About: Milliradian

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A milliradian (SI-symbol mrad, sometimes also abbreviated mil) is an SI derived unit for angular measurement which is defined as a thousandth of a radian (0.001 radian). Milliradians are used in adjustment of firearm sights by adjusting the angle of the sight compared to the barrel (up, down, left, or right). Milliradians are also used for comparing shot groupings, or to compare the difficulty of hitting different sized shooting targets at different distances. When using a scope with both mrad adjustment and a reticle with mrad markings (called an "mrad/mrad scope"), the shooter can use the reticle as a ruler to count the number of mrads a shot was off-target, which directly translates to the sight adjustment needed to hit the target with a follow up shot. Optics with mrad markings in the

Property Value
dbo:abstract
 • El mil angular (o mil·lèssima angular, o per mil d'artilleria) és una unitat de mesura d'angles utilitzada en l'àmbit militar, principalment en instruments d'orientació i senyalització. El seu símbol és una "m" creuada a 30 graus. Els batallons d'artilleria de molts països utilitzen el mil com a unitat de mesura angular, encara que hi ha tres definicions diferents. Entre els països membres de l'OTAN, incloent Canadà, el mil es defineix com 1/6400 d'una revolució (360°). La unitat rep el seu nom a partir del -radian, i s'hi acosta amb un error proper al 18‰ (rigorosament, un mil·lèsim de 2π radiants seria igual a 2*π* 000 = 6283 mil·lèsims). Per convenció, es va triar un nombre rodó, 6400, ja que té l'avantatge que es pot construir un "mesurador de fortuna" doblegant un full de paper (circular) sis vegades consecutives (atès que ). Una diferència d'un mil a un quilòmetre de distància és aproximadament un metre. El mil angular va ser utilitzat per primera vegada a mitjans del segle XIX per Charles-Marc Dapples (1837–1920), un enginyer suís i professor de la Universitat de Lausana. (ca)
 • Miliradián, zkracován jako Mil nebo také mrad, je jedna tisícina (tedy 0,001) radiánu. Tato jednotka se používá pro vyjádření velikosti rovinných úhlů. Je to je bezrozměrná jednotka patřící mezi odvozené jednotkyMezinárodní soustavy jednotek (SI). (cs)
 • El miliradian (o milésima angular, o por mil de artillería) es una unidad de medida de ángulos utilizada en el ámbito militar, principalmente en instrumentos de orientación y señalización. Su símbolo es una "m" cruzada a 30 grados. Los batallones de artillería de muchos países utilizan los milliradianos como unidad de medida angular, aunque hay tres definiciones diferentes. Entre los países miembros de la OTAN, incluyendo Canadá, el mil se define como 1/6400 de una revolución (360 °). La unidad recibe su nombre a partir del mili-radian, y se acerca con un error cercano al 18 ‰ (rigurosamente, un milésimo de 2π radiantes sería igual a 2 * π * 1000 = 6283 milésimas). Una diferencia de un miliradian a un kilómetro de distancia es aproximadamente un metro. (es)
 • A milliradian (SI-symbol mrad, sometimes also abbreviated mil) is an SI derived unit for angular measurement which is defined as a thousandth of a radian (0.001 radian). Milliradians are used in adjustment of firearm sights by adjusting the angle of the sight compared to the barrel (up, down, left, or right). Milliradians are also used for comparing shot groupings, or to compare the difficulty of hitting different sized shooting targets at different distances. When using a scope with both mrad adjustment and a reticle with mrad markings (called an "mrad/mrad scope"), the shooter can use the reticle as a ruler to count the number of mrads a shot was off-target, which directly translates to the sight adjustment needed to hit the target with a follow up shot. Optics with mrad markings in the reticle can also be used to make a range estimation of a known size target, or vice versa, to determine a target size if the distance is known, a practice called "milling". Milliradians are generally used for very small angles, which allows for very accurate mathematical approximations to more easily calculate with direct proportions, back and forth between the angular separation observed in an optic, linear subtension on target, and range. In such applications it is useful to use a unit for target size that is a thousandth of the unit for range, for instance by using the metric units millimeters for target size and meters for range. This coincides with the definition of the milliradian where the arc length is defined as 1/1,000 of the radius. A common adjustment value in firearm sights is 1 cm at 100 meters which equals 10 mm/100 m = 1/10 mrad. The true definition of a milliradian is based on a unit circle with a radius of one and an arc divided into 1,000 mrad per radian, hence 2,000 π or approximately 6,283.185 milliradians in one turn, and rifle scope adjustments and reticles are calibrated to this definition. There are also other definitions used for land mapping and artillery which are rounded to more easily be divided into smaller parts for use with compasses, which are then often referred to as "mils", "lines", or similar. For instance there are artillery sights and compasses with 6,400 NATO mils, 6,000 Warsaw Pact mils or 6,300 Swedish "streck" per turn instead of 360° or 2π radians, achieving higher resolution than a 360° compass while also being easier to divide into parts than if true milliradians were used. (en)
 • 밀리라디안(milliradian, 기호: mrad) 또는 밀(Mil)은 주로 군사관련으로 사용되는 각도(평면각)의 단위로, 1 밀리라디안은 1/1000 라디안이다. 밀이라는 명칭도 밀리(Milli)에서 유래한 것이다. 이 정의에 의하면 1밀은(360/2000파이)약 0.0573도고 원주는 6283밀이 된다. 실제로는 이에 가깝게 원주를 나누기 좋은 값으로 분할한 각도를 1밀로 친다. 북대서양 조약기구(NATO)에서는 나누기 좋은 값으로서 원주를 6400등분한 각도(약 0.056도)로 정의하고 있다. 이것은 대체로 1km앞에 있는 1m폭의 물체를 볼 때의 고각이다. 구 소련에서는 6000분의 1, 스웨덴에서는 6300분의 1로 값을 잡았다. 예전의 일본에서는 이 단위를 密位로 차자하였다. 대개의 군사용 나침반이나 망원경에서는 밀 눈금이 새겨져 있다. 삼각비를 이용한 다음과 같은 공식에서 측정한 대상의 밀각도로 대상까지의 거리를 단위로 계산할 수 있다. (예상값이 작으므로 tanθ=θ로 본다.) 대상물체의 실제 폭 또는 높이(m)/대상물체까지의 거리(km)=대상의 밀각도 이를테면 인간이나 전차의 크기는 어느 정도 정해져있기 때문에 그것이 어느 정도의 밀각으로 보이느냐에 따라 그곳까의 거리를 알 수 있다. 이와는 별도로 1000 야드의 거리에 대하여 1야드의 높이인 각도를 1밀로 하는 정의도 있으며 보병 밀이라고 부른다. 보병 밀에 대하여 1밀라디안에서 유래한 밀은 포병 밀이라고 부른다. 기타 밀의 명칭으로는 퍼밀(‰)에 쓰이는 경우도 있다. "반경에 대한 호의 길이의 비"라는 라디안 본래의 의미를 거꾸로 보면 퍼밀의 의미와도 부합하며 보병 밀과 구배에서의 퍼밀은 같은 것이다. (ko)
 • ミル (mil) は、主に軍事関係で使われる角度(平面角)の単位である。 日本では、この単位に密位の字を宛て「みりい(ミリイ)」と読んだ時期があった。また第二次世界大戦のドイツの戦車砲の照準器においてはシュトリヒ (Strich、線ないし目盛り線の意味) と呼ばれていた。 英語ではインチを表す単位表記の中に、“1000分の1インチ”を示す"mil"という単位をもつため、長さのmilとの区別のため、角度の単位の方を英語では「角度のミル」(angular mil) と呼ぶことがある。 (ja)
 • In ambito militare, il millesimo di radiante (detto comunemente "millesimo") è un'unità di misura impiegata per determinare gli scarti, e le relative correzioni, nei tiri con l'artiglieria. (it)
