About: Future

An Entity of Type: music genre, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The future is the time after the past and present. Its arrival is considered inevitable due to the existence of time and the laws of physics. Due to the apparent nature of reality and the unavoidability of the future, everything that currently exists and will exist can be categorized as either permanent, meaning that it will exist forever, or temporary, meaning that it will end. In the Occidental view, which uses a linear conception of time, the future is the portion of the projected timeline that is anticipated to occur. In special relativity, the future is considered absolute future, or the future light cone.

Property Value
dbo:abstract
 • El futur és el temps que ha de venir, l'esdevenidor, el demà. La humanitat ha esmerçat, de temps immemorial ençà, una gran dedicació —ja sigui amb un gran esforç i/o inspiració— a provar de descobrir com serà l'esdevenidor i ha creat i/o descobert una munió d'arts i sabers endevinatoris a una tal fi; modernament, s'han desenvolupat disciplines que —a partir de la ciència o si no de preteses recerques que personal científic no considera més que pseudociències— han contribuït a aquest esforç, la més reeixida de les quals ha estat molt considerada la prospectiva. En moltes cultures aquests fenòmens tenen una gran importància, sota la forma de prediccions, d'algun oracle o profecia o de llegendes explicatives. A Europa la ciència convencional més empirista i políticament correcta ha batejat aquestes tendències com a superstició i no els atorga cap valor. Tenen un gran succés, però, les profecies de Nostradamus i la que s'atribueix a Malaquies d'Armagh sobre els papes. En aquesta línia, també podríem esmentar la teoria anomenada matemàtica de la història d'Alexandre Deulofeu, la qual podria semblar —o fins i tot arribar a ser de manera bastant excepcional, si s'escau— una investigació predictiva d'esdeveniments futurs de la manera més científica i acostada al rigor cuentífic que permet el repte, en qualsevol cas amb un presumpte afany de tant empirisme i cientifisme com la recerca en qualsevol disciplina considerada científica amb el màxim d'unanimitat en el conjunt de la societat. La incertesa es considera àmpliament la resposta inherent a la pregunta pel futur, d'acord amb l'axioma àmpliament assumit per la ciència —i també per una part important del conjunt de la societat— que és impossible de conèixer de manera empírica, i/o formal en termes matemàtics, d'una manera exacta. Tanmateix, des d'una visió epistemològica falsacionista —com la de Karl Popper o Lakatos, o més o menys assimilable— es podria sostenir que, atesa la impossibilitat de verificar en el fons cap coneixement vertader —ja que tan sols seria indiscutible la demostració de qualsevol falsedat—, resultaria impossible de provar la certesa de cap coneixement pretesament predictiu del futur. En el cas de nombroses disciplines titllades de pseudocientífiques àmpliament des de la comunitat científica més oficial i considerada políticament correcta, segurament hom podria constatar que, a diferència de les teories que s'ajustarien als requisits de la ciència canònica —les quals serien unànimament falsables i verificables almenys amb una gran unanimitat excepte almenys des del punt de vista epistemològic dels enfocaments filosòfics falsacionistes negacionistes del verificacionisme—, no són tampoc falsables o més difícils de falsar. Aquest podria ser tal vegada un dels motius pels quals segueixen tenint un nombre important de persones adeptes que han referit vivències personals, o si no implicadores de més persones, que han atribuït a aquestes teories. Amb una finalitat expositiva i d'exemplificació hipotètica en aquest sentit es podrien citar presumptes situacions com les següents: pregar per tal que succeís quelcom i constatar que es va fer realitat de manera bastant immediata, situació en què no ha estat possible verificar ni falsar la relació entre el fet empíric de la pregària (com a hipotètica causa) i la realització empírica d'allò demanat en la