About: Understanding

An Entity of Type: Election, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Understanding is a psychological process related to an abstract or physical object, such as a person, situation, or message whereby one is able to use concepts to model that object.Understanding is a relation between the knower and an object of understanding. Understanding implies abilities and dispositions with respect to an object of knowledge that are sufficient to support intelligent behavior.

Property Value
dbo:abstract
 • الفهم (بالإنجليزية: Understanding)‏هو عملية نفسية متعلقة بشئ مجرد أو بآخر فيزيائي مثل شخص، حالة أو رسالة معينة. حيث أن الفرد يمكن أن يفكر بخصوص هذا الشئ ويستخدم أفكاراً معينة للتعامل بشكل كاف ومفهوم مع هذا الشئ أو الحالة.و قد يعني الفهم إدراك ما يعنيه شخص ما بالقول أو بالعمل، وقد يكون ذلك بالإشارة فهناك لغة الإشارة التي يتفاهم بها البكم، أو بالكلام المبطن الذي يعطي أكثر من معنى.الفهم هو علاقة بين الشخص الذي يفهم وبين الشئ الذي يتم فهمه.هناك مستوى عالي وراقي جداً من التفهم أو التفاهم عن طريق تبادل الخواطر دون النطق بكلمة أو تلميحة ويمكن أن يحدث ذلك عن بعد بين المتحدث والمتلقي. (ar)
 • L'enteniment és la facultat de comprendre d'una manera global que hom relaciona més aviat amb la intuïció que amb la raó. Durant la història de la filosofia, però, se l'ha considerat de diferents maneres: a l'edat mitjana, era la facultat de la funció intel·lectual; amb l'adveniment de l'empirisme era sinònim de percepció, contraposat a la "veritable" coneixença procedent de les dades materials; Kant considerava que si la raó estructura els continguts intel·lectuals, l'enteniment estructura els de l'experiència; Per a Hegel es tracta d'un simple moment interior del desenvolupament dialèctic de la raó. (ca)
 • Verstehen (auch Verständnis genannt) ist das inhaltliche Begreifen eines Sachverhalts, das nicht nur in der bloßen Kenntnisnahme besteht, sondern auch und vor allem in der intellektuellen Erfassung des Zusammenhangs, in dem der Sachverhalt steht. Verstehen bedeutet nach Wilhelm Dilthey, aus äußerlich gegebenen, sinnlich wahrnehmbaren Zeichen ein „Inneres“, Psychisches zu erkennen. Der Begriff „Verstehen“ wird häufig dem Begriff „Erklären“ gegenübergestellt, wobei das genaue Verhältnis beider Begriffe (und Prozesse) zumeist zueinander unklar bleibt. Grundlage des Verstehens ist Verstehbarkeit. (de)
 • El entendimiento o intelección (del latín: intelligere, de inter: entre y legere: elegir, seleccionar, leer) en su sentido más común y tradicional se considera como la facultad de pensar. El verbo raíz hebreo bin tiene el significado básico de “separar” o “distinguir”, y a menudo se traduce “entender” o “discernir”. Lo mismo sucede con el término griego sy‧ní‧ē‧mi.​ Se trata de la capacidad que tiene la mente de una persona para discernir cómo se relacionan entre sí las partes formativas o aspectos informativos de un asunto cualitativo e integrarlas. Es la capacidad de un sujeto para aprender el concepto o sustancia subyacente en un objeto. El entendimiento permite a la persona ponerse en contacto con el mundo como realidad, captando su estructura y significado. (es)
