About: Alien (law)

An Entity of Type: person, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In law, an alien is any person (including an organization) who is not a citizen or a national of a specific country, although definitions and terminology differ to some degree depending upon the continent or region. More generally, however, the term "alien" is perceived as synonymous with foreign national.

Property Value
dbo:abstract
 • الأجنبي (والجمع: أجانب) هو الشخص الذي لا يملك جنسية الدولة التي يقيم بها، ولكي تحافظ الدول على مصالحها العامة فهي تخضع الأجانب لمعاملة خاصة غير معاملة مواطنيها، فمثلاً الأجانب ممنوعون من الحقوق السياسية كحق الانتخاب. (ar)
 • Cizinec je člověk příslušející k jinému státu či zemi či národu. Jde tedy o pojem relativní, který má smysl pouze ve vztahu k nějakému určitému státu nebo zemi nebo národu, zaměříme-li se však na politiku zaměstnanosti, pojem cizinec má zde vlastní status, vážící se především na evropskou zaměstnanost. Cizince pro evropské společenství je občan jiné země než Evropské unie. Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů se uvádí následující: "Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, včetně občana Evropské unie, jež není státním občanem ČR, ani občanem EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska, ani jeho rodinným příslušníkem nebo je bez státní příslušnosti,". V oblasti zaměstnávání a zdravotního a sociálního pojištění platí rovné podmínky pro občany ČR, tak i pro cizince přijíždějící ze zemích EU/EH a jsou posuzováni jako migrující občané evropského společenství, především z pohledu evropské zaměstnanosti a čerpání z Evropského sociálního fondu.Jde o oblast evropských služeb zaměstnanosti, řídící se nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů soc. zabezpečení. V zahraniční legislativě vydané Evropským parlamentem v rámci koordinace systémů sociálního zabezpečení má výraz "cizinec" své zastoupení z pohledu migrace v rámci evropského seskupení. Cizinec je jednoznačně v evropském měřítku posuzován za občana evropského integračního domu, nebo jde o tzv. Unii občanů. Koordinační nařízení je k dispozici v 27 jazycích evropských států jako symbol rovnosti v eurozóně, kde výraz slova cizinec je relativní. Z pohledu evropského uskupení jde o unijního občana, nalezneme i výraz migrující občan Evropské Unie. Pokud se zaměříme na evropský trh práce, uchazeč o zaměstnání uvnitř Unie, bude právoplatně nazývám občanem třetí země z důvodu občanství neunijního státu, neboli za cizince, z pohledu zaměstnanosti, za tzv. třetizemce. Český devizový zákon zase používá v obdobném významu, který však vztahuje jak na fyzické, tak na právnické osoby, termín jako . Jak je patrné oslovení cizinec se vážně především na vazby z pohledu posuzující země. Ovšem cizinec, který má na území Česka trvalý pobyt, má i z pohledu zaměstnávání a sociálního zabezpečení rovná práva a povinnosti jako občan ČR či EU/EHP, v souvislosti s hledáním zaměstnání nemusí cizinec žádat o pracovní povolení k zaměstnání. Existuje ovšem výjimka, v některých oblastech povolání, kde se podle daného zákona vyžaduje pouze státní občanství ČR a podle vnitřních předpisů musí být osoba české národnosti, pokud má jiné občanství, považujeme jej také za cizince. Stejným způsobem je nahlíženo na cizince, který používá doplňkovou nebo dočasnou ochranu např. z důvodu válečného ohrožení podle zvláštního zákona. Cizinec je osoba z pohledu zaměstnanosti , která má uznán status dlouhodobého rezidenta a může volně působit v dalších členských státech EU z důvodu zaměstnání, podnikání či studia uvnitř EU. Sociální politika ve Smlouvě o EU garantuje pod novým názvem