About: Letter case

An Entity of Type: award, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Huruf Kapital disebut juga Huruf Besar, adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus (lebih besar dari huruf biasa), biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri, dan sebagainya. Penggunaan huruf kapital dalam bahasa Indonesia harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan.

Property Value
dbo:abstract
 • Una escriptura de dues caixes o alfabet bicameral és un tipus d'escriptura que comprèn lletres minúscules (o de caixa baixa) i lletres majúscules (o de caixa alta). D'aquesta manera, cada caràcter disposa de dues alçades de caixa diferents, i també pot tenir dos traçats diferents. Per oposició, les escriptures que no tenen aquesta distinció es coneixen com a monocamerals o unicamerals. Les lletres d'un format normal i no marcat s'anomenen minúscules, mentre que les lletres d'un format més gran, utilitzades en els casos determinats per l'ortotipografia, són les majúscules. Entre les escriptures de dues caixes hi ha, entre altres, les següents: * l'alfabet llatí; * l'alfabet grec; * l'alfabet ciríl·lic; * l'alfabet armeni; * l'alfabet copte. L'alfabet georgià no és bicameral. Allò que Unicode considera com a majúscules és la variant asomtavruli, i les minúscules la variant mkhedruli. Com a exemple, les set primeres lletres dels cinc alfabets citats amb les seves dues mides de caixa (primer les majúscules i a continuació les minúscules): (ca)
 • Uskleco estas la karakterizaĵo kiu kontrastigas la majusklan kaj minusklan formojn de laŭsignife egalaj literoj en la modernaj eŭropaj alfabetoj (novlatina, novgreka, cirila). En la norma Esperanto la literoj posedas nur la du indikitajn usklojn: la majuskloj estas ABCĈDEFGĜHĤIJĴKLMNOPRSŜTUŬVZ kaj la minuskloj estas abcĉdefgĝhĥijĵklmnoprsŝtuŭvz La terminon usklo oni aplikas ankaŭ al la vortoj: la vorto „vorto“ estas minuskla (konsistas el minuskloj); la vorto „UEA“ estas tutmajuskla (ĉiuj ĝiaj literoj estas majuskloj). Iuj vortoj kombinas la usklojn: * La nomojn proprajn oni komencas per majusklo kaj daŭrigas per minuskloj: „Petro“, „Ĉinio“. Tiaokaze oni parolas pri nomuskla skribo. * En iuj vortoj oni pli libere miksas la maujsklojn kun minuskloj: „AdE“, „NaCl“, dosierNomo, „iPad“; tio estas miksuskla skribo. En kelkaj skribsistemoj certajn literkombinojn oni rigardas estkiel literojn (ekz-e la ĉeĥa ch aŭ la serba-kroata nj); la surogataj esperantaj skriboj per cx, gx, hx, jx, sx, ux aŭ per ch, gh, hh, jh, sh apartenas al la sama speco. Tiaj malsimplaj literoj posedas po tri usklojn, simile al la plurliteraj vortoj: krom la usklojn majuskla kaj minuskla ili havas ankoraŭ nomusklon je la nivelo alfabeta, la literformon uzatan por skribi nomojn proprajn: (eo)
