About: Grassland

An Entity of Type: settlement, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

المرعى هو قطعة أرض تنبت فيها الأعشاب والنباتات التي يمكن للحيوانات أن تقتات عليها. يمكن للمرعى أن يكون ضمن مزرعة (كما في الصورة) أو مفتوحًا، وفي معظم أنحاء الوطن العربي تكون المراعي طبيعية وهي عبارة عن أراض مشاع تستخدم للرعي.

Property Value
dbo:abstract
 • Una prada, prat, herbassar o herbat és una zona on la vegetació està dominada per gramínies (Poaceae). Tanmateix, el jonc (Cyperaceae) i les juncàcies (Juncaceae) també es poden trobar junt amb proporcions variables de llegums, com el trèvol i altres herbes. Les praderies es produeixen de forma natural a tots els continents, excepte a l’Antàrtida, i es troben a la majoria d’ecoregions de la Terra. A més, les praderies són un dels biomes més grans de la terra i dominen el paisatge a tot el món. Hi ha diferents tipus de prats: prats naturals, prats seminaturals i prats agrícoles. Cobreixen entre el 31 i el 43% de la superfície terrestre. Cobreixen al voltant de 3.500 milions d'hectàrees en l’àmbit mundial, cosa que representa el 26-40 per cent de la superfície terrestre total. (ca)
 • الأراضي العُشبيّة هي عبارة عن موائل طبيعية مُنبسطة تُهيمن عليها الأعشاب (النجيليات) وأنواعٌ أُخرى من العُطريّات (النباتات اللامتخشبة)، وبعض أنواع السعادى والأسليات. توجد الأراضي العُشبِيّة في جميع القارّات عَدا القارَة القُطبيّة الجَنوبيّة. تُهيمنُ أنواعًا من العُشب الباقي المُعَمّر على الأراضي العُشبيِّة المُعتدلة، كتلك الموجودة في شمال غرب أوروبا، وفي السهول الكبرى وكاليفورنيا في أمريكا الشمالية، أما في المناطق الأكثرَ دِفئًا فتُهَيمنُ عليها أنواعًا مَوسِميّة تتأثّر بتغيّر الطقس. يُمكِن العُثور على الأراضي العُشبِيّة في جميع المناطق البيئية على سطح الأرض، وهناك خمسة تصنيفات للبيئة الأرضيّة، عبارة عن فُرُوع من هذه الأراضي، المجموعة في نظامٍ بيئيّ يُعرف باسم النظام البيئي السهليّ، الذي يُشكِلُ أحد الممالك البيئية على الأرض. (ar)
 • Un prat de pastura (del llatí pastus, participi passat de pascere, "per alimentar") és aquell prat utilitzat com a terra de pasturatge. Les terres de pastura en sentit estricte són extensions de terres de conreu tancades, pasturades per bestiar domesticat, com ara cavalls, bestiar boví, oví o porcí. La vegetació del pasturatge, el farratge, consisteix principalment en gramínies, amb una barreja de llegums i altres fòrbies. Aquests terrenys solen pasturar-se durant tot l’estiu, en contrast amb el prat que no es pastura o s’utilitza per pasturar només després de ser segat per fer fenc per a farratge animal. La pastura en un sentit més ampli inclou, a més, terres de pastura, altres sistemes pastorals no tancats i els tipus de terres que fan servir els animals salvatges per pasturar o navegar. Les terres de pastura en sentit estricte es distingeixen de les zones de pasturatge per ser gestionades mitjançant pràctiques agrícoles més intensives de sembra, reg i ús de fertilitzants, mentre que les terres de pastura conreen principalment vegetació autòctona, gestionada amb pràctiques extenses com la crema controlada i la intensitat regulada del pasturatge. Sheepwalk és una zona de prats on les ovelles poden vagar lliurement. La productivitat de l’ovella es mesura pel nombre d’ovelles per superfície. Això depèn, entre altres coses, de la roca subjacent. Sheepwalk també és el nom de les ciutats del comtat de Roscommon (Irlanda) i del comtat de Fermanagh ( Irlanda del Nord). A diferència de l’ agricultura en fàbrica, que comporta en la seva forma més intensiva la totalitat de l’alimentació a través d’aliments, les pastures gestionades o no gestionades són la principal font d’aliment per als remugants. L’alimentació de pastures domina la ramaderia on la terra dificulta la sembra o la collita (o ambdues coses), com en regions àrides o muntanyenques, on viuen tipus de camell, cabra, antílop, iac i altres remugants que s’adapten bé al terreny més hostil. A les regions més humides, el pasturatge es gestiona en una àmplia àrea mundial per a cultius lliures i agricultura ecològica. Alguns tipus de pastures s'adapten a la dieta, l'evolució i el metabolisme d'animals concrets, i la seva fertilització i cura de la terra pot generar generacions que les pastures combinades amb els remugants en qüestió siguin integrants d'un ecosistema particular. (ca)
 • المرعى هو قطعة أرض تنبت فيها الأعشاب والنباتات التي يمكن للحيوانات أن تقتات عليها. يمكن للمرعى أن يكون ضمن مزرعة (كما في الصورة) أو مفتوحًا، وفي معظم أنحاء الوطن العربي تكون المراعي طبيعية وهي عبارة عن أراض مشاع تستخدم للرعي. (ar)
 • Pastvina je pozemek s převážně bylinným vegetačním krytem, sloužící pro pastvu hospodářských zvířat, jako jsou krávy, ovce, kozy, koně a další. Jako pastviny jsou využívány často horské či podhorské, ale i jiné louky. Pastva hospodářských zvířat zde může probíhat zcela volně (ve střední Evropě typicky v Alpách v některých alpských zemích), nebo se může jednat o trvale či přechodně ohrazený pozemek (například pomocí elektrického ohradníku). Pastvina má (jakožto trvalý travní porost) v současné době v ČR nejnižší daň z nemovitosti (aktuálně[kdy?] 1/3 ve srovnání s ornou půdou). Před příchodem průmyslového zemědělství byly pastviny hlavním zdrojem potravy pro výše uvedená pasoucí se býložravá zvířata. Až zhruba do poloviny 19. století se na lukách běžně kombinovala či střídala jak pastva, tak kosení pro seno. Později došlo k oddělení pozemků pro různé účely a tím i k odlišení typické vegetace luk a pastvin. Oproti kosené louce se pastviny odlišují zejména větším narušováním povrchu (hrabání, rozdupávání kopyty), přímým a průběžným hnojením dobytčími výkaly a výskytem typických pastevních plevelů. To jsou rostliny, které na ploše zůstávají, popřípadě se šíří, protože je dobytek z nějakého důvodu nespásá: jsou buď příliš pichlavé (jalovec obecný, pupavy, bodláky, pcháče), příliš tuhé (suché květonosné lodyhy třezalek, některé ostřice, metlice), jedovaté či jinak nepoživatelné (pryšce ronící nepříjemně chutnající mléko, aromatické mateřídoušky apod.). Více než v běžné louce se uplatňují druhy trav odolné proti sešlapávání, například jílek či poháňka. (cs)
 • Eine Weide (auch: Weideland) ist eine mit krautigen Pflanzen (vornehmlich Süßgräsern) bewachsene landwirtschaftliche Fläche, auf der Nutztiere stehen, denen diese Vegetation als Hauptnahrung dient. Das Abfressen wird „grasen“ oder „beweiden“ genannt, die Tiere als „Weidetiere“ bezeichnet. Weidetiere sind Huftiere wie Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Pferd oder Kamel sowie einige Geflügelarten wie Hühnervögel, Gans oder Strauß. Sie werden zu verschiedenen Zwecken gehalten, insbesondere jedoch zur Tierproduktion (Erzeugung von Nahrungsmitteln und Rohstoffen aus landwirtschaftlichen Nutztieren) in der Weidewirtschaft, aber auch aus naturschutzfachlichen Gründen. Im engeren Sinne ist eine Weide vom Menschen geschaffenes, landwirtschaftliches Grünland, das zur Tierproduktion genutzt wird. Im weiteren Sinne werden beweidete Wälder (Hutewald) sowie Steppen, Savannen und Tundren als Weiden bezeichnet. * Eine durch Zäune oder andere Fluchthindernisse eingehegte Weide wird als Koppel (von mittelniederdeutsch koppel, „Umzäunung“; „eingezäuntes Landstück“) bezeichnet, um den Gegensatz zu den nicht eingezäunten Weiden hervorzuheben. * Der Begriff Weide wird auch in Zusammenhang mit Wildtieren, Bienen (Bienenweide) und Vögeln (Vogelweide) verwendet. * Nach dem 2008 veröffentlichten Modell der Anthrome der beiden amerikanischen Geographen und Navin Ramankutty machen alle Weidearten zusammen (Residential-, Populated- und Remote Rangeland) etwa 27 % der irdischen Landoberfläche aus. Ein wichtiger ergänzender Bestandteil des Grünlands sind die Mähwiesen, mit deren Biomasse die vielerorts im Winter eingestallten Weidetiere mit Heu bzw. Silage gefüttert werden können. (de)
 • Grasland (auch Urgrasland) wird speziell in der Vegetationskunde häufig als Oberbegriff für das natürliche Grünland verwendet, auf dem klimatisch bedingt überwiegend Gras und/oder krautige Pflanzen wachsen (können). Der größte Anteil der irdischen Landoberfläche wird von solchen grasbewachsenen Offenland-Biomen eingenommen, in denen Bäume fehlen oder eine untergeordnete Rolle spielen. Urgrasland kommt vorwiegend in Regionen vor, in denen weniger als 400 mm Niederschlag im Jahresdurchschnitt fallen und deshalb keine natürliche Sukzession hin zu Busch- und Waldland stattfindet. Dazu zählen die Prärien Nordamerikas, die Pampa in Südamerika, die Eurasische Steppe, die Graslandschaften Australiens sowie die Trockensavannen im gesamten Tropengürtel, die Wiesentundren in einigen arktischen Regionen und die Hochlandsteppen in den amerikanischen Kordilleren und den asiatischen Hochgebirgen wie etwa in Anatolien oder Tibet. Im Übergangsraum zu Waldgebieten und in (scheinbar natürlichen) Graslandschaften mit Niederschlagsmengen deutlich über 400 mm pro Jahr wird die Entstehung des Graslandes häufig auf den jahrhundertelangen Einfluss großer weidender Wildtierherden (Megaherbivorentheorie) oder die Herden der Hirtenvölker zurückgeführt. Graslandbiotope können aufgrund der klimatischen Bedingungen, der kargen Vegetation oder ihrer Abgelegenheit in der Regel nur als extensives Weidewirtschaftsland genutzt werden (Pastoralismus). Früher geschah dies durch nicht sesshafte Nomaden (Nomadismus), heute vorwiegend durch halbsesshafte oder sesshafte mobile Tierhalter. (de)
 • Als Grünland werden im deutschen Sprachraum landwirtschaftliche Flächen bezeichnet, auf denen überwiegend Gräser oder krautige Pflanzen angebaut werden und deren Biomasseaufwuchs durch Beweidung oder Mahd für die Viehwirtschaft oder geringfügig zur Produktion von Energiepflanzen genutzt wird (Grünlandwirtschaft). Es handelt sich in erster Linie um anthropogen geschaffene Ökosysteme, die der ständigen Nutzung bedürfen, um den Wiederaufwuchs der natürlich vorhandenen Vegetation (vorwiegend Wald) zu verhindern. Ebenso werden Naturschutzflächen als Grünland bezeichnet, bei denen der Nutzungsanspruch nur sekundär bis überhaupt nicht gegeben ist, die aber darauf abzielen, den Charakter dieser Kulturlandschaft durch entsprechende Naturschutzmaßnahmen zu erhalten. Das Grünland kann als Weide, Wiese oder deren Mischformen erhalten werden. Das vom Menschen geschaffene, genutzte und erhaltene Grünland gehört zu den prägenden Elementen vieler Landschaften der gemäßigten Zone. In der Regel handelt es sich um Flächen in Klimaten mit über 400 mm Niederschlag im Jahresdurchschnitt, die vorher von der potenziellen Vegetation des jeweiligen Klimates bestanden waren und nicht um Urgrasland wie z. B. Steppe oder Savanne, das allein durch Naturweidewirtschaft vom Menschen landwirtschaftlich genutzt werden kann. Wird anthropogen entstandenes Grünland in Mitteleuropa nicht länger genutzt, entwickelt es sich im Laufe der Zeit durch natürliche Sukzession wieder zu Wald. Dies betrifft die allermeisten heutigen Grünlandflächen Europas. Relativ großflächige Ausnahmen sind z. B. das Grünland der alpinen Höhenstufe, auf der aus klimatischen Gründen kein Waldwachstum möglich ist. Das natürlich entstandene Grasland (Grastundren, Steppen, Savannen) wird in der Regel als natürliches Grünland von den durch menschliche Tätigkeit hervorgerufenen Grünland-Ökosystemen abgegrenzt. In Mitteleuropa ist es räumlich nur noch sehr begrenzt vorhanden (z. B. Matten der alpinen Höhenstufe oder Salzwiesen an den Küsten). (de)
