About: Old Master

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In art history, "Old Master" (or "old master") refers to any painter of skill who worked in Europe before about 1800, or a painting by such an artist. An "old master print" is an original print (for example an engraving or etching) made by an artist in the same period. The term "old master drawing" is used in the same way.

Property Value
dbo:abstract
 • في تاريخ الفن، يشير «السيد الكبير» "Old Master" إلى أي رسام ماهر عمل في أوروبا من قبل نحو 1800، أو لوحة لمثل هذا الفنان. «الطباعة الرئيسية القديمة» هي طباعة أصلية (على سبيل المثال نحت أو نقش) من صنع فنان في الفترة نفسها. يستخدم مصطلح «الرسم الرئيسي القديم» بنفس الطريقة. من الناحية النظرية، ينطبق «السيد الكبير» فقط على الفنانين الذين جرى تدريبهم بشكل كامل، وكانوا أساتذة في ، وعملوا بشكل مستقل، ولكن من الناحية العملية، غالبًا ما يجري تضمين اللوحات التي ينتجها التلاميذ أو ورش العمل في نطاق المصطلح. ولذلك، فإن التاريخ لا الجودة هو المعيار لاستخدام المصطلح، إلى جانب مستوى معين من الكفاءة. (ar)
 • "Vells Mestres" (''Old Master", en anglès, d'on prové el terme) és la denominació que es dona dins del món de l'art als pintor prestigiosos que van treballar a Europa abans de, aproximadament, 1800 o a les pintures realitzades per aquests artistes. En aquest context, un vell mestre és un artista plenament capacitat, un mestre del gremi dels seus artistes locals, i que hagi treballat de forma independent, però a la pràctica, les pintures produïdes pels alumnes o pel seu taller són incloses en l'abast de l'expressió. Per tant, més enllà d'un cert nivell de competència, la data més que la qualitat és el criteri per a l'ús del terme. (ca)
 • Jako staří mistři se v označují výtvarní umělci mistrovské úrovně, především malíři, kteří působili zhruba před rokem 1800. V hudební oblasti je přibližně odpovídající termín stará hudba. Dříve se ze starých mistrů někdy ještě vydělovali takzvaní primitivové, kteří působili před polovinou 15. století, tedy gotické výtvarné umění a starší. Termín staří mistři zahrnuje velkou škálu stylů a technik, proto nejde o termín z oblasti teorie dějin umění, ale spíše o praktický galeristický termín označující specializaci na starší umění, které často bývá společně sbíráno, vystavováno, navštěvováno a obchodováno určitou skupinou institucí a milovníků umění. Předěl roku 1800 ovšem není zvolen zcela náhodně: kromě stylové střídy mezi rokokem a klasicismem znamenají velká francouzská revoluce a napoleonské války konec doby, kdy hlavním ekonomickým motorem výtvarného umění byly šlechta a církev; jejich místo v této roli poté stále více zaujímají buržoazie a stát. (cs)
 • Mit dem Begriff alte Meister werden Künstler, vorwiegend Maler des 14. bis 18. Jahrhunderts zusammengefasst. Die Bezeichnung dient in erster Linie der Abgrenzung von Sammlungen und Sammlungsabteilungen im Hinblick auf die Kunst der nachfolgenden Epochen, also des 19. Jahrhunderts, der Moderne und der zeitgenössischen Kunst. Allgemeiner werden historische Künstler aller Epochen als Meister bezeichnet, auch in anderen Sparten der Kunst, insbesondere wenn ihre Namen nicht bekannt sind (siehe Notname und Liste der Notnamen). In diesem Sinne kann man zum Beispiel auch von den „alten Meistern des griechischen Tempelbaus“ sprechen. (de)
 • Malnovaj majstroj estas esprimo uzata por lertaj pentristoj, kiuj aktivis inter la 13-a kaj 18-a jarcento, kaj foje ankaŭ por ties verkoj. (eo)
 • Un « vieux maître » est un peintre de qualité importante qui a travaillé en Europe avant le XVIIIe siècle. L'expression désigne également un tableau de l'un de ces peintres. Il existe aussi des vieux maîtres de l'estampe, équivalents pour l'art de l'estampe de la même époque, ainsi que les . En théorie, un vieux maître est censé être un artiste qui était complètement formé, un maître de sa guilde d'artistes, et qui travaillait indépendamment. Mais en pratique, les peintures considérées comme étant produites par des élèves ou des ateliers étaient incluses dans cette appellation. Ainsi, au-delà d'un certain niveau de compétence, la date — plutôt que la qualité — est le principal critère d'admission de ce terme. (fr)
