Entomology (from Ancient Greek ἔντομον (entomon), meaning 'insect', and -λογία (-logia), meaning 'study of') is the scientific study of insects, a branch of zoology. In the past the term "insect" was vaguer, and historically the definition of entomology included the study of terrestrial animals in other arthropod groups or other phyla, such as arachnids, myriapods, earthworms, land snails, and slugs. This wider meaning may still be encountered in informal use.

Property Value
dbo:abstract
 • علم الحشرات (بالإنجليزية: Entomology) فرع رئيسي من علم الحيوان يختص بدراسة الحشرات. ويُسمى المتخصصون في هذا العلم علماء الحشرات؛ وهم يدرسون الحيوانات ذات الصلة بهذا العلم، مثل القُراد والسوس والعناكب والحريش (أم أربعة وأربعين)، وهذه الأنواع هي من الحيوانات المفصلية انظر: الحيوان المفصلي. لقد تطور علم الحشرات سريعًا بعد خمسينيات القرن الثامن عشر عندما أوجد عالم النباتات السويدي كارولوس لينيوس نظامًا مفيدًا لتصنيف النباتات والحيوانات وتسميتها. (ar)
 • L'entomologia (del grec entemtos, «insecte» i logos, «ciència») és la branca de la biologia que estudia els insectes. En un sentit més ampli, inclou també l'estudi d'altres artròpodes com les aranyes i els àcars. (ca)
 • Entomologie (z řeckého εντομος „vyřezaný do sekcí“; entomon hmyz, logos věda) je věda zabývající se studiem hmyzu. Patří mezi biologické, resp. zoologické vědy. Odborník v entomologii se nazývá entomolog, entomoložka. Entomologii lze dělit na základní entomologii a aplikovanou entomologii (lékařská, veterinární, lesnická, zemědělská). (cs)
 • Με τον όρο εντομολογία εννοείται η ιδιαίτερη επιστήμη που μελετά τα έντομα. Ουσιαστικά είναι κλάδος της ζωολογίας και μελετάται όχι μόνο από ειδικούς επιστήμονες, αλλά και από ερασιτέχνες, που παρατηρούν την ποικιλία των ειδών, την ιδιορρυθμία των συνηθειών τους και τη δραστηριότητα που αναπτύσσουν, σε σχέση με το περιβάλλον. Η εντομολογία διακρίνεται σε γενική και εφαρμοσμένη, που περιλαμβάνει τη και την . Νεότεροι κλάδοι είναι εκείνοι της γενετικής των εντόμων, της οικολογίας και της βιοχημικής παρατήρησης της συμπεριφοράς των εντόμων. Πρώτος μελετητής της εντομολογίας φέρεται ο Αριστοτέλης, στον οποίο αποδίδεται και ο όρος έντομα. Σημαντική ανάπτυξη της εντομολογίας συνέβη κατά τον 17ο αιώνα ως αποτέλεσμα της ανακάλυψης νέων χωρών αφενός και του αξιόλογου έργου φυσιοδιφών όπως οι (Jan Swammerdam), (Charles Bonnet) και άλλων. Από το 19ο αιώνα και μετά η εντομολογία εξελίσσεται σε συνάρτηση με το έργο του Δαρβίνου, καθώς η μελέτη των εντόμων παρείχε πληροφορίες για την εξέλιξη των ειδών γενικότερα. (el)
 • Die Insektenkunde (lat. insectum „Insekt“, wörtlich „das Eingeschnittene“, von insecare „einschneiden“, „einkerben“) oder Entomologie (griech. ἔντομον éntomon „Insekt“, „das Eingeschnittene“, von ἐντέμνειν entémnein „einschneiden“) ist der Zweig der Zoologie, der sich mit den Insekten (Insecta), der artenreichsten Gruppe von Lebewesen, befasst. (de)
