About: Evaluation

An Entity of Type: software, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Evaluation is asystematic determination of a subject's merit, worth and significance, using criteria governed by a set of standards. It can assist an organization, program, design, project or any other intervention or initiative to assess any aim, realisable concept/proposal, or any alternative, to help in decision-making; or to ascertain the degree of achievement or value in regard to the aim and objectives and results of any such action that has been completed. The primary purpose of evaluation, in addition to gaining insight into prior or existing initiatives, is to enable reflection and assist in the identification of future change. Evaluation is often used to characterize and appraise subjects of interest in a wide range of human enterprises, including the arts, criminal justice, foun

Property Value
dbo:abstract
 • التقييم (بالإنجليزية: Evaluation)‏ هو حكم لقيمة شيء ما أو أهمية فكرة معينة أو شخصية معينة أو نفوذ معين أو تأثير أياً كان. وعملية التقييم هذه تستخدم في مجالات واسعة من النشاط الإنساني بما فيها التعليم والفنون والأعمال وعلوم الحاسب والقضاء الجنائي (بالإنجليزية: Criminal Justice)‏، والهندسة التطبيقية، والمنظمات غير الربحية مثل الحكومات والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الإنسانية. وأحد أساليب التقييم تسنى روبرك. (ar)
 • L'avaluació o avaluació educativa és, dins el context educatiu, un procés complex que s'utilitza per a obtenir informació útil amb la finalitat de formular judicis de valor i al mateix temps servir de guia per tal de prendre decisions. Com a activitat que té com una de les seves característiques més visibles el formular un judici de valor, per tal cosa s'utilitzen una sèrie de tècniques de mesura. La finalitat última de l'avaluació és la de ser una ferramenta per a prendre decisions, i aquest motiu és el que li dona la seva importància. La branca de la pedagogia que estudia els mètodes d'avaluació s'anomena docimologia. (ca)
 • Evaluace (z fr. évaluer, vyhodnotit), hodnocení, je systematické posouzení kvality a hodnoty, popř. významu určitého objektu. Obvykle se vztahuje k tzv. programové evaluaci jako sociálněvědní aktivitě zaměřené na sběr, analýzu, interpretaci, syntézu a sdělování informací o činnosti a efektivitě veřejných politik a programů. Evaluace však může mít také povahu evaluačního výzkumu, který je více orientovaný na samotný proces evaluace (je pro něj objektem studia), založený na teorii, často bývá iniciován samotným badatelem a může obsahovat cíle s hodnoceným programem nesouvisející. Evaluaci se zakládá na důkladném sběru informací a na jejich odborném zpracování s cílem získat spolehlivé podklady pro případná rozhodnutí. Tato užitečná zpětná vazba může mít v různé fázi politiky nebo programu různou podobu. V době, kdy vyvstane potřeba určitý problém řešit, poskytuje evaluace informace pro počáteční uvažování o možnostech řešení a přispívá tak k výběru a formulaci konkrétního programu. Tato plánovací (také preformativní) fáze je označovaná jako ex-ante evaluace a jejím účelem je popsat problém, analyzovat potřeby a jejich naplňování, posoudit logiku plánované intervence a podmínky implementace programu (jeho proveditelnost). V průběhu implementace zvoleného programu poskytuje evaluace informace o jeho organizaci a fungování (monitoring) a posléze také o prvotních výsledcích a efektech. Tato procesní (formativní) fáze je obvykle označována jako mid-term evaluace a získané informace o vnitřních procesech, využití zdrojů, zapojení cílových skupin apod. umožňují reagovat na případné problémy programu ještě v jeho průběhu a provádět průběžné korekce. A konečně může mít užitečná zpětná vazba podobu informace o střednědobých až dlouhodobých výsledcích a efektech programu, často již po skončení financování hodnoceného programu (udržitelnost). Tyto informace lze také kombinovat například s informacemi o nákladech vynaložených na daný program. V této fázi hovoříme o ex-post evaluaci, jejímž účelem může být nejenom prosté srovnání dosažených výsledků s cíli programu. Žádoucí je také posouzení všech efektů (zamýšlených i nezamýšlených) v jejich úplnosti, tj. zda negativní