 • Une écriture bicamérale est une écriture comprenant des lettres minuscules et des lettres capitales. Plus précisément, elle oppose deux œils de format (ou « casse ») — et parfois de tracé — différents pour chaque caractère. Par opposition, une écriture dans laquelle il n’existe pas une telle opposition est qualifiée de monocamérale ou unicamérale. On appelle les lettres d’un format normal et non marqué des minuscules, tandis que les lettres d’un format plus grand, utilisées dans certains cas régis par la grammaire et l’orthotypographie, sont les majuscules (à ne pas confondre avec capitales). On compte, entre autres, au nombre de ces écritures : * l’alphabet latin ; * l’alphabet grec ; * l’alphabet cyrillique ; * l’alphabet arménien ; * l’alphabet copte. L'alphabet géorgien n'est pas bicaméral. Ce qu'Unicode considère comme majuscules est la variante asomtavruli, les minuscules constituant la variante mkhedruli. Voici, à titre d'illustration, les sept premières lettres dans les deux casses (d’abord capitales puis minuscules) pour les cinq alphabets cités : (fr)
 • Huruf Kapital disebut juga Huruf Besar, adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus (lebih besar dari huruf biasa), biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri, dan sebagainya. Penggunaan huruf kapital dalam bahasa Indonesia harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. (in)
 • 大文字と小文字(おおもじとこもじ、アッパーケース文字とローワーケース文字)は、アルファベットにおける同一字母の2つの表現形である。同じ字母の大文字と小文字は同じ文字の代替表現であり、同じ名前と発音を持ち、アルファベット順に並べ替える際には同じように扱われる。多くの場合、アルファベットに属する全ての文字は大文字と小文字の2つの形を持つ。大文字と小文字の区別のことをレターケース(letter case)という。 「大文字」および「小文字」も参照 一般的には大文字と小文字は混在させて使用され、読みやすさを考慮して大文字と小文字の両方を使用する。大文字と小文字の選択は、言語の文法や特定の分野の慣習によって規定されることが多い。正書法では、大文字は主に文の最初の文字や固有名詞の語頭のような特別な目的のために使用され、それ以外については小文字を使用するのが一般的である。 いくつかの分野では、大文字か小文字のどちらかのみを使用することが慣例となっている。例えば、工学分野の設計図は、一般的に全て大文字でラベル付けされている。一方、数学では、大文字はオブジェクト間の関係を示すことがあり、しばしば上位のオブジェクトを表すのに使用される(例えば、Xは要素xを含む集合を表すなど)。 (ja)
 • 맞춤법과 타이포그래피에서 대문자(大文字)와 소문자(小文字)는 큰 글자와 작은 글자의 구별이다. 로마자에서 대문자는 A, B, C...로 시작하고 소문자는 a, b, c 따위로 시작한다. (ko)
 • Caixa alta é uma expressão usada em tipografia para referir à escrita com letras maiúsculas. É o mesmo que versais ou capitais. Caixa baixa, por sua vez, corresponde à escrita com letras minúsculas. A terminologia caixa-alta e caixa-baixa é usada nos sectores e profissões editoriais (editores, revisores, grafistas, jornalistas). Maiúsculas e minúsculas são os termos usados na linguística, e nas ciências humanas em geral. (pt)
 • 字母大小写(或大小写)是在某些语言的书写表示中,区分大写字母和小写字母的字母。区分大写和小写的书写系统中具有两组平行的字母,通常一组中的字母在另一组中具有对等的字母。大小写是同一个字母的不同表示:它们具有相同的名称、发音、字母顺序排序。 通常字母大小写在文字中同时出现。大小写的选择一般由语法或特定学科的惯例来确定。大写字母主要用于一些特殊位置,如句子的第一个字母或专有名词,因此小写字母在一般文字中更为常见的。在某些情况下仅使用一种写法,例如用大写字母标注的工程设计图纸,它更容易区分字母,特别是在小字体的情况下。另一方面,在数学中,字母大小写可以指示对象之间的关系,大写字母通常表示大范围的对象(例如,X可以是包含x的集合)。 (zh)
 • Una escriptura de dues caixes o alfabet bicameral és un tipus d'escriptura que comprèn lletres minúscules (o de caixa baixa) i lletres majúscules (o de caixa alta). D'aquesta manera, cada caràcter disposa de dues alçades de caixa diferents, i també pot tenir dos traçats diferents. Per oposició, les escriptures que no tenen aquesta distinció es coneixen com a monocamerals o unicamerals. Les lletres d'un format normal i no marcat s'anomenen minúscules, mentre que les lletres d'un format més gran, utilitzades en els casos determinats per l'ortotipografia, són les majúscules. Entre les escriptures de dues caixes hi ha, entre altres, les següents: * l'alfabet llatí; * l'alfabet grec; * l'alfabet ciríl·lic; * l'alfabet armeni; * l'alfabet copte. L'alfabet georgià no és bicameral. Allò que Unicode considera com a majúscules és la variant asomtavruli, i les minúscules la variant mkhedruli. Com a exemple, les set primeres lletres dels cinc alfabets citats amb les seves dues mides de caixa (primer les majúscules i a continuació les minúscules): (ca)
