In botany, the trunk (or bole) is the stem and main wooden axis of a tree, which is an important feature in tree identification, and which often differs markedly from the bottom of the trunk to the top, depending on the species. The trunk is the most important part of the tree for timber production. Trunks which are cut down in logging are generally called logs and if cut to a specific length bolts. The term "log" is informally used in English to describe any felled trunk not rooted in the ground. A stump is the part of a trunk remaining in the ground after the tree has been felled.

Property Value
dbo:abstract
 • الجذع هو أحد أجزاء النبات والذي يحمل الأغصان ويتصل في أسفله بالجذر. وتقطع جذوع الأشجار لإنتاج الخشب. ويسمى أيضا بالساق الخشبي (طالع ساق النبات). (ar)
 • Kmen je hlavní dřevnatá část organismu dřevin, zejména stromů, vyrůstající z kořenové části. Z kmene se oddělují větve, nahoře je zakončen vrcholovým pupenem. Kmen přirozeně roste svisle, v závislosti na přírodních podmínkách však může nastat například náklon kmenu v místě, kde vane často dostatečně silný vítr s jedním převládajícím směrem – k tomu dochází mj. poblíž mořského pobřeží. Povrch kmene tvoří kůra, jejíž zbarvení a morfologie jsou charakteristickými rysy příslušných druhů. Dosáhne-li větší tloušťky, nazývá se borka; zvláštním druhem kůry je korek. Pod kůrou je lýko (floém), které ji odděluje od nosné dřevní části, která obsahuje xylém. Kmenem stromu proudí v cévách míza přenášející živiny rozpuštěné ve vodě. Kmen je nejdůležitější část stromů z hlediska využití – např. ve stavebnictví, pro výrobu nábytku, papíru nebo jako palivo. V minulosti se ze silných kmenů vyráběly dlabané čluny – monoxyly. Obvod kmene se zvyšuje s věkem stromu a jeho stáří lze určit pomocí vrstevnaté struktury dřeva – jeden letorost odpovídá jednomu roku. Letorosty navíc bývají nestejně široké; šířky závisí na klimatických podmínkách v příslušném roce a jejich souslednost je proto charakteristická pro určité období. Toho využívá vědecký obor dendrochronologie. Největší známý obvod má sekvojovec obrovský zvaný „Generál Sherman“ rostoucí v Národním parku Sequoia v Kalifornii ve Spojených státech amerických měřící asi 24 metrů. V Čechách měla největší obvod přes 11 metrů Tatrovická lípa. Kmeny pravěkých stromů se vzácně dochovaly jako zkameněliny – zkamenělá dřeva. U ovocných stromů se používá metoda roubování – na zakrácený kmen, podnož, se roubují pro vylepšení odolnosti a růstových podmínek stromů. (cs)
 • En botànica, el tronc és la part principal de la tija d'un arbre, situada entre les arrels i l'enforcadura de les branques principals, on comença la capçada. Està constituït per dues parts: la fusta, o teixit llenyós, al centre, i l'escorça a la perifèria. En el cas de les palmeres, el tronc, amb una estructura particular, sense ramificació i amb un diàmetre constant, s'anomena estípit. S'anomena rabassa, a la part del tronc d’un arbre o d’un arbust coberta per la terra, i de la qual arrenquen les arrels. Quan l'arbre mor, el tronc és la part que es descompon més lentament; el grau de descomposició depèn de la duresa de la fusta i de si està més o menys exposat a la humitat. Els troncs morts tenen un paper important en l'ecosistema forestal. Alguns troncs s'han fossilitzat dins la torba o bé han acabat mineralitzats i transformats en roca. L'explotació industrial de la fusta es fa principalment aprofitant els troncs, mentre que