vytvořeným Komisí " Evropská sociální politika" - Cesta vpřed pro unii. vstupy na evropský trh práce a je považován za migrujícího občana společenství, nikoliv za cizince. Členské země však mohou cizincům jejich právo do jisté míry omezit v oblasti zaměstnávání, a to třeba v důsledku migrační krize, spojitost s ochranou vnějších hranic EU, kdy dochází i k rozporu mezi nadnárodním zájmem a mezivládním apod. Cizincem můžeme po 31.12.2020 nazývat též občany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, kteří vystoupili z Evropské Unie, tzv.Brexit. Britové i občané EU, kteří pracovali před Brexitem tzn. před 1.2.2020 ve Velké Británii si zachovávají podmínky občanů EU a nejsou považováni za cizince. Od února 2020 jsou však všichni, co chtějí začít pracovat ve Velké Británii označeni za cizince. Cizincem je obecně charakterizován ten: * kdo má občanství jiného státu, než ke kterému přísluší a především, pokud se na něj díváme z pohledu zaměstnanosti a je příslušníkem EU, nehovoříme o cizinci, ale příslušníku jiného členského státu EU tzv. (občan EU), * kdo má občanství vícero cizích států, kdo nemá občanství žádného státu (tzv. bezdomovec či apatrida, neboli apolita) kdo státní občanství měl, ale toto občanství ztratil. Z definice vyplývá, že cizincem není, vždy ten, kdo má vedle občanství ČR i občanství jiného státu, nebo nemá vůbec občanství ČR, zohledňují se tedy určitá kritéria a podmínky, upravené podle vnitrostátních předpisů posuzující země. (cs)
 • Ως αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο νοείται εκείνο που δεν έχει την ιθαγένεια του κράτους στο οποίο κατοικεί ή που δεν έχει την ιθαγένεια κανενός κράτους. Βασικό κριτήριο διακρίσεως μεταξύ και αλλοδαπού φυσικού προσώπου αποτελεί η ιθαγένεια, δηλαδή ο δημοσίου δικαίου δεσμός ενός φυσικού προσώπου με ένα κράτος, δυνάμει του οποίου το πρόσωπο αυτό ανήκει στο λαό του συγκεκριμένου κράτους. Ο όρος ιθαγένεια, ταυτίζεται με αυτό που συνήθως στον καθημερινό λόγο ονομάζουμε υπηκοότητα. Σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχ. β΄ Ν.3386/2005 της ελληνικής νομοθεσίας, υπήκοος τρίτης χώρας, για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3386/2005, είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια, ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 17 παρ. 1 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Εάν κάποιο πρόσωπο διαθέτει περισσότερες από μία ιθαγένειες (πολυϊθαγενής), θεωρείται αλλοδαπός, εφόσον καμία από τις πολλές ιθαγένειες του δεν είναι η ελληνική· αντίθετα αν μεταξύ των πολλών ιθαγενειών έχει και την ελληνική, θεωρείται ημεδαπός. (el)
 • In law, an alien is any person (including an organization) who is not a citizen or a national of a specific country, although definitions and terminology differ to some degree depending upon the continent or region. More generally, however, the term "alien" is perceived as synonymous with foreign national. (en)
 • Als Ausländer werden natürliche Personen, juristische Personen, Personengesellschaften oder auch sonstige Wirtschaftseinheiten bezeichnet, die nach bestimmten, kontextbezogenen, Kriterien einem bestimmten Staat oder Territorium nicht zugehörig sind. Abhängig vom Kontext sind hierbei bei natürlichen Personen Kriterien in Bezug auf Staatsbürgerschaft, Abstammung und Wohnsitz relevant. Bei juristischen Personen, Personengesellschaften und sonstigen Wirtschaftseinheiten sind vornehmlich örtliche Kriterien relevant. (de)
