About: Mathematician

An Entity of Type: person function, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A mathematician is someone who uses an extensive knowledge of mathematics in their work, typically to solve mathematical problems.Mathematicians are concerned with numbers, data, quantity, structure, space, models, and change.

Property Value
dbo:abstract
 • الرياضي أو الرياضياتي أو الحاسب أو عالم الحساب أو الحسّاب أو الحيسوبي من تختص دراساته وأبحاثه بالرياضيات. (ar)
 • Un/a matemàtic/a és una persona l'àrea primària d'estudi i investigació de la qual és la matemàtica. En altres paraules, és una persona que contribueix amb nou coneixement al camp d'estudi de la matemàtica. D'aquesta manera, els que únicament apliquen teories matemàtiques (com ara físics, enginyers, economistes, etc.) no són considerats matemàtics. Els matemàtics solen treballar en companyies privades o com a professors en universitats, instituts, organitzacions de recerca o agències del govern. Per posar un exemple, als Estats Units el principal ocupador de matemàtics és l'Agència de Seguretat Nacional. Com que la matemàtica és útil en diverses àrees, molts matemàtics estan involucrats en àrees com la física, la informàtica, l'enginyeria o l'economia, entre altres. Tot i la reducció en les darreres dècades, persisteix una bretxa de gènere entre els estudiants de la disciplina. (ca)
 • Matematik je osoba, jehož primární oblastí, kterou studuje a zkoumá, je matematika. Jinými slovy, matematik je osoba, která používá matematiku a přináší nové poznatky na poli matematiky, např. nová pravidla a principy. Lidé, kteří aplikují matematickou teorii, obvykle nejsou chápáni jako matematici. Jsou to inženýři, ekonomové, fyzici, počítačoví specialisté apod. Ženy se nestávají tak často matematičkami, protože jako dívky mají lepší čtenářské schopnosti. Již v útlém dětství jsme schopni chápat dělení. Na rozdíl od jiných věd, základní metodou výzkumu v matematice není provádění praktických experimentů. Matematika je založena na matematických důkazech. Pravdivost novéteorie je odvozena od již existujících pravdivých tvrzení. Počítačové a jiné praktické experimenty nejčastěji slouží k ověřování, zda se postupuje při tvorbě nové teorie správným směrem. Experiment není regulérní matematický důkaz. (cs)
 • Ένας μαθηματικός είναι ένα άτομο με μια εκτενή γνώση μαθηματικών που χρησιμοποιεί αυτήν τη γνώση στην εργασία του, για να λύσει τα μαθηματικά προβλήματα. Τα μαθηματικά ενδιαφέρονται για τους αριθμούς, τα στοιχεία, τη συλλογή, την ποσότητα, τη δομή, το διάστημα, και την αλλαγή. Οι μαθηματικοί που ασχολούνται με την επίλυση των προβλημάτων έξω από τα καθαρά μαθηματικά καλούνται εφαρμοσμένοι μαθηματικοί. Οι εφαρμοσμένοι μαθηματικοί είναι μαθηματικοί επιστήμονες που, με την εξειδικευμένη γνώση και την επαγγελματική μεθοδολογία τους, προσεγγίζουν πολλά από τα «άλυτα» προβλήματα που παρουσιάζονται στους σχετικούς επιστημονικούς τομείς. Με την εστίαση τους σε μια ευρεία ποικιλία των προβλημάτων, τα θεωρητικά συστήματα, και τα προσαρμοσμένα τοπικά κατασκευάσματα, εφάρμοσαν την εργασία των μαθηματικών τακτικά στη μελέτη και τη διατύπωση των μαθηματικών προτύπων. Οι μαθηματικοί και οι εφαρμοσμένοι μαθηματικοί θεωρούνται δύο από τις σταδιοδρομίες STEM (science, technology, engineering, and mathematics - επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά). Η πειθαρχία των εφαρμοσμένων μαθηματικών ασχολείται με τις μαθηματικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται χαρακτηριστικά στην επιστήμη, την εφαρμοσμένη μηχανική, την επιχείρηση, και τη βιομηχανία• κατά συνέπεια, τα «εφαρμοσμένα μαθηματικά» είναι μια μαθηματική επιστήμη με εξειδικευμένη γνώση. Ο όρος «εφαρμοσμένα μαθηματικά» επίσης περιγράφει την επαγγελματική ειδικότητα στην οποία οι μαθηματικοί εργάζονται στα προβλήματα, συνήθως συγκεκριμένα, αλλά μερικές φορές αφηρημένα. Δεδομένου ότι οι επαγγελματίες εστίασαν στην επίλυση προβλήματος, οι εφαρμοσμένοι μαθηματικοί εξετάζουν τη διατύπωση, τη μελέτη, και τη χρήση των μαθηματικών προτύπων στην επιστήμη, την εφαρμοσμένη μηχανική, την επιχείρηση, και άλλους τομείς της μαθηματικής πρακτικής. (el)
 • Mathematiker beschäftigen sich mit der Bewahrung und Weiterentwicklung des Fachgebiets der Mathematik und mit der Anwendung der Erkenntnisse auf praktische Belange. Die Anwendung mathematischer Methoden führt zu exakten Erkenntnissen und Aussagen, in bestimmten Teilgebieten auch zu quantitativen Ergebnissen (z. B. aus der Numerik und der Statistik). Sie können auf Spezialgebieten tätig sein, so z. B. Numerische Mathematik, Statistik, Mathematische Logik, Algebra, Geometrie, Analysis, Modelltheorie und Wahrscheinlichkeitstheorie. Da viele Verfahren und Techniken sich auch auf andere Teilbereiche übertragen lassen, ist nicht immer eine eindeutige Einordnung möglich. (de)
 • Un matemático (del latín mathēmāticus, y este a su vez del griego μαθηματικός mathēmatikós) es una persona cuya área primaria de estudio e investigación es la matemática, es decir que contribuye con nuevo conocimiento en este campo de estudio. En sentido estricto, un matemático es un investigador en el área de las matemáticas. El término recubre una gran gama de competencias y de prácticas muy diferentes, que comparten un vocabulario común y un formalismo específico, así como una exigencia de rigor propia de esta disciplina. También se conoce por matemáticos a aquellos profesionales que han completado la carrera universitaria en este campo. El término genérico matemático puede decantarse en dominios más restringidos, como por ejemplo: geómetra, algebrista, analista, topólogo, estadístico, etc. (es)
 • Matematikaria pertsona bat da, azterketa eta ikerketa gune nagusia matematika duena. Bestela esanda, matematikaren ikerketa arloan ezagutza berriekin laguntzen duen pertsona da. Horrela, matematikako teoriak bakarrik aplikatzen dituztenak ez dira matematikaritzat hartzen, hala nola, fisikariak, ingeniariak, ekonomialariak, etab. Matematikariek enpresa pribatuetan edo unibertsitateetako irakasleak, institutuko irakasleak, ikerketa-erakundetan eta gobernuko agentzietan lan egiten dute. Adibide bat jartzearren, Ameriketako Estatu Batuetako matematikarien enplegatzaile nagusia Estatuko Segurtasun Agentzia da. Matematika hainbat eremutan baliagarria denez gero, asko dira, hala nola, fisika, informatika, ekonomia, besteak besteko eremuetan parte hartzen duten matematikariak. (eu)
 • Un mathématicien est au sens restreint un chercheur ou une chercheuse en mathématiques, par extension toute personne faisant des mathématiques la base de son activité principale. Ce terme recouvre une large palette de compétences et de pratiques très différentes, avec néanmoins en commun un vocabulaire et un formalisme spécifiques, ainsi qu'une exigence de rigueur propre à cette discipline. Le terme générique mathématicien peut se décliner pour des domaines plus restreints, comme algébriste, analyste, arithméticien, géomètre, logicien, probabiliste, etc. Un mathématicien - une mathématicienne - est véritablement reconnu s'il est admis qu'il a contribué significativement au développement de la science mathématique. Les personnes mettant en œuvre des résultats mathématiques pour les profits d'une autre discipline ou activité ne sont pas pour autant considérées comme mathématiciens. (fr)
