An Entity of Type: disease, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

شهدت دول العالم خلال الفترة (1950-1990م) تزايداً سكانياً سريعاً رافقه تدفق مستمر للسكان من الريف إلى المدن واكتظاظ للسكان فيها، على حساب الأراضي الزراعية، ويتوقع العلماء أن يكون لهذا التزايد السكاني آثاره الواضحة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في السنوات المقبلة؛ إذ سيزداد الطلب على المواد الغذائية والمياه والكهرباء بشكل خاص هذا التزايد السكاني نسميه النمو السكاني

Property Value
dbo:abstract
 • شهدت دول العالم خلال الفترة (1950-1990م) تزايداً سكانياً سريعاً رافقه تدفق مستمر للسكان من الريف إلى المدن واكتظاظ للسكان فيها، على حساب الأراضي الزراعية، ويتوقع العلماء أن يكون لهذا التزايد السكاني آثاره الواضحة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في السنوات المقبلة؛ إذ سيزداد الطلب على المواد الغذائية والمياه والكهرباء بشكل خاص هذا التزايد السكاني نسميه النمو السكاني (ar)
 • El creixement de la població és la variació en el nombre d'individus d'una població d'éssers vius en un determinat període, usualment un any, com a resultat del balanç entre naixements i morts, així com del balanç entre immigrants i emigrants. Sovint s'expressa en taxes que poden ser positiva o negativa. Té utilitat en demografia, ciències socials i ecologia. El creixement vegetatiu (també anomenat creixement natural) és la diferència anual entre el nombre de nascuts i el de morts en una població determinada. Si hi predominen les defuncions, la població disminueix, si no, la població augmenta.El creixement real d'una població està format pel creixement natural o vegetatiu però tenint en compte les migracions. Fórmula: (ca)
 • Bevölkerungsentwicklung beschreibt die Entwicklung der Zahl der Menschen (Einwohner) auf einer bestimmten Fläche. Sie ergibt sich zum einen aus der Differenz zwischen Geburtenrate und Sterberate (natürliche Bevölkerungsentwicklung). Hinzu kommt der Migrationssaldo. Dieser ergibt sich aus der Differenz zwischen Zu- und Abwanderungen über die Gebietsgrenze hinweg. Je nach dem Vorzeichen des Gesamtsaldos spricht man von Bevölkerungswachstum oder Bevölkerungsrückgang. Die Bevölkerungsentwicklung ist eines der zentralen Untersuchungsgebiete der Demografie. Kennzeichnend für die Bevölkerungsentwicklung der Welt (siehe Weltbevölkerung), insbesondere die der letzten 200 Jahre, war ein hyperexponentielles Wachstum (additive Überlagerung mehrerer Exponentialverteilungen), weshalb man mitunter auch von Bevölkerungsexplosion (siehe Überbevölkerung), spricht. Seit dem Wendepunkt 1962/63 sinkt hingegen die Wachstumsrate und seit 1989 auch der absolute Zuwachs. Bedingt durch seinen negativen Einfluss auf die begrenzte Tragfähigkeit der Erde (siehe auch Ökologischer Fußabdruck) sowie seine Multiplikatorfunktion aller der nachhaltigen Entwicklung entgegenstehenden Aktivitäten des Menschen ist das Bevölkerungswachstum eines der zentralen globalen Probleme und mitverantwortlich für die globale Erwärmung. (de)
 • Populazio hazkundea, biologian, populazio bateko banako kopuruaren hazkundea da. Edozein espezieren hazkundeari lotutako kontzeptua den arren, askotan gizakiaren populazioaren hazkundeari erreferentzia egiteko erabiltzen da. (eu)
 • El crecimiento poblacional o crecimiento demográfico es el cambio en la población en un cierto plazo, y puede ser contado como el cambio en el número de individuos en una población por unidad de tiempo para su medición. Los modelos simples del crecimiento demográfico incluyen: el modelo del crecimiento de la población y el modelo logístico. Las teorías que explican los cambios demográficos modernos son la teoría de la revolución reproductiva —apoyada en estudios longitudinales—, la teoría de la transición demográfica y la teoría de la segunda transición demográfica -apoyadas estas últimas en estudios transversales.​ (es)