 • Eksterlanda, eksterlandano aŭ alilandano estas tiu kiu ne formas parton de la koncerna lando aŭ ŝtato, tio estas ke havas alian devenon. En ĉiuj ŝtatoj ekzistas regularo aplikebla al la estado, eniro kaj eliro de eksterlandanoj en kaj el ties nacia teritorio. Tia regularo ricevas la nomon de eksterlandana juro. Eksterlandaneco estas la propreco, kvalito kaj kondiĉo de eksterlandano; kio indikas neneceson esti submetita al kelkaj devoj kaj rajtoj komunaj al la laŭleĝaj komponantoj de ŝtato. La difino, limigo kaj analizo de la kondiĉo de eksterlandaneco estas tiom antikva kiom la propra civilizo kaj la fiksigo de la politika komunumo kiel korpo en kies sino oni aplikas tiajn rajtojn kaj devojn. (eo)
 • Extranjero es el que no forma parte de la comunidad política propia que se adopta como referencia.​ En todos los Estados existe una regulación aplicable a la presencia, entrada y salida de los extranjeros de su territorio nacional. Tal regulación recibe el nombre de . Extranjería es la cualidad y condición de extranjero;​ que implica no estar sujeto a ciertas obligaciones y derechos comunes a los nacionales de un Estado. La definición, delimitación y análisis de la condición de extranjería es tan antigua como la propia civilización y la fijación de la comunidad política como un cuerpo en cuyo seno se aplican tales derechos y obligaciones. (es)
 • Atzerritarra bertako nazionalitatea ez duen herritarraren kondizioa da. Atzerritarrak zein ez egoiliarrak (turistak, aldi baterako ikasleak, adibidez) izan daitezke. Atzerritarraren kondizioa ez da betirakoa, herritar baten nazionalitatea aldatu egin daitekeelako bizitzan zehar. Ordenamendu juridiko gehienetan, legezko atzerritarrak eta legez kanpoko atzerritarrak bereizten dira, herrialde horretan egon eta bizitzeko izapideak burutu eta baimenak dituzten. (eu)
 • Un étranger est une personne qui n'a pas la nationalité du pays où elle se trouve au moment concerné. Cet état peut changer au cours de la vie d'un individu dans la mesure où il peut obtenir cette nationalité (par une procédure de naturalisation). L'étranger peut aussi désigner un pays ou un ensemble de pays autre que celui dont on est citoyen. Dans une acception moins courante, le terme plus ou moins amical d'étranger peut servir à qualifier ou à pointer une personne qui apparait comme “différente” ou “singulière”, par le fait qu'elle est perçue comme n'appartenant pas ou pas complètement au groupe familial, social, ethnique, politique, géographique, voire à une copropriété, une commune, une région, un club, une entreprise, etc. (fr)
 • Dalam hukum, orang asing adalah orang yang bukan penduduk asli atau warga negara yang dinaturalisasi dari tanah tempat mereka ditemukan. Jenis-jenis orang asing adalah: * Orang asing yang secara hukum diizinkan untuk tinggal di suatu negara (yang asing baginya) dengan persyaratan tertentu dapat disebut sebagai "orang asing yang sah" dari negara tersebut. * Orang asing yang memiliki tempat tinggal sementara atau permanen di suatu negara (yang asing baginya) dapat disebut "penduduk asing yang menetap" di negara itu. * Seorang pengunjung dengan hak hukum untuk mengunjungi suatu negara (yang asing baginya) dapat disebut sebagai "orang asing bukan penduduk" dari negara itu. * Istilah orang asing ilegal menggambarkan warga negara asing yang tidak diizinkan untuk tinggal di negara tersebut. (Lihat imigrasi ilegal) * Orang asing musuh adalah orang asing yang ditetapkan sebagai musuh. (Lihat ). (in)
 • 外国人(がいこくじん)とは、ある国家の国民から見て、その国家の国籍を有しない者のこと。日本においては、国籍法第四条に「日本国民でない者(以下「外国人」という。)」とあり、日本国民とは「日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。」とある。また、外人(がいじん)とも呼ばれる。 (ja)