les branques grosses són útils per fer aglomerat o pasta de paper. El tronc tallat del qual s'han separat la brancada i les arrels i del qual es poden treure peces de fusta com bigues o posts s'anomena roll. La part inferior del tronc que roman a terra amb les arrels quan es talla l'arbre és el soc, o la soca; aquest darrer mot de vegades s'utilitza també per designar el tronc sencer. Dels brots que surten espontàniament d'una soca tallada se'n diu tanys. Excepte en alguns boscos equatorials, el tall transversal d'un tronc fa que apareguin els anells anuals, deguts al creixement estacional del teixit llenyós, més actiu a la primavera que a la tardor. Si es compten els anells es pot conèixer l'edat de l'arbre talat. L'estudi d'aquests anells és a la base de la dendrocronologia. Sota el cobricel que formen les branques i el fullatge de les capçades dels arbres d'un bosc, els troncs van perdent les branques baixes de forma natural, començant per les de més avall. És el fenomen conegut com la . Però, en moltes espècies, una exposició sobtada a la llum –posterior a una arrencada natural d'arbres (a causa del vent o la neu) o a una tala– pot fer que el tronc –a partir de meristemes de l'escorça, activats per la llum– es cobreixi de noves branques anomenades brots epicòrmics. Això també passa quan s'obre una clariana, una rasa o un tallafoc, en què el fenomen es dóna en els troncs que es troben al límit de l'espai obert que s'ha practicat. Aquests brots poden disminuir la qualitat de la fusta –amb nous nusos perifèrics– o, a llarg terme, desequilibrar alguns arbres. (ca)
 • Trunko estas botanike la plej dika, porta parto de arbo. Ĝi estas ligna kaj kaj ordinare vertikala, sub kiu kreskas radikoj kaj el kiu diskrekas la branĉoj. Trunko estas anatomie kaj histologie la ĉefa parto de homa kaj besta korpo, rigardata aparte de la kapo kaj de la membroj (vidu la artikolon torso). Pri sangocirkula sistemo, trunko estas la ĉefa parto de arterio, vejno, nervo ks, de kiu disiĝas pluraj branĉoj (laŭ NPIV). (eo)
 • In botany, the trunk (or bole) is the stem and main wooden axis of a tree, which is an important feature in tree identification, and which often differs markedly from the bottom of the trunk to the top, depending on the species. The trunk is the most important part of the tree for timber production. Trunks occur both in "true" woody plants as well as non-woody plants such as palms and other monocots, though the internal physiology is different in each case. In all plants, trunks thicken over time due to formation of secondary growth (or in monocots, pseudo-secondary growth). Trunks can be vulnerable to damage, including sunburn. Trunks which are cut down in logging are generally called logs and if cut to a specific length bolts. The term "log" is informally used in English to describe any felled trunk not rooted in the ground. A stump is the part of a trunk remaining in the ground after the tree has been felled. (en)
 • En botánica, el término tronco se refiere al principal elemento estructural de un árbol que soporta las ramas y todo el resto del mismo (hojas, flores, frutos, etc.). A su vez, las raíces se insertan en el suelo y le sirven de fundamento a todo el árbol. El tronco está cubierto por la corteza que, al igual que la piel en los seres humanos y otras especies animales, le sirve de protección a la parte leñosa del tronco, que constituye uno de los recursos renovables más importantes que se obtienen en la naturaleza, la madera. El tronco es un tipo leñoso de tallo, el más frecuente en las plantas maderables, es decir, en las especies forestales. Presenta innumerables formas, constitución, estructura y usos. (es)