 • En historia del arte, el término «Antiguo Maestro» (Old Master)​​ se refiere a cualquier pintor experto que trabajó en Europa antes de 1800, o a una pintura de tal artista. Una «Antigua impresión maestra» es una impresión original (por ejemplo, tallada o con la técnica del aguafuerte) hecha por un artista en el mismo período. El término «Antiguo dibujo maestro» se usa de la misma manera. En teoría, «Antiguo maestro» solo se aplica a artistas que estaban plenamente entrenados, que eran maestros del gremio de sus artistas locales, y que trabajaron de forma independiente, pero en la práctica, las pinturas producidas por alumnos o talleres son a menudo incluidas en este término. Por lo tanto, más allá de cierto nivel de competencia, se utiliza como criterio la fecha más que la calidad para usar el término. (es)
 • In art history, "Old Master" (or "old master") refers to any painter of skill who worked in Europe before about 1800, or a painting by such an artist. An "old master print" is an original print (for example an engraving or etching) made by an artist in the same period. The term "old master drawing" is used in the same way. In theory, "Old Master" applies only to artists who were fully trained, were Masters of their local artists' guild, and worked independently, but in practice, paintings produced by pupils or workshops are often included in the scope of the term. Therefore, beyond a certain level of competence, date rather than quality is the criterion for using the term. (en)
 • オールド・マスター(英:Old Master または old master)は、18世紀以前に活動していたヨーロッパの優れた画家、または、その作品を示す美術用語。レオナルド・ダ・ヴィンチ、ラファエロ、ハルス、ミケランジェロ、カラヴァッジオ、ルーベンス、ベラスケス、レンブラント、フェルメール、ゴヤらの名があげられる。 なお、同時代の芸術家により制作されたオリジナルの版画(例えば、エングレービングやエッチング)は、「」(old master print)という。「」(old master drawing)も同様である。 (ja)
 • 미술사에서 옛 거장(네덜란드어: oude meester, 영어: Old Master 또는 old master, 프랑스어: vieux maître, 독일어: alte Meister)는 1800년경 이전에 유럽에서 작업하던 솜씨있는 화가, 또는 그런 예술가가 그린 회화를 말한다. (old master print) 역시 대략 1800년 이전의 예술가가 제작한 원본 판화(인그레이빙이나 에칭)를 의미한다. 옛 거장의 소묘(old master drawing)라는 용어도 유사한 방식으로 사용된다. 원칙적으로는 옛 거장은 완벽히 숙련된 지역 의 장인, 또는 독립적으로 작업하던 예술가를 칭할 때에만 쓰이나, 사실상 문하생이나 공방이 제작한 그림 역시 이 용어의 범위에 보통 포함된다. 그런 고로 그림이 일정 수준의 실력을 넘어섰다면, 질보다는 제작 시기가 이 용어를 사용하는 기준이 된다. (ko)
 • Nella storia dell'arte, l'espressione antico maestro o grande maestro si riferisce a qualsiasi abile pittore che ha lavorato in Europa prima del diciannovesimo secolo, o ad un dipinto di un tale artista. Una stampa di un vecchio maestro si riferisce pertanto a una stampa originale (ad esempio un'incisione o un'acquaforte) realizzata da un artista nello stesso periodo. Il termine "disegno antico maestro" è usato in modo analogo. In teoria, l'espressione "antico maestro" si applica solo agli artisti che hanno ricevuto una formazione completa, erano Maestri della loro gilda di artisti locali e lavoravano indipendentemente, ma in pratica, il termine viene anche applicato a quei dipinti prodotti da loro alunni o nei loro laboratori. Pertanto, oltre un certo livello di competenza, la parola va applicata in base alla qualità delle opere (it)
 • Een oude meester is een door het schildersgilde opgeleide schilder die van het eind van de 14e eeuw tot ongeveer 1800 in Europa werkte, of ook een schilderij van een dergelijke kunstenaar. Een "oude meester" kan ook slaan op een tekening of het origineel van een prent (bijvoorbeeld een gravure of een ets), die gemaakt is door een kunstenaar uit die periode. In theorie was een oude meester een kunstenaar die zijn volledige opleiding had afgemaakt en die zich zelfstandig als meester had gevestigd in zijn lokale Sint-Lucasgilde, maar in de praktijk vallen schilderijen die geschilderd zijn door leerlingen of in ateliers ook onder de kwalificatie "oude meester". Afgezien van een bepaald minimaal niveau van bekwaamheid is derhalve het enige criterium om een schilderij tot "oude meester" te bestempelen dat het voor 1800 geschilderd moet zijn. (nl)
