Abū al-Faraj Muḥammad ibn Isḥāq al-Nadīm (Arabic: ابو الفرج محمد بن إسحاق النديم‎), also ibn Abī Ya'qūb Isḥāq ibn Muḥammad ibn Isḥāq al-Warrāq, and erroneously but commonly known in Arabic by the nasab (patronymic) Ibn al-Nadīm (Arabic: ابن النديم‎; died 17 September 995 or 998) was a 10th-century Arab Muslim bibliographer and biographer of Baghdad who compiled the bibliographic-biographic encyclopedia (The Book Catalogue).

Property Value
dbo:abstract
 • النديم عرف بـ ابن النديم وقد حقق الدكتور أيمن فؤاد سيد الاسم الصحيح في تحقيقه لكتاب الفهرست، هو أبو الفرج محمد بن اسحاق بن محمد بن اسحاق الوراق البغدادي توفي في الأول من شعبان من عام 384هـ أو عام 1047م وأبوه هو الوراق.وقد كان النديم أديب وكاتب سيرة ومصنف وجامع فهارسصاحب الكتاب المعروف كتاب الفهرست الذي جمع فيه كل ما صدر من الكتب والمقالات العربية في زمنه. لا يعرف الكثير عن حياته ولا سبب كنيته بابن النديم. من أهل بغداد، وقد عاش في بغداد وعمل كاتباً وخطاطا ونساخا للكتب وهي مهنة ورثها عن أبيه. تتلمذ على يد السيرافي[؟] والفيلسوف أبو سليمان المنطقي. وانتسب إلى جماعة علي بن عيسى وزير العارف بأصول المنطق وسائر علوم الاغريق والفرس[؟] والهنود كما فعل صاحبه الخطاط يحيى بن عدي. كتابه الرئيس كان كتاب الفهرست الذي نشره عام 938 والذي قال عنه في مقدمته أنه جامع لكل ما صدر من الكتب العربية وغير العربية، وكان بذلك ابن النديم أول المصنفين في العالم حيث لم يكن قبله الا كتب تصنف الشعر والشعراء تسمى . وكان هو من أدخل كلمة الفهرست الفارسية إلى العربية. (ar)
 • Abu-l-Fàraj Muhàmmad ibn Ishaq an-Nadim —en àrab ابوالفرج محمد بن إسحاق النديم—, més conegut simplement com a Ibn an-Nadim (mort el 995?), va ser un historiador i bibliotecari persa famós per l'edició del , un catàleg de tots els llibres coneguts en àrab del moment. Cal·lígraf de professió, tenia com a objectiu reunir tota la saviesa del món en una biblioteca universal a Bagdad. Agrupats per matèries, apuntava el títol dels llibres que havia vist, que tenia o dels quals comptava amb referències fiables de cara a futures adquisicions. Els epígrafs principals del catàleg són: textos religiosos monoteistes, lingüística, història i biografies, poesia, teologia, llei musulmana, filosofia, llegendes i màgia, religions orientals i alquímia. (ca)
 • Abu'l-Faraĝ Muhammad bin Is'hāq al-Nadīm (arabe ابوالفرج محمد بن إسحاق النديم) (m. 17-a de septembro, 995 aŭ 998) estis islama fakulo kaj bibliografo, eble de persa deveno. Li estas fama kiel aŭtoro de la Kitāb al-Fihrist. Ĝi estas, en liaj propraj vortoj "Indekso de libroj de ĉiuj landoj, arabaj kaj ne-arabaj, kiuj estas nune en arabaj lingvo kaj skribmaniero, en ĉiu branĉo de sciaro; enhavante informon pri ties kompilantoj kaj la klasoj de ties aŭtoroj, kune kun la genealogioj de tiuj personoj, la datoj de ties naskoj, la longo de ties vivoj, la tempoj de ties mortoj, la lokoj al kiuj ili apartenas, ties meritoj kaj ties mankoj, ekde la komenco de ĉiu scienco kiu estis inventita ĝis la nuna epoko: nome, la jaron 377 de la Heĝiro." (eo)