 • En botanique, un tronc est la partie principale de la tige simple d'un arbre ou arbuste, généralement verticale et sans ramification sur une hauteur importante, située entre les racines et le houppier, supporté par les branches maîtresses. Le tronc est constitué de deux parties, le bois, tissu ligneux, au centre, et l'écorce en périphérie. Le tronc occupe la même fonction que les branches, mais les relie aux racines. Sous le couvert de la canopée, les troncs perdent naturellement leurs branches basses en commençant par celles du bas. C'est le phénomène dit d’autoélagage. Mais chez de nombreuses essences, une brutale mise en lumière à la suite d'un chablis, une coupe rase ou coupe conservant des semenciers, le tronc peut alors - à partir de méristèmes de l'écorce, activés par la lumière, se couvrir de nouvelles branches qu'on appelle des gourmands. Il en va de même lors d'une création d'une lisière (de route, canal, etc. pour les troncs qui se trouveront sur la lisière). Ces gourmands peuvent diminuer la qualité du bois (nouveaux nœuds en périphérie) ou à terme déséquilibrer certains arbres. (fr)
 • Is éard is tamhan ann ná cuid den chrann. Tacaíonn sé leis na craobhacha, agus tacaíonn na leis. Príomhchuid an ghais atá ann. Uaireanta, cailleann tamhain faoin gceannbhrat a gcraobhacha íochtair: cineál uathphrúnála. (ga)
 • Batang pohon merujuk pada anggota struktural pohon yang mendukung serta didukung dan berikat langsung dengan akar. Batang pohon diliputi oleh kulit kayu, yang merupakan ciri diagnostik penting dalam pengenalan pohon, dan sering banyak berbeda dari dasar hingga atas, bergantung pada spesies. Batang pohon merupakan bagian terpenting untuk produksi kayu. Batang rentan akan kerusakan, termasuk . Batang merupakan bagian dari tumbuhan yang amat penting, dan mengingat serta kedudukan batang bagi tubuh tumbuhan, batang dapat disamakan dengan sumbu tubuh tumbuhan. Pada umumnya batang mempunyai sifat-sifat berikut: 1. * Umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder atau dapat pula mempunyai bentuk lain, akan tetapi selalu bersifat aktinomorf. 2. * Terdiri atas ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku dan pada buku-buku inilah terdapat daun. 3. * Biasanya tumbuh ke atas menuju cahaya atau matahari (bersifat fototrop atau heliotrop) 4. * Selalu bertambah panjang di ujungnya, oleh sebab itu sering dikatakan, bahwa batang mempunyai pertumbuhan yang tidak terbatas. 5. * Mengadakan percabangan dan selama hidupnya tumbuhan, tidak digugurkan, kecuali kadang-kadang cabang atau ranting yang kecil. 6. * Umumnya tidak berwarna hijau, kecuali tumbuhan yang umurnya pendek, misalnya rumput dan waktu batang masih muda. (in)
 • 樹幹(じゅかん、Trunk)は、木の主要構造部分で、枝を支え、根に直接つながって支えられている。樹幹を覆う部分は樹皮と呼ばれ、樹皮は木の種類によって違い、種の判別にとって重要である。樹幹は、「真の」木の他にも、ヤシやその他の単子葉植物でも見られ、内部の生理はそれぞれの場合によって異なる。全ての植物で、樹幹は二次成長(単子葉植物の場合は擬二次成長)によって年々太くなる。樹幹は、日焼け等のダメージに弱い。 (ja)
 • 나무줄기 또는 목본경(木本莖)은 목질로 된 줄기로, 나무에서 가지를 치고 잎이 돋아나게 하는 굵은 부분이다. 수간(樹幹)이라고도 부른다. 뿌리와 가까운 밑동을 포함하며, 열매를 맺은 뒤에도 마르지 않는다. 주로 부름켜로 2차 비대 생장을 하는 목본식물에서 보이지만, 종려나 다른 외떡잎식물 등 비목본식물에서도 발견된다. (ko)