 • Старые мастера (нем. Alte Meister, англ. Old masters) — принятое в искусствоведческой традиции собирательное обозначение творчества выдающихся художников стран Западной Европы, работавших от эпохи Возрождения до второй половины XIX столетия, времени кардинальных изменений в отношении к художественному творчеству, формирования новых жанров и методов работы, ознаменованных появлением французского импрессионизма. Близко понятиям «классика», «классическое искусство», но шире, чем классицизм, поскольку подразумеваются многие художественные направления, стили, течения и школы. Данное определение весьма условно, в нём намечены лишь хронологические ориентиры, отсутствуют сущностные характеристики, а границы в различных источниках называются разные. В историографии название «Старые мастера» закрепилось благодаря одной из лучших книг по истории искусства, написанной французским живописцем, писателем и художественным критиком Эженом Фромантеном, которая так и называется: «Старые мастера», в более точном переводе: «Мастера былых времён» (фр. Les Maîtres d'autrefois). Впервые текст Фромантена был опубликован в 1876 году, в парижском журнале «Обзор двух миров» (Revue dеs Deux-Mondes). Эта работа «до сих пор остается одной из лучших книг об искусстве, когда-либо написанных» (определение И. М. Глозмана). «Старые мастера» были не только плодом путевых заметок, написанных Фромантеном по впечатлениям от поездок в 1875 году по городам Нидерландов, посещения музеев и храмов в Генте, Брюсселе, Антверпене, Амстердаме, Гааге, Хаарлеме, Мехелне, но и результатом его многолетних размышлений о путях развития классического и современного ему искусства. В год первой публикации «Старых мастеров» Фромантену было пятьдесят пять лет, он был хорошо известен во Франции как художник и писатель, но лишь «Старые мастера», вышедшие в год смерти их автора, принесли Фромантену не меркнущую с годами всемирную славу. Книга сразу же получила признание. В том же 1876 году она вышла двумя отдельными изданиями и с тех пор переиздавалась бесчисленное количество раз на многих языках, обрастая иллюстрациями, вводными и заключительными статьями и комментариями. В 1913 году вышел первый русский перевод, выполненный Г. Кепиновым. Затем последовали издания 1914, 1966, 1996 годов. В личности Фромантена, «запоздалого романтика», как его называли, «соединились мироощущение живописца, изящный галльский ум, наблюдательность и мастерское владение словом — редчайшее сочетание. Фромантен многое открыл своим современникам и потомкам в живописи старых мастеров — художников Северного Возрождения, Рембрандта и малых голландцев, Рубенса. Его книгой зачитывались художники Нового времени Э. Мане, В. Ван Гог, О. Ренуар. Э. Дега. Новизна книги заключалась в том, что Фромантен подходил к произведениям классического искусства не как к историческому памятнику, а рассматривал их глазами художника и пристрастного, субъективного критика, в какой-то мере соперника по цеху. В результате получился актуальный мысленный диалог» . На фоне упадка современной французской живописи и утраты многих секретов мастерства, как считал Фромантен, важно увидеть по-новому великие произведения старых мастеров. Особенно ненавистны Фромантену пустая описательность и поверхностные оценки современных ему искусствоведов, безразличных к закономерностям формообразования и средствам художественного языка. По оценке Ж. Базена, автор «Старых мастеров» переводит «в слова линии и цвета», его описания «достойны восхищения; вряд ли их удастся кому-нибудь превзойти, ведь тут нужен глаз художника, который столь внимательно вглядывается в полотно, как если бы у него в руке была кисть... Каждый изучающий историю искусства, особенно если он занимается проблемами живописи, просто обязан прочитать „Мастеров прошлого“, дабы научиться видеть живописное полотно». Далее Базен использует слова самого Фромантена по поводу одной из картин Рембрандта: «Здесь присутствует такая точность интонации, такая правдивость слова, такая великолепная строгость формы, что нельзя ничего ни убавить, ни прибавить». После выхода в свет книги Фромантена определения «классическое искусство» и «старые мастера» стали почти синонимами. Под живописью старых мастеров стали понимать произведения художников XV—XIX веков, которые отличаются целостностью художественной формы, ясностью мировоззрения и мироощущения, серьёзным, цеховым отношением к ремесленной стороне своего труда. Старые