About: Fuzzy logic

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In logic, fuzzy logic is a form of many-valued logic in which the truth value of variables may be any real number between 0 and 1 both inclusive. It is employed to handle the concept of partial truth, where the truth value may range between completely true and completely false. By contrast, in Boolean logic, the truth values of variables may only be the integer values 0 or 1. Fuzzy logic has been applied to many fields, from control theory to artificial intelligence.

Property Value
dbo:abstract
 • المنطق الضبابي أو العائم أو الغيمي هو توسيع وامتداد لمفهوم المنطق القديم. (ar)
 • Fuzzy logika (česky též mlhavá logika) je podobor matematické logiky odvozený od teorie fuzzy množin, v němž se logické výroky ohodnocují mírou pravdivosti. Liší se tak od klasické výrokové logiky, která používá pouze dvě logické hodnoty - pravdu a nepravdu, obvykle zapisované jako 1 a 0. Fuzzy logika může operovat se všemi hodnotami z intervalu <0; 1>, kterých je nekonečně mnoho. Fuzzy logika náleží mezi . Fuzzy logika může být pro řadu reálných rozhodovacích úloh vhodnější než klasická logika, protože usnadňuje návrh složitých řídicích systémů. (cs)
 • La lògica difusa, lògica heurística, lògica borrosa (en anglès fuzzy) es basa, com a posició diferencial, en allò relatiu respecte al que s'ha observat. Aquest tipus de lògica pren dos valors aleatoris, però contextualitzats i referits entre si. Així, per exemple, una persona que mesuri 2 metres és clarament una persona alta, si prèviament s'ha pres el valor de persona baixa i s'ha establert en 1 metre. Ambdós valors estan contextualitzats a persones i referits a una mesura mètrica lineal. És una forma de lògica polivalent, es basa en el raonament, que és aproximat en lloc de fix i exacte. En contrast amb la teoria de la lògica tradicional que estableix, que un conjunt binari té dos : veritable o fals, les variables de la lògica difusa poden tenir un valor de veritat que varia entre 0 i 1. La lògica difusa ha estat ampliada per incloure el concepte de veritat parcial, on el valor veritable pot oscil·lar entre completament veritable i completament fals. Fou introduïda pel matemàtic àzeri-estatunidenc Lotfi Asker Zadeh l'any 1965. (ca)
 • Fuzzylogik (englisch fuzzy ‚verwischt‘, ‚verschwommen‘, ‚unbestimmt‘; fuzzy logic, fuzzy theory ‚unscharfe Logik‘ bzw. ‚unscharfe Theorie‘) oder Unschärfelogik ist eine Theorie, welche in der Mustererkennung zur „präzisen Erfassung des Unpräzisen“ (Zadeh) entwickelt wurde, sodann der Modellierung von Unschärfe von umgangssprachlichen Beschreibungen von Systemen dienen sollte, heute aber überwiegend in angewandten Bereichen wie etwa der Regelungstechnik eine Rolle spielt. Als Verallgemeinerung der zweiwertigen Booleschen Logik erlaubt sie beispielsweise die Ausprägung einer Eigenschaft – wie sie die sogenannten Heckenausdrücke „ein bisschen“, „ziemlich“, „stark“ oder „sehr“ der natürlichen Sprache zur Verstärkung oder Abschwächung eines Prädikats bereitstellen – als Zugehörigkeitsgrad numerisch zu erfassen und damit die Unschärfe (Fuzziness) eines sprachlichen Ausdrucks mathematisch präzise zu modellieren. Die Fuzzylogik basiert auf den unscharfen (fuzzy) Mengen (Fuzzy-Sets). Dabei wird die Menge nicht wie bisher durch die Objekte definiert, die Elemente dieser Menge sind (oder nicht sind), sondern über den Grad ihrer Zugehörigkeit zu dieser Menge. Das geschieht durch Zugehörigkeitsfunktionen, die jedem Element einen numerischen Wert als Zugehörigkeitsgrad zuordnen. Die so eingeführten neuen Mengenoperationen definieren die Operationen eines zugehörigen Logikkalküls, das die Modellierung von Inferenzprozessen erlaubt. (de)
