An interview is essentially a structured conversation where one participant asks questions, and the other provides answers. In common parlance, the word "interview" refers to a one-on-one conversation between an interviewer and an interviewee. The interviewer asks questions to which the interviewee responds, usually so information is offered by the interviewee to interviewer -- and that information may be used or provided to other audiences, whether in real time or later. This feature is common to many types of interviews -- a job interview or interview with a witness to an event may have no other audience present at the time, but the answers will be later provided to others in the employment or investigative process.

Property Value
dbo:abstract
 • المقابلة هي محادثة بين شخصين أو أكثر (المحاور والضيف) حيث تطرح الأسئلة من المحاور للحصول على معلومات من الضيف. (ar)
 • L'entrevista és un diàleg entre dues persones on l' pregunta per obtenir una informació de l'entrevistat sobre determinades qüestions. Hi ha diversos tipus d'entrevistes, entre els quals tenim: * Entrevista periodística a persones rellevants per fer un reportatge. * Entrevistes de recerca, similars a una enquesta, on es pregunta gent anònima, s'usa en o en etnografies, per exemple. * Entrevistes laborals dins un d'un candidat a una feina i acostuma a ser el pas següent de la tria per currículum vitae o per . * Entrevista d'opinió. Forma part d'entrevistar un personatge famós o d'interès general Entrevistes entre un client i un professional (metge, psicòleg, assessor personal, assessor financer, coach personal, administrador, advocat...) (ca)
 • Interview (z francouzského entrevue, přeneseno do anglického inter a view, čti intervijů) je metodicky vedený rozhovor s cílem získat potřebné informace, používaný především v žurnalistice. Interview je také publicistický (někdy i zpravodajský) žánr. Jednou z nejdůležitějsích věcí na interview je nadpis, který často rozhoduje o tom zda si čtenář interview vůbec přečte. Nadpis by měl být stručný, výstižný a především poutavý. Po nadpisu následuje krátký úvod, kde je krátce představena zpovídaná osoba, vysvětleno čím je zajímavá, nebo za jakým účelem je rozhovor psán. Poté již následují samotné otázky a odpovědi. V interview je také důležitý takzvaný medailonek, v němž autor krátce seznámí čtenáře s dotazovanou osobu. Medailonek není přímou součástí rozhovoru. Jedná se spíš o tabulku s heslovitě vypsanými údaji o zpovídané osobě. Bývá umístěn spíše na konci textu. (cs)
 • Intervjuo estas interparolo, kutime kun fama persono por demandi ĝin pri ĝia vivo, agoj aŭ opinioj kaj publike raporti, ekz-e en gazeto. Ne ĉie oni havas samajn regulojn pri intervjuoj. En Usono ekzemple oni kutime ne ŝanĝas la originalan tekston kaj eĉ ekzistas faktokontrolistoj kiuj kontrolas ĉu veras tio kion verkas ĵurnalisto. En Nederlando estas tute alie. Ĵurnalistoj havas la liberecon interpreti la intervjuon. Jes ja la intervjuita persono plej ofte havas la rajton tralegi la tekston antaŭ ĝia publikigo. (eo)
 • Ein Interview ('ɪntɐvjuː) ist als Anglizismus im Journalismus eine Form der Befragung mit dem Ziel, persönliche Informationen, Sachverhalte oder Meinungen zu ermitteln. (de)
 • An interview is essentially a structured conversation where one participant asks questions, and the other provides answers. In common parlance, the word "interview" refers to a one-on-one conversation between an interviewer and an interviewee. The interviewer asks questions to which the interviewee responds, usually so information is offered by the interviewee to interviewer -- and that information may be used or provided to other audiences, whether in real time or later. This feature is common to many types of interviews -- a job interview or interview with a witness to an event may have no