 • La croissance démographique ou accroissement démographique ou variation totale de population est la différence entre l’effectif d’une population à la fin et au début d’une période donnée (généralement un an). Elle peut être exprimée par le taux d'évolution du nombre d’individus au sein d’une population par unité de temps et pour aussi n’importe quelle espèce (animale ou végétale, par exemple). Elle se décompose en deux parties distinctes : 1. * l’accroissement naturel ; 2. * le solde migratoire. Si la somme de ces deux composantes est négative, la croissance de la population sera alors négative (c'est la décroissance démographique). Une démographie peut également être stable avec une croissance démographique nulle. (fr)
 • Pertambahan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran. Sebutan pertambahan penduduk merujuk pada semua spesies, tetapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertambahan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia. Pertambahan penduduk sendiri di pengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Dalam demografi dikenal istilah pertambahan penduduk alami dan pertambahan penduduk total. Dimana pertambahan penduduk alami hanya di pengaruhi oleh kelahiran dan kematian, sedangkan pertambahan penduduk total di pengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk (imgrasi) dan migrasi keluar (emigrasi). Model pertambahan penduduk meliputi dan . (in)
 • 人口爆発(じんこうばくはつ)とは、人口が急激に増加することを指して言う言葉である。対象となる規模は世界全体またはある特定の国・地域に及ぶ。 (ja)
 • La crescita demografica è l'aumento del numero di individui in una popolazione. Il tasso di crescita della popolazione è la velocità con cui il numero di individui di una popolazione aumenta in un dato periodo di tempo come frazione della popolazione iniziale. La crescita globale della popolazione umana è pari a circa 75 milioni ogni anno, o 1,1 % all'anno con la popolazione mondiale che è cresciuta da 1 miliardo nel 1804 a 7 miliardi nel 2011. Si prevede che continuerà a crescere; le stime prevedono una popolazione totale di 8 miliardi entro la metà del 2025, e 10 miliardi entro il 2083 circa. (it)
 • De bevolkingsgroei is de toename van het inwonersaantal in een bepaald land of gebied gedurende een bepaalde tijd. Als de toename negatief is, is er sprake van bevolkingsdaling of negatieve bevolkingsgroei. Vooral tijdens een demografische transitie kan er een zeer sterke bevolkingsgroei zijn. Oorzaken zijn een groter geboortecijfer dan sterftecijfer, waardoor er meer mensen geboren worden dan er sterven in een bepaalde periode. Naast dit reproductie-overschot kan er ook een grotere toestroom van inwoners door immigratie zijn dan de uitstroom door emigratie. Tot veertig jaar terug waren de oorzaken van bevolkingsgroei nog onduidelijk of waren omstreden. Met name de Britse arts Thomas McKeown gaf een samenhangende visie op de demografische ontwikkeling, in het bijzonder op de bevolkingsgroei vanaf de achttiende eeuw. Hoewel McKeown's these aanvankelijk forse kritiek kreeg, staat deze inmiddels weinig meer ter discussie. (nl)
 • O crescimento populacional ou crescimento demográfico é a mudança positiva do número de indivíduos de uma população. O termo população pode ser aplicado a qualquer espécie viva, mas aqui refere-se aos humanos. A população mundial em 1950 era de 2,5 bilhões de pessoas. Em 2000 já havia mais de 6 bilhões de humanos no planeta. Para um estudo da população, é essencial a análise estatística acompanhada das características históricas e geográficas das sociedades existentes no planeta. Alguns locais que apresentam elevadas taxas de densidades demográficas são: Sudeste Brasileiro, nordeste dos Estados Unidos da América, leste da China e sul da África. Cada umas dessas regiões tem as suas particularidades socioeconômicas, culturais e ambientais. De acordo com os dados obtidos junto à Organização das Nações Unidas (ONU), no nosso planeta vivem mais de 7 bilhões de pessoas. Dessas, mais de 75% vivem em países subdesenvolvidos, 10% com menos de dois dólares por dia, 14% são analfabetos, metade nunca utilizou um telefone e apenas 49% têm acesso à internet. (pt)