 • Logika lausoa izenaren pean logika klasikoan ("bi egia-balioko logikan") egia-balio eztabaidagarria duten proposiziorekin logika horretan baino hobeto lan egiteko aukerak eskaintzen dizkiguten modelo logiko batzuk batzen dira. (eu)
 • In logic, fuzzy logic is a form of many-valued logic in which the truth value of variables may be any real number between 0 and 1 both inclusive. It is employed to handle the concept of partial truth, where the truth value may range between completely true and completely false. By contrast, in Boolean logic, the truth values of variables may only be the integer values 0 or 1. The term fuzzy logic was introduced with the 1965 proposal of fuzzy set theory by Azerbaijani scientist Lotfi Zadeh. Fuzzy logic had, however, been studied since the 1920s, as infinite-valued logic—notably by Łukasiewicz and Tarski. Fuzzy logic is based on the observation that people make decisions based on imprecise and non-numerical information. Fuzzy models or sets are mathematical means of representing vagueness and imprecise information (hence the term fuzzy). These models have the capability of recognising, representing, manipulating, interpreting, and utilising data and information that are vague and lack certainty. Fuzzy logic has been applied to many fields, from control theory to artificial intelligence. (en)
 • La lógica difusa (también llamada lógica borrosa) es una lógica paraconsistente que identifica fracciones de valores verdaderos entre 0 y 1 de forma gradual. Fue formulada por el matemático e ingeniero Lotfi A. Zadeh.​ (es)
 • La logique floue (fuzzy logic, en anglais) est une logique polyvalente où les valeurs de vérité des variables - au lieu d'être vrai ou faux - sont des réels entre 0 et 1. En ce sens, elle étend la logique booléenne classique avec des valeurs de vérités partielles. Elle consiste à tenir compte de divers facteurs numériques pour aboutir à une décision qu'on souhaite acceptable. (fr)
 • Logika kabur adalah peningkatan dari logika Boolean yang berhadapan dengan konsep . Saat menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah biner (0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak), logika kabur menggantikan kebenaran boolean dengan . Logika kabur memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabuan dan juga hitam dan putih, dan dalam bentuk linguistik, konsep tidak pasti seperti "sedikit", "lumayan", dan "sangat". Logika ini berhubungan dengan dan . Logika kabur diperkenalkan oleh Dr. dari Universitas California, Berkeley pada 1965. (in)