 • Entomology (from Ancient Greek ἔντομον (entomon), meaning 'insect', and -λογία (-logia), meaning 'study of') is the scientific study of insects, a branch of zoology. In the past the term "insect" was vaguer, and historically the definition of entomology included the study of terrestrial animals in other arthropod groups or other phyla, such as arachnids, myriapods, earthworms, land snails, and slugs. This wider meaning may still be encountered in informal use. Like several of the other fields that are categorized within zoology, entomology is a taxon-based category; any form of scientific study in which there is a focus on insect-related inquiries is, by definition, entomology. Entomology therefore overlaps with a cross-section of topics as diverse as molecular genetics, behavior, biomechanics, biochemistry, systematics, physiology, developmental biology, ecology, morphology, and paleontology. At some 1.3 million described species, insects account for more than two-thirds of all known organisms, some dating back around 400 million years. They have many kinds of interactions with humans and other forms of life on earth. (en)
 • Entomologio (el la grekaj entomos, insekto kaj logos, scienco) estas fako de bestoscienco kiu studas la insektojn. (eo)
 • Entomologia (grezierazko ἔντομος, entomos, "zatitan ebakita dagoena", hau da "intsektua"; eta -λογία, -logia, "zientzia") intsektuak aztertzen dituen zoologiaren atala da. Sailkaturiko 1,3 milioi espezietatik, intsektuek bi herenak osatzeaz gain, Devoniar garaiera arte, hau da, duela 400 miloi urtera arte, atzera jotzen duen historia dute. Gizakiarekin ez ezik Lurra berarekin ere harreman estua dute eta beraz, entomologia zoologiaren adarrik nagusienetariko bat bilakatu da. Batzuetan, bere barnean, artropodoak (araknidoak, krustazeoak edo miriapodoak) ere ikasi dituzte, baina teknikoki ez da zuzena izan. (eu)
 • La entomología (del griego éntomos, «insecto», y logos, «ciencia»)​ es el estudio científico de los insectos. De cerca de las 1,3 millones de especies descritas, los insectos constituyen más de los dos tercios de todos los seres vivos conocidos​ y, además, tienen una larga historia fósil, ya que su aparición se remonta al Devónico, hace unos 400 millones de años. Tienen muchas formas de interacción con los humanos y con otras formas de vida en la Tierra; es así que la entomología se constituye una especialidad importante dentro de la zoología. La entomología incluye, con frecuencia, el estudio de otros artrópodos, como arácnidos, crustáceos y miriápodos, aunque esta extensión sea técnicamente incorrecta. (es)
 • L'entomologie est la branche de la zoologie dont l'objet est l'étude des insectes. Avec près de 1,3 million d'espèces décrites et existantes actuellement (et près de 10 000 nouvelles espèces inventoriées par an), les insectes constituent la plus grande part de la biodiversité animale (définie par le nombre d'espèces). On estime de 5 à 80 millions d'espèces possibles, ce qui représenterait plus de 80 % des différentes formes de vie animale. Leur biomasse totale serait 300 fois plus importante que la biomasse humaine, quatre fois supérieure à celle des vertébrés, sachant que les insectes sociaux représentent à eux seuls la moitié de la biomasse des insectes. Ils sont apparus il y a plus de 400 millions d'années et ils sont les plus anciens animaux à s'être adaptés à la vie terrestre. Les insectes sont également les premiers animaux complexes à avoir la capacité de voler pour se déplacer. Ils ont de nombreuses interactions avec les humains. Certains insectes entrent en compétition directe pour nos ressources comme les ravageurs en agriculture et en exploitation forestière (sylviculture). D'autres peuvent causer des ennuis de santé majeurs en tant que vecteurs de pathogènes et de maladies infectieuses graves. À l'opposé, ils sont utiles à l'écosystème en tant que