 • Befolkningstillväxt eller folkökning är ett mått på en folkmängds tillväxt och definieras i absoluta tal där: befolkningstillväxt = nativitet + immigration - mortalitet - emigration. Vanligt är också att ange befolkningstillväxten som ett relativt mått, vanligen i promille per år. Begreppet naturlig befolkningstillväxt (alternativt naturliga befolkningsförändringar) syftar på en befolkningsförändringar utan migration. Den beräknas som skillnaden mellan nativitet och mortalitet. (sv)
 • Природний приріст — перевищення показників народжуваності над смертністю. Він може бути додатним у разі перевищення народжуваності над смертністю і від'ємним, коли смертність більша від народжуваності, або нульовим, коли ці показники мають однакове значення. Іноді у зв'язку з нелогічністю терміна «від'ємний природний приріст» вживають поняття природне скорочення населення — депопуляція. (uk)
 • В биологии, рост населения - это увеличение числа особей в популяции. Глобальный рост населения Земли составляет около 75 миллионов, или 1.1% в год. Мировое население выросло с 1 миллиарда в 1800 году до 7 миллиардов в 2011. Ожидается, что население продолжит расти и достигнет 8.4 миллиарда к середине 2030-х, и 9.6 миллиарда к середине 2050-х. Многие страны с быстрым ростом населения имеют низкий уровень жизни, тогда как многие страны с низким ростом населения имеют высокий уровень жизни. (ru)
 • 人口增长率是一定时期内(通常为1年内)由人口自然变动和迁移变动而引起人口增长的比率。 计算公式为:人口增长率=(年末人口数-年初人口数)/年平均人口×1000‰ (zh)
 • شهدت دول العالم خلال الفترة (1950-1990م) تزايداً سكانياً سريعاً رافقه تدفق مستمر للسكان من الريف إلى المدن واكتظاظ للسكان فيها، على حساب الأراضي الزراعية، ويتوقع العلماء أن يكون لهذا التزايد السكاني آثاره الواضحة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في السنوات المقبلة؛ إذ سيزداد الطلب على المواد الغذائية والمياه والكهرباء بشكل خاص هذا التزايد السكاني نسميه النمو السكاني (ar)
 • El creixement de la població és la variació en el nombre d'individus d'una població d'éssers vius en un determinat període, usualment un any, com a resultat del balanç entre naixements i morts, així com del balanç entre immigrants i emigrants. Sovint s'expressa en taxes que poden ser positiva o negativa. Té utilitat en demografia, ciències socials i ecologia. El creixement vegetatiu (també anomenat creixement natural) és la diferència anual entre el nombre de nascuts i el de morts en una població determinada. Si hi predominen les defuncions, la població disminueix, si no, la població augmenta.El creixement real d'una població està format pel creixement natural o vegetatiu però tenint en compte les migracions. Fórmula: (ca)
 • Bevölkerungsentwicklung beschreibt die Entwicklung der Zahl der Menschen (Einwohner) auf einer bestimmten Fläche. Sie ergibt sich zum einen aus der Differenz zwischen Geburtenrate und Sterberate (natürliche Bevölkerungsentwicklung). Hinzu kommt der Migrationssaldo. Dieser ergibt sich aus der Differenz zwischen Zu- und Abwanderungen über die Gebietsgrenze hinweg. Je nach dem Vorzeichen des Gesamtsaldos spricht man von Bevölkerungswachstum oder Bevölkerungsrückgang. Die Bevölkerungsentwicklung ist eines der zentralen Untersuchungsgebiete der Demografie. Kennzeichnend für die Bevölkerungsentwicklung der Welt (siehe Weltbevölkerung), insbesondere die der letzten 200 Jahre, war ein hyperexponentielles Wachstum (additive Überlagerung mehrerer Exponentialverteilungen), weshalb man mitunter auch von Bevölkerungsexplosion (siehe Überbevölkerung), spricht. Seit dem Wendepunkt 1962/63 sinkt hingegen die Wachstumsrate und seit 1989 auch der absolute Zuwachs. Bedingt durch seinen negativen Einfluss auf die begrenzte Tragfähigkeit der Erde (siehe auch Ökologischer Fußabdruck) sowie seine Multiplikatorfunktion aller der nachhaltigen Entwicklung entgegenstehenden Aktivitäten des Menschen ist das Bevölkerungswachstum eines der zentralen globalen Probleme und mitverantwortlich für die globale Erwärmung. (de)
