About: Instinct

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Instinct is the inherent inclination of a living organism towards a particular complex behaviour, containing both innate (inborn) and learned elements. The simplest example of an instinctive behavior is a fixed action pattern (FAP), in which a very short to medium length sequence of actions, without variation, are carried out in response to a corresponding clearly defined stimulus. Instinctual behaviour in humans has been studied, and is a controversial topic.

Property Value
dbo:abstract
 • الغريزة هي الجزء الأكبر السلوك الوراثي وهي تمثل النزعة السلوكية والآليات الفسيولوجيه للحيوانات العليا.توجد الغريزة في أشكال مختلفة ويقع مجال دراستها في عدة علوم كالبيولوجيا الحيوانية وعلم النفس وطب النفس والأنثروبولوجيا وعلم الإنسان وعلم الاجتماع والفلسفة.ويعرفها البعض بأنها الطبيعة التي تقابل الثقافة. (ar)
 • Instinkt (z lat. instinguo, instinctus, pobídnout, podnítit) je stereotypní, nutkavé a přitom účelné chování, které není výsledkem učení ani zkušenosti. V přeneseném smyslu schopnost tušit věci, které nejsou smysly poznatelné, například hrozící nebezpečí. Účelné chování, často vyvolané určitým podnětem, kterému se ani mladý živočich nemusí učit, nýbrž provede je hned napoprvé téměř dokonale a pak už vždycky stejně, vždycky přitahovalo pozornost člověka. Způsob, jak pavouk tká síť nebo jak včely budují plásty zároveň, vyvolával hluboký obdiv nad účelností přírody. Pojem instinktu tak vyjadřoval jednak jistý automatismus, jednak jistotu a dokonalost daného chování a užíval se metaforicky i pro více méně automatické, nikoli promyšlené jednání člověka. V počátcích a etologie se zdálo, že se dobře hodí i pro popis lidského jednání, pokud je spíše nutkavé, automatické a stereotypní. Tento rys neodolatelného nutkání či puzení vyjadřuje české slovo pud, které použil Sigmund Freud pro popis nevědomých motivačních „energií“ člověka. Neměl tím však na mysli jednotlivé instinktivní reakce a pohyby, nýbrž celkové tlaky, jimž je člověk ve společnosti běžně vystavován. Freud mluvil například o „pudu k životu“ a „pudu k smrti“, o „principu reality“ a „principu slasti“. S pojmem instinktu pracoval ještě rakouský etolog Konrad Lorenz, který jím rozuměl „spontánní systém chování dostatečně jednotný na to, aby si zasloužil pojmenování.“ V polovině 20. století se však ukázalo, že jakmile se pojem instinktu pokusíme přesněji definovat, lidské chování taková definice nevystihuje. Tak pro instinktivní chování živočichů je často typické, že mu nemohou odolat, že je nedokáží potlačit, což u člověka nastává jen zcela výjimečně (např. neodolatelné mrknutí oka, když se před ním náhle objeví překážka). Naopak německý antropolog Arnold Gehlen poukázal na to, jak je systém instinktů u člověka oslaben a hlavně podřízen – až na nečetné výjimky – vědomému rozhodování; člověk je tak podle něho „bytost s nedostatkem“ (Mangelwesen), která se účelné způsoby jednání v určitém prostředí musí buďto učit, anebo si je hledat sama. Tím je zároveň dána téměř univerzální schopnost člověka přizpůsobit se různému prostředí. Vzhledem k potížím při definování nakonec psychologové i etologové pojem instinktu opustili a používají raději označení vrozené chování, vrozený vzorec chování. Slovo instinkt se tak vrátilo do obecné řeči. kde jeho víceznačnost a neurčitost nevadí. (cs)
 • L'instint és un tipus de conducta complexa que presenten els animals de forma innata, és a dir, sense aprenentatge previ. És un concepte que aplega els patrons fixats de conducta, tot i que va més enllà dels simples reflexos. Inclouen, entre d'altres, conductes d'alimentació, aparellament, defensa, construcció de nius, etcètera. Segons , la conducta instintiva es caracteritza per: * Ser innata, és a dir, executable sense el concurs d'experiència o cap aprenentatge. * Ser estereotipada, és a dir, realitzar-se d'acord amb unes pautes fixes, bàsicament invariables en la seva forma i ordre d'execució. * Ser específica, o sigui compartida per tots els membres de l'espècie, i fins a cert punt