efekty programu nepřevážily ty pozitivní. Evaluace poskytuje především vhled do programu, který je nezbytným základem pro jeho pro racionální management a plánování a zároveň předpokladem pro další naplnění dalších funkcí evaluace. Těmi jsou kontrola programu (právní, politická, ekonomická, správní), zajištění legitimity programu a rozvoj programu. Protože evaluace obvykle souvisí s připravovaným nebo očekávaným rozhodováním, musí čelit různým, často protichůdným tlakům a dílčím, skupinovým zájmům. Zároveň je zde nebezpečí zneužití domněle objektivních informací k prosazení těchto zájmů. V tomto smyslu mohou zaujaté a tedy nepravdivé evaluace sloužit jako zástěrka pro politická rozhodnutí. (cs)
 • Evaluation oder Evaluierung, aus lateinisch valere „stark, wert sein“, bedeutet sach- und fachgerechte Untersuchung und Bewertung. (de)
 • Evaluation is asystematic determination of a subject's merit, worth and significance, using criteria governed by a set of standards. It can assist an organization, program, design, project or any other intervention or initiative to assess any aim, realisable concept/proposal, or any alternative, to help in decision-making; or to ascertain the degree of achievement or value in regard to the aim and objectives and results of any such action that has been completed. The primary purpose of evaluation, in addition to gaining insight into prior or existing initiatives, is to enable reflection and assist in the identification of future change. Evaluation is often used to characterize and appraise subjects of interest in a wide range of human enterprises, including the arts, criminal justice, foundations, non-profit organizations, government, health care, and other human services. It is long term and done at the end of a period of time. (en)
 • Ebaluazioa produktu, ekintza, gaitasun, proiektu edo sistema baten ezaugarriak estandar batekin alderatzeko prozesu sistematikoari deitzen zaio, bere egokitasun edo kalitatea ezartzeko. Aldi batzuetan burutzen den prozesua da: ebaluatu beharrekoa definitu (euskararen ezagutza), baloratu beharreko osagaiak zehaztu eta eredu edo erreferentzia ezarri (euskara ama hizkuntza balitz bezala ezagutzea, esaterako), ebaluatu beharrekoa ereduarekin alderatu (ebaluazioa bera alegia, kalifikazio bat jarriz) eta horretan oinarrituz hobekuntzarako erabakiak hartu azkenean (ezezkoan, euskara ikasteko ahalegin berri bati ekin, esaterako). Nabarmendu behar da, ebaluazioa prozesua dela eta ez dela mugatzen kalifikazio edo balio bat ematera. Hain zuzen, helburuen zehaztapenetik abiatu eta helburuen betetze-maila zenbaterainokoa den ebaluatuz, helburuen guztizko lorpenerako hartu beharreko neurriak ere barnehartzen ditu ebaluazioak. Arlo askotan erabiltzen den prozesua da ebaluazioa. Enpresa arloan, aurrez ezarritako helburu ekonomikoak (etekinak, hazkundea, salmentak, ...) edo sozialak (motibazioa, ...) bete diren edo kalitate-maila ezagutzeko erabil daiteke. Beste alde batetik, hezkuntza-arloan ikaslearen ikasketa-prozesuaren helburuak bete diren egiaztatzeko burutzen da. Ebaluatzerakoan egindako aldaketei erreparatu behar, aldaketa horien balio erantsia da nolabait neurtu behar dena. (eu)
 • La evaluación es un proceso que se usa para determinar, de manera sistemática, el mérito, el valor y el significado de un trabajo, alguna capacidad intelectual, física o de alguien en función a ciertos criterios respecto a un conjunto de normas. La evaluación a menudo se usa para caracterizar y apreciar, De la Garza (2004) comenta que "en su forma más simple, la evaluación conduce a un juicio sobre el valor de algo y se expresa mediante la opinión de que ése algo es significativo. Se llega a este juicio calificando de qué manera un objeto reúne un conjunto de criterios. Así, la evaluación es esencialmente comparativa y cuantitativa."​El concepto aparece en el siglo XIX con el proceso de industrialización​ que se produjo en Estados Unidos. En este marco surgió el moderno discurso científico en el campo de la educación, que incorporó términos tales como: , y objetivos de aprendizaje o . Para otros autores, la concepción aparece con los mismos comienzos de la sociedad, la cual siempre ha buscado dar juicios de valor a las acciones y actitudes de los estudiantes. La evaluación como disciplina ha sufrido profundas transformaciones conceptuales y funcionales a lo largo de la historia, especialmente en los siglos XX y XXI. En el contexto de los sistemas de calidad, la evaluación es necesaria para la mejora continua ​ de la calidad. (es)