 • De mil (van "Artillerie-Promille") is een van de radiaal afgeleide hoekmaat gelijk aan 1/1000 radiaal. De eenheid wordt vooral in het leger gebruikt. Een cirkel van 360° meet 2π radialen, dus 2000 π mil, ongeveer6280 mil. Gebruikelijke benaderingen van een mil zijn 1/6300 en 1/6400 van een volledige cirkel. De waarde 1/6300 is iets nauwkeuriger, maar 1/6400 is eenvoudiger om mee te rekenen. De legers van NAVO-landen gebruiken de indeling in 6400 mils. De mil wordt bijvoorbeeld gebruikt om schietrichtingen (azimut) aan artillerie-eenheden door te geven. Als bij inschieten blijkt dat bijvoorbeeld een schot 5 meter rechts van een doel op 1000 meter terechtkomt kan het azimut eenvoudig met 5 mil naar beneden bijgesteld worden. Met andere woorden: 1 mil op een afstand van 1000m = 1m. Kompassen bestemd voor militair gebruik hebben vaak een indeling in mils. (nl)
 • Tysiączna, tysięczna – jednostka miary kąta płaskiego spoza układu SI. (pl)
 • Streck är en vanlig militär vinkelenhet, ursprungligen en tusendels radian. (sv)
 • O mil angular (ou por mil de artilharia ou milésimo) é uma unidade de medida de dos ângulos plano utilizada no âmbito militar, principalmente em instrumentos de orientação e sinalização. Embora existam ligeiras diferenças de valor entre utilizadores, na sua definição original 1 milésimo é o ângulo a que corresponde um valor da tangente igual a 0,001 (ou 1⁄1000), ou seja = 0,001 quando = 1 milésimo. Quando expresso em relação a um volta completa, 1 milésimo corresponde a 1⁄6283 da circunferência. O símbolo mais geralmente utilizado é um "m" cruzado a 30 graus ou, menos frequentemente, mil. Na artilharia do Exército Brasileiro utiliza-se como símbolo três apóstrofos ('''), por exemplo: 3200''' (pt)
 • Ты́сячная — единица измерения плоских углов, принятая в артиллерии и представляющая собой 1⁄1000 долю радиана, то есть оборота, округлённую для простоты угловых расчётов. В разных армиях приняты разные тысячные: * СССР и некоторые армии стран-образований: 1⁄6000 оборота. * НАТО: 1⁄6400 оборота (там она называется mil, сокращение от milliradian). * В армии Швеции, не входящей в НАТО, принято наиболее точное определение в 1⁄6300 оборота. Однако делитель 6000, принятый в советской, российской и финской армиях, лучше подходит для устного счёта, так как он делится без остатка на 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 48, 50, 60, 75, 80, 100, 120, 125, 150, 200, 240, 250, 300, 375, 400, 500, 600, 750, 1000, 1200, 1500, 2000 и 3000, что позволяет быстро переводить в тысячные углы, полученные грубым измерением на местности подручными средствами. Для повышения точности расчета при использовании делителя 6000 применяется пятипроцентная поправка (см. ниже). Это объясняется тем, что при делении окружности на 6000 частей получается следующее: . В данном случае (радиус) означает дальность до объекта. (ru)
 • 毫弧度(milliradian,简称mrad),也称密位(mil),是一种在几何学和应用物理学上用来测量平面角的SI导出单位,相当于1弧度的千分之一,经常被用于校正火器瞄具。一个360度圆周所对应的弧度为2π,也就是2000π(6283.185)个密位。 (zh)
 • Тисячна або мілірадіан, скорочено називається міл або мрад (може зустрічатися заголовними літерами МРАД), це міра кута, що дорівнює одній тисячній радіана ( = 0.001 радіана), при чому повне коло в 360° (градусів) відповідатиме 2000*π або приблизно 6283 мілірадіанам. Один мілірадіан приблизно дорівнює 0.057296 градуса або 3.4377 кутової мінути (MOA). Ця одиниця вимірювання і деякі її різновидності використовуються для точного прицілювання зброї, починаючи від гвинтівок до важкої артилерії. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1730553 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 41632 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1120721021 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:caption
 • The PSO-1 reticle in a Dragunov sniper rifle has 10 horizontal lines with 1-mrad spacing, which can be used to compensate for wind drift, impact correction or range estimation. (en)
dbp:extradata