 • Populazio hazkundea, biologian, populazio bateko banako kopuruaren hazkundea da. Edozein espezieren hazkundeari lotutako kontzeptua den arren, askotan gizakiaren populazioaren hazkundeari erreferentzia egiteko erabiltzen da. (eu)
 • El crecimiento poblacional o crecimiento demográfico es el cambio en la población en un cierto plazo, y puede ser contado como el cambio en el número de individuos en una población por unidad de tiempo para su medición. Los modelos simples del crecimiento demográfico incluyen: el modelo del crecimiento de la población y el modelo logístico. Las teorías que explican los cambios demográficos modernos son la teoría de la revolución reproductiva —apoyada en estudios longitudinales—, la teoría de la transición demográfica y la teoría de la segunda transición demográfica -apoyadas estas últimas en estudios transversales.​ (es)
 • La croissance démographique ou accroissement démographique ou variation totale de population est la différence entre l’effectif d’une population à la fin et au début d’une période donnée (généralement un an). Elle peut être exprimée par le taux d'évolution du nombre d’individus au sein d’une population par unité de temps et pour aussi n’importe quelle espèce (animale ou végétale, par exemple). Elle se décompose en deux parties distinctes : 1. * l’accroissement naturel ; 2. * le solde migratoire. Si la somme de ces deux composantes est négative, la croissance de la population sera alors négative (c'est la décroissance démographique). Une démographie peut également être stable avec une croissance démographique nulle. (fr)
 • Pertambahan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran. Sebutan pertambahan penduduk merujuk pada semua spesies, tetapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertambahan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia. Pertambahan penduduk sendiri di pengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Dalam demografi dikenal istilah pertambahan penduduk alami dan pertambahan penduduk total. Dimana pertambahan penduduk alami hanya di pengaruhi oleh kelahiran dan kematian, sedangkan pertambahan penduduk total di pengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk (imgrasi) dan migrasi keluar (emigrasi). Model pertambahan penduduk meliputi dan . (in)
 • 人口爆発(じんこうばくはつ)とは、人口が急激に増加することを指して言う言葉である。対象となる規模は世界全体またはある特定の国・地域に及ぶ。 (ja)
 • La crescita demografica è l'aumento del numero di individui in una popolazione. Il tasso di crescita della popolazione è la velocità con cui il numero di individui di una popolazione aumenta in un dato periodo di tempo come frazione della popolazione iniziale. La crescita globale della popolazione umana è pari a circa 75 milioni ogni anno, o 1,1 % all'anno con la popolazione mondiale che è cresciuta da 1 miliardo nel 1804 a 7 miliardi nel 2011. Si prevede che continuerà a crescere; le stime prevedono una popolazione totale di 8 miliardi entro la metà del 2025, e 10 miliardi entro il 2083 circa. (it)
 • De bevolkingsgroei is de toename van het inwonersaantal in een bepaald land of gebied gedurende een bepaalde tijd. Als de toename negatief is, is er sprake van bevolkingsdaling of negatieve bevolkingsgroei. Vooral tijdens een demografische transitie kan er een zeer sterke bevolkingsgroei zijn. Oorzaken zijn een groter geboortecijfer dan sterftecijfer, waardoor er meer mensen geboren worden dan er sterven in een bepaalde periode. Naast dit reproductie-overschot kan er ook een grotere toestroom van inwoners door immigratie zijn dan de uitstroom door emigratie. Tot veertig jaar terug waren de oorzaken van bevolkingsgroei nog onduidelijk of waren omstreden. Met name de Britse arts Thomas McKeown gaf een samenhangende visie op de demografische ontwikkeling, in het bijzonder op de bevolkingsgroei vanaf de achttiende eeuw. Hoewel McKeown's these aanvankelijk forse kritiek kreeg, staat deze inmiddels weinig meer ter discussie. (nl)