pollinisateurs, prédateurs et source de nourriture pour de nombreuses espèces animales. Du point de vue de la recherche fondamentale, les insectes sont d'excellents sujets par leur petite taille et leur cycle de vie relativement court. Ils sont utilisés pour développer et modéliser des concepts biologiques et écologiques complexes comme l'orientation spatiale, la quête de nourriture, la reproduction, la dispersion, la transmission de maladies et pathogènes, la prédation, l'herbivorie, la vie sociale, etc. Ils sont des modèles efficaces et économiques et ils sont utilisés abondamment dans les laboratoires de recherche en sciences. (fr)
 • Brainse bitheolaíochta a bhaineann le gach gné den staidéar ar fheithidí. Mar thoradh ar a dtábhacht, tá fo-bhrainsí ar leith sa bhfeithideolaíocht. Tá cuid de na feithidí tairbheach do dhaoine (mar shampla, iad siúd a phailníonn plandaí bairr) ach is dochrach cuid eile acu, trí bharra a ithe nó galair fhungasacha, víreasacha, is bhaictéaracha a tharchur do phlandaí is daoine. Is féidir go ndéanfaidh siad dochar fíorchostasach. Pléann an fheithideolaíocht fheidhmeach eacnamaíoch le saothrú feithidicídí agus bealaí eile chun feithidí a smachtú. Sa bhfeithideolaíocht mhíochaine, déantar staidéar ar na feithidí a iompraíonn galair cosúil le tífeas, maláire, is suanghalar na hAfraice, chun iad a smachtú. Baintear feidhm as feithidí i dtaighde eolaíoch freisin, agus rinneadh an-dul chun cinn sa ghéineolaíocht trí staidéar ar an gcuil torthaí drosophila. (ga)
 • Secara terbatas, Entomologi adalah ilmu yang mempelajari serangga. Akan tetapi, arti ini seringkali diperluas untuk mencakup ilmu yang mempelajari artropoda (hewan beruas-ruas) lainnya, khususnya laba-laba dan kerabatnya (Arachnida atau Arachnoidea), serta dan kerabatnya ( dan ). Istilah ini berasal dari dua perkataan Latin - entomon bermakna serangga dan logos bermakna ilmu pengetahuan. Ilmuwan yang bergerak di bidang entomologi disebut dengan entomologis. (in)
 • L'entomologia è un ramo della zoologia (a sua volta ramo della biologia) dedicato allo studio degli Esapodi (insetti in senso lato, comprendendo anche le forme primitive degli Esapodi). Date le strette relazioni, gli entomologi estendono spesso il loro interesse e il loro ambito di studio anche ad altri raggruppamenti sistematici del phylum degli Artropodi. È ripartita in diverse sottobranche secondo l'ambito di studio. (it)
 • 昆虫学(こんちゅうがく、英語: entomology)とは、節足動物門の昆虫類を扱う学問。純粋生物学としては動物学の一分野であり、また応用科学としては農学、法医学の一分野である。前者では分類学的な研究が多く、後者では農業への応用を目的として益虫や害虫に分類を行うほか、昆虫が死体へ群生する経緯から死亡時期などを解明するのに利用する。 (ja)
 • 곤충학(昆蟲學, 영어: entomology)은 일반곤충학과 응용곤충학, 두 가지로 구분된다. * 일반곤충학은 분류학, 형태학, 생리학, 생태학, 지리학, 행동학 등 곤충 자체에 관련하여 연구하는 학문이다. * 응용곤충학은 농업곤충학, 산림곤충학, 수산곤충학, 의학곤충학 등 일반곤충학을 기초로 인간과의 이해관계를 중심으로 연구하는 학문이다. (ko)
 • Entomologie is die tak van de zoölogie (dierkunde) die zich bezighoudt met de studie van insecten. De meeste professionele entomologen houden zich om voor de hand liggende redenen vooral bezig met de bestudering en de bestrijding van plaaginsecten, die economische schade aan oogsten of andere voor de mens belangrijke producten veroorzaken. Veel observaties en onderzoek aan economisch niet of minder belangrijke soorten worden, buiten universitaire instituten, nog steeds door liefhebbers gedaan. (nl)