other audience present at the time, but the answers will be later provided to others in the employment or investigative process. An interview may also transfer "information" or answers in both directions. Interviews usually take place face-to-face and in person. In some, the parties are separated geographically, connecting by methods such as videoconferencing or telephone interviews. Interviews almost always involve spoken conversation between two or more parties. In some instances a "conversation" can happen between two persons who type their questions and answers. Interviews can be unstructured, free-wheeling and open-ended conversations without predetermined plan or prearranged questions, or highly structured conversations in which specific questions occur in a specified order. They can follow diverse formats; for example, in a ladder interview, a respondent's answers typically guide subsequent interviews, with the object being to explore a respondent's subconscious motives. Typically the interviewer has some way of recording the information that is gleaned from the interviewee, often by keeping notes with a pencil and paper, or with a video or audio recorder. Interviews usually have a limited duration, with a beginning and an ending. The traditional two-person interview format, sometimes called a one-on-one interview, permits direct questions and followups, which enables an interviewer to better gauge the accuracy and relevance of responses. It is a flexible arrangement in the sense that subsequent questions can be tailored to clarify earlier answers. Further, it eliminates possible distortion due to other parties being present. Face to face interviewing helps both parties to interact and form a connection, and understand the other. Further, face to face interview sessions can be more enjoyable. (en)
 • Kazetaritza alorrean elkarrizketa genero klasiko bat da, non tradizionalki kazetariak batez ere galderak egiten ditu eta kazetariek hautatutako pertsona batek erantzunak ematen ditu. Kazetariak, normalean, gai jakin baten inguruan aritzen dira eta galderak prestatuta edo pentsatuta eramaten dituzte. (eu)
 • Wawancara (bahasa Inggris: interview) merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. (in)
 • Une interview ou entrevue (formulation plus courante au Québec) est un jeu de questions/réponses à sens unique entre deux personnes, l'« intervieweur » qui pose les questions (parfois selon le mode QQOQCCP) afin d'obtenir des informations de la part de l'« interviewé » qui répond. Il s'agit le plus souvent d'un entretien entre un journaliste et une personne en vue, dans le but d'une diffusion publique. Dans certains cas, surtout à la télévision, on a plusieurs intervieweurs face à un interviewé. (fr)
 • インタビュー(英語: interview)とは、二人かそれ以上の間での会話で、一方が他方に質問をして情報を得るために行われるものである。インタビューは大きく分けて、評価のためのインタビューと情報収集のためのインタビューの2つに分かれる。 (ja)
 • 인터뷰(interview)는 질문을 하고 답변을 받는 대화이다. 즉, 면접자가 상대방에게 어떤 문제에 대한 질문을 해서 정보나 의견 등을 알아내는 방법이다. 뉴스의 취재를 위한 뉴스 인터뷰, 사람을 찾아가서 하는 탐방 인터뷰, 전화 인터뷰, 기자 회견 등이 있다. 면접(面接), 면담(面談)이라고도 한다. (ko)
 • Een interview, ook wel vraaggesprek genoemd, is een gesprek waarbij een of meer personen worden ondervraagd door een of meer interviewers. Het is een methode om een persoon systematisch kennis van een ander te laten vergaren. Interview of vraaggesprek is ook de naam van de (eventueel bewerkte) publicatie van het gesprek. Interviews worden bijvoorbeeld door personeelswerkers gebruikt tijdens sollicitatiegesprekken om een indruk te krijgen van de sollicitant. (nl)
 • Wywiad – rozmowa pomiędzy dwiema osobami, lub prowadzącym i grupą osób, podczas której osoba przeprowadzająca wywiad zadaje pytania w celu uzyskania pewnych informacji, dotyczących na przykład jakiegoś ważnego wydarzenia. (pl)
