A citation is a reference to a source. More precisely, a citation is an abbreviated alphanumeric expression embedded in the body of an intellectual work that denotes an entry in the bibliographic references section of the work for the purpose of acknowledging the relevance of the works of others to the topic of discussion at the spot where the citation appears. Bibliographies, and other list-like compilations of references, are generally not considered citations because they do not fulfill the true spirit of the term: deliberate acknowledgement by other authors of the priority of one's ideas.

Property Value
dbo:abstract
 • الاستشهاد هو إعطاء معلومات كافية عن مرجع (غالبا كتاب) مما يسمح للقارئ بالرجوع له. يمكن تعريفه أيضا بأنه "طريقة لإخبار قرائك بأن معلومات معينة في عملك مأخوذة من مصدر." (ar)
 • Una citació és una referència a un altre document. Hi ha moltes regles a favor del format i ús de tals citacions en diferents camps: * En . * En citacions teològiques. * En l'establiment de bases científiques. (ca)
 • Citace v obecné češtině znamená uvedení kratší části jiného textu či výroku, obvykle doslovné. Ve scientometrii a též v odborných publikacích má citace jiný význam – je formalizovaným odkazem na určitý , metodu, či myšlenku v jiné publikaci. Přitom k uvedení části jiné publikace, tedy citaci v běžném slova smyslu, obvykle nedochází. Předpokládá se, že citovanost, tj. počet citací dané publikace za určité období, koreluje s důležitostí výsledků, proto je počet citací jedním z užívaných scientometrických parametrů. (cs)
 • A citation is a reference to a source. More precisely, a citation is an abbreviated alphanumeric expression embedded in the body of an intellectual work that denotes an entry in the bibliographic references section of the work for the purpose of acknowledging the relevance of the works of others to the topic of discussion at the spot where the citation appears. Generally the combination of both the in-body citation and the bibliographic entry constitutes what is commonly thought of as a citation (whereas bibliographic entries by themselves are not). References to single, machine-readable assertions in electronic scientific articles are known as nanopublications, a form of microattribution. Citations have several important purposes: to uphold intellectual honesty (or avoiding plagiarism), to attribute prior or unoriginal work and ideas to the correct sources, to allow the reader to determine independently whether the referenced material supports the author's argument in the claimed way, and to help the reader gauge the strength and validity of the material the author has used. The forms of citations generally subscribe to one of the generally accepted citations systems, such as the Oxford, Harvard, MLA, American Sociological Association (ASA), American Psychological Association (APA), and other citations systems, because their syntactic conventions are widely known and easily interpreted by readers. Each of these citation systems has its advantages and disadvantages. Editors often specify the citation system to use. Bibliographies, and other list-like compilations of references, are generally not considered citations because they do not fulfill the true spirit of the term: deliberate acknowledgement by other authors of the priority of one's ideas. (en)
 • Eine Quellenangabe ist in einer Veröffentlichung der Verweis auf eine Informationsquelle, auf die zurückgegriffen wurde, beispielsweise ein Buch oder einen Zeitungsartikel. (de)
 • 書誌学における参照(さんしょう、英語: citation)とは、記事に参考文献の書誌情報を添えること。記事の信頼性の向上や引用の出どころの明示を目的に、学術論文や総説、専門書、オープンソースの百科事典などで行われる。この行為は学界では引用とも呼ばれることがあるが:p.9、引用は著作権法では合法な転載(英語: quotation)を指す(第32条)。もっとも、正当な引用には必ず出どころの明示が付随するので(第48条)、参照とは密接な関係にある。 (ja)
 • 참조주(參照註, citation)란 주로 학술적 글쓰기(논문 등)에서 인용한 내용의 출처를 밝히기 위해 다는 주석이다. 이 때 참조주는 출처의 를 담고 있거나 또는 서지정보가 수록된 참고자료 목록과 본문을 연결해주는 역할을 한다. 참조주를 통해 출처를 밝히는 행위를 인용(reference), 출처 입장에서는 이라고 한다. (ko)
 • Cytowanie piśmiennictwa – przytaczanie w tekście cudzych wywodów, powoływanie się na fakty naukowe, informacje zawarte w innych publikacjach. W naukach humanistycznych cytowanie bywa czasem określane mianem „powołania”.Cytowanie polega na: * dosłownym przytoczeniu fragmentu czyjejś wypowiedzi (cytat) * przytoczeniu w formie parafrazy (cytowanie sparafrazowane) – omówienie, streszczenie, przedstawienie w formie syntetycznej, uogólnienie za pomocą własnych słów faktów naukowych lub wypowiedzi innych autorów. (pl)
