An Entity of Type: Wrongdoing100732746, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Industrial espionage, economic espionage, corporate spying, or corporate espionage is a form of espionage conducted for commercial purposes instead of purely national security. While political espionage is conducted or orchestrated by governments and is international in scope, industrial or corporate espionage is more often national and occurs between companies or corporations.

Property Value
dbo:abstract
 • التجسس الصناعي هو نوع من التجسس يُنفَّذُ لأغراض تجارية، وتقوم به بعض الشركات والمؤسسات التجارية بهدف الحصول على أسرار صناعية من الشركات المنافسة. (ar)
 • Průmyslová špionáž je obor lidské činnosti provozovaný státními organizacemi, komerčními subjekty či jednotlivými osobami za účelem získání utajovaných informací z oblasti průmyslových technologií, finančnictví a dalších oborů a jejich následného využití pro vlastní prospěch. Pro účely průmyslové špionáže jsou zakládány specializované zpravodajské služby a to ať už působící samostatně (např. izraelský Lakam) nebo jako jedna ze součástí zpravodajské služby (československá vědeckotechnická rozvědka VTR jako součást I. správy MV ČSSR. Kontrarozvědné služby všech zemí ale zároveň vytvářejí organizace, které mají na starosti ochranu vlastních průmyslových a ekonomických zájmů. (cs)
 • Η Βιομηχανική Κατασκοπεία είναι μία μορφή μυστικής συλλογής πληροφοριών, πραγματοποιούμενη από μεμονωμένες προσωπικότητες ή από ομάδα ατόμων.Αποτελεί αδικοπραξία και συνεπάγεται υποχρέωση αποζημίωσης από πλευράς των παραγόντων που υπέκλεψαν ή κατασκόπευσαν. Είναι δημιούργημα των τελευταίων χρόνων και αποβλέπει στην παρακολούθηση αντίπαλων βιομηχανιών.Πιο συγκεκριμένα αποτελεί προσβολή απόλυτου δικαιώματος κυριότητας καθώς η κατασκοπεία γίνεται εις βάρος της επιχείρησης/εταιρίας ή βιομηχανίας με σκοπό να υποκλέψει ή αντιγράψει τα αυθεντικά σχέδια της. Ειδικοί μισθωμένοι πράκτορες παρακολουθούν τις δραστηριότητες συναφών βιομηχανιών και συγκεντρώνουν στοιχεία σχετικά με τις μεθόδους της παραγωγής, την κατασκευή νέου τύπου προϊόντων κ.λ.π.Ο βαθμός εξέλιξής της είναι τόσο μεγάλος που κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι εφάμιλλη της στρατιωτικής κατασκοπείας παγκοσμίως όσον αφορά τα μέσα και τους πόρους που χρησιμοποιούνται. Η βιομηχανική κατασκοπεία, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, έχει ως στόχο την μελέτη των μοντέλων σκέψης / σχεδίασης και παραγωγής των ανταγωνιστών ώστε να μπορέσουν να ενισχύσουν και βελτιστοποιήσουν τις δικές τους τεχνικές και προσφερόμενα προϊόντα άρα σχετίζεται άμεσα με τις έννοιες ζημία και αποζημίωση. Με την μορφή της θετικής ζημίας δηλαδή την μείωση της υπάρχουσας περιουσίας του δανειστή ή στην προκειμένη περίπτωση το διαφυγόν κέρδος, δηλαδή το κέρδος που προσδοκάται από την επιχείρηση σύμφωνα με τα στοιχεία/εκτιμήσεις πάνω στην πορεία των πωλήσεων κτλ. Ακόμη, πέρα από την υλική βλάβη, υπάρχουν νομικές προεκτάσεις επί του θέματος, όπως η ηθική βλάβη, εάν και εφόσον προκύπτει από το δικαστήριο προσβολή της αξιοπιστίας και φήμης της εταιρείας. Ουσιαστικά πρόκειται για διανοητική ιδιοκτησία που υποκλέπτεται και αντιγράφεται. Ο νόμος προβλέπει πως οι πνευματικοί δημιουργοί με την δημιουργία του έργου αποκτούν πάνω σ' αυτό πνευματική ιδιοκτησία που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα). Η κατασκοπεία είναι μια έννοια συνδεδεμένη με την βιομηχανία από την εποχή που νοείται η δεύτερη. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επικρατέστερων βιομηχανιών, προκάλεσε την ανάγκη για στενή παρακολούθηση των ενεργειών και πλάνων των άλλων εταιρειών ή βιομηχανιών. Συνεπώς μια ανάγκη για ενδελεχή μελέτη των αντιπάλων σχεδίων και ιδεών. Πραγματοποιείται για εμπορικούς σκοπούς και ουδεμία σχέση έχει με την εθνική – διακρατική κατασκοπεία. Τα νομικά και γενικά η νομική επιστήμη προστατεύουν την βιομηχανία από τέτοιες απόπειρες και έχει αναπτύξει λεπτομερή κώδικα σχετικά με την βιομηχανική ιδιοκτησία και πολλές αρχές και οργανισμοί ανά τον κόσμο στις μέρες μας εξασφαλίζουν την προστασία της. (el)