 • O crescimento populacional ou crescimento demográfico é a mudança positiva do número de indivíduos de uma população. O termo população pode ser aplicado a qualquer espécie viva, mas aqui refere-se aos humanos. A população mundial em 1950 era de 2,5 bilhões de pessoas. Em 2000 já havia mais de 6 bilhões de humanos no planeta. Para um estudo da população, é essencial a análise estatística acompanhada das características históricas e geográficas das sociedades existentes no planeta. Alguns locais que apresentam elevadas taxas de densidades demográficas são: Sudeste Brasileiro, nordeste dos Estados Unidos da América, leste da China e sul da África. Cada umas dessas regiões tem as suas particularidades socioeconômicas, culturais e ambientais. De acordo com os dados obtidos junto à Organização das Nações Unidas (ONU), no nosso planeta vivem mais de 7 bilhões de pessoas. Dessas, mais de 75% vivem em países subdesenvolvidos, 10% com menos de dois dólares por dia, 14% são analfabetos, metade nunca utilizou um telefone e apenas 49% têm acesso à internet. (pt)
 • Befolkningstillväxt eller folkökning är ett mått på en folkmängds tillväxt och definieras i absoluta tal där: befolkningstillväxt = nativitet + immigration - mortalitet - emigration. Vanligt är också att ange befolkningstillväxten som ett relativt mått, vanligen i promille per år. Begreppet naturlig befolkningstillväxt (alternativt naturliga befolkningsförändringar) syftar på en befolkningsförändringar utan migration. Den beräknas som skillnaden mellan nativitet och mortalitet. (sv)
 • Природний приріст — перевищення показників народжуваності над смертністю. Він може бути додатним у разі перевищення народжуваності над смертністю і від'ємним, коли смертність більша від народжуваності, або нульовим, коли ці показники мають однакове значення. Іноді у зв'язку з нелогічністю терміна «від'ємний природний приріст» вживають поняття природне скорочення населення — депопуляція. (uk)
 • В биологии, рост населения - это увеличение числа особей в популяции. Глобальный рост населения Земли составляет около 75 миллионов, или 1.1% в год. Мировое население выросло с 1 миллиарда в 1800 году до 7 миллиардов в 2011. Ожидается, что население продолжит расти и достигнет 8.4 миллиарда к середине 2030-х, и 9.6 миллиарда к середине 2050-х. Многие страны с быстрым ростом населения имеют низкий уровень жизни, тогда как многие страны с низким ростом населения имеют высокий уровень жизни. (ru)
 • 人口增长率是一定时期内(通常为1年内)由人口自然变动和迁移变动而引起人口增长的比率。 计算公式为:人口增长率=(年末人口数-年初人口数)/年平均人口×1000‰ (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 940606 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 65568 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1019039554 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • شهدت دول العالم خلال الفترة (1950-1990م) تزايداً سكانياً سريعاً رافقه تدفق مستمر للسكان من الريف إلى المدن واكتظاظ للسكان فيها، على حساب الأراضي الزراعية، ويتوقع العلماء أن يكون لهذا التزايد السكاني آثاره الواضحة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في السنوات المقبلة؛ إذ سيزداد الطلب على المواد الغذائية والمياه والكهرباء بشكل خاص هذا التزايد السكاني نسميه النمو السكاني (ar)
 • El creixement de la població és la variació en el nombre d'individus d'una població d'éssers vius en un determinat període, usualment un any, com a resultat del balanç entre naixements i morts, així com del balanç entre immigrants i emigrants. Sovint s'expressa en taxes que poden ser positiva o negativa. Té utilitat en demografia, ciències socials i ecologia. El creixement vegetatiu (també anomenat creixement natural) és la diferència anual entre el nombre de nascuts i el de morts en una població determinada. Si hi predominen les defuncions, la població disminueix, si no, la població augmenta.El creixement real d'una població està format pel creixement natural o vegetatiu però tenint en compte les migracions. Fórmula: (ca)