 • Abū al-Faraj Muḥammad ibn Isḥāq al-Nadīm (Arabic: ابو الفرج محمد بن إسحاق النديم‎), also ibn Abī Ya'qūb Isḥāq ibn Muḥammad ibn Isḥāq al-Warrāq, and erroneously but commonly known in Arabic by the nasab (patronymic) Ibn al-Nadīm (Arabic: ابن النديم‎; died 17 September 995 or 998) was a 10th-century Arab Muslim bibliographer and biographer of Baghdad who compiled the bibliographic-biographic encyclopedia (The Book Catalogue). (en)
 • Abū 'l-Faradsch Muhammad ibn Abī Yaʿqūb ibn Ishāq an-Nadīm al-Warrāq (arabisch أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب ابن إسحاق النديم الوراق, DMG Abū ʾl-Faraǧ Muḥammad b. Abī Yaʿqūb b. Isḥāq an-Nadīm al-Warrāq), bekannter unter dem Namen Ibn an-Nadīm (arabisch ابن النديم, DMG Ibn an-Nadīm), (gestorben am 20. Tag des Monats Schaʿbān, das heißt am 17. September 995 oder 998) war ein schiitischer Gelehrter, Bibliograph und Buchhändler. Bekannt wurde er als Autor des enzyklopädischen Werkes Kitāb al-Fihrist كتاب الفهرست / ‚Index; Katalog‘. (de)
 • Abu al-Faraj Muhammad bin Ishaq bin Muhammad bin Ishaq al-Warraq al-Baghdadi an-Nadim (bahasa Arab: أبو الفرج محمد بن اسحاق بن محمد بن اسحاق الوراق البغدادي‎) (wafat pada 19 Sya'ban 385 H/17 September 995) adalah seorang ilmuwan muslim dan ahli bibliografi. Ia terkenal sebagai penulis Kitab al-Fihrist. Menurutnya, al-Fihrist adalah daftar pustaka buku-buku dari seluruh bangsa, baik Arab maupun non-Arab, yang masih berbentuk dalam bahasa Arab maupun yang masih berbentuk naskah, pada setiap cabang pengetahuan; yang terdiri dari informasi mengenai penyusun dan tingkatan penulis, bersama dengan silsilah setiap dari mereka, tanggal kelahiran mereka, berapa lama mereka hidup, waktu-waktu meninggal mereka, tempat-tempat yang mereka miliki, jasa-jasa dan kesalahan-kesalahan mereka, sejak awal setiap ilmu tersebut diciptakan sampai ke zaman sekarang (377 H)". (in)
 • Ibn al-Nadim (Abu al-Faraj Muhammad ibn Ishaq ibn Muhammad ibn Ishaq), (mort le 17 septembre 995 ou 998) est un érudit et un bibliographe shiite, auteur du Kitab-al-Fihrist, un index complet, selon les mots de l'auteur lui-même, de tous les livres arabes de l'époque. (fr)
 • イブン・ナディーム(Ibn al-Nadīm, 932年ごろ-990年11月12日)は、10世紀バグダードの書籍商である。当時のバグダードにあったすべての書籍の目録『フィフリスト』(Kitāb al-Fihrist)を著した。本来は「ナディーム」と呼ぶべきであるが、伝統的に「イブン・ナディーム」と誤って呼ばれてきた()。イブン・ナディームは『フィフリスト』の端々に、書籍の簡単な紹介と共に自己の見解を述べることがあり、彼の宗教観や交友関係などとともに当時のバグダードを中心としたイスラーム世界の知的情況を知る手がかりとなっている()。 (ja)
 • Abū al-Faraj Muḥammad ibn Isḥāq ibn Abī Yaʿqūb Isḥāq al-Warrāq, più noto come Ibn al-Nadīm (in arabo: ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺪﻴﻢ‎); ... – 17 settembre 995) è stato un bibliografo e storico arabo. Ibn al-Nadīm è stato un erudito arabo musulmano e un bibliografo sciita, autore del (Catalogo dei libri libro del catalogo ), un indice completo, secondo il suo autore, di tutti i libri in arabo dell'epoca. Assai poco si sa della sua vita, compresa l'origine del nome al-nadīm, che significa "compagno" (spesso di mensa) di un importante personaggio, come un califfo. Visse principalmente a Baghdad (attuale Iraq), ma si recò talora anche a Mosul. Libraio (warrāq) e calligrafo di