 • Wirtschaftsspionage ist die staatlich gelenkte oder gestützte, von fremden Nachrichtendiensten ausgehende Ausforschung im Zielbereich Wirtschaft. In der öffentlichen Diskussion und Medienberichterstattung werden die Begriffe Wirtschaftsspionage und sowie Industriespionage häufig nicht präzise voneinander abgegrenzt. So handelt es sich bei der Industrie- und Konkurrenzspionage um die illegale Beschaffung von Know-how und Waren durch konkurrierende Unternehmen. Ziel ist es, durch früheren Erhalt der Informationen entweder sich selbst einen Vorteil zu verschaffen oder früh (genug) Gegenmaßnahmen einleiten zu können. (de)
 • Industrial espionage, economic espionage, corporate spying, or corporate espionage is a form of espionage conducted for commercial purposes instead of purely national security. While political espionage is conducted or orchestrated by governments and is international in scope, industrial or corporate espionage is more often national and occurs between companies or corporations. (en)
 • L'espionnage industriel ou espionnage économique est une pratique illégale dont l'objectif est la récupération de secrets industriels ou commerciaux. Contrairement à l'espionnage classique, l'espionnage industriel n'a pas pour objectif premier de porter atteinte à la sécurité nationale d'un pays. Il peut être effectué par un gouvernement comme par une entreprise privée, utilisant des sociétés tierces ou consultants indépendants afin de diminuer les risques d'être impliqués lors d'une éventuelle mise à jour. (fr)
 • 산업 스파이(産業spy)는 산업관련 특허나 설계도 등을 빼어서 다른 나라나 다른 회사에 넘기는 자를 의미한다. (ko)
 • Lo spionaggio industriale indica l'attività condotta per ottenere in maniera illecita informazioni industriali e commerciali tra competitori. Esso in vari ordinamenti è considerato un reato, come ad esempio nel caso in cui vengano utilizzati tramite mezzi informatici, ad esempio per mezzo di cavalli di Troia e tecniche di ingegneria sociale. (it)
 • Bedrijfsspionage is het zich als spion toe-eigenen van informatie over een bedrijf of over de activiteiten van dat bedrijf, met het doel die informatie ten voordeel te doen komen aan een ander bedrijf of een andere instantie. (nl)
 • 産業スパイ(さんぎょうスパイ、英: industrial espionage)、経済スパイ(けいざいスパイ、economic espionage)、または、企業スパイ(きぎょうスパイ、corporate spying、corporate espionage)とは、純粋な国家安全保障の目的で行われる活動とは異なり、商業的な目的で行われる諜報活動である。 経済スパイは政府により指揮または編成され、国際的な範囲での活動であることに対し、産業スパイや企業スパイは、その多くが国内単位で発生し、会社や企業間で行われる。 (ja)
 • Промышленный шпионаж (также экономический или корпоративный шпионаж) — форма недобросовестной конкуренции, при которой осуществляется незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну с целью получения преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, а равно получения материальной выгоды. Основное предназначение промышленного шпионажа — экономия средств и времени, которые требуется затратить, чтобы догнать конкурента, занимающего лидирующее положение, либо не допустить в будущем отставания от конкурента, если тот разработал или разрабатывает новую перспективную технологию, а также чтобы выйти на новые для предприятия рынки. Это справедливо и в отношении межгосударственной конкуренции, где к вопросам экономической конкурентоспособности добавляются и вопросы национальной безопасности. Основное отличие промышленного шпионажа от конкурентной разведки в том, что промышленный шпионаж нарушает нормы законодательства, прежде всего, уголовного, тогда как конкурентная разведка этого делать не может. Промышленный шпионаж остаётся и будет оставаться мощным инструментом государственных разведок, предназначение которых — прямое нарушение законов иностранных государств в интересах и по поручению своей страны. На уровне предприятий в последнее время всё чаще делается выбор в пользу конкурентной разведки, т. к. предприятие не имеет полномочий государственных разведок, поэтому в случае провала операции промышленного шпионажа рискует быть привлеченным к уголовной ответственности, а также понести репутационные риски. По мнению ряда исследователей, во многих случаях предприятия малого и среднего бизнеса к промышленному шпионажу прибегают потому, что не обучены методам конкурентной разведки, а зачастую и вообще не знают об их существовании. В ситуации, когда необходимость выживания или повышения конкурентоспособности существует объективно, а о наличии законных методов достижения результата предприятие не информировано, часть компаний встает на путь промышленного шпионажа. В связи с этим, общества профессионалов конкурентной разведки всего мира включают в свои задачи просветительские функции. К методам промышленного шпионажа относятся: 1. * Подкуп лица, имеющего доступ к информации, относящейся к коммерческой, служебной, или иной охраняемой законом тайне; 2. * Шантаж в отношении того же круга лиц; 3. * Кража носителей с информацией, представляющей коммерческую, служебную, или иную охраняемую законом тайну; 4. * Внедрение агента на предприятие или в страну конкурента с заданием получить доступ к информации или продукции, которые составляют предмет коммерческой или иной охраняемой законом тайны; 5. * Незаконный доступ к коммерчески значимой информации с помощью использования технических средств (прослушивание телефонных линий, незаконное проникновение в компьютерные сети и т. п.); 6. * Наружное наблюдение (слежка) как за стационарными объектами конкурента, так и за сотрудниками конкурента; 7. * Техническое наблюдение — новый вид контроля над происходящим, подразумевающий использование технических средств. Например, таких как беспилотник или GSM-трекер. (ru)
 • Industrispionage är spionage i kommersiellt syfte, i stället för i säkerhetssyfte. Både stater och företag kan ägna sig åt industrispionage.Numera talar man dock oftare om affärsspionage i och med att spionaget riktas även mot andra delar av näringslivet än enbart tillverkningsindustrin. Exempel på industrispionage, eller i alla fall misstänkt industrispionage, är USA:s användande av övervakningsnätverket Echelon med vilket de bland annat spionerat på det tyska företaget Enercon som utvecklade en speciell teknik för vindkraftverk samt på det belgiska företaget Lernout & Hauspie som framtagit en ny talteknologi.[källa behövs] (sv)
 • Wywiad gospodarczy – rodzaj wywiadu, mający na celu pozyskiwanie informacji na temat gospodarki przedsiębiorstw i państw. Wywiad gospodarczy polega na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej, finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw, na zlecenie innych podmiotów gospodarczych w celu szacowania ryzyka współpracy, zdobywania przewagi konkurencyjnej i unikania strat lub odzyskiwania należności. Termin „wywiad gospodarczy” jest często niesłusznie utożsamiany z pojęciem „szpiegostwo gospodarcze” lub kojarzony z tajnymi działaniami służb państwowych. (pl)
 • 商業間諜又稱工业间谍、经济间谍、公司间谍,是一种为商业目的而從事间谍活动的人,此類間諜往往和國家安全關係不大。商業間諜作案目的是收集和竊取企業的商业秘密和知识产权,如关于工业制造、想法、技术和工艺、配方以及公司的客户数据、定价、销售、营销、研究和开发、政策、投标、规划等資訊。贿赂、勒索和敲诈是商業間諜達成目的的手段。 (zh)
 • Промисло́ве шпигу́нство стосовно бізнесу — це різновид економічного шпигунства, якому властиве звуження масштабів завдань з одержання інформації, що цікавить, від державного — до масштабу однієї або декількох фірм-конкурентів. Промислове шпигунство — вид недобросовісної конкуренції, діяльність із незаконного добування відомостей, що становлять комерційну цінність Отже, для бізнесу промислове шпигунство — лише спосіб конкурентної боротьби. І якщо суб'єктом економічного шпигунства (стороною, що здійснює активні дії) є держава в особі своїх спецслужб, то щодо промислового — таким є окремий підприємець, фірма, тобто фізична або юридична особа. Промислове шпигунство, зазвичай, має дві мети: * отримання інформації конкурентів, насамперед конфіденційної, про стратегічні й тактичні наміри їхнього бізнесу; * здобуття конкурентної переваги на ринку, через витіснення або знищення конкурента. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 15508 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 62880 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1118564584 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • November 2011 (en)
dbp:reason
 • was it iron/steelworkers, or their employers, who were protesting? (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • التجسس الصناعي هو نوع من التجسس يُنفَّذُ لأغراض تجارية، وتقوم به بعض الشركات والمؤسسات التجارية بهدف الحصول على أسرار صناعية من الشركات المنافسة. (ar)
 • Wirtschaftsspionage ist die staatlich gelenkte oder gestützte, von fremden Nachrichtendiensten ausgehende Ausforschung im Zielbereich Wirtschaft. In der öffentlichen Diskussion und Medienberichterstattung werden die Begriffe Wirtschaftsspionage und sowie Industriespionage häufig nicht präzise voneinander abgegrenzt. So handelt es sich bei der Industrie- und Konkurrenzspionage um die illegale Beschaffung von Know-how und Waren durch konkurrierende Unternehmen. Ziel ist es, durch früheren Erhalt der Informationen entweder sich selbst einen Vorteil zu verschaffen oder früh (genug) Gegenmaßnahmen einleiten zu können. (de)
 • Industrial espionage, economic espionage, corporate spying, or corporate espionage is a form of espionage conducted for commercial purposes instead of purely national security. While political espionage is conducted or orchestrated by governments and is international in scope, industrial or corporate espionage is more often national and occurs between companies or corporations. (en)
 • L'espionnage industriel ou espionnage économique est une pratique illégale dont l'objectif est la récupération de secrets industriels ou commerciaux. Contrairement à l'espionnage classique, l'espionnage industriel n'a pas pour objectif premier de porter atteinte à la sécurité nationale d'un pays. Il peut être effectué par un gouvernement comme par une entreprise privée, utilisant des sociétés tierces ou consultants indépendants afin de diminuer les risques d'être impliqués lors d'une éventuelle mise à jour. (fr)
 • 산업 스파이(産業spy)는 산업관련 특허나 설계도 등을 빼어서 다른 나라나 다른 회사에 넘기는 자를 의미한다. (ko)
 • Lo spionaggio industriale indica l'attività condotta per ottenere in maniera illecita informazioni industriali e commerciali tra competitori. Esso in vari ordinamenti è considerato un reato, come ad esempio nel caso in cui vengano utilizzati tramite mezzi informatici, ad esempio per mezzo di cavalli di Troia e tecniche di ingegneria sociale. (it)
 • Bedrijfsspionage is het zich als spion toe-eigenen van informatie over een bedrijf of over de activiteiten van dat bedrijf, met het doel die informatie ten voordeel te doen komen aan een ander bedrijf of een andere instantie. (nl)
 • 産業スパイ(さんぎょうスパイ、英: industrial espionage)、経済スパイ(けいざいスパイ、economic espionage)、または、企業スパイ(きぎょうスパイ、corporate spying、corporate espionage)とは、純粋な国家安全保障の目的で行われる活動とは異なり、商業的な目的で行われる諜報活動である。 経済スパイは政府により指揮または編成され、国際的な範囲での活動であることに対し、産業スパイや企業スパイは、その多くが国内単位で発生し、会社や企業間で行われる。 (ja)
 • Wywiad gospodarczy – rodzaj wywiadu, mający na celu pozyskiwanie informacji na temat gospodarki przedsiębiorstw i państw. Wywiad gospodarczy polega na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej, finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw, na zlecenie innych podmiotów gospodarczych w celu szacowania ryzyka współpracy, zdobywania przewagi konkurencyjnej i unikania strat lub odzyskiwania należności. Termin „wywiad gospodarczy” jest często niesłusznie utożsamiany z pojęciem „szpiegostwo gospodarcze” lub kojarzony z tajnymi działaniami służb państwowych. (pl)
 • 商業間諜又稱工业间谍、经济间谍、公司间谍,是一种为商业目的而從事间谍活动的人,此類間諜往往和國家安全關係不大。商業間諜作案目的是收集和竊取企業的商业秘密和知识产权,如关于工业制造、想法、技术和工艺、配方以及公司的客户数据、定价、销售、营销、研究和开发、政策、投标、规划等資訊。贿赂、勒索和敲诈是商業間諜達成目的的手段。 (zh)
 • Průmyslová špionáž je obor lidské činnosti provozovaný státními organizacemi, komerčními subjekty či jednotlivými osobami za účelem získání utajovaných informací z oblasti průmyslových technologií, finančnictví a dalších oborů a jejich následného využití pro vlastní prospěch. (cs)
 • Η Βιομηχανική Κατασκοπεία είναι μία μορφή μυστικής συλλογής πληροφοριών, πραγματοποιούμενη από μεμονωμένες προσωπικότητες ή από ομάδα ατόμων.Αποτελεί αδικοπραξία και συνεπάγεται υποχρέωση αποζημίωσης από πλευράς των παραγόντων που υπέκλεψαν ή κατασκόπευσαν. Είναι δημιούργημα των τελευταίων χρόνων και αποβλέπει στην παρακολούθηση αντίπαλων βιομηχανιών.Πιο συγκεκριμένα αποτελεί προσβολή απόλυτου δικαιώματος κυριότητας καθώς η κατασκοπεία γίνεται εις βάρος της επιχείρησης/εταιρίας ή βιομηχανίας με σκοπό να υποκλέψει ή αντιγράψει τα αυθεντικά σχέδια της. Ειδικοί μισθωμένοι πράκτορες παρακολουθούν τις δραστηριότητες συναφών βιομηχανιών και συγκεντρώνουν στοιχεία σχετικά με τις μεθόδους της παραγωγής, την κατασκευή νέου τύπου προϊόντων κ.λ.π.Ο βαθμός εξέλιξής της είναι τόσο μεγάλος που κάποιος θ (el)
 • Промышленный шпионаж (также экономический или корпоративный шпионаж) — форма недобросовестной конкуренции, при которой осуществляется незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну с целью получения преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, а равно получения материальной выгоды. Основное отличие промышленного шпионажа от конкурентной разведки в том, что промышленный шпионаж нарушает нормы законодательства, прежде всего, уголовного, тогда как конкурентная разведка этого делать не может. (ru)
 • Industrispionage är spionage i kommersiellt syfte, i stället för i säkerhetssyfte. Både stater och företag kan ägna sig åt industrispionage.Numera talar man dock oftare om affärsspionage i och med att spionaget riktas även mot andra delar av näringslivet än enbart tillverkningsindustrin. (sv)
 • Промисло́ве шпигу́нство стосовно бізнесу — це різновид економічного шпигунства, якому властиве звуження масштабів завдань з одержання інформації, що цікавить, від державного — до масштабу однієї або декількох фірм-конкурентів. Промислове шпигунство — вид недобросовісної конкуренції, діяльність із незаконного добування відомостей, що становлять комерційну цінність Промислове шпигунство, зазвичай, має дві мети: (uk)
rdfs:label
 • تجسس صناعي (ar)
 • Průmyslová špionáž (cs)
 • Wirtschaftsspionage (de)
 • Βιομηχανική κατασκοπεία (el)
 • Espionnage industriel (fr)
 • Industrial espionage (en)
 • Spionaggio industriale (it)
 • 산업 스파이 (ko)
 • 産業スパイ (ja)
 • Bedrijfsspionage (nl)
 • Wywiad gospodarczy (pl)
 • Промышленный шпионаж (ru)
 • Industrispionage (sv)
 • Промислове шпигунство (uk)
 • 商業間諜 (zh)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License