An Entity of Type: person, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Higher education is tertiary education leading to award of an academic degree. Higher education, also called post-secondary education, third-level or tertiary education, is an optional final stage of formal learning that occurs after completion of secondary education. It represents levels 6, 7 and 8 of the 2011 version of the International Standard Classification of Education structure. Tertiary education at a non-degree level is sometimes referred to as further education or continuing education as distinct from higher education.

Property Value
dbo:abstract
 • Les expressions educació terciària, educació superior i ensenyament superior es refereixen al procés, els centres i les institucions d'ensenyament que estan després de l'educació secundària o mitja. Al món hi ha gairebé 17.000 institucions que imparteixen algun tipus d'educació superior. En general, el requisit d'ingrés és haver completat l'educació secundària, i per tant també candidats basats en el rendiment escolar de la secundària o uns exàmens de selecció. Segons el país, aquests exàmens poden ser d'àmbit estatal, local o universitari. En altres sistemes, però, no existeix cap mena de selecció. Cada vegada més institucions d'educació terciària animen l'ingrés de persones adultes sense que hagin tingut necessàriament èxit en l'educació secundària, especialment a les universitats obertes. La preparació que ofereix l'educació terciària és de tipus professional o acadèmica. Es distingeix entre estudis de grau (els antics títols de Diplomatura i Llicenciatura) i postgrau (Màster i Doctorat) segons el sistema de titulació professional i graus acadèmics. Els establiments d'educació terciària han estat tradicionalment les universitats, però a més es consideren altres centres educatius com instituts, o escoles tècniques, , escoles d'art dramàtic, conservatoris, etc. (ca)
 • التعليم العالي أو التعليم الجامعي هو مرحلة عليا من التعليم تدرس في الجامعات، أو في الجامعات الحرفية (كليات أهلية، كليات الفنون العقلية، وكليات تقنية، إلخ) أو في أي مؤسسة جامعية أخرى تمنح شهادة جامعية. يختلف التعليم العالي عن التعليم المدرسي؛ حيث يدرس الطالب في التعليم العالي مجالاً متخصصاً يؤهله للعمل في أحد ميادين العمل بعد أن ينال إحدى الشهادات في تخصص معين أثناء دراسته الجامعية. (ar)
 • Als höhere Bildung bezeichnet man die schulische Ausbildung, die über das Erfüllen der Schulpflicht hinausgeht. (de)
 • La termino altnivela studado, altnivela instruado aŭ altnivela edukado, ĝenerale nomumas la klerigadon disponigitan de universitatoj, kolegioj, lernejoj, institutoj kaj aliaj institucioj diplom-donantaj. Ĉi tiuj studoj celas akiri "pli altan" nivelon de kapabloj, ĝenerale per registriĝo aŭ aliĝaj ekzamenoj, poste kursaro punktita de ekzamenoj. Ĉi tiuj studoj ofte okazas ĉirkaŭ kampuso, laŭ publika aŭ privata sistemo. La specoj de diplomoj evoluas laŭlonge de la tempo, sed emas fariĝi homogenaj ĉe eŭropaj kaj internaciaj niveloj kun licencioj, magistroj kaj doktorecoj por faciligi sistemojn de ekvivalenteco aŭ reciproka agnosko de diplomoj. Ĉi tiu trejnado inkluzivas kursojn kaj staĝojn, kaj povas ankaŭ inkluzivi partoprenon en scienca esplorado (precipe ĉe la doktora nivelo) kaj integri , sed ofte ankaŭ akceptas "liberajn lernantojn", kiuj simple venas por pligrandigi siajn ĝeneralajn aŭ fakajn sciojn. (eo)
 • Goi hezkuntza lehen eta bigarren hezkuntzaren ondoren unibertsitate eta ikerketa-erakundeetan burutzen diren ikasketen multzoa da, gehienetan jakintza arlo zehatz batean berezitua. Goi hezkuntzaren baitan titulu zenbait banatzen dira, goi hezkuntzan egindako ikasbidea zein izan den, hala nola gradu eta doktorego tituluak. (eu)
 • Higher education is tertiary education leading to award of an academic degree. Higher education, also called post-secondary education, third-level or tertiary education, is an optional final stage of formal learning that occurs after completion of secondary education. It represents levels 6, 7 and 8 of the 2011 version of the International Standard Classification of Education structure. Tertiary education at a non-degree level is sometimes referred to as further education or continuing education as distinct from higher education. (en)
 • Los términos educación superior,​ enseñanza superior, estudios superiores, educación profesional y educación terciaria aluden a la última etapa del proceso de aprendizaje académico, es decir, a todas las trayectorias formativas post-secundarias que cada país contempla en su sistema. Se imparte en las universidades, en las academias superiores o en las instituciones de formación profesional superior, entre otros.​ Es un paso posterior a la educación secundaria, y es común, aunque no imprescindible, que exista una selección de acceso a las instituciones de enseñanza superior basada en el rendimiento escolar durante la etapa secundaria o en un examen de acceso a la universidad. Según el país, este examen puede ser de ámbito estatal, local o propio de cada universidad. (es)
 • Le terme d’études supérieures (parfois appelées (en)), ou d'enseignement supérieur, désigne généralement l'instruction dispensée par les universités, les collèges anglo-saxons, avec en France un système plus dual de grandes écoles, d’instituts et d'autres institutions comme les grands établissements décernant des grades universitaires ou autres diplômes de l’enseignement supérieur. Ces études visent à acquérir un niveau « supérieur » de compétences, généralement via une inscription ou concours d'entrée, un cursus ponctués par des examens. Ces études se déroulent souvent autour de campus, dans un système public ou privé selon les cas, et souvent catégorisés en « sciences dures », « sciences de l'ingénieur » et « sciences humaines et sociales ». Les types de diplômes évoluent avec le temps, mais tendent à s'homogénéiser aux niveaux européens et internationaux avec les licences, des masters, et des doctorats pour faciliter les systèmes d'équivalence ou de reconnaissance mutuelle de diplômes. Cette formation inclut des cours et des stages, et peut également comporter des participations à la recherche scientifique (notamment au niveau du doctorat) et intégrer de la formation continue, mais accepte souvent aussi des « auditeurs libres » qui viennent simplement accroître leur culture générale ou spécialisée. (fr)
 • 고등교육(高等敎育, 영어: Higher Education)은 중 최상위 단계의 교육으로서 학위, 또는 그에 준하는 자격을 수여하는 대학, 대학원 등의 교육 기관에서 제공하는 교육이다. 고등교육은 중등교육의 바로 상위에 위치해 있다. (ko)
 • Hoger onderwijs is een opleidingsvorm die volgt op het voortgezet onderwijs (in Nederland) of secundair onderwijs (in Vlaanderen). Ze omvat het hoger beroepsonderwijs dat onderwezen wordt aan hogescholen, en wetenschappelijk onderwijs dat onderwezen wordt aan universiteiten. Het wetenschappelijk onderwijs is vooral gericht op wetenschappelijk onderzoek: nieuwe ontdekkingen of bevestiging van eerdere ontdekkingen. Hoger beroepsonderwijs is vooral gericht op het toepassen van bestaande wetenschappelijke kennis in de maatschappij en bedrijfsleven. Zowel op de universiteit als hogeschool wordt onderscheid gemaakt in drie hoofdstromingen: alfa (bijv. talen en geschiedenis), gamma (bijv. bedrijfskunde) en bèta (bijv. natuurkunde). Het hoger onderwijs kent sinds de Bolognaverklaring in 1999 een tweeledige structuur: drie of vier jaar Bacheloropleiding, al dan niet gevolgd door één of twee jaren Masteropleiding. Na de mastertitel bestaat de mogelijkheid ook de graad van doctor te behalen. Hiervoor verricht men enige jaren onderzoek, waarna men een proefschrift schrijft en hierop promoveert. Iedereen die succesvol een opleiding heeft afgerond in het hoger onderwijs is gerechtigd tot het voeren van een academische titel in de eigen naam van de opleiding. De titels worden verkregen van rechtswege. Het voeren van de titel mag enkel indien men deze daadwerkelijk heeft verkregen. Het onjuist voeren ervan is strafbaar. (nl)
 • 高等教育(こうとうきょういく、Higher education)とは、中等教育における学修を受け、学修の成果として学位などの学術称号やサーティフィケートが授与される課程、具体的には、大学、高等専門学校、専門学校などで行われている教育のことである。 (ja)
 • O ensino superior, educação superior ou ensino terciário é o nível mais elevado dos sistemas educativos, referindo-se normalmente a uma educação realizada em universidades, faculdades, institutos politécnicos, escolas superiores ou outras instituições que conferem graus académicos ou diplomas profissionais. Desde 1950, o artigo 2.º do primeiro protocolo à Convenção Europeia dos Direitos Humanos obriga todos os signatários a garantir o direito à educação. A nível mundial, o Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais de 1966, das Nações Unidas, garante este direito no seu artigo 13.º, que estabelece que "a educação superior deverá tornar-se de acesso igualitário para todos, com base na capacidade, por todos os meios apropriados e, em particular, pela introdução progressiva da educação gratuita". (pt)
 • L'istruzione superiore o universitaria, detta anche terziaria, è il ciclo educativo e formativo al quale è possibile accedere in seguito ai cicli di istruzione primaria e istruzione secondaria. (it)
 • Вы́сшее образова́ние, или вы́сшее профессиона́льное образова́ние, — уровень профессионального образования, следующий после среднего общего или профессионального образования. Включает в себя совокупность систематизированных знаний и практических навыков, которые позволяют решать теоретические и практические задачи по профессиональному профилю, используя и творчески развивая современные достижения науки, техники и культуры. Под термином «высшее образование» понимается также подготовка специалистов высшей квалификации для отраслей экономики, науки, техники и культуры в различного типа высших школах. (ru)
 • Wykształcenie wyższe – wykształcenie uzyskane w uniwersytecie, uniwersytecie technicznym (politechnika) lub w innych ośrodkach szkolnictwa wyższego. Pojęcie wykształcenia wyższego obejmuje skończenie studiów wyższych (po szkole średniej) oraz dalsze studia lub badania prowadzące do uzyskania stopnia naukowego. Systemy szkolnictwa wyższego różnią się pomiędzy krajami, ale system nostryfikacji dyplomów opisuje równoważność stopni i tytułów naukowych. System wykształcenia wyższego i stopni naukowych w Europie jest harmonizowany na podstawie tzw. procesu bolońskiego, którego celem jest utworzenie europejskiego systemu stopni naukowych opartych na identycznych standardach i jakości. Deklaracja została podpisana w 1999 roku. System ten będzie oparty na trzech stopniach: bakałarz (licencjat – 3 lata nauki lub inżynier – 3,5 – 4 lata nauki), magister (2 lata nauki) i doktor (4 lata nauki). Podobny system jest obecnie używany w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. W USA bachelor (4 lata), master (2), doctor (stopień naukowy: np. Ph.D lub D.Sc.) (4 lata +), doctor [tytuł zawodowy; np. MD, JD, DBA, Ed.D, Psych.D)] (min. 3 lata). Polska podpisała deklarację bolońską i jest członkiem European Higher Education Area (EHEA). (pl)
 • Ви́ща осві́та — ступінь знань, що набуваються у закладах вищої освіти (вишах) на базі повної загальної середньої освіти, необхідний фахівцям вищої кваліфікації в різних галузях економіки, науки і культури. Вища освіта, яка здобувається в закладі вищої освіти внаслідок послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації. Для здобування вищої освіти зараз переважно (крім певних винятків) необхідним в Україні є складання зовнішнього незалежного оцінювання. Згідно з Законом України «Про вищу освіту» вища освіта визначається як сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у закладі вищої освіти (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти. (uk)
 • Med högre utbildning (studier) avses utbildning vid universitet, akademier, högskolor, seminarier, konservatorier och liknande institutioner. Motsvarande begrepp finns på många språk (exempelvis franska études supérieures, engelska higher education och tyska höhere Bildung). Ofta används akademisk utbildning synonymt eller närmast synonymt med högre utbildning. Högre utbildning följer efter sekundärutbildning, exempelvis gymnasieskola. Den är därmed en del av den eftergymnasiala utbildningen, vilken även omfattar viss typ av yrkesutbildning. Högre utbildning bedrivs vanligtvis under flera år och har någon form av fördjupning. Vanligtvis avslutas den med en akademisk examen. Till högre utbildning räknas även forskarutbildning. Gränsen mellan högre utbildning med stark yrkesinriktning och annan avancerad yrkesutbildning är inte väldefinierad och kan skilja sig från land till land. Över tid har också vissa eftergymnasiala yrkesutbildningar akademiserats och därigenom kommit att räknas till den högre utbildningen. (sv)
 • 高等教育(法語:Études Supérieures;德語:Höhere Bildung;英語:Higher Education;西班牙語:Educación Superior),又称专上教育(英語:Post-secondary Education)是一个教育层级的概念,广义上是指一切建立在中等教育基础上的专业教育。这个层级涵盖了学园、大学、學院、神学院、理工学院、技術學院以及其他颁授学位或专业证书的学院级机构(例如專科學校)。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 14423 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 34939 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1123558570 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:title
 • Higher education (en)
 • Higher education by region (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:years
 • age varies (en)
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • التعليم العالي أو التعليم الجامعي هو مرحلة عليا من التعليم تدرس في الجامعات، أو في الجامعات الحرفية (كليات أهلية، كليات الفنون العقلية، وكليات تقنية، إلخ) أو في أي مؤسسة جامعية أخرى تمنح شهادة جامعية. يختلف التعليم العالي عن التعليم المدرسي؛ حيث يدرس الطالب في التعليم العالي مجالاً متخصصاً يؤهله للعمل في أحد ميادين العمل بعد أن ينال إحدى الشهادات في تخصص معين أثناء دراسته الجامعية. (ar)
 • Als höhere Bildung bezeichnet man die schulische Ausbildung, die über das Erfüllen der Schulpflicht hinausgeht. (de)
 • Goi hezkuntza lehen eta bigarren hezkuntzaren ondoren unibertsitate eta ikerketa-erakundeetan burutzen diren ikasketen multzoa da, gehienetan jakintza arlo zehatz batean berezitua. Goi hezkuntzaren baitan titulu zenbait banatzen dira, goi hezkuntzan egindako ikasbidea zein izan den, hala nola gradu eta doktorego tituluak. (eu)
 • Higher education is tertiary education leading to award of an academic degree. Higher education, also called post-secondary education, third-level or tertiary education, is an optional final stage of formal learning that occurs after completion of secondary education. It represents levels 6, 7 and 8 of the 2011 version of the International Standard Classification of Education structure. Tertiary education at a non-degree level is sometimes referred to as further education or continuing education as distinct from higher education. (en)
 • 고등교육(高等敎育, 영어: Higher Education)은 중 최상위 단계의 교육으로서 학위, 또는 그에 준하는 자격을 수여하는 대학, 대학원 등의 교육 기관에서 제공하는 교육이다. 고등교육은 중등교육의 바로 상위에 위치해 있다. (ko)
 • 高等教育(こうとうきょういく、Higher education)とは、中等教育における学修を受け、学修の成果として学位などの学術称号やサーティフィケートが授与される課程、具体的には、大学、高等専門学校、専門学校などで行われている教育のことである。 (ja)
 • L'istruzione superiore o universitaria, detta anche terziaria, è il ciclo educativo e formativo al quale è possibile accedere in seguito ai cicli di istruzione primaria e istruzione secondaria. (it)
 • Вы́сшее образова́ние, или вы́сшее профессиона́льное образова́ние, — уровень профессионального образования, следующий после среднего общего или профессионального образования. Включает в себя совокупность систематизированных знаний и практических навыков, которые позволяют решать теоретические и практические задачи по профессиональному профилю, используя и творчески развивая современные достижения науки, техники и культуры. Под термином «высшее образование» понимается также подготовка специалистов высшей квалификации для отраслей экономики, науки, техники и культуры в различного типа высших школах. (ru)
 • 高等教育(法語:Études Supérieures;德語:Höhere Bildung;英語:Higher Education;西班牙語:Educación Superior),又称专上教育(英語:Post-secondary Education)是一个教育层级的概念,广义上是指一切建立在中等教育基础上的专业教育。这个层级涵盖了学园、大学、學院、神学院、理工学院、技術學院以及其他颁授学位或专业证书的学院级机构(例如專科學校)。 (zh)
 • Les expressions educació terciària, educació superior i ensenyament superior es refereixen al procés, els centres i les institucions d'ensenyament que estan després de l'educació secundària o mitja. Al món hi ha gairebé 17.000 institucions que imparteixen algun tipus d'educació superior. Cada vegada més institucions d'educació terciària animen l'ingrés de persones adultes sense que hagin tingut necessàriament èxit en l'educació secundària, especialment a les universitats obertes. (ca)
 • La termino altnivela studado, altnivela instruado aŭ altnivela edukado, ĝenerale nomumas la klerigadon disponigitan de universitatoj, kolegioj, lernejoj, institutoj kaj aliaj institucioj diplom-donantaj. Ĉi tiuj studoj celas akiri "pli altan" nivelon de kapabloj, ĝenerale per registriĝo aŭ aliĝaj ekzamenoj, poste kursaro punktita de ekzamenoj. Ĉi tiuj studoj ofte okazas ĉirkaŭ kampuso, laŭ publika aŭ privata sistemo. (eo)
 • Los términos educación superior,​ enseñanza superior, estudios superiores, educación profesional y educación terciaria aluden a la última etapa del proceso de aprendizaje académico, es decir, a todas las trayectorias formativas post-secundarias que cada país contempla en su sistema. Se imparte en las universidades, en las academias superiores o en las instituciones de formación profesional superior, entre otros.​ (es)
 • Le terme d’études supérieures (parfois appelées (en)), ou d'enseignement supérieur, désigne généralement l'instruction dispensée par les universités, les collèges anglo-saxons, avec en France un système plus dual de grandes écoles, d’instituts et d'autres institutions comme les grands établissements décernant des grades universitaires ou autres diplômes de l’enseignement supérieur. Ces études visent à acquérir un niveau « supérieur » de compétences, généralement via une inscription ou concours d'entrée, un cursus ponctués par des examens. (fr)
 • Hoger onderwijs is een opleidingsvorm die volgt op het voortgezet onderwijs (in Nederland) of secundair onderwijs (in Vlaanderen). Ze omvat het hoger beroepsonderwijs dat onderwezen wordt aan hogescholen, en wetenschappelijk onderwijs dat onderwezen wordt aan universiteiten. Het wetenschappelijk onderwijs is vooral gericht op wetenschappelijk onderzoek: nieuwe ontdekkingen of bevestiging van eerdere ontdekkingen. Hoger beroepsonderwijs is vooral gericht op het toepassen van bestaande wetenschappelijke kennis in de maatschappij en bedrijfsleven. Zowel op de universiteit als hogeschool wordt onderscheid gemaakt in drie hoofdstromingen: alfa (bijv. talen en geschiedenis), gamma (bijv. bedrijfskunde) en bèta (bijv. natuurkunde). Het hoger onderwijs kent sinds de Bolognaverklaring in 1999 een t (nl)
 • Wykształcenie wyższe – wykształcenie uzyskane w uniwersytecie, uniwersytecie technicznym (politechnika) lub w innych ośrodkach szkolnictwa wyższego. Pojęcie wykształcenia wyższego obejmuje skończenie studiów wyższych (po szkole średniej) oraz dalsze studia lub badania prowadzące do uzyskania stopnia naukowego. Systemy szkolnictwa wyższego różnią się pomiędzy krajami, ale system nostryfikacji dyplomów opisuje równoważność stopni i tytułów naukowych. (pl)
 • O ensino superior, educação superior ou ensino terciário é o nível mais elevado dos sistemas educativos, referindo-se normalmente a uma educação realizada em universidades, faculdades, institutos politécnicos, escolas superiores ou outras instituições que conferem graus académicos ou diplomas profissionais. (pt)
 • Med högre utbildning (studier) avses utbildning vid universitet, akademier, högskolor, seminarier, konservatorier och liknande institutioner. Motsvarande begrepp finns på många språk (exempelvis franska études supérieures, engelska higher education och tyska höhere Bildung). Ofta används akademisk utbildning synonymt eller närmast synonymt med högre utbildning. (sv)
 • Ви́ща осві́та — ступінь знань, що набуваються у закладах вищої освіти (вишах) на базі повної загальної середньої освіти, необхідний фахівцям вищої кваліфікації в різних галузях економіки, науки і культури. Вища освіта, яка здобувається в закладі вищої освіти внаслідок послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації. Для здобування вищої освіти зараз переважно (крім певних винятків) необхідним в Україні є складання зовнішнього незалежного оцінювання. (uk)
rdfs:label
 • Higher education (en)
 • تعليم عال (ar)
 • Educació terciària (ca)
 • Höhere Bildung (de)
 • Altnivela instruado (eo)
 • Educación superior (es)
 • Goi hezkuntza (eu)
 • Enseignement supérieur (fr)
 • Istruzione superiore (it)
 • 高等教育 (ja)
 • 고등교육 (ko)
 • Hoger onderwijs (nl)
 • Wykształcenie wyższe (pl)
 • Ensino superior (pt)
 • Высшее образование (ru)
 • Högre utbildning (sv)
 • 高等教育 (zh)
 • Вища освіта (uk)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:field of
is dbo:genre of
is dbo:industry of
is dbo:knownFor of
is dbo:mainInterest of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:profession of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:accreditation of
is dbp:after of
is dbp:category of
is dbp:class of
is dbp:discipline of
is dbp:field of
is dbp:focus of
is dbp:industry of
is dbp:label of
is dbp:mainInterests of
is dbp:profession of
is dbp:purpose of
is dbp:subDiscipline of
is dbp:subject of
is dbp:subjects of
is dbp:topics of
is dbp:type of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License