 • Uskleco estas la karakterizaĵo kiu kontrastigas la majusklan kaj minusklan formojn de laŭsignife egalaj literoj en la modernaj eŭropaj alfabetoj (novlatina, novgreka, cirila). En la norma Esperanto la literoj posedas nur la du indikitajn usklojn: la majuskloj estas ABCĈDEFGĜHĤIJĴKLMNOPRSŜTUŬVZ kaj la minuskloj estas abcĉdefgĝhĥijĵklmnoprsŝtuŭvz La terminon usklo oni aplikas ankaŭ al la vortoj: la vorto „vorto“ estas minuskla (konsistas el minuskloj); la vorto „UEA“ estas tutmajuskla (ĉiuj ĝiaj literoj estas majuskloj). Iuj vortoj kombinas la usklojn: * La nomojn proprajn oni komencas per majusklo kaj daŭrigas per minuskloj: „Petro“, „Ĉinio“. Tiaokaze oni parolas pri nomuskla skribo. * En iuj vortoj oni pli libere miksas la maujsklojn kun minuskloj: „AdE“, „NaCl“, dosierNomo, „iPad“; tio estas miksuskla skribo. En kelkaj skribsistemoj certajn literkombinojn oni rigardas estkiel literojn (ekz-e la ĉeĥa ch aŭ la serba-kroata nj); la surogataj esperantaj skriboj per cx, gx, hx, jx, sx, ux aŭ per ch, gh, hh, jh, sh apartenas al la sama speco. Tiaj malsimplaj literoj posedas po tri usklojn, simile al la plurliteraj vortoj: krom la usklojn majuskla kaj minuskla ili havas ankoraŭ nomusklon je la nivelo alfabeta, la literformon uzatan por skribi nomojn proprajn: (eo)
 • Une écriture bicamérale est une écriture comprenant des lettres minuscules et des lettres capitales. Plus précisément, elle oppose deux œils de format (ou « casse ») — et parfois de tracé — différents pour chaque caractère. Par opposition, une écriture dans laquelle il n’existe pas une telle opposition est qualifiée de monocamérale ou unicamérale. On appelle les lettres d’un format normal et non marqué des minuscules, tandis que les lettres d’un format plus grand, utilisées dans certains cas régis par la grammaire et l’orthotypographie, sont les majuscules (à ne pas confondre avec capitales). On compte, entre autres, au nombre de ces écritures : * l’alphabet latin ; * l’alphabet grec ; * l’alphabet cyrillique ; * l’alphabet arménien ; * l’alphabet copte. L'alphabet géorgien n'est pas bicaméral. Ce qu'Unicode considère comme majuscules est la variante asomtavruli, les minuscules constituant la variante mkhedruli. Voici, à titre d'illustration, les sept premières lettres dans les deux casses (d’abord capitales puis minuscules) pour les cinq alphabets cités : (fr)
 • Huruf Kapital disebut juga Huruf Besar, adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus (lebih besar dari huruf biasa), biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri, dan sebagainya. Penggunaan huruf kapital dalam bahasa Indonesia harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. (in)
 • 大文字と小文字(おおもじとこもじ、アッパーケース文字とローワーケース文字)は、アルファベットにおける同一字母の2つの表現形である。同じ字母の大文字と小文字は同じ文字の代替表現であり、同じ名前と発音を持ち、アルファベット順に並べ替える際には同じように扱われる。多くの場合、アルファベットに属する全ての文字は大文字と小文字の2つの形を持つ。大文字と小文字の区別のことをレターケース(letter case)という。 「大文字」および「小文字」も参照 一般的には大文字と小文字は混在させて使用され、読みやすさを考慮して大文字と小文字の両方を使用する。大文字と小文字の選択は、言語の文法や特定の分野の慣習によって規定されることが多い。正書法では、大文字は主に文の最初の文字や固有名詞の語頭のような特別な目的のために使用され、それ以外については小文字を使用するのが一般的である。 いくつかの分野では、大文字か小文字のどちらかのみを使用することが慣例となっている。例えば、工学分野の設計図は、一般的に全て大文字でラベル付けされている。一方、数学では、大文字はオブジェクト間の関係を示すことがあり、しばしば上位のオブジェクトを表すのに使用される(例えば、Xは要素xを含む集合を表すなど)。 (ja)
