensemble de revendications philosophiques. En philosophie moderne, il désigne une enquête systématique sur les conditions et conséquences d'un concept, la théorie, la discipline, ou une approche et une tentative de comprendre ses limites et la validité. Un point de vue critique, en ce sens, est le contraire d'un dogmatique. (fr)
 • Per critica, dal greco κρίvω (distinguo), si intende l'attività che consiste nell'analisi e nella valutazione di qualunque situazione in qualunque contesto. Tale attività è esercitata da una categoria professionale (i critici) e riveste carattere pubblico: è svolta affinché sia conoscibile dal pubblico generalizzato. I canali naturali della diffusione della critica sono i mezzi di comunicazione di massa; essi fanno della critica un vero e proprio genere giornalistico. (it)
 • 批評(ひひょう、英語・フランス語:critique)とは、ある事象を(できるだけ無前提の思い込みを排する形で)判断することである。批判(ひはん)とも。 英語・フランス語の 「批評」critique という単語は、ギリシャ語の kritiki (κριτική,何らかのモノの価値についての「洞察ある判断」)の語に由来する。 (ja)
 • 평론(評論) 또는 논평(論評, 문화어: 론평), 비평(批評)(영어: Review)은 사회 전 분야에 대해 평가하는 작업을 말한다. 예술 작품, 문화 현상, 상품 등 평론의 대상에는 제한이 없다. 평론하는 사람은 평론가(評論家), 평론을 모아서 낸 책을 평론집이라고 한다. (ko)
 • 비판(批判)은 어떤 사실·사상(思想)·행동에 관해서 진위(眞僞)·장점·단점·선악 등을 판정하여 평가를 내리는 것이다. 이때 대상을 전면적으로 분석할 필요가 있다. 비판이 유효하기 위해서는 그 내용이 주관적이 아니라 객관적인 사실에 따라 진행되어야 하며, 그렇지 않으면 그 비판은 단지 일면적인 것이 된다. 철학적으로는 이론·능력 등 유효성의 범위를 명확하게 하는 것임. 칸트의 이성능력 비판은 중요하나 인식론에 들어가기 전에 인식능력의 한계를 확정짓는 것은 탁상공론에 불과하다고 헤겔은 '비판'한다. (ko)
 • Kritiek (Oud-Grieks: κριτής, krités: hij die beargumenteerd beoordeelt, analyseert, interpreteert of observeert) is het beoordelen van daden, werken, uitspraken, theorieën enzovoort. In de engere betekenis (zoals in "kritiek geven") bedoelt men er een afkeuring mee, hoewel kritiek in het algemeen zeker niet negatief hoeft te zijn. Wie aan kritiek doet, is een criticus (vrouwelijke vorm critica). (nl)
 • Crítica é uma expressão que provém do grego kritikē (κριτική), que significa "a arte de julgar" (Japiassu & Marcondes, 1990). Na filosofia, crítica tem o significado de análise. Assim, a "filosofia crítica", em específico, designa o pensamento de Kant e seus sucessores. Ela também pode ser atribuída como um processo de retenção de fenômenos advindos do passado, sua decomposição e reconfiguração. (pt)
 • Crítica (do grego κριτικός, kritikós, "apto a julgar") é uma opinião ou juízo de valor. Quando acrescido do sufixo "ismo", tem um significado mais amplo. Na filosofia, é um ramo do racionalismo, e faz referência a um conceito formulado por Immanuel Kant. Atualmente, o termo se aplica principalmente a ramos como artes plásticas, cinema, jornalismo etc. (pt)
 • 批评(Criticize)也稱為評論(Judge),意思是指出事物的優點和缺點,從而作為改善事物的提議,不過有時會用批评來表示只指出事物缺點的情形。進行評論的人稱為評論员。 (zh)
 • 批判是一個方法論關於紀律化、系統化地對於寫作或口述的論說進行分析。雖然批判通常被理解為找出錯誤和否定性的論斷, 但它可以包含優點的辨認,在哲學傳統中它同時代表一種力行懷疑的方法。 當代對於批判的概念已經很大程度地受啟蒙時代影響,透過他們對偏見和權威地批判,與他們擁護在宗教和政治權威的自主與解脫。 「批判」這個術語化用自法文,從古希臘文κριτική (kritikē)而來,意思是「判斷的官能」 也就是發覺人事物價值的能力。 (zh)
 • Критика — розгляд якогось явища, предмета, особи; його аналіз та оцінка згідно з існуючими нормами, масштабами, цінностями.[джерело?] Аналіз і оцінка когось чи чогось із метою виявлення та усунення , . Використовується в мовленні як вказівка на вади, хиби, або виступає як негативне судження про щось. (uk)
 • النقد هو تعبير مكتوب أو منطوق من متخصّص يسمى ناقدًا، عن الجَيِّد والرديء في أفعال أو إبداعات أو قرارات يتخذها الإنسان أو مجموعة من البشر في مختلِف المجالات من وجهة نظر الناقد. كما يذكر مكامن القوة ومكامن الضعف فيها، وقد يقترح أحيانا الحلول. وقد يكون النقد في مجال الأدب، والسياسة، والسينما، والمسرح وفي مختلف المجالات الأخرى. قد يكون النقد مكتوبا في وثائق داخلية أو منشورا في الصحف أو ضمن خطب سياسية أو لقاءات تلفزيونية وإذاعية. (ar)
 • Una crítica és un judici de valor personal i subjectiu que es fa sobre les qualitats i els defectes d'una producció humana que pot ser literària, plàstica, musical o periodística, entre d'altres. Els crítics solen ser especialistes que regularment opinen, jutgen o interpreten o accions de diversos àmbits professionals, sigui artístic, filosòfic, polític o social i, típicament, publiquen les seves observacions, sovint en revistes i periòdics. Així existeixen els crítics d'arts plàstiques, la crítica literària, , de televisió, de cinema i , les persones que fan o les responsables de la crítica científica, per citar alguns dels més representatius. (ca)