professione, ricopiava manoscritti su ordinazione: incarico che aveva ereditato dal padre. Suoi maestri furono Abū Saʿīd al-Ḥasan b. ʿAbd Allāh b. al-Marzubān al-Sīrāfī (morto nel 978-9), ʿAlī b. Hārūn b. al-Munajjim (morto nel 963) e il filosofo Abū Sulaymān al-Manṭiqī. Fece parte della cerchia del figlio di ʿAlī b. ʿĪsā, l'apprezzato vizir dei Banū al-Jarrāḥ, che egli loda per il suo profonda sapere nel campo della logica e delle scienze greche, persiane pahlavi e indiane. Ibn al-Nadīm conobbe anche il filosofo cristiano siriaco Abū l-Khayr al-Ḥasan b. Suwar b. al-Khammār (morto nel 1020).Nessuno dei suoi maestri fu sunnita "ortodosso" e tutti insieme condividevano una profonda ammirazione per la filosofia, in particolar modo di Aristotele, come pure per le scienze greche e indiane che essi consideravano approfondite: elementi tutti che forse fecero loro più facilmente esprimere un significativo sentimento di tolleranza. La sua opera principale, pubblicata nel 987 è il Kitāb al-Fihrist, che, dopo una breve Introduzione, ha il fine di indicizzare tutti i libri scritti in lingua araba, da arabi e non-arabi.In pratica è un compendio della conoscenza e della letteratura dell'Islam medievale nel x secolo, basato in gran parte sulle antiche culture ellenica e romana. È un vero e proprio registro che fornisce l'evidenza della mole di materiale classico trasmesso attraverso la cultura musulmana al mondo occidentale: un legame unico tra le civiltà. (it)
 • Ibne Nadim (em árabe: ابن النديم; transl.: ibn al-Nadim; m. 995 foi um bibliógrafo e muçulmano xiita do Califado Abássida. É o autor do Kitab al-Fihrist. (pt)
 • Абу-ль-Фарадж Мухаммад ибн Аби Йакуб ибн Исхак ан-Надим аль-Варрак аль-Багдади (араб. أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب بن إسحاق النديم الوراق البغدادي‎; известен под именем Ибн ан-Надим) — арабский литератор X века из Багдада. К 987—988 годам составил на арабском языке один из самых значительных энциклопедических словарей по культуре мусульманского мира и окружающих его стран «Китаб аль-Фихрист», который стал первым в своём роде, дав начало жанру «фихрист». Каталог содержит важное для истории арабской литературы описание перевода на арабский персидского сборника «Хезар Афсане» (Hezâr Afsân(e)), который, возможно, относится к своду «Тысяча и одна ночь». Наравне со свидетельством ал-Масуда, описание в указателе сборника «Хезар Афсане» является одним из первых документов по текстуальной истории «Тысячи и одной ночи». В отдельных главах этого свода культурологических сведений описывается литература мусульманских стран, сообщаются факты из жизни писателей и поэтов, приводятся сведения о религиозных течениях и обрядах 2-й половины 1-го тысячелетия. Кроме того, автор приводит много данных по географии Леванта, Закавказья, Ирака, Ирана и других мусульманских стран. В своей авторской рукописи довольно точно скопированы образцы письма различных народов. Благодаря этому труду в арабский язык из персидского языка попало слово «фихрист» (перечень, список). (ru)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 934310 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 22403 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 986489395 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