 • Evaluasi merupakan saduran dari bahasa Inggris "evaluation" yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Nurkancana (1983) menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Sementara Raka Joni (1975) menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses untuk mempertimbangkan sesuatu barang, hal atau gejala dengan mempertimbangkan beragam faktor yang kemudian disebut Value Judgment. Maka dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses menetukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarakan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Dalam perusahaan, evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan evektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai perusahaan. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut akan digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya. (in)
 • 評価(ひょうか)(英: evaluation, assessment)は、 1. * 物事・性質・能力などの良し悪しや美醜などを調べて価値を定めること。 2. * 品物の値段を定めること、またはその値段。 3. * 1または2の意味で、高い価値や高い値段を付けること。 4. * 数学や計算機科学において、変数に関連づけられた値などをもとに関数(関数 (数学)、関数 (プログラミング))などの式・表現が表す値を計算すること。あるいは、不等式により値の範囲を絞り込むこと。表示的意味論が評価の操作における理論的な枠組をあたえる。評価戦略も参照。 のことである。なお1987年(昭和62年)10月発行の広辞苑第3版によれば1と2の「定める」行為とされ、その後「定めた結果が高い」ことの意味合いでも使われることとなり2008年(平成20年)1月発行第6版では3の意味合が付加されている。以下では主に1及び2について述べる。 (ja)
 • 평가(評價, 영어: Evaluation)는 어떤 대상의 가치를 규명하는 일이다. 교육에서 평가는 성과의 판단, 부동산이나 주식 등의 재산적 가치의 판단, 골동품 등의 물건의 가치의 판단, 공학에 있어서의 기술이나 제품의 우열이나 성능등의 판단, 면접 태도 등에 의한 인품의 판단 등, 여러 가지 측면에서 실시되고 있다. 평가는 몇 개의 항목이나 관점으로 나누어서 이루어지는 경우가 많다. 비슷한 의미로 이용되는 말로서 평정을 들 수 있는데, 평정은 '여러가지 평가를 종합 하고, 최종적으로 결정된 평가'로서 엄밀한 뜻에서는 성격이 다르다. (ko)
 • Evaluatie is het verzamelen, interpreteren en presenteren van informatie teneinde de waarde van een resultaat of proces te bepalen. Hierbij kan het gaan om het waarderen van de resultaten van personen of bedrijven, maar ook om het waarderen van alternatieve oplossingen. Het begrip evalueren heeft ook als betekenis het schatten van het belang en de betekenis van een zaak. (nl)
 • Ewaluacja (ang. evaluate "oceniać, szacować" z łac. evalesco "stawać się, być zdolnym, potężnieć" i evaleo "móc, zdołać") – systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, planu, działania (eksperymentu) bądź obiektu (programu komputerowego, programu nauczania, lekarstwa, rozwiązania technicznego) z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia. Jest to ocena wartości interwencji z zastosowaniem określonych kryteriów tejże oceny, podejmowana w celu określenia efektywności interwencji, oszacowania w odniesieniu do celów, a także analizy wpływu na specyficzne problemy strukturalne. Ewaluacja jest relatywnym wartościowaniem kontekstowym w procesie całościowego ujmowania zjawisk, prowadzącym do: diagnozowania jakości, wyszczególniania właściwości i zależności, doskonalenia oddziaływań oraz formowania przemian na podstawie interpretacji wielu danych źródłowych oraz badań dystansowych i analiz. Ewaluacja jest częścią procesu podejmowania decyzji. Obejmuje wydawanie opinii o wartości działania poprzez systematyczne, jawne zbieranie i analizowanie o nim informacji w odniesieniu do znanych celów, kryteriów i wartości. (pl)
 • Utvärdering (även evaluering, eng: evaluation) är en noggrann efterhandsbedömning av en verksamhet och dess resultat. En definition av utvärdering är noggrann bedömning i efterhand av utfall, slutprestationer, förvaltning och beslutsinnehåll samt organisering av offentlig verksamhet, vilken tänkes spela roll i praktiska beslutssituationer. Utvärdering är vanligt förekommande i offentlig verksamhet och även i andra verksamheter. Statliga myndigheter som huvudsakligen sysselsätter sig med att utvärdera verksamheter, statliga insatser med mera är bland andra Riksrevisionen, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). SBU genomför utvärderingar av hälso- och sjukvårdens metoder (health technology assessment, HTA), vilket är ett vedertaget sätt att, med vetenskapliga metoder, undersöka nytta, risker och kostnader för olika metoder för diagnostik, behandling och rehabilitering. (sv)
