Paranormal events are purported phenomena described in popular culture, folk, and other non-scientific bodies of knowledge, whose existence within these contexts is described as beyond normal experience or scientific explanation.

Property Value
dbo:abstract
 • الخارق أو الخوارق أو الظاهرة الخارقة أو الظواهر الخارقة أو الخارق للطبيعة هى ظواهر موصوفة في الثقافات العامة والفلكلور، وأيضًا مجالات من المعرفة غير العلمية، والتي وُصِف وجودها بأنه يتجاوز التجربة والتفسير العلمي. تختلف الظواهر الخارقة عن المفاهيم الافتراضية مثل المادة المظلمة والطاقة المظلمة. وعلى عكس الظواهر الخارقة، تستند هذه المفاهيم الافتراضية على الملاحظات التجريبية والبيانات التجريبية المكتسبة من خلال المنهج العلمي. تشمل المعتقدات الخارقة البارزة تلك التي تتعلق بالتخاطر والإدراك خارج الحواس، والعلوم الزائفة المتعلقة واليوفولوجي وعلم دراسة الحيوانات الخفية. (ar)
 • Paranormálním jevem se nazývají skutečnosti, pro které není známo racionální vysvětlení. Paranormální jevy jsou často pro svou mohutnou iracionální složku kontroverzním tématem. Existují různé pokusy o vysvětlení paranormálních jevů, například: 1. * Jde o lidské halucinace způsobené působením (atmosférou) místa např. opuštěný dům nebo hrad.[zdroj?] 2. * Jedná se o lidmi nastražené pasti, které mají za úkol odlákat ostatní od věcí nebo tajemství, která se zde ukrývají. Zajímavým příkladem je fáma o havárii UFO v roce 1947 v Roswellu, kolem které vznikla doslova mytologie o mimozemských návštěvnících. Ve skutečnosti byla fáma rozšířena americkou armádou za účelem utajení vojenského projektu Mogul, který měl monitorovat případné raketové aktivity Sovětského svazu.[zdroj?] (cs)
 • Els fenòmens paranormales o anòmals són aquells que no tenen una base psíquica determinada o d'origen fosc. Els seus estudiosos s'anomenen parapsicòlegs o metapsíquics. El terme "metapsicologia" fou inventat per Sigmund Freud per designar la psicologia per ell constituïda, considerada en la seva dimensió més teòrica. Els models conceptuals que elabora poden ser, per exemple, la ficció d'un aparell psíquic dividit en subestructures, la teoria dels instints, el procés de la repressió, etc. (ca)
 • Paranormaleco (el la latina: para, apud, kontraŭ, kompare al) estas eco, kiu indikas flankeniĝon de normaleco, rilaton al diversaj misteraĵoj kiel antaŭscio de okazaĵoj, nome rekta komuniko de pensoj, nifoj. Tiu fakaro restas ekster la scienco, kies asertoj povas esti konstatataj. Tiuj sintenoj rilatas al koncepto de supernaturo. (eo)
 • Paranormal events are purported phenomena described in popular culture, folk, and other non-scientific bodies of knowledge, whose existence within these contexts is described as beyond normal experience or scientific explanation. Proposals regarding the paranormal are different from scientific hypotheses or speculations extrapolated from scientific evidence because scientific ideas are grounded in empirical observations and experimental data gained through the scientific method. In contrast, those who argue for the existence of the paranormal explicitly do not base their arguments on empirical evidence but rather on anecdote, testimony, and suspicion. Notable paranormal beliefs include those that pertain to extrasensory perception (for example, telepathy), spiritualism and the pseudosciences of ghost hunting, cryptozoology, and ufology. (en)
 • Paranormal als Adjektiv, substantiviert Paranormalität (griech. παρά para, im übertragenen Sinn ‚gegen‘ ‚wider‘ ‚im Vergleich mit‘ ‚neben‘) bezeichnet etwas nicht auf natürliche Weise Erklärbares oder Übersinnliches. Die Parapsychologie befasst sich mit der Erforschung vermeintlich paranormaler Phänomene (Psi-Phänomene). (de)
 • Paranormal o fenómenos paranormales (del gr. παρά, pará, «al lado, al margen» y el adjetivo «normal») son términos usados para dar nombre a cierta clase de experiencias que se encuentran al margen del campo de las experiencias normales explicables científicamente. Los fenómenos paranormales no son asimilables a otros fenómenos no completamente entendidos, como, por ejemplo, la energía oscura. La comunidad científica considera que no existe evidencia que apoye el conjunto de creencias que se engloban dentro de la etiqueta "paranormal", considerándolas pseudocientíficas.​ (es)
 • Fenomeno paranormalak (at edo kanpo esan nahi duen para- grekerako aurrizkitik, "normaltasunetik at dauden fenomenoak") indarrean dauden teoria zientifikoen arabera itxuraz berehalako azalpena ez duten fenomenoak dira, bereziki pertsona eta animalien aparteko ahalmenekin loturik (, psikokinesia, telepatia eta abar), baina orohar azterketa zientifiko batez ikertu daitezkeenak, eta saiakuntzaa, naturaz gaindiko fenomenoak ez bezala. Parapsikologia izeneko jakintza arloaren bitartez aztertzen dira. (eu)
 • Paranormal dalam pandangan masyarakat selama ini adalah seseorang yang menggunakan kekuatan indra keenam untuk melihat sesuatu yang jauh ke depan. Namun ada orang-orang tertentu yang sanggup melakukan hal itu dan mampu melihat sesuatu yang tidak mampu dilihat oleh orang kebanyakan. "Orang-orang tertentu" inilah yang terlanjur disebut paranormal. Penggunaan istilah "paranormal" telah berkembang untuk merujuk pada "hal-hal yang bersifat klenik atau magis". Sebagai contoh "paranormalis" (orang yang mengaku paranormal). (in)
 • Le paranormal est un terme utilisé pour qualifier un ensemble de phénomènes supposés qui ne sont ni observables, ni explicables scientifiquement. Ces phénomènes paranormaux sont l'objet d'étude de la parapsychologie. Le préfixe « para » désignant quelque chose qui est à côté, en marge de la « normale », laquelle peut faire référence au consensus scientifique ou la normalité. Puisque ces dits phénomènes n'ont aucune preuve d'existence, l'imagination et les suppositions ont le champ libre. Les initiateurs de la parapsychologie se sont donné comme objectif d'étudier d'une manière scientifique ce qu'ils considèrent comme des perceptions extra-sensorielles et de la psychokinèse. Malgré l'existence de laboratoires de parapsychologie dans certaines universités, notamment en Grande-Bretagne, mais aussi en France, le paranormal peut être considéré comme un sujet d'étude peu sérieux, et la parapsychologie une pseudo-science. Néanmoins il semble que davantage d'universitaires s'y intéressent, notamment grâce aux progrès de la psychologie cognitive et des neurosciences.[source insuffisante] Le paranormal est parfois associé à des activités lucratives, comme lors du salon spécialisé « Paranormal Salon ». (fr)
 • Il termine paranormale si applica a quei fenomeni (detti anche anomali) che risultano contrari alle leggi della fisica e agli assunti scientifici e che, se misurati secondo il metodo scientifico, sono risultati inesistenti o, nel caso di fenomeno esistente, comunque spiegabili sulla base delle conoscenze attuali. Secondo i parapsicologi, invece, esisterebbero fenomeni non spiegabili in base alle leggi scientifiche attuali e la maggioranza dei parapsicologi si aspetta che future ricerche spieghino queste anomalie anche se ritengono che non saranno spiegabili fino a che non verrà operata una rivoluzione nella scienza attuale. La definizione di fenomeno anomalo è data dagli stessi parapsicologi poiché si tratterebbe di fenomeni difficilmente spiegabili sulla base dei modelli scientifici attuali. La scienza non riconosce l'esistenza del paranormale i cui fenomeni sono, ad oggi, non provati.. Le associazioni che conducono ricerche e operano controlli sui presunti fenomeni paranormali, come l'italiana CICAP, hanno analoga posizione rilevando come ad oggi nessun fenomeno paranormale è mai stato provato come esistente. (it)
 • 超常現象(ちょうじょうげんしょう、英語 paranormal phenomena)とは、現在までの自然科学の知見では説明できない現象のことである。 (ja)
 • 초상현상(超常現象)은 현재까지 자연 과학의 연구 결과에서는 설명되지 않는 현상을 말한다. (ko)
 • Paranormale verschijnselen zijn vermeende bovennatuurlijke verschijnselen, die niet wetenschappelijk verklaard zouden kunnen worden; of ook bovenzintuiglijke verschijnselen, om aan te geven dat de verschijnselen niet met de normale zintuigen waargenomen worden (het voorvoegsel para betekent 'naast' of 'voorbij'). Veel wetenschappers staan sceptisch tegenover dergelijke verschijnselen. Voorbeelden van paranormale fenomenen zijn telepathie, telekinese en spoken. De parapsychologie is een controversiële discipline die onderzoekt of de menselijke geest in staat is tot het paranormale. Een bekende bioloog-filosoof die onderzoek doet naar paranormale verschijnselen is Rupert Sheldrake. Iemand die regelmatig claimt paranormale waarnemingen te doen, wordt in het westen een medium of paragnost genoemd. Omdat er voor het bestaan van paranormale waarneming geen wetenschappelijk bewijs bestaat, is het niet mogelijk de betrouwbaarheid van een medium of paragnost wetenschappelijk vast te stellen. Mensen die zich tot mediums of paragnosten wenden voor advies doen dit doorgaans in goed vertrouwen, vaak als aanvulling op- of als alternatief voor medisch of psychologisch advies. Er bestaat enige controverse aangaande paranormale dienstverlening, omdat hier - anders dan in medische disciplines - geen wettelijke richtlijnen van toepassing zijn, terwijl vanuit de paranormale waarneming soms wel een medische indicatie wordt geclaimd. (nl)
 • Zjawiska paranormalne, określane też jako parapsychologiczne, parapsychiczne, nadprzyrodzone i nadnaturalne, lub zgodnie z najnowszą terminologią: anomalne zjawiska mentalne – umiejętności lub zjawiska, których istnienie nie zostało potwierdzone eksperymentem naukowym i których istnienie wydaje się sprzeczne z panującymi obecnie teoriami naukowymi, lecz ich badaniem zajmują się parapsycholodzy. (pl)
 • Paranormal é um termo empregado para descrever as proposições de uma grande variedade de fenômenos cujas causas ou mecanismos não podem ser explicados pelo atual estágio do conhecimento científico e que são atribuídos a forças desconhecidas, em especial, forças psíquicas. São considerados paranormais os eventos sem evidências, ou baseados em evidências anedóticas e que, portanto, são considerados pseudocientíficos. (pt)
 • Паранорма́льные явле́ния, иноро́дные явления или анома́льные явления — психофизические феномены, существование которых не имеет научных доказательств, которые не имеют научного объяснения и находятся за пределами современной научной картины мира. К ним относят только те феномены, существование которых не является доказанным: напр. аура человека, телепатия, телекинез, полтергейст, левитация, солнцеедство и многие другие.С другой стороны, такое явление, как шаровая молния не относят к аномальным явлениям, хотя она и остаётся необъяснённым явлением — поскольку её существование не ставится под сомнение. Существуют фонды, которые занимаются проверкой существования паранормальных явлений с помощью научного метода. В частности, существует Фонд Джеймса Рэнди, готовый выплатить миллион долларов любому, кто пройдёт испытание и продемонстрирует паранормальное явление. В России есть аналогичная премия — Премия имени Гарри Гудини. Условия испытаний в таких фондах прозрачны и обговариваются заранее с испытуемым, что можно считать демонстрацией явления, а что нет. Однако за более чем полвека существования таких испытаний, хотя их и проходят десятки человек в год, еще ни одному испытуемому не удалось продемонстрировать паранормальное явление. Как правило, все паранормальные явления объясняются с помощью законов физики, химии или знаний об ошибках человеческого мышления и памяти. Например, очень часто встречается ситуация, когда человек ожидает звонка от другого человека, и этот звонок случается: однако это ошибка памяти, , когда «предсказание звонка» записывается в память человека задним числом, после того, как «предсказанное» событие случилось. Наука в своей области не обнаружила подтверждения существования паранормальных явлений. (ru)
 • Paranormal (av para-; parallellt med, i motsats till) är ett adjektiv som används för att beteckna en företeelse som inte är "normal". I det svenska språket används ordet ofta synonymt med övernaturlig, det vill säga ett fenomen som inte kan förklaras med normala vetenskapliga metoder. I detta sammanhang bör man skilja på sådant som vetenskapen accepterar som påvisbart, men för vilket det, för närvarande, inte finns några accepterade vetenskapliga förklaringar, och sådant som man inte har kunnat påvisa under vetenskapligt kontrollerade förhållanden. Paranormala fenomen kan dock studeras med vetenskapliga metoder. Vanligtvis brukar ordet paranormalt endast användas för den senare kategorin. En skeptiker hävdar att man inte kan bekräfta paranormala fenomens existens eftersom det saknas vetenskapliga bevis. Det finns naturvetenskapliga och rationella argument som på olika sätt dokumenterat vad de uppfattar som paranormala fenomen; de allra flesta fallen har enligt fysik och psykologi helt naturliga förklaringsmodeller eller hävdas vara rena förfalskningar. [källa behövs] (sv)
 • Паранорма́льні я́вища — загальний термін, що описує події, яких немає змоги виміряти, повторити, чи провести , тому ці явища, з точки зору , не мають великої цінності. Варто зазначити, що багато з тих речей, що ще сотню літ тому відносили до розряду нездійснених, сьогодні для нас є . Оскільки паранормальні явища, такі як зустрічі з НЛО, кола на полях, передбачення майбутнього, не можливо відтворити, велику роль відіграє довіра до очевидця таких подій. Хоча паранормальними явищами цікавляться багато вчених та наукових товариств, які намагаються знайти докази на підтвердження своїх гіпотез, але ставлення офіційної науки до цього феномену негативне. До розряду паранормальних явищ відносяться телепатія, полтерґейст, зустрічі з прибульцями, одержимість дияволом, здатність людей долати земне тяжіння (левітація), здатність до запалення поглядом та інше. (uk)
 • 超常現象(英語:Paranormal),又稱靈異現象,是指與科學和常識相互矛盾的現象。因為超常現象無法用已存在的邏輯架構、或普遍被接受的現實知識來解釋。 這些真實性並未確定的現象,通常不被主流的科學家所承認。這些「難以再現」的超常現象被認為是偽科學,有一部分是因為科學是需要能重現、重製的現象來證實的。 這些包含擁有特異功能的人類(預知、透視、),以及在偶然的情況下發生,但無法以常理來說明的事件,例如:圖坦卡門的詛咒、等。 也有其他的類似現象被認定為確有其事,卻無法立即解釋。例如,許多人皆曾看過不明飛行物(UFO);但彼此對不明飛行物的解釋卻有很大差異。通古斯大爆炸與王恭廠大爆炸是一種明顯且無法否認的超常現象,但是關於爆炸的原因,卻從彗星到超空間撕裂(cross-dimensional rips)的解釋都有。 此外,也有人指出超常(Paranormal)這個詞彙,在過去是被當成是宗教上諸多不可解的神秘現象,相對於自然科學(Natural science)所衍生的超自然(Supernatural)的代換詞彙。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 156861 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 68651 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985783498 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الخارق أو الخوارق أو الظاهرة الخارقة أو الظواهر الخارقة أو الخارق للطبيعة هى ظواهر موصوفة في الثقافات العامة والفلكلور، وأيضًا مجالات من المعرفة غير العلمية، والتي وُصِف وجودها بأنه يتجاوز التجربة والتفسير العلمي. تختلف الظواهر الخارقة عن المفاهيم الافتراضية مثل المادة المظلمة والطاقة المظلمة. وعلى عكس الظواهر الخارقة، تستند هذه المفاهيم الافتراضية على الملاحظات التجريبية والبيانات التجريبية المكتسبة من خلال المنهج العلمي. تشمل المعتقدات الخارقة البارزة تلك التي تتعلق بالتخاطر والإدراك خارج الحواس، والعلوم الزائفة المتعلقة واليوفولوجي وعلم دراسة الحيوانات الخفية. (ar)
 • Els fenòmens paranormales o anòmals són aquells que no tenen una base psíquica determinada o d'origen fosc. Els seus estudiosos s'anomenen parapsicòlegs o metapsíquics. El terme "metapsicologia" fou inventat per Sigmund Freud per designar la psicologia per ell constituïda, considerada en la seva dimensió més teòrica. Els models conceptuals que elabora poden ser, per exemple, la ficció d'un aparell psíquic dividit en subestructures, la teoria dels instints, el procés de la repressió, etc. (ca)
 • Paranormaleco (el la latina: para, apud, kontraŭ, kompare al) estas eco, kiu indikas flankeniĝon de normaleco, rilaton al diversaj misteraĵoj kiel antaŭscio de okazaĵoj, nome rekta komuniko de pensoj, nifoj. Tiu fakaro restas ekster la scienco, kies asertoj povas esti konstatataj. Tiuj sintenoj rilatas al koncepto de supernaturo. (eo)
 • Paranormal als Adjektiv, substantiviert Paranormalität (griech. παρά para, im übertragenen Sinn ‚gegen‘ ‚wider‘ ‚im Vergleich mit‘ ‚neben‘) bezeichnet etwas nicht auf natürliche Weise Erklärbares oder Übersinnliches. Die Parapsychologie befasst sich mit der Erforschung vermeintlich paranormaler Phänomene (Psi-Phänomene). (de)
 • Paranormal o fenómenos paranormales (del gr. παρά, pará, «al lado, al margen» y el adjetivo «normal») son términos usados para dar nombre a cierta clase de experiencias que se encuentran al margen del campo de las experiencias normales explicables científicamente. Los fenómenos paranormales no son asimilables a otros fenómenos no completamente entendidos, como, por ejemplo, la energía oscura. La comunidad científica considera que no existe evidencia que apoye el conjunto de creencias que se engloban dentro de la etiqueta "paranormal", considerándolas pseudocientíficas.​ (es)
 • Fenomeno paranormalak (at edo kanpo esan nahi duen para- grekerako aurrizkitik, "normaltasunetik at dauden fenomenoak") indarrean dauden teoria zientifikoen arabera itxuraz berehalako azalpena ez duten fenomenoak dira, bereziki pertsona eta animalien aparteko ahalmenekin loturik (, psikokinesia, telepatia eta abar), baina orohar azterketa zientifiko batez ikertu daitezkeenak, eta saiakuntzaa, naturaz gaindiko fenomenoak ez bezala. Parapsikologia izeneko jakintza arloaren bitartez aztertzen dira. (eu)
 • Paranormal dalam pandangan masyarakat selama ini adalah seseorang yang menggunakan kekuatan indra keenam untuk melihat sesuatu yang jauh ke depan. Namun ada orang-orang tertentu yang sanggup melakukan hal itu dan mampu melihat sesuatu yang tidak mampu dilihat oleh orang kebanyakan. "Orang-orang tertentu" inilah yang terlanjur disebut paranormal. Penggunaan istilah "paranormal" telah berkembang untuk merujuk pada "hal-hal yang bersifat klenik atau magis". Sebagai contoh "paranormalis" (orang yang mengaku paranormal). (in)
 • 超常現象(ちょうじょうげんしょう、英語 paranormal phenomena)とは、現在までの自然科学の知見では説明できない現象のことである。 (ja)
 • 초상현상(超常現象)은 현재까지 자연 과학의 연구 결과에서는 설명되지 않는 현상을 말한다. (ko)
 • Zjawiska paranormalne, określane też jako parapsychologiczne, parapsychiczne, nadprzyrodzone i nadnaturalne, lub zgodnie z najnowszą terminologią: anomalne zjawiska mentalne – umiejętności lub zjawiska, których istnienie nie zostało potwierdzone eksperymentem naukowym i których istnienie wydaje się sprzeczne z panującymi obecnie teoriami naukowymi, lecz ich badaniem zajmują się parapsycholodzy. (pl)
 • Paranormal é um termo empregado para descrever as proposições de uma grande variedade de fenômenos cujas causas ou mecanismos não podem ser explicados pelo atual estágio do conhecimento científico e que são atribuídos a forças desconhecidas, em especial, forças psíquicas. São considerados paranormais os eventos sem evidências, ou baseados em evidências anedóticas e que, portanto, são considerados pseudocientíficos. (pt)
 • 超常現象(英語:Paranormal),又稱靈異現象,是指與科學和常識相互矛盾的現象。因為超常現象無法用已存在的邏輯架構、或普遍被接受的現實知識來解釋。 這些真實性並未確定的現象,通常不被主流的科學家所承認。這些「難以再現」的超常現象被認為是偽科學,有一部分是因為科學是需要能重現、重製的現象來證實的。 這些包含擁有特異功能的人類(預知、透視、),以及在偶然的情況下發生,但無法以常理來說明的事件,例如:圖坦卡門的詛咒、等。 也有其他的類似現象被認定為確有其事,卻無法立即解釋。例如,許多人皆曾看過不明飛行物(UFO);但彼此對不明飛行物的解釋卻有很大差異。通古斯大爆炸與王恭廠大爆炸是一種明顯且無法否認的超常現象,但是關於爆炸的原因,卻從彗星到超空間撕裂(cross-dimensional rips)的解釋都有。 此外,也有人指出超常(Paranormal)這個詞彙,在過去是被當成是宗教上諸多不可解的神秘現象,相對於自然科學(Natural science)所衍生的超自然(Supernatural)的代換詞彙。 (zh)