schema:sameAs
rdf:type
rdfs:comment
 • Abu-l-Fàraj Muhàmmad ibn Ishaq an-Nadim —en àrab ابوالفرج محمد بن إسحاق النديم—, més conegut simplement com a Ibn an-Nadim (mort el 995?), va ser un historiador i bibliotecari persa famós per l'edició del , un catàleg de tots els llibres coneguts en àrab del moment. Cal·lígraf de professió, tenia com a objectiu reunir tota la saviesa del món en una biblioteca universal a Bagdad. Agrupats per matèries, apuntava el títol dels llibres que havia vist, que tenia o dels quals comptava amb referències fiables de cara a futures adquisicions. Els epígrafs principals del catàleg són: textos religiosos monoteistes, lingüística, història i biografies, poesia, teologia, llei musulmana, filosofia, llegendes i màgia, religions orientals i alquímia. (ca)
 • Abu'l-Faraĝ Muhammad bin Is'hāq al-Nadīm (arabe ابوالفرج محمد بن إسحاق النديم) (m. 17-a de septembro, 995 aŭ 998) estis islama fakulo kaj bibliografo, eble de persa deveno. Li estas fama kiel aŭtoro de la Kitāb al-Fihrist. Ĝi estas, en liaj propraj vortoj "Indekso de libroj de ĉiuj landoj, arabaj kaj ne-arabaj, kiuj estas nune en arabaj lingvo kaj skribmaniero, en ĉiu branĉo de sciaro; enhavante informon pri ties kompilantoj kaj la klasoj de ties aŭtoroj, kune kun la genealogioj de tiuj personoj, la datoj de ties naskoj, la longo de ties vivoj, la tempoj de ties mortoj, la lokoj al kiuj ili apartenas, ties meritoj kaj ties mankoj, ekde la komenco de ĉiu scienco kiu estis inventita ĝis la nuna epoko: nome, la jaron 377 de la Heĝiro." (eo)
 • Abū al-Faraj Muḥammad ibn Isḥāq al-Nadīm (Arabic: ابو الفرج محمد بن إسحاق النديم‎), also ibn Abī Ya'qūb Isḥāq ibn Muḥammad ibn Isḥāq al-Warrāq, and erroneously but commonly known in Arabic by the nasab (patronymic) Ibn al-Nadīm (Arabic: ابن النديم‎; died 17 September 995 or 998) was a 10th-century Arab Muslim bibliographer and biographer of Baghdad who compiled the bibliographic-biographic encyclopedia (The Book Catalogue). (en)
 • Abū 'l-Faradsch Muhammad ibn Abī Yaʿqūb ibn Ishāq an-Nadīm al-Warrāq (arabisch أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب ابن إسحاق النديم الوراق, DMG Abū ʾl-Faraǧ Muḥammad b. Abī Yaʿqūb b. Isḥāq an-Nadīm al-Warrāq), bekannter unter dem Namen Ibn an-Nadīm (arabisch ابن النديم, DMG Ibn an-Nadīm), (gestorben am 20. Tag des Monats Schaʿbān, das heißt am 17. September 995 oder 998) war ein schiitischer Gelehrter, Bibliograph und Buchhändler. Bekannt wurde er als Autor des enzyklopädischen Werkes Kitāb al-Fihrist كتاب الفهرست / ‚Index; Katalog‘. (de)
 • Ibn al-Nadim (Abu al-Faraj Muhammad ibn Ishaq ibn Muhammad ibn Ishaq), (mort le 17 septembre 995 ou 998) est un érudit et un bibliographe shiite, auteur du Kitab-al-Fihrist, un index complet, selon les mots de l'auteur lui-même, de tous les livres arabes de l'époque. (fr)