 • La compréhension (également appelée noûs) est un processus psychologique lié à un objet physique ou abstrait tel que la personne, la situation ou le message selon lequel une personne est capable de réfléchir et d’utiliser des concepts pour traiter cet objet de manière appropriée. La compréhension est la relation entre celui qui connaît et l’objet de la compréhension. Elle implique des capacités et des dispositions par rapport à un objet de connaissance suffisant afin de produire un comportement intelligent.Une compréhension constitue la limite d’une conceptualisation. Comprendre quelque chose signifie l’avoir conceptualisée dans une certaine mesure. Réfléchir demande généralement une capacité cognitive et intellectuelle, au-delà du fait qu’elle soit accessible par tout être «bien constitué ». Une réflexion poussée, qui nécessite une culture et une information, permet d’aboutir à des résultats sensés et cohérents. Certains troubles de l’attention peuvent altérer la concentration et la réflexion profonde. Certaines personnes utilisent leur réflexion pour aboutir à des raisonnements jugés stupides, leur réflexion est considérée comme superficielle et inutile. (fr)
 • Understanding is a psychological process related to an abstract or physical object, such as a person, situation, or message whereby one is able to use concepts to model that object.Understanding is a relation between the knower and an object of understanding. Understanding implies abilities and dispositions with respect to an object of knowledge that are sufficient to support intelligent behavior. Understanding is often, though not always, related to learning concepts, and sometimes also the theory or theories associated with those concepts. However, a person may have a good ability to predict the behavior of an object, animal or system—and therefore may, in some sense, understand it—without necessarily being familiar with the concepts or theories associated with that object, animal, or system in their culture. They may have developed their own distinct concepts and theories, which may be equivalent, better or worse than the recognized standard concepts and theories of their culture. Thus, understanding is correlated with the ability to make inferences. (en)
 • ( 다른 뜻에 대해서는 이해 (동음이의) 문서를 참고하십시오.) 이해(理解, 문화어: 리해)는 사람, 상황, 메시지와 같은 추상적이거나 물리적인 물체에 관한 심리학적 프로세스이다. 곧, 사건의 이유, 원인, 의미를 올바르게 알아내는 것을 가리킨다. 이해는 개념화를 제한하는 것을 말한다. 다시 말해, 무언가를 이해하려면 이를 주어진 척도로 개념화할 필요가 있다. (ko)
 • 理解(りかい英語Understanding)とは、 * 物事の道理を悟り、知ること。また意味をのみこむこと。 * (自分以外の人の)気持ちや立場をわかること。 (ja)
 • La comprensione (dal latino comprehensio -onis) è un processo psicologico relativo a un oggetto astratto o fisico, in base al quale si è in grado di utilizzare concetti per modellare quell'oggetto: implica capacità e disposizioni rispetto sull'oggetto di conoscenza sufficienti a sostenere un comportamento intelligente. La comprensione è spesso, anche se non sempre, correlata ai concetti di apprendimento e talvolta anche alla teoria o alle teorie associate a tali concetti. Tuttavia, una persona può avere una buona capacità di prevedere il comportamento di un oggetto, animale o sistema - e quindi può, in un certo senso, comprenderlo - senza necessariamente avere familiarità con i concetti o le teorie associate a quell'oggetto, animale o sistema nella loro cultura. Potrebbero aver sviluppato i propri concetti e teorie distinti, che possono essere equivalenti, migliori o peggiori dei concetti e delle teorie standard riconosciuti della loro cultura. Pertanto, la comprensione è correlata alla capacità di fare inferenze, ovvero l'atto e la capacità di capire, cioè di "afferrare" (cum-prehendo, cioè "afferro insieme cose che stanno dinanzi a me") con la ragione un contenuto conoscitivo. (it)
 • Osoba X rozumie przedmiot Y, gdy zna sens przedmiotu Y. W szczególności osoba X rozumie wyrażenie Y, gdy zna sens wyrażenia Y. Zwłaszcza w pierwszym znaczeniu pojęcie "rozumienia" stało się przedmiotem szczególnego zainteresowania nie tylko pragmatyki logicznej, ale też pewnych kierunków filozoficznych (hermeneutyka) oraz metodologii nauk humanistycznych, zwłaszcza historycznych. Dla metodologii nauk humanistycznych szczególne znaczenie ma bowiem interpretacja, czyli proces czynności prowadzących do zrozumienia danego przedmiotu. (pl)