мастера живописи и рисунка много времени отводили изучению натуры, наблюдению, подготовительным эскизам и этюдам композиции. Писали преимущественно лессировками. Э. Фромантен, отмечая литературность и натуралистичность современной ему живописи, а также стремление модных художников поразить зрителя эффектностью сюжета при безразличии к художественным средствам, противопоставлял этому работу любимых им малых голландцев, гармоническую цельность их картин, умение подчинить своё ощущение природе, не утрачивая при этом ни мысли, ни индивидуальности. Целостность искусства старых мастеров утрачивалась с 1830-х ггодв, в период кризиса классицизма. С возникновением импрессионизма в 1870-х годах живопись стала превращаться в подобие лабораторных экспериментов над цветом и формой. (ru)
 • Старі майстри (нім. Alte Meister, англ. Old Master) — прийняте в германській та англо-саксонській традиціях позначення видатних художників Західної Європи, які працювали до 1800 року. Найбільш ранні зі старих майстрів (як, наприклад, Джотто) працювали майже виключно з релігійною тематикою. З початком Відродження набувають поширення полотна з історичної та міфологічної тематики. Найбільші і найповніші зібрання живопису старих майстрів зберігаються в державних музеях Європи - Луврі, Прадо, Уффіці, Музеї історії мистецтв, Старій пінакотеці, Лондонській, Берлінській і Дрезденській картинних галереях, а також в Ермітажі. За межами Європи найбільші колекції робіт старих майстрів належать вашингтонській Національній галереї мистецтв і нью-йоркському музею Метрополітен. Крім того, що під поняттям старі майстри мається на увазі група художників певної історичної епохи, воно іноді використовується також і індивідуально, для позначення невідомих по імені майстрів живопису, скульптури, художньої графіки (наприклад - Вестфальський майстер, Майстер Евершемскої псалтирі, Майстер мадонни св. Віта та ін.). (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 469482 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 28589 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1107948388 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • في تاريخ الفن، يشير «السيد الكبير» "Old Master" إلى أي رسام ماهر عمل في أوروبا من قبل نحو 1800، أو لوحة لمثل هذا الفنان. «الطباعة الرئيسية القديمة» هي طباعة أصلية (على سبيل المثال نحت أو نقش) من صنع فنان في الفترة نفسها. يستخدم مصطلح «الرسم الرئيسي القديم» بنفس الطريقة. من الناحية النظرية، ينطبق «السيد الكبير» فقط على الفنانين الذين جرى تدريبهم بشكل كامل، وكانوا أساتذة في ، وعملوا بشكل مستقل، ولكن من الناحية العملية، غالبًا ما يجري تضمين اللوحات التي ينتجها التلاميذ أو ورش العمل في نطاق المصطلح. ولذلك، فإن التاريخ لا الجودة هو المعيار لاستخدام المصطلح، إلى جانب مستوى معين من الكفاءة. (ar)
 • Malnovaj majstroj estas esprimo uzata por lertaj pentristoj, kiuj aktivis inter la 13-a kaj 18-a jarcento, kaj foje ankaŭ por ties verkoj. (eo)
 • オールド・マスター(英:Old Master または old master)は、18世紀以前に活動していたヨーロッパの優れた画家、または、その作品を示す美術用語。レオナルド・ダ・ヴィンチ、ラファエロ、ハルス、ミケランジェロ、カラヴァッジオ、ルーベンス、ベラスケス、レンブラント、フェルメール、ゴヤらの名があげられる。 なお、同時代の芸術家により制作されたオリジナルの版画(例えば、エングレービングやエッチング)は、「」(old master print)という。「」(old master drawing)も同様である。 (ja)
 • 미술사에서 옛 거장(네덜란드어: oude meester, 영어: Old Master 또는 old master, 프랑스어: vieux maître, 독일어: alte Meister)는 1800년경 이전에 유럽에서 작업하던 솜씨있는 화가, 또는 그런 예술가가 그린 회화를 말한다. (old master print) 역시 대략 1800년 이전의 예술가가 제작한 원본 판화(인그레이빙이나 에칭)를 의미한다. 옛 거장의 소묘(old master drawing)라는 용어도 유사한 방식으로 사용된다. 원칙적으로는 옛 거장은 완벽히 숙련된 지역 의 장인, 또는 독립적으로 작업하던 예술가를 칭할 때에만 쓰이나, 사실상 문하생이나 공방이 제작한 그림 역시 이 용어의 범위에 보통 포함된다. 그런 고로 그림이 일정 수준의 실력을 넘어섰다면, 질보다는 제작 시기가 이 용어를 사용하는 기준이 된다. (ko)
 • "Vells Mestres" (''Old Master", en anglès, d'on prové el terme) és la denominació que es dona dins del món de l'art als pintor prestigiosos que van treballar a Europa abans de, aproximadament, 1800 o a les pintures realitzades per aquests artistes. (ca)
 • Jako staří mistři se v označují výtvarní umělci mistrovské úrovně, především malíři, kteří působili zhruba před rokem 1800. V hudební oblasti je přibližně odpovídající termín stará hudba. Dříve se ze starých mistrů někdy ještě vydělovali takzvaní primitivové, kteří působili před polovinou 15. století, tedy gotické výtvarné umění a starší. (cs)