pregària (com a hipotètic efecte conseqüència de la pregària); creure en la presumpta llei de l'atracció —tota creença, pensament i cúmul emocional consegüent indestriable del que es percep o es viu com a veritat té una freqüència vibratòria (més elevada i per tant menys densa com més harmònica resulta per al subjecte) que inevitablement atrau la seva realització en el món de la persona— i aplicar-la a una situació concreta: a diferència d'altres vegades que hom està pessimista i té poques esperances d'assolir-ho, sostenir la creença ininterrompuda durant pocs segons que a continuació serà capaç de resoldre una incidència informàtica en un temps rècord sense entrebancs i aconseguir-ho. Un altre presumpte exemple seria tenir la intuïció molt potent que convé contractar un determinat advocat, sense necessitat de ser el resultat d'un elaborat procés racional de decisió a partir de la contrastació d'opinions i altres criteris sobre la qualitat previsible del servei, i haver encertat la decisió amb l'acompliment del motiu pel qual ha estat contractat. Atès el conflicte existent entre la visió acceptatòria de qualsevol teoria —independentment que sigui assumida com a científica o oficialment com a pseudocientífica— i la criminalitzadora de qualsevol que no sigui canònicament científica, es fa palès el repte de fer investigació científica —tan empirista com resulti possible— del grau de fiabilitat que podrien tenir disciplines com l'astrologia, la numerologia o les prediccions que es podrien fer des de la interpretació de les cartes en les tirades del tarot. Hom podria apuntar com a repte possible a tall d'exemple hipotètic que una persona necessàriament major d'edat dedicada a l'epistemologia pogués acudir a tres tarotistes diferents i hi iniciés el contacte de la manera més idèntica possible, havent-se assegurat que no hi ha tingut cap contacte anteriorment i amb la presumpció que cap dels quals no ha tingut cap contacte intern amb cap dels altres dos. L'objectiu seria observar si hi ha coincidències i diferències en les respostes. Es partiria de la hipòtesi que si hi hagués coincidències en les respostes seria més probable que -encara que no es pogués encara d'entrada provar— fos plausible creure en una possible tècnica i/o do de la persona tarotista en la interpretació del futur. A la vegada el repte podria ser veure si les conclusions es podríem desprendre tan sols d'associacions d'idees estereotipades elaborades prèviament com de manual a partir de cada combinació de cartes sorgida de la tirada de cartes. També caldria observar si en les tres sessions de tirades de cartes han aparegut les mateixes cartes i/o si són combinacions diferents però que donen interpretacions equivalents. Fins i tot si tota conclusió són llocs comuns sota l'aparença d'endevinacions de fets específics cap a la persona. Per exemple la pretesa endevinació “hi ha algú que et fa mal”: si assumim que difícilment una persona pot sentir que no hi ha ni una sola persona amb la qual no se senti perfectament bé al costat seu i el pretès tarotista no especifica d'entrada qui és la persona o diu que no és capaç d'especificar-la, podem hipotetitzar que no queda provada cap capacitat endevinatòria, tot i que tampoc una pretesa capacitat endevinatòria no demostrada i/o no reeixida almenys en aquell moment. Possiblement a fi de mirar de provar si hi ha cap capacitat endevinatòria seria més fiable demanar a la persona tarotista informació sobre esdeveniments passats que no pas futurs, sense haver donat cap pista. El fet d'observar respostes coincidents sobre fets que li han passat al client del tarotista sense que s'observi cap causa d'aquest encert podria dur-nos a creure en una possible capacitat endevinatòria de fets passats si es descarta la casualitat. En qualsevol cas pot semblar plausible almenys, a priori, l'existència d'una mena d'efecte placebo en el cas de les presumptes prediccions de futur, en el sentit que hipotèticament el client, de manera més o menys conscient o si més no subliminar, es veuria predisposat a haver de viure d'una manera que confirmés les presumptes prediccions futures de la persona tarotista, per tal de veure confirmada la seva creença que va ser capaç d'endevinar el seu futur. Podria ser que la causa quedés reduïda a la possible certesa de la llei de l'atracció ja esmentada, en cas que es complís i no fos una falsedat. És possible que la llei de l'atracció no es compleixi per a qui no hi creu i que l'única explicació fos que indefectiblement la mateixa llei opera d'acord amb la creença que aquesta llei és falsa. Possiblement el problema de la manca tant de verificabilitat com de falsació de les teories considerades pseudocientífiques podria raure, des del punt de vista epistemològic, en l'absència d'aquestes propietats en aquest tipus de sabers, a diferència de disciplines com per exemple la física, la química i la medicina convencional. El possible presumpte grau d'empirisme d'aquestes teories segurament quedaria limitat a un empirisme endògen percebut tan sols com a cert per part de qui creu en la teoria i percep experiències que només veu explicades des d'una hipotètica certesa d'aquella teoria. La limitació que aquestes teories tindrien és la manca de la propietat segons la qual aquesta percepció interna del subjecte pot mostrar-se empíricament a qualsevol altre subjecte. En aquest sentit, ens podríem trobar hipotèticament amb un autoempirisme intern d'aquestes teories no transmissible a altri, per la qual cosa no podem provar empíricament que cap persona té aquella constatació interna que percep com a evidència incontrovertible. Aquest fet comporta el risc que aquella percepció interna de la persona, no exterioritzable i no transmissible empíricament, tant pugui ser sana i sense perdre el contacte amb la realitat com fruit de cap presumpta malaltia mental des de l'òptica de la psiquiatria i psicologia clíniques convencionals i políticament correctes. Des del nihilisme (en el cas més extrem potser el triple nihilisme filosòfic de Gòrgies —, i —), atès que no tindríem la seguretat de poder tenir ni transmetre cap tipus de coneixement, podríem fonamentar la molt plausible conveniència de no angoixar-se ni obsessionar-se pel futur, atès que possiblement en el fons no es pot provar la certesa de cap predicció, per la qual cosa semblaria enraonat observar què ens mou a voler saber què passarà i si el problema de fons és la incapacitat d'assumir psicològicament de bon grat la inevitabilitat de la incertesa. (ca)
 • Budoucnost je doba, která (ze subjektivního pohledu) následuje po přítomnosti. Lidstvo se odpradávna snaží zjistit svoji budoucnost věštěním, předpověďmi. Neexistuje však objektivní důkaz, že by se budoucnost skutečně předpovídat či odhadovat dala. Budoucnost se často stává námětem vědecko-fantastické literatury. (cs)
 • المستقبل هو كل ما سيحدث في وقت بعد الوقت الحاضر. ويعتبر وصوله لا مفر منه، بسبب وجود الوقت وقوانين الفيزياء، ونظرا للطبيعة الجلية للواقع، وحتمية الطبيعة. مفهوم المستقبل والخلود موضوعان رئيسيان في الفلسفة، والدين، والعلم، واستعصت أعظم العقول على الدوام إيجاد تحديد لهما غير مثير للجدل. يشيع استخدام التصور الخطي للوقت؛ باعتبار المستقبل هو جزء من خط الزمن المتوقع له أن يحدث. أما المستقبل في النسبية الخاصة، فهو المستقبل المطلق، أو المخروط الضوئي للمستقبل. استكشف مفهوم المستقبل بتعمق في الناتج الثقافي، بما فيه الحركات الفنية والأصناف المخصصة بالكامل لتوضيحه، كالحركة المستقبلية التي ظهرت في القرن العشرين. (ar)
 • Die Zukunft ist die Zeit, die subjektiv gesehen der Gegenwart nachfolgt. Das Wort geht auf das Verb kommen zurück und hatte im Mittelhochdeutschen noch eine religiöse Dimension im Sinne eines bevorstehenden „Herabkommens Gottes“, was sich auch an der identischen Wortbildung des lat. ad-ventus „An-kunft, Zu-kunft“ (vgl. Advent) zeigt. Forschungsansätze, die sich mit den Methoden unterschiedlicher Disziplinen mit Zukunft befassen, werden als Zukunftsforschung und Futurologie bezeichnet. (de)
 • Το μέλλον είναι το χρονικό διάστημα που ακολουθεί το παρόν. Η άφιξη του θεωρείται αναπόφευκτη λόγω της ύπαρξης του χρόνου και των νόμων της φυσικής. Λόγω της υπαρκτής φύσης της πραγματικότητας και του αναπόφευκτου χαρακτήρα του μέλλοντος, ότι πράγμα υπάρχει σήμερα και θα συνεχίσει να υπάρχει κατατάσσεται ως μόνιμο, που σημαίνει ότι θα υπάρχει για πάντα, ενώ ότι πράγμα υπάρχει τώρα και θα τελειώσει στο μέλλον θεωρείται προσωρινό. Ο δυτικός πολιτισμός χρησιμοποιεί μια γραμμική αντίληψη για τον χρόνο, κατά την οποία το μέλλον είναι το τμήμα του χρόνου που αναμένεται να εκδηλωθεί στο μέλλον. Στην ειδική θεωρία της σχετικότητας, για το μέλλον υπάρχουν οι όροι απόλυτο μέλλον και μελλοντικός κώνος φωτός. (el)
 • En la linia progreso de tempo, la estonteco aŭ estonto (malofte futuro kun tia signifo) estas la parto de la templinio de spaco-tempo kiu ne jam estas okazata. Tiel, la estonteco estas male de la pasinteco, kaj okazonta post la nuntempo. En gramatika senco nomate kiel futuro, la finaĵo de la verboj rilataj al pasinteco estas -os kaj estas aludita kiel os-tempo. (eo)
 • The future is the time after the past and present. Its arrival is considered inevitable due to the existence of time and the laws of physics. Due to the apparent nature of reality and the unavoidability of the future, everything that currently exists and will exist can be categorized as either permanent, meaning that it will exist forever, or temporary, meaning that it will end. In the Occidental view, which uses a linear conception of time, the future is the portion of the projected timeline that is anticipated to occur. In special relativity, the future is considered absolute future, or the future light cone. In the philosophy of time, presentism is the belief that only the present exists and the future and the past are unreal. Religions consider the future when they address issues such as karma, life after death, and eschatologies that study what the end of time and the end of the world will be. Religious figures such as prophets and diviners have claimed to see into the future. Future studies, or futurology, is the science, art, and practice of postulating possible futures. Modern practitioners stress the importance of alternative and plural futures, rather than one monolithic future, and the limitations of prediction and probability, versus the creation of possible and preferable futures. Predeterminism is the belief that the past, present, and future have been already decided. The concept of the future has been explored extensively in cultural production, including art movements and genres devoted entirely to its elucidation, such as the 20th-century move futurism. (en)
 • Etorkizun edo geroa gauden momentuaz geroztik gertatzen den oro da. Denborarekin erlazio duen kontzeptua da. Gizakiak duen denboraren ikuspegi linealean etorkizuna oraindik gertatu ez diren ekintzek osatzen dute. Etorkizunaren aurkakoa iragana izango genuke, eta oraina bien arteko muga. Fisikaren arabera ekintza baten etorkizuna ekintza horrek eragin ditzakeen espazio denborako gertakari guztiek osatzen dute. Mekanika klasikoarentzat etorkizunak ez du posizio espazialarekin zerikusirik koordenatu tenporalekin baizik, horrela, gertakari jakin batek baino koordenatu tenporal handiagoa duten puntuak gertakari horren etorkizuna lirateke. (eu)
 • Según la concepción lineal de tiempo que tienen la mayoría de las civilizaciones humanas, el futuro es la porción de la línea temporal que todavía no ha sucedido; en otras palabras, es una conjetura que bien puede ser anticipada, predicha, especulada, postulada, teorizada o calculada a partir de datos en un instante de tiempo concreto. En la relatividad especial, el futuro se considera como el futuro absoluto, real o el futuro del tiempo. En física relativista, el tiempo es considerado como una cuarta dimensión. Fijado un evento del espacio-tiempo y observador concreto, se puede dividir el espacio-tiempo en tres regiones conexas (futuro causal, pasado causal y eventos no relacionados causalmente), separadas por el evento del presente. En estos términos, el futuro causal es real pero incierto, un conjunto topológico construido a partir de geodésicas emergentes. Nótese que, dados dos observadores diferentes, sus futuros causales difieren, por lo que el futuro no es una región absoluta definida con independencia del observador. En la filosofía