 • La logica fuzzy (o logica sfumata o logica sfocata) è una logica in cui si può attribuire a ciascuna proposizione un grado di verità diverso da 0 e 1 e compreso tra di loro. È una logica polivalente, ossia un'estensione della logica booleana. È legata alla teoria degli insiemi sfocati. Già intuita da Cartesio, Bertrand Russell, Albert Einstein, Werner Karl Heisenberg, Jan Łukasiewicz e Max Black, fu concretizzata da Lotfi Zadeh. Con grado di verità o valore di appartenenza si intende quanto è vera una proprietà, che può essere, oltre che vera (= a valore 1) o falsa (= a valore 0) come nella logica classica, anche parzialmente vera e parzialmente falsa. Si può ad esempio dire che: * un neonato è "giovane" di valore 1 * un diciottenne è "giovane" di valore 0,8 * un sessantacinquenne è "giovane" di valore 0,15 Formalmente, questo grado di appartenenza è determinato da un'opportuna funzione di appartenenza μF(x)= μ. La x rappresenta dei predicati da valutare e appartenenti a un insieme di predicati X. La μ rappresenta il grado di appartenenza del predicato all'insieme fuzzy considerato e consiste in un numero reale compreso tra 0 e 1. Alla luce di quanto affermato, considerato l'esempio precedente e un'opportuna funzione di appartenenza monotona decrescente quello che si ottiene è: * μF(neonato) = 1 * μF(diciottenne) = 0,8 * μF(sessantacinquenne) = 0,15 (it)
 • ファジィ論理(ファジィろんり、英: Fuzzy logic)は、1965年、カリフォルニア大学バークレー校のロトフィ・ザデーが生み出したファジィ集合から派生した多値論理の一種で、真理値が0から1までの範囲の値をとり、古典論理のように「真」と「偽」という2つの値に限定されないことが特徴である。さらにlinguistic variablesは、「ちょっと暑い」というような、言語学的(linguistic)な(と、ファジィの研究者は表現する)ものを表す変数(variables)である(その内容自体は、「気温が摂氏30度の時は 0.2(30度は「ちょっと」ではないから)」「気温が摂氏25度の時は 0.8」「気温が摂氏20度の時は 0.3」といったように、至って定量的なものであり、「言語学的な値」という何かよくわからないフワフワしたものを扱ってくれる魔法ではない)。ファジィ論理は制御理論(ファジィ制御)から人工知能まで様々な分野に応用されている。 (ja)
 • 퍼지 논리(fuzzy logic)는 불분명한 상태, 모호한 상태를 참 혹은 거짓의 이진 논리에서 벗어난 다치성으로 표현하는 논리 개념이다. 퍼지 논리는 근사치나 주관적 값을 사용하는 규칙들을 생성함으로써 부정확함을 표현할 수 있는 규칙 기반기술(rule-based technology)이다. (ko)
 • Fuzzy logic (soms vage logica of wollige logica genoemd) is een stroming binnen de logica waarin met waarschijnlijkheden wordt gerekend in plaats van alleen met de mogelijkheden 'waar' en 'onwaar'. (nl)
 • Logika rozmyta – jedna z logik wielowartościowych, stanowi uogólnienie klasycznej dwuwartościowej logiki. Została zaproponowana przez Lotfi Zadeha, jest ściśle powiązana z jego teorią zbiorów rozmytych. W logice rozmytej między stanem 0 (fałsz) a stanem 1 (prawda) rozciąga się szereg wartości pośrednich, które określają stopień przynależności elementu do zbioru. Logika rozmyta okazała się bardzo przydatna w zastosowaniach inżynierskich, gdzie klasyczna logika klasyfikująca jedynie według kryterium prawda/fałsz nie potrafi skutecznie poradzić sobie z wieloma niejednoznacznościami i sprzecznościami. Znajduje wiele zastosowań, między innymi w elektronicznych systemach sterowania (maszynami, pojazdami i automatami), zadaniach eksploracji danych czy też w budowie systemów ekspertowych. Metody logiki rozmytej wraz z algorytmami ewolucyjnymi i sieciami neuronowymi stanowią nowoczesne narzędzia do budowy inteligentnych systemów mających zdolności uogólniania wiedzy. Zbiór klasyczny – opiera się na dwóch wartościach logicznych:prawda i fałsz (1 lub 0). Pomiędzy tymi wartościami istnieje zawsze jasno określona granica – coś może przyjmować tylko wartość 1 lub tylko wartość 0. (pl)
 • Нечёткая логика (англ. fuzzy logic) — раздел математики, являющийся обобщением классической логики и теории множеств, базирующийся на понятии нечёткого множества, впервые введённого Лотфи Заде в 1965 году как объекта с функцией принадлежности элемента ко множеству, принимающей любые значения в интервале , а не только или . На основе этого понятия вводятся различные логические операции над нечёткими множествами и формулируется понятие лингвистической переменной, в качестве значений которой выступают нечёткие множества. Предметом нечёткой логики считается исследование рассуждений в условиях нечёткости, размытости, сходных с рассуждениями в обычном смысле, и их применение в вычислительных системах. (ru)
 • Suddig logik (engelska fuzzy logic), vanligen kallad oskarp logik, utvecklad av Lotfi Zadeh under 1960- och 70-talen, är en form av logik där lagen om det uteslutna tredje inte gäller. I fuzzy logic kan en proposition vara delvis sann och delvis falsk, vilket resulterar i en gradskala av sanning. Man använder oftast reella tal från 0 till 1 som sanningsvärden, där 0 står för tveklöst falskt och 1 för tveklöst sant och värden däremellan står för gradskillnader mellan falskt och sant. Ett exempel är påståendet Anna är lång, vars sanningshalt kan debatteras om Annas längd inte är mycket avvikande från det normala. Logiken kallas suddig eftersom man utgår från att påståendens sanningshalt kan vara oklara. (sv)
 • A lógica difusa ou lógica fuzzy é a forma de lógica multivalorada, na qual os valores verdade das variáveis podem ser qualquer número real entre 0 (correspondente ao valor falso) e 1 (correspondente ao valor verdadeiro), diferentemente do que se verifica na lógica booliana (também chamada, às vezes, lógica nítida), segundo a qual os valores lógicos podem ser apenas 0 ou 1. A lógica difusa foi estendida para lidar com o conceito de verdade parcial, objetivando imitar o raciocínio humano em que o situa-se entre o completamente verdadeiro e o completamente falso. Além disso, quando variáveis linguísticas são usadas, esses graus podem ser manipulados por funções especificas. O termo lógica difusa foi introduzido em 1965 com a proposta da teoria de conjuntos difusos por Lotfi A. Zadeh. A lógica difusa tem sido aplicada em várias áreas, desde a teoria do controle à inteligência artificial. A lógica difusa tem sido no entanto estudada desde meados da década de 1920, como lógica infinito-valorada, por Łukasiewicz e Tarski. As implementações da lógica difusa permitem que estados indeterminados possam ser tratados por dispositivos eletrônicos, aplicação bastante frequente em controle não-linear de processos industriais. Deste modo, é possível avaliar conceitos não quantificáveis. Casos práticos: avaliar a temperatura de uma caldeira (quente, morno, médio, etc.), o sentimento de felicidade (radiante, feliz, apático, triste, etc.), a veracidade de um argumento (corretíssimo, correto, contra-argumentativo, incoerente, falso, totalmente errôneo, etc.) Muitos pesquisadores de versões booleinas de lógica não aceitam a lógica difusa como uma verdadeira lógica, no sentido em que aceitam, por exemplo, a lógica modal. Isso pode ser associado a diferentes fatos, entre eles o de que muitos modelos permitem soluções aproximadas, que não correspondem a uma "verdade" lógica. (pt)
 • 模糊逻辑是处理概念的布林運算扩展。经典逻辑坚持所有事物(陈述)都可以用二元项(0或1,黑或白,是或否)来表达,而模糊逻辑用替代了布尔真值。这些陈述表示实际上接近于日常人们的问题和語意陈述,因为“真实”和结果在多数时候是部分(非二元)的和/或不精确的(不准确的,不清晰的,模糊的)。 真实度经常混淆于概率。但是它们在概念上是不一样的;模糊真值表示在模糊定义的集合中的成员歸屬关系,而不是某事件或条件的可能度(likelihood)。要展示这种区别,考虑下列情节:Bob在有两个毗邻的房間的屋子中:厨房和餐厅。在很多情况下,Bob的状态是在事物“在厨房中”的集合内是完全明确的:他要么“在厨房中”要么“不在厨房中”。但Bob站在门口的时候怎么办呢?它可被认为是“部分的在厨房中”。量化这个部分陈述产生了一个模糊集合成员关系。比如,只有他的小脚趾在餐厅,我们可以说Bob是0.01“在厨房中”。只要Bob站在了门口,就没有事件(如抛硬币)能解决他完全的“在厨房中”或“不在厨房中”。模糊集合是基于集合的模糊定义而不是随机性。 模糊逻辑允许在包含0和1的它们之间,同于黑和白之间的灰色,在它的语言形式中,有不精确的概念如"稍微"、"相当"和"非常"。特别是,它允许在集合中的部分成员关系。它有关于模糊集合和。它是1965年卢菲特·泽德教授在加州大学伯克利分校介入的。 模糊逻辑尽管被广泛接受却是有争议的:它被某些控制工程师出于有效性和其他原因,和一些坚持概率论是不确定性的唯一严格描述的统计学家所拒绝。批評者認為它不是普通集合论的超集,因为成员函数是依据常规集合而定义的。 (zh)
 • Нечітка логіка (англ. fuzzy logic) — розділ математики, який є узагальненням класичної логіки і теорії множин. Уперше введений Лотфі Заде в 1965 році як розділ, що вивчає об'єкти з функцією належності елемента до множини, яка приймає значення у інтервалі [0, 1], а не тільки 0 або 1. На основі цього поняття вводяться логічні операції над нечіткими множинами, і формулюється поняття лінгвістичної змінної, якою виступають нечіткі множини. Предметом нечіткої логіки вважається дослідження суджень в умовах нечіткості, які схожі з судженнями у звичайному сенсі, та їх застосування у обчислювальних системах. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 49180 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 48117 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1021988042 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdfs:comment
 • المنطق الضبابي أو العائم أو الغيمي هو توسيع وامتداد لمفهوم المنطق القديم. (ar)
 • Fuzzy logika (česky též mlhavá logika) je podobor matematické logiky odvozený od teorie fuzzy množin, v němž se logické výroky ohodnocují mírou pravdivosti. Liší se tak od klasické výrokové logiky, která používá pouze dvě logické hodnoty - pravdu a nepravdu, obvykle zapisované jako 1 a 0. Fuzzy logika může operovat se všemi hodnotami z intervalu <0; 1>, kterých je nekonečně mnoho. Fuzzy logika náleží mezi . Fuzzy logika může být pro řadu reálných rozhodovacích úloh vhodnější než klasická logika, protože usnadňuje návrh složitých řídicích systémů. (cs)
 • Logika lausoa izenaren pean logika klasikoan ("bi egia-balioko logikan") egia-balio eztabaidagarria duten proposiziorekin logika horretan baino hobeto lan egiteko aukerak eskaintzen dizkiguten modelo logiko batzuk batzen dira. (eu)
 • La lógica difusa (también llamada lógica borrosa) es una lógica paraconsistente que identifica fracciones de valores verdaderos entre 0 y 1 de forma gradual. Fue formulada por el matemático e ingeniero Lotfi A. Zadeh.​ (es)
 • La logique floue (fuzzy logic, en anglais) est une logique polyvalente où les valeurs de vérité des variables - au lieu d'être vrai ou faux - sont des réels entre 0 et 1. En ce sens, elle étend la logique booléenne classique avec des valeurs de vérités partielles. Elle consiste à tenir compte de divers facteurs numériques pour aboutir à une décision qu'on souhaite acceptable. (fr)
 • Logika kabur adalah peningkatan dari logika Boolean yang berhadapan dengan konsep . Saat menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah biner (0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak), logika kabur menggantikan kebenaran boolean dengan . Logika kabur memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabuan dan juga hitam dan putih, dan dalam bentuk linguistik, konsep tidak pasti seperti "sedikit", "lumayan", dan "sangat". Logika ini berhubungan dengan dan . Logika kabur diperkenalkan oleh Dr. dari Universitas California, Berkeley pada 1965. (in)
 • ファジィ論理(ファジィろんり、英: Fuzzy logic)は、1965年、カリフォルニア大学バークレー校のロトフィ・ザデーが生み出したファジィ集合から派生した多値論理の一種で、真理値が0から1までの範囲の値をとり、古典論理のように「真」と「偽」という2つの値に限定されないことが特徴である。さらにlinguistic variablesは、「ちょっと暑い」というような、言語学的(linguistic)な(と、ファジィの研究者は表現する)ものを表す変数(variables)である(その内容自体は、「気温が摂氏30度の時は 0.2(30度は「ちょっと」ではないから)」「気温が摂氏25度の時は 0.8」「気温が摂氏20度の時は 0.3」といったように、至って定量的なものであり、「言語学的な値」という何かよくわからないフワフワしたものを扱ってくれる魔法ではない)。ファジィ論理は制御理論(ファジィ制御)から人工知能まで様々な分野に応用されている。 (ja)
 • 퍼지 논리(fuzzy logic)는 불분명한 상태, 모호한 상태를 참 혹은 거짓의 이진 논리에서 벗어난 다치성으로 표현하는 논리 개념이다. 퍼지 논리는 근사치나 주관적 값을 사용하는 규칙들을 생성함으로써 부정확함을 표현할 수 있는 규칙 기반기술(rule-based technology)이다. (ko)
 • Fuzzy logic (soms vage logica of wollige logica genoemd) is een stroming binnen de logica waarin met waarschijnlijkheden wordt gerekend in plaats van alleen met de mogelijkheden 'waar' en 'onwaar'. (nl)
 • Suddig logik (engelska fuzzy logic), vanligen kallad oskarp logik, utvecklad av Lotfi Zadeh under 1960- och 70-talen, är en form av logik där lagen om det uteslutna tredje inte gäller. I fuzzy logic kan en proposition vara delvis sann och delvis falsk, vilket resulterar i en gradskala av sanning. Man använder oftast reella tal från 0 till 1 som sanningsvärden, där 0 står för tveklöst falskt och 1 för tveklöst sant och värden däremellan står för gradskillnader mellan falskt och sant. Ett exempel är påståendet Anna är lång, vars sanningshalt kan debatteras om Annas längd inte är mycket avvikande från det normala. Logiken kallas suddig eftersom man utgår från att påståendens sanningshalt kan vara oklara. (sv)
 • La lògica difusa, lògica heurística, lògica borrosa (en anglès fuzzy) es basa, com a posició diferencial, en allò relatiu respecte al que s'ha observat. Aquest tipus de lògica pren dos valors aleatoris, però contextualitzats i referits entre si. Així, per exemple, una persona que mesuri 2 metres és clarament una persona alta, si prèviament s'ha pres el valor de persona baixa i s'ha establert en 1 metre. Ambdós valors estan contextualitzats a persones i referits a una mesura mètrica lineal. Fou introduïda pel matemàtic àzeri-estatunidenc Lotfi Asker Zadeh l'any 1965. (ca)
 • Fuzzylogik (englisch fuzzy ‚verwischt‘, ‚verschwommen‘, ‚unbestimmt‘; fuzzy logic, fuzzy theory ‚unscharfe Logik‘ bzw. ‚unscharfe Theorie‘) oder Unschärfelogik ist eine Theorie, welche in der Mustererkennung zur „präzisen Erfassung des Unpräzisen“ (Zadeh) entwickelt wurde, sodann der Modellierung von Unschärfe von umgangssprachlichen Beschreibungen von Systemen dienen sollte, heute aber überwiegend in angewandten Bereichen wie etwa der Regelungstechnik eine Rolle spielt. (de)
 • In logic, fuzzy logic is a form of many-valued logic in which the truth value of variables may be any real number between 0 and 1 both inclusive. It is employed to handle the concept of partial truth, where the truth value may range between completely true and completely false. By contrast, in Boolean logic, the truth values of variables may only be the integer values 0 or 1. Fuzzy logic has been applied to many fields, from control theory to artificial intelligence. (en)
 • La logica fuzzy (o logica sfumata o logica sfocata) è una logica in cui si può attribuire a ciascuna proposizione un grado di verità diverso da 0 e 1 e compreso tra di loro. È una logica polivalente, ossia un'estensione della logica booleana. È legata alla teoria degli insiemi sfocati. Già intuita da Cartesio, Bertrand Russell, Albert Einstein, Werner Karl Heisenberg, Jan Łukasiewicz e Max Black, fu concretizzata da Lotfi Zadeh. Si può ad esempio dire che: * un neonato è "giovane" di valore 1 * un diciottenne è "giovane" di valore 0,8 * un sessantacinquenne è "giovane" di valore 0,15 (it)
 • Logika rozmyta – jedna z logik wielowartościowych, stanowi uogólnienie klasycznej dwuwartościowej logiki. Została zaproponowana przez Lotfi Zadeha, jest ściśle powiązana z jego teorią zbiorów rozmytych. W logice rozmytej między stanem 0 (fałsz) a stanem 1 (prawda) rozciąga się szereg wartości pośrednich, które określają stopień przynależności elementu do zbioru. Metody logiki rozmytej wraz z algorytmami ewolucyjnymi i sieciami neuronowymi stanowią nowoczesne narzędzia do budowy inteligentnych systemów mających zdolności uogólniania wiedzy. (pl)
 • A lógica difusa ou lógica fuzzy é a forma de lógica multivalorada, na qual os valores verdade das variáveis podem ser qualquer número real entre 0 (correspondente ao valor falso) e 1 (correspondente ao valor verdadeiro), diferentemente do que se verifica na lógica booliana (também chamada, às vezes, lógica nítida), segundo a qual os valores lógicos podem ser apenas 0 ou 1. (pt)
 • Нечёткая логика (англ. fuzzy logic) — раздел математики, являющийся обобщением классической логики и теории множеств, базирующийся на понятии нечёткого множества, впервые введённого Лотфи Заде в 1965 году как объекта с функцией принадлежности элемента ко множеству, принимающей любые значения в интервале , а не только или . На основе этого понятия вводятся различные логические операции над нечёткими множествами и формулируется понятие лингвистической переменной, в качестве значений которой выступают нечёткие множества. (ru)
 • Нечітка логіка (англ. fuzzy logic) — розділ математики, який є узагальненням класичної логіки і теорії множин. Уперше введений Лотфі Заде в 1965 році як розділ, що вивчає об'єкти з функцією належності елемента до множини, яка приймає значення у інтервалі [0, 1], а не тільки 0 або 1. На основі цього поняття вводяться логічні операції над нечіткими множинами, і формулюється поняття лінгвістичної змінної, якою виступають нечіткі множини. (uk)
 • 模糊逻辑是处理概念的布林運算扩展。经典逻辑坚持所有事物(陈述)都可以用二元项(0或1,黑或白,是或否)来表达,而模糊逻辑用替代了布尔真值。这些陈述表示实际上接近于日常人们的问题和語意陈述,因为“真实”和结果在多数时候是部分(非二元)的和/或不精确的(不准确的,不清晰的,模糊的)。 真实度经常混淆于概率。但是它们在概念上是不一样的;模糊真值表示在模糊定义的集合中的成员歸屬关系,而不是某事件或条件的可能度(likelihood)。要展示这种区别,考虑下列情节:Bob在有两个毗邻的房間的屋子中:厨房和餐厅。在很多情况下,Bob的状态是在事物“在厨房中”的集合内是完全明确的:他要么“在厨房中”要么“不在厨房中”。但Bob站在门口的时候怎么办呢?它可被认为是“部分的在厨房中”。量化这个部分陈述产生了一个模糊集合成员关系。比如,只有他的小脚趾在餐厅,我们可以说Bob是0.01“在厨房中”。只要Bob站在了门口,就没有事件(如抛硬币)能解决他完全的“在厨房中”或“不在厨房中”。模糊集合是基于集合的模糊定义而不是随机性。 模糊逻辑允许在包含0和1的它们之间,同于黑和白之间的灰色,在它的语言形式中,有不精确的概念如"稍微"、"相当"和"非常"。特别是,它允许在集合中的部分成员关系。它有关于模糊集合和。它是1965年卢菲特·泽德教授在加州大学伯克利分校介入的。 (zh)
rdfs:label
 • Fuzzy logic (en)
 • منطق ضبابي (ar)
 • Lògica difusa (ca)
 • Fuzzy logika (cs)
 • Fuzzylogik (de)
 • Neakra logiko (eo)
 • Logika lauso (eu)
 • Lógica difusa (es)
 • Logique floue (fr)
 • Logika kabur (in)
 • Logica fuzzy (it)
 • ファジィ論理 (ja)
 • 퍼지 논리 (ko)
 • Fuzzy logic (nl)
 • Logika rozmyta (pl)
 • Lógica difusa (pt)
 • Нечёткая логика (ru)
 • Suddig logik (sv)
 • Нечітка логіка (uk)
 • 模糊逻辑 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:fields of
is dbp:mainInterests of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License