 • Een buitenlander of vreemdeling in juridische zin is iemand die niet in het bezit is van de nationaliteit van het land waar hij verblijft. In het algemeen spraakgebruik wordt de term ook gehanteerd om te verwijzen naar mensen met een recentere migratieachtergrond. De Nederlandse Vreemdelingenwet 2000 definieert een vreemdeling als iemand die de Nederlandse nationaliteit niet bezit en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander moet worden behandeld. Het woord buitenlander heeft in Nederland een sterk pejoratieve klank. Mensen uit etnische minderheden die wel in bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit vaak nog steeds door velen als buitenlander worden aangeduid. In België heeft de term buitenlander eveneens vaak een pejoratieve bijklank. In feite is de term vreemdeling meer ingeburgerd, een woord dat eveneens in het publieke debat vaak verkeerd wordt gebruikt om, net zoals het woord buitenlander, leden van etnische minderheden die wel over de Belgische nationaliteit beschikken te benoemen. De term 'vreemdeling' is in België ook een juridisch begrip om inwoners die niet over de nationaliteit van het verblijfsland beschikken te benoemen en is binnen de rechtsleer of demografie in dat opzicht als neutraal te beschouwen. In de loop der tijd ontstond de behoefte aan andere begrippen, want men wilde mensen met een andere achtergrond nog steeds kunnen onderscheiden, ondanks het feit dat velen inmiddels de Nederlandse of Belgische nationaliteit hadden. Zo ontstonden "migrant", "" en ten slotte "allochtoon". (nl)
 • 외국인(外國人, 영어: Foreigner) 또는 이방인(異邦人)은 거주 또는 체류하는 국가의 국적을 가지지 않은 사람을 뜻하며, 법률상의 지위는 원칙적으로 그 국가의 국민과 동일하지만 참정권, 광업 소유권, 출입국 따위와 관련된 법적 권리에서는 제한을 받는다. (ko)
 • Cudzoziemiec, obcokrajowiec (łac. peregrinus – osoba pochodząca z innego kraju, ang. foreigner, fr. étranger, niem. Ausländer, ros. иностранец) – osoba nieposiadająca obywatelstwa państwa, w którym przebywa. Regulacja statusu cudzoziemców jest różna w poszczególnych państwach. Obecnie duże znaczenie ma też prawo międzynarodowe, a na terenie Unii Europejskiej regulacje unijne. Prawa cudzoziemców do działalności publicznej legalnie zamieszkujących w innym kraju określa Rada Europy w konwencji z 1992 r. (pl)
 • Um estrangeiro é uma pessoa a qual não é um cidadão ou natural do país em que se encontra em determinado momento. A situação pode ser modificada com a naturalização, trâmite pelo qual um estrangeiro torna-se cidadão nacional de um país. O termo estrangeiro não se aplica a objetos e bens, contudo, se aplica a pessoas jurídicas. Relativamente a pessoas físicas, costuma-se usar, no português brasileiro, a gíria "gringo". (pt)
 • Utländsk bakgrund är ett begrepp för att definiera en individs förhållande till det land den uppehåller sig i. (sv)
 • Иностра́нцы — лица, которые находятся на территории государства, гражданами или подданными которого они не являются. Из этого общего определения можно выделить две категории граждан: * Иностранные граждане — те иностранцы, которые имеют доказательства своей принадлежности к гражданству (подданству) другого государства; * Лица без гражданства — те иностранцы, которые не имеют доказательств своей принадлежности к гражданству (подданству) какого-либо государства. Обычно права иностранцев ограничены по сравнению с правами граждан: например, для устройства на работу им, как правило, требуется специальное разрешение. Принимающее государство может применить к ним депортацию или высылку. (ru)
 • Інозе́мець, чужозе́мець, чужи́нець — громадянин, підданий іншої держави, країни. Дослівно — «особа з інших земель». (uk)