pels de les espècies afins. * Desencadenar-se indeliberadament davant cert tipus d'estímuls externs i/o intraorgànics. * Continuar-se fins a la seva consumació, un cop desencadenada, en absència fins i tot de l'estimulació que la va provocar. * Posseir un grau de complexitat superior a la del simple reflex. * Tenir un sentit supervivencial per a l'individu que l'executa i/o per a la seva espècie (sentit de què no obstant això l'individu no és conscient) * Finalment, segons alguns autors, els instints han de ser saciables, és a dir, més difícils de provocar després d'estimulacions repetides (la qual cosa, no obstant això, afecta de forma molt diferent de la conducta de defensa o atac, que a la copulatòria o alimentària). (ca)
 • Instinkt (deutsch auch Naturtrieb) bezeichnet im Allgemeinen eine angeborene innere Grundlage (den „Antrieb“) eines vom Beobachter wahrnehmbaren Verhaltens von Tieren. Im engeren Sinne ist Instinkt ein historischer Fachbegriff der klassischen vergleichenden Verhaltensforschung (Ethologie), der ein Verhalten bezeichnet, das durch Schlüsselreize über einen angeborenen Auslösemechanismus (AAM) hervorgerufen werden kann und das sich in einer geordneten Abfolge von stets gleichförmigen Instinktbewegungen (bedeutungsgleich: in „erbkoordiniertem Verhalten“ oder „Erbkoordinationen“) äußert. Die Untersuchung der Instinkte und die Erarbeitung einer Instinkttheorie sah die seit den 1930er-Jahren aus der Tierpsychologie hervorgegangene, klassische vergleichende Verhaltensforschung als eines ihrer wesentlichen Forschungsziele an, während die Befürworter des Behaviorismus die Suche nach inneren Ursachen für Verhaltensweisen grundsätzlich ablehnten. Einige Autoren verweisen auf das Phänomen einer spontan – ohne äußeren Einfluss – ansteigenden Handlungsbereitschaft als wesentliches Element eines Instinkts, was eine Nähe zur Triebtheorie diverser psychologischer Schulen zur Folge hat. Die Bezeichnung Instinkt wurde jedoch sowohl in der Verhaltensforschung als auch in der Psychologie nie eindeutig definiert, sondern von unterschiedlichen Autoren jeweils unterschiedlich verwendet. Bereits 1985 hieß es daher im Herder Lexikon der Biologie, Instinkt sei ein „stets umstrittener Begriff“ gewesen, „in der wiss[enschaftlichen] Terminologie sollte das Wort I[nstinkt] vermieden werden.“ (de)
 • Το είναι η εγγενής τάση ή ορμή ενός ζωντανού οργανισμού προς την κατεύθυνση συγκεκριμένων συμπεριφορών ή αντιδράσεων, υπό συνθήκες. Αυτή η τάση προϋπάρχει της μνήμης που προκύπτει από τη μάθηση, και παραμένει αναλλοίωτο χαρακτηριστικό ενός βιολογικού είδους. Βάσει του συγκεκριμένου ορισμού διαμορφώνεται η θεωρία των ενστίκτων, που τονίζει το βιολογικά καθορισμένο θεμέλιο της συμπεριφοράς ενός οργανισμού απέναντι σε συγκεκριμένα στοιχεία του περιβάλλοντός του. Η θεωρία των ενστίκτων στην ψυχανάλυση ασχολείται με την κατάργηση ή τροποποίηση ερεθισμάτων που διεγείρουν συγκεκριμένες παρορμήσεις, ενώ στην ηθολογία αναφέρεται σε άκαμπτα στερεότυπα σχήματα συμπεριφοράς και τις συνεπακόλουθες ενέργειες, χαρακτηριστικές πολλών βιολογικών ειδών. (el)
 • Etologian eta biologian, sena animalia gehienek berez erakusten duten portaeren multzoa da, jatorrizkoa dena eta ikasi gabekoa. Sena heredatu egiten da eta espezie bereko animalia guztiek konpartitzen dute. Senak eragindako portaera edo jokabideetan nerbio-sistema zentralak parte hartzen du. Senezko portaerak, beraz, jatorrizkoa izan arren ez du zer ikusirik ekintza erreflexuekin, azken hauetan burmuinak ez baitu parte hartzen. Senezko jokabidearen ezaugarri nagusiak honako hauek dira: * jatorrizkoa eta heredagarria da, beraz ez da ikasten * antzekoa da espezie bereko animalia guztiengan * kanpoko estimuluengatik baino neurri handiagoan barneko estimuluengatik sortzen da * estereotipo bati jarraituz gertatzen da, hots, eredu finko baten arabera gauzatzen da espezie bereko animaliengan * erreflexuen aldean askoz korapilatsuago eta garatuagoa da * helburu jakin baterako moldatua izan ohi da eta, askotan, premiazko behar baten asetzearekin lotua dago (jana, sexu edo biziraupenarekin lotua, adibidez) Senak eragindako portaerak dira, besteak beste, borroka, ihesa, sexu-jolasak, janaren bilketa, ondorengoen zaintza, habien eraikuntza (hegaztiengan), etab. Esan ohi da animaliengan sena jokabidearen oinarria dela, oinarri hori gero ikaskuntzaren bidez garatzen delarik. Hots, bizitako esperientzien eta animaliak duen ikasteko gaitasunaren arabera (hein handi batean bere nerbio-sistemaren garapenari lotua dagoena) animaliak bere senezko portaera moldatuko du. (eu)