 • Begrijpen is een mentaal proces waarbij verband wordt gelegd tussen oorzaak en gevolg. De mate waarin er sprake is van een werkelijk begrip is daarnaast afhankelijk van in hoeverre de context hierbij betrokken wordt. (nl)
 • Понима́ние — универсальная операция мышления, связанная с усвоением нового содержания, включением его в систему устоявшихся идей и представлений. В психолингвистике понимание трактуется преимущественно как результат смыслового восприятия речевого сообщения. (ru)
 • A compreensão (do termo latino comprehensione) é um processo psicológico que indica o entendimento do significado de algo. De acordo com a taxonomia de Bloom, é uma das habilidades do domínio cognitivo que solicitam a interpretação de um contexto, ou imprimem, a ele, um significado. (pt)
 • 理解(Understanding),又称为领会、了解、懂得、思维作用(intellection),是指一种心理过程,与诸如人、情形或讯息之类的某种抽象的或的对象相关,藉此一个人能够对其加以思考,并且运用概念对该对象加以适当的处理。 理解乃是概念表达(又称为概念化)的界线。理解某一事物,也就是已经对该事物实现了一定程度的概念表达或者说概念化。 (zh)
 • Розумі́ння — психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту. У психолінгвістиці розуміння трактується переважно як результат сприйняття мовного повідомлення. (uk)
dbo:wikiPageID
 • 216180 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 18893 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1098840296 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الفهم (بالإنجليزية: Understanding)‏هو عملية نفسية متعلقة بشئ مجرد أو بآخر فيزيائي مثل شخص، حالة أو رسالة معينة. حيث أن الفرد يمكن أن يفكر بخصوص هذا الشئ ويستخدم أفكاراً معينة للتعامل بشكل كاف ومفهوم مع هذا الشئ أو الحالة.و قد يعني الفهم إدراك ما يعنيه شخص ما بالقول أو بالعمل، وقد يكون ذلك بالإشارة فهناك لغة الإشارة التي يتفاهم بها البكم، أو بالكلام المبطن الذي يعطي أكثر من معنى.الفهم هو علاقة بين الشخص الذي يفهم وبين الشئ الذي يتم فهمه.هناك مستوى عالي وراقي جداً من التفهم أو التفاهم عن طريق تبادل الخواطر دون النطق بكلمة أو تلميحة ويمكن أن يحدث ذلك عن بعد بين المتحدث والمتلقي. (ar)
 • L'enteniment és la facultat de comprendre d'una manera global que hom relaciona més aviat amb la intuïció que amb la raó. Durant la història de la filosofia, però, se l'ha considerat de diferents maneres: a l'edat mitjana, era la facultat de la funció intel·lectual; amb l'adveniment de l'empirisme era sinònim de percepció, contraposat a la "veritable" coneixença procedent de les dades materials; Kant considerava que si la raó estructura els continguts intel·lectuals, l'enteniment estructura els de l'experiència; Per a Hegel es tracta d'un simple moment interior del desenvolupament dialèctic de la raó. (ca)
 • Verstehen (auch Verständnis genannt) ist das inhaltliche Begreifen eines Sachverhalts, das nicht nur in der bloßen Kenntnisnahme besteht, sondern auch und vor allem in der intellektuellen Erfassung des Zusammenhangs, in dem der Sachverhalt steht. Verstehen bedeutet nach Wilhelm Dilthey, aus äußerlich gegebenen, sinnlich wahrnehmbaren Zeichen ein „Inneres“, Psychisches zu erkennen. Der Begriff „Verstehen“ wird häufig dem Begriff „Erklären“ gegenübergestellt, wobei das genaue Verhältnis beider Begriffe (und Prozesse) zumeist zueinander unklar bleibt. Grundlage des Verstehens ist Verstehbarkeit. (de)
 • ( 다른 뜻에 대해서는 이해 (동음이의) 문서를 참고하십시오.) 이해(理解, 문화어: 리해)는 사람, 상황, 메시지와 같은 추상적이거나 물리적인 물체에 관한 심리학적 프로세스이다. 곧, 사건의 이유, 원인, 의미를 올바르게 알아내는 것을 가리킨다. 이해는 개념화를 제한하는 것을 말한다. 다시 말해, 무언가를 이해하려면 이를 주어진 척도로 개념화할 필요가 있다. (ko)
 • 理解(りかい英語Understanding)とは、 * 物事の道理を悟り、知ること。また意味をのみこむこと。 * (自分以外の人の)気持ちや立場をわかること。 (ja)