 • Интервью́ (англ. interview) — разновидность разговора, беседы между двумя и более людьми, при которой интервьюер задаёт вопросы (не менее трех) своим собеседникам и получает от них ответы. В некоторых случаях это происходит под запись или в прямом эфире. Используется как метод исследования в целом ряде социальных и гуманитарных наук (психология, социология, коммуникация, PR, маркетинг и другие), а также в различных областях человеческой деятельности (например, в журналистике, в управлении персоналом (в том числе при приёме на работу) и так далее). (ru)
 • Entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas (o/s) entrevistador(es) e o(s) entrevistado(s) onde perguntas são feitas pelo entrevistador de modo a obter informação necessária por parte do entrevistado. Os repórteres entrevistam as suas fontes para obter destas declarações que validem as informações apuradas ou que relatem situações vividas por personagens. Antes de ir para a rua, o repórter recebe uma pauta que contém informações que o ajudarão a construir a matéria. Além das informações, a pauta sugere o enfoque a ser trabalhado assim como as fontes a serem entrevistadas. Antes da entrevista o repórter costuma reunir o máximo de informações disponíveis sobre o assunto a ser abordado e sobre a pessoa que será entrevistada. Munido deste material, ele formula perguntas que levem o entrevistado a fornecer informações novas e relevantes. O repórter também deve ser perspicaz para perceber se o entrevistado mente ou manipula dados nas suas respostas, fato que costuma acontecer principalmente com as fontes oficiais do tema. Por exemplo, quando o repórter vai entrevistar o presidente de uma instituição pública sobre um problema que está a afetar o fornecimento de serviços à população, ele tende a evitar as perguntas e a querer reverter a resposta para o que considera positivo na instituição. É importante que o repórter seja insistente. O entrevistador deve conquistar a confiança do entrevistado, mas não tentar dominá-lo, nem ser por ele dominado. Caso contrário, acabará induzindo as respostas ou perdendo a objetividade. As entrevistas apresentam com frequência alguns sinais de pontuação como o ponto de interrogação, o travessão, aspas, reticências, parêntese e às vezes colchetes, que servem para dar ao leitor maior informações que ele supostamente desconhece. O título da entrevista é um enunciado curto que chama a atenção do leitor e resume a ideia básica da entrevista. Pode estar todo em letra maiúscula e recebe maior destaque da página. Na maioria dos casos, apenas as preposições ficam com a letra minúscula. O subtítulo introduz o objetivo principal da entrevista e não vem seguido de ponto final. É um pequeno texto e vem em destaque também. A fotografia do entrevistado aparece normalmente na primeira página da entrevista e pode estar acompanhada por uma frase dita por ele. As frases importantes ditas pelo entrevistado e que aparecem em destaque nas outras páginas da entrevista são chamadas de "olho". (pt)
 • En intervju är en konversation mellan två eller fler parter där den ena parten utfrågar den andra för att anskaffa information. * Exempel på intervju för bedömning är en anställningsintervju. * Intervjuer som är tänkta att frambringa information används oftast av poliser, journalister i TV, radio och tidningar och av forskare. * En audiovisuellt inspelad intervju kallas synk. * En personlig intervju är när intervjuaren personligen träffar intervjupersonen. * En postal intervju (enkät) är en undersökningsmetod som bygger på skriftliga frågor och svar. * Intervjuer används som en del av användartester inom programutveckling. (sv)
 • Інтерв'ю́ (англ. interview) — це бесіда, вибудована за певним планом через безпосередній контакт інтерв'юера з респондентом з обов'язковою фіксацією відповідей. В соціології використовується як один з основних методів збору первинної соціологічної інформації. В журналістиці є самостійним жанром, що представляє суспільно вагому новину у вигляді відповідей особи на запитання журналіста. (uk)