 • herbejtereno, greslando aŭ herbolando estas agrikulture uzataj terenoj, sur kiuj greso aŭ herbo kreskas kiel daŭra kulturo, kaj estas uzataj kiel paŝtejo kaj almo por paŝti brutojn aŭ kiel herbejo por falĉi la herbon aŭ kiel novalo. Nuntempe en la Eŭropa Unio multaj tiaj terenoj ankaŭ estas nur flegataj kiel naturprotektaj areoj. Plej ofte temas pri areo kreita de homo en klimato kun pli ol 400 mm percepitaĵo avaraĝe jare. Antaŭ ĝi ne estis praherbejo kiel stepo aŭ savano, sed kreskita de aliaj plantoj. La surkreskaĵo de la verdejo estas furaĝo por krudmanĝantaj bestoj kiel remaĉuloj aŭ ĉevaloj. Tial ĝi estas grava fonto por la furaĝoprovizo de . Surkreskaĵoj de verdlando uzeblas krom tio por ; precipe sur malfekundaj kreskejoj . Ofte la vidpunktoj de la kaj/aŭ de la naturprotekto pli gravas ol la produktadto de biomaso. (eo)
 • Paŝtejo estas areo kun vegetaĵo, kiu estas uzebla por nutrado de la brutoj. Ĝi estas parto de bieno aŭ agrikultura unuo. La paŝtejo plej ofte estas natura herbejo, sur kiu kreskas abunde diversaj herboj (poacoj, legumacoj) por bovoj, ĉevaloj, ŝafoj kaj aliaj paŝtiĝantaj bestoj. La paŝtejo estas uzata plej ofte neintense, precipe en aridaj regionoj, kie la grundo ne konvenas por terkultivado. En humidaj regionoj oni ofte falĉas la herbojn kaj sekigas ilin (fojno) aŭ faras el ili silaĵon por la vintra periodo. Por eviti tropaŝtadon kaj tretpremon de la herboj, ebligante ties rekreskon, refreŝiĝon, oni ofte paŝtadas periode. Dum la nepaŝta periodo, la paŝtejo refortiĝas, sed oni ofte falĉas post florado, grajnomaturiĝo. Oni povas ĉirkaŭi la paŝtejon per elektra barilo. Oni nomas provizora paŝtejo la grenan aŭ maizan staplejon (ejo post rikolto de ekz. tritiko, maizo), sur kiu oni paŝtadas porkojn, ŝafojn, bovojn. Oni povas paroli pri ebena kaj montara (alpa) paŝtejoj. En la antaŭindustriaj epokoj, la brutaroj (precipe ŝafaroj) somere paŝtis en la altaj montaj paŝtejoj (somera paŝtejo), aŭtune, printempe en pli malaltaj ebenaĵoj. Tiutempe la brutaro ofte paŝtis, vivtenis sin en neĝkovritaj paŝtejoj (ekz. hungara griza bovo). La intensa kultivado de la paŝtejo signifas ties akvumadon, aerumadon (per specifaj dentaj erpiloj) aŭ eĉ ties sterkadon. (eo)
 • Los herbazales o pastizales son aquellos ecosistemas donde predomina la vegetación herbácea. Estos ecosistemas pueden ser de origen natural constituyendo extensos biomas, o ser producto de la intervención humana con fines de la crianza de ganado o recreación. El término pradera también es de amplio uso para referirse a los terrenos herbáceos; sin embargo el uso extendido de otros términos como sabanas y estepas ha circunscrito en cierto sentido el uso de pradera a los pastizales de Norteamérica. Más de un cuarto de la Tierra está cubierto por pastizales. Los pastizales se encuentran en cada continente excepto en la Antártica, y estos forman la mayor parte de África y Asia. Existen diferentes tipos de pastizales, para distinguirlos se los denomina con nombres diversos como praderas, estepas, llanos, sabanas, pampas, veld, etc. Los pastizales se desarrollan en lugares donde no cae suficiente agua de lluvia para que se desarrolle un bosque, pero en donde es mucha como para que exista un desierto. Los pastizales están repletos justamente de pasto (hierbas). A los campos de trigo se los considera pastizales, a pesar de que casi siempre son cultivados. Durante épocas de frío el pasto queda adormecido hasta que reverdece nuevamente. (es)
 • Belartza edo larre-belardia landaredian gramineoak nagusi diren eremua da. Hala ere, ziperazeoak, junkazeoak, lekadunak eta beste landare belarkara batzuk ere agertzen ahal dira proportzio desberdinetan. Kontinente guztietan daude belartzak, Antartikan izan ezik, eta baita ekoeskualde gehienetan ere. Izan ere, 3.400 milioi hektarea estaltzen dute munduan, lehorralde osoaren laurdena, eta lurzoruko karbonoaren % 30 gordetzen; hori dela eta, haien kudeaketa egokia funtsezkoa da berotze globalaren aurkako estrategian. (eu)
 • Larrea edo alhapidea belarjale handiak larratzen diren leku belartsu eta irekia da. Larreak landa paisaiaren parte dira, eta zaldi, behi edota ardi azienden larratze-sistema estentsiboei loturik daude. Landaredian landare belarkarak dira nagusi, gramineoak eta lekadunak batez ere. (eu)
 • Le pâturage est un espace à base de prairies naturelles dont les herbes et les plantes sont consommées sur place par les animaux herbivores ou omnivores. La pâture, le pacage, ou encore le pâquis, le pâtis, le pasquage, le pasquier, le pastural, la pasture... désignent sous diverses modalités une pâture, c'est-à-dire au sens ancien une « source de nourriture végétale » consommée sur place par un troupeau bovin, ovin, caprin, porcin... divaguant, conduit ou laissé libre dans un espace délimité par l'Homme. Les termes, parfois désuets ou péjoratifs selon les régions françaises, correspondent à une prairie naturelle, parfois plus ou moins arborée et forestière, plus ou moins humide, qui sert directement de pâturage nourricier, en français moderne. Ce sont des variantes des pâturages des mondes agro-pastoraux. (fr)
 • Is féarthailte nó féaraigh iad na limistéir ina mbíonn na féara (Poaceae) an ghné is suntasaí san . Mar sin féin, is féidir cíb ( Cyperaceae ) agus luachair (Juncaceae) a fháil chomh maith le roinnt mhaith léagúm, amhail seamair, agus luibheanna eile. Tá féaraigh le fáil go nádúrtha ar gach mór-roinn seachas Antartaice agus tá siad le fáil i bhformhór na ar an domhan. Ina theannta sin, tá féarthailte ar cheann de na bithóim is mó ar domhan agus tá tionchar an-mhór acu ar an tírdhreach ar fud an domhain. Clúdaíonn siad 31-43% de dhromchla an domhain. Thairis sin, tá siad ar cheann de na tírdhreacha is táirgiúla ar ár bplainéad. Tá cineálacha éagsúla féarthailte ann: féarthailte nádúrtha, féarthailte leathnádúrtha, agus féarthailte talmhaíochta. (ga)
 • Une pelouse est, du point de vue botanique, une formation végétale formée d'espèces herbacées de faible hauteur (ne dépassant guère 20 à 30 cm de hauteur), essentiellement des graminées, comme les prairies ou les gazons. Laissant le sol à nu par endroits, elle peut être parsemée de rares petits arbrisseaux. Elles accueillent une riche biodiversité et abritent des végétaux très différents, quelquefois endémiques voire rares. Les pelouses issues d'un pastoralisme extensif (prairies) sont aujourd'hui menacées du fait notamment de la déprise agricole. (fr)
 • La prateria è un'area di terra che fa da contorno a deserti, steppe o a bassi rilievi topografici caratterizzata da una vegetazione composta prevalentemente da piante basse (soprattutto graminacee) ed erbe più o meno alte a seconda delle precipitazioni annue. Infatti, dove queste ultime arrivano a 1000 mm l'anno crescono erbe alte anche fino a due metri (prateria alta); dove si limitano a 500 mm l'anno, crescono erbe basse o comunque non più alte di 30 cm (prateria bassa). Generalmente nelle praterie ci sono pochi alberi: alle medie altitudini, come ad esempio nelle Grandi pianure dell'America settentrionale, la prateria occupa le zone interne dei continenti dove le precipitazioni non sono sufficienti per lo sviluppo delle foreste di latifoglie. (it)
 • 牧草地(ぼくそうち、英語: Pasture)は、家畜のエサとなる牧草が生えている土地あるいは栽培されている土地をいう。 (ja)
 • 草原(そうげん、くさはら)は、草に覆われ、木がまったくない、又は、ほとんど存在しない大地である。 (ja)
 • Il pascolo (dal latino pascuum) è una forma di agricoltura estensiva, in genere consistente in una distesa erbosa generalmente utilizzata nella pastorizia per il nutrimento di animali erbivori, come ovini, caprini, bovini ed equini, spesso riuniti in mandrie e greggi. Il termine in generale può riferirsi anche all'attività di pascolo in sé, da parte degli animali includendo in questi anche gli animali selvatici erbivori (cervi, caprioli, daini, camosci, stambecchi ecc...) durante i rispettivi momenti di alimentazione nel loro habitat naturale. Sono ambienti tipici della montagna ovvero presenti solitamente in zone non utilizzabili per la coltivazione, spesso ricavati da zone boscose dal lavoro millenario dei pastori. Le specie vegetali maggiormente presenti nei pascoli sono poacee e fabacee. (it)
 • Grasland is een gebied van enige omvang met een vegetatie die gedomineerd wordt doorgrassen. Veel graslanden zijn cultuurgraslanden die in gebruik zijn voor de veeteelt, bijvoorbeeld als weiland of als hooiland. Grote natuurlijke graslanden zijn steppen en savannen. In West-Europa is grasland vaak verbonden met menselijk beheer. De meeste graslanden zijn in gebruik als cultuurgrond voor de landbouw. Een deel van de graslanden heeft een bestemming als natuurgebied gekregen. Zonder beheer zouden vrijwel al deze graslanden op den duur veranderen in bos. (nl)
 • Użytki zielone – grunty rolne zajęte pod uprawę traw (łąki i pastwiska) lub innych upraw zielnych (ziół, roślin motylkowych), zarówno naturalnych, jak i powstałych w wyniku działalności rolniczej (zasianych). Użytki zielone (pastwiska) dostarczają paszy zielonej latem, a zimą siano i kiszonkę (łąki). Ze względu na czas trwania użytkowania wyróżnia się użytki: * trwałe – użytkowane trwale lub w okresach wieloletnich, nie włączone do płodozmianu przez okres co najmniej 5 lat lub dłużej, * przemienne – użytkowane krótko i ujmowane w płodozmiany polowe, dostarczające paszy zielonej, siana, kiszonki. (pl)
 • Pasto é a vegetação utilizada para a alimentação do gado e por extensão ou terreno onde o gado é deixado para se alimentar. Antes do advento da revolução verde e da produção de ração em grande escala, o pasto era a fonte principal de subsistência do gado. Atualmente, a prática de alimentar o gado exclusivamente no pasto é denominada criação extensiva, posto que necessita de grandes áreas para se viabilizar. Em contraponto, a criação de gado em áreas pequenas, ou mesmo em confinamento, com alimentação baseada em ração, milho ou soja, é conhecida como criação intensiva. A cana-de-açúcar picada tem sido utilizada, de forma intensa, como complemento alimentar para gado confinado. No pastejo o consumo de partes das plantas sem matá-las, mantém nelas o potêncial de crescimento. Muitos herbívoros e plantas evoluem conjuntamente, cada qual atuando sobre o outro como agente de seleção natural. (pt)
 • Pastwisko – rodzaj użytków zielonych porośniętych głównie wieloletnimi trawami, których wegetacja trwa niezależnie od tego, czy są to tereny uprawowe, czy też nieużytki. Zwykle od wiosny do jesieni na pastwiskach wypasa się zwierzęta hodowlane, takie jak bydło domowe, owce czy też kozy. Pastwiska uprawowe powstają najczęściej w trzecim roku tzw. płodozmianu, a ich okres eksploatowania wynosi najczęściej kilka lat (3–5). Corocznie wymagają pewnych zabiegów rolniczych jak włókowanie, bronowanie i nawożenie. Włókowanie i bronowanie ma na celu pobudzenie systemu korzennego traw, ale również zniwelowanie kretowisk i usunięcie tzw. „niedojadów”. Użytkowe pastwiska są najczęściej ogrodzone i umożliwiają dowóz wody dla zwierząt. Pastwiska-nieużytki najczęściej są eksploatowane przez hodowców owiec i kóz, ze względu na ich skromniejsze wymagania żywieniowe. Nie oznacza to jednak, że tego typu pastwiska nie wymagają pewnych zabiegów . Często stosuje się ogrodzenia np. płot elektryczny, w celu uniemożliwienia zwierzętom przekroczenia granicy pastwiska. (pl)
 • Пастбище — сельскохозяйственное угодье с травянистой растительностью, систематически используемое для выпаса травоядных животных. Наряду с выпасом скота пастбище используется пчеловодами для устройства пасеки. До появления механизированного сельского хозяйства, пастбище летом было основным источником пищи для животных и полезных насекомых, таких как рогатый скот и лошади. Пастбища всё ещё применяются для выпаса животных, особенно в засушливых областях, где земля пастбища не подходит для любого другого сельскохозяйственного производства. Различают пастбища: , , , горные и др. По степени обработки пастбища делятся на естественные и культурные.Культурные пастбища создаются путём засеевания пашни высокопродуктивными травами, такие пастбища имеют большую питательную ценность по сравнению с естественными пастбищами. Растительность пастбища может представлять собой различные злаки, зернобобовые культуры и другие фуражные культуры. Тип почвы, , и осадки — основные факторы, определяющие способы использования пастбища. Общая площадь пастбищ мира составляет около 26% от площади суши. (ru)
 • Een weiland, wei of weide is een stuk open grasland dat gebruikt wordt om vee te laten grazen. Weiden kunnen in cultuur gebracht zijn en bij een boerderij horen, maar ook in het wild is veel grasland. (nl)
 • Betesmark eller hagmark (hage) är sådan jordbruksmark som används för bete åt främst idisslare som nötkreatur, får och getter samt hästar. Betesmarken kan vara en äng som inte brukas till annat än bete eller en odlad vall efter att vallväxterna skördats. Betesdjuren bidrar samtidigt med naturlig gödsling av marken. Betesmarken kan vara en inhägnad hage. (sv)
 • Gräsmarker är öppna, flacka områden som domineras av olika gräsarter. Naturliga gräsmarker återfinns på alla kontinenter, utom Antarktis, och i de flesta av världens ekoregioner. Exempel på sådana områden är prärien i Nordamerika och savannen i Afrika. Det är ofta ansett att gräsmarker har uppkommit och uppkommer till stor del beroende på djurs beteende och förflyttning, vissa exempel på detta är migrerande hjordar av antiloper som trampar ned vegetation och savannelefanter som äter upp unga akaciaplantor innan de hunnit växa upp till ett moget träd. (sv)
 • Campo ou prado é um tipo de bioma ou vegetação terrestre caracterizado pela predominância da vegetação graminoide, normalmente constituída de gramíneas, ciperácias e juncos, com diferentes graus de ocorrência de arbustos e árvores. (pt)
 • Травяни́стые соо́бщества, также Травяны́е соо́бщества — географические области, в которых в растительности преобладают злаки (Poaceae) и другие недревесные травянистые растения (разнотравье). Могут встречаться также осоковые, ситниковые и растения других семейств. Травянистые сообщества встречаются в природе на всех континентах, кроме Антарктиды. В умеренных широтах, например, в северо-западной Европе, на Великих Равнинах и в Калифорнии, преобладают естественные травянистые сообщества с многолетними травянистыми пучками, тогда как в более тёплом климате большую часть растительности составляют однолетние виды. Травянистые сообщества можно встретить в любых экологических регионах Земли. Например, среди восьми экозон поверхности Земли есть пять экорегионов (подразделений), включающих биомы («экосистемы») с умеренными лугами, саваннами и кустарниками. (ru)
 • 放牧場 (來自拉丁语 pastus,為pascere的過去分詞,意指 "飼養") 為提供放牧的土地。狹義的定義係指圈圍的農地,供家畜如馬部、家牛、綿羊、家豬等吃草,種植做作物包括,以禾本科、荚果、等為主。 (zh)
 • Поле — терен, на якому серед флори домінують трави (Poaceae) та інші трав'янисті рослини (різнотрав'я), на кшталт представників родин осокові (Cyperaceae) і ситникові (Juncaceae). (uk)
 • 草原,是以草本植物為主,可為野生動物提供生存場所的地區。 (zh)
 • Пасови́ще, пасови́сько, па́ша, діал. пашня́ — земельне угіддя, покрите рослинністю, що використовується тваринами (худобою, птицею) як підніжний корм. Пасовища ділять на природні і сіяні, або штучні. Рослинний покрив природних пасовищ складається головним чином з багатолітніх дикорослих трав, інколи з лишайників (тундра), напівчагарників і чагарників (тундра, напівпустеля і пустеля). Сіяні пасовища створюють висіюванням суміші злакових багатолітніх і однорічних трав. Країнами з найбільшими площами пасовиськ вважаються Угорщина, Монголiя та Данiя[джерело?]. Розрізняють такі типи пасовищ: суходольні, обводнені, болотисті, гірські та інші. (uk)
 • Una prada, prat, herbassar o herbat és una zona on la vegetació està dominada per gramínies (Poaceae). Tanmateix, el jonc (Cyperaceae) i les juncàcies (Juncaceae) també es poden trobar junt amb proporcions variables de llegums, com el trèvol i altres herbes. Les praderies es produeixen de forma natural a tots els continents, excepte a l’Antàrtida, i es troben a la majoria d’ecoregions de la Terra. A més, les praderies són un dels biomes més grans de la terra i dominen el paisatge a tot el món. Hi ha diferents tipus de prats: prats naturals, prats seminaturals i prats agrícoles. Cobreixen entre el 31 i el 43% de la superfície terrestre. Cobreixen al voltant de 3.500 milions d'hectàrees en l’àmbit mundial, cosa que representa el 26-40 per cent de la superfície terrestre total. (ca)
 • الأراضي العُشبيّة هي عبارة عن موائل طبيعية مُنبسطة تُهيمن عليها الأعشاب (النجيليات) وأنواعٌ أُخرى من العُطريّات (النباتات اللامتخشبة)، وبعض أنواع السعادى والأسليات. توجد الأراضي العُشبِيّة في جميع القارّات عَدا القارَة القُطبيّة الجَنوبيّة. تُهيمنُ أنواعًا من العُشب الباقي المُعَمّر على الأراضي العُشبيِّة المُعتدلة، كتلك الموجودة في شمال غرب أوروبا، وفي السهول الكبرى وكاليفورنيا في أمريكا الشمالية، أما في المناطق الأكثرَ دِفئًا فتُهَيمنُ عليها أنواعًا مَوسِميّة تتأثّر بتغيّر الطقس. يُمكِن العُثور على الأراضي العُشبِيّة في جميع المناطق البيئية على سطح الأرض، وهناك خمسة تصنيفات للبيئة الأرضيّة، عبارة عن فُرُوع من هذه الأراضي، المجموعة في نظامٍ بيئيّ يُعرف باسم النظام البيئي السهليّ، الذي يُشكِلُ أحد الممالك البيئية على الأرض. (ar)
 • Un prat de pastura (del llatí pastus, participi passat de pascere, "per alimentar") és aquell prat utilitzat com a terra de pasturatge. Les terres de pastura en sentit estricte són extensions de terres de conreu tancades, pasturades per bestiar domesticat, com ara cavalls, bestiar boví, oví o porcí. La vegetació del pasturatge, el farratge, consisteix principalment en gramínies, amb una barreja de llegums i altres fòrbies. Aquests terrenys solen pasturar-se durant tot l’estiu, en contrast amb el prat que no es pastura o s’utilitza per pasturar només després de ser segat per fer fenc per a farratge animal. La pastura en un sentit més ampli inclou, a més, terres de pastura, altres sistemes pastorals no tancats i els tipus de terres que fan servir els animals salvatges per pasturar o navegar. Les terres de pastura en sentit estricte es distingeixen de les zones de pasturatge per ser gestionades mitjançant pràctiques agrícoles més intensives de sembra, reg i ús de fertilitzants, mentre que les terres de pastura conreen principalment vegetació autòctona, gestionada amb pràctiques extenses com la crema controlada i la intensitat regulada del pasturatge. Sheepwalk és una zona de prats on les ovelles poden vagar lliurement. La productivitat de l’ovella es mesura pel nombre d’ovelles per superfície. Això depèn, entre altres coses, de la roca subjacent. Sheepwalk també és el nom de les ciutats del comtat de Roscommon (Irlanda) i del comtat de Fermanagh ( Irlanda del Nord). A diferència de l’ agricultura en fàbrica, que comporta en la seva forma més intensiva la totalitat de l’alimentació a través d’aliments, les pastures gestionades o no gestionades són la principal font d’aliment per als remugants. L’alimentació de pastures domina la ramaderia on la terra dificulta la sembra o la collita (o ambdues coses), com en regions àrides o muntanyenques, on viuen tipus de camell, cabra, antílop, iac i altres remugants que s’adapten bé al terreny més hostil. A les regions més humides, el pasturatge es gestiona en una àmplia àrea mundial per a cultius lliures i agricultura ecològica. Alguns tipus de pastures s'adapten a la dieta, l'evolució i el metabolisme d'animals concrets, i la seva fertilització i cura de la terra pot generar generacions que les pastures combinades amb els remugants en qüestió siguin integrants d'un ecosistema particular. (ca)
 • المرعى هو قطعة أرض تنبت فيها الأعشاب والنباتات التي يمكن للحيوانات أن تقتات عليها. يمكن للمرعى أن يكون ضمن مزرعة (كما في الصورة) أو مفتوحًا، وفي معظم أنحاء الوطن العربي تكون المراعي طبيعية وهي عبارة عن أراض مشاع تستخدم للرعي. (ar)
 • Pastvina je pozemek s převážně bylinným vegetačním krytem, sloužící pro pastvu hospodářských zvířat, jako jsou krávy, ovce, kozy, koně a další. Jako pastviny jsou využívány často horské či podhorské, ale i jiné louky. Pastva hospodářských zvířat zde může probíhat zcela volně (ve střední Evropě typicky v Alpách v některých alpských zemích), nebo se může jednat o trvale či přechodně ohrazený pozemek (například pomocí elektrického ohradníku). Pastvina má (jakožto trvalý travní porost) v současné době v ČR nejnižší daň z nemovitosti (aktuálně[kdy?] 1/3 ve srovnání s ornou půdou). Před příchodem průmyslového zemědělství byly pastviny hlavním zdrojem potravy pro výše uvedená pasoucí se býložravá zvířata. Až zhruba do poloviny 19. století se na lukách běžně kombinovala či střídala jak pastva, tak kosení pro seno. Později došlo k oddělení pozemků pro různé účely a tím i k odlišení typické vegetace luk a pastvin. Oproti kosené louce se pastviny odlišují zejména větším narušováním povrchu (hrabání, rozdupávání kopyty), přímým a průběžným hnojením dobytčími výkaly a výskytem typických pastevních plevelů. To jsou rostliny, které na ploše zůstávají, popřípadě se šíří, protože je dobytek z nějakého důvodu nespásá: jsou buď příliš pichlavé (jalovec obecný, pupavy, bodláky, pcháče), příliš tuhé (suché květonosné lodyhy třezalek, některé ostřice, metlice), jedovaté či jinak nepoživatelné (pryšce ronící nepříjemně chutnající mléko, aromatické mateřídoušky apod.). Více než v běžné louce se uplatňují druhy trav odolné proti sešlapávání, například jílek či poháňka. (cs)