 • Pień drzewa – gruba, zdrewniała łodyga drzew. Powstaje wskutek corocznego przyrastania na wysokość i na grubość. U drzewiastych form nagozalążkowych i dwuliściennych pień zakończony jest koroną. U nielicznych, drzewiastych jednoliściennych pień kończy się pąkiem wierzchołkowym. Na skutek skrócenia międzywęźli na szczycie pnia powstaje gęsty pióropusz liści. Powstanie pnia jest efektem działania merystemów bocznych, czyli kambium i felogenu. Pień wszystkich form drzewiastych pokryty jest korkiem, powstałym przez odkładanie komórek felogenu na zewnątrz. U niektórych gatunków drzew felogen działa przez wiele lat, stale powiększając swój obwód. W efekcie powstaje gładka i niezłuszczająca się warstwa korka. Większość gatunków drzew wykształca warstwę felogenu działającą tylko przez pewien czas, po którym wszystkie komórki merystemu korkowacieją i obumierają. Kolejne warstwy felogenu wykształcają się w głębszych warstwach kory pierwotnej. Nowe warstwy korka odcinają od dopływu wody i soli mineralnych tkanki leżące na zewnątrz, co prowadzi do powstania martwicy korkowej. Martwica może się łuszczyć i odpadać. Tak jest w przypadku pnia brzozy. U innych drzew martwica jest zwarta, a w wyniku zwiększania obwodu pnia pęka tworząc bruzdy. Pień drzewa u samej swej podstawy (na styku z glebą) tworzy szyję korzeniową, czyli charakterystyczne zgrubienie. Drzewa wytwarzają pnie w formie strzały lub kłody. Pień drzewa na przekroju poprzecznym ma najczęściej kształt zbliżony do okrągłego. Kształt na przekroju podłużnym promieniowym, przebiegającym przez rdzeń jest zależny od wieku drzewa, jego gatunku, miejsca biosocjalnego w drzewostanie i wielu innych czynników. W klasycznej dendrometrii kształt pnia był przyrównywany do stożka, neiloidy lub paraboloidy. Na przekroju poprzecznym pnia widoczna jest w części środkowej ciemniejsza twardziel, następnie jaśniejszy biel i dalej tkanka korkotwórcza (felogen), korek i korowina. (pl)
 • De stam is de belangrijkste, verhoute stengel van de boom, het middengedeelte van een boom of plant; hij wordt gedragen door de wortels en draagt zelf de kroon. De stam heeft verschillende eigenschappen. Zo moet hij stevigheid bieden die zelfs voldoende is bij sterke wind. Ook moeten voedingsstoffen en water tussen de wortels en bladeren door de stam worden getransporteerd. Bij sommige bomen, zoals de mammoetboom, kan de bast van de stam zelfs tegen bosbrand bescherming bieden. Evolutionair lijkt het waarschijnlijk dat de stam is ontwikkeld omdat de hoogste plant het meeste zonlicht kon vangen. De stam wordt omgeven door een soort opperhuid, de bast, die de boom bescherming biedt, en die vaak sterk verschilt tussen de boven- en de onderkant van de stam. De stam van een boom is de belangrijkste grondstof voor de winning van hout. Sommige stammen vertonen draaigroei, waardoor ze alleen nog maar geschikt zijn voor brandhout. (nl)
 • Nas plantas, um tronco é um tipo de caule lenhoso, resistente, cilíndrico ou cônico e também mais largo na base que no topo, com ramificações, que se formam a partir de certa altura. É o caule exclusivo das árvores. Os caules lenhosos designados por espique, estipe ou estípite são freqüentemente na linguagem corrente denominados de troncos. Por exemplo, não se deveria dizer "o tronco de uma palmeira" mas, sim: "o espique de uma palmeira" ou, em caso de dúvida, apenas "o caule de uma palmeira". Mas espique também significa uma raiz que tem o caule com forma cónica e com ramos só a partir de certa altura. (pt)