 • Mit dem Begriff alte Meister werden Künstler, vorwiegend Maler des 14. bis 18. Jahrhunderts zusammengefasst. Die Bezeichnung dient in erster Linie der Abgrenzung von Sammlungen und Sammlungsabteilungen im Hinblick auf die Kunst der nachfolgenden Epochen, also des 19. Jahrhunderts, der Moderne und der zeitgenössischen Kunst. (de)
 • En historia del arte, el término «Antiguo Maestro» (Old Master)​​ se refiere a cualquier pintor experto que trabajó en Europa antes de 1800, o a una pintura de tal artista. Una «Antigua impresión maestra» es una impresión original (por ejemplo, tallada o con la técnica del aguafuerte) hecha por un artista en el mismo período. El término «Antiguo dibujo maestro» se usa de la misma manera. (es)
 • In art history, "Old Master" (or "old master") refers to any painter of skill who worked in Europe before about 1800, or a painting by such an artist. An "old master print" is an original print (for example an engraving or etching) made by an artist in the same period. The term "old master drawing" is used in the same way. (en)
 • Un « vieux maître » est un peintre de qualité importante qui a travaillé en Europe avant le XVIIIe siècle. L'expression désigne également un tableau de l'un de ces peintres. Il existe aussi des vieux maîtres de l'estampe, équivalents pour l'art de l'estampe de la même époque, ainsi que les . (fr)
 • Nella storia dell'arte, l'espressione antico maestro o grande maestro si riferisce a qualsiasi abile pittore che ha lavorato in Europa prima del diciannovesimo secolo, o ad un dipinto di un tale artista. Una stampa di un vecchio maestro si riferisce pertanto a una stampa originale (ad esempio un'incisione o un'acquaforte) realizzata da un artista nello stesso periodo. Il termine "disegno antico maestro" è usato in modo analogo. (it)
 • Een oude meester is een door het schildersgilde opgeleide schilder die van het eind van de 14e eeuw tot ongeveer 1800 in Europa werkte, of ook een schilderij van een dergelijke kunstenaar. Een "oude meester" kan ook slaan op een tekening of het origineel van een prent (bijvoorbeeld een gravure of een ets), die gemaakt is door een kunstenaar uit die periode. (nl)
 • Старые мастера (нем. Alte Meister, англ. Old masters) — принятое в искусствоведческой традиции собирательное обозначение творчества выдающихся художников стран Западной Европы, работавших от эпохи Возрождения до второй половины XIX столетия, времени кардинальных изменений в отношении к художественному творчеству, формирования новых жанров и методов работы, ознаменованных появлением французского импрессионизма. Близко понятиям «классика», «классическое искусство», но шире, чем классицизм, поскольку подразумеваются многие художественные направления, стили, течения и школы. Данное определение весьма условно, в нём намечены лишь хронологические ориентиры, отсутствуют сущностные характеристики, а границы в различных источниках называются разные. (ru)
 • Старі майстри (нім. Alte Meister, англ. Old Master) — прийняте в германській та англо-саксонській традиціях позначення видатних художників Західної Європи, які працювали до 1800 року. Найбільш ранні зі старих майстрів (як, наприклад, Джотто) працювали майже виключно з релігійною тематикою. З початком Відродження набувають поширення полотна з історичної та міфологічної тематики. Найбільші і найповніші зібрання живопису старих майстрів зберігаються в державних музеях Європи - Луврі, Прадо, Уффіці, Музеї історії мистецтв, Старій пінакотеці, Лондонській, Берлінській і Дрезденській картинних галереях, а також в Ермітажі. За межами Європи найбільші колекції робіт старих майстрів належать вашингтонській Національній галереї мистецтв і нью-йоркському музею Метрополітен. (uk)
rdfs:label
 • السيد الكبير (ar)
 • Vells Mestres (ca)
 • Staří mistři (cs)
 • Alte Meister (de)
 • Malnovaj majstroj (eo)
 • Antiguo maestro (es)
 • Vieux Maître (fr)
 • Antico maestro (it)
 • Old Master (en)
 • 옛 거장 (ko)
 • オールド・マスター (ja)
 • Oude meester (nl)
 • Старые мастера (ru)
 • Старі майстри (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:collections of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License