 • 맞춤법과 타이포그래피에서 대문자(大文字)와 소문자(小文字)는 큰 글자와 작은 글자의 구별이다. 로마자에서 대문자는 A, B, C...로 시작하고 소문자는 a, b, c 따위로 시작한다. (ko)
 • Caixa alta é uma expressão usada em tipografia para referir à escrita com letras maiúsculas. É o mesmo que versais ou capitais. Caixa baixa, por sua vez, corresponde à escrita com letras minúsculas. A terminologia caixa-alta e caixa-baixa é usada nos sectores e profissões editoriais (editores, revisores, grafistas, jornalistas). Maiúsculas e minúsculas são os termos usados na linguística, e nas ciências humanas em geral. (pt)
 • 字母大小写(或大小写)是在某些语言的书写表示中,区分大写字母和小写字母的字母。区分大写和小写的书写系统中具有两组平行的字母,通常一组中的字母在另一组中具有对等的字母。大小写是同一个字母的不同表示:它们具有相同的名称、发音、字母顺序排序。 通常字母大小写在文字中同时出现。大小写的选择一般由语法或特定学科的惯例来确定。大写字母主要用于一些特殊位置,如句子的第一个字母或专有名词,因此小写字母在一般文字中更为常见的。在某些情况下仅使用一种写法,例如用大写字母标注的工程设计图纸,它更容易区分字母,特别是在小字体的情况下。另一方面,在数学中,字母大小写可以指示对象之间的关系,大写字母通常表示大范围的对象(例如,X可以是包含x的集合)。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 625125 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 60873 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1020507723 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:caption
 • Demonstrating the use of a composing stick in front of divided upper and lower type cases at the International Printing Museum in Carson, California, United States, North America. (en)
 • Papyrus fragment with old Roman cursive script from the reign of Claudius (en)
 • Example of Greek minuscule text Codex Ebnerianus (en)
 • Late 19th-century mixed cases (en)
 • Latin majuscule inscription on the Arch of Titus (en)
 • Layout for type cases. (en)
 • Divided upper and lower type cases with cast metal sorts. (en)
 • Combined case with capital letters above small letters (en)
dbp:colwidth
 • 15 (xsd:integer)
dbp:direction
 • vertical (en)
dbp:image
 • 2 (xsd:integer)
 • A Typesetters Sorting Case.jpg (en)
 • Arch.of.Titus-Inscription.jpg (en)
 • Codex Ebnerianus Prolog J 1, 5b-10.JPG (en)
 • I littera in manuscripto.jpg (en)
 • PrintMus 026.jpg (en)
 • UPPER CASE - lower case.jpg (en)
 • Upper case and lower case types.jpg (en)
dbp:small
 • yes (en)
dbp:width
 • 250 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Huruf Kapital disebut juga Huruf Besar, adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus (lebih besar dari huruf biasa), biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri, dan sebagainya. Penggunaan huruf kapital dalam bahasa Indonesia harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. (in)
 • 大文字と小文字(おおもじとこもじ、アッパーケース文字とローワーケース文字)は、アルファベットにおける同一字母の2つの表現形である。同じ字母の大文字と小文字は同じ文字の代替表現であり、同じ名前と発音を持ち、アルファベット順に並べ替える際には同じように扱われる。多くの場合、アルファベットに属する全ての文字は大文字と小文字の2つの形を持つ。大文字と小文字の区別のことをレターケース(letter case)という。 「大文字」および「小文字」も参照 一般的には大文字と小文字は混在させて使用され、読みやすさを考慮して大文字と小文字の両方を使用する。大文字と小文字の選択は、言語の文法や特定の分野の慣習によって規定されることが多い。正書法では、大文字は主に文の最初の文字や固有名詞の語頭のような特別な目的のために使用され、それ以外については小文字を使用するのが一般的である。 いくつかの分野では、大文字か小文字のどちらかのみを使用することが慣例となっている。例えば、工学分野の設計図は、一般的に全て大文字でラベル付けされている。一方、数学では、大文字はオブジェクト間の関係を示すことがあり、しばしば上位のオブジェクトを表すのに使用される(例えば、Xは要素xを含む集合を表すなど)。 (ja)