 • Экспе́ртное оце́нивание — процесс получения оценки чего-либо, на основе мнения экспертов, с целью последующего принятия решения или выбора. (ru)
 • 評估是指人們用一套标准来系统地确定一个主题或事物的优缺点、价值和意义。評估通常需要一定的時間才能完成。评估的主要目的是反思當下和面對未來。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 62433 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 42920 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1050938558 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • التقييم (بالإنجليزية: Evaluation)‏ هو حكم لقيمة شيء ما أو أهمية فكرة معينة أو شخصية معينة أو نفوذ معين أو تأثير أياً كان. وعملية التقييم هذه تستخدم في مجالات واسعة من النشاط الإنساني بما فيها التعليم والفنون والأعمال وعلوم الحاسب والقضاء الجنائي (بالإنجليزية: Criminal Justice)‏، والهندسة التطبيقية، والمنظمات غير الربحية مثل الحكومات والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الإنسانية. وأحد أساليب التقييم تسنى روبرك. (ar)
 • Evaluation oder Evaluierung, aus lateinisch valere „stark, wert sein“, bedeutet sach- und fachgerechte Untersuchung und Bewertung. (de)
 • 評価(ひょうか)(英: evaluation, assessment)は、 1. * 物事・性質・能力などの良し悪しや美醜などを調べて価値を定めること。 2. * 品物の値段を定めること、またはその値段。 3. * 1または2の意味で、高い価値や高い値段を付けること。 4. * 数学や計算機科学において、変数に関連づけられた値などをもとに関数(関数 (数学)、関数 (プログラミング))などの式・表現が表す値を計算すること。あるいは、不等式により値の範囲を絞り込むこと。表示的意味論が評価の操作における理論的な枠組をあたえる。評価戦略も参照。 のことである。なお1987年(昭和62年)10月発行の広辞苑第3版によれば1と2の「定める」行為とされ、その後「定めた結果が高い」ことの意味合いでも使われることとなり2008年(平成20年)1月発行第6版では3の意味合が付加されている。以下では主に1及び2について述べる。 (ja)
 • 평가(評價, 영어: Evaluation)는 어떤 대상의 가치를 규명하는 일이다. 교육에서 평가는 성과의 판단, 부동산이나 주식 등의 재산적 가치의 판단, 골동품 등의 물건의 가치의 판단, 공학에 있어서의 기술이나 제품의 우열이나 성능등의 판단, 면접 태도 등에 의한 인품의 판단 등, 여러 가지 측면에서 실시되고 있다. 평가는 몇 개의 항목이나 관점으로 나누어서 이루어지는 경우가 많다. 비슷한 의미로 이용되는 말로서 평정을 들 수 있는데, 평정은 '여러가지 평가를 종합 하고, 최종적으로 결정된 평가'로서 엄밀한 뜻에서는 성격이 다르다. (ko)
 • Evaluatie is het verzamelen, interpreteren en presenteren van informatie teneinde de waarde van een resultaat of proces te bepalen. Hierbij kan het gaan om het waarderen van de resultaten van personen of bedrijven, maar ook om het waarderen van alternatieve oplossingen. Het begrip evalueren heeft ook als betekenis het schatten van het belang en de betekenis van een zaak. (nl)
 • Экспе́ртное оце́нивание — процесс получения оценки чего-либо, на основе мнения экспертов, с целью последующего принятия решения или выбора. (ru)
 • 評估是指人們用一套标准来系统地确定一个主题或事物的优缺点、价值和意义。評估通常需要一定的時間才能完成。评估的主要目的是反思當下和面對未來。 (zh)
 • L'avaluació o avaluació educativa és, dins el context educatiu, un procés complex que s'utilitza per a obtenir informació útil amb la finalitat de formular judicis de valor i al mateix temps servir de guia per tal de prendre decisions. Com a activitat que té com una de les seves característiques més visibles el formular un judici de valor, per tal cosa s'utilitzen una sèrie de tècniques de mesura. La finalitat última de l'avaluació és la de ser una ferramenta per a prendre decisions, i aquest motiu és el que li dona la seva importància. (ca)
 • Evaluace (z fr. évaluer, vyhodnotit), hodnocení, je systematické posouzení kvality a hodnoty, popř. významu určitého objektu. Obvykle se vztahuje k tzv. programové evaluaci jako sociálněvědní aktivitě zaměřené na sběr, analýzu, interpretaci, syntézu a sdělování informací o činnosti a efektivitě veřejných politik a programů. Evaluace však může mít také povahu evaluačního výzkumu, který je více orientovaný na samotný proces evaluace (je pro něj objektem studia), založený na teorii, často bývá iniciován samotným badatelem a může obsahovat cíle s hodnoceným programem nesouvisející. (cs)
 • Evaluation is asystematic determination of a subject's merit, worth and significance, using criteria governed by a set of standards. It can assist an organization, program, design, project or any other intervention or initiative to assess any aim, realisable concept/proposal, or any alternative, to help in decision-making; or to ascertain the degree of achievement or value in regard to the aim and objectives and results of any such action that has been completed. The primary purpose of evaluation, in addition to gaining insight into prior or existing initiatives, is to enable reflection and assist in the identification of future change. Evaluation is often used to characterize and appraise subjects of interest in a wide range of human enterprises, including the arts, criminal justice, foun (en)