 • Ствол — главный, осевой, радиально-симметричный, вегетативный орган растения, стебель древесных или древовидных (напр. пальмы) растений. Для ствола дерева характерна форма, близкая к цилиндрической, имеющая некоторый сбег — постепенное уменьшение диаметра к вершине. Ствол с сильным сбегом по всей высоте называется сбежистым, только в нижней, комлевой части — закомелистым. Также у ствола бывают и другие недостатки формы и строения. Часть ствола дерева, остающаяся после его спиливания и включающая в себя его корни, именуется пнём. (ru)
 • En stock eller timmerstock är en avverkad trädstam eller sågtimmer. Sågtimmer avverkas av de flesta träslag, det vanligaste i Skandinavien är gran eller tall. Av lövträden är ek och björk vanligast. Stocken kapas i längder från tre till sex meter och med en minsta toppdiameter av 13 cm under bark, av vilka man gör trävaror. Stock med mindre diameter kallas klentimmer och används till regelvirke. Stock med felaktigheter som inte klassas som timmer görs till massaved för vidareförädling till cellulosa, eller ved eller flis. (sv)
 • Сто́вбур, в ботаніці — основне стебло дерева, зазвичай вертикальне, що є його основним структурним елементом. Стовбур безпосередньо приєднаний до коріння своєю нижньою частиною і в свою чергу підтримує гілки. Поверхня стовбура вкрита корою, що є важливою діагностичною особливістю в ототожненні дерева, яка часто відрізняється між нижньою та верхньою частиною стовбура, залежно від виду. Стовбур — найголовніша частина дерева для виробництва лісоматеріалів. Подібно до інших живих організмів, стовбур може бути уразливим до пошкоджень. Одна загальна форма пошкодження стовбура — . (uk)
 • 樹幹,亦寫作樹榦,是樹木的主要莖幹,木質,由地面開始,向上到分為樹枝為止。樹幹負責承拓整株植物,樹幹裡的木質部負責運輸供水及營養以助光合作用和新陳代謝。樹幹是木本植物的莖特化而來,通常外包有樹皮。不同樹種的樹幹外觀不同,可以作為植物分類的依據。 樹幹是大多數木材的來源, (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 593231 (xsd:integer)
dbo:wikiPageInterLanguageLink
dbo:wikiPageLength
 • 3688 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985337584 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الجذع هو أحد أجزاء النبات والذي يحمل الأغصان ويتصل في أسفله بالجذر. وتقطع جذوع الأشجار لإنتاج الخشب. ويسمى أيضا بالساق الخشبي (طالع ساق النبات). (ar)
 • Trunko estas botanike la plej dika, porta parto de arbo. Ĝi estas ligna kaj kaj ordinare vertikala, sub kiu kreskas radikoj kaj el kiu diskrekas la branĉoj. Trunko estas anatomie kaj histologie la ĉefa parto de homa kaj besta korpo, rigardata aparte de la kapo kaj de la membroj (vidu la artikolon torso). Pri sangocirkula sistemo, trunko estas la ĉefa parto de arterio, vejno, nervo ks, de kiu disiĝas pluraj branĉoj (laŭ NPIV). (eo)
 • Is éard is tamhan ann ná cuid den chrann. Tacaíonn sé leis na craobhacha, agus tacaíonn na leis. Príomhchuid an ghais atá ann. Uaireanta, cailleann tamhain faoin gceannbhrat a gcraobhacha íochtair: cineál uathphrúnála. (ga)
 • 樹幹(じゅかん、Trunk)は、木の主要構造部分で、枝を支え、根に直接つながって支えられている。樹幹を覆う部分は樹皮と呼ばれ、樹皮は木の種類によって違い、種の判別にとって重要である。樹幹は、「真の」木の他にも、ヤシやその他の単子葉植物でも見られ、内部の生理はそれぞれの場合によって異なる。全ての植物で、樹幹は二次成長(単子葉植物の場合は擬二次成長)によって年々太くなる。樹幹は、日焼け等のダメージに弱い。 (ja)
 • 나무줄기 또는 목본경(木本莖)은 목질로 된 줄기로, 나무에서 가지를 치고 잎이 돋아나게 하는 굵은 부분이다. 수간(樹幹)이라고도 부른다. 뿌리와 가까운 밑동을 포함하며, 열매를 맺은 뒤에도 마르지 않는다. 주로 부름켜로 2차 비대 생장을 하는 목본식물에서 보이지만, 종려나 다른 외떡잎식물 등 비목본식물에서도 발견된다. (ko)