 • 맞춤법과 타이포그래피에서 대문자(大文字)와 소문자(小文字)는 큰 글자와 작은 글자의 구별이다. 로마자에서 대문자는 A, B, C...로 시작하고 소문자는 a, b, c 따위로 시작한다. (ko)
 • Caixa alta é uma expressão usada em tipografia para referir à escrita com letras maiúsculas. É o mesmo que versais ou capitais. Caixa baixa, por sua vez, corresponde à escrita com letras minúsculas. A terminologia caixa-alta e caixa-baixa é usada nos sectores e profissões editoriais (editores, revisores, grafistas, jornalistas). Maiúsculas e minúsculas são os termos usados na linguística, e nas ciências humanas em geral. (pt)
 • 字母大小写(或大小写)是在某些语言的书写表示中,区分大写字母和小写字母的字母。区分大写和小写的书写系统中具有两组平行的字母,通常一组中的字母在另一组中具有对等的字母。大小写是同一个字母的不同表示:它们具有相同的名称、发音、字母顺序排序。 通常字母大小写在文字中同时出现。大小写的选择一般由语法或特定学科的惯例来确定。大写字母主要用于一些特殊位置,如句子的第一个字母或专有名词,因此小写字母在一般文字中更为常见的。在某些情况下仅使用一种写法,例如用大写字母标注的工程设计图纸,它更容易区分字母,特别是在小字体的情况下。另一方面,在数学中,字母大小写可以指示对象之间的关系,大写字母通常表示大范围的对象(例如,X可以是包含x的集合)。 (zh)
 • Una escriptura de dues caixes o alfabet bicameral és un tipus d'escriptura que comprèn lletres minúscules (o de caixa baixa) i lletres majúscules (o de caixa alta). D'aquesta manera, cada caràcter disposa de dues alçades de caixa diferents, i també pot tenir dos traçats diferents. Per oposició, les escriptures que no tenen aquesta distinció es coneixen com a monocamerals o unicamerals. Les lletres d'un format normal i no marcat s'anomenen minúscules, mentre que les lletres d'un format més gran, utilitzades en els casos determinats per l'ortotipografia, són les majúscules. (ca)
 • Uskleco estas la karakterizaĵo kiu kontrastigas la majusklan kaj minusklan formojn de laŭsignife egalaj literoj en la modernaj eŭropaj alfabetoj (novlatina, novgreka, cirila). En la norma Esperanto la literoj posedas nur la du indikitajn usklojn: la majuskloj estas ABCĈDEFGĜHĤIJĴKLMNOPRSŜTUŬVZ kaj la minuskloj estas abcĉdefgĝhĥijĵklmnoprsŝtuŭvz La terminon usklo oni aplikas ankaŭ al la vortoj: la vorto „vorto“ estas minuskla (konsistas el minuskloj); la vorto „UEA“ estas tutmajuskla (ĉiuj ĝiaj literoj estas majuskloj). Iuj vortoj kombinas la usklojn: (eo)
 • Une écriture bicamérale est une écriture comprenant des lettres minuscules et des lettres capitales. Plus précisément, elle oppose deux œils de format (ou « casse ») — et parfois de tracé — différents pour chaque caractère. Par opposition, une écriture dans laquelle il n’existe pas une telle opposition est qualifiée de monocamérale ou unicamérale. On appelle les lettres d’un format normal et non marqué des minuscules, tandis que les lettres d’un format plus grand, utilisées dans certains cas régis par la grammaire et l’orthotypographie, sont les majuscules (à ne pas confondre avec capitales). (fr)
 • Huruf Kapital disebut juga Huruf Besar, adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus (lebih besar dari huruf biasa), biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri, dan sebagainya. Penggunaan huruf kapital dalam bahasa Indonesia harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. (in)