 • A citação é uma marca do dialogismo linguístico, feita para sustentar uma hipótese, reforçar uma ideia ou ilustrar um raciocínio. Oferece ao leitor respaldo para que possa comprovar a veracidade das informações fornecidas e também possibilitar seu aprofundamento. Ressalva-se que a referência bibliográfica (dados que identificam uma publicação citada, tais como autor, título, editora) deve aparecer no final do trabalho sob o título de "referências", pois, desta maneira, o leitor poderá identificar a obra, facilitando sua localização em catálogos, índices bibliográficos, bibliotecas, Internet, entre outros. (pt)
 • En källhänvisning är en referens till källskrifter. Den innehåller uppgifter som författaren använt som belägg för sin text, och källhänvisningen gör det möjligt för läsaren att kontrollera uppgiften eller bedöma dess trovärdighet. Källhänvisningarna listas i slutet av ett avsnitt, en text eller en publikation, med en unik referens via nottecken eller, som i Harvard-, MLA-, APA- och Vancouversystemen, författares efternamn följt av publiceringsår, till den källbelagda delen av texten. Listan med källhänvisningar (referenslista, notförteckning, notapparat) kompletteras ofta av en källförteckning där textens alla källor räknas upp och förtydligas. Källhänvisningar kan gälla så väl skriftligt som muntligt material. De kan gälla till exempel böcker, tidningar, tidskrifter, webbsidor eller (publicerade) intervjuer. (sv)
 • 廣義上的參考文獻(英語:citation)屬於參考的一種,基於已出版或未出版的源文本(但并非總是基於初始來源)。狹義上的參考文獻指一項作品中嵌入的簡化版字母與數字表達形式,而此作品也須在其參考書目中指明另一項作品,以確認他人成果與當前作品本身出現參考文獻處所闡述的話題之關聯性。一般來説,參考文獻由作品内文中的參注與末尾的文獻目錄兩者共同構成(但目錄本身并不能被單獨視作參考文獻)。在電子化的科學論文中,指向單一且機械可讀式的邏輯性斷言式參考則被稱作「納米出版物」(Nanopublication),是的一種形式。 參考文獻的主要目的通常包括維護(或避免剽竊)、爲已發表或非獨創作品提供準確來源、幫助讀者自行證實作者的論點是否像其宣稱的那樣由參考資料支撐、以及使讀者判定作者提供的材料之效力。學者馬克·雷恩·羅克(Marc Lane Roark)與沃倫·艾默生(Warren Emerson)認爲,參考文獻與作者理解其作品本質、其在學術領域之方向以及其論點、主旨與措辭之均存在聯係。在這些屬性之外,公衆對參考文獻的弊端也時有提及。這其中包含榮譽性參考(honorary citation)、間接式參考(circumstantial citation)、歧視性參考(discriminatory citation)、選擇性參考(selective citation)與任意性參考(arbitrary citation)等等。 參考文獻的具體形式通常依照被普遍接受的參考系統與格式來進行,包括、哈佛式、、、美國心理學會格式等多種標準,因其句法常規易于闡釋而廣爲使用。每一種格式都有自身的長處與短處,而作者也需要在編纂當中標明其使用的格式名稱。 參考目錄與其它單純羅列參考的列表一般不被視作參考文獻,原因在於此類列表并不能夠完整體現「參考文獻」一詞的關鍵意義:對前人思想與理論的致意與認可。 (zh)
 • Посилання (англ. reference), також поклик[джерело?] — посилання у паперових і електронних документах — уривок, витяг з якого-небудь твору, на який посилаються у викладі, з точною назвою джерела й вказівкою на відповідну сторінку. Іноді те саме, що виноска. Останнім часом паралельно почали вживати термін — покликання. У деяких файлових системах — альтернативна назва файлу. Так, наприклад, у системі UNIX із файлом може бути пов'язано декілька імен. У галузі телекомунікацій іноді вживається в значенні ланки зв'язку — засіб зв'язку між суміжними вузлами мережі. В інтернет-журналістиці застосування покликань дозволяє викладати в матеріалі тільки нову інформацію, що спрощує текст і дозволяє уникати повторень. Все, що пов'язано з попередніми публікаціями на цю тему, з інформацією довідкового характеру чи з передісторією/тлом події, подається через гіперпокликання. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 97585 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 33355 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985834118 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الاستشهاد هو إعطاء معلومات كافية عن مرجع (غالبا كتاب) مما يسمح للقارئ بالرجوع له. يمكن تعريفه أيضا بأنه "طريقة لإخبار قرائك بأن معلومات معينة في عملك مأخوذة من مصدر." (ar)
 • Una citació és una referència a un altre document. Hi ha moltes regles a favor del format i ús de tals citacions en diferents camps: * En . * En citacions teològiques. * En l'establiment de bases científiques. (ca)
 • Citace v obecné češtině znamená uvedení kratší části jiného textu či výroku, obvykle doslovné. Ve scientometrii a též v odborných publikacích má citace jiný význam – je formalizovaným odkazem na určitý , metodu, či myšlenku v jiné publikaci. Přitom k uvedení části jiné publikace, tedy citaci v běžném slova smyslu, obvykle nedochází. Předpokládá se, že citovanost, tj. počet citací dané publikace za určité období, koreluje s důležitostí výsledků, proto je počet citací jedním z užívaných scientometrických parametrů. (cs)
