About: Trade secret

An Entity of Type: agent, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Trade secrets are a type of intellectual property that includes formulas, practices, processes, designs, instruments, patterns, or compilations of information that have inherent economic value because they are not generally known or readily ascertainable by others, and which the owner takes reasonable measures to keep secret. Intellectual property law gives the owner of a trade secret the right to restrict others from disclosing it. In some jurisdictions, such secrets are referred to as confidential information.

Property Value
dbo:abstract
 • الأسرار التجارية (بالإنجليزية: Trade secret) هي نوع من الملكية الفكرية التي تشمل الصيغ أو الممارسات أو العمليات أو التصاميم أو الأدوات أو الأنماط أو مجموعات المعلومات التي لها قيمة اقتصادية متأصلة لأنها غير معروفة بشكل عام أو يمكن التحقق منها بسهولة من قبل الآخرين ، والتي يتخذ المالك تدابير معقولة ليبقى سرا. يمنح قانون الملكية الفكرية مالك الأسرار التجارية الحق في منع الآخرين من الكشف عنه. (ar)
 • Obchodní tajemství jsou veškeré konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí s obchodním závodem a jejichž vlastník ve smyslu § 504 občanského zákoníku zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Porušení obchodního tajemství je jedním ze způsobů nekalé soutěže podle § 2985 občanského zákoníku, spočívá v neoprávněném sdělení, zpřístupnění nebo využití obchodního tajemství, které bylo jednajícímu svěřeno nebo o němž se dozvěděl jiným způsobem. Ten, jehož obchodní tajemství bylo porušeno, se pak může domáhat odstranění závadného stavu a především přiměřeného zadostiučinění, náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení. (cs)
 • Betriebsgeheimnisse und Geschäftsgeheimnisse sind im Bereich der Wirtschaft Techniken, Rezepte oder andere Angaben, die als geheimhaltungsbedürftig gegenüber Wettbewerbern und der Öffentlichkeit gelten dürfen. Während das Betriebsgeheimnis die technischen Aspekte des Geheimnisses umfasst, werden vom Geschäftsgeheimnis auch die kaufmännischen Aspekte erfasst. (de)
 • Le secret commercial, proche ou équivalent francophone du « trade secret » des anglophones, est défini comme « toute information, y compris mais non limitée aux données techniques ou non techniques, formules, recettes, compilations, programmes d'ordinateur, méthodes, techniques, procédés, données financières, ou aux listes des clients ou fournisseurs actuels ou potentiels ». En droit français et européen, le secret des affaires ou le secret d'affaires se sont récemment substitués au secret commercial. Il peut englober le secret industriel et n'est pas nécessairement associé à la notion de propriété commerciale ou de propriété industrielle, lesquelles offrent des droits privatifs (en échange de redevance), alors que le « régime du secret » ne confère en tant que tel aucun droit de propriété à son détenteur. Parfois (au Canada par exemple), l'expression secret commercial peut être assimilée à celle de secret industriel. La recherche des secrets d'entreprises concurrentes n’est pas fautive en elle-même, elle ne le devient que lorsque des moyens déloyaux sont utilisés. (fr)
 • Rahasia dagang adalah jenis kekayaan intelektual yang terdiri dari formula, praktik, proses, desain, , pola, atau kompilasi informasi yang memiliki nilai ekonomi yang melekat karena tidak diketahui secara umum atau siap dipastikan oleh orang lain, dan yang pemiliknya mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menjaga rahasia. Di beberapa yurisdiksi, rahasia semacam itu disebut sebagai . (in)
 • Trade secrets are a type of intellectual property that includes formulas, practices, processes, designs, instruments, patterns, or compilations of information that have inherent economic value because they are not generally known or readily ascertainable by others, and which the owner takes reasonable measures to keep secret. Intellectual property law gives the owner of a trade secret the right to restrict others from disclosing it. In some jurisdictions, such secrets are referred to as confidential information. (en)
 • トレードシークレット(英語: trade secret)とは、経営学用語のひとつで、企業が経営を行ううえで機密としている情報のこと。例えば、顧客情報や未公開の新製品情報や技術など、存在することで企業に利益をもたらす秘密情報であり、流出したならばそのことで企業の損害となるような秘密情報のことである。日本ではたいてい企業秘密と言う。 世界大百科事典第2版では「技術秘密および営業秘密がこれにあたる」とされ、つまり企業秘密には技術秘密(ぎじゅつひみつ)と営業秘密(えいぎょうひみつ)がある。 (ja)