 • El instinto —del latín instinctus ‘impulso, motivación’ y este del verbo instingere, a su vez formado por el prefijo in−, ‘desde adentro, interno’ y el verbo stingere, ‘pinchar, impulsar, motivar’— es un complejo de reacciones exteriores, determinadas, hereditarias, comunes a todos los individuos de la misma especie y adaptadas a una finalidad, de la que el sujeto que obra generalmente no tiene conciencia.​Se define biológicamente como una pauta hereditaria de comportamiento cuyas características son las siguientes: * Es común en toda la especie, las excepciones y variabilidad son mínimas, explicándose por el instinto mismo. * Posee finalidad adaptativa. * Es de carácter complejo, es decir, consta de una serie de pasos para su producción: percepción de la necesidad, (es)
 • Instinct is the inherent inclination of a living organism towards a particular complex behaviour, containing both innate (inborn) and learned elements. The simplest example of an instinctive behavior is a fixed action pattern (FAP), in which a very short to medium length sequence of actions, without variation, are carried out in response to a corresponding clearly defined stimulus. Any behavior is instinctive if it is performed without being based upon prior experience (that is, in the absence of learning), and is therefore an expression of innate biological factors. Sea turtles, newly hatched on a beach, will instinctively move toward the ocean. A marsupial climbs into its mother's pouch upon being born. Honeybees communicate by dancing in the direction of a food source without formal instruction. Other examples include animal fighting, animal courtship behavior, internal escape functions, and the building of nests. Though an instinct is defined by its invariant innate characteristics, details of its performance can be changed by experience; for example, a dog can improve its fighting skills by practice. Instincts are inborn complex patterns of behavior that exist in most members of the species, and should be distinguished from reflexes, which are simple responses of an organism to a specific stimulus, such as the contraction of the pupil in response to bright light or the spasmodic movement of the lower leg when the knee is tapped. The absence of volitional capacity must not be confused with an inability to modify fixed action patterns. For example, people may be able to modify a stimulated fixed action pattern by consciously recognizing the point of its activation and simply stop doing it, whereas animals without a sufficiently strong volitional capacity may not be able to disengage from their fixed action patterns, once activated. Instinctual behaviour in humans has been studied, and is a controversial topic. (en)
 • Claonadh neamhfhoghlamtha i nduine (nó ainmhí eile) é féin a iompar ar bhealach áirithe, den chuid is mó mar fhreagairt ar spreagthaí ar leith, agus é cosúil le freagairtí daoine (ainmhithe) den ghrúpa céanna (den aois is an gnéas céanna, mar shampla). Ní gá go mbeidh aon chleachtadh beatha ar leith ag duine (ainmhí) chun go dtarlóidh na freagairtí seo. Eiseamláir mhaith is ea na léirithe suirí a bhíonn ag an-chuid gnéithe. (ga)
 • L’instinct est la totalité ou partie héréditaire et innée des comportements, tendances comportementales et mécanismes physiologiques sous-jacents des animaux. Il est présent sous différentes formes chez toutes les espèces animales. Son étude intéresse nombre de sciences : biologie animale (éthologie et phylogénie), psychologie, psychiatrie, anthropologie et philosophie. Chez l'humain, il constitue la nature qui s'oppose traditionnellement au concept de culture. (fr)