 • Paranormálním jevem se nazývají skutečnosti, pro které není známo racionální vysvětlení. Paranormální jevy jsou často pro svou mohutnou iracionální složku kontroverzním tématem. Existují různé pokusy o vysvětlení paranormálních jevů, například: (cs)
 • Paranormal events are purported phenomena described in popular culture, folk, and other non-scientific bodies of knowledge, whose existence within these contexts is described as beyond normal experience or scientific explanation. (en)
 • Le paranormal est un terme utilisé pour qualifier un ensemble de phénomènes supposés qui ne sont ni observables, ni explicables scientifiquement. Ces phénomènes paranormaux sont l'objet d'étude de la parapsychologie. Le préfixe « para » désignant quelque chose qui est à côté, en marge de la « normale », laquelle peut faire référence au consensus scientifique ou la normalité. Puisque ces dits phénomènes n'ont aucune preuve d'existence, l'imagination et les suppositions ont le champ libre. (fr)
 • Il termine paranormale si applica a quei fenomeni (detti anche anomali) che risultano contrari alle leggi della fisica e agli assunti scientifici e che, se misurati secondo il metodo scientifico, sono risultati inesistenti o, nel caso di fenomeno esistente, comunque spiegabili sulla base delle conoscenze attuali. (it)
 • Paranormale verschijnselen zijn vermeende bovennatuurlijke verschijnselen, die niet wetenschappelijk verklaard zouden kunnen worden; of ook bovenzintuiglijke verschijnselen, om aan te geven dat de verschijnselen niet met de normale zintuigen waargenomen worden (het voorvoegsel para betekent 'naast' of 'voorbij'). Veel wetenschappers staan sceptisch tegenover dergelijke verschijnselen. Voorbeelden van paranormale fenomenen zijn telepathie, telekinese en spoken. (nl)
 • Паранорма́льные явле́ния, иноро́дные явления или анома́льные явления — психофизические феномены, существование которых не имеет научных доказательств, которые не имеют научного объяснения и находятся за пределами современной научной картины мира. (ru)
 • Paranormal (av para-; parallellt med, i motsats till) är ett adjektiv som används för att beteckna en företeelse som inte är "normal". I det svenska språket används ordet ofta synonymt med övernaturlig, det vill säga ett fenomen som inte kan förklaras med normala vetenskapliga metoder. Det finns naturvetenskapliga och rationella argument som på olika sätt dokumenterat vad de uppfattar som paranormala fenomen; de allra flesta fallen har enligt fysik och psykologi helt naturliga förklaringsmodeller eller hävdas vara rena förfalskningar. [källa behövs] (sv)
 • Паранорма́льні я́вища — загальний термін, що описує події, яких немає змоги виміряти, повторити, чи провести , тому ці явища, з точки зору , не мають великої цінності. Варто зазначити, що багато з тих речей, що ще сотню літ тому відносили до розряду нездійснених, сьогодні для нас є . Оскільки паранормальні явища, такі як зустрічі з НЛО, кола на полях, передбачення майбутнього, не можливо відтворити, велику роль відіграє довіра до очевидця таких подій. (uk)
rdfs:label
 • Paranormal (en)
 • خارق (ar)
 • Fenomen paranormal (ca)
 • Paranormální jev (cs)
 • Paranormal (de)
 • Paranormaleco (eo)
 • Paranormal (es)
 • Fenomeno paranormal (eu)
 • Paranormal (fr)
 • Paranormal (in)
 • Paranormale (it)
 • 超常現象 (ja)
 • 초상현상 (ko)
 • Paranormaal (nl)
 • Zjawiska paranormalne (pl)
 • Paranormal (pt)
 • Паранормальные явления (ru)
 • Paranormal (sv)
 • Паранормальні явища (uk)
 • 超常現象 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:literaryGenre of
is dbo:movement of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:occupation of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:category of
is dbp:genre of
is dbp:genres of
is dbp:mainInterests of
is dbp:movement of
is dbp:occupation of
is dbp:subject of
is dc:subject of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of