 • Ствол — главный, осевой, радиально-симметричный, вегетативный орган растения, стебель древесных или древовидных (напр. пальмы) растений. Для ствола дерева характерна форма, близкая к цилиндрической, имеющая некоторый сбег — постепенное уменьшение диаметра к вершине. Ствол с сильным сбегом по всей высоте называется сбежистым, только в нижней, комлевой части — закомелистым. Также у ствола бывают и другие недостатки формы и строения. Часть ствола дерева, остающаяся после его спиливания и включающая в себя его корни, именуется пнём. (ru)
 • En stock eller timmerstock är en avverkad trädstam eller sågtimmer. Sågtimmer avverkas av de flesta träslag, det vanligaste i Skandinavien är gran eller tall. Av lövträden är ek och björk vanligast. Stocken kapas i längder från tre till sex meter och med en minsta toppdiameter av 13 cm under bark, av vilka man gör trävaror. Stock med mindre diameter kallas klentimmer och används till regelvirke. Stock med felaktigheter som inte klassas som timmer görs till massaved för vidareförädling till cellulosa, eller ved eller flis. (sv)
 • Сто́вбур, в ботаніці — основне стебло дерева, зазвичай вертикальне, що є його основним структурним елементом. Стовбур безпосередньо приєднаний до коріння своєю нижньою частиною і в свою чергу підтримує гілки. Поверхня стовбура вкрита корою, що є важливою діагностичною особливістю в ототожненні дерева, яка часто відрізняється між нижньою та верхньою частиною стовбура, залежно від виду. Стовбур — найголовніша частина дерева для виробництва лісоматеріалів. Подібно до інших живих організмів, стовбур може бути уразливим до пошкоджень. Одна загальна форма пошкодження стовбура — . (uk)
 • 樹幹,亦寫作樹榦,是樹木的主要莖幹,木質,由地面開始,向上到分為樹枝為止。樹幹負責承拓整株植物,樹幹裡的木質部負責運輸供水及營養以助光合作用和新陳代謝。樹幹是木本植物的莖特化而來,通常外包有樹皮。不同樹種的樹幹外觀不同,可以作為植物分類的依據。 樹幹是大多數木材的來源, (zh)
 • En botànica, el tronc és la part principal de la tija d'un arbre, situada entre les arrels i l'enforcadura de les branques principals, on comença la capçada. Està constituït per dues parts: la fusta, o teixit llenyós, al centre, i l'escorça a la perifèria. En el cas de les palmeres, el tronc, amb una estructura particular, sense ramificació i amb un diàmetre constant, s'anomena estípit. S'anomena rabassa, a la part del tronc d’un arbre o d’un arbust coberta per la terra, i de la qual arrenquen les arrels. (ca)
 • Kmen je hlavní dřevnatá část organismu dřevin, zejména stromů, vyrůstající z kořenové části. Z kmene se oddělují větve, nahoře je zakončen vrcholovým pupenem. Kmen přirozeně roste svisle, v závislosti na přírodních podmínkách však může nastat například náklon kmenu v místě, kde vane často dostatečně silný vítr s jedním převládajícím směrem – k tomu dochází mj. poblíž mořského pobřeží. Kmen je nejdůležitější část stromů z hlediska využití – např. ve stavebnictví, pro výrobu nábytku, papíru nebo jako palivo. V minulosti se ze silných kmenů vyráběly dlabané čluny – monoxyly. (cs)
 • In botany, the trunk (or bole) is the stem and main wooden axis of a tree, which is an important feature in tree identification, and which often differs markedly from the bottom of the trunk to the top, depending on the species. The trunk is the most important part of the tree for timber production. Trunks which are cut down in logging are generally called logs and if cut to a specific length bolts. The term "log" is informally used in English to describe any felled trunk not rooted in the ground. A stump is the part of a trunk remaining in the ground after the tree has been felled. (en)
