Ethnology (from the Greek: ἔθνος, ethnos meaning "nation") is the branch of anthropology that compares and analyzes the characteristics of different peoples and the relationships between them (compare cultural, social, or sociocultural anthropology).

Property Value
dbo:abstract
 • علم الأعراق أو الأثنولوجيا فرع من الأنثروبولوجيا يبحث في أصول الشعوب المختلفة وخصائصها وتوزّعها وعلاقاتها بعضها ببعض، ويدرس ثقافاتها دراسةً تحليلية مقارنة أيضاً. (ar)
 • Etnologie (z řeckého ethnos, kmen, národ, a logia, nauka) je společenská věda, jež se zabývá srovnávacím studiem kultur a společností. Vznikla jako pokračování etnografie (národopisu), když se ukázala potřeba nashromážděný etnografický materiál utřídit a porovnat. Někdy se však pojmy etnologie a etnografie užívají jako synonyma. V současné době se vedle názvu etnologie používá označení kulturní a sociální antropologie, přičemž někteří antropologové zdůrazňují odlišnost antropologie od etnologie. S použitím obou názvů jsou spojeny i mocenské zájmy jednotlivých odborných pracovišť. Zatímco sociální a kulturní antropologové se odvolávají na angloamerický model studia, který prezentují jakožto odlišný a hodnotnější, etnologové vychází z tradic evropského, resp. středoevropského, bádání. (cs)
 • L'etnologia (del grec ethnos 'poble' i logos 'ciència', 'ciència dels pobles') és una ciència social que estudia les ètnies, els pobles i llurs cultures. Tot emprant les dades que li forneix l'etnografia, es basa en la comparació sistemàtica de les societats, principalment a partir de les seves pràctiques i creences. Entre els seus objectius hi ha la reconstrucció de la història humana, la formulació de lleis sobre la cultura i el canvi cultural, i la formulació de generalitzacions sobre la naturalesa humana. S'encavalca amb l'antropologia cultural, la diferència amb la qual deriva, en bona part, de l'epistemologia anglosaxona. (ca)
 • Από τις λέξεις (Έθνος+λόγος), η Εθνολογία ως σπουδή περιλαμβάνει συνθετικές μελέτες και θεωρητικά συμπεράσματα που εξάγονται από εθνογραφικές παρατηρήσεις, οι οποίες αφορούν «πρωτόγονες» (σήμερα και μη «πρωτόγονες») κοινωνίες. Ο όρος Εθνολογία επικρατεί κυρίως στη Γαλλία με τάση να αντικατασταθεί από τον όρο Κοινωνική ανθρωπολογία. (el)
 • Ethnology (from the Greek: ἔθνος, ethnos meaning "nation") is the branch of anthropology that compares and analyzes the characteristics of different peoples and the relationships between them (compare cultural, social, or sociocultural anthropology). (en)
 • Etnologio aŭ kultura antropologio (greke: ethnos popolo) estas scienco, kiu komparas diversajn popolojn kaj etnojn, iliajn ritojn, morojn, folklorojn. Etnologio esploras strukturon kaj funkcion de sociaj sistemoj. (eo)
 • Die Ethnologie (abgeleitet von altgriechisch ἔθνος éthnos, deutsch ‚Volk, Volksstamm‘, und -logie „Lehre“) oder Völkerkunde erforscht und vergleicht die Kulturen der weltweit rund 1300 ethnischen Gruppen und indigenen Völker. Dabei werden vor allem ihre Wirtschaftsweisen, soziale und politische Organisation, Religionen, Rechtsvorstellungen, medizinischen Kenntnisse und gesundheitsbezogenen Praktiken sowie ihre Musiken gegenübergestellt. Den deutschen und europäischen Kulturraum behandelt der Fachbereich Europäische Ethnologie (Volkskunde). International üblich ist auch die Bezeichnung „Sozialanthropologie“, sowie Kulturanthropologie für die europäische Volkskunde. Die Ethnologie wird seit Ende des 19. Jahrhunderts als eigenständiges Fach an Universitäten gelehrt, zunächst in Deutschland als Völkerkunde, dann in Großbritannien als social anthropology und schließlich in den USA als cultural anthropology. Im angelsächsischen Raum gilt sie als Teilgebiet der Anthropologie (Wissenschaft vom Menschen) – im kontinentalen Europa wird diese allerdings eher als Naturwissenschaft (physische Anthropologie) und als Teilbereich ethnologischer Feldforschung verstanden. Methodische Grundlagen für Ethnologen sind teilnehmende Beobachtungen, Ethnographien (Völkerbeschreibungen) und Kulturvergleiche. Lange konzentrierte sich die Ethnologie auf außereuropäische, als schriftlos und nicht staatenbildend angesehene ethnische Gruppen und Gesellschaften, die in der deutschen und skandinavischen Völkerkunde irreführend als „Naturvölker“ bezeichnet wurden. In neuerer Zeit erweitert sich ihr Arbeitsfeld allgemein auf interkulturelle Kommunikation zwischen sozialen Gruppen, auch in modernen Industriegesellschaften, in städtischen Räumen, in Zusammenhang mit Migration oder mit transnationalen Online-Gemeinschaften (Netnographien, Cyberanthropologie). Ethnologische Forschung und Tätigkeit sind heute weder auf Gegenwart oder Vergangenheit, noch auf bestimmte Gebiete der Welt beschränkt (siehe Liste regionaler Ethnologie). (de)
 • La etnología es la ciencia social que estudia y compara los diferentes pueblos y culturas del mundo antiguo y actual. Algunos autores la consideran una disciplina y método de investigación de la antropología. La etnología estudia sistemáticamente y busca establecer relaciones comparativas entre las características de los diferentes pueblos humanos desde diferentes aspectos como son: 1. * Diversidad cultural: La Etnología concibe a la cultura como una pluralidad y en oposición a la naturