About: Hedge fund

An Entity of Type: company, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A hedge fund is a pooled investment fund that trades in relatively liquid assets and is able to make extensive use of more complex trading, portfolio-construction, and risk management techniques in an attempt to improve performance, such as short selling, leverage, and derivatives. Financial regulators generally restrict hedge fund marketing to institutional investors, high net worth individuals, and accredited investors.

Property Value
dbo:abstract
 • Un fons d'inversió lliure (conegut en anglès com a hedge fund, que vol dir "fons cobert") és un fons d'inversió que inverteix en actius relativament líquids i és capaç de fer un ús extensiu de tècniques de negociació, construcció de carteres i gestió de riscs més complexes per millorar el rendiment, com ara la venda en descobert, el palanquejament i els derivats financers. Els reguladors financers generalment restringeixen la comercialització de fons de d'inversió lliure, excepte a inversors institucionals, persones amb un patrimoni elevat i inversors acreditats. Els fons d'inversió lliure es consideren inversions alternatives. La seva capacitat per fer un ús més ampli de palanquejament i tècniques d'inversió més complexes els distingeix dels fons d'inversió regulats disponibles per al mercat minorista, com ara els fons d'inversió i els ETF. També es consideren diferents dels fons d'inversió privats i altres fons tancats similars, atès que els fons de d'inversió lliure generalment inverteixen en actius relativament líquids i són generalment de capital lliure, el que significa que permeten als inversors invertir i retirar capital periòdicament en funció de valor liquidatiu, mentre que els fons de capital privat inverteixen generalment en actius poc líquids i només retornen capital després d’uns quants anys. No obstant això, a part de l'estat regulador d'un fons, no hi ha definicions formals ni fixes dels tipus de fons, de manera que hi ha diferents punts de vista sobre el que pot constituir un fons d'inversió lliure. Tot i que els fons d'inversió lliure no estan subjectes a moltes de les restriccions que s’apliquen als fons regulats, es van aprovar regulacions als Estats Units i a Europa després de la crisi financera del 2007–2012 amb la intenció d’incrementar la supervisió del govern dels fons de d'inversió lliure i eliminar certs buits regulatoris. Encara que la majoria dels fons d'inversió lliure moderns poden emprar una àmplia varietat d'instruments financers i tècniques de gestió de riscos, poden ser molt diferents els uns dels altres pel que fa a les seves estratègies, riscs, volatilitat i perfil de rendiment esperat. És habitual que les estratègies d'inversió en fons de d'inversió lliure tinguin com a objectiu obtenir un retorn positiu de la inversió, independentment de si els mercats pugen o baixen ("rendiment absolut"). Tot i que els fons d'inversió lliure es poden considerar inversions arriscades, els rendiments esperats d'algunes estratègies de fons d'inversió lliures són menys volàtils que els dels fons minoristes amb alta exposició als mercats de valors, a causa de l'ús de tècniques de cobertura. Un fons d'inversió lliure normalment paga al seu gestor una comissió de gestió (per exemple, un 2% (anualitzat) del valor liquidatiu del fons) i una comissió de rendiment (per exemple, un 20% de l’increment del valor liquidatiu del fons durant un any). Els fons d'inversió lliure existeixen de fa moltes dècades i s’han popularitzat cada cop més. Actualment han crescut fins a convertir-se en una fracció substancial de la indústria de la gestió d’actius, amb actius que sumen uns 3,2 bilions de dòlars el 2018. (ca)
 • Hedge fond (anglicky hedge fund, překládáno též jako hedgeový fond či hedgingový fond) je speciální investiční fond, který téměř nepodléhá regulaci. Jde o vysoce rizikovou investici, která může přinést vysoký výnos, ale také vysokou ztrátu. Snaží se o absolutní výnos nezávislý na obecném a vývoji kapitálových trhů. Poplatky za správu hedge fondu jsou však vyšší než u klasického fondu a také transparentnost je nižší. Hedge fondy používají různé strategie, jako např. krátký prodej či finanční pákový efekt. Jsou vhodné především pro kvalifikované investory. U hedge fondu velmi závisí na správci fondu a na strategii, kterou zvolí. Hedge fondy netvoří homogenní skupinu, některé mohou vydělávat a některé prodělávat. Mezi různými správci jsou významné rozdíly. Proto bylo ve většině zemí investování do hedge fondů povoleno pouze kvalifikovaným investorům. V poslední době ale hedge fondy pronikají i do široké investorské společnosti.Správci hedge fondů využívají téměř všechny instrumenty finančního a komoditního trhu jako např. akcie, dluhopisy, komodity či nástroje peněžního trhu. S těmito instrumenty pak investují po téměř celém světě. Dále využívají typy obchodů short, long a investice na páku. (cs)
 • المحفظة الوقائية (بالإنجليزية: Hedge Fund)‏ - وتدعي أيضاً ب(صندوق التحوط) - هي صندوق استثمار يستخدم سياسات وأدوات إستثمارية متطورة لجني عوائد تفوق متوسط عائد السوق أو معيار ربحي معين بدون تحمل نفس مستوى المخاطر. من الأدوات التي تستخدمها المحافظ الوقائية هي المشتقات المالية والعقود الآجلة والمقايضات، أما أمثلة على السياسات الاستثمارية المستخدمة فهي الرفع المالي والبيع المكشوف. ومع أن اسم هذا النوع من الصناديق يوحي بأنها تهدف نحو تقليل المخاطر، ولكن الواقع هو أنها تهدف نحو تحقيق (أقصى ربح ممكن)، والاسم ليس إلا أثر تاريخي فقد ارتباطه بالواقع. فلسفة الصندوق تقوم على ضمان تحقيق ربح للمستثمر فيه بصرف النظر عما قد يحدث في أسواق العالم من تقلبات. وليس هناك أي قيود على مدير الصندوق من الجهات المنظمة وهذه من النقاط القوية التي تؤخذ عليها. ويبلغ عدد هذه الصناديق التي ظهرت فكرتها في وول ستريت في أربعينيات القرن الماضي ثمانية آلاف صندوق تجوب شتى أسواق العالم. (ar)
 • Το αντισταθμιστικό κεφάλαιο (αγγλικά: hedge fund, ο ακριβής όρος αποδίδεται στα ελληνικά ως «αντισταθμιστικό αμοιβαίο κεφάλαιo υψηλού κινδύνου») είναι επενδυτικά κεφάλαια που μπορούν να ενσωματώνουν μια ευρύτερη γκάμα επενδύσεων και χρηματοοικονομικών προϊόντων σε σχέση με άλλα επενδυτικά μοντέλα. Αυτά όμως τα αμοιβαία κεφάλαια είναι διαθέσιμα μόνο σε συγκεκριμένους επενδυτές όπως τα Ασφαλιστικά Ταμεία, Ιδρύματα, Πανεπιστημιακά κληροδοτήματα και επενδυτές με πολύ υψηλά ποσά προς επένδυση. Το επιτρεπόμενο είδος των επενδυτών καθορίζεται από τις ρυθμιστικές αρχές της κάθε χώρας. Τα hedge funds είναι συνήθως ανοιχτά, δηλαδή ο επενδυτής μπορεί να επενδύσει επιπλέον κεφάλαια ή να αποσύρει μέρος του κεφαλαίου του σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Η αξία μιας επένδυσης σε hedge fund υπολογίζεται ως ποσοστό της καθαρής αξίας του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, πράγμα που σημαίνει ότι οι αυξήσεις και μειώσεις της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου αντικατοπτρίζονται άμεσα στο ποσό που ένας επενδυτής μπορεί αργότερα να αποσύρει. Οι διαχειριστές των hedge funds συνήθως επενδύουν και δικά τους κεφάλαια στο χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζονται, ώστε να ευθυγραμμίζονται τα συμφέροντά τους με τους άλλους επενδυτές. Ο διαχειριστής επενδύσεων ενός hedge fund λαμβάνει συνήθως ετήσια αμοιβή διαχείρισης (management fee), η οποία υπολογίζεται ως ένα ποσοστό της συνολικής αξίας των επενδεδυμένων κεφαλαίων ετησίως, και μία αμοιβή επιτυχίας (success fee), αν η καθαρή αξία των επενδεδυμένων κεφαλαίων αυξηθεί. Το 2009, τα hedge funds αντιπροσώπευαν το 1,1% των συνολικών επενδεδυμένων κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στα τέλη του 2011, το εκτιμώμενο μέγεθος της παγκόσμιας βιομηχανίας των hedge funds ανερχόταν στο ποσό των 2,01 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Επειδή τα hedge funds πωλούνται σε περιορισμένους επενδυτές, τα κεφάλαια και οι διαχειριστές τους δεν υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς που διέπουν άλλες επενδύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισαν νέους κανονισμούς μετά την κρίση του 2008 με στόχο την αύξηση της κρατικής εποπτείας των hedge funds και την εξάλειψη ορισμένων ρυθμιστικών κενών. (el)
 • Heĝfonduso (angle Hedge fund) aŭ spekulfonduso estas specifa tipo de investa fonduso, kiun karakterizas spekula investa strategio. La heĝfondusoj ofertas grandan profiton, sed kun granda risko. Tipa estas la aĉeto de derivaĵoj kaj . (eo)
 • Hedgefonds (in der Schweiz auch Hedge-Funds, englisch hedge fund, von englisch to hedge [hɛdʒ] für „absichern“) sind im Finanzwesen aktiv verwaltete Investmentfonds, deren Geschäftszweck in alternativen Investments besteht und die deshalb höhere Finanzrisiken eingehen als klassische Investmentfonds. (de)
 • A hedge fund is a pooled investment fund that trades in relatively liquid assets and is able to make extensive use of more complex trading, portfolio-construction, and risk management techniques in an attempt to improve performance, such as short selling, leverage, and derivatives. Financial regulators generally restrict hedge fund marketing to institutional investors, high net worth individuals, and accredited investors. Hedge funds are considered alternative investments. Their ability to use leverage and more complex investment techniques distinguishes them from regulated investment funds available to the retail market, commonly known as mutual funds and ETFs. They are also considered distinct from private equity funds and other similar closed-end funds as hedge funds generally invest in relatively liquid assets and are usually open-ended. This means they typically allow investors to invest and withdraw capital periodically based on the fund's net asset value, whereas private-equity funds generally invest in illiquid assets and only return capital after a number of years. However, other than a fund's regulatory status, there are no formal or fixed definitions of fund types, and so there are different views of what can constitute a "hedge fund." Although hedge funds are not subject to the many restrictions applicable to regulated funds, regulations were passed in the United States and Europe following the financial crisis of 2007–2008 with the intention of increasing government oversight of hedge funds and eliminating certain regulatory gaps. Although most modern hedge funds are able to employ a wide variety of financial instruments and risk management techniques, they can be very different from each other with respect to their strategies, risks, volatility and expected return profile. It is common for hedge fund investment strategies to aim to achieve a positive return on investment regardless of whether markets are rising or falling ("absolute return"). Although hedge funds can be considered risky investments, the expected returns of some hedge fund strategies are less volatile than those of retail funds with high exposure to stock markets because of the use of hedging techniques. A hedge fund usually pays its investment manager a management fee (typically, 2% per annum of the net asset value of the fund) and a performance fee (typically, 20% of the increase in the fund's net asset value during a year). Hedge funds have existed for many decades and have become increasingly popular. They have now grown to be a substantial portion of the asset management industry with assets totaling around $3.8 trillion as of 2021. Hedge fund managers can have several billion dollars of assets under management (AUM). (en)
 • Un fondo de cobertura (inglés: "hedge fund"), también denominado instrumento de inversión alternativa, fondo de inversión libre y fondo de alto riesgo es un instrumento financiero de inversión. El término hedge fund se aplicó por primera vez a un fondo gestionado por Alfred Winslow Jones, que combinaba posiciones cortas y largas en valores, con el fin de realizar una cobertura de la cartera frente a los movimientos del mercado. Los fondos de inversión los gestionan despachos o firmas de corredurías de bolsa, gestores de fondos o los bancos de inversión.​ (es)
 • La gestion alternative (en anglais : hedge fund) est un mode de gestion de portefeuille alternative risqué par lequel le fonds d'investissement qui investit mobilise des actifs liquides et recourt à des montages financiers complexes et à des techniques de management du risque pour améliorer ses performances. La gestion alternative utilise notamment la vente à découvert, l'effet de levier et les produits dérivés. Cette méthode est appliquée par certains fonds d'investissement, les « fonds spéculatifs » (ou « fonds alternatifs », « fonds d'arbitrage », ou encore « fonds de couverture »). De plus, n'étant par essence pas aussi réglementés que les fonds de placement classiques, ils ne peuvent être distribués au grand public et sont réservés à la catégorie des investisseurs institutionnels ou aux grandes fortunes. (fr)
 • Is éard is ciste fálaithe ann ná gléas infheistíochta comhthiomsaithe á riaradh ag comhlacht bainistíochta gairmiúil, agus is minic a bhíonn sé curtha le chéile mar chomhpháirtíocht theoranta, mar chuideachta dliteanais theoranta, nó mar fheithicil den chineál céanna. De ghnáth, bíonn cistí fálaithe éagsúil ó , toisc nach gcuireann rialtóirí srian ar an leas a bhaineann siad as agus as chistí cothromais príobháideacha, mar go n-ineistíonn an chuid is mó de na cistí fálaithe i sóchmhainní a bhíonn a bheag nó a mhór ina . Infheistíonn cistí fálaithe i raon leathan de mhargaí agus úsáideann siad stíleanna infheistíochta agus éagsúla. Tagraíonn an t-ainm "ciste fálaithe" do na teicnící fálaithe a d'úsáid na cistí fálaithe go traidisiúnta, ach sa lá atá inniu ann, ní gá go mbaintear úsáid as 'fálú'. (ga)
 • Pengelola investasi global atau secara umum lebih dikenal dengan istilah hedge fund adalah privat yang dikenakan biaya imbal jasa berbasis kinerja (performance fee) dan biasanya ditawarkan secara terbatas kepada investor kelas atas.Di Amerika hedge fund hanya ditawarkan kepada saja, dan karena pembatasan inilah maka hedge fund dikecualikan dari aturan-aturan SEC, NASD dan lembaga regulator lainnya. Aktivitas hedge fund adalah dibatasi dengan suatu perjanjian yang mengatur mengenai pengelolaan dana secara khusus, sehingga hedge fund ini dapat menerapkan strategi investasi yang rumit, melakukan transaksi "long" atau "short selling" aset, melakukan transaksi perdagangan berjangka, swap dan ataupun transaksi derivatif lainnya. Hedge fund ini sering kali melakukan pula lindung nilai investasi mereka terhadap pergerakan harga ekuitas dan bursa, sebab target utama mereka adalah menghasilkan imbal hasil yang tidak berhubungan erat dengan pasar keuangan pada umumnya. Pada banyak negara, hedge fund dilarang untuk memasarkan jasanya kepada investor yang tidak terakreditasi tidak seperti aturan pada dana investasi ritel seperti reksadana dan dana pensiun . Hedge fund ini adalah perusahaan pengelola aset gabungan yang dilakukan secara privat dan oleh karena akses pemasarannya kepada publik dibatasi oleh peraturan pemerintah maka sedikit sekali bahkan tidak ada kewajiban bagi hedge fund ini untuk menyampaikan informasi privat mereka kepada publik. (in)
 • ヘッジファンド(英語: Hedge fund)は、金融派生商品など複数の金融商品に分散化させて、高い運用収益を得ようとする代替投資の一つ。欧米の大手金融機関、機関投資家の1つとされる。 金融危機のときにはシャドー・バンキング・システムとして研究対象となった。 シャドー・バンキング・システムには「マネー・マーケット・ファンド」(MMF)と「ヘッジファンド」があるが、マネー・マーケット・ファンド(MMF)は金融当局の厳格な規制を受けているのとは対照的に、ヘッジファンドは厳格な規制を免れている。 1990年代は、ヘッジファンドは高い運用成績を残したが、近年では世界金融危機の影響で運用成績の不振が目立つ。 (ja)
 • 헤지펀드(영어: hedge fund)는 레버리지를 기법을 이용하여 최소한의 손실로 최대한의 이익을 얻는 것을 목표로 하는 투자 방식을 의미한다. 헤지 펀드는 소수의 투자자들을 비공개로 모집하여 절대수익을 남기는 펀드다. 헤지 펀드는 다른 종류의 투자펀드와 비교하여, 리스크가 높고 정부의 규제가 적은 편이다. 헤지펀드의 투자자들은 개인혹은 기관이 있는데, 미국의 경우 개인 투자자가 되기 위해서는 정부가 요구하는 최소 소득 및 자산을 증명해야 한다. 대개 헤지펀드사(社) 에 의해 운영되며, 운영 자금 순위 세계 10대 헤지펀드사 중 8곳이 미국 회사이고, 여기에는 삼성 합병을 반대하여 한국에서 이슈가 되었던 엘리엇 매니지먼트(Elliot Management)도 9위로 포함되어 있다. (ko)
 • Un fondo speculativo (in inglese hedge fund), detto anche fondo hedge, è un fondo comune di investimento privato, amministrato da una società di gestione professionale, spesso organizzato come società in accomandita semplice o società a responsabilità limitata. Nell'ordinamento statunitense, sono tipicamente organizzati come una limited partnership (LP), che è l'analogo della società in accomandita nell'ordinamento italiano e si usa anche per strutturare le società di private equity e venture capital (che non sono hedge fund). Nell'ordinamento italiano, il suo equivalente è il fondo comune di investimento speculativo, un particolare tipo di fondo comune di investimento. Essi possono essere istituiti dalle società di gestione del risparmio, premesso che il fondo costituito deve essere esplicitamente speculativo. (it)
 • Een hedgefonds of hefboomfonds is een beleggingsfonds dat open is voor een beperkt aantal investeerders en dat door de financiële autoriteiten wordt toegestaan om een groter aantal strategieën toe te passen dan een gewoon beleggingsfonds. In het algemeen wordt een "performance fee" betaald aan de beheerder. Ieder hedgefonds heeft zijn eigen investeringsstrategie. (nl)
 • En hedgefond (värdepappersfond) är en fond som kan ta både korta och på värdepappersmarknaden. Gemensamt för hedgefonder är att de oftast har friare regler för sina placeringar än exempelvis aktiefonder. Hedgefondförvaltare är inte begränsade i sina val av förvaltningsstrategier och inte heller begränsade i vilka marknader eller tillgångar de vill investera eller spekulera i. De kan använda sig av såväl mer långsiktiga investeringsstrategier som mer kortsiktiga tradingstrategier, och ta höga såväl som låga risker i sin förvaltning. De kan använda belåning, blankning och placeringar i olika typer av derivat för att generera avkastning. Något som också särskiljer hedgefonder från mer standardiserade och reglerade fonder är att avkastningen huvudsakligen drivs av förvaltarens skicklighet snarare än av marknadens utveckling. Namnet antyder att fonderna är baserade på hedging, men trots att affärsidén ofta bygger på att fonden alltid ska ge positiv avkastning oavsett hur det går på börsen, så är det i praktiken fullt möjligt att fonden går med förlust och att en investerare kan förlora hela sitt investerade kapital. Vanligt för hedgefonder är att de syftar till uthållig absolut avkastning, dvs en avkastning som inte är helt beroende av hur börsen går, istället för att överträffa ett jämförelseindex. De är vanligt att hedgefondförvaltare tar ut en prestationsbaserad avgift utöver en fast förvaltningsavgift. En vanlig ersättningsmodell är att den prestationsbaserade avgiften utgör 20% av den avkastning som överstiger ett referensindex, som ofta utgörs av en statsskuldväxelränta. Vissa hedgefonder använder så kallad high-watermark, vilket innebär att fonden, efter att ha fallit i värde, inte tar ut någon prestationsbaserad avgift innan värdet överstiger det tidigare högsta värdet. Syftet med den prestationsbaserade avgiften är att hedgefondförvaltaren ska dela samma mål som den som investerar i fonden. För att visa sina kunder att de har samma mål som dem är det vanligt att hedgefondförvaltare är stora investerare i den fond de själva förvaltar. En under 1990-talet vanlig uppfattning om hedgefonder var att sådana tar hög risk och bör undvikas av gemene man. Det hade bland annat sin grund i att hedgefonden LTCM (Long-Term Capital Management) förlorade 4,6 miljarder dollar och gick i konkurs 1998, trots att mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne ingick i fondens styrelse. Idag skiljer sig uppfattningen från den dåvarande - det finns både hedgefonder som tar hög risk men det är mer vanligt förekommande att de uppvisar lägre risk än aktiefonder. Hedgefonder har drabbats av många skandaler där investerare i hedgefonder har förlorat alla eller stora delar av sitt investerade kapital. De mindre begränsande reglerna för hedgefonder ökar möjligheterna att ta stora risker. Skandalerna har dock inte varit begränsade till att hedgefondförvaltare har tagit hög risk, utan ofta har det i efterhand framkommit att förvaltaren förfarit bedrägligt, något som underlättas av de friare reglerna. Fondrådgivare framhåller alltid att för hedgefonder gäller detsamma som för alla fonder, att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Även om fondrådgivare ibland instämmer i att det är större sannolikhet för att en hedgefondförvaltare kan motivera höga avgifter än en mer begränsad fondförvaltare, så menar vissa att hedgefondstrategier är så pass komplexa at de som inte äger specialkunskaper gör bäst i att undvika att investera i dem. (sv)
 • Fundo de cobertura, tradução do inglês hedge fund é uma forma de investimento alternativa aos investimentos tradicionais (como Bolsa de valores, Renda fixa e fundos de investimento em ações), com graus de risco variados (indo do muito baixo ao altíssimo), com poucas restrições (os Fundos de cobertura podem investir em vários tipos de ativo ao mesmo tempo, como ações, renda fixa, derivativos etc.) e em algumas situações, altamente especulativo. A flexibilidade de investimento destes fundos tem como objetivo limitar os riscos de mercado, possibilitando ao fundo lucrar independente da situação do mercado. Os fundos se capitalizam com investidores que se juntam fornecendo grandes somas de dinheiro, que fica a disposição de uma empresa especializada responsável pela gestão deste dinheiro. O gerente do fundo, geralmente um economista ou administrador especializado na área de investimentos ou alguém com talento natural, tem liberdade para investir o dinheiro como considerar melhor, repartindo posteriormente os lucros e prejuízos conforme contrato entre as partes. Os fundos podem assumir a forma jurídica de uma sociedade limitada, de modo que, caso o fundo vá à falência, os credores não podem ir atrás dos investidores, não importando o quanto tenha sido colocado no fundo de cobertura. (pt)
 • Fundusz hedgingowy (ang. hedge fund) – rodzaj funduszu inwestycyjnego. Nie ma jednej szeroko uznanej definicji funduszu hedgingowego. Wśród charakterystycznych cech takich podmiotów można jednak wymienić: wykorzystywanie różnorodnych zaawansowanych technik inwestycyjnych (transakcji arbitrażowych, instrumentów pochodnych, krótkiej sprzedaży, HFT) i dźwigni finansowej, stosowanie opłat za zarządzanie uzależnionych od wyników inwestycyjnych, szukanie możliwości osiągnięcia dodatniego wyniku inwestycyjnego niezależnie od tendencji rynkowych. (pl)
 • Хедж-фонд (от англ. hedge — преграда, защита, страховка, гарантия) — инвестиционный фонд, ориентированный на максимизацию доходности при заданном риске или минимизацию рисков для заданной доходности. Представляет собой пул активов инвесторов, управляющийся профессионалами в интересах инвесторов. (ru)
 • Гедж-фонд (англ. hedge fund) — приватний інвестиційний фонд з використанням об'єднаних коштів, який керує капіталом таким чином, аби максимально примножити кошти з чітко обумовленим або плинним ризиком. Вирізняється особливою структурою винагороди за управління активами. Геджові фонди можуть бути агресивно керовані або використовувати похідні та кредитні ресурси як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках, з метою отримання високої віддачі. Зазвичай гедж-фонди доступні лише для акредитованих інвесторів, оскільки до них застосовується менше обмежень SEC, ніж щодо інших фондів. Один із аспектів, який окреслив індустрію гедж-фондів, полягає в тому, що гедж-фонди стикаються з меншим регулюванням, ніж взаємні фонди та інші інвестиційні кошти. Цей тип інвестування був відкритий завдяки . Американські гедж-фонди згідно із законом мають право обслуговувати тільки кваліфікованих інвесторів (англ. qualified investors) з початковим внеском не менше 5 млн доларів США для приватних інвесторів та 25 млн доларів — для інституційних кваліфікованих інвесторів. Необмеженість нормативним регулюванням означає нелімітованість стратегії і нелімітованість маржинального плеча (англ. leverage). Професійні фонди в офшорних юрисдикціях пропонують більш спрощені умови (капітал для інвестування від 100 000 доларів і немає обмеження за власним капіталом провідної компанії). (uk)
 • 避險基金(英語:Hedge Fund),又稱避险基金或套利基金,是指由金融期货、金融期权等衍生性金融商品与金融组织结合后,以盈利为目的的金融基金。其最初目的為通過避險(Hedging)避免損失。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 14412 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 181755 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124848085 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Heĝfonduso (angle Hedge fund) aŭ spekulfonduso estas specifa tipo de investa fonduso, kiun karakterizas spekula investa strategio. La heĝfondusoj ofertas grandan profiton, sed kun granda risko. Tipa estas la aĉeto de derivaĵoj kaj . (eo)
 • Hedgefonds (in der Schweiz auch Hedge-Funds, englisch hedge fund, von englisch to hedge [hɛdʒ] für „absichern“) sind im Finanzwesen aktiv verwaltete Investmentfonds, deren Geschäftszweck in alternativen Investments besteht und die deshalb höhere Finanzrisiken eingehen als klassische Investmentfonds. (de)
 • Un fondo de cobertura (inglés: "hedge fund"), también denominado instrumento de inversión alternativa, fondo de inversión libre y fondo de alto riesgo es un instrumento financiero de inversión. El término hedge fund se aplicó por primera vez a un fondo gestionado por Alfred Winslow Jones, que combinaba posiciones cortas y largas en valores, con el fin de realizar una cobertura de la cartera frente a los movimientos del mercado. Los fondos de inversión los gestionan despachos o firmas de corredurías de bolsa, gestores de fondos o los bancos de inversión.​ (es)
 • ヘッジファンド(英語: Hedge fund)は、金融派生商品など複数の金融商品に分散化させて、高い運用収益を得ようとする代替投資の一つ。欧米の大手金融機関、機関投資家の1つとされる。 金融危機のときにはシャドー・バンキング・システムとして研究対象となった。 シャドー・バンキング・システムには「マネー・マーケット・ファンド」(MMF)と「ヘッジファンド」があるが、マネー・マーケット・ファンド(MMF)は金融当局の厳格な規制を受けているのとは対照的に、ヘッジファンドは厳格な規制を免れている。 1990年代は、ヘッジファンドは高い運用成績を残したが、近年では世界金融危機の影響で運用成績の不振が目立つ。 (ja)
 • 헤지펀드(영어: hedge fund)는 레버리지를 기법을 이용하여 최소한의 손실로 최대한의 이익을 얻는 것을 목표로 하는 투자 방식을 의미한다. 헤지 펀드는 소수의 투자자들을 비공개로 모집하여 절대수익을 남기는 펀드다. 헤지 펀드는 다른 종류의 투자펀드와 비교하여, 리스크가 높고 정부의 규제가 적은 편이다. 헤지펀드의 투자자들은 개인혹은 기관이 있는데, 미국의 경우 개인 투자자가 되기 위해서는 정부가 요구하는 최소 소득 및 자산을 증명해야 한다. 대개 헤지펀드사(社) 에 의해 운영되며, 운영 자금 순위 세계 10대 헤지펀드사 중 8곳이 미국 회사이고, 여기에는 삼성 합병을 반대하여 한국에서 이슈가 되었던 엘리엇 매니지먼트(Elliot Management)도 9위로 포함되어 있다. (ko)
 • Een hedgefonds of hefboomfonds is een beleggingsfonds dat open is voor een beperkt aantal investeerders en dat door de financiële autoriteiten wordt toegestaan om een groter aantal strategieën toe te passen dan een gewoon beleggingsfonds. In het algemeen wordt een "performance fee" betaald aan de beheerder. Ieder hedgefonds heeft zijn eigen investeringsstrategie. (nl)
 • Fundusz hedgingowy (ang. hedge fund) – rodzaj funduszu inwestycyjnego. Nie ma jednej szeroko uznanej definicji funduszu hedgingowego. Wśród charakterystycznych cech takich podmiotów można jednak wymienić: wykorzystywanie różnorodnych zaawansowanych technik inwestycyjnych (transakcji arbitrażowych, instrumentów pochodnych, krótkiej sprzedaży, HFT) i dźwigni finansowej, stosowanie opłat za zarządzanie uzależnionych od wyników inwestycyjnych, szukanie możliwości osiągnięcia dodatniego wyniku inwestycyjnego niezależnie od tendencji rynkowych. (pl)
 • Хедж-фонд (от англ. hedge — преграда, защита, страховка, гарантия) — инвестиционный фонд, ориентированный на максимизацию доходности при заданном риске или минимизацию рисков для заданной доходности. Представляет собой пул активов инвесторов, управляющийся профессионалами в интересах инвесторов. (ru)
 • 避險基金(英語:Hedge Fund),又稱避险基金或套利基金,是指由金融期货、金融期权等衍生性金融商品与金融组织结合后,以盈利为目的的金融基金。其最初目的為通過避險(Hedging)避免損失。 (zh)
 • المحفظة الوقائية (بالإنجليزية: Hedge Fund)‏ - وتدعي أيضاً ب(صندوق التحوط) - هي صندوق استثمار يستخدم سياسات وأدوات إستثمارية متطورة لجني عوائد تفوق متوسط عائد السوق أو معيار ربحي معين بدون تحمل نفس مستوى المخاطر. من الأدوات التي تستخدمها المحافظ الوقائية هي المشتقات المالية والعقود الآجلة والمقايضات، أما أمثلة على السياسات الاستثمارية المستخدمة فهي الرفع المالي والبيع المكشوف. (ar)
 • Un fons d'inversió lliure (conegut en anglès com a hedge fund, que vol dir "fons cobert") és un fons d'inversió que inverteix en actius relativament líquids i és capaç de fer un ús extensiu de tècniques de negociació, construcció de carteres i gestió de riscs més complexes per millorar el rendiment, com ara la venda en descobert, el palanquejament i els derivats financers. Els reguladors financers generalment restringeixen la comercialització de fons de d'inversió lliure, excepte a inversors institucionals, persones amb un patrimoni elevat i inversors acreditats. (ca)
 • Hedge fond (anglicky hedge fund, překládáno též jako hedgeový fond či hedgingový fond) je speciální investiční fond, který téměř nepodléhá regulaci. Jde o vysoce rizikovou investici, která může přinést vysoký výnos, ale také vysokou ztrátu. Snaží se o absolutní výnos nezávislý na obecném a vývoji kapitálových trhů. Poplatky za správu hedge fondu jsou však vyšší než u klasického fondu a také transparentnost je nižší. Hedge fondy používají různé strategie, jako např. krátký prodej či finanční pákový efekt. Jsou vhodné především pro kvalifikované investory. (cs)
 • Το αντισταθμιστικό κεφάλαιο (αγγλικά: hedge fund, ο ακριβής όρος αποδίδεται στα ελληνικά ως «αντισταθμιστικό αμοιβαίο κεφάλαιo υψηλού κινδύνου») είναι επενδυτικά κεφάλαια που μπορούν να ενσωματώνουν μια ευρύτερη γκάμα επενδύσεων και χρηματοοικονομικών προϊόντων σε σχέση με άλλα επενδυτικά μοντέλα. Αυτά όμως τα αμοιβαία κεφάλαια είναι διαθέσιμα μόνο σε συγκεκριμένους επενδυτές όπως τα Ασφαλιστικά Ταμεία, Ιδρύματα, Πανεπιστημιακά κληροδοτήματα και επενδυτές με πολύ υψηλά ποσά προς επένδυση. Το επιτρεπόμενο είδος των επενδυτών καθορίζεται από τις ρυθμιστικές αρχές της κάθε χώρας. Τα hedge funds είναι συνήθως ανοιχτά, δηλαδή ο επενδυτής μπορεί να επενδύσει επιπλέον κεφάλαια ή να αποσύρει μέρος του κεφαλαίου του σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. (el)
 • A hedge fund is a pooled investment fund that trades in relatively liquid assets and is able to make extensive use of more complex trading, portfolio-construction, and risk management techniques in an attempt to improve performance, such as short selling, leverage, and derivatives. Financial regulators generally restrict hedge fund marketing to institutional investors, high net worth individuals, and accredited investors. (en)
 • Is éard is ciste fálaithe ann ná gléas infheistíochta comhthiomsaithe á riaradh ag comhlacht bainistíochta gairmiúil, agus is minic a bhíonn sé curtha le chéile mar chomhpháirtíocht theoranta, mar chuideachta dliteanais theoranta, nó mar fheithicil den chineál céanna. De ghnáth, bíonn cistí fálaithe éagsúil ó , toisc nach gcuireann rialtóirí srian ar an leas a bhaineann siad as agus as chistí cothromais príobháideacha, mar go n-ineistíonn an chuid is mó de na cistí fálaithe i sóchmhainní a bhíonn a bheag nó a mhór ina . Infheistíonn cistí fálaithe i raon leathan de mhargaí agus úsáideann siad stíleanna infheistíochta agus éagsúla. Tagraíonn an t-ainm "ciste fálaithe" do na teicnící fálaithe a d'úsáid na cistí fálaithe go traidisiúnta, ach sa lá atá inniu ann, ní gá go mbaintear úsáid as (ga)
 • Pengelola investasi global atau secara umum lebih dikenal dengan istilah hedge fund adalah privat yang dikenakan biaya imbal jasa berbasis kinerja (performance fee) dan biasanya ditawarkan secara terbatas kepada investor kelas atas.Di Amerika hedge fund hanya ditawarkan kepada saja, dan karena pembatasan inilah maka hedge fund dikecualikan dari aturan-aturan SEC, NASD dan lembaga regulator lainnya. (in)
 • La gestion alternative (en anglais : hedge fund) est un mode de gestion de portefeuille alternative risqué par lequel le fonds d'investissement qui investit mobilise des actifs liquides et recourt à des montages financiers complexes et à des techniques de management du risque pour améliorer ses performances. La gestion alternative utilise notamment la vente à découvert, l'effet de levier et les produits dérivés. (fr)
 • Un fondo speculativo (in inglese hedge fund), detto anche fondo hedge, è un fondo comune di investimento privato, amministrato da una società di gestione professionale, spesso organizzato come società in accomandita semplice o società a responsabilità limitata. Nell'ordinamento statunitense, sono tipicamente organizzati come una limited partnership (LP), che è l'analogo della società in accomandita nell'ordinamento italiano e si usa anche per strutturare le società di private equity e venture capital (che non sono hedge fund). Nell'ordinamento italiano, il suo equivalente è il fondo comune di investimento speculativo, un particolare tipo di fondo comune di investimento. Essi possono essere istituiti dalle società di gestione del risparmio, premesso che il fondo costituito deve essere espli (it)
 • Fundo de cobertura, tradução do inglês hedge fund é uma forma de investimento alternativa aos investimentos tradicionais (como Bolsa de valores, Renda fixa e fundos de investimento em ações), com graus de risco variados (indo do muito baixo ao altíssimo), com poucas restrições (os Fundos de cobertura podem investir em vários tipos de ativo ao mesmo tempo, como ações, renda fixa, derivativos etc.) e em algumas situações, altamente especulativo. A flexibilidade de investimento destes fundos tem como objetivo limitar os riscos de mercado, possibilitando ao fundo lucrar independente da situação do mercado. (pt)
 • En hedgefond (värdepappersfond) är en fond som kan ta både korta och på värdepappersmarknaden. Gemensamt för hedgefonder är att de oftast har friare regler för sina placeringar än exempelvis aktiefonder. Hedgefondförvaltare är inte begränsade i sina val av förvaltningsstrategier och inte heller begränsade i vilka marknader eller tillgångar de vill investera eller spekulera i. De kan använda sig av såväl mer långsiktiga investeringsstrategier som mer kortsiktiga tradingstrategier, och ta höga såväl som låga risker i sin förvaltning. De kan använda belåning, blankning och placeringar i olika typer av derivat för att generera avkastning. Något som också särskiljer hedgefonder från mer standardiserade och reglerade fonder är att avkastningen huvudsakligen drivs av förvaltarens skicklighet sna (sv)
 • Гедж-фонд (англ. hedge fund) — приватний інвестиційний фонд з використанням об'єднаних коштів, який керує капіталом таким чином, аби максимально примножити кошти з чітко обумовленим або плинним ризиком. Вирізняється особливою структурою винагороди за управління активами. Геджові фонди можуть бути агресивно керовані або використовувати похідні та кредитні ресурси як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках, з метою отримання високої віддачі. Зазвичай гедж-фонди доступні лише для акредитованих інвесторів, оскільки до них застосовується менше обмежень SEC, ніж щодо інших фондів. Один із аспектів, який окреслив індустрію гедж-фондів, полягає в тому, що гедж-фонди стикаються з меншим регулюванням, ніж взаємні фонди та інші інвестиційні кошти. Цей тип інвестування був відкритий завдяки . (uk)
rdfs:label
 • محفظة وقائية (ar)
 • Fons d'inversió lliure (ca)
 • Hedge fund (en)
 • Hedge fond (cs)
 • Hedgefonds (de)
 • Αντισταθμιστικό κεφάλαιο (el)
 • Heĝfonduso (eo)
 • Fondo de cobertura (es)
 • Ciste fálaithe (ga)
 • Gestion alternative (fr)
 • Pengelola investasi global (in)
 • Fondo speculativo (it)
 • 헤지펀드 (ko)
 • ヘッジファンド (ja)
 • Hedgefonds (nl)
 • Fundo de cobertura (pt)
 • Fundusz hedgingowy (pl)
 • Хедж-фонд (ru)
 • 对冲基金 (zh)
 • Hedgefond (sv)
 • Гедж-фонд (uk)
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:industry of
is dbo:knownFor of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:occupation of
is dbo:product of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:genre of
is dbp:industry of
is dbp:occupation of
is dbp:products of
is dbp:subject of
is dbp:type of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License