 • A mathematician is someone who uses an extensive knowledge of mathematics in their work, typically to solve mathematical problems.Mathematicians are concerned with numbers, data, quantity, structure, space, models, and change. (en)
 • Is éard is matamaiticeoir ann ná duine a dhéanann staidéar agus taighde ar mhatamaitic. (ga)
 • Matematikawan adalah seseorang yang bidang studi dan penelitiannya dalam bidang matematika. Istilah ini juga ditujukan kepada orang yang ahli ilmu Matematika. Sebagian orang percaya bahwa matematika telah dimengerti secara keseluruhan, padahal masih banyak masalah yang belum terpecahkan. Penelitian di berbagai bidang matematika terus berlangsung, dan penemuan baru di matematika dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Banyak jurnal yang memang khusus untuk matematika dan banyak juga mengenai subjek yang mengaplikasikan matematika (misalnya dan fisika teoretis). Tidak seperti sains, pada penelitian matematika secara umum tidak melakukan eksperimen. Di matematika, kebenaran diturunkan dari kebenaran lain yang telah diketahui sebelumnya. Kalaupun eksperimen dengan komputer dan data numeris terlibat, hasil akhir yang diharapkan adalah pembuktian teorema. Perhitungan bukanlah bagian besar dari penelitian matematika, dan matematikawan tidak perlu memiliki kemampuan hebat dalam menjumlahkan atau mengalikan angka. Lihat tentang orang-orang yang hebat dalam melakukan perhitungan dalam kepalanya. (in)
 • 数学者(すうがくしゃ、英: mathematician)とは、数学に属する分野の事柄を第一に、調査および研究する者を指していう呼称である。 (ja)
 • Een wiskundige (ook wel mathemaat of mathematicus) is een geleerde die de wiskunde beoefent. (nl)
 • ( 다른 뜻에 대해서는 수학자 (래퍼) 문서를 참고하십시오.) 수학자(數學者)는 수학을 주로 연구하고, 발전시켜 나가는 사람을 말한다. 수학자는 수학적 지식을 증진시키기 위한 연구 업무를 수행하며, 생명과학, 물리학, 사회학, 보험학 및 공학 분야의 문제를 해결하기 위해서 기술을 개발, 응용하는데 관련된 수학적 업무를 수행하기도 한다. 전문 연구 분야에 따라서 순수수학자, 응용수학자로 구분된다. 수학이 관련되지 않은 분야가 거의 없는 21세기에서는 수학자들의 역할도 더욱 중요해지고 있다. 또, 4차산업혁명에서 수학이 중요한 부분을 차지하고 있기 때문에 수학자들이 관여하는 분야도 늘어나고 있다. (ko)
 • Un matematico è una persona che effettua studi, ricerche e sperimentazioni riguardanti problemi della matematica. Alcuni scienziati di altri campi di ricerca possono essere considerati matematici se la loro ricerca offre nuove idee matematiche; un esempio notevole è Edward Witten. Al contrario, alcuni matematici possono studiare problemi matematici relativi ad altri settori della ricerca scientifica e tecnologica (es. fisica matematica), queste persone sono conosciute come matematici applicati. (it)
 • Matematyk (łac. mathēmaticus, ze stgr. μαθηματικός mathematikós „matematyczny”) – osoba prowadząca badania naukowe w celu opracowywania i wyjaśniania praw matematycznych. Matematycy zajmują się też analizą danych i stosowaniem aparatu matematycznego do rozwiązywania rzeczywistych problemów oraz nauczaniem matematyki. Najwyższym wyróżnieniem naukowym dla matematyka jest Medal Fieldsa, przyznawany od 1936 co cztery lata przez Międzynarodową Unię Matematyczną. W 2014 amerykański serwis CareerCast uznał zawód matematyka za najbardziej dochodowy w Stanach Zjednoczonych. (pl)