del presentismo se postula que solo el presente existe y que el futuro y el pasado son inexistentes. Las religiones consideran el futuro cuando tratan temas como el karma, la vida después de la muerte, y las escatologías, que estudian cómo será el fin del tiempo y del mundo. Algunas figuras religiosas, como los profetas y adivinadores, han alegado poder ver el futuro. Los estudios del futuro o la futurología es la ciencia, arte y práctica de postular futuros posibles. Los modernos practicantes subrayan la importancia de los futuros alternativos, en vez del futuro monolítico o único, y los límites de la predicción y la probabilidad frente a la creación de futuros posibles o preferibles. (es)
 • Le futur, ou l'avenir, est pour un système, l’ensemble des configurations possibles qui n'existent pas (-pas « encore »- eu lieu). Dans la ligne du temps, le futur vient après le présent et le passé. Les membres de l'espèce humaine, à partir d'un certain âge, se distinguent par des capacités élevées cognitives, de et d'imagination qui leur permettent d'envisager le futur proche et de s'y projeter, mais aussi d'imaginer des futurs possibles plus lointains où vivront ce qu'on appelle maintenant les générations futures. Les êtres humains peuvent ainsi développer des stratégies « anticipatrices », individuelles et parfois collectives, dites de court, moyen et long terme, qui sont un des enjeux de la gouvernance. La prospective est la démarche, multidisciplinaire, consistant à estimer des probabilités et des scénarios de « futurs possibles » et probables ou désirables ; plutôt à court et moyen terme, au service de l'aide à la décision. La futurologie étudie aussi les scénarios possibles ou plausibles du futur, souvent à plus long terme, à partir des données socio-économiques et surtout technologiques. La science-fiction ou le roman d'anticipation utilisent le futur comme cadre d'histoires et intrigues romancées souvent situées sur d'autres planètes. Cependant, bien qu'on ait une claire conscience du temps qui passe, la notion physique du temps et son origine restent difficile à appréhender par l'esprit et sont un objet de science et de philosophie. (fr)
 • Masa depan adalah waktu setelah masa kini. Kedatangannya dianggap tak terelakkan karena keberadaan waktu dan hukum fisika. Sebagai akibat dari sifat realitas yang tampak dan keniscayaan masa depan, maka segala sesuatu yang ada saat ini dapat dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah entitas permanen, artinya akan ada selamanya, dan entitas sementara, yang artinya akan berakhir. Dalam pandangan Barat, yang menggunakan konsepsi waktu linier, masa depan adalah bagian dari garis waktu yang diproyeksikan dan diantisipasi untuk terjadi. Dalam relativitas khusus, masa depan dianggap sebagai masa depan mutlak, atau kerucut cahaya masa depan. Dalam , adalah keyakinan bahwa hanya masa kini yang ada, masa depan dan masa lalu tidaklah nyata. Agama-agama mempertimbangkan masa depan saat membahas masalah-masalah seperti karma, kehidupan setelah kematian, dan eskatologi yang mempelajari akhir zaman dan akhir dunia. Beberapa tokoh agama seperti nabi dan peramal juga mengklaim bisa melihat ke masa depan. Studi masa depan, atau futurologi, adalah ilmu, seni, dan praktik mendalilkan kemungkinan yang akan terjadi pada masa depan. Praktisi modern menekankan pentingnya masa depan alternatif dan jamak, daripada satu masa depan yang monolitik. Futurolog modern juga menekankan keterbatasan prediksi dan probabilitas, alih-alih meramalkan kemungkinan-kemungkinan pada masa depan. adalah keyakinan bahwa masa lalu, sekarang, dan masa depan telah ditentukan. Konsep masa depan telah dieksplorasi secara ekstensif dalam berbagai produk budaya, termasuk gerakan seni dan aliran seni yang didedikasikan sepenuhnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan masa depan, seperti gerakan futurisme abad ke-20. (in)
 • In una concezione lineare del tempo, il futuro è la parte di tempo che ancora non ha avuto luogo; nella concezione relativistica il settore dello spaziotempo nel quale si trovano tutti gli eventi che ancora non sono accaduti dato uno specifico sistema di riferimento. In questo senso il futuro è l'opposto del passato (la parte di tempo, momenti ed eventi, che già sono accaduti) e il presente (la parte di eventi che stanno accadendo proprio ora). (it)
 • ( 다른 뜻에 대해서는 미래 (동음이의) 문서를 참고하십시오.) 미래(未來)는 현재를 기준으로 그 뒤의 시간이다. 시간의 선형 개념을 사용하는 서양적 관점에서 미래는 발생할 것이 예측되는 투사된 시간의 일부이다. 특수 상대성이론에서 미래는 절대 미래 또는 미래 광추로 간주된다. 시간의 철학에서 현재주의는 오직 현재만 존재하며 미래와 과거는 실재하지 않는다는 믿음이다. 종교는 업, 내세, 종말론(시간의 끝과 세상의 끝을 연구)과 같은 문제를 대처할 때 미래를 이야기한다. (ko)
 • 未来(みらい、西: futuro、仏: futur、独: Zukunft、英: future)とは、 1. * これから来る時。「将来」。 2. * 仏教用語。三世のひとつ。未来世。死後の世。来世。後世。 3. * 文法用語。西欧語などの文法における、時制のひとつ。過去、現在、未来という3時制のひとつで、これから実現することを表現するための語法。 「」としても使用される。また、副詞として用いられることもある。 (ja)
 • De toekomst is de tijd die na het huidige moment komt. Het tegengestelde hiervan is het verleden. Dat is de tijd die voor het heden was. Het snijpunt van verleden en toekomst is het nu. Een mogelijke definitie gebaseerd op de tweede hoofdwet van de thermodynamica luidt: De tijdsrichting waarin de entropie van een geïsoleerd macroscopisch systeem toeneemt is de toekomst. (nl)
 • Przyszłość – część linii czasu, która dopiero ma się wydarzyć (w liniowej koncepcji czasu). Część czasoprzestrzeni, w której zawarte są wszystkie zdarzenia, które jeszcze nie miały miejsca, ale się wydarzą. W tym sensie przyszłości przeciwstawia się przeszłość (zbiór zdarzeń, które wydarzyły się wcześniej) oraz teraźniejszość (zbiór zdarzeń, które właśnie się dzieją). (pl)
 • O futuro (do latim: futurus) é o intervalo de tempo que se inicia após o presente e não tem um fim definido. Referente a algo que irá acontecer, o futuro é o estado utilizado na mecânica clássica para dizer algo que está por vir. (pt)
 • Framtiden är den delen av tidslinjen som ännu inte inträffat. (sv)
 • Майбу́тнє — суб'єктивна з людського погляду та об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі. Майбутнє завжди займало особливе місце у філософії та людському розумі взагалі. За однією з теорій майбутнє не визначено, і люди можуть самі творити його. За іншою теорією, майбутнє зумовлено заздалегідь. У рамках циклічної моделі часу (всесвіту) в майбутньому повторюється те, що вже було в минулому. Багато релігій пропонують пророцтва про життя після смерті, а також про кінець світу. Значимість майбутнього підкреслено тим, що люди сильно потребують прогнозів про те, що з ними станеться. Можливо, що розвиток людського мозку у великій своїй частині — розвиток пізнавальних здібностей, необхідних для того, щоби прогнозувати майбутнє, тобто уяви, логіки та індукції. (uk)
 • Бу́дущее — гипотетический отрезок линии времени, множество событий, которые ещё не произошли, но могут произойти. (ru)
 • 未来可以視為描述一個事件經過一段時間後所變化的結果,和过去相对。从时间是线性的角度来说,是时间线上将要发生的那部分,也就是说,在时空上表示尚未发生的事的那部分。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 163103 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 29315 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124529173 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:align
 • right (en)
dbp:auto
 • yes (en)
dbp:quote
 • "The trouble with the future is that it's so much less knowable than the past." (en)
dbp:source
 • John Lewis Gaddis, The Landscape of History. (en)
dbp:style
 • padding:8px; (en)
dbp:width
 • 27.0
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wikt
 • future (en)
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Budoucnost je doba, která (ze subjektivního pohledu) následuje po přítomnosti. Lidstvo se odpradávna snaží zjistit svoji budoucnost věštěním, předpověďmi. Neexistuje však objektivní důkaz, že by se budoucnost skutečně předpovídat či odhadovat dala. Budoucnost se často stává námětem vědecko-fantastické literatury. (cs)
 • Die Zukunft ist die Zeit, die subjektiv gesehen der Gegenwart nachfolgt. Das Wort geht auf das Verb kommen zurück und hatte im Mittelhochdeutschen noch eine religiöse Dimension im Sinne eines bevorstehenden „Herabkommens Gottes“, was sich auch an der identischen Wortbildung des lat. ad-ventus „An-kunft, Zu-kunft“ (vgl. Advent) zeigt. Forschungsansätze, die sich mit den Methoden unterschiedlicher Disziplinen mit Zukunft befassen, werden als Zukunftsforschung und Futurologie bezeichnet. (de)
 • Το μέλλον είναι το χρονικό διάστημα που ακολουθεί το παρόν. Η άφιξη του θεωρείται αναπόφευκτη λόγω της ύπαρξης του χρόνου και των νόμων της φυσικής. Λόγω της υπαρκτής φύσης της πραγματικότητας και του αναπόφευκτου χαρακτήρα του μέλλοντος, ότι πράγμα υπάρχει σήμερα και θα συνεχίσει να υπάρχει κατατάσσεται ως μόνιμο, που σημαίνει ότι θα υπάρχει για πάντα, ενώ ότι πράγμα υπάρχει τώρα και θα τελειώσει στο μέλλον θεωρείται προσωρινό. Ο δυτικός πολιτισμός χρησιμοποιεί μια γραμμική αντίληψη για τον χρόνο, κατά την οποία το μέλλον είναι το τμήμα του χρόνου που αναμένεται να εκδηλωθεί στο μέλλον. Στην ειδική θεωρία της σχετικότητας, για το μέλλον υπάρχουν οι όροι απόλυτο μέλλον και μελλοντικός κώνος φωτός. (el)
 • En la linia progreso de tempo, la estonteco aŭ estonto (malofte futuro kun tia signifo) estas la parto de la templinio de spaco-tempo kiu ne jam estas okazata. Tiel, la estonteco estas male de la pasinteco, kaj okazonta post la nuntempo. En gramatika senco nomate kiel futuro, la finaĵo de la verboj rilataj al pasinteco estas -os kaj estas aludita kiel os-tempo. (eo)
 • In una concezione lineare del tempo, il futuro è la parte di tempo che ancora non ha avuto luogo; nella concezione relativistica il settore dello spaziotempo nel quale si trovano tutti gli eventi che ancora non sono accaduti dato uno specifico sistema di riferimento. In questo senso il futuro è l'opposto del passato (la parte di tempo, momenti ed eventi, che già sono accaduti) e il presente (la parte di eventi che stanno accadendo proprio ora). (it)
 • ( 다른 뜻에 대해서는 미래 (동음이의) 문서를 참고하십시오.) 미래(未來)는 현재를 기준으로 그 뒤의 시간이다. 시간의 선형 개념을 사용하는 서양적 관점에서 미래는 발생할 것이 예측되는 투사된 시간의 일부이다. 특수 상대성이론에서 미래는 절대 미래 또는 미래 광추로 간주된다. 시간의 철학에서 현재주의는 오직 현재만 존재하며 미래와 과거는 실재하지 않는다는 믿음이다. 종교는 업, 내세, 종말론(시간의 끝과 세상의 끝을 연구)과 같은 문제를 대처할 때 미래를 이야기한다. (ko)
 • 未来(みらい、西: futuro、仏: futur、独: Zukunft、英: future)とは、 1. * これから来る時。「将来」。 2. * 仏教用語。三世のひとつ。未来世。死後の世。来世。後世。 3. * 文法用語。西欧語などの文法における、時制のひとつ。過去、現在、未来という3時制のひとつで、これから実現することを表現するための語法。 「」としても使用される。また、副詞として用いられることもある。 (ja)
 • De toekomst is de tijd die na het huidige moment komt. Het tegengestelde hiervan is het verleden. Dat is de tijd die voor het heden was. Het snijpunt van verleden en toekomst is het nu. Een mogelijke definitie gebaseerd op de tweede hoofdwet van de thermodynamica luidt: De tijdsrichting waarin de entropie van een geïsoleerd macroscopisch systeem toeneemt is de toekomst. (nl)
 • Przyszłość – część linii czasu, która dopiero ma się wydarzyć (w liniowej koncepcji czasu). Część czasoprzestrzeni, w której zawarte są wszystkie zdarzenia, które jeszcze nie miały miejsca, ale się wydarzą. W tym sensie przyszłości przeciwstawia się przeszłość (zbiór zdarzeń, które wydarzyły się wcześniej) oraz teraźniejszość (zbiór zdarzeń, które właśnie się dzieją). (pl)
 • O futuro (do latim: futurus) é o intervalo de tempo que se inicia após o presente e não tem um fim definido. Referente a algo que irá acontecer, o futuro é o estado utilizado na mecânica clássica para dizer algo que está por vir. (pt)
 • Framtiden är den delen av tidslinjen som ännu inte inträffat. (sv)
 • Бу́дущее — гипотетический отрезок линии времени, множество событий, которые ещё не произошли, но могут произойти. (ru)
 • 未来可以視為描述一個事件經過一段時間後所變化的結果,和过去相对。从时间是线性的角度来说,是时间线上将要发生的那部分,也就是说,在时空上表示尚未发生的事的那部分。 (zh)
 • المستقبل هو كل ما سيحدث في وقت بعد الوقت الحاضر. ويعتبر وصوله لا مفر منه، بسبب وجود الوقت وقوانين الفيزياء، ونظرا للطبيعة الجلية للواقع، وحتمية الطبيعة. مفهوم المستقبل والخلود موضوعان رئيسيان في الفلسفة، والدين، والعلم، واستعصت أعظم العقول على الدوام إيجاد تحديد لهما غير مثير للجدل. يشيع استخدام التصور الخطي للوقت؛ باعتبار المستقبل هو جزء من خط الزمن المتوقع له أن يحدث. أما المستقبل في النسبية الخاصة، فهو المستقبل المطلق، أو المخروط الضوئي للمستقبل. (ar)
 • El futur és el temps que ha de venir, l'esdevenidor, el demà. La humanitat ha esmerçat, de temps immemorial ençà, una gran dedicació —ja sigui amb un gran esforç i/o inspiració— a provar de descobrir com serà l'esdevenidor i ha creat i/o descobert una munió d'arts i sabers endevinatoris a una tal fi; modernament, s'han desenvolupat disciplines que —a partir de la ciència o si no de preteses recerques que personal científic no considera més que pseudociències— han contribuït a aquest esforç, la més reeixida de les quals ha estat molt considerada la prospectiva. (ca)
 • The future is the time after the past and present. Its arrival is considered inevitable due to the existence of time and the laws of physics. Due to the apparent nature of reality and the unavoidability of the future, everything that currently exists and will exist can be categorized as either permanent, meaning that it will exist forever, or temporary, meaning that it will end. In the Occidental view, which uses a linear conception of time, the future is the portion of the projected timeline that is anticipated to occur. In special relativity, the future is considered absolute future, or the future light cone. (en)
 • Según la concepción lineal de tiempo que tienen la mayoría de las civilizaciones humanas, el futuro es la porción de la línea temporal que todavía no ha sucedido; en otras palabras, es una conjetura que bien puede ser anticipada, predicha, especulada, postulada, teorizada o calculada a partir de datos en un instante de tiempo concreto. En la relatividad especial, el futuro se considera como el futuro absoluto, real o el futuro del tiempo. (es)
 • Etorkizun edo geroa gauden momentuaz geroztik gertatzen den oro da. Denborarekin erlazio duen kontzeptua da. Gizakiak duen denboraren ikuspegi linealean etorkizuna oraindik gertatu ez diren ekintzek osatzen dute. Etorkizunaren aurkakoa iragana izango genuke, eta oraina bien arteko muga. (eu)
 • Le futur, ou l'avenir, est pour un système, l’ensemble des configurations possibles qui n'existent pas (-pas « encore »- eu lieu). Dans la ligne du temps, le futur vient après le présent et le passé. Les membres de l'espèce humaine, à partir d'un certain âge, se distinguent par des capacités élevées cognitives, de et d'imagination qui leur permettent d'envisager le futur proche et de s'y projeter, mais aussi d'imaginer des futurs possibles plus lointains où vivront ce qu'on appelle maintenant les générations futures. Les êtres humains peuvent ainsi développer des stratégies « anticipatrices », individuelles et parfois collectives, dites de court, moyen et long terme, qui sont un des enjeux de la gouvernance. (fr)
 • Masa depan adalah waktu setelah masa kini. Kedatangannya dianggap tak terelakkan karena keberadaan waktu dan hukum fisika. Sebagai akibat dari sifat realitas yang tampak dan keniscayaan masa depan, maka segala sesuatu yang ada saat ini dapat dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah entitas permanen, artinya akan ada selamanya, dan entitas sementara, yang artinya akan berakhir. Dalam pandangan Barat, yang menggunakan konsepsi waktu linier, masa depan adalah bagian dari garis waktu yang diproyeksikan dan diantisipasi untuk terjadi. Dalam relativitas khusus, masa depan dianggap sebagai masa depan mutlak, atau kerucut cahaya masa depan. (in)
 • Майбу́тнє — суб'єктивна з людського погляду та об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі. Значимість майбутнього підкреслено тим, що люди сильно потребують прогнозів про те, що з ними станеться. Можливо, що розвиток людського мозку у великій своїй частині — розвиток пізнавальних здібностей, необхідних для того, щоби прогнозувати майбутнє, тобто уяви, логіки та індукції. (uk)
rdfs:label
 • Future (en)
 • المستقبل (ar)
 • Futur (ca)
 • Budoucnost (cs)
 • Zukunft (de)
 • Μέλλον (el)
 • Estonteco (eo)
 • Futuro (es)
 • Etorkizun (eu)
 • Futur (fr)
 • Masa depan (in)
 • Futuro (it)
 • 未来 (ja)
 • 미래 (ko)
 • Przyszłość (pl)
 • Toekomst (nl)
 • Будущее (ru)
 • Futuro (pt)
 • Framtid (sv)
 • Майбутнє (uk)
 • 未来 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:associatedBand of
is dbo:associatedMusicalArtist of
is dbo:genre of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:genre of
is dbp:subject of
is dc:subject of
is gold:hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License