 • Entomologia (z gr. entomon – insekt, owad i logos – wiedza, nauka) – dział zoologii zajmujący się owadami. Dawniej używano także terminu owadoznawstwo. Entomologię można podzielić na: * , zajmującą się m.in. systematyką, anatomią, morfologią, fizjologią, ekologią, ewolucją owadów, * entomologię stosowaną, zajmującą się badaniem owadów wpływających na działalność ludzką (np. rolnictwo, przemysł drzewny, przechowalnictwo, medycyna, kryminalistyka), w tym tzw. szkodników, * * entomologia leśna * * * Działy entomologii: * lepidopterologia – nauka o motylach * - nauka o mszycach * apidologia (apiologia, melitologia) – nauka o pszczołach * koleopterologia – nauka o chrząszczach * odonatologia – nauka o ważkach * trichopterologia – nauka o chruścikach * dipterologia – nauka o muchówkach * hymenopterologia – nauka o błonkówkach * myrmekologia – nauka o mrówkach * sfekologia – nauka o osach Polskie czasopisma entomologiczne: * Wiadomości Entomologiczne (kwartalnik) * Notatki Entomologiczne * Polskie Pismo Entomologiczne (kwartalnik) * Acta Entomologica Silesiana (periodyk naukowy Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego, wychodzi regularnie od 1993 r.) * Dipteron (rocznik, newsletter) * Odonatrix (półrocznik, newsleter) * Trichopteron (newsletter elektroniczny) * (rocznik, ) * Klucze do oznaczania owadów Polski (seria wydawnicza) * Pstrąg & Lipień (entomologia wędkarska, newsletter) * (w przygotowaniu) (pl)
 • Entomologia é a especialidade da biologia que estuda os insetos sob todos os seus aspectos e relações com o homem, as plantas, os animais e o meio-ambiente. Historicamente, a palavra Entomologia é proveniente da união de dois radicais gregos, entomon (ἔντομος, traduzido como "subdividido", "segmentado", "inseto") e -logia (-λογία, sufixo traduzido como "estudo de"), e vem sendo empregada desde Aristóteles (384-322 a.C.) para designar “estudo dos insetos”. Vale ressaltar que em seu livro "Da História dos Animais" Aristóteles classificava como "Entoma" ou insetos (Animale insectum) animais que hoje consideramos distintos como insetos, centopeias e aracnideos. Desta forma, a Entomologia antigamente lidava com mais classes de animais, estando hoje formalmente focada no estudo dos animais pertencentes ao sufilo Hexapoda. A Entomologia é observável em quase todas as culturas, desde os tempos pré-históricos, em especial após o surgimento da agricultura (onde dirigiu-se boa atenção às pragas, criações de abelhas, etc). Atualmente a Entomologia engloba muitas áreas especializadas de estudo, tais como: Morfologia, Fisiologia, Biologia, Ecologia, Taxonomia, Sistemática, Resistência de plantas a insetos, Controle biológico, , Toxicologia, Apicultura, Comportamento, Entomologia Florestal, Entomologia Médica e Veterinária, Entomologia forense, Urbana e Econômica. Especificamente no campo florestal, a entomologia se desenvolveu partindo da implantação dos primeiros reflorestamentos na década de 60, passando a fazer parte da área de pesquisa florestal denominada Proteção Florestal, que abrange o estudo e a prevenção dos incêndios, doenças e pragas florestais. (pt)
 • Entomologi (tidigare även benämnt insektologi) är vetenskapen om insekterna och är således ett delområde av zoologin. Benämningarna entomologi respektive insekt kommer från grekiskans εντομον och latinets insectum, vilka bägge betyder någonting inskuret och syftar på insektskroppens ringar eller leder. En person som arbetar med entomologi kallas entomolog. (sv)