 • Populazio hazkundea, biologian, populazio bateko banako kopuruaren hazkundea da. Edozein espezieren hazkundeari lotutako kontzeptua den arren, askotan gizakiaren populazioaren hazkundeari erreferentzia egiteko erabiltzen da. (eu)
 • 人口爆発(じんこうばくはつ)とは、人口が急激に増加することを指して言う言葉である。対象となる規模は世界全体またはある特定の国・地域に及ぶ。 (ja)
 • La crescita demografica è l'aumento del numero di individui in una popolazione. Il tasso di crescita della popolazione è la velocità con cui il numero di individui di una popolazione aumenta in un dato periodo di tempo come frazione della popolazione iniziale. La crescita globale della popolazione umana è pari a circa 75 milioni ogni anno, o 1,1 % all'anno con la popolazione mondiale che è cresciuta da 1 miliardo nel 1804 a 7 miliardi nel 2011. Si prevede che continuerà a crescere; le stime prevedono una popolazione totale di 8 miliardi entro la metà del 2025, e 10 miliardi entro il 2083 circa. (it)
 • Befolkningstillväxt eller folkökning är ett mått på en folkmängds tillväxt och definieras i absoluta tal där: befolkningstillväxt = nativitet + immigration - mortalitet - emigration. Vanligt är också att ange befolkningstillväxten som ett relativt mått, vanligen i promille per år. Begreppet naturlig befolkningstillväxt (alternativt naturliga befolkningsförändringar) syftar på en befolkningsförändringar utan migration. Den beräknas som skillnaden mellan nativitet och mortalitet. (sv)
 • Природний приріст — перевищення показників народжуваності над смертністю. Він може бути додатним у разі перевищення народжуваності над смертністю і від'ємним, коли смертність більша від народжуваності, або нульовим, коли ці показники мають однакове значення. Іноді у зв'язку з нелогічністю терміна «від'ємний природний приріст» вживають поняття природне скорочення населення — депопуляція. (uk)
 • В биологии, рост населения - это увеличение числа особей в популяции. Глобальный рост населения Земли составляет около 75 миллионов, или 1.1% в год. Мировое население выросло с 1 миллиарда в 1800 году до 7 миллиардов в 2011. Ожидается, что население продолжит расти и достигнет 8.4 миллиарда к середине 2030-х, и 9.6 миллиарда к середине 2050-х. Многие страны с быстрым ростом населения имеют низкий уровень жизни, тогда как многие страны с низким ростом населения имеют высокий уровень жизни. (ru)
 • 人口增长率是一定时期内(通常为1年内)由人口自然变动和迁移变动而引起人口增长的比率。 计算公式为:人口增长率=(年末人口数-年初人口数)/年平均人口×1000‰ (zh)
 • Bevölkerungsentwicklung beschreibt die Entwicklung der Zahl der Menschen (Einwohner) auf einer bestimmten Fläche. Sie ergibt sich zum einen aus der Differenz zwischen Geburtenrate und Sterberate (natürliche Bevölkerungsentwicklung). Hinzu kommt der Migrationssaldo. Dieser ergibt sich aus der Differenz zwischen Zu- und Abwanderungen über die Gebietsgrenze hinweg. Je nach dem Vorzeichen des Gesamtsaldos spricht man von Bevölkerungswachstum oder Bevölkerungsrückgang. Die Bevölkerungsentwicklung ist eines der zentralen Untersuchungsgebiete der Demografie. (de)
 • El crecimiento poblacional o crecimiento demográfico es el cambio en la población en un cierto plazo, y puede ser contado como el cambio en el número de individuos en una población por unidad de tiempo para su medición. Los modelos simples del crecimiento demográfico incluyen: el modelo del crecimiento de la población y el modelo logístico. (es)
 • La croissance démographique ou accroissement démographique ou variation totale de population est la différence entre l’effectif d’une population à la fin et au début d’une période donnée (généralement un an). Elle peut être exprimée par le taux d'évolution du nombre d’individus au sein d’une population par unité de temps et pour aussi n’importe quelle espèce (animale ou végétale, par exemple). Elle se décompose en deux parties distinctes : 1. * l’accroissement naturel ; 2. * le solde migratoire. (fr)