 • 大文字と小文字(おおもじとこもじ、アッパーケース文字とローワーケース文字)は、アルファベットにおける同一字母の2つの表現形である。同じ字母の大文字と小文字は同じ文字の代替表現であり、同じ名前と発音を持ち、アルファベット順に並べ替える際には同じように扱われる。多くの場合、アルファベットに属する全ての文字は大文字と小文字の2つの形を持つ。大文字と小文字の区別のことをレターケース(letter case)という。 「大文字」および「小文字」も参照 一般的には大文字と小文字は混在させて使用され、読みやすさを考慮して大文字と小文字の両方を使用する。大文字と小文字の選択は、言語の文法や特定の分野の慣習によって規定されることが多い。正書法では、大文字は主に文の最初の文字や固有名詞の語頭のような特別な目的のために使用され、それ以外については小文字を使用するのが一般的である。 いくつかの分野では、大文字か小文字のどちらかのみを使用することが慣例となっている。例えば、工学分野の設計図は、一般的に全て大文字でラベル付けされている。一方、数学では、大文字はオブジェクト間の関係を示すことがあり、しばしば上位のオブジェクトを表すのに使用される(例えば、Xは要素xを含む集合を表すなど)。 (ja)
 • 맞춤법과 타이포그래피에서 대문자(大文字)와 소문자(小文字)는 큰 글자와 작은 글자의 구별이다. 로마자에서 대문자는 A, B, C...로 시작하고 소문자는 a, b, c 따위로 시작한다. (ko)
 • Caixa alta é uma expressão usada em tipografia para referir à escrita com letras maiúsculas. É o mesmo que versais ou capitais. Caixa baixa, por sua vez, corresponde à escrita com letras minúsculas. A terminologia caixa-alta e caixa-baixa é usada nos sectores e profissões editoriais (editores, revisores, grafistas, jornalistas). Maiúsculas e minúsculas são os termos usados na linguística, e nas ciências humanas em geral. (pt)
 • 字母大小写(或大小写)是在某些语言的书写表示中,区分大写字母和小写字母的字母。区分大写和小写的书写系统中具有两组平行的字母,通常一组中的字母在另一组中具有对等的字母。大小写是同一个字母的不同表示:它们具有相同的名称、发音、字母顺序排序。 通常字母大小写在文字中同时出现。大小写的选择一般由语法或特定学科的惯例来确定。大写字母主要用于一些特殊位置,如句子的第一个字母或专有名词,因此小写字母在一般文字中更为常见的。在某些情况下仅使用一种写法,例如用大写字母标注的工程设计图纸,它更容易区分字母,特别是在小字体的情况下。另一方面,在数学中,字母大小写可以指示对象之间的关系,大写字母通常表示大范围的对象(例如,X可以是包含x的集合)。 (zh)
 • Una escriptura de dues caixes o alfabet bicameral és un tipus d'escriptura que comprèn lletres minúscules (o de caixa baixa) i lletres majúscules (o de caixa alta). D'aquesta manera, cada caràcter disposa de dues alçades de caixa diferents, i també pot tenir dos traçats diferents. Per oposició, les escriptures que no tenen aquesta distinció es coneixen com a monocamerals o unicamerals. Les lletres d'un format normal i no marcat s'anomenen minúscules, mentre que les lletres d'un format més gran, utilitzades en els casos determinats per l'ortotipografia, són les majúscules. (ca)
 • Uskleco estas la karakterizaĵo kiu kontrastigas la majusklan kaj minusklan formojn de laŭsignife egalaj literoj en la modernaj eŭropaj alfabetoj (novlatina, novgreka, cirila). En la norma Esperanto la literoj posedas nur la du indikitajn usklojn: la majuskloj estas ABCĈDEFGĜHĤIJĴKLMNOPRSŜTUŬVZ kaj la minuskloj estas abcĉdefgĝhĥijĵklmnoprsŝtuŭvz La terminon usklo oni aplikas ankaŭ al la vortoj: la vorto „vorto“ estas minuskla (konsistas el minuskloj); la vorto „UEA“ estas tutmajuskla (ĉiuj ĝiaj literoj estas majuskloj). Iuj vortoj kombinas la usklojn: (eo)
 • Une écriture bicamérale est une écriture comprenant des lettres minuscules et des lettres capitales. Plus précisément, elle oppose deux œils de format (ou « casse ») — et parfois de tracé — différents pour chaque caractère. Par opposition, une écriture dans laquelle il n’existe pas une telle opposition est qualifiée de monocamérale ou unicamérale. On appelle les lettres d’un format normal et non marqué des minuscules, tandis que les lettres d’un format plus grand, utilisées dans certains cas régis par la grammaire et l’orthotypographie, sont les majuscules (à ne pas confondre avec capitales). (fr)
rdfs:label
 • Escriptura de dues caixes (ca)
 • Letter case (en)
 • Uskleco (eo)
 • Huruf Kapital (in)
 • Écriture bicamérale (fr)
 • 大文字と小文字 (ja)
 • 대소문자 (ko)
 • Caixa alta e caixa baixa (pt)
 • 字母大小写 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License