 • 外國人是指非本國籍的公民或人民,反義詞為本國人(國民)。中文里该词在汉朝时已经出现。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1703155 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 19511 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1112392230 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الأجنبي (والجمع: أجانب) هو الشخص الذي لا يملك جنسية الدولة التي يقيم بها، ولكي تحافظ الدول على مصالحها العامة فهي تخضع الأجانب لمعاملة خاصة غير معاملة مواطنيها، فمثلاً الأجانب ممنوعون من الحقوق السياسية كحق الانتخاب. (ar)
 • In law, an alien is any person (including an organization) who is not a citizen or a national of a specific country, although definitions and terminology differ to some degree depending upon the continent or region. More generally, however, the term "alien" is perceived as synonymous with foreign national. (en)
 • Als Ausländer werden natürliche Personen, juristische Personen, Personengesellschaften oder auch sonstige Wirtschaftseinheiten bezeichnet, die nach bestimmten, kontextbezogenen, Kriterien einem bestimmten Staat oder Territorium nicht zugehörig sind. Abhängig vom Kontext sind hierbei bei natürlichen Personen Kriterien in Bezug auf Staatsbürgerschaft, Abstammung und Wohnsitz relevant. Bei juristischen Personen, Personengesellschaften und sonstigen Wirtschaftseinheiten sind vornehmlich örtliche Kriterien relevant. (de)
 • Atzerritarra bertako nazionalitatea ez duen herritarraren kondizioa da. Atzerritarrak zein ez egoiliarrak (turistak, aldi baterako ikasleak, adibidez) izan daitezke. Atzerritarraren kondizioa ez da betirakoa, herritar baten nazionalitatea aldatu egin daitekeelako bizitzan zehar. Ordenamendu juridiko gehienetan, legezko atzerritarrak eta legez kanpoko atzerritarrak bereizten dira, herrialde horretan egon eta bizitzeko izapideak burutu eta baimenak dituzten. (eu)
 • 外国人(がいこくじん)とは、ある国家の国民から見て、その国家の国籍を有しない者のこと。日本においては、国籍法第四条に「日本国民でない者(以下「外国人」という。)」とあり、日本国民とは「日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。」とある。また、外人(がいじん)とも呼ばれる。 (ja)
 • 외국인(外國人, 영어: Foreigner) 또는 이방인(異邦人)은 거주 또는 체류하는 국가의 국적을 가지지 않은 사람을 뜻하며, 법률상의 지위는 원칙적으로 그 국가의 국민과 동일하지만 참정권, 광업 소유권, 출입국 따위와 관련된 법적 권리에서는 제한을 받는다. (ko)
 • Cudzoziemiec, obcokrajowiec (łac. peregrinus – osoba pochodząca z innego kraju, ang. foreigner, fr. étranger, niem. Ausländer, ros. иностранец) – osoba nieposiadająca obywatelstwa państwa, w którym przebywa. Regulacja statusu cudzoziemców jest różna w poszczególnych państwach. Obecnie duże znaczenie ma też prawo międzynarodowe, a na terenie Unii Europejskiej regulacje unijne. Prawa cudzoziemców do działalności publicznej legalnie zamieszkujących w innym kraju określa Rada Europy w konwencji z 1992 r. (pl)
 • Um estrangeiro é uma pessoa a qual não é um cidadão ou natural do país em que se encontra em determinado momento. A situação pode ser modificada com a naturalização, trâmite pelo qual um estrangeiro torna-se cidadão nacional de um país. O termo estrangeiro não se aplica a objetos e bens, contudo, se aplica a pessoas jurídicas. Relativamente a pessoas físicas, costuma-se usar, no português brasileiro, a gíria "gringo". (pt)
 • Utländsk bakgrund är ett begrepp för att definiera en individs förhållande till det land den uppehåller sig i. (sv)
 • Інозе́мець, чужозе́мець, чужи́нець — громадянин, підданий іншої держави, країни. Дослівно — «особа з інших земель». (uk)
 • 外國人是指非本國籍的公民或人民,反義詞為本國人(國民)。中文里该词在汉朝时已经出现。 (zh)
 • Cizinec je člověk příslušející k jinému státu či zemi či národu. Jde tedy o pojem relativní, který má smysl pouze ve vztahu k nějakému určitému státu nebo zemi nebo národu, zaměříme-li se však na politiku zaměstnanosti, pojem cizinec má zde vlastní status, vážící se především na evropskou zaměstnanost. Cizince pro evropské společenství je občan jiné země než Evropské unie. Cizincem je obecně charakterizován ten: (cs)