 • Eine Quellenangabe ist in einer Veröffentlichung der Verweis auf eine Informationsquelle, auf die zurückgegriffen wurde, beispielsweise ein Buch oder einen Zeitungsartikel. (de)
 • 書誌学における参照(さんしょう、英語: citation)とは、記事に参考文献の書誌情報を添えること。記事の信頼性の向上や引用の出どころの明示を目的に、学術論文や総説、専門書、オープンソースの百科事典などで行われる。この行為は学界では引用とも呼ばれることがあるが:p.9、引用は著作権法では合法な転載(英語: quotation)を指す(第32条)。もっとも、正当な引用には必ず出どころの明示が付随するので(第48条)、参照とは密接な関係にある。 (ja)
 • 참조주(參照註, citation)란 주로 학술적 글쓰기(논문 등)에서 인용한 내용의 출처를 밝히기 위해 다는 주석이다. 이 때 참조주는 출처의 를 담고 있거나 또는 서지정보가 수록된 참고자료 목록과 본문을 연결해주는 역할을 한다. 참조주를 통해 출처를 밝히는 행위를 인용(reference), 출처 입장에서는 이라고 한다. (ko)
 • Cytowanie piśmiennictwa – przytaczanie w tekście cudzych wywodów, powoływanie się na fakty naukowe, informacje zawarte w innych publikacjach. W naukach humanistycznych cytowanie bywa czasem określane mianem „powołania”.Cytowanie polega na: * dosłownym przytoczeniu fragmentu czyjejś wypowiedzi (cytat) * przytoczeniu w formie parafrazy (cytowanie sparafrazowane) – omówienie, streszczenie, przedstawienie w formie syntetycznej, uogólnienie za pomocą własnych słów faktów naukowych lub wypowiedzi innych autorów. (pl)
 • A citation is a reference to a source. More precisely, a citation is an abbreviated alphanumeric expression embedded in the body of an intellectual work that denotes an entry in the bibliographic references section of the work for the purpose of acknowledging the relevance of the works of others to the topic of discussion at the spot where the citation appears. Bibliographies, and other list-like compilations of references, are generally not considered citations because they do not fulfill the true spirit of the term: deliberate acknowledgement by other authors of the priority of one's ideas. (en)
 • A citação é uma marca do dialogismo linguístico, feita para sustentar uma hipótese, reforçar uma ideia ou ilustrar um raciocínio. Oferece ao leitor respaldo para que possa comprovar a veracidade das informações fornecidas e também possibilitar seu aprofundamento. (pt)
 • Посилання (англ. reference), також поклик[джерело?] — посилання у паперових і електронних документах — уривок, витяг з якого-небудь твору, на який посилаються у викладі, з точною назвою джерела й вказівкою на відповідну сторінку. Іноді те саме, що виноска. Останнім часом паралельно почали вживати термін — покликання. У деяких файлових системах — альтернативна назва файлу. Так, наприклад, у системі UNIX із файлом може бути пов'язано декілька імен. У галузі телекомунікацій іноді вживається в значенні ланки зв'язку — засіб зв'язку між суміжними вузлами мережі. (uk)
 • En källhänvisning är en referens till källskrifter. Den innehåller uppgifter som författaren använt som belägg för sin text, och källhänvisningen gör det möjligt för läsaren att kontrollera uppgiften eller bedöma dess trovärdighet. Källhänvisningarna listas i slutet av ett avsnitt, en text eller en publikation, med en unik referens via nottecken eller, som i Harvard-, MLA-, APA- och Vancouversystemen, författares efternamn följt av publiceringsår, till den källbelagda delen av texten. Listan med källhänvisningar (referenslista, notförteckning, notapparat) kompletteras ofta av en källförteckning där textens alla källor räknas upp och förtydligas. (sv)
 • 廣義上的參考文獻(英語:citation)屬於參考的一種,基於已出版或未出版的源文本(但并非總是基於初始來源)。狹義上的參考文獻指一項作品中嵌入的簡化版字母與數字表達形式,而此作品也須在其參考書目中指明另一項作品,以確認他人成果與當前作品本身出現參考文獻處所闡述的話題之關聯性。一般來説,參考文獻由作品内文中的參注與末尾的文獻目錄兩者共同構成(但目錄本身并不能被單獨視作參考文獻)。在電子化的科學論文中,指向單一且機械可讀式的邏輯性斷言式參考則被稱作「納米出版物」(Nanopublication),是的一種形式。 參考文獻的具體形式通常依照被普遍接受的參考系統與格式來進行,包括、哈佛式、、、美國心理學會格式等多種標準,因其句法常規易于闡釋而廣爲使用。每一種格式都有自身的長處與短處,而作者也需要在編纂當中標明其使用的格式名稱。 參考目錄與其它單純羅列參考的列表一般不被視作參考文獻,原因在於此類列表并不能夠完整體現「參考文獻」一詞的關鍵意義:對前人思想與理論的致意與認可。 (zh)
rdfs:label
 • Citation (en)
 • استشهاد (ar)
 • Citació (ca)
 • Citace (cs)
 • Quellenangabe (de)
 • 参照 (書誌学) (ja)
 • 참조주 (ko)
 • Citatie (nl)
 • Cytowanie piśmiennictwa (pl)
 • Citação (pt)
 • Källhänvisning (sv)
 • Посилання (uk)
 • 參考文獻 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of