 • Dimensionless with an arc length one thousandth of the radius, i.e. 1 or 1 (en)
dbp:extralabel
 • In units (en)
dbp:footer
 • Left: An angle of 1 radian corresponds to an angle where the length of the arc is equal to the radius of the circle . (en)
 • Right: A milliradian corresponds to of the angle of a radian. . (en)
 • The group on the right measures about 7 mm and was fired at about 90 meters, which equals = 0.078 mrad. (en)
 • The group on the left measures about 13 mm and was fired at about 45 meters, which equals = 0.289 mrad. (en)
 • Two shot groupings obtained with different firearms at different distances. (en)
dbp:image
 • Milliradian unit circle exaggerated.png (en)
 • Radian cropped color.svg (en)
 • Target 223 Savage 10FP 5 shot.jpg (en)
 • Target 22mag Striker.jpg (en)
dbp:inunits
 • turn (en)
 • rad (en)
 • ≈ 0.057296° (en)
 • ≈ 0.063662g (en)
 • ≈ 3.4377′ (en)
dbp:name
 • Milliradian (en)
dbp:namedafter
 • The metric prefix milli- and the radian (en)
dbp:quantity
dbp:standard
dbp:symbol
 • mil (en)
 • mrad (en)
dbp:units
 • degrees (en)
 • radians (en)
 • turns (en)
 • arcminutes (en)
 • gons (en)
dbp:width
 • 160 (xsd:integer)
 • 180 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Miliradián, zkracován jako Mil nebo také mrad, je jedna tisícina (tedy 0,001) radiánu. Tato jednotka se používá pro vyjádření velikosti rovinných úhlů. Je to je bezrozměrná jednotka patřící mezi odvozené jednotkyMezinárodní soustavy jednotek (SI). (cs)
 • ミル (mil) は、主に軍事関係で使われる角度(平面角)の単位である。 日本では、この単位に密位の字を宛て「みりい(ミリイ)」と読んだ時期があった。また第二次世界大戦のドイツの戦車砲の照準器においてはシュトリヒ (Strich、線ないし目盛り線の意味) と呼ばれていた。 英語ではインチを表す単位表記の中に、“1000分の1インチ”を示す"mil"という単位をもつため、長さのmilとの区別のため、角度の単位の方を英語では「角度のミル」(angular mil) と呼ぶことがある。 (ja)
 • In ambito militare, il millesimo di radiante (detto comunemente "millesimo") è un'unità di misura impiegata per determinare gli scarti, e le relative correzioni, nei tiri con l'artiglieria. (it)
 • Tysiączna, tysięczna – jednostka miary kąta płaskiego spoza układu SI. (pl)
 • Streck är en vanlig militär vinkelenhet, ursprungligen en tusendels radian. (sv)
 • O mil angular (ou por mil de artilharia ou milésimo) é uma unidade de medida de dos ângulos plano utilizada no âmbito militar, principalmente em instrumentos de orientação e sinalização. Embora existam ligeiras diferenças de valor entre utilizadores, na sua definição original 1 milésimo é o ângulo a que corresponde um valor da tangente igual a 0,001 (ou 1⁄1000), ou seja = 0,001 quando = 1 milésimo. Quando expresso em relação a um volta completa, 1 milésimo corresponde a 1⁄6283 da circunferência. O símbolo mais geralmente utilizado é um "m" cruzado a 30 graus ou, menos frequentemente, mil. Na artilharia do Exército Brasileiro utiliza-se como símbolo três apóstrofos ('''), por exemplo: 3200''' (pt)
 • 毫弧度(milliradian,简称mrad),也称密位(mil),是一种在几何学和应用物理学上用来测量平面角的SI导出单位,相当于1弧度的千分之一,经常被用于校正火器瞄具。一个360度圆周所对应的弧度为2π,也就是2000π(6283.185)个密位。 (zh)
 • Тисячна або мілірадіан, скорочено називається міл або мрад (може зустрічатися заголовними літерами МРАД), це міра кута, що дорівнює одній тисячній радіана ( = 0.001 радіана), при чому повне коло в 360° (градусів) відповідатиме 2000*π або приблизно 6283 мілірадіанам. Один мілірадіан приблизно дорівнює 0.057296 градуса або 3.4377 кутової мінути (MOA). Ця одиниця вимірювання і деякі її різновидності використовуються для точного прицілювання зброї, починаючи від гвинтівок до важкої артилерії. (uk)