 • En matematiker är en person som gjort viktiga matematiska upptäckter eller på yrkesmässig basis sysslar med matematik, vanligen , matematisk undervisning eller tillämpad matematik. Matematiker är ingen skyddad titel, så vem som helst oavsett examen får kalla sig matematiker. Den som är matematiker till yrket har vanligen påbörjat eller genomfört en forskarutbildning vid ett universitet. (sv)
 • Um matemático é alguém que usa um amplo conhecimento de matemática em seu trabalho, normalmente para resolver problemas matemáticos. Os matemáticos se preocupam com números, dados, quantidade, estrutura, espaço, modelos e mudanças. (pt)
 • Матема́тик — фахівець, що займається розвитком математики. На побутовому рівні математиком може також називатися: * той, хто добре знає математику; * учитель (викладач) математики; * студент, який навчається за математичною спеціальністю у вищому навчальному закладі. Математики працюють у різних галузях: в економічних науках, у страхуванні, статистиці, маркетингу, метеорології, логістиці, в обробці зображення, системах безпеки а також в інформаційній техніці. (uk)
 • Матема́тик — учёный, специалист в области математики. (ru)
 • 数学家是指一群對數學有深入了解的人士,并且將其知識運用於其工作上(特別是解決數學問題)。數學家專注於數、數據、邏輯、集合、結構 (數學)、空間、變化。專注於解決純數學(基础数学)領域以外的問題的數學家稱為應用數學家,他們運用他們的特殊數學知識與專業的方法解決許多在科學領域的顯著問題。因為專注於廣泛領域的問題、理論系統、定點結構。應用數學家經常研究與制定數學模型。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 18902 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 20383 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1111599761 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:bot
 • InternetArchiveBot (en)
dbp:caption
 • Euclid , Greek mathematician, known as the "Father of Geometry" (en)
dbp:competencies
 • Mathematics, analytical skills and critical thinking skills (en)
dbp:date
 • January 2018 (en)
dbp:employmentField
 • government (en)
 • financial industry, (en)
 • private corporations, (en)
 • universities, (en)
dbp:fixAttempted
 • yes (en)
dbp:formation
 • Doctoral degree, occasionally master's degree (en)
dbp:name
 • Mathematician (en)
dbp:relatedOccupation
dbp:title
 • Unsolved Problems (en)
dbp:type
dbp:urlname
 • UnsolvedProblems (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الرياضي أو الرياضياتي أو الحاسب أو عالم الحساب أو الحسّاب أو الحيسوبي من تختص دراساته وأبحاثه بالرياضيات. (ar)
 • A mathematician is someone who uses an extensive knowledge of mathematics in their work, typically to solve mathematical problems.Mathematicians are concerned with numbers, data, quantity, structure, space, models, and change. (en)
 • Is éard is matamaiticeoir ann ná duine a dhéanann staidéar agus taighde ar mhatamaitic. (ga)
 • 数学者(すうがくしゃ、英: mathematician)とは、数学に属する分野の事柄を第一に、調査および研究する者を指していう呼称である。 (ja)
 • Een wiskundige (ook wel mathemaat of mathematicus) is een geleerde die de wiskunde beoefent. (nl)
 • ( 다른 뜻에 대해서는 수학자 (래퍼) 문서를 참고하십시오.) 수학자(數學者)는 수학을 주로 연구하고, 발전시켜 나가는 사람을 말한다. 수학자는 수학적 지식을 증진시키기 위한 연구 업무를 수행하며, 생명과학, 물리학, 사회학, 보험학 및 공학 분야의 문제를 해결하기 위해서 기술을 개발, 응용하는데 관련된 수학적 업무를 수행하기도 한다. 전문 연구 분야에 따라서 순수수학자, 응용수학자로 구분된다. 수학이 관련되지 않은 분야가 거의 없는 21세기에서는 수학자들의 역할도 더욱 중요해지고 있다. 또, 4차산업혁명에서 수학이 중요한 부분을 차지하고 있기 때문에 수학자들이 관여하는 분야도 늘어나고 있다. (ko)
 • Un matematico è una persona che effettua studi, ricerche e sperimentazioni riguardanti problemi della matematica. Alcuni scienziati di altri campi di ricerca possono essere considerati matematici se la loro ricerca offre nuove idee matematiche; un esempio notevole è Edward Witten. Al contrario, alcuni matematici possono studiare problemi matematici relativi ad altri settori della ricerca scientifica e tecnologica (es. fisica matematica), queste persone sono conosciute come matematici applicati. (it)