 • Ως αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο νοείται εκείνο που δεν έχει την ιθαγένεια του κράτους στο οποίο κατοικεί ή που δεν έχει την ιθαγένεια κανενός κράτους. Βασικό κριτήριο διακρίσεως μεταξύ και αλλοδαπού φυσικού προσώπου αποτελεί η ιθαγένεια, δηλαδή ο δημοσίου δικαίου δεσμός ενός φυσικού προσώπου με ένα κράτος, δυνάμει του οποίου το πρόσωπο αυτό ανήκει στο λαό του συγκεκριμένου κράτους. Ο όρος ιθαγένεια, ταυτίζεται με αυτό που συνήθως στον καθημερινό λόγο ονομάζουμε υπηκοότητα. (el)
 • Eksterlanda, eksterlandano aŭ alilandano estas tiu kiu ne formas parton de la koncerna lando aŭ ŝtato, tio estas ke havas alian devenon. En ĉiuj ŝtatoj ekzistas regularo aplikebla al la estado, eniro kaj eliro de eksterlandanoj en kaj el ties nacia teritorio. Tia regularo ricevas la nomon de eksterlandana juro. (eo)
 • Extranjero es el que no forma parte de la comunidad política propia que se adopta como referencia.​ En todos los Estados existe una regulación aplicable a la presencia, entrada y salida de los extranjeros de su territorio nacional. Tal regulación recibe el nombre de . (es)
 • Dalam hukum, orang asing adalah orang yang bukan penduduk asli atau warga negara yang dinaturalisasi dari tanah tempat mereka ditemukan. Jenis-jenis orang asing adalah: * Orang asing yang secara hukum diizinkan untuk tinggal di suatu negara (yang asing baginya) dengan persyaratan tertentu dapat disebut sebagai "orang asing yang sah" dari negara tersebut. * Orang asing yang memiliki tempat tinggal sementara atau permanen di suatu negara (yang asing baginya) dapat disebut "penduduk asing yang menetap" di negara itu. * Seorang pengunjung dengan hak hukum untuk mengunjungi suatu negara (yang asing baginya) dapat disebut sebagai "orang asing bukan penduduk" dari negara itu. * Istilah orang asing ilegal menggambarkan warga negara asing yang tidak diizinkan untuk tinggal di negara tersebut. ( (in)
 • Un étranger est une personne qui n'a pas la nationalité du pays où elle se trouve au moment concerné. Cet état peut changer au cours de la vie d'un individu dans la mesure où il peut obtenir cette nationalité (par une procédure de naturalisation). L'étranger peut aussi désigner un pays ou un ensemble de pays autre que celui dont on est citoyen. (fr)
 • Een buitenlander of vreemdeling in juridische zin is iemand die niet in het bezit is van de nationaliteit van het land waar hij verblijft. In het algemeen spraakgebruik wordt de term ook gehanteerd om te verwijzen naar mensen met een recentere migratieachtergrond. De Nederlandse Vreemdelingenwet 2000 definieert een vreemdeling als iemand die de Nederlandse nationaliteit niet bezit en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander moet worden behandeld. (nl)
 • Иностра́нцы — лица, которые находятся на территории государства, гражданами или подданными которого они не являются. Из этого общего определения можно выделить две категории граждан: * Иностранные граждане — те иностранцы, которые имеют доказательства своей принадлежности к гражданству (подданству) другого государства; * Лица без гражданства — те иностранцы, которые не имеют доказательств своей принадлежности к гражданству (подданству) какого-либо государства. (ru)
rdfs:label
 • أجنبي (قانون) (ar)
 • Cizinec (cs)
 • Ausländer (de)
 • Αλλοδαπός (el)
 • Eksterlandano (eo)
 • Alien (law) (en)
 • Extranjero (es)
 • Atzerritar (eu)
 • Orang asing (konsep hukum) (in)
 • Étranger (fr)
 • 외국인 (ko)
 • 外国人 (ja)
 • Buitenlander (nl)
 • Cudzoziemiec (pl)
 • Иностранцы (ru)
 • Estrangeiro (pt)
 • Utländsk bakgrund (sv)
 • Іноземець (uk)
 • 外國人 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:blankNameSec of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License