 • Naluri atau insting adalah suatu pola perilaku dan terhadap suatu tertentu yang tidak dipelajari tetapi telah ada sejak kelahiran suatu makhluk hidup dan diperoleh secara turun-temurun (filogenetik). Dalam psikoanalisis, naluri dianggap sebagai tenaga psikis bawah sadar yang dibagi atas naluri kehidupan (eros) dan naluri kematian (thanos). (in)
 • L'istinto, o comportamento innato, è la tendenza intrinseca di un organismo ad eseguire o mettere in atto un particolare comportamento. (it)
 • 本能(ほんのう)とは、動物(人間を含む)が生まれつき持っていると想定されている、ある行動へと駆り立てる性質のことを指す。現在、この用語は専門的にはほとんど用いられなくなっているが、類似した概念として情動、、、生得的モジュールなどの用語が用いられる。 本能の語が用いられなくなった理由のひとつは、これが説明的な概念としてはあまり役に立たなかったためである。脳科学では記憶や五感からの刺激が神経インパルスの発火となり、次の行動へつながる源泉となることを解明しているが、本能と説明するとその前後の関係をなんら説明しない。したがって複数の定義された本能との相関関係も説明が不可能である。特定の心理や行動を本能だと述べても、その行動の神経的・生理的・環境的原因(至近的原因:これらが伝統的な心理学の研究対象であった)について何かを説明していることにはならない。またアメリカの科学史家によれば、1920年代から30年代にかけてアメリカの人類学と心理学の文献からこの語が急速に消えた。これは人種主義と結びついた優生学運動の人気の凋落と、行動主義や文化決定論のような空白の石版説の人気の高まりの時期と一致する。第三に、この語は歴史的に様々な意味で用いられており混乱を招く。 近年、スティーヴン・ピンカーのような一部の研究者は、誤解を招く可能性を認めながらも、生物学的に親から受け継いだ性質というイメージが伝わりやすいことなどを理由に積極的に使用することがある (ja)
 • Instynkt (łac. instinctus – podnieta, popęd) – biopsychiczna, która powoduje, że osobnik w nią wyposażony zachowuje się (lub pragnie się zachowywać) w określony sposób, a także "wrodzona zdolność wykonywania pewnych czynności stereotypowych, niewyuczonych, mniej lub bardziej skomplikowanych swoistych dla danego gatunku istotnych dla jego przetrwania". Pojęcie to w nauce o zachowaniu jest różnie definiowane, a w języku potocznym kojarzone jest z intuicją i zachowaniami, które nie są wynikiem racjonalnego i świadomego namysłu. W etologii instynkt definiowany jest jako wrodzona i dziedziczna zdolność zwierząt (łącznie z człowiekiem) do wykonywania ciągu zachowań napędzanych przez , wywoływanych i kierowanych przez odpowiednie bodźce zewnętrzne, prowadzących do skutków koniecznych dla życia osobnika lub utrzymania gatunku. W zachowaniu instynktowym biorą udział mechanizmy wyzwalające i efektorowe (np. ruchowe). Zachowania takie składają się z dwóch etapów – fazy przygotowawczej (zachowanie apetencyjne) i końcowej, czyli zaspokajającej (zachowanie konsumacyjne). Zasadniczo zachowania instynktowe wyzwalane są przez kluczowy, konkretny bodziec, jednak mogą się pojawić również bez niego, jako działania upustowe. Mogą pojawić się również działania przerzutowe, czyli zachowania z instynktu innego niż aktualnie wykonywany (np. pocieranie twarzy, czyli zachowanie z instynktu pielęgnacji ciała podczas ucieczki). Przykładem zachowania wynikającego z instynktu jest karmienie piskląt przez ptaki, gdzie czynnikiem wyzwalającym jest rozwarty dziób. Zachowanie to jest na tyle automatyczne, że wyzwalane jest nie tylko przez widok dziobów własnego potomstwa, ale też przez widok modeli. Czasem z braku możliwości właściwej realizacji instynktu (np. braku odpowiedniego materiału do budowy domku przez chruściki), możliwe jest zachowanie odmienne (np. wybranie innego materiału), co jest określane jako plastyczność instynktu. U zwierząt o bardziej rozbudowanym układzie nerwowym i systemie zachowań dziedziczone bywają zdolności do wykonywania czynności instynktowych, które są rozwijane w miarę nauki i nabierania doświadczenia. Przykładowe instynkty: pokarmowy, pobierania wody, pobierania soli mineralnych (np. soli z lizawki), oddechowy (u zwierząt wtórnie wodnych, gdyż u zwierząt lądowych oddychanie jest nieskomplikowanym odruchem), pielęgnacji ciała, rozrodczy (wraz z terytorializmem) i opieki nad potomstwem, snu. W potocznym języku wiele innych zachowań również bywa nazywane instynktownymi, jednak nie spełniają one etologicznej definicji tego pojęcia. W oparciu o etologiczne kryteria nie da się wyróżnić instynktu samozachowawczego, zwanego również instynktem przetrwania, gdyż zachowania tak określane nie są schematycznym łańcuchem, a często nie są działaniami, lecz