 • La evaluación es un proceso que se usa para determinar, de manera sistemática, el mérito, el valor y el significado de un trabajo, alguna capacidad intelectual, física o de alguien en función a ciertos criterios respecto a un conjunto de normas. La evaluación a menudo se usa para caracterizar y apreciar, De la Garza (2004) comenta que "en su forma más simple, la evaluación conduce a un juicio sobre el valor de algo y se expresa mediante la opinión de que ése algo es significativo. Se llega a este juicio calificando de qué manera un objeto reúne un conjunto de criterios. Así, la evaluación es esencialmente comparativa y cuantitativa."​El concepto aparece en el siglo XIX con el proceso de industrialización​ que se produjo en Estados Unidos. En este marco surgió el moderno discurso científico (es)
 • Ebaluazioa produktu, ekintza, gaitasun, proiektu edo sistema baten ezaugarriak estandar batekin alderatzeko prozesu sistematikoari deitzen zaio, bere egokitasun edo kalitatea ezartzeko. Aldi batzuetan burutzen den prozesua da: ebaluatu beharrekoa definitu (euskararen ezagutza), baloratu beharreko osagaiak zehaztu eta eredu edo erreferentzia ezarri (euskara ama hizkuntza balitz bezala ezagutzea, esaterako), ebaluatu beharrekoa ereduarekin alderatu (ebaluazioa bera alegia, kalifikazio bat jarriz) eta horretan oinarrituz hobekuntzarako erabakiak hartu azkenean (ezezkoan, euskara ikasteko ahalegin berri bati ekin, esaterako). Nabarmendu behar da, ebaluazioa prozesua dela eta ez dela mugatzen kalifikazio edo balio bat ematera. Hain zuzen, helburuen zehaztapenetik abiatu eta helburuen betetze-ma (eu)
 • Evaluasi merupakan saduran dari bahasa Inggris "evaluation" yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Nurkancana (1983) menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Sementara Raka Joni (1975) menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses untuk mempertimbangkan sesuatu barang, hal atau gejala dengan mempertimbangkan beragam faktor yang kemudian disebut Value Judgment. (in)
 • Ewaluacja (ang. evaluate "oceniać, szacować" z łac. evalesco "stawać się, być zdolnym, potężnieć" i evaleo "móc, zdołać") – systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, planu, działania (eksperymentu) bądź obiektu (programu komputerowego, programu nauczania, lekarstwa, rozwiązania technicznego) z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia. Jest to ocena wartości interwencji z zastosowaniem określonych kryteriów tejże oceny, podejmowana w celu określenia efektywności interwencji, oszacowania w odniesieniu do celów, a także analizy wpływu na specyficzne problemy strukturalne. (pl)
 • Utvärdering (även evaluering, eng: evaluation) är en noggrann efterhandsbedömning av en verksamhet och dess resultat. En definition av utvärdering är noggrann bedömning i efterhand av utfall, slutprestationer, förvaltning och beslutsinnehåll samt organisering av offentlig verksamhet, vilken tänkes spela roll i praktiska beslutssituationer. Utvärdering är vanligt förekommande i offentlig verksamhet och även i andra verksamheter. Statliga myndigheter som huvudsakligen sysselsätter sig med att utvärdera verksamheter, statliga insatser med mera är bland andra Riksrevisionen, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). SBU genomför utvärderingar av hälso- och sjukvårdens metoder (health technology as (sv)
rdfs:label
 • Evaluation (en)
 • تقييم (ar)
 • Avaluació (ca)
 • Evaluace (cs)
 • Evaluation (de)
 • Evaluación (es)
 • Ebaluazio (eu)
 • Evaluasi (in)
 • 評価 (ja)
 • 평가 (ko)
 • Evaluatie (nl)
 • Ewaluacja (pl)
 • Экспертное оценивание (ru)
 • Utvärdering (sv)
 • Оцінювання (uk)
 • 評估 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:service of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:discipline of
is dbp:field of
is dbp:focus of
is dbp:services of
is dbp:type of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License