 • Eine Weide (auch: Weideland) ist eine mit krautigen Pflanzen (vornehmlich Süßgräsern) bewachsene landwirtschaftliche Fläche, auf der Nutztiere stehen, denen diese Vegetation als Hauptnahrung dient. Das Abfressen wird „grasen“ oder „beweiden“ genannt, die Tiere als „Weidetiere“ bezeichnet. Weidetiere sind Huftiere wie Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Pferd oder Kamel sowie einige Geflügelarten wie Hühnervögel, Gans oder Strauß. Sie werden zu verschiedenen Zwecken gehalten, insbesondere jedoch zur Tierproduktion (Erzeugung von Nahrungsmitteln und Rohstoffen aus landwirtschaftlichen Nutztieren) in der Weidewirtschaft, aber auch aus naturschutzfachlichen Gründen. Im engeren Sinne ist eine Weide vom Menschen geschaffenes, landwirtschaftliches Grünland, das zur Tierproduktion genutzt wird. Im weiteren Sinne werden beweidete Wälder (Hutewald) sowie Steppen, Savannen und Tundren als Weiden bezeichnet. * Eine durch Zäune oder andere Fluchthindernisse eingehegte Weide wird als Koppel (von mittelniederdeutsch koppel, „Umzäunung“; „eingezäuntes Landstück“) bezeichnet, um den Gegensatz zu den nicht eingezäunten Weiden hervorzuheben. * Der Begriff Weide wird auch in Zusammenhang mit Wildtieren, Bienen (Bienenweide) und Vögeln (Vogelweide) verwendet. * Nach dem 2008 veröffentlichten Modell der Anthrome der beiden amerikanischen Geographen und Navin Ramankutty machen alle Weidearten zusammen (Residential-, Populated- und Remote Rangeland) etwa 27 % der irdischen Landoberfläche aus. Ein wichtiger ergänzender Bestandteil des Grünlands sind die Mähwiesen, mit deren Biomasse die vielerorts im Winter eingestallten Weidetiere mit Heu bzw. Silage gefüttert werden können. (de)
 • Grasland (auch Urgrasland) wird speziell in der Vegetationskunde häufig als Oberbegriff für das natürliche Grünland verwendet, auf dem klimatisch bedingt überwiegend Gras und/oder krautige Pflanzen wachsen (können). Der größte Anteil der irdischen Landoberfläche wird von solchen grasbewachsenen Offenland-Biomen eingenommen, in denen Bäume fehlen oder eine untergeordnete Rolle spielen. Urgrasland kommt vorwiegend in Regionen vor, in denen weniger als 400 mm Niederschlag im Jahresdurchschnitt fallen und deshalb keine natürliche Sukzession hin zu Busch- und Waldland stattfindet. Dazu zählen die Prärien Nordamerikas, die Pampa in Südamerika, die Eurasische Steppe, die Graslandschaften Australiens sowie die Trockensavannen im gesamten Tropengürtel, die Wiesentundren in einigen arktischen Regionen und die Hochlandsteppen in den amerikanischen Kordilleren und den asiatischen Hochgebirgen wie etwa in Anatolien oder Tibet. Im Übergangsraum zu Waldgebieten und in (scheinbar natürlichen) Graslandschaften mit Niederschlagsmengen deutlich über 400 mm pro Jahr wird die Entstehung des Graslandes häufig auf den jahrhundertelangen Einfluss großer weidender Wildtierherden (Megaherbivorentheorie) oder die Herden der Hirtenvölker zurückgeführt. Graslandbiotope können aufgrund der klimatischen Bedingungen, der kargen Vegetation oder ihrer Abgelegenheit in der Regel nur als extensives Weidewirtschaftsland genutzt werden (Pastoralismus). Früher geschah dies durch nicht sesshafte Nomaden (Nomadismus), heute vorwiegend durch halbsesshafte oder sesshafte mobile Tierhalter. (de)
 • Als Grünland werden im deutschen Sprachraum landwirtschaftliche Flächen bezeichnet, auf denen überwiegend Gräser oder krautige Pflanzen angebaut werden und deren Biomasseaufwuchs durch Beweidung oder Mahd für die Viehwirtschaft oder geringfügig zur Produktion von Energiepflanzen genutzt wird (Grünlandwirtschaft). Es handelt sich in erster Linie um anthropogen geschaffene Ökosysteme, die der ständigen Nutzung bedürfen, um den Wiederaufwuchs der natürlich vorhandenen Vegetation (vorwiegend Wald) zu verhindern. Ebenso werden Naturschutzflächen als Grünland bezeichnet, bei denen der Nutzungsanspruch nur sekundär bis überhaupt nicht gegeben ist, die aber darauf abzielen, den Charakter dieser Kulturlandschaft durch entsprechende Naturschutzmaßnahmen zu erhalten. Das Grünland kann als Weide, Wiese oder deren Mischformen erhalten werden. Das vom Menschen geschaffene, genutzte und erhaltene Grünland gehört zu den prägenden Elementen vieler Landschaften der gemäßigten Zone. In der Regel handelt es sich um Flächen in Klimaten mit über 400 mm Niederschlag im Jahresdurchschnitt, die vorher von der potenziellen Vegetation des jeweiligen Klimates bestanden waren und nicht um Urgrasland wie z. B. Steppe oder Savanne, das allein durch Naturweidewirtschaft vom Menschen landwirtschaftlich genutzt werden kann. Wird anthropogen entstandenes Grünland in Mitteleuropa nicht länger genutzt, entwickelt es sich im Laufe der Zeit durch natürliche Sukzession wieder zu Wald. Dies betrifft die allermeisten heutigen Grünlandflächen Europas. Relativ großflächige Ausnahmen sind z. B. das Grünland der alpinen Höhenstufe, auf der aus klimatischen Gründen kein Waldwachstum möglich ist. Das natürlich entstandene Grasland (Grastundren, Steppen, Savannen) wird in der Regel als natürliches Grünland von den durch menschliche Tätigkeit hervorgerufenen Grünland-Ökosystemen abgegrenzt. In Mitteleuropa ist es räumlich nur noch sehr begrenzt vorhanden (z. B. Matten der alpinen Höhenstufe oder Salzwiesen an den Küsten). (de)
 • herbejtereno, greslando aŭ herbolando estas agrikulture uzataj terenoj, sur kiuj greso aŭ herbo kreskas kiel daŭra kulturo, kaj estas uzataj kiel paŝtejo kaj almo por paŝti brutojn aŭ kiel herbejo por falĉi la herbon aŭ kiel novalo. Nuntempe en la Eŭropa Unio multaj tiaj terenoj ankaŭ estas nur flegataj kiel naturprotektaj areoj. Plej ofte temas pri areo kreita de homo en klimato kun pli ol 400 mm percepitaĵo avaraĝe jare. Antaŭ ĝi ne estis praherbejo kiel stepo aŭ savano, sed kreskita de aliaj plantoj. La surkreskaĵo de la verdejo estas furaĝo por krudmanĝantaj bestoj kiel remaĉuloj aŭ ĉevaloj. Tial ĝi estas grava fonto por la furaĝoprovizo de . Surkreskaĵoj de verdlando uzeblas krom tio por ; precipe sur malfekundaj kreskejoj . Ofte la vidpunktoj de la kaj/aŭ de la naturprotekto pli gravas ol la produktadto de biomaso. (eo)
 • Paŝtejo estas areo kun vegetaĵo, kiu estas uzebla por nutrado de la brutoj. Ĝi estas parto de bieno aŭ agrikultura unuo. La paŝtejo plej ofte estas natura herbejo, sur kiu kreskas abunde diversaj herboj (poacoj, legumacoj) por bovoj, ĉevaloj, ŝafoj kaj aliaj paŝtiĝantaj bestoj. La paŝtejo estas uzata plej ofte neintense, precipe en aridaj regionoj, kie la grundo ne konvenas por terkultivado. En humidaj regionoj oni ofte falĉas la herbojn kaj sekigas ilin (fojno) aŭ faras el ili silaĵon por la vintra periodo. Por eviti tropaŝtadon kaj tretpremon de la herboj, ebligante ties rekreskon, refreŝiĝon, oni ofte paŝtadas periode. Dum la nepaŝta periodo, la paŝtejo refortiĝas, sed oni ofte falĉas post florado, grajnomaturiĝo. Oni povas ĉirkaŭi la paŝtejon per elektra barilo. Oni nomas provizora paŝtejo la grenan aŭ maizan staplejon (ejo post rikolto de ekz. tritiko, maizo), sur kiu oni paŝtadas porkojn, ŝafojn, bovojn. Oni povas paroli pri ebena kaj montara (alpa) paŝtejoj. En la antaŭindustriaj epokoj, la brutaroj (precipe ŝafaroj) somere paŝtis en la altaj montaj paŝtejoj (somera paŝtejo), aŭtune, printempe en pli malaltaj ebenaĵoj. Tiutempe la brutaro ofte paŝtis, vivtenis sin en neĝkovritaj paŝtejoj (ekz. hungara griza bovo). La intensa kultivado de la paŝtejo signifas ties akvumadon, aerumadon (per specifaj dentaj erpiloj) aŭ eĉ ties sterkadon. (eo)
 • Los herbazales o pastizales son aquellos ecosistemas donde predomina la vegetación herbácea. Estos ecosistemas pueden ser de origen natural constituyendo extensos biomas, o ser producto de la intervención humana con fines de la crianza de ganado o recreación. El término pradera también es de amplio uso para referirse a los terrenos herbáceos; sin embargo el uso extendido de otros términos como sabanas y estepas ha circunscrito en cierto sentido el uso de pradera a los pastizales de Norteamérica. Más de un cuarto de la Tierra está cubierto por pastizales. Los pastizales se encuentran en cada continente excepto en la Antártica, y estos forman la mayor parte de África y Asia. Existen diferentes tipos de pastizales, para distinguirlos se los denomina con nombres diversos como praderas, estepas, llanos, sabanas, pampas, veld, etc. Los pastizales se desarrollan en lugares donde no cae suficiente agua de lluvia para que se desarrolle un bosque, pero en donde es mucha como para que exista un desierto. Los pastizales están repletos justamente de pasto (hierbas). A los campos de trigo se los considera pastizales, a pesar de que casi siempre son cultivados. Durante épocas de frío el pasto queda adormecido hasta que reverdece nuevamente. (es)
 • Belartza edo larre-belardia landaredian gramineoak nagusi diren eremua da. Hala ere, ziperazeoak, junkazeoak, lekadunak eta beste landare belarkara batzuk ere agertzen ahal dira proportzio desberdinetan. Kontinente guztietan daude belartzak, Antartikan izan ezik, eta baita ekoeskualde gehienetan ere. Izan ere, 3.400 milioi hektarea estaltzen dute munduan, lehorralde osoaren laurdena, eta lurzoruko karbonoaren % 30 gordetzen; hori dela eta, haien kudeaketa egokia funtsezkoa da berotze globalaren aurkako estrategian. (eu)
 • Larrea edo alhapidea belarjale handiak larratzen diren leku belartsu eta irekia da. Larreak landa paisaiaren parte dira, eta zaldi, behi edota ardi azienden larratze-sistema estentsiboei loturik daude. Landaredian landare belarkarak dira nagusi, gramineoak eta lekadunak batez ere. (eu)
 • Le pâturage est un espace à base de prairies naturelles dont les herbes et les plantes sont consommées sur place par les animaux herbivores ou omnivores. La pâture, le pacage, ou encore le pâquis, le pâtis, le pasquage, le pasquier, le pastural, la pasture... désignent sous diverses modalités une pâture, c'est-à-dire au sens ancien une « source de nourriture végétale » consommée sur place par un troupeau bovin, ovin, caprin, porcin... divaguant, conduit ou laissé libre dans un espace délimité par l'Homme. Les termes, parfois désuets ou péjoratifs selon les régions françaises, correspondent à une prairie naturelle, parfois plus ou moins arborée et forestière, plus ou moins humide, qui sert directement de pâturage nourricier, en français moderne. Ce sont des variantes des pâturages des mondes agro-pastoraux. (fr)
 • Is féarthailte nó féaraigh iad na limistéir ina mbíonn na féara (Poaceae) an ghné is suntasaí san . Mar sin féin, is féidir cíb ( Cyperaceae ) agus luachair (Juncaceae) a fháil chomh maith le roinnt mhaith léagúm, amhail seamair, agus luibheanna eile. Tá féaraigh le fáil go nádúrtha ar gach mór-roinn seachas Antartaice agus tá siad le fáil i bhformhór na ar an domhan. Ina theannta sin, tá féarthailte ar cheann de na bithóim is mó ar domhan agus tá tionchar an-mhór acu ar an tírdhreach ar fud an domhain. Clúdaíonn siad 31-43% de dhromchla an domhain. Thairis sin, tá siad ar cheann de na tírdhreacha is táirgiúla ar ár bplainéad. Tá cineálacha éagsúla féarthailte ann: féarthailte nádúrtha, féarthailte leathnádúrtha, agus féarthailte talmhaíochta. (ga)
 • Une pelouse est, du point de vue botanique, une formation végétale formée d'espèces herbacées de faible hauteur (ne dépassant guère 20 à 30 cm de hauteur), essentiellement des graminées, comme les prairies ou les gazons. Laissant le sol à nu par endroits, elle peut être parsemée de rares petits arbrisseaux. Elles accueillent une riche biodiversité et abritent des végétaux très différents, quelquefois endémiques voire rares. Les pelouses issues d'un pastoralisme extensif (prairies) sont aujourd'hui menacées du fait notamment de la déprise agricole. (fr)
 • La prateria è un'area di terra che fa da contorno a deserti, steppe o a bassi rilievi topografici caratterizzata da una vegetazione composta prevalentemente da piante basse (soprattutto graminacee) ed erbe più o meno alte a seconda delle precipitazioni annue. Infatti, dove queste ultime arrivano a 1000 mm l'anno crescono erbe alte anche fino a due metri (prateria alta); dove si limitano a 500 mm l'anno, crescono erbe basse o comunque non più alte di 30 cm (prateria bassa). Generalmente nelle praterie ci sono pochi alberi: alle medie altitudini, come ad esempio nelle Grandi pianure dell'America settentrionale, la prateria occupa le zone interne dei continenti dove le precipitazioni non sono sufficienti per lo sviluppo delle foreste di latifoglie. (it)
 • 牧草地(ぼくそうち、英語: Pasture)は、家畜のエサとなる牧草が生えている土地あるいは栽培されている土地をいう。 (ja)
 • 草原(そうげん、くさはら)は、草に覆われ、木がまったくない、又は、ほとんど存在しない大地である。 (ja)
 • Il pascolo (dal latino pascuum) è una forma di agricoltura estensiva, in genere consistente in una distesa erbosa generalmente utilizzata nella pastorizia per il nutrimento di animali erbivori, come ovini, caprini, bovini ed equini, spesso riuniti in mandrie e greggi. Il termine in generale può riferirsi anche all'attività di pascolo in sé, da parte degli animali includendo in questi anche gli animali selvatici erbivori (cervi, caprioli, daini, camosci, stambecchi ecc...) durante i rispettivi momenti di alimentazione nel loro habitat naturale. Sono ambienti tipici della montagna ovvero presenti solitamente in zone non utilizzabili per la coltivazione, spesso ricavati da zone boscose dal lavoro millenario dei pastori. Le specie vegetali maggiormente presenti nei pascoli sono poacee e fabacee. (it)
 • Grasland is een gebied van enige omvang met een vegetatie die gedomineerd wordt doorgrassen. Veel graslanden zijn cultuurgraslanden die in gebruik zijn voor de veeteelt, bijvoorbeeld als weiland of als hooiland. Grote natuurlijke graslanden zijn steppen en savannen. In West-Europa is grasland vaak verbonden met menselijk beheer. De meeste graslanden zijn in gebruik als cultuurgrond voor de landbouw. Een deel van de graslanden heeft een bestemming als natuurgebied gekregen. Zonder beheer zouden vrijwel al deze graslanden op den duur veranderen in bos. (nl)
 • Użytki zielone – grunty rolne zajęte pod uprawę traw (łąki i pastwiska) lub innych upraw zielnych (ziół, roślin motylkowych), zarówno naturalnych, jak i powstałych w wyniku działalności rolniczej (zasianych). Użytki zielone (pastwiska) dostarczają paszy zielonej latem, a zimą siano i kiszonkę (łąki). Ze względu na czas trwania użytkowania wyróżnia się użytki: * trwałe – użytkowane trwale lub w okresach wieloletnich, nie włączone do płodozmianu przez okres co najmniej 5 lat lub dłużej, * przemienne – użytkowane krótko i ujmowane w płodozmiany polowe, dostarczające paszy zielonej, siana, kiszonki. (pl)
 • Pasto é a vegetação utilizada para a alimentação do gado e por extensão ou terreno onde o gado é deixado para se alimentar. Antes do advento da revolução verde e da produção de ração em grande escala, o pasto era a fonte principal de subsistência do gado. Atualmente, a prática de alimentar o gado exclusivamente no pasto é denominada criação extensiva, posto que necessita de grandes áreas para se viabilizar. Em contraponto, a criação de gado em áreas pequenas, ou mesmo em confinamento, com alimentação baseada em ração, milho ou soja, é conhecida como criação intensiva. A cana-de-açúcar picada tem sido utilizada, de forma intensa, como complemento alimentar para gado confinado. No pastejo o consumo de partes das plantas sem matá-las, mantém nelas o potêncial de crescimento. Muitos herbívoros e plantas evoluem conjuntamente, cada qual atuando sobre o outro como agente de seleção natural. (pt)
 • Pastwisko – rodzaj użytków zielonych porośniętych głównie wieloletnimi trawami, których wegetacja trwa niezależnie od tego, czy są to tereny uprawowe, czy też nieużytki. Zwykle od wiosny do jesieni na pastwiskach wypasa się zwierzęta hodowlane, takie jak bydło domowe, owce czy też kozy. Pastwiska uprawowe powstają najczęściej w trzecim roku tzw. płodozmianu, a ich okres eksploatowania wynosi najczęściej kilka lat (3–5). Corocznie wymagają pewnych zabiegów rolniczych jak włókowanie, bronowanie i nawożenie. Włókowanie i bronowanie ma na celu pobudzenie systemu korzennego traw, ale również zniwelowanie kretowisk i usunięcie tzw. „niedojadów”. Użytkowe pastwiska są najczęściej ogrodzone i umożliwiają dowóz wody dla zwierząt. Pastwiska-nieużytki najczęściej są eksploatowane przez hodowców owiec i kóz, ze względu na ich skromniejsze wymagania żywieniowe. Nie oznacza to jednak, że tego typu pastwiska nie wymagają pewnych zabiegów . Często stosuje się ogrodzenia np. płot elektryczny, w celu uniemożliwienia zwierzętom przekroczenia granicy pastwiska. (pl)
 • Пастбище — сельскохозяйственное угодье с травянистой растительностью, систематически используемое для выпаса травоядных животных. Наряду с выпасом скота пастбище используется пчеловодами для устройства пасеки. До появления механизированного сельского хозяйства, пастбище летом было основным источником пищи для животных и полезных насекомых, таких как рогатый скот и лошади. Пастбища всё ещё применяются для выпаса животных, особенно в засушливых областях, где земля пастбища не подходит для любого другого сельскохозяйственного производства. Различают пастбища: , , , горные и др. По степени обработки пастбища делятся на естественные и культурные.Культурные пастбища создаются путём засеевания пашни высокопродуктивными травами, такие пастбища имеют большую питательную ценность по сравнению с естественными пастбищами. Растительность пастбища может представлять собой различные злаки, зернобобовые культуры и другие фуражные культуры. Тип почвы, , и осадки — основные факторы, определяющие способы использования пастбища. Общая площадь пастбищ мира составляет около 26% от площади суши. (ru)
 • Een weiland, wei of weide is een stuk open grasland dat gebruikt wordt om vee te laten grazen. Weiden kunnen in cultuur gebracht zijn en bij een boerderij horen, maar ook in het wild is veel grasland. (nl)
 • Betesmark eller hagmark (hage) är sådan jordbruksmark som används för bete åt främst idisslare som nötkreatur, får och getter samt hästar. Betesmarken kan vara en äng som inte brukas till annat än bete eller en odlad vall efter att vallväxterna skördats. Betesdjuren bidrar samtidigt med naturlig gödsling av marken. Betesmarken kan vara en inhägnad hage. (sv)
 • Gräsmarker är öppna, flacka områden som domineras av olika gräsarter. Naturliga gräsmarker återfinns på alla kontinenter, utom Antarktis, och i de flesta av världens ekoregioner. Exempel på sådana områden är prärien i Nordamerika och savannen i Afrika. Det är ofta ansett att gräsmarker har uppkommit och uppkommer till stor del beroende på djurs beteende och förflyttning, vissa exempel på detta är migrerande hjordar av antiloper som trampar ned vegetation och savannelefanter som äter upp unga akaciaplantor innan de hunnit växa upp till ett moget träd. (sv)
 • Campo ou prado é um tipo de bioma ou vegetação terrestre caracterizado pela predominância da vegetação graminoide, normalmente constituída de gramíneas, ciperácias e juncos, com diferentes graus de ocorrência de arbustos e árvores. (pt)
 • Травяни́стые соо́бщества, также Травяны́е соо́бщества — географические области, в которых в растительности преобладают злаки (Poaceae) и другие недревесные травянистые растения (разнотравье). Могут встречаться также осоковые, ситниковые и растения других семейств. Травянистые сообщества встречаются в природе на всех континентах, кроме Антарктиды. В умеренных широтах, например, в северо-западной Европе, на Великих Равнинах и в Калифорнии, преобладают естественные травянистые сообщества с многолетними травянистыми пучками, тогда как в более тёплом климате большую часть растительности составляют однолетние виды. Травянистые сообщества можно встретить в любых экологических регионах Земли. Например, среди восьми экозон поверхности Земли есть пять экорегионов (подразделений), включающих биомы («экосистемы») с умеренными лугами, саваннами и кустарниками. (ru)
 • 放牧場 (來自拉丁语 pastus,為pascere的過去分詞,意指 "飼養") 為提供放牧的土地。狹義的定義係指圈圍的農地,供家畜如馬部、家牛、綿羊、家豬等吃草,種植做作物包括,以禾本科、荚果、等為主。 (zh)
 • Поле — терен, на якому серед флори домінують трави (Poaceae) та інші трав'янисті рослини (різнотрав'я), на кшталт представників родин осокові (Cyperaceae) і ситникові (Juncaceae). (uk)
 • 草原,是以草本植物為主,可為野生動物提供生存場所的地區。 (zh)
 • Пасови́ще, пасови́сько, па́ша, діал. пашня́ — земельне угіддя, покрите рослинністю, що використовується тваринами (худобою, птицею) як підніжний корм. Пасовища ділять на природні і сіяні, або штучні. Рослинний покрив природних пасовищ складається головним чином з багатолітніх дикорослих трав, інколи з лишайників (тундра), напівчагарників і чагарників (тундра, напівпустеля і пустеля). Сіяні пасовища створюють висіюванням суміші злакових багатолітніх і однорічних трав. Країнами з найбільшими площами пасовиськ вважаються Угорщина, Монголiя та Данiя[джерело?]. Розрізняють такі типи пасовищ: суходольні, обводнені, болотисті, гірські та інші. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 198842 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 46745 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1041736384 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • المرعى هو قطعة أرض تنبت فيها الأعشاب والنباتات التي يمكن للحيوانات أن تقتات عليها. يمكن للمرعى أن يكون ضمن مزرعة (كما في الصورة) أو مفتوحًا، وفي معظم أنحاء الوطن العربي تكون المراعي طبيعية وهي عبارة عن أراض مشاع تستخدم للرعي. (ar)
 • Belartza edo larre-belardia landaredian gramineoak nagusi diren eremua da. Hala ere, ziperazeoak, junkazeoak, lekadunak eta beste landare belarkara batzuk ere agertzen ahal dira proportzio desberdinetan. Kontinente guztietan daude belartzak, Antartikan izan ezik, eta baita ekoeskualde gehienetan ere. Izan ere, 3.400 milioi hektarea estaltzen dute munduan, lehorralde osoaren laurdena, eta lurzoruko karbonoaren % 30 gordetzen; hori dela eta, haien kudeaketa egokia funtsezkoa da berotze globalaren aurkako estrategian. (eu)
 • Larrea edo alhapidea belarjale handiak larratzen diren leku belartsu eta irekia da. Larreak landa paisaiaren parte dira, eta zaldi, behi edota ardi azienden larratze-sistema estentsiboei loturik daude. Landaredian landare belarkarak dira nagusi, gramineoak eta lekadunak batez ere. (eu)
 • Is féarthailte nó féaraigh iad na limistéir ina mbíonn na féara (Poaceae) an ghné is suntasaí san . Mar sin féin, is féidir cíb ( Cyperaceae ) agus luachair (Juncaceae) a fháil chomh maith le roinnt mhaith léagúm, amhail seamair, agus luibheanna eile. Tá féaraigh le fáil go nádúrtha ar gach mór-roinn seachas Antartaice agus tá siad le fáil i bhformhór na ar an domhan. Ina theannta sin, tá féarthailte ar cheann de na bithóim is mó ar domhan agus tá tionchar an-mhór acu ar an tírdhreach ar fud an domhain. Clúdaíonn siad 31-43% de dhromchla an domhain. Thairis sin, tá siad ar cheann de na tírdhreacha is táirgiúla ar ár bplainéad. Tá cineálacha éagsúla féarthailte ann: féarthailte nádúrtha, féarthailte leathnádúrtha, agus féarthailte talmhaíochta. (ga)
 • Une pelouse est, du point de vue botanique, une formation végétale formée d'espèces herbacées de faible hauteur (ne dépassant guère 20 à 30 cm de hauteur), essentiellement des graminées, comme les prairies ou les gazons. Laissant le sol à nu par endroits, elle peut être parsemée de rares petits arbrisseaux. Elles accueillent une riche biodiversité et abritent des végétaux très différents, quelquefois endémiques voire rares. Les pelouses issues d'un pastoralisme extensif (prairies) sont aujourd'hui menacées du fait notamment de la déprise agricole. (fr)
 • La prateria è un'area di terra che fa da contorno a deserti, steppe o a bassi rilievi topografici caratterizzata da una vegetazione composta prevalentemente da piante basse (soprattutto graminacee) ed erbe più o meno alte a seconda delle precipitazioni annue. Infatti, dove queste ultime arrivano a 1000 mm l'anno crescono erbe alte anche fino a due metri (prateria alta); dove si limitano a 500 mm l'anno, crescono erbe basse o comunque non più alte di 30 cm (prateria bassa). Generalmente nelle praterie ci sono pochi alberi: alle medie altitudini, come ad esempio nelle Grandi pianure dell'America settentrionale, la prateria occupa le zone interne dei continenti dove le precipitazioni non sono sufficienti per lo sviluppo delle foreste di latifoglie. (it)
 • 牧草地(ぼくそうち、英語: Pasture)は、家畜のエサとなる牧草が生えている土地あるいは栽培されている土地をいう。 (ja)
 • 草原(そうげん、くさはら)は、草に覆われ、木がまったくない、又は、ほとんど存在しない大地である。 (ja)
 • Grasland is een gebied van enige omvang met een vegetatie die gedomineerd wordt doorgrassen. Veel graslanden zijn cultuurgraslanden die in gebruik zijn voor de veeteelt, bijvoorbeeld als weiland of als hooiland. Grote natuurlijke graslanden zijn steppen en savannen. In West-Europa is grasland vaak verbonden met menselijk beheer. De meeste graslanden zijn in gebruik als cultuurgrond voor de landbouw. Een deel van de graslanden heeft een bestemming als natuurgebied gekregen. Zonder beheer zouden vrijwel al deze graslanden op den duur veranderen in bos. (nl)
 • Een weiland, wei of weide is een stuk open grasland dat gebruikt wordt om vee te laten grazen. Weiden kunnen in cultuur gebracht zijn en bij een boerderij horen, maar ook in het wild is veel grasland. (nl)
 • Betesmark eller hagmark (hage) är sådan jordbruksmark som används för bete åt främst idisslare som nötkreatur, får och getter samt hästar. Betesmarken kan vara en äng som inte brukas till annat än bete eller en odlad vall efter att vallväxterna skördats. Betesdjuren bidrar samtidigt med naturlig gödsling av marken. Betesmarken kan vara en inhägnad hage. (sv)
 • Gräsmarker är öppna, flacka områden som domineras av olika gräsarter. Naturliga gräsmarker återfinns på alla kontinenter, utom Antarktis, och i de flesta av världens ekoregioner. Exempel på sådana områden är prärien i Nordamerika och savannen i Afrika. Det är ofta ansett att gräsmarker har uppkommit och uppkommer till stor del beroende på djurs beteende och förflyttning, vissa exempel på detta är migrerande hjordar av antiloper som trampar ned vegetation och savannelefanter som äter upp unga akaciaplantor innan de hunnit växa upp till ett moget träd. (sv)
 • Campo ou prado é um tipo de bioma ou vegetação terrestre caracterizado pela predominância da vegetação graminoide, normalmente constituída de gramíneas, ciperácias e juncos, com diferentes graus de ocorrência de arbustos e árvores. (pt)
 • 放牧場 (來自拉丁语 pastus,為pascere的過去分詞,意指 "飼養") 為提供放牧的土地。狹義的定義係指圈圍的農地,供家畜如馬部、家牛、綿羊、家豬等吃草,種植做作物包括,以禾本科、荚果、等為主。 (zh)
 • Поле — терен, на якому серед флори домінують трави (Poaceae) та інші трав'янисті рослини (різнотрав'я), на кшталт представників родин осокові (Cyperaceae) і ситникові (Juncaceae). (uk)
 • 草原,是以草本植物為主,可為野生動物提供生存場所的地區。 (zh)
 • الأراضي العُشبيّة هي عبارة عن موائل طبيعية مُنبسطة تُهيمن عليها الأعشاب (النجيليات) وأنواعٌ أُخرى من العُطريّات (النباتات اللامتخشبة)، وبعض أنواع السعادى والأسليات. توجد الأراضي العُشبِيّة في جميع القارّات عَدا القارَة القُطبيّة الجَنوبيّة. تُهيمنُ أنواعًا من العُشب الباقي المُعَمّر على الأراضي العُشبيِّة المُعتدلة، كتلك الموجودة في شمال غرب أوروبا، وفي السهول الكبرى وكاليفورنيا في أمريكا الشمالية، أما في المناطق الأكثرَ دِفئًا فتُهَيمنُ عليها أنواعًا مَوسِميّة تتأثّر بتغيّر الطقس. (ar)
 • Un prat de pastura (del llatí pastus, participi passat de pascere, "per alimentar") és aquell prat utilitzat com a terra de pasturatge. Les terres de pastura en sentit estricte són extensions de terres de conreu tancades, pasturades per bestiar domesticat, com ara cavalls, bestiar boví, oví o porcí. La vegetació del pasturatge, el farratge, consisteix principalment en gramínies, amb una barreja de llegums i altres fòrbies. Aquests terrenys solen pasturar-se durant tot l’estiu, en contrast amb el prat que no es pastura o s’utilitza per pasturar només després de ser segat per fer fenc per a farratge animal. La pastura en un sentit més ampli inclou, a més, terres de pastura, altres sistemes pastorals no tancats i els tipus de terres que fan servir els animals salvatges per pasturar o navegar. (ca)
 • Una prada, prat, herbassar o herbat és una zona on la vegetació està dominada per gramínies (Poaceae). Tanmateix, el jonc (Cyperaceae) i les juncàcies (Juncaceae) també es poden trobar junt amb proporcions variables de llegums, com el trèvol i altres herbes. Les praderies es produeixen de forma natural a tots els continents, excepte a l’Antàrtida, i es troben a la majoria d’ecoregions de la Terra. A més, les praderies són un dels biomes més grans de la terra i dominen el paisatge a tot el món. Hi ha diferents tipus de prats: prats naturals, prats seminaturals i prats agrícoles. Cobreixen entre el 31 i el 43% de la superfície terrestre. (ca)
 • Pastvina je pozemek s převážně bylinným vegetačním krytem, sloužící pro pastvu hospodářských zvířat, jako jsou krávy, ovce, kozy, koně a další. Jako pastviny jsou využívány často horské či podhorské, ale i jiné louky. Pastva hospodářských zvířat zde může probíhat zcela volně (ve střední Evropě typicky v Alpách v některých alpských zemích), nebo se může jednat o trvale či přechodně ohrazený pozemek (například pomocí elektrického ohradníku). Pastvina má (jakožto trvalý travní porost) v současné době v ČR nejnižší daň z nemovitosti (aktuálně[kdy?] 1/3 ve srovnání s ornou půdou). (cs)
 • Eine Weide (auch: Weideland) ist eine mit krautigen Pflanzen (vornehmlich Süßgräsern) bewachsene landwirtschaftliche Fläche, auf der Nutztiere stehen, denen diese Vegetation als Hauptnahrung dient. Das Abfressen wird „grasen“ oder „beweiden“ genannt, die Tiere als „Weidetiere“ bezeichnet. Ein wichtiger ergänzender Bestandteil des Grünlands sind die Mähwiesen, mit deren Biomasse die vielerorts im Winter eingestallten Weidetiere mit Heu bzw. Silage gefüttert werden können. (de)
 • Grasland (auch Urgrasland) wird speziell in der Vegetationskunde häufig als Oberbegriff für das natürliche Grünland verwendet, auf dem klimatisch bedingt überwiegend Gras und/oder krautige Pflanzen wachsen (können). Der größte Anteil der irdischen Landoberfläche wird von solchen grasbewachsenen Offenland-Biomen eingenommen, in denen Bäume fehlen oder eine untergeordnete Rolle spielen. (de)
 • Als Grünland werden im deutschen Sprachraum landwirtschaftliche Flächen bezeichnet, auf denen überwiegend Gräser oder krautige Pflanzen angebaut werden und deren Biomasseaufwuchs durch Beweidung oder Mahd für die Viehwirtschaft oder geringfügig zur Produktion von Energiepflanzen genutzt wird (Grünlandwirtschaft). Es handelt sich in erster Linie um anthropogen geschaffene Ökosysteme, die der ständigen Nutzung bedürfen, um den Wiederaufwuchs der natürlich vorhandenen Vegetation (vorwiegend Wald) zu verhindern. Ebenso werden Naturschutzflächen als Grünland bezeichnet, bei denen der Nutzungsanspruch nur sekundär bis überhaupt nicht gegeben ist, die aber darauf abzielen, den Charakter dieser Kulturlandschaft durch entsprechende Naturschutzmaßnahmen zu erhalten. (de)
 • Paŝtejo estas areo kun vegetaĵo, kiu estas uzebla por nutrado de la brutoj. Ĝi estas parto de bieno aŭ agrikultura unuo. La paŝtejo plej ofte estas natura herbejo, sur kiu kreskas abunde diversaj herboj (poacoj, legumacoj) por bovoj, ĉevaloj, ŝafoj kaj aliaj paŝtiĝantaj bestoj. La paŝtejo estas uzata plej ofte neintense, precipe en aridaj regionoj, kie la grundo ne konvenas por terkultivado. En humidaj regionoj oni ofte falĉas la herbojn kaj sekigas ilin (fojno) aŭ faras el ili silaĵon por la vintra periodo. (eo)
 • herbejtereno, greslando aŭ herbolando estas agrikulture uzataj terenoj, sur kiuj greso aŭ herbo kreskas kiel daŭra kulturo, kaj estas uzataj kiel paŝtejo kaj almo por paŝti brutojn aŭ kiel herbejo por falĉi la herbon aŭ kiel novalo. Nuntempe en la Eŭropa Unio multaj tiaj terenoj ankaŭ estas nur flegataj kiel naturprotektaj areoj. Plej ofte temas pri areo kreita de homo en klimato kun pli ol 400 mm percepitaĵo avaraĝe jare. Antaŭ ĝi ne estis praherbejo kiel stepo aŭ savano, sed kreskita de aliaj plantoj. (eo)
 • Los herbazales o pastizales son aquellos ecosistemas donde predomina la vegetación herbácea. Estos ecosistemas pueden ser de origen natural constituyendo extensos biomas, o ser producto de la intervención humana con fines de la crianza de ganado o recreación. El término pradera también es de amplio uso para referirse a los terrenos herbáceos; sin embargo el uso extendido de otros términos como sabanas y estepas ha circunscrito en cierto sentido el uso de pradera a los pastizales de Norteamérica. (es)
 • Le pâturage est un espace à base de prairies naturelles dont les herbes et les plantes sont consommées sur place par les animaux herbivores ou omnivores. La pâture, le pacage, ou encore le pâquis, le pâtis, le pasquage, le pasquier, le pastural, la pasture... désignent sous diverses modalités une pâture, c'est-à-dire au sens ancien une « source de nourriture végétale » consommée sur place par un troupeau bovin, ovin, caprin, porcin... divaguant, conduit ou laissé libre dans un espace délimité par l'Homme. Les termes, parfois désuets ou péjoratifs selon les régions françaises, correspondent à une prairie naturelle, parfois plus ou moins arborée et forestière, plus ou moins humide, qui sert directement de pâturage nourricier, en français moderne. (fr)
 • Il pascolo (dal latino pascuum) è una forma di agricoltura estensiva, in genere consistente in una distesa erbosa generalmente utilizzata nella pastorizia per il nutrimento di animali erbivori, come ovini, caprini, bovini ed equini, spesso riuniti in mandrie e greggi. Il termine in generale può riferirsi anche all'attività di pascolo in sé, da parte degli animali includendo in questi anche gli animali selvatici erbivori (cervi, caprioli, daini, camosci, stambecchi ecc...) durante i rispettivi momenti di alimentazione nel loro habitat naturale. Sono ambienti tipici della montagna ovvero presenti solitamente in zone non utilizzabili per la coltivazione, spesso ricavati da zone boscose dal lavoro millenario dei pastori. Le specie vegetali maggiormente presenti nei pascoli sono poacee e fabace (it)
 • Użytki zielone – grunty rolne zajęte pod uprawę traw (łąki i pastwiska) lub innych upraw zielnych (ziół, roślin motylkowych), zarówno naturalnych, jak i powstałych w wyniku działalności rolniczej (zasianych). Użytki zielone (pastwiska) dostarczają paszy zielonej latem, a zimą siano i kiszonkę (łąki). Ze względu na czas trwania użytkowania wyróżnia się użytki: (pl)
 • Pastwisko – rodzaj użytków zielonych porośniętych głównie wieloletnimi trawami, których wegetacja trwa niezależnie od tego, czy są to tereny uprawowe, czy też nieużytki. Zwykle od wiosny do jesieni na pastwiskach wypasa się zwierzęta hodowlane, takie jak bydło domowe, owce czy też kozy. Pastwiska uprawowe powstają najczęściej w trzecim roku tzw. płodozmianu, a ich okres eksploatowania wynosi najczęściej kilka lat (3–5). Corocznie wymagają pewnych zabiegów rolniczych jak włókowanie, bronowanie i nawożenie. Włókowanie i bronowanie ma na celu pobudzenie systemu korzennego traw, ale również zniwelowanie kretowisk i usunięcie tzw. „niedojadów”. Użytkowe pastwiska są najczęściej ogrodzone i umożliwiają dowóz wody dla zwierząt. Pastwiska-nieużytki najczęściej są eksploatowane przez hodowców owiec (pl)
 • Pasto é a vegetação utilizada para a alimentação do gado e por extensão ou terreno onde o gado é deixado para se alimentar. Antes do advento da revolução verde e da produção de ração em grande escala, o pasto era a fonte principal de subsistência do gado. No pastejo o consumo de partes das plantas sem matá-las, mantém nelas o potêncial de crescimento. Muitos herbívoros e plantas evoluem conjuntamente, cada qual atuando sobre o outro como agente de seleção natural. (pt)
 • Травяни́стые соо́бщества, также Травяны́е соо́бщества — географические области, в которых в растительности преобладают злаки (Poaceae) и другие недревесные травянистые растения (разнотравье). Могут встречаться также осоковые, ситниковые и растения других семейств. Травянистые сообщества встречаются в природе на всех континентах, кроме Антарктиды. В умеренных широтах, например, в северо-западной Европе, на Великих Равнинах и в Калифорнии, преобладают естественные травянистые сообщества с многолетними травянистыми пучками, тогда как в более тёплом климате большую часть растительности составляют однолетние виды. (ru)
 • Пастбище — сельскохозяйственное угодье с травянистой растительностью, систематически используемое для выпаса травоядных животных. Наряду с выпасом скота пастбище используется пчеловодами для устройства пасеки. До появления механизированного сельского хозяйства, пастбище летом было основным источником пищи для животных и полезных насекомых, таких как рогатый скот и лошади. Пастбища всё ещё применяются для выпаса животных, особенно в засушливых областях, где земля пастбища не подходит для любого другого сельскохозяйственного производства. (ru)
 • Пасови́ще, пасови́сько, па́ша, діал. пашня́ — земельне угіддя, покрите рослинністю, що використовується тваринами (худобою, птицею) як підніжний корм. Пасовища ділять на природні і сіяні, або штучні. Рослинний покрив природних пасовищ складається головним чином з багатолітніх дикорослих трав, інколи з лишайників (тундра), напівчагарників і чагарників (тундра, напівпустеля і пустеля). Сіяні пасовища створюють висіюванням суміші злакових багатолітніх і однорічних трав. Країнами з найбільшими площами пасовиськ вважаються Угорщина, Монголiя та Данiя[джерело?]. (uk)
 • المرعى هو قطعة أرض تنبت فيها الأعشاب والنباتات التي يمكن للحيوانات أن تقتات عليها. يمكن للمرعى أن يكون ضمن مزرعة (كما في الصورة) أو مفتوحًا، وفي معظم أنحاء الوطن العربي تكون المراعي طبيعية وهي عبارة عن أراض مشاع تستخدم للرعي. (ar)
 • Belartza edo larre-belardia landaredian gramineoak nagusi diren eremua da. Hala ere, ziperazeoak, junkazeoak, lekadunak eta beste landare belarkara batzuk ere agertzen ahal dira proportzio desberdinetan. Kontinente guztietan daude belartzak, Antartikan izan ezik, eta baita ekoeskualde gehienetan ere. Izan ere, 3.400 milioi hektarea estaltzen dute munduan, lehorralde osoaren laurdena, eta lurzoruko karbonoaren % 30 gordetzen; hori dela eta, haien kudeaketa egokia funtsezkoa da berotze globalaren aurkako estrategian. (eu)
 • Larrea edo alhapidea belarjale handiak larratzen diren leku belartsu eta irekia da. Larreak landa paisaiaren parte dira, eta zaldi, behi edota ardi azienden larratze-sistema estentsiboei loturik daude. Landaredian landare belarkarak dira nagusi, gramineoak eta lekadunak batez ere. (eu)
 • Is féarthailte nó féaraigh iad na limistéir ina mbíonn na féara (Poaceae) an ghné is suntasaí san . Mar sin féin, is féidir cíb ( Cyperaceae ) agus luachair (Juncaceae) a fháil chomh maith le roinnt mhaith léagúm, amhail seamair, agus luibheanna eile. Tá féaraigh le fáil go nádúrtha ar gach mór-roinn seachas Antartaice agus tá siad le fáil i bhformhór na ar an domhan. Ina theannta sin, tá féarthailte ar cheann de na bithóim is mó ar domhan agus tá tionchar an-mhór acu ar an tírdhreach ar fud an domhain. Clúdaíonn siad 31-43% de dhromchla an domhain. Thairis sin, tá siad ar cheann de na tírdhreacha is táirgiúla ar ár bplainéad. Tá cineálacha éagsúla féarthailte ann: féarthailte nádúrtha, féarthailte leathnádúrtha, agus féarthailte talmhaíochta. (ga)
 • Une pelouse est, du point de vue botanique, une formation végétale formée d'espèces herbacées de faible hauteur (ne dépassant guère 20 à 30 cm de hauteur), essentiellement des graminées, comme les prairies ou les gazons. Laissant le sol à nu par endroits, elle peut être parsemée de rares petits arbrisseaux. Elles accueillent une riche biodiversité et abritent des végétaux très différents, quelquefois endémiques voire rares. Les pelouses issues d'un pastoralisme extensif (prairies) sont aujourd'hui menacées du fait notamment de la déprise agricole. (fr)
 • La prateria è un'area di terra che fa da contorno a deserti, steppe o a bassi rilievi topografici caratterizzata da una vegetazione composta prevalentemente da piante basse (soprattutto graminacee) ed erbe più o meno alte a seconda delle precipitazioni annue. Infatti, dove queste ultime arrivano a 1000 mm l'anno crescono erbe alte anche fino a due metri (prateria alta); dove si limitano a 500 mm l'anno, crescono erbe basse o comunque non più alte di 30 cm (prateria bassa). Generalmente nelle praterie ci sono pochi alberi: alle medie altitudini, come ad esempio nelle Grandi pianure dell'America settentrionale, la prateria occupa le zone interne dei continenti dove le precipitazioni non sono sufficienti per lo sviluppo delle foreste di latifoglie. (it)
 • 牧草地(ぼくそうち、英語: Pasture)は、家畜のエサとなる牧草が生えている土地あるいは栽培されている土地をいう。 (ja)
 • 草原(そうげん、くさはら)は、草に覆われ、木がまったくない、又は、ほとんど存在しない大地である。 (ja)
 • Grasland is een gebied van enige omvang met een vegetatie die gedomineerd wordt doorgrassen. Veel graslanden zijn cultuurgraslanden die in gebruik zijn voor de veeteelt, bijvoorbeeld als weiland of als hooiland. Grote natuurlijke graslanden zijn steppen en savannen. In West-Europa is grasland vaak verbonden met menselijk beheer. De meeste graslanden zijn in gebruik als cultuurgrond voor de landbouw. Een deel van de graslanden heeft een bestemming als natuurgebied gekregen. Zonder beheer zouden vrijwel al deze graslanden op den duur veranderen in bos. (nl)
 • Een weiland, wei of weide is een stuk open grasland dat gebruikt wordt om vee te laten grazen. Weiden kunnen in cultuur gebracht zijn en bij een boerderij horen, maar ook in het wild is veel grasland. (nl)
 • Betesmark eller hagmark (hage) är sådan jordbruksmark som används för bete åt främst idisslare som nötkreatur, får och getter samt hästar. Betesmarken kan vara en äng som inte brukas till annat än bete eller en odlad vall efter att vallväxterna skördats. Betesdjuren bidrar samtidigt med naturlig gödsling av marken. Betesmarken kan vara en inhägnad hage. (sv)
 • Gräsmarker är öppna, flacka områden som domineras av olika gräsarter. Naturliga gräsmarker återfinns på alla kontinenter, utom Antarktis, och i de flesta av världens ekoregioner. Exempel på sådana områden är prärien i Nordamerika och savannen i Afrika. Det är ofta ansett att gräsmarker har uppkommit och uppkommer till stor del beroende på djurs beteende och förflyttning, vissa exempel på detta är migrerande hjordar av antiloper som trampar ned vegetation och savannelefanter som äter upp unga akaciaplantor innan de hunnit växa upp till ett moget träd. (sv)
 • Campo ou prado é um tipo de bioma ou vegetação terrestre caracterizado pela predominância da vegetação graminoide, normalmente constituída de gramíneas, ciperácias e juncos, com diferentes graus de ocorrência de arbustos e árvores. (pt)
 • 放牧場 (來自拉丁语 pastus,為pascere的過去分詞,意指 "飼養") 為提供放牧的土地。狹義的定義係指圈圍的農地,供家畜如馬部、家牛、綿羊、家豬等吃草,種植做作物包括,以禾本科、荚果、等為主。 (zh)
 • Поле — терен, на якому серед флори домінують трави (Poaceae) та інші трав'янисті рослини (різнотрав'я), на кшталт представників родин осокові (Cyperaceae) і ситникові (Juncaceae). (uk)
 • 草原,是以草本植物為主,可為野生動物提供生存場所的地區。 (zh)
 • الأراضي العُشبيّة هي عبارة عن موائل طبيعية مُنبسطة تُهيمن عليها الأعشاب (النجيليات) وأنواعٌ أُخرى من العُطريّات (النباتات اللامتخشبة)، وبعض أنواع السعادى والأسليات. توجد الأراضي العُشبِيّة في جميع القارّات عَدا القارَة القُطبيّة الجَنوبيّة. تُهيمنُ أنواعًا من العُشب الباقي المُعَمّر على الأراضي العُشبيِّة المُعتدلة، كتلك الموجودة في شمال غرب أوروبا، وفي السهول الكبرى وكاليفورنيا في أمريكا الشمالية، أما في المناطق الأكثرَ دِفئًا فتُهَيمنُ عليها أنواعًا مَوسِميّة تتأثّر بتغيّر الطقس. (ar)
 • Un prat de pastura (del llatí pastus, participi passat de pascere, "per alimentar") és aquell prat utilitzat com a terra de pasturatge. Les terres de pastura en sentit estricte són extensions de terres de conreu tancades, pasturades per bestiar domesticat, com ara cavalls, bestiar boví, oví o porcí. La vegetació del pasturatge, el farratge, consisteix principalment en gramínies, amb una barreja de llegums i altres fòrbies. Aquests terrenys solen pasturar-se durant tot l’estiu, en contrast amb el prat que no es pastura o s’utilitza per pasturar només després de ser segat per fer fenc per a farratge animal. La pastura en un sentit més ampli inclou, a més, terres de pastura, altres sistemes pastorals no tancats i els tipus de terres que fan servir els animals salvatges per pasturar o navegar. (ca)
 • Una prada, prat, herbassar o herbat és una zona on la vegetació està dominada per gramínies (Poaceae). Tanmateix, el jonc (Cyperaceae) i les juncàcies (Juncaceae) també es poden trobar junt amb proporcions variables de llegums, com el trèvol i altres herbes. Les praderies es produeixen de forma natural a tots els continents, excepte a l’Antàrtida, i es troben a la majoria d’ecoregions de la Terra. A més, les praderies són un dels biomes més grans de la terra i dominen el paisatge a tot el món. Hi ha diferents tipus de prats: prats naturals, prats seminaturals i prats agrícoles. Cobreixen entre el 31 i el 43% de la superfície terrestre. (ca)
 • Pastvina je pozemek s převážně bylinným vegetačním krytem, sloužící pro pastvu hospodářských zvířat, jako jsou krávy, ovce, kozy, koně a další. Jako pastviny jsou využívány často horské či podhorské, ale i jiné louky. Pastva hospodářských zvířat zde může probíhat zcela volně (ve střední Evropě typicky v Alpách v některých alpských zemích), nebo se může jednat o trvale či přechodně ohrazený pozemek (například pomocí elektrického ohradníku). Pastvina má (jakožto trvalý travní porost) v současné době v ČR nejnižší daň z nemovitosti (aktuálně[kdy?] 1/3 ve srovnání s ornou půdou). (cs)
 • Eine Weide (auch: Weideland) ist eine mit krautigen Pflanzen (vornehmlich Süßgräsern) bewachsene landwirtschaftliche Fläche, auf der Nutztiere stehen, denen diese Vegetation als Hauptnahrung dient. Das Abfressen wird „grasen“ oder „beweiden“ genannt, die Tiere als „Weidetiere“ bezeichnet. Ein wichtiger ergänzender Bestandteil des Grünlands sind die Mähwiesen, mit deren Biomasse die vielerorts im Winter eingestallten Weidetiere mit Heu bzw. Silage gefüttert werden können. (de)
 • Grasland (auch Urgrasland) wird speziell in der Vegetationskunde häufig als Oberbegriff für das natürliche Grünland verwendet, auf dem klimatisch bedingt überwiegend Gras und/oder krautige Pflanzen wachsen (können). Der größte Anteil der irdischen Landoberfläche wird von solchen grasbewachsenen Offenland-Biomen eingenommen, in denen Bäume fehlen oder eine untergeordnete Rolle spielen. (de)
 • Als Grünland werden im deutschen Sprachraum landwirtschaftliche Flächen bezeichnet, auf denen überwiegend Gräser oder krautige Pflanzen angebaut werden und deren Biomasseaufwuchs durch Beweidung oder Mahd für die Viehwirtschaft oder geringfügig zur Produktion von Energiepflanzen genutzt wird (Grünlandwirtschaft). Es handelt sich in erster Linie um anthropogen geschaffene Ökosysteme, die der ständigen Nutzung bedürfen, um den Wiederaufwuchs der natürlich vorhandenen Vegetation (vorwiegend Wald) zu verhindern. Ebenso werden Naturschutzflächen als Grünland bezeichnet, bei denen der Nutzungsanspruch nur sekundär bis überhaupt nicht gegeben ist, die aber darauf abzielen, den Charakter dieser Kulturlandschaft durch entsprechende Naturschutzmaßnahmen zu erhalten. (de)
 • Paŝtejo estas areo kun vegetaĵo, kiu estas uzebla por nutrado de la brutoj. Ĝi estas parto de bieno aŭ agrikultura unuo. La paŝtejo plej ofte estas natura herbejo, sur kiu kreskas abunde diversaj herboj (poacoj, legumacoj) por bovoj, ĉevaloj, ŝafoj kaj aliaj paŝtiĝantaj bestoj. La paŝtejo estas uzata plej ofte neintense, precipe en aridaj regionoj, kie la grundo ne konvenas por terkultivado. En humidaj regionoj oni ofte falĉas la herbojn kaj sekigas ilin (fojno) aŭ faras el ili silaĵon por la vintra periodo. (eo)
 • herbejtereno, greslando aŭ herbolando estas agrikulture uzataj terenoj, sur kiuj greso aŭ herbo kreskas kiel daŭra kulturo, kaj estas uzataj kiel paŝtejo kaj almo por paŝti brutojn aŭ kiel herbejo por falĉi la herbon aŭ kiel novalo. Nuntempe en la Eŭropa Unio multaj tiaj terenoj ankaŭ estas nur flegataj kiel naturprotektaj areoj. Plej ofte temas pri areo kreita de homo en klimato kun pli ol 400 mm percepitaĵo avaraĝe jare. Antaŭ ĝi ne estis praherbejo kiel stepo aŭ savano, sed kreskita de aliaj plantoj. (eo)
 • Los herbazales o pastizales son aquellos ecosistemas donde predomina la vegetación herbácea. Estos ecosistemas pueden ser de origen natural constituyendo extensos biomas, o ser producto de la intervención humana con fines de la crianza de ganado o recreación. El término pradera también es de amplio uso para referirse a los terrenos herbáceos; sin embargo el uso extendido de otros términos como sabanas y estepas ha circunscrito en cierto sentido el uso de pradera a los pastizales de Norteamérica. (es)
 • Le pâturage est un espace à base de prairies naturelles dont les herbes et les plantes sont consommées sur place par les animaux herbivores ou omnivores. La pâture, le pacage, ou encore le pâquis, le pâtis, le pasquage, le pasquier, le pastural, la pasture... désignent sous diverses modalités une pâture, c'est-à-dire au sens ancien une « source de nourriture végétale » consommée sur place par un troupeau bovin, ovin, caprin, porcin... divaguant, conduit ou laissé libre dans un espace délimité par l'Homme. Les termes, parfois désuets ou péjoratifs selon les régions françaises, correspondent à une prairie naturelle, parfois plus ou moins arborée et forestière, plus ou moins humide, qui sert directement de pâturage nourricier, en français moderne. (fr)
 • Il pascolo (dal latino pascuum) è una forma di agricoltura estensiva, in genere consistente in una distesa erbosa generalmente utilizzata nella pastorizia per il nutrimento di animali erbivori, come ovini, caprini, bovini ed equini, spesso riuniti in mandrie e greggi. Il termine in generale può riferirsi anche all'attività di pascolo in sé, da parte degli animali includendo in questi anche gli animali selvatici erbivori (cervi, caprioli, daini, camosci, stambecchi ecc...) durante i rispettivi momenti di alimentazione nel loro habitat naturale. Sono ambienti tipici della montagna ovvero presenti solitamente in zone non utilizzabili per la coltivazione, spesso ricavati da zone boscose dal lavoro millenario dei pastori. Le specie vegetali maggiormente presenti nei pascoli sono poacee e fabace (it)
 • Użytki zielone – grunty rolne zajęte pod uprawę traw (łąki i pastwiska) lub innych upraw zielnych (ziół, roślin motylkowych), zarówno naturalnych, jak i powstałych w wyniku działalności rolniczej (zasianych). Użytki zielone (pastwiska) dostarczają paszy zielonej latem, a zimą siano i kiszonkę (łąki). Ze względu na czas trwania użytkowania wyróżnia się użytki: (pl)
 • Pastwisko – rodzaj użytków zielonych porośniętych głównie wieloletnimi trawami, których wegetacja trwa niezależnie od tego, czy są to tereny uprawowe, czy też nieużytki. Zwykle od wiosny do jesieni na pastwiskach wypasa się zwierzęta hodowlane, takie jak bydło domowe, owce czy też kozy. Pastwiska uprawowe powstają najczęściej w trzecim roku tzw. płodozmianu, a ich okres eksploatowania wynosi najczęściej kilka lat (3–5). Corocznie wymagają pewnych zabiegów rolniczych jak włókowanie, bronowanie i nawożenie. Włókowanie i bronowanie ma na celu pobudzenie systemu korzennego traw, ale również zniwelowanie kretowisk i usunięcie tzw. „niedojadów”. Użytkowe pastwiska są najczęściej ogrodzone i umożliwiają dowóz wody dla zwierząt. Pastwiska-nieużytki najczęściej są eksploatowane przez hodowców owiec (pl)
 • Pasto é a vegetação utilizada para a alimentação do gado e por extensão ou terreno onde o gado é deixado para se alimentar. Antes do advento da revolução verde e da produção de ração em grande escala, o pasto era a fonte principal de subsistência do gado. No pastejo o consumo de partes das plantas sem matá-las, mantém nelas o potêncial de crescimento. Muitos herbívoros e plantas evoluem conjuntamente, cada qual atuando sobre o outro como agente de seleção natural. (pt)
 • Травяни́стые соо́бщества, также Травяны́е соо́бщества — географические области, в которых в растительности преобладают злаки (Poaceae) и другие недревесные травянистые растения (разнотравье). Могут встречаться также осоковые, ситниковые и растения других семейств. Травянистые сообщества встречаются в природе на всех континентах, кроме Антарктиды. В умеренных широтах, например, в северо-западной Европе, на Великих Равнинах и в Калифорнии, преобладают естественные травянистые сообщества с многолетними травянистыми пучками, тогда как в более тёплом климате большую часть растительности составляют однолетние виды. (ru)
 • Пастбище — сельскохозяйственное угодье с травянистой растительностью, систематически используемое для выпаса травоядных животных. Наряду с выпасом скота пастбище используется пчеловодами для устройства пасеки. До появления механизированного сельского хозяйства, пастбище летом было основным источником пищи для животных и полезных насекомых, таких как рогатый скот и лошади. Пастбища всё ещё применяются для выпаса животных, особенно в засушливых областях, где земля пастбища не подходит для любого другого сельскохозяйственного производства. (ru)
 • Пасови́ще, пасови́сько, па́ша, діал. пашня́ — земельне угіддя, покрите рослинністю, що використовується тваринами (худобою, птицею) як підніжний корм. Пасовища ділять на природні і сіяні, або штучні. Рослинний покрив природних пасовищ складається головним чином з багатолітніх дикорослих трав, інколи з лишайників (тундра), напівчагарників і чагарників (тундра, напівпустеля і пустеля). Сіяні пасовища створюють висіюванням суміші злакових багатолітніх і однорічних трав. Країнами з найбільшими площами пасовиськ вважаються Угорщина, Монголiя та Данiя[джерело?]. (uk)
rdfs:label
 • Grassland (en)
 • مرعى (ar)
 • أرض عشبية (ar)
 • Herbassar (ca)
 • Prat de pastura (ca)
 • Pastvina (cs)
 • Weide (Tierhaltung) (de)
 • Grasland (de)
 • Grünland (de)
 • Herbejtereno (eo)
 • Paŝtejo (eo)
 • Pasto (ganadería) (es)
 • Belartza (eu)
 • Herbazal (es)
 • Larre (eu)
 • Pâturage (fr)
 • Pelouse (fr)
 • Féarthalamh (ga)
 • Prateria (it)
 • Pascolo (it)
 • 牧草地 (ja)
 • 草原 (ja)
 • 목초지 (ko)
 • 초원 (ko)
 • Grasland (nl)
 • Campo (bioma) (pt)
 • Pastwisko (pl)
 • Użytki zielone (pl)
 • Weiland (nl)
 • Pasto (pt)
 • Пастбище (ru)
 • Поле (екосистема) (uk)
 • Gräsmarker (sv)
 • Пасовище (uk)
 • Betesmark (sv)
 • Травянистые сообщества (ru)
 • 草原 (zh)
 • 放牧場 (zh)
owl:sameAs
skos:broadMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:blankData of
is dbp:content of
is dbp:label of
is dbp:type of
is gold:hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License