 • Pertambahan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran. Sebutan pertambahan penduduk merujuk pada semua spesies, tetapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertambahan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia. Pertambahan penduduk sendiri di pengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Dalam demografi dikenal istilah pertambahan penduduk alami dan pertambahan penduduk total. Dimana pertambahan penduduk alami hanya di pengaruhi oleh kelahiran dan kematian, sedangkan pertambahan penduduk total di pengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk (imgrasi) dan mig (in)
 • De bevolkingsgroei is de toename van het inwonersaantal in een bepaald land of gebied gedurende een bepaalde tijd. Als de toename negatief is, is er sprake van bevolkingsdaling of negatieve bevolkingsgroei. Vooral tijdens een demografische transitie kan er een zeer sterke bevolkingsgroei zijn. (nl)
 • O crescimento populacional ou crescimento demográfico é a mudança positiva do número de indivíduos de uma população. O termo população pode ser aplicado a qualquer espécie viva, mas aqui refere-se aos humanos. A população mundial em 1950 era de 2,5 bilhões de pessoas. Em 2000 já havia mais de 6 bilhões de humanos no planeta. (pt)
 • شهدت دول العالم خلال الفترة (1950-1990م) تزايداً سكانياً سريعاً رافقه تدفق مستمر للسكان من الريف إلى المدن واكتظاظ للسكان فيها، على حساب الأراضي الزراعية، ويتوقع العلماء أن يكون لهذا التزايد السكاني آثاره الواضحة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في السنوات المقبلة؛ إذ سيزداد الطلب على المواد الغذائية والمياه والكهرباء بشكل خاص هذا التزايد السكاني نسميه النمو السكاني (ar)
 • El creixement de la població és la variació en el nombre d'individus d'una població d'éssers vius en un determinat període, usualment un any, com a resultat del balanç entre naixements i morts, així com del balanç entre immigrants i emigrants. Sovint s'expressa en taxes que poden ser positiva o negativa. Té utilitat en demografia, ciències socials i ecologia. El creixement vegetatiu (també anomenat creixement natural) és la diferència anual entre el nombre de nascuts i el de morts en una població determinada. Si hi predominen les defuncions, la població disminueix, si no, la població augmenta.El creixement real d'una població està format pel creixement natural o vegetatiu però tenint en compte les migracions. Fórmula: (ca)
 • Populazio hazkundea, biologian, populazio bateko banako kopuruaren hazkundea da. Edozein espezieren hazkundeari lotutako kontzeptua den arren, askotan gizakiaren populazioaren hazkundeari erreferentzia egiteko erabiltzen da. (eu)
 • 人口爆発(じんこうばくはつ)とは、人口が急激に増加することを指して言う言葉である。対象となる規模は世界全体またはある特定の国・地域に及ぶ。 (ja)
 • La crescita demografica è l'aumento del numero di individui in una popolazione. Il tasso di crescita della popolazione è la velocità con cui il numero di individui di una popolazione aumenta in un dato periodo di tempo come frazione della popolazione iniziale. La crescita globale della popolazione umana è pari a circa 75 milioni ogni anno, o 1,1 % all'anno con la popolazione mondiale che è cresciuta da 1 miliardo nel 1804 a 7 miliardi nel 2011. Si prevede che continuerà a crescere; le stime prevedono una popolazione totale di 8 miliardi entro la metà del 2025, e 10 miliardi entro il 2083 circa. (it)
 • Befolkningstillväxt eller folkökning är ett mått på en folkmängds tillväxt och definieras i absoluta tal där: befolkningstillväxt = nativitet + immigration - mortalitet - emigration. Vanligt är också att ange befolkningstillväxten som ett relativt mått, vanligen i promille per år. Begreppet naturlig befolkningstillväxt (alternativt naturliga befolkningsförändringar) syftar på en befolkningsförändringar utan migration. Den beräknas som skillnaden mellan nativitet och mortalitet. (sv)
 • Природний приріст — перевищення показників народжуваності над смертністю. Він може бути додатним у разі перевищення народжуваності над смертністю і від'ємним, коли смертність більша від народжуваності, або нульовим, коли ці показники мають однакове значення. Іноді у зв'язку з нелогічністю терміна «від'ємний природний приріст» вживають поняття природне скорочення населення — депопуляція. (uk)