 • Энтомоло́гия (от др.-греч. ἔντομον «насекомое» + λόγος «слово, учение») — раздел зоологии, изучающий насекомых. Поскольку разнообразие насекомых очень велико (более 3 миллионов видов), то и их значение, и число специалистов, их изучающих, также огромно. (ru)
 • 昆虫学是以昆虫为研究对象的科学。从事昆虫研究的人称作昆虫学家。遍及全球的昆虫学家对昆虫进行观察、收集、饲养和试验,他们所进行的研究涵盖了整个生物学规律的范畴,包括进化、生态学、行为学、形态学、生理学、生物化学和遗传学等方面。这些研究的总体特征就是研究的生物体是昆虫。 生物学家选择研究昆虫作为科学研究材料,从中揭开了很多自然之谜,最突出的例子就是以果蝇(Drosophia melanogaster)为材料发展起来的遗传学。以昆虫为研究材料的优点:昆虫易于饲养,生活周期短,能在短时间内获得大量个体;昆虫是的动物,器官和内分泌腺的移植比较容易,无脊椎动物的生理问题很多都是以昆虫为实验材料研究的;昆虫作为研究材料不像灵长类动物容易受到社会和道德约束。 昆虫学家除了从事基础研究、揭示昆虫生长发育之规律外,在很多情况下主要是从事有害昆虫的防治研究及有益昆虫的利用研究。昆虫学家的责任就在于掌握自然规律,控制昆虫、管理昆虫,使其“有害不害,有益更益”。 随着人类的生产活动和科学试验,以及其他基础学科的发展和学科间的交叉渗透,昆虫学已由描述阶段、实验阶段进入分子生物学阶段,正朝着宏观和微观两个方面发展,在学科发展过程中,昆虫学逐渐形成了自己的许多分支学科。 (zh)
 • Ентомоло́гія (від грец. έντομον, εντόμου — «комаха» та λόγος — «слово», «вчення») — наука, що вивчає комах. Інколи це означення набуває ширшого змісту і включає в себе також вивчення інших наземних членистоногих, як-от павуки, скорпіони та кліщі. Загальна ентомологія досліджує будову тіла та життєдіяльність комах, їх індивідуальний розвиток та еволюцію, різноманітність форм, розподіл за екосистемами в часі і просторі, взаємодії з довкіллям. Прикладна ентомологія досліджує комах, які пошкоджують рослини, , , а також збудників хвороб людини, тварин і рослин, або ж комах, що виконують корисну для людини функцію. Основне завдання ентомології — одержання й узагальнення нових знань про світ комах із метою розв'язання питань загальної біології та прикладних завдань захисту людини і рослин від негативного впливу шкідливих комах, охорони ентомофауни як фактора стійкості біоценозів. Охоплює проблеми загальної ентомології і теоретичні розроблення, що сприяють розв'язанню завдань прикладної ентомології. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 59238 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 21634 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 983312023 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:bgcolor
 • #c6dbf7 (en)
dbp:quote
 • "I suppose you are an entomologist?" * What does a entomologist study? "Not quite so ambitious as that, sir. I should like to put my eyes on the individual entitled to that name. No man can be truly called an entomologist, sir; the subject is too vast for any single human intelligence to grasp." (en)
dbp:source
 • Oliver Wendell Holmes, Sr., The Poet at the Breakfast Table (en)
dbp:width
 • 25 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • علم الحشرات (بالإنجليزية: Entomology) فرع رئيسي من علم الحيوان يختص بدراسة الحشرات. ويُسمى المتخصصون في هذا العلم علماء الحشرات؛ وهم يدرسون الحيوانات ذات الصلة بهذا العلم، مثل القُراد والسوس والعناكب والحريش (أم أربعة وأربعين)، وهذه الأنواع هي من الحيوانات المفصلية انظر: الحيوان المفصلي. لقد تطور علم الحشرات سريعًا بعد خمسينيات القرن الثامن عشر عندما أوجد عالم النباتات السويدي كارولوس لينيوس نظامًا مفيدًا لتصنيف النباتات والحيوانات وتسميتها. (ar)
 • L'entomologia (del grec entemtos, «insecte» i logos, «ciència») és la branca de la biologia que estudia els insectes. En un sentit més ampli, inclou també l'estudi d'altres artròpodes com les aranyes i els àcars. (ca)
 • Entomologie (z řeckého εντομος „vyřezaný do sekcí“; entomon hmyz, logos věda) je věda zabývající se studiem hmyzu. Patří mezi biologické, resp. zoologické vědy. Odborník v entomologii se nazývá entomolog, entomoložka. Entomologii lze dělit na základní entomologii a aplikovanou entomologii (lékařská, veterinární, lesnická, zemědělská). (cs)