zaniechaniami. Wiele zachowań określanych jako instynkt samozachowawczy to proste odruchy (np. odruch wymiotny, odruchy repulsyjne itp.), taksje i tropizmy oraz zachowania związane ze strachem i agresją i utrzymaniem dystansu biologicznego (analogicznego do dystansów personalnych). Kryteriów tych nie spełnia również tzw. instynkt stadny. Podobnie "instynkt macierzyński" nie odnosi się do instynktu, a do wyuczonego zachowania. Karol Darwin zachowaniom instynktowym przypisuje następujące cechy: "Czynność, którą wykonuje zwierzę, zwłaszcza młode, bez żadnego poprzedniego doświadczenia i wykonuje ją wiele osobników w jednakowy sposób, bez znajomości celu, to czynność taką nazywamy instynktowną" (pl)
 • Een instinct is een soortspecifiek en aangeboren gedragspatroon, waarbij ervaring of leren geen rol speelt. Het instinct van een organisme is genetisch vastgelegd, waarbij specifieke actiepatronen (stimulus-respons) optreden als een gebonden keten van reflexen (fixed action patterns), bijvoorbeeld de reacties van een spin op specifieke trillingen in haar web. Ook het bouwen van een spinnenweb is een zeer goed voorbeeld van instinctief gedrag. In de literaire betekenis is een instinct een onbewuste aandrang of een voorvoelen van gebeurtenissen en kan het beschouwd worden als een primitieve of dierlijke vorm van intuïtie. Bij een instinct is sprake van een resulterend gedragspatroon. Intuïtie is meer het innerlijke gevoel. (nl)
 • Инсти́нкт (от лат. instinctus — побуждение) — совокупность врождённых тенденций и стремлений, выражающихся в форме сложного автоматического поведения (упрощенно — врождённая форма поведения). В узком смысле — совокупность сложных наследственно обусловленных актов поведения, характерных для особей данного вида при определённых условиях. Инстинкт представляет собой наиболее развитую форму врождённого поведения животных, возникающую в ответ на внешние и внутренние раздражители и направленную на удовлетворение основных биологических потребностей. Инстинкты составляют основу поведения животных. Передаются из поколения в поколение, выдерживая жёсткий естественный отбор. У высших животных инстинкты подвергаются модификации под влиянием индивидуального опыта.Общепринятого определения инстинкта не разработано до сих пор. Некоторые проблемы, в том числе применимость термина «инстинкт» к человеку, носят дискуссионный характер. Конрад Лоренц считал, что люди в полной мере унаследовали от своих предков-животных полный набор инстинктов, в частности — агрессию и заботу о потомстве. Сочетание инстинктивного и выученного в поведении человека образует сложную структуру, в значительной части попросту тождественную такой же структуре у высших животных, различаясь лишь там, где в обученное поведение человека входит культурная традиция. Лоренц видел в морали компенсационный механизм, необходимый для приспособления инстинктивных стремлений человека к жизни в сообществе с его эволюционирующей культурой.Рефлексы могут иногда рассматриваться как инстинкты, хотя как правило считаются принципиально отличным от инстинктов видом реакций. Например, у новорождённого ребёнка существуют поисковой и сосательный рефлексы, помогающие искать грудь матери для питания. В отличие от прочих животных, у приматов инстинкты не имеют прямого управления над особью и вместо этого завуалированы под чувства и эмоции, которые через гормоны стимулируют мотивацию, склоняющую к конкретному действию, решению. Из основных инстинктов например, выделяют агрессию — для борьбы за территорию, власть (ранг в сообществе), ресурсы, для защиты, и для репродуктивного успеха. Инстинкт — комплекс двигательных актов или последовательность действий, свойственных организму данного вида, реализация которых зависит от функционального состояния животного (определяемого доминирующей потребностью) и сложившейся в данный момент ситуации. Инстинктивные реакции носят врождённый характер, и их высокая видовая специфичность часто используется как таксономический признак наряду с морфологическими особенностями данного вида животных. Данилова Н. Н., Крылова А. Л. Физиология высшей нервной деятельности. (ru)