 • В биологии, рост населения - это увеличение числа особей в популяции. Глобальный рост населения Земли составляет около 75 миллионов, или 1.1% в год. Мировое население выросло с 1 миллиарда в 1800 году до 7 миллиардов в 2011. Ожидается, что население продолжит расти и достигнет 8.4 миллиарда к середине 2030-х, и 9.6 миллиарда к середине 2050-х. Многие страны с быстрым ростом населения имеют низкий уровень жизни, тогда как многие страны с низким ростом населения имеют высокий уровень жизни. (ru)
 • 人口增长率是一定时期内(通常为1年内)由人口自然变动和迁移变动而引起人口增长的比率。 计算公式为:人口增长率=(年末人口数-年初人口数)/年平均人口×1000‰ (zh)
 • Bevölkerungsentwicklung beschreibt die Entwicklung der Zahl der Menschen (Einwohner) auf einer bestimmten Fläche. Sie ergibt sich zum einen aus der Differenz zwischen Geburtenrate und Sterberate (natürliche Bevölkerungsentwicklung). Hinzu kommt der Migrationssaldo. Dieser ergibt sich aus der Differenz zwischen Zu- und Abwanderungen über die Gebietsgrenze hinweg. Je nach dem Vorzeichen des Gesamtsaldos spricht man von Bevölkerungswachstum oder Bevölkerungsrückgang. Die Bevölkerungsentwicklung ist eines der zentralen Untersuchungsgebiete der Demografie. (de)
 • El crecimiento poblacional o crecimiento demográfico es el cambio en la población en un cierto plazo, y puede ser contado como el cambio en el número de individuos en una población por unidad de tiempo para su medición. Los modelos simples del crecimiento demográfico incluyen: el modelo del crecimiento de la población y el modelo logístico. (es)
 • La croissance démographique ou accroissement démographique ou variation totale de population est la différence entre l’effectif d’une population à la fin et au début d’une période donnée (généralement un an). Elle peut être exprimée par le taux d'évolution du nombre d’individus au sein d’une population par unité de temps et pour aussi n’importe quelle espèce (animale ou végétale, par exemple). Elle se décompose en deux parties distinctes : 1. * l’accroissement naturel ; 2. * le solde migratoire. (fr)
 • Pertambahan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran. Sebutan pertambahan penduduk merujuk pada semua spesies, tetapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertambahan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia. Pertambahan penduduk sendiri di pengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Dalam demografi dikenal istilah pertambahan penduduk alami dan pertambahan penduduk total. Dimana pertambahan penduduk alami hanya di pengaruhi oleh kelahiran dan kematian, sedangkan pertambahan penduduk total di pengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk (imgrasi) dan mig (in)
 • De bevolkingsgroei is de toename van het inwonersaantal in een bepaald land of gebied gedurende een bepaalde tijd. Als de toename negatief is, is er sprake van bevolkingsdaling of negatieve bevolkingsgroei. Vooral tijdens een demografische transitie kan er een zeer sterke bevolkingsgroei zijn. (nl)
 • O crescimento populacional ou crescimento demográfico é a mudança positiva do número de indivíduos de uma população. O termo população pode ser aplicado a qualquer espécie viva, mas aqui refere-se aos humanos. A população mundial em 1950 era de 2,5 bilhões de pessoas. Em 2000 já havia mais de 6 bilhões de humanos no planeta. (pt)
rdfs:label
 • نمو سكاني (ar)
 • Creixement de la població (ca)
 • Bevölkerungsentwicklung (de)
 • Population growth (en)
 • Loĝantarkresko (eo)
 • Populazio hazkunde (eu)
 • Crecimiento poblacional (es)
 • Croissance démographique (fr)
 • Pertumbuhan penduduk (in)
 • Crescita demografica (it)
 • 人口爆発 (ja)
 • 인구 증가 (ko)
 • Bevolkingsgroei (nl)
 • Crescimento populacional (pt)
 • Рост населения (ru)
 • Befolkningstillväxt (sv)
 • Природний приріст населення (uk)
 • 人口增长率 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:knownFor of
is dbp:label of
is dbp:populationBlank2Title of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License