 • Matematyk (łac. mathēmaticus, ze stgr. μαθηματικός mathematikós „matematyczny”) – osoba prowadząca badania naukowe w celu opracowywania i wyjaśniania praw matematycznych. Matematycy zajmują się też analizą danych i stosowaniem aparatu matematycznego do rozwiązywania rzeczywistych problemów oraz nauczaniem matematyki. Najwyższym wyróżnieniem naukowym dla matematyka jest Medal Fieldsa, przyznawany od 1936 co cztery lata przez Międzynarodową Unię Matematyczną. W 2014 amerykański serwis CareerCast uznał zawód matematyka za najbardziej dochodowy w Stanach Zjednoczonych. (pl)
 • En matematiker är en person som gjort viktiga matematiska upptäckter eller på yrkesmässig basis sysslar med matematik, vanligen , matematisk undervisning eller tillämpad matematik. Matematiker är ingen skyddad titel, så vem som helst oavsett examen får kalla sig matematiker. Den som är matematiker till yrket har vanligen påbörjat eller genomfört en forskarutbildning vid ett universitet. (sv)
 • Um matemático é alguém que usa um amplo conhecimento de matemática em seu trabalho, normalmente para resolver problemas matemáticos. Os matemáticos se preocupam com números, dados, quantidade, estrutura, espaço, modelos e mudanças. (pt)
 • Матема́тик — фахівець, що займається розвитком математики. На побутовому рівні математиком може також називатися: * той, хто добре знає математику; * учитель (викладач) математики; * студент, який навчається за математичною спеціальністю у вищому навчальному закладі. Математики працюють у різних галузях: в економічних науках, у страхуванні, статистиці, маркетингу, метеорології, логістиці, в обробці зображення, системах безпеки а також в інформаційній техніці. (uk)
 • Матема́тик — учёный, специалист в области математики. (ru)
 • 数学家是指一群對數學有深入了解的人士,并且將其知識運用於其工作上(特別是解決數學問題)。數學家專注於數、數據、邏輯、集合、結構 (數學)、空間、變化。專注於解決純數學(基础数学)領域以外的問題的數學家稱為應用數學家,他們運用他們的特殊數學知識與專業的方法解決許多在科學領域的顯著問題。因為專注於廣泛領域的問題、理論系統、定點結構。應用數學家經常研究與制定數學模型。 (zh)
 • Un/a matemàtic/a és una persona l'àrea primària d'estudi i investigació de la qual és la matemàtica. En altres paraules, és una persona que contribueix amb nou coneixement al camp d'estudi de la matemàtica. D'aquesta manera, els que únicament apliquen teories matemàtiques (com ara físics, enginyers, economistes, etc.) no són considerats matemàtics. (ca)
 • Matematik je osoba, jehož primární oblastí, kterou studuje a zkoumá, je matematika. Jinými slovy, matematik je osoba, která používá matematiku a přináší nové poznatky na poli matematiky, např. nová pravidla a principy. Lidé, kteří aplikují matematickou teorii, obvykle nejsou chápáni jako matematici. Jsou to inženýři, ekonomové, fyzici, počítačoví specialisté apod. Ženy se nestávají tak často matematičkami, protože jako dívky mají lepší čtenářské schopnosti. Již v útlém dětství jsme schopni chápat dělení. (cs)
 • Mathematiker beschäftigen sich mit der Bewahrung und Weiterentwicklung des Fachgebiets der Mathematik und mit der Anwendung der Erkenntnisse auf praktische Belange. Die Anwendung mathematischer Methoden führt zu exakten Erkenntnissen und Aussagen, in bestimmten Teilgebieten auch zu quantitativen Ergebnissen (z. B. aus der Numerik und der Statistik). (de)