 • イブン・ナディーム(Ibn al-Nadīm, 932年ごろ-990年11月12日)は、10世紀バグダードの書籍商である。当時のバグダードにあったすべての書籍の目録『フィフリスト』(Kitāb al-Fihrist)を著した。本来は「ナディーム」と呼ぶべきであるが、伝統的に「イブン・ナディーム」と誤って呼ばれてきた()。イブン・ナディームは『フィフリスト』の端々に、書籍の簡単な紹介と共に自己の見解を述べることがあり、彼の宗教観や交友関係などとともに当時のバグダードを中心としたイスラーム世界の知的情況を知る手がかりとなっている()。 (ja)
 • Ibne Nadim (em árabe: ابن النديم; transl.: ibn al-Nadim; m. 995 foi um bibliógrafo e muçulmano xiita do Califado Abássida. É o autor do Kitab al-Fihrist. (pt)
 • النديم عرف بـ ابن النديم وقد حقق الدكتور أيمن فؤاد سيد الاسم الصحيح في تحقيقه لكتاب الفهرست، هو أبو الفرج محمد بن اسحاق بن محمد بن اسحاق الوراق البغدادي توفي في الأول من شعبان من عام 384هـ أو عام 1047م وأبوه هو الوراق.وقد كان النديم أديب وكاتب سيرة ومصنف وجامع فهارسصاحب الكتاب المعروف كتاب الفهرست الذي جمع فيه كل ما صدر من الكتب والمقالات العربية في زمنه. لا يعرف الكثير عن حياته ولا سبب كنيته بابن النديم. من أهل بغداد، وقد عاش في بغداد وعمل كاتباً وخطاطا ونساخا للكتب وهي مهنة ورثها عن أبيه. (ar)
 • Abu al-Faraj Muhammad bin Ishaq bin Muhammad bin Ishaq al-Warraq al-Baghdadi an-Nadim (bahasa Arab: أبو الفرج محمد بن اسحاق بن محمد بن اسحاق الوراق البغدادي‎) (wafat pada 19 Sya'ban 385 H/17 September 995) adalah seorang ilmuwan muslim dan ahli bibliografi. Ia terkenal sebagai penulis Kitab al-Fihrist. Menurutnya, al-Fihrist adalah daftar pustaka buku-buku dari seluruh bangsa, baik Arab maupun non-Arab, yang masih berbentuk dalam bahasa Arab maupun yang masih berbentuk naskah, pada setiap cabang pengetahuan; yang terdiri dari informasi mengenai penyusun dan tingkatan penulis, bersama dengan silsilah setiap dari mereka, tanggal kelahiran mereka, berapa lama mereka hidup, waktu-waktu meninggal mereka, tempat-tempat yang mereka miliki, jasa-jasa dan kesalahan-kesalahan mereka, sejak awal seti (in)
 • Abū al-Faraj Muḥammad ibn Isḥāq ibn Abī Yaʿqūb Isḥāq al-Warrāq, più noto come Ibn al-Nadīm (in arabo: ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺪﻴﻢ‎); ... – 17 settembre 995) è stato un bibliografo e storico arabo. Ibn al-Nadīm è stato un erudito arabo musulmano e un bibliografo sciita, autore del (Catalogo dei libri libro del catalogo ), un indice completo, secondo il suo autore, di tutti i libri in arabo dell'epoca. Assai poco si sa della sua vita, compresa l'origine del nome al-nadīm, che significa "compagno" (spesso di mensa) di un importante personaggio, come un califfo. (it)
 • Абу-ль-Фарадж Мухаммад ибн Аби Йакуб ибн Исхак ан-Надим аль-Варрак аль-Багдади (араб. أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب بن إسحاق النديم الوراق البغدادي‎; известен под именем Ибн ан-Надим) — арабский литератор X века из Багдада. Благодаря этому труду в арабский язык из персидского языка попало слово «фихрист» (перечень, список). (ru)
rdfs:label
 • ابن النديم (ar)
 • Ibn an-Nadim (ca)
 • Ibn an-Nadīm (de)
 • Ibn al-Nadim (en)
 • Ibn al-Nadim (eo)
 • Ibn al-Nadim (fr)
 • Ibnu an-Nadim (in)
 • Ibn al-Nadim (it)
 • イブン・ナディーム (ja)
 • Ibne Nadim (pt)
 • Ибн ан-Надим (ru)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of