 • Die Insektenkunde (lat. insectum „Insekt“, wörtlich „das Eingeschnittene“, von insecare „einschneiden“, „einkerben“) oder Entomologie (griech. ἔντομον éntomon „Insekt“, „das Eingeschnittene“, von ἐντέμνειν entémnein „einschneiden“) ist der Zweig der Zoologie, der sich mit den Insekten (Insecta), der artenreichsten Gruppe von Lebewesen, befasst. (de)
 • Entomologio (el la grekaj entomos, insekto kaj logos, scienco) estas fako de bestoscienco kiu studas la insektojn. (eo)
 • Entomologia (grezierazko ἔντομος, entomos, "zatitan ebakita dagoena", hau da "intsektua"; eta -λογία, -logia, "zientzia") intsektuak aztertzen dituen zoologiaren atala da. Sailkaturiko 1,3 milioi espezietatik, intsektuek bi herenak osatzeaz gain, Devoniar garaiera arte, hau da, duela 400 miloi urtera arte, atzera jotzen duen historia dute. Gizakiarekin ez ezik Lurra berarekin ere harreman estua dute eta beraz, entomologia zoologiaren adarrik nagusienetariko bat bilakatu da. Batzuetan, bere barnean, artropodoak (araknidoak, krustazeoak edo miriapodoak) ere ikasi dituzte, baina teknikoki ez da zuzena izan. (eu)
 • La entomología (del griego éntomos, «insecto», y logos, «ciencia»)​ es el estudio científico de los insectos. De cerca de las 1,3 millones de especies descritas, los insectos constituyen más de los dos tercios de todos los seres vivos conocidos​ y, además, tienen una larga historia fósil, ya que su aparición se remonta al Devónico, hace unos 400 millones de años. Tienen muchas formas de interacción con los humanos y con otras formas de vida en la Tierra; es así que la entomología se constituye una especialidad importante dentro de la zoología. La entomología incluye, con frecuencia, el estudio de otros artrópodos, como arácnidos, crustáceos y miriápodos, aunque esta extensión sea técnicamente incorrecta. (es)
 • Secara terbatas, Entomologi adalah ilmu yang mempelajari serangga. Akan tetapi, arti ini seringkali diperluas untuk mencakup ilmu yang mempelajari artropoda (hewan beruas-ruas) lainnya, khususnya laba-laba dan kerabatnya (Arachnida atau Arachnoidea), serta dan kerabatnya ( dan ). Istilah ini berasal dari dua perkataan Latin - entomon bermakna serangga dan logos bermakna ilmu pengetahuan. Ilmuwan yang bergerak di bidang entomologi disebut dengan entomologis. (in)
 • L'entomologia è un ramo della zoologia (a sua volta ramo della biologia) dedicato allo studio degli Esapodi (insetti in senso lato, comprendendo anche le forme primitive degli Esapodi). Date le strette relazioni, gli entomologi estendono spesso il loro interesse e il loro ambito di studio anche ad altri raggruppamenti sistematici del phylum degli Artropodi. È ripartita in diverse sottobranche secondo l'ambito di studio. (it)
 • 昆虫学(こんちゅうがく、英語: entomology)とは、節足動物門の昆虫類を扱う学問。純粋生物学としては動物学の一分野であり、また応用科学としては農学、法医学の一分野である。前者では分類学的な研究が多く、後者では農業への応用を目的として益虫や害虫に分類を行うほか、昆虫が死体へ群生する経緯から死亡時期などを解明するのに利用する。 (ja)
 • 곤충학(昆蟲學, 영어: entomology)은 일반곤충학과 응용곤충학, 두 가지로 구분된다. * 일반곤충학은 분류학, 형태학, 생리학, 생태학, 지리학, 행동학 등 곤충 자체에 관련하여 연구하는 학문이다. * 응용곤충학은 농업곤충학, 산림곤충학, 수산곤충학, 의학곤충학 등 일반곤충학을 기초로 인간과의 이해관계를 중심으로 연구하는 학문이다. (ko)