 • En botánica, el término tronco se refiere al principal elemento estructural de un árbol que soporta las ramas y todo el resto del mismo (hojas, flores, frutos, etc.). A su vez, las raíces se insertan en el suelo y le sirven de fundamento a todo el árbol. El tronco está cubierto por la corteza que, al igual que la piel en los seres humanos y otras especies animales, le sirve de protección a la parte leñosa del tronco, que constituye uno de los recursos renovables más importantes que se obtienen en la naturaleza, la madera. (es)
 • Batang pohon merujuk pada anggota struktural pohon yang mendukung serta didukung dan berikat langsung dengan akar. Batang pohon diliputi oleh kulit kayu, yang merupakan ciri diagnostik penting dalam pengenalan pohon, dan sering banyak berbeda dari dasar hingga atas, bergantung pada spesies. Batang pohon merupakan bagian terpenting untuk produksi kayu. Batang rentan akan kerusakan, termasuk . (in)
 • En botanique, un tronc est la partie principale de la tige simple d'un arbre ou arbuste, généralement verticale et sans ramification sur une hauteur importante, située entre les racines et le houppier, supporté par les branches maîtresses. Le tronc est constitué de deux parties, le bois, tissu ligneux, au centre, et l'écorce en périphérie. Le tronc occupe la même fonction que les branches, mais les relie aux racines. (fr)
 • De stam is de belangrijkste, verhoute stengel van de boom, het middengedeelte van een boom of plant; hij wordt gedragen door de wortels en draagt zelf de kroon. De stam heeft verschillende eigenschappen. Zo moet hij stevigheid bieden die zelfs voldoende is bij sterke wind. Ook moeten voedingsstoffen en water tussen de wortels en bladeren door de stam worden getransporteerd. Bij sommige bomen, zoals de mammoetboom, kan de bast van de stam zelfs tegen bosbrand bescherming bieden. Evolutionair lijkt het waarschijnlijk dat de stam is ontwikkeld omdat de hoogste plant het meeste zonlicht kon vangen. (nl)
 • Pień drzewa – gruba, zdrewniała łodyga drzew. Powstaje wskutek corocznego przyrastania na wysokość i na grubość. U drzewiastych form nagozalążkowych i dwuliściennych pień zakończony jest koroną. U nielicznych, drzewiastych jednoliściennych pień kończy się pąkiem wierzchołkowym. Na skutek skrócenia międzywęźli na szczycie pnia powstaje gęsty pióropusz liści. Pień drzewa u samej swej podstawy (na styku z glebą) tworzy szyję korzeniową, czyli charakterystyczne zgrubienie. Drzewa wytwarzają pnie w formie strzały lub kłody. (pl)
 • Nas plantas, um tronco é um tipo de caule lenhoso, resistente, cilíndrico ou cônico e também mais largo na base que no topo, com ramificações, que se formam a partir de certa altura. É o caule exclusivo das árvores. Os caules lenhosos designados por espique, estipe ou estípite são freqüentemente na linguagem corrente denominados de troncos. Por exemplo, não se deveria dizer "o tronco de uma palmeira" mas, sim: "o espique de uma palmeira" ou, em caso de dúvida, apenas "o caule de uma palmeira". (pt)
rdfs:label
 • جذع (ar)
 • Tronc (botànica) (ca)
 • Kmen (botanika) (cs)
 • Trunko (eo)
 • Tronco (botánica) (es)
 • Tronc (botanique) (fr)
 • Trunk (botany) (en)
 • Tamhan (ga)
 • Batang pohon (in)
 • 樹幹 (ja)
 • 나무줄기 (ko)
 • Stam (plant) (nl)
 • Pień (pl)
 • Tronco (órgão vegetal) (pt)
 • Ствол (ботаника) (ru)
 • Stock (sv)
 • Стовбур (ботаніка) (uk)
 • 樹幹 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:product of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:content of
is dbp:products of
is foaf:primaryTopic of