 • Unter Kritik versteht man die Beurteilung eines Gegenstandes oder einer Handlung anhand von Maßstäben. Wie die Philosophin Anne-Barb Hertkorn ausgeführt hat, ist Kritik damit „eine Grundfunktion der denkenden Vernunft und wird, sofern sie auf das eigene Denken angewandt wird, ein Wesensmerkmal der auf Gültigkeit Anspruch erhebenden Urteilsbildung.“ Sie gilt im Sinne einer Kunst der Beurteilung als eine der wichtigsten menschlichen Fähigkeiten. (de)
 • Criticism is the practice of judging the merits and faults of something. * The judger is called a critic. * To engage in criticism is to criticise (in British English – see American and British English spelling differences.) * One specific item of criticism is called a criticism or critique. When criticism involves a dialogue of some kind, direct or indirect, it is an intrinsically social activity. (en)
 • Kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan.. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani κριτικός, 'clitikos - "yang membedakan", kata ini sendiri diturunkan dari bahasa Yunani Kuno κριτής, krités, artinya "orang yang memberikan pendapat beralasan" atau "analisis", "pertimbangan nilai", "interpretasi", atau "pengamatan". Istilah ini biasa dipergunakan untuk menggambarkan seorang pengikut posisi yang berselisih dengan atau menentang objek kritikan. (in)
 • Krytyka (łac. criticus – osądzający) – analiza i ocena dobrych i złych stron z punktu widzenia określonych wartości (np. praktycznych, etycznych, poznawczych, naukowych, estetycznych, poprawnych) jako niezbędny element myślenia. Może dotyczyć wielu dziedzin np. nauki (krytyka naukowa), poprawności formalnej (krytyka logiczna), poprawności merytorycznej (krytyka merytoryczna lub krytyka empiryczna) czy też metod (krytyka metodologiczna). „Reguły ” – przepis na udany komentarz krytyczny: (pl)
 • Кри́тика (от фр. critique из др.-греч. κριτική τέχνη «искусство разбирать, суждение») — анализ, оценка о явлениях какой-либо области человеческой деятельности. Задачами критики являются: * выявление противоречий; * выявление ошибок и их разбор; * разбор (анализ), обсуждение чего-либо с целью дать оценку (например, литературная критика); * исследование, научная проверка достоверности, подлинности чего-либо (например, критика текста, критика исторических источников); * оценка;(Основная статья: Критик) (ru)
 • Kritik är ett brett begrepp som omfattar exempelvis bedömning, recension, ifrågasättande och undersökning av bland annat konst och andra kulturella företeelser och personers egenskaper, prestationer eller handlingar. Ordet används ofta i negativ mening, kritik kan även vara positiv och neutral. Neutral kritik kan ha som syfte att utveckla det sagda och berika samtalet. Kritik i denna betydelse är menat som starten på ett argumenterande samtal, inte som en bedömning. En person som mer eller mindre yrkesmässigt ger kritik kallas kritiker. (sv)
rdfs:label
 • Criticism (en)
 • نقد (ar)
 • Crítica (ca)
 • Kritika (cs)
 • Kritik (de)
 • Kritika pensado (eo)
 • Crítica (es)
 • Kritika (eu)
 • Critique (philosophie) (fr)
 • Kritik (in)
 • 批評 (ja)
 • Critica (it)
 • 비판 (ko)
 • 평론 (ko)
 • Kritiek (nl)
 • Krytyka (pl)
 • Crítica (pt)
 • Crítica (filosofia) (pt)
 • Критика (ru)
 • Kritik (sv)
 • Критика (uk)
 • 批判 (zh)
 • 批评 (zh)
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:field of
is dbo:genre of
is dbo:knownFor of
is dbo:literaryGenre of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:category of
is dbp:discipline of
is dbp:field of
is dbp:genre of
is dbp:genres of
is dbp:subject of
is dbp:topics of
is dbp:websiteType of
is dc:subject of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of