 • Instinkter är nedärvda beteendemönster hos människan och andra djur som beror av ett bestämt stimuli. Exempel på en instinkt är hästens flyktinstinkt vid fara. Orsaken till instinktiva beteenden går ofta att finna i evolutionen. Enklare ryggradslösa djur styrs i högre grad av instinkter än mer avancerade ryggradsdjur som har större förmåga till inlärning. Behoven hos ett djur av att utföra de beteendemönster som då beror av instinkter är ofta mycket starka och om ett djur inte kan få utlopp för sina instinkter kan det leda till stress. (sv)
 • Інстинкт (від лат. īnstīnctus — «спонукання», «потяг до дії») — це вроджена схильність живих організмів до певної складної автоматичної поведінки. Найпростішим прикладом інстинктивної поведінки є фіксований комплекс дій, при якому певна послідовність дій, від дуже короткої до послідовності середньої довжини, у незмінному вигляді виконується у відповідь на чітко визначений стимул. Інстинкти є сукупністю уроджених рефлексів. На відміну від безумовних рефлексів, що виникають на рівні спинного мозку або периферійних гангліїв, інстинкти виникають у головному мозку. Зазвичай дуже важко відрізнити дійсно генетично успадковані інстинкти від епігенетичних ефектів навчання, що можуть проявлятися на дуже низькому рівні, а ефект від них може зникнути лише через покоління життя в іншому середовищі. Поведінка є інстинктивною, якщо вона не базується на попередньому досвіді (тобто проявляється без научіння) і є, відтак, виявом вроджених біологічних чинників. Прикладами інстинктивної поведінки є ритуальні бої у тварин, шлюбна поведінка тварин чи гніздування. Інстинкти слід відрізняти від рефлексів, які є простими реакціями організму на певний подразник, наприклад звуження зіниць як реакція на яскраве світло, колінний рефлекс та ін. (uk)
 • 本能或称先天行为,是指一个生物体趨向于某一特定行为的内在倾向。本能的最简单例子就是钥匙刺激(FAP),指的是对于一种可清晰界定的刺激,生物体会回应以一系列固定的动作,时间长度由很短到中等。 如果一个行为并非基于以前的经验(也就是说不是通过学习而来的),它就可以被称为本能,是内在生物因素的表现。例如,海滩上刚孵化出的海龟会自发地爬向大海。刚出生的有袋类会爬向母亲的育儿袋。蜜蜂无需正式的协商就可以通过舞蹈来交流食物源的位置。其他的本能行为还包括动物的打斗、求偶,逃跑以及筑巢。 本能是与生俱来的复杂行为模式,在一个物种的绝大多数成员中都存在。它不应与反射相混淆,后者指的是一个器官对于特定刺激的简单反应,例如瞳孔在强光下收缩,或者膝跳反射。意志能力的缺失不应被认为意味着无法改变行为模式。例如,人可以有意识地改变行为模式,只要意识到这个行为的存在并且简单地停止行为,而其他不具备足够强意志能力的动物不會自主性停止本能行為。 对于不同的物种,本能在行为中所扮演的角色各不相同。一种动物的神经系统越复杂,它的大脑皮质和社会学习所起的作用就越大,而本能的作用则越小。鳄鱼与大象之间的比较可以说明,哺乳动物是如何深度依赖社会学习。动物园中长大的母狮子和母猩猩如果在幼年时就离开了母亲,常常会出现拒绝抚养其后代的情况,因为它们并未习得养育后代。而这在较简单的爬行动物身上并未出现。 例如:嬰兒啼哭,雛鳥張嘴索食等 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 288316 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 24073 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1018913994 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الغريزة هي الجزء الأكبر السلوك الوراثي وهي تمثل النزعة السلوكية والآليات الفسيولوجيه للحيوانات العليا.توجد الغريزة في أشكال مختلفة ويقع مجال دراستها في عدة علوم كالبيولوجيا الحيوانية وعلم النفس وطب النفس والأنثروبولوجيا وعلم الإنسان وعلم الاجتماع والفلسفة.ويعرفها البعض بأنها الطبيعة التي تقابل الثقافة. (ar)
 • Claonadh neamhfhoghlamtha i nduine (nó ainmhí eile) é féin a iompar ar bhealach áirithe, den chuid is mó mar fhreagairt ar spreagthaí ar leith, agus é cosúil le freagairtí daoine (ainmhithe) den ghrúpa céanna (den aois is an gnéas céanna, mar shampla). Ní gá go mbeidh aon chleachtadh beatha ar leith ag duine (ainmhí) chun go dtarlóidh na freagairtí seo. Eiseamláir mhaith is ea na léirithe suirí a bhíonn ag an-chuid gnéithe. (ga)
 • L’instinct est la totalité ou partie héréditaire et innée des comportements, tendances comportementales et mécanismes physiologiques sous-jacents des animaux. Il est présent sous différentes formes chez toutes les espèces animales. Son étude intéresse nombre de sciences : biologie animale (éthologie et phylogénie), psychologie, psychiatrie, anthropologie et philosophie. Chez l'humain, il constitue la nature qui s'oppose traditionnellement au concept de culture. (fr)