 • Entomologie is die tak van de zoölogie (dierkunde) die zich bezighoudt met de studie van insecten. De meeste professionele entomologen houden zich om voor de hand liggende redenen vooral bezig met de bestudering en de bestrijding van plaaginsecten, die economische schade aan oogsten of andere voor de mens belangrijke producten veroorzaken. Veel observaties en onderzoek aan economisch niet of minder belangrijke soorten worden, buiten universitaire instituten, nog steeds door liefhebbers gedaan. (nl)
 • Entomologi (tidigare även benämnt insektologi) är vetenskapen om insekterna och är således ett delområde av zoologin. Benämningarna entomologi respektive insekt kommer från grekiskans εντομον och latinets insectum, vilka bägge betyder någonting inskuret och syftar på insektskroppens ringar eller leder. En person som arbetar med entomologi kallas entomolog. (sv)
 • Энтомоло́гия (от др.-греч. ἔντομον «насекомое» + λόγος «слово, учение») — раздел зоологии, изучающий насекомых. Поскольку разнообразие насекомых очень велико (более 3 миллионов видов), то и их значение, и число специалистов, их изучающих, также огромно. (ru)
 • 昆虫学是以昆虫为研究对象的科学。从事昆虫研究的人称作昆虫学家。遍及全球的昆虫学家对昆虫进行观察、收集、饲养和试验,他们所进行的研究涵盖了整个生物学规律的范畴,包括进化、生态学、行为学、形态学、生理学、生物化学和遗传学等方面。这些研究的总体特征就是研究的生物体是昆虫。 生物学家选择研究昆虫作为科学研究材料,从中揭开了很多自然之谜,最突出的例子就是以果蝇(Drosophia melanogaster)为材料发展起来的遗传学。以昆虫为研究材料的优点:昆虫易于饲养,生活周期短,能在短时间内获得大量个体;昆虫是的动物,器官和内分泌腺的移植比较容易,无脊椎动物的生理问题很多都是以昆虫为实验材料研究的;昆虫作为研究材料不像灵长类动物容易受到社会和道德约束。 昆虫学家除了从事基础研究、揭示昆虫生长发育之规律外,在很多情况下主要是从事有害昆虫的防治研究及有益昆虫的利用研究。昆虫学家的责任就在于掌握自然规律,控制昆虫、管理昆虫,使其“有害不害,有益更益”。 随着人类的生产活动和科学试验,以及其他基础学科的发展和学科间的交叉渗透,昆虫学已由描述阶段、实验阶段进入分子生物学阶段,正朝着宏观和微观两个方面发展,在学科发展过程中,昆虫学逐渐形成了自己的许多分支学科。 (zh)
 • Με τον όρο εντομολογία εννοείται η ιδιαίτερη επιστήμη που μελετά τα έντομα. Ουσιαστικά είναι κλάδος της ζωολογίας και μελετάται όχι μόνο από ειδικούς επιστήμονες, αλλά και από ερασιτέχνες, που παρατηρούν την ποικιλία των ειδών, την ιδιορρυθμία των συνηθειών τους και τη δραστηριότητα που αναπτύσσουν, σε σχέση με το περιβάλλον. Η εντομολογία διακρίνεται σε γενική και εφαρμοσμένη, που περιλαμβάνει τη και την . Νεότεροι κλάδοι είναι εκείνοι της γενετικής των εντόμων, της οικολογίας και της βιοχημικής παρατήρησης της συμπεριφοράς των εντόμων. (el)
 • Entomology (from Ancient Greek ἔντομον (entomon), meaning 'insect', and -λογία (-logia), meaning 'study of') is the scientific study of insects, a branch of zoology. In the past the term "insect" was vaguer, and historically the definition of entomology included the study of terrestrial animals in other arthropod groups or other phyla, such as arachnids, myriapods, earthworms, land snails, and slugs. This wider meaning may still be encountered in informal use. (en)
 • L'entomologie est la branche de la zoologie dont l'objet est l'étude des insectes. Avec près de 1,3 million d'espèces décrites et existantes actuellement (et près de 10 000 nouvelles espèces inventoriées par an), les insectes constituent la plus grande part de la biodiversité animale (définie par le nombre d'espèces). On estime de 5 à 80 millions d'espèces possibles, ce qui représenterait plus de 80 % des différentes formes de vie animale. Leur biomasse totale serait 300 fois plus importante que la biomasse humaine, quatre fois supérieure à celle des vertébrés, sachant que les insectes sociaux représentent à eux seuls la moitié de la biomasse des insectes. (fr)