 • Ένας μαθηματικός είναι ένα άτομο με μια εκτενή γνώση μαθηματικών που χρησιμοποιεί αυτήν τη γνώση στην εργασία του, για να λύσει τα μαθηματικά προβλήματα. Τα μαθηματικά ενδιαφέρονται για τους αριθμούς, τα στοιχεία, τη συλλογή, την ποσότητα, τη δομή, το διάστημα, και την αλλαγή. (el)
 • Un matemático (del latín mathēmāticus, y este a su vez del griego μαθηματικός mathēmatikós) es una persona cuya área primaria de estudio e investigación es la matemática, es decir que contribuye con nuevo conocimiento en este campo de estudio. En sentido estricto, un matemático es un investigador en el área de las matemáticas. El término recubre una gran gama de competencias y de prácticas muy diferentes, que comparten un vocabulario común y un formalismo específico, así como una exigencia de rigor propia de esta disciplina. También se conoce por matemáticos a aquellos profesionales que han completado la carrera universitaria en este campo. (es)
 • Matematikaria pertsona bat da, azterketa eta ikerketa gune nagusia matematika duena. Bestela esanda, matematikaren ikerketa arloan ezagutza berriekin laguntzen duen pertsona da. Horrela, matematikako teoriak bakarrik aplikatzen dituztenak ez dira matematikaritzat hartzen, hala nola, fisikariak, ingeniariak, ekonomialariak, etab. Matematika hainbat eremutan baliagarria denez gero, asko dira, hala nola, fisika, informatika, ekonomia, besteak besteko eremuetan parte hartzen duten matematikariak. (eu)
 • Matematikawan adalah seseorang yang bidang studi dan penelitiannya dalam bidang matematika. Istilah ini juga ditujukan kepada orang yang ahli ilmu Matematika. Sebagian orang percaya bahwa matematika telah dimengerti secara keseluruhan, padahal masih banyak masalah yang belum terpecahkan. Penelitian di berbagai bidang matematika terus berlangsung, dan penemuan baru di matematika dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Banyak jurnal yang memang khusus untuk matematika dan banyak juga mengenai subjek yang mengaplikasikan matematika (misalnya dan fisika teoretis). (in)
 • Un mathématicien est au sens restreint un chercheur ou une chercheuse en mathématiques, par extension toute personne faisant des mathématiques la base de son activité principale. Ce terme recouvre une large palette de compétences et de pratiques très différentes, avec néanmoins en commun un vocabulaire et un formalisme spécifiques, ainsi qu'une exigence de rigueur propre à cette discipline. Le terme générique mathématicien peut se décliner pour des domaines plus restreints, comme algébriste, analyste, arithméticien, géomètre, logicien, probabiliste, etc. (fr)
rdfs:label
 • Mathematician (en)
 • عالم رياضيات (ar)
 • Matemàtic (ca)
 • Matematik (cs)
 • Mathematiker (de)
 • Μαθηματικός (el)
 • Matemático (es)
 • Matematikari (eu)
 • Matamaiticeoir (ga)
 • Matematikawan (in)
 • Matematico (it)
 • Mathématicien (fr)
 • 수학자 (ko)
 • 数学者 (ja)
 • Matematyk (pl)
 • Wiskundige (nl)
 • Matemático (pt)
 • Математик (ru)
 • Matematiker (sv)
 • Математик (uk)
 • 数学家 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:discipline of
is dbo:education of
is dbo:genre of
is dbo:knownFor of
is dbo:occupation of
is dbo:profession of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:caption of
is dbp:discipline of
is dbp:field of
is dbp:fields of
is dbp:genre of
is dbp:knownFor of
is dbp:mainInterests of
is dbp:occupation of
is dbp:profession of
is dbp:shipNamesake of
is dbp:tradition of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License