 • Naluri atau insting adalah suatu pola perilaku dan terhadap suatu tertentu yang tidak dipelajari tetapi telah ada sejak kelahiran suatu makhluk hidup dan diperoleh secara turun-temurun (filogenetik). Dalam psikoanalisis, naluri dianggap sebagai tenaga psikis bawah sadar yang dibagi atas naluri kehidupan (eros) dan naluri kematian (thanos). (in)
 • L'istinto, o comportamento innato, è la tendenza intrinseca di un organismo ad eseguire o mettere in atto un particolare comportamento. (it)
 • Instinkter är nedärvda beteendemönster hos människan och andra djur som beror av ett bestämt stimuli. Exempel på en instinkt är hästens flyktinstinkt vid fara. Orsaken till instinktiva beteenden går ofta att finna i evolutionen. Enklare ryggradslösa djur styrs i högre grad av instinkter än mer avancerade ryggradsdjur som har större förmåga till inlärning. Behoven hos ett djur av att utföra de beteendemönster som då beror av instinkter är ofta mycket starka och om ett djur inte kan få utlopp för sina instinkter kan det leda till stress. (sv)
 • 本能或称先天行为,是指一个生物体趨向于某一特定行为的内在倾向。本能的最简单例子就是钥匙刺激(FAP),指的是对于一种可清晰界定的刺激,生物体会回应以一系列固定的动作,时间长度由很短到中等。 如果一个行为并非基于以前的经验(也就是说不是通过学习而来的),它就可以被称为本能,是内在生物因素的表现。例如,海滩上刚孵化出的海龟会自发地爬向大海。刚出生的有袋类会爬向母亲的育儿袋。蜜蜂无需正式的协商就可以通过舞蹈来交流食物源的位置。其他的本能行为还包括动物的打斗、求偶,逃跑以及筑巢。 本能是与生俱来的复杂行为模式,在一个物种的绝大多数成员中都存在。它不应与反射相混淆,后者指的是一个器官对于特定刺激的简单反应,例如瞳孔在强光下收缩,或者膝跳反射。意志能力的缺失不应被认为意味着无法改变行为模式。例如,人可以有意识地改变行为模式,只要意识到这个行为的存在并且简单地停止行为,而其他不具备足够强意志能力的动物不會自主性停止本能行為。 对于不同的物种,本能在行为中所扮演的角色各不相同。一种动物的神经系统越复杂,它的大脑皮质和社会学习所起的作用就越大,而本能的作用则越小。鳄鱼与大象之间的比较可以说明,哺乳动物是如何深度依赖社会学习。动物园中长大的母狮子和母猩猩如果在幼年时就离开了母亲,常常会出现拒绝抚养其后代的情况,因为它们并未习得养育后代。而这在较简单的爬行动物身上并未出现。 例如:嬰兒啼哭,雛鳥張嘴索食等 (zh)
 • L'instint és un tipus de conducta complexa que presenten els animals de forma innata, és a dir, sense aprenentatge previ. És un concepte que aplega els patrons fixats de conducta, tot i que va més enllà dels simples reflexos. Inclouen, entre d'altres, conductes d'alimentació, aparellament, defensa, construcció de nius, etcètera. Segons , la conducta instintiva es caracteritza per: (ca)
 • Instinkt (deutsch auch Naturtrieb) bezeichnet im Allgemeinen eine angeborene innere Grundlage (den „Antrieb“) eines vom Beobachter wahrnehmbaren Verhaltens von Tieren. Im engeren Sinne ist Instinkt ein historischer Fachbegriff der klassischen vergleichenden Verhaltensforschung (Ethologie), der ein Verhalten bezeichnet, das durch Schlüsselreize über einen angeborenen Auslösemechanismus (AAM) hervorgerufen werden kann und das sich in einer geordneten Abfolge von stets gleichförmigen Instinktbewegungen (bedeutungsgleich: in „erbkoordiniertem Verhalten“ oder „Erbkoordinationen“) äußert. Die Untersuchung der Instinkte und die Erarbeitung einer Instinkttheorie sah die seit den 1930er-Jahren aus der Tierpsychologie hervorgegangene, klassische vergleichende Verhaltensforschung als eines ihrer wese (de)
 • Instinkt (z lat. instinguo, instinctus, pobídnout, podnítit) je stereotypní, nutkavé a přitom účelné chování, které není výsledkem učení ani zkušenosti. V přeneseném smyslu schopnost tušit věci, které nejsou smysly poznatelné, například hrozící nebezpečí. Vzhledem k potížím při definování nakonec psychologové i etologové pojem instinktu opustili a používají raději označení vrozené chování, vrozený vzorec chování. Slovo instinkt se tak vrátilo do obecné řeči. kde jeho víceznačnost a neurčitost nevadí. (cs)
 • Το είναι η εγγενής τάση ή ορμή ενός ζωντανού οργανισμού προς την κατεύθυνση συγκεκριμένων συμπεριφορών ή αντιδράσεων, υπό συνθήκες. Αυτή η τάση προϋπάρχει της μνήμης που προκύπτει από τη μάθηση, και παραμένει αναλλοίωτο χαρακτηριστικό ενός βιολογικού είδους. (el)
 • El instinto —del latín instinctus ‘impulso, motivación’ y este del verbo instingere, a su vez formado por el prefijo in−, ‘desde adentro, interno’ y el verbo stingere, ‘pinchar, impulsar, motivar’— es un complejo de reacciones exteriores, determinadas, hereditarias, comunes a todos los individuos de la misma especie y adaptadas a una finalidad, de la que el sujeto que obra generalmente no tiene conciencia.​Se define biológicamente como una pauta hereditaria de comportamiento cuyas características son las siguientes: (es)