 • Brainse bitheolaíochta a bhaineann le gach gné den staidéar ar fheithidí. Mar thoradh ar a dtábhacht, tá fo-bhrainsí ar leith sa bhfeithideolaíocht. Tá cuid de na feithidí tairbheach do dhaoine (mar shampla, iad siúd a phailníonn plandaí bairr) ach is dochrach cuid eile acu, trí bharra a ithe nó galair fhungasacha, víreasacha, is bhaictéaracha a tharchur do phlandaí is daoine. Is féidir go ndéanfaidh siad dochar fíorchostasach. Pléann an fheithideolaíocht fheidhmeach eacnamaíoch le saothrú feithidicídí agus bealaí eile chun feithidí a smachtú. Sa bhfeithideolaíocht mhíochaine, déantar staidéar ar na feithidí a iompraíonn galair cosúil le tífeas, maláire, is suanghalar na hAfraice, chun iad a smachtú. Baintear feidhm as feithidí i dtaighde eolaíoch freisin, agus rinneadh an-dul chun cinn sa (ga)
 • Entomologia (z gr. entomon – insekt, owad i logos – wiedza, nauka) – dział zoologii zajmujący się owadami. Dawniej używano także terminu owadoznawstwo. Entomologię można podzielić na: * , zajmującą się m.in. systematyką, anatomią, morfologią, fizjologią, ekologią, ewolucją owadów, * entomologię stosowaną, zajmującą się badaniem owadów wpływających na działalność ludzką (np. rolnictwo, przemysł drzewny, przechowalnictwo, medycyna, kryminalistyka), w tym tzw. szkodników, * * entomologia leśna * * * Działy entomologii: Polskie czasopisma entomologiczne: (pl)
 • Entomologia é a especialidade da biologia que estuda os insetos sob todos os seus aspectos e relações com o homem, as plantas, os animais e o meio-ambiente. Historicamente, a palavra Entomologia é proveniente da união de dois radicais gregos, entomon (ἔντομος, traduzido como "subdividido", "segmentado", "inseto") e -logia (-λογία, sufixo traduzido como "estudo de"), e vem sendo empregada desde Aristóteles (384-322 a.C.) para designar “estudo dos insetos”. Vale ressaltar que em seu livro "Da História dos Animais" Aristóteles classificava como "Entoma" ou insetos (Animale insectum) animais que hoje consideramos distintos como insetos, centopeias e aracnideos. Desta forma, a Entomologia antigamente lidava com mais classes de animais, estando hoje formalmente focada no estudo dos animais perte (pt)
 • Ентомоло́гія (від грец. έντομον, εντόμου — «комаха» та λόγος — «слово», «вчення») — наука, що вивчає комах. Інколи це означення набуває ширшого змісту і включає в себе також вивчення інших наземних членистоногих, як-от павуки, скорпіони та кліщі. Загальна ентомологія досліджує будову тіла та життєдіяльність комах, їх індивідуальний розвиток та еволюцію, різноманітність форм, розподіл за екосистемами в часі і просторі, взаємодії з довкіллям. (uk)
rdfs:label
 • Entomology (en)
 • علم الحشرات (ar)
 • Entomologia (ca)
 • Entomologie (cs)
 • Insektenkunde (de)
 • Εντομολογία (el)
 • Entomologio (eo)
 • Entomología (es)
 • Entomologia (eu)
 • Entomologie (fr)
 • Feithideolaíocht (ga)
 • Entomologi (in)
 • 昆虫学 (ja)
 • Entomologia (it)
 • 곤충학 (ko)
 • Entomologie (nl)
 • Entomologia (pl)
 • Entomologia (pt)
 • Энтомология (ru)
 • Entomologi (sv)
 • Ентомологія (uk)
 • 昆虫学 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:education of
is dbo:field of
is dbo:knownFor of
is dbo:occupation of
is dbo:profession of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:data of
is dbp:discipline of
is dbp:distinctions of
is dbp:field of
is dbp:fields of
is dbp:knownFor of
is dbp:occupation of
is dbp:profession of
is dbp:purpose of
is dbp:sub of
is dbp:subDiscipline of
is dbp:topics of
is dbp:type of
is dc:subject of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of