 • El mil angular (o mil·lèssima angular, o per mil d'artilleria) és una unitat de mesura d'angles utilitzada en l'àmbit militar, principalment en instruments d'orientació i senyalització. El seu símbol és una "m" creuada a 30 graus. Els batallons d'artilleria de molts països utilitzen el mil com a unitat de mesura angular, encara que hi ha tres definicions diferents. Per convenció, es va triar un nombre rodó, 6400, ja que té l'avantatge que es pot construir un "mesurador de fortuna" doblegant un full de paper (circular) sis vegades consecutives (atès que ). (ca)
 • El miliradian (o milésima angular, o por mil de artillería) es una unidad de medida de ángulos utilizada en el ámbito militar, principalmente en instrumentos de orientación y señalización. Su símbolo es una "m" cruzada a 30 grados. Los batallones de artillería de muchos países utilizan los milliradianos como unidad de medida angular, aunque hay tres definiciones diferentes. Una diferencia de un miliradian a un kilómetro de distancia es aproximadamente un metro. (es)
 • A milliradian (SI-symbol mrad, sometimes also abbreviated mil) is an SI derived unit for angular measurement which is defined as a thousandth of a radian (0.001 radian). Milliradians are used in adjustment of firearm sights by adjusting the angle of the sight compared to the barrel (up, down, left, or right). Milliradians are also used for comparing shot groupings, or to compare the difficulty of hitting different sized shooting targets at different distances. When using a scope with both mrad adjustment and a reticle with mrad markings (called an "mrad/mrad scope"), the shooter can use the reticle as a ruler to count the number of mrads a shot was off-target, which directly translates to the sight adjustment needed to hit the target with a follow up shot. Optics with mrad markings in the (en)
 • 밀리라디안(milliradian, 기호: mrad) 또는 밀(Mil)은 주로 군사관련으로 사용되는 각도(평면각)의 단위로, 1 밀리라디안은 1/1000 라디안이다. 밀이라는 명칭도 밀리(Milli)에서 유래한 것이다. 이 정의에 의하면 1밀은(360/2000파이)약 0.0573도고 원주는 6283밀이 된다. 실제로는 이에 가깝게 원주를 나누기 좋은 값으로 분할한 각도를 1밀로 친다. 북대서양 조약기구(NATO)에서는 나누기 좋은 값으로서 원주를 6400등분한 각도(약 0.056도)로 정의하고 있다. 이것은 대체로 1km앞에 있는 1m폭의 물체를 볼 때의 고각이다. 구 소련에서는 6000분의 1, 스웨덴에서는 6300분의 1로 값을 잡았다. 예전의 일본에서는 이 단위를 密位로 차자하였다. 대개의 군사용 나침반이나 망원경에서는 밀 눈금이 새겨져 있다. 삼각비를 이용한 다음과 같은 공식에서 측정한 대상의 밀각도로 대상까지의 거리를 단위로 계산할 수 있다. (예상값이 작으므로 tanθ=θ로 본다.) 대상물체의 실제 폭 또는 높이(m)/대상물체까지의 거리(km)=대상의 밀각도 (ko)
 • De mil (van "Artillerie-Promille") is een van de radiaal afgeleide hoekmaat gelijk aan 1/1000 radiaal. De eenheid wordt vooral in het leger gebruikt. Een cirkel van 360° meet 2π radialen, dus 2000 π mil, ongeveer6280 mil. Gebruikelijke benaderingen van een mil zijn 1/6300 en 1/6400 van een volledige cirkel. De waarde 1/6300 is iets nauwkeuriger, maar 1/6400 is eenvoudiger om mee te rekenen. De legers van NAVO-landen gebruiken de indeling in 6400 mils. Kompassen bestemd voor militair gebruik hebben vaak een indeling in mils. (nl)
 • Ты́сячная — единица измерения плоских углов, принятая в артиллерии и представляющая собой 1⁄1000 долю радиана, то есть оборота, округлённую для простоты угловых расчётов. В разных армиях приняты разные тысячные: * СССР и некоторые армии стран-образований: 1⁄6000 оборота. * НАТО: 1⁄6400 оборота (там она называется mil, сокращение от milliradian). * В армии Швеции, не входящей в НАТО, принято наиболее точное определение в 1⁄6300 оборота. (ru)
rdfs:label
 • Mil angular (ca)
 • Miliradián (cs)
 • Milirradián (es)
 • Millesimo di radiante (it)
 • Milliradian (fr)
 • Milliradian (en)
 • 밀리라디안 (ko)
 • ミル (角度) (ja)
 • Mil (hoekmaat) (nl)
 • Tysiączna (pl)
 • Mil angular (pt)
 • Streck (vinkelenhet) (sv)
 • Тысячная (угол) (ru)
 • Тисячна (кут) (uk)
 • 毫弧度 (zh)
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License