 • Instinct is the inherent inclination of a living organism towards a particular complex behaviour, containing both innate (inborn) and learned elements. The simplest example of an instinctive behavior is a fixed action pattern (FAP), in which a very short to medium length sequence of actions, without variation, are carried out in response to a corresponding clearly defined stimulus. Instinctual behaviour in humans has been studied, and is a controversial topic. (en)
 • Etologian eta biologian, sena animalia gehienek berez erakusten duten portaeren multzoa da, jatorrizkoa dena eta ikasi gabekoa. Sena heredatu egiten da eta espezie bereko animalia guztiek konpartitzen dute. Senak eragindako portaera edo jokabideetan nerbio-sistema zentralak parte hartzen du. Senezko portaerak, beraz, jatorrizkoa izan arren ez du zer ikusirik ekintza erreflexuekin, azken hauetan burmuinak ez baitu parte hartzen. Senezko jokabidearen ezaugarri nagusiak honako hauek dira: (eu)
 • 本能(ほんのう)とは、動物(人間を含む)が生まれつき持っていると想定されている、ある行動へと駆り立てる性質のことを指す。現在、この用語は専門的にはほとんど用いられなくなっているが、類似した概念として情動、、、生得的モジュールなどの用語が用いられる。 本能の語が用いられなくなった理由のひとつは、これが説明的な概念としてはあまり役に立たなかったためである。脳科学では記憶や五感からの刺激が神経インパルスの発火となり、次の行動へつながる源泉となることを解明しているが、本能と説明するとその前後の関係をなんら説明しない。したがって複数の定義された本能との相関関係も説明が不可能である。特定の心理や行動を本能だと述べても、その行動の神経的・生理的・環境的原因(至近的原因:これらが伝統的な心理学の研究対象であった)について何かを説明していることにはならない。またアメリカの科学史家によれば、1920年代から30年代にかけてアメリカの人類学と心理学の文献からこの語が急速に消えた。これは人種主義と結びついた優生学運動の人気の凋落と、行動主義や文化決定論のような空白の石版説の人気の高まりの時期と一致する。第三に、この語は歴史的に様々な意味で用いられており混乱を招く。 (ja)
 • Een instinct is een soortspecifiek en aangeboren gedragspatroon, waarbij ervaring of leren geen rol speelt. Het instinct van een organisme is genetisch vastgelegd, waarbij specifieke actiepatronen (stimulus-respons) optreden als een gebonden keten van reflexen (fixed action patterns), bijvoorbeeld de reacties van een spin op specifieke trillingen in haar web. Ook het bouwen van een spinnenweb is een zeer goed voorbeeld van instinctief gedrag. (nl)
 • Instynkt (łac. instinctus – podnieta, popęd) – biopsychiczna, która powoduje, że osobnik w nią wyposażony zachowuje się (lub pragnie się zachowywać) w określony sposób, a także "wrodzona zdolność wykonywania pewnych czynności stereotypowych, niewyuczonych, mniej lub bardziej skomplikowanych swoistych dla danego gatunku istotnych dla jego przetrwania". Pojęcie to w nauce o zachowaniu jest różnie definiowane, a w języku potocznym kojarzone jest z intuicją i zachowaniami, które nie są wynikiem racjonalnego i świadomego namysłu. (pl)
 • Инсти́нкт (от лат. instinctus — побуждение) — совокупность врождённых тенденций и стремлений, выражающихся в форме сложного автоматического поведения (упрощенно — врождённая форма поведения). В узком смысле — совокупность сложных наследственно обусловленных актов поведения, характерных для особей данного вида при определённых условиях. Инстинкт представляет собой наиболее развитую форму врождённого поведения животных, возникающую в ответ на внешние и внутренние раздражители и направленную на удовлетворение основных биологических потребностей. (ru)
 • Інстинкт (від лат. īnstīnctus — «спонукання», «потяг до дії») — це вроджена схильність живих організмів до певної складної автоматичної поведінки. Найпростішим прикладом інстинктивної поведінки є фіксований комплекс дій, при якому певна послідовність дій, від дуже короткої до послідовності середньої довжини, у незмінному вигляді виконується у відповідь на чітко визначений стимул. Інстинкти слід відрізняти від рефлексів, які є простими реакціями організму на певний подразник, наприклад звуження зіниць як реакція на яскраве світло, колінний рефлекс та ін. (uk)
rdfs:label
 • Instinct (en)
 • غريزة (ar)
 • Instint (ca)
 • Instinkt (cs)
 • Instinkt (de)
 • Ένστικτο (el)
 • Instinkto (eo)
 • Instinto (es)
 • Sen (eu)
 • Instinn (ga)
 • Naluri (in)
 • Instinct (fr)
 • 本能 (ja)
 • Istinto (it)
 • 본능 (ko)
 • Instinct (gedragspatroon) (nl)
 • Instinto (pt)
 • Instynkt (pl)
 • Инстинкт (ru)
 • Instinkt (sv)
 • Інстинкт (uk)
 • 本能 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License