 • 面谈或采访,是指一种涉及两名或以上人士的对话,由一方发问,并由另一方回答。面谈的其中常见的一种形式是面试,这是大部分企业在招聘员工过程中需要的一环。此外,面谈亦是新闻采访、市场研究等活动中收集资料的的重要方式。“采访”大致可以分为口述与笔录两种,其形式则多种多样,如新闻采访、问卷调查、公司面试、市场调查等等。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 236975 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 13787 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985833664 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • المقابلة هي محادثة بين شخصين أو أكثر (المحاور والضيف) حيث تطرح الأسئلة من المحاور للحصول على معلومات من الضيف. (ar)
 • Intervjuo estas interparolo, kutime kun fama persono por demandi ĝin pri ĝia vivo, agoj aŭ opinioj kaj publike raporti, ekz-e en gazeto. Ne ĉie oni havas samajn regulojn pri intervjuoj. En Usono ekzemple oni kutime ne ŝanĝas la originalan tekston kaj eĉ ekzistas faktokontrolistoj kiuj kontrolas ĉu veras tio kion verkas ĵurnalisto. En Nederlando estas tute alie. Ĵurnalistoj havas la liberecon interpreti la intervjuon. Jes ja la intervjuita persono plej ofte havas la rajton tralegi la tekston antaŭ ĝia publikigo. (eo)
 • Ein Interview ('ɪntɐvjuː) ist als Anglizismus im Journalismus eine Form der Befragung mit dem Ziel, persönliche Informationen, Sachverhalte oder Meinungen zu ermitteln. (de)
 • Kazetaritza alorrean elkarrizketa genero klasiko bat da, non tradizionalki kazetariak batez ere galderak egiten ditu eta kazetariek hautatutako pertsona batek erantzunak ematen ditu. Kazetariak, normalean, gai jakin baten inguruan aritzen dira eta galderak prestatuta edo pentsatuta eramaten dituzte. (eu)
 • Wawancara (bahasa Inggris: interview) merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. (in)
 • Une interview ou entrevue (formulation plus courante au Québec) est un jeu de questions/réponses à sens unique entre deux personnes, l'« intervieweur » qui pose les questions (parfois selon le mode QQOQCCP) afin d'obtenir des informations de la part de l'« interviewé » qui répond. Il s'agit le plus souvent d'un entretien entre un journaliste et une personne en vue, dans le but d'une diffusion publique. Dans certains cas, surtout à la télévision, on a plusieurs intervieweurs face à un interviewé. (fr)
 • インタビュー(英語: interview)とは、二人かそれ以上の間での会話で、一方が他方に質問をして情報を得るために行われるものである。インタビューは大きく分けて、評価のためのインタビューと情報収集のためのインタビューの2つに分かれる。 (ja)
 • 인터뷰(interview)는 질문을 하고 답변을 받는 대화이다. 즉, 면접자가 상대방에게 어떤 문제에 대한 질문을 해서 정보나 의견 등을 알아내는 방법이다. 뉴스의 취재를 위한 뉴스 인터뷰, 사람을 찾아가서 하는 탐방 인터뷰, 전화 인터뷰, 기자 회견 등이 있다. 면접(面接), 면담(面談)이라고도 한다. (ko)
 • Een interview, ook wel vraaggesprek genoemd, is een gesprek waarbij een of meer personen worden ondervraagd door een of meer interviewers. Het is een methode om een persoon systematisch kennis van een ander te laten vergaren. Interview of vraaggesprek is ook de naam van de (eventueel bewerkte) publicatie van het gesprek. Interviews worden bijvoorbeeld door personeelswerkers gebruikt tijdens sollicitatiegesprekken om een indruk te krijgen van de sollicitant. (nl)
 • Wywiad – rozmowa pomiędzy dwiema osobami, lub prowadzącym i grupą osób, podczas której osoba przeprowadzająca wywiad zadaje pytania w celu uzyskania pewnych informacji, dotyczących na przykład jakiegoś ważnego wydarzenia. (pl)
 • Интервью́ (англ. interview) — разновидность разговора, беседы между двумя и более людьми, при которой интервьюер задаёт вопросы (не менее трех) своим собеседникам и получает от них ответы. В некоторых случаях это происходит под запись или в прямом эфире. Используется как метод исследования в целом ряде социальных и гуманитарных наук (психология, социология, коммуникация, PR, маркетинг и другие), а также в различных областях человеческой деятельности (например, в журналистике, в управлении персоналом (в том числе при приёме на работу) и так далее). (ru)