 • Osoba X rozumie przedmiot Y, gdy zna sens przedmiotu Y. W szczególności osoba X rozumie wyrażenie Y, gdy zna sens wyrażenia Y. Zwłaszcza w pierwszym znaczeniu pojęcie "rozumienia" stało się przedmiotem szczególnego zainteresowania nie tylko pragmatyki logicznej, ale też pewnych kierunków filozoficznych (hermeneutyka) oraz metodologii nauk humanistycznych, zwłaszcza historycznych. Dla metodologii nauk humanistycznych szczególne znaczenie ma bowiem interpretacja, czyli proces czynności prowadzących do zrozumienia danego przedmiotu. (pl)
 • Begrijpen is een mentaal proces waarbij verband wordt gelegd tussen oorzaak en gevolg. De mate waarin er sprake is van een werkelijk begrip is daarnaast afhankelijk van in hoeverre de context hierbij betrokken wordt. (nl)
 • Понима́ние — универсальная операция мышления, связанная с усвоением нового содержания, включением его в систему устоявшихся идей и представлений. В психолингвистике понимание трактуется преимущественно как результат смыслового восприятия речевого сообщения. (ru)
 • A compreensão (do termo latino comprehensione) é um processo psicológico que indica o entendimento do significado de algo. De acordo com a taxonomia de Bloom, é uma das habilidades do domínio cognitivo que solicitam a interpretação de um contexto, ou imprimem, a ele, um significado. (pt)
 • 理解(Understanding),又称为领会、了解、懂得、思维作用(intellection),是指一种心理过程,与诸如人、情形或讯息之类的某种抽象的或的对象相关,藉此一个人能够对其加以思考,并且运用概念对该对象加以适当的处理。 理解乃是概念表达(又称为概念化)的界线。理解某一事物,也就是已经对该事物实现了一定程度的概念表达或者说概念化。 (zh)
 • Розумі́ння — психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту. У психолінгвістиці розуміння трактується переважно як результат сприйняття мовного повідомлення. (uk)
 • El entendimiento o intelección (del latín: intelligere, de inter: entre y legere: elegir, seleccionar, leer) en su sentido más común y tradicional se considera como la facultad de pensar. El verbo raíz hebreo bin tiene el significado básico de “separar” o “distinguir”, y a menudo se traduce “entender” o “discernir”. Lo mismo sucede con el término griego sy‧ní‧ē‧mi.​ (es)
 • La compréhension (également appelée noûs) est un processus psychologique lié à un objet physique ou abstrait tel que la personne, la situation ou le message selon lequel une personne est capable de réfléchir et d’utiliser des concepts pour traiter cet objet de manière appropriée. La compréhension est la relation entre celui qui connaît et l’objet de la compréhension. Elle implique des capacités et des dispositions par rapport à un objet de connaissance suffisant afin de produire un comportement intelligent.Une compréhension constitue la limite d’une conceptualisation. Comprendre quelque chose signifie l’avoir conceptualisée dans une certaine mesure. (fr)
 • Understanding is a psychological process related to an abstract or physical object, such as a person, situation, or message whereby one is able to use concepts to model that object.Understanding is a relation between the knower and an object of understanding. Understanding implies abilities and dispositions with respect to an object of knowledge that are sufficient to support intelligent behavior. (en)
 • La comprensione (dal latino comprehensio -onis) è un processo psicologico relativo a un oggetto astratto o fisico, in base al quale si è in grado di utilizzare concetti per modellare quell'oggetto: implica capacità e disposizioni rispetto sull'oggetto di conoscenza sufficienti a sostenere un comportamento intelligente. (it)
rdfs:label
 • Understanding (en)
 • فهم (إدراك) (ar)
 • Enteniment (ca)
 • Verstehen (de)
 • Entendimiento (es)
 • Compréhension (fr)
 • Comprensione (it)
 • 이해 (ko)
 • 理解 (ja)
 • Rozumienie (pl)
 • Begrijpen (nl)
 • Compreensão (pt)
 • Понимание (ru)
 • Розуміння (uk)
 • 理解 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License