 • 영업비밀(Trade Secret)은 지식재산권의 일종이다. 영업비밀은 ‘기업·기관 등이 시장에서 경쟁우위를 확보하기 위해 비밀로 관리하고 있는 기술·경영 정보’를 말한다. 대표적인 예시로 경영정보는 고객리스트, 제품원가 등이 있고, 기술정보는 특허로 출원하지 않은 연구개발정보, 제품배합비, 제품·설비 도면, 프로그램 소스코드 등이 있다. 이러한 기술·경영 정보를 영업비밀로 보호받기 위해서는 정보에 접근하는 사람들이 해당 정보가 비밀로 유지·관리되고 있다고 인식될 수 있도록 비밀관리조치를 취해야 한다. 비밀관리조치로는 해당 문서·파일에 비밀표시, 접근자나 접근가능자에게 비밀유지의무, 시건장치나 비밀번호 설정 등으로 접근방법을 제한하는 조치 등이 있다. 한국영업비밀보호법에서 보호대상으로 정의하고 있는 '영업비밀'이란 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다. (ko)
 • Il segreto industriale o aziendale è uno strumento di tutela delle attività intellettuali (creative e inventive) relative allo sviluppo di prodotti industriali. Rientra nella branca del diritto industriale e del diritto della concorrenza. Nell'ordinamento italiano, prima della riforma del 1995 (seguita agli accordi internazionali TRIPs del 1994), tale istituto non godeva di una sua specifica e autonoma qualificazione normativa; dunque fino a quel momento esso fondava la sua efficacia sui principi del diritto privato contrattuale e del . Il segreto commerciale è una modalità speciale di utilizzo di documenti e informazioni che hanno un valore per un'organizzazione commerciale. È stabilito per ottenere vantaggi, poiché i dati hanno valore proprio perché sconosciuti a terzi. Con tale riforma invece venne introdotto un apposito articolo (l'art. 6-bis) nella legge italiana sulle invenzioni (R.D. 1127/1939). Nel 2005 il contenuto dell'articolo 6-bis della legge sulle invenzioni è stato trasfuso ed ampliato con una sostanziale modifica negli articoli 98 e 99 del nuovo codice della proprietà industriale. Con questi due articoli appare chiara la volontà di disincentivare gli investimenti in spionaggio, e non misurare l'efficienza delle imprese in base alla loro capacità di predisporre adeguate contromisure. (it)
 • Tajemnica przedsiębiorstwa – termin prawniczy wprowadzony ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Tajemnicą przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy, są informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności .Tajemne informacje muszą być jasno określone jako tajne. (pl)
 • Os segredos comerciais são um tipo de propriedade intelectual que compreende fórmulas, práticas, processos, designs, instrumentos, padrões ou compilações de informações que têm valor econômico inerente por não serem conhecidos ou prontamente averiguados por outros, e que o proprietário toma medidas razoáveis para manter em segredo. Em algumas jurisdições, tais segredos são referidos como informações confidenciais. A linguagem precisa pela qual um segredo comercial é definido varia de acordo com a jurisdição, assim como os tipos particulares de informação que estão sujeitos à proteção do segredo comercial. Três fatores são comuns a todas essas definições: Um segredo comercial é uma informação que: * geralmente não é conhecida pelo público; * confere benefício econômico a seu detentor por ser não ser conhecida publicamente; * sobre a qual seu detentor faz esforços consideráveis para manter sigilo. No direito internacional, esses três fatores definem um segredo comercial nos termos do artigo 39 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, comumente chamado de Acordo TRIPS. (pt)
 • Коммерческая тайна — режим конфиденциальности информации, позволяющий её обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. Под режимом конфиденциальности информации понимается введение и поддержание особых мер по защите информации. Также под коммерческой тайной могут подразумевать саму информацию, которая составляет коммерческую тайну, то есть, научно-техническую, технологическую, производственную, финансово-экономическую или иную информацию, в том числе составляющую секреты производства (ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности её третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введён режим коммерческой тайны. Обладатель информации имеет право отнести её к коммерческой тайне, если эта информация отвечает вышеуказанным критериям и не входит в перечень информации, которая не может составлять коммерческую тайну (ст.5 закона «О коммерческой тайне»). Чтобы информация получила статус коммерческой тайны, её обладатель должен исполнить установленные процедуры (составление перечня, нанесение грифа и некоторые другие). После получения статуса коммерческой тайны информация начинает охраняться законом. Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну – действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору. За разглашение (умышленное или неосторожное), а также за незаконное использование информации, составляющей коммерческую тайну, предусмотрена ответственность — дисциплинарная, гражданско-правовая, административная, уголовная и материальная. Материальная ответственность наступает независимо от других форм ответственности. (ru)
 • Комерці́йна таємни́ця — інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Статтею 420 Цивільного кодексу України визначено, що комерційна таємниця є одним з об'єктів інтелектуальної власності. Відповідно майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю належать особі, яка правомірно визнала інформацію комерційною таємницею, якщо інше не встановлено договором. Умисне розголошення комерційної або банківської таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб'єкту господарської діяльності передбачає кримінальну відповідальність . Законом переслідується не лише розголошення комерційної таємниці, але й приховування її (або надання недостовірної інформації) у тих випадках, коли надання такої інформації передбачено законом . 2. Визначення комерційної таємниці.Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, визначаються суб'єктом господарювання відповідно до законодавства. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р. № 611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці», не можуть бути віднесені до комерційної таємниці: * установчі документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими видами; * інформація за всіма встановленими формами державної звітності; * дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших обов'язкових платежів; * відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату в цілому та за професіями й посадами, а також наявність вільних робочих місць; * документи про сплату податків і обов'язкових платежів; * інформація про забруднення навколишнього природного середовища, недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди здоров'ю, а також інші порушення законодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків; * документи про платоспроможність; * відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих підприємствах, спілках, об'єднаннях та інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю; * відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню. Підприємства, установи та організації зобов'язані подавати перелічені відомості органам державної виконавчої влади, контролюючим і правоохоронним органам, іншим юридичним особам відповідно до чинного законодавства, за їх вимогою. Отже, відомості, які можуть бути віднесені до комерційної таємниці, наприклад підприємства, повинні мати такі ознаки: * не містити державної таємниці; * не наносити шкоди інтересам суспільства; * відноситись до виробничої діяльності підприємства; * мати дієву або потенційну комерційну цінність та створювати переваги в конкурентній боротьбі; * мати обмеження в доступі тощо. З цього переліку не потрібно робити висновок про те, що до комерційної таємниці варто відносити значну кількість відомостей. Надмірне «утаємничування» може викликати втрату клієнтів, а отже прибутку, оскільки умови ринку потребують постійних клієнтів, широкої інформації про діяльність фірми (організації).Досягнення успіху в підприємницькій діяльності дуже часто пов'язане з використанням комерційної таємниці і неможливістю її використання конкурентами. Виділяють такі причини, які становлять основу неправомірного використання комерційної таємниці конкурентами: * для поліпшення виробничої та комерційної діяльності організації (конкурента), що протиправно заволоділа комерційною таємницею, підвищення конкурентоспроможності продукції та ефективності виробництва, вибору оптимальної стратегії реалізації продукції та торгових переговорів; * для завдання шкоди власнику комерційної таємниці, протидії реалізації продукції, руйнування виробничих та