 • En intervju är en konversation mellan två eller fler parter där den ena parten utfrågar den andra för att anskaffa information. * Exempel på intervju för bedömning är en anställningsintervju. * Intervjuer som är tänkta att frambringa information används oftast av poliser, journalister i TV, radio och tidningar och av forskare. * En audiovisuellt inspelad intervju kallas synk. * En personlig intervju är när intervjuaren personligen träffar intervjupersonen. * En postal intervju (enkät) är en undersökningsmetod som bygger på skriftliga frågor och svar. * Intervjuer används som en del av användartester inom programutveckling. (sv)
 • Інтерв'ю́ (англ. interview) — це бесіда, вибудована за певним планом через безпосередній контакт інтерв'юера з респондентом з обов'язковою фіксацією відповідей. В соціології використовується як один з основних методів збору первинної соціологічної інформації. В журналістиці є самостійним жанром, що представляє суспільно вагому новину у вигляді відповідей особи на запитання журналіста. (uk)
 • 面谈或采访,是指一种涉及两名或以上人士的对话,由一方发问,并由另一方回答。面谈的其中常见的一种形式是面试,这是大部分企业在招聘员工过程中需要的一环。此外,面谈亦是新闻采访、市场研究等活动中收集资料的的重要方式。“采访”大致可以分为口述与笔录两种,其形式则多种多样,如新闻采访、问卷调查、公司面试、市场调查等等。 (zh)
 • L'entrevista és un diàleg entre dues persones on l' pregunta per obtenir una informació de l'entrevistat sobre determinades qüestions. Hi ha diversos tipus d'entrevistes, entre els quals tenim: * Entrevista periodística a persones rellevants per fer un reportatge. * Entrevistes de recerca, similars a una enquesta, on es pregunta gent anònima, s'usa en o en etnografies, per exemple. * Entrevistes laborals dins un d'un candidat a una feina i acostuma a ser el pas següent de la tria per currículum vitae o per . * Entrevista d'opinió. Forma part d'entrevistar un personatge famós o d'interès general (ca)
 • Interview (z francouzského entrevue, přeneseno do anglického inter a view, čti intervijů) je metodicky vedený rozhovor s cílem získat potřebné informace, používaný především v žurnalistice. Interview je také publicistický (někdy i zpravodajský) žánr. (cs)
 • An interview is essentially a structured conversation where one participant asks questions, and the other provides answers. In common parlance, the word "interview" refers to a one-on-one conversation between an interviewer and an interviewee. The interviewer asks questions to which the interviewee responds, usually so information is offered by the interviewee to interviewer -- and that information may be used or provided to other audiences, whether in real time or later. This feature is common to many types of interviews -- a job interview or interview with a witness to an event may have no other audience present at the time, but the answers will be later provided to others in the employment or investigative process. (en)
 • Entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas (o/s) entrevistador(es) e o(s) entrevistado(s) onde perguntas são feitas pelo entrevistador de modo a obter informação necessária por parte do entrevistado. (pt)
rdfs:label
 • Interview (en)
 • مقابلة (ar)
 • Entrevista (ca)
 • Interview (cs)
 • Interview (de)
 • Intervjuo (eo)
 • Elkarrizketa (kazetaritza) (eu)
 • Interview (fr)
 • Wawancara (in)
 • インタビュー (ja)
 • 인터뷰 (ko)
 • Interview (nl)
 • Wywiad (rozmowa) (pl)
 • Entrevista (pt)
 • Интервью (ru)
 • Intervju (sv)
 • Інтерв'ю (uk)
 • 面談 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:format of
is dbo:genre of
is dbo:knownFor of
is dbo:literaryGenre of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:occupation of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:category of
is dbp:format of
is dbp:genre of
is dbp:knownFor of
is dbp:style of
is dbp:subject of
is dbp:type of
is foaf:primaryTopic of