торговельних зв'язків; зриву торговельних переговорів та угод; зниження інвестиційних можливостей, підготовки та розповсюдження неправдивих відомостей про власника комерційної таємниці тощо. Загальні умови захисту прав інтелектуальної власності, зокрема комерційної таємниці, визначаються Цивільним кодексом України. Реалізація майнових прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю забезпечується: * правом на використання комерційної таємниці; * виключним правом дозволяти використання комерційної таємниці; * виключним правом перешкоджати неправомірному використанню комерційної таємниці, в тому числі забороняти таке використання. 3. Правовий захист комерційної таємниці в УкраїніЗ правової точки зору комерційна таємниця є засобом захисту від недобросовісної конкуренції в рамках реалізації права на інтелектуальну власність. Це загальновизнане у світі положення випливає також із змісту пункту VIII статті 2 Конвенції 1967 року, що утверджувала Всесвітню організацію інтелектуальної власності.Законодавством України передбачена кримінальна, адміністративна, цивільно-правова та інша відповідальність не лише за розголошення, а й за незаконне збирання з метою використання чи використання відомостей, що становлять комерційну таємницю.Наприклад, в частині 3 статті 30 Закону «Про підприємства в Україні» сказано: «Відповідальність за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства, встановлюється законодавчими актами України».У статті 47 розділу IV Закону України «Про інформацію» говориться:"Порушення законодавства України про інформацію тягне дисциплінарну, громадсько-правову, адміністративну чи кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.Відповідальність за порушення законодавства про інформацію несуть особи, що винні у скоєнні таких порушень: * необґрунтована відмова від надання відповідної інформації; * надання інформації, що не відповідає дійсності; * умисне приховування інформації; * розголошення державної або іншої таємниці, що охороняється законом, особою, яка повинна зберігати цю таємницю; * порушення порядку збереження інформації. 28 січня 1994 року був прийнятий Закон України за № 3888-ХП «Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу України про адміністративні порушення». Згідно з цим законом в Кримінальний кодекс України додатково внесені такі статті: Стаття 231 "Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що є комерційною таємницею "Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що є комерційною таємницею (підприємницьке шпигунство), якщо це завдало великої матеріальної шкоди суб'єкту підприємницької діяльності, карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від трьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати. Стаття 232 «Розголошення комерційної таємниці»Умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно здійснене з корисливих або інших особистих мотивів і завдало великої матеріальної шкоди суб'єкту підприємницької діяльності, карається позбавленням волі на строк до двох років або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права посідати певні посади, або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або штрафом до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати. Крім цього, цим же Законом доповнений Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 1643 «Недобросовісна конкуренція», у частині 3 якої говориться:«Одержання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також конфіденційної інформації з метою завдання шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця несе накладання штрафу від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати».Не залишено поза увагою можливе виявлення підприємницького шпигунства в галузі проникнення в комп'ютерні системи. 20 жовтня 1994 року був прийнятий Закон України «Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України і Кримінально-процесуального кодексу України» за № 218/94-ВС, в якому йдеться про це:У зв'язку з прийняттям Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» Верховна Рада України постановляє: 1. Доповнити Кримінальний Кодекс України статтею 198і такого змісту:Стаття 198і «Порушення роботи автоматизованих систем»Умисне вторгнення у роботу автоматизованих систем, що спричинило створення або знищення інформації або носіїв інформації, або розповсюдження програмних і технічних засобів, призначених для незаконного проникнення в автоматизовані системи і спроможні призвести до спотворення або знищення інформації або ж носіїв інформації, карається позбавленням волі на строк до двох років або виправними роботами на той же строк, або штрафом в розмірі від ста до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати.Ті ж самі дії, якщо ними завдано шкоди в великих розмірах, або здійснені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. Стосовно штрафів необхідно зауважити, що 8 лютого 1999 року Верховна Рада України прийняла Закон, яким внесені зміни в законодавчі акти України, що стосуються застосування кримінальних покарань у вигляді штрафу.Тепер залежно від ступеня громадської небезпеки здійсненого злочину з врахуванням майнового стану винуватця штраф може становити до 400 мінімальних зарплат, за корисливі злочини — до 1000 мінімальних зарплат.Таким чином, законодавство України гарантує правовий захист комерційної таємниці.Розглядаючи питання про відповідальність за порушення умов збереження комерційної таємниці слід зазначити, що, як правило, як міру покарання призначають позбавлення волі або штраф, а також звільнення і зобов´язання відшкодувати збитки. При цьому розміри покарання в різних країнах неоднакові і часом істотно відрізняються. Наприклад, в Австралії за розголошення комерційної таємниці працівниками підприємства Закон про недобросовісну конкуренцію передбачає позбавлення волі до 3-х місяців чи штраф у розмірі до 180 денних ставок. У той же час, згідно з Цивільним кодексом Франції винні у цьому правопорушенні можуть бути засуджені до позбавлення волі від 3-х місяців до 2-х років, а також до грошового штрафу до 8 тисяч франків.А за кваліфікований склад злочину, тобто передавання комерційної таємниці іноземцю, може бути позбавлення волі від 2-х до 10 років. Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 p. № 996-XIV (ст. 14 п. 2) передбачено, що фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, не є конфіденційною інформацією та не належить до інформації з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених законом, а у п. З цієї ж статті сказано, що підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством. (uk)
 • 商業秘密(英語:Trade secret),亦作營業秘密,俗稱商業機密,是指包括设计、程序、产品配方、制作方法、制作手工艺、管理诀窍、客户名单或产销策略等的技术信息和营业信息:且该信息不为普遍所知,能为权利人带来经济利益,具有现实的或潜在的实用性,并经权利人利用保密手段管理;同时该信息不与公共利益相冲突。例如可口可乐的配方就是著名的商业秘密。營業秘密可分成兩類,一是商業性(經營性)之營業秘密,一是技術性之營業秘密;商業性營業秘密例如公司客戶的資料、公司未來中程或長程的發展計劃、公司的研發方向等等;技術性營業秘密則例如公司投入資本研發之產品或其他未受專利保護之技術。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 29960 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 37786 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1121914780 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • October 2014 (en)
dbp:reason
 • please help reader by summarising these cases here in plain English (en)
 • please summarise each example, please wikilink jargon terms (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الأسرار التجارية (بالإنجليزية: Trade secret) هي نوع من الملكية الفكرية التي تشمل الصيغ أو الممارسات أو العمليات أو التصاميم أو الأدوات أو الأنماط أو مجموعات المعلومات التي لها قيمة اقتصادية متأصلة لأنها غير معروفة بشكل عام أو يمكن التحقق منها بسهولة من قبل الآخرين ، والتي يتخذ المالك تدابير معقولة ليبقى سرا. يمنح قانون الملكية الفكرية مالك الأسرار التجارية الحق في منع الآخرين من الكشف عنه. (ar)
 • Betriebsgeheimnisse und Geschäftsgeheimnisse sind im Bereich der Wirtschaft Techniken, Rezepte oder andere Angaben, die als geheimhaltungsbedürftig gegenüber Wettbewerbern und der Öffentlichkeit gelten dürfen. Während das Betriebsgeheimnis die technischen Aspekte des Geheimnisses umfasst, werden vom Geschäftsgeheimnis auch die kaufmännischen Aspekte erfasst. (de)
 • Rahasia dagang adalah jenis kekayaan intelektual yang terdiri dari formula, praktik, proses, desain, , pola, atau kompilasi informasi yang memiliki nilai ekonomi yang melekat karena tidak diketahui secara umum atau siap dipastikan oleh orang lain, dan yang pemiliknya mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menjaga rahasia. Di beberapa yurisdiksi, rahasia semacam itu disebut sebagai . (in)
 • Trade secrets are a type of intellectual property that includes formulas, practices, processes, designs, instruments, patterns, or compilations of information that have inherent economic value because they are not generally known or readily ascertainable by others, and which the owner takes reasonable measures to keep secret. Intellectual property law gives the owner of a trade secret the right to restrict others from disclosing it. In some jurisdictions, such secrets are referred to as confidential information. (en)
 • トレードシークレット(英語: trade secret)とは、経営学用語のひとつで、企業が経営を行ううえで機密としている情報のこと。例えば、顧客情報や未公開の新製品情報や技術など、存在することで企業に利益をもたらす秘密情報であり、流出したならばそのことで企業の損害となるような秘密情報のことである。日本ではたいてい企業秘密と言う。 世界大百科事典第2版では「技術秘密および営業秘密がこれにあたる」とされ、つまり企業秘密には技術秘密(ぎじゅつひみつ)と営業秘密(えいぎょうひみつ)がある。 (ja)
 • 영업비밀(Trade Secret)은 지식재산권의 일종이다. 영업비밀은 ‘기업·기관 등이 시장에서 경쟁우위를 확보하기 위해 비밀로 관리하고 있는 기술·경영 정보’를 말한다. 대표적인 예시로 경영정보는 고객리스트, 제품원가 등이 있고, 기술정보는 특허로 출원하지 않은 연구개발정보, 제품배합비, 제품·설비 도면, 프로그램 소스코드 등이 있다. 이러한 기술·경영 정보를 영업비밀로 보호받기 위해서는 정보에 접근하는 사람들이 해당 정보가 비밀로 유지·관리되고 있다고 인식될 수 있도록 비밀관리조치를 취해야 한다. 비밀관리조치로는 해당 문서·파일에 비밀표시, 접근자나 접근가능자에게 비밀유지의무, 시건장치나 비밀번호 설정 등으로 접근방법을 제한하는 조치 등이 있다. 한국영업비밀보호법에서 보호대상으로 정의하고 있는 '영업비밀'이란 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다. (ko)
 • Tajemnica przedsiębiorstwa – termin prawniczy wprowadzony ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Tajemnicą przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy, są informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności .Tajemne informacje muszą być jasno określone jako tajne. (pl)
 • 商業秘密(英語:Trade secret),亦作營業秘密,俗稱商業機密,是指包括设计、程序、产品配方、制作方法、制作手工艺、管理诀窍、客户名单或产销策略等的技术信息和营业信息:且该信息不为普遍所知,能为权利人带来经济利益,具有现实的或潜在的实用性,并经权利人利用保密手段管理;同时该信息不与公共利益相冲突。例如可口可乐的配方就是著名的商业秘密。營業秘密可分成兩類,一是商業性(經營性)之營業秘密,一是技術性之營業秘密;商業性營業秘密例如公司客戶的資料、公司未來中程或長程的發展計劃、公司的研發方向等等;技術性營業秘密則例如公司投入資本研發之產品或其他未受專利保護之技術。 (zh)
 • Obchodní tajemství jsou veškeré konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí s obchodním závodem a jejichž vlastník ve smyslu § 504 občanského zákoníku zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. (cs)
 • Le secret commercial, proche ou équivalent francophone du « trade secret » des anglophones, est défini comme « toute information, y compris mais non limitée aux données techniques ou non techniques, formules, recettes, compilations, programmes d'ordinateur, méthodes, techniques, procédés, données financières, ou aux listes des clients ou fournisseurs actuels ou potentiels ». En droit français et européen, le secret des affaires ou le secret d'affaires se sont récemment substitués au secret commercial. (fr)
 • Il segreto industriale o aziendale è uno strumento di tutela delle attività intellettuali (creative e inventive) relative allo sviluppo di prodotti industriali. Rientra nella branca del diritto industriale e del diritto della concorrenza. (it)
 • Os segredos comerciais são um tipo de propriedade intelectual que compreende fórmulas, práticas, processos, designs, instrumentos, padrões ou compilações de informações que têm valor econômico inerente por não serem conhecidos ou prontamente averiguados por outros, e que o proprietário toma medidas razoáveis para manter em segredo. Em algumas jurisdições, tais segredos são referidos como informações confidenciais. Um segredo comercial é uma informação que: (pt)
 • Коммерческая тайна — режим конфиденциальности информации, позволяющий её обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. Под режимом конфиденциальности информации понимается введение и поддержание особых мер по защите информации. (ru)
 • Комерці́йна таємни́ця — інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Отже, відомості, які можуть бути віднесені до комерційної таємниці, наприклад підприємства, повинні мати такі ознаки: (uk)
rdfs:label
 • سر تجاري (ar)
 • Obchodní tajemství (cs)
 • Betriebs- und Geschäftsgeheimnis (de)
 • Rahasia dagang (in)
 • Segreto industriale (it)
 • Secret commercial (fr)
 • 영업 비밀 (ko)
 • トレードシークレット (ja)
 • Tajemnica przedsiębiorstwa (pl)
 • Segredo comercial (pt)
 • Trade secret (en)
 • Коммерческая тайна (ru)
 • 商业秘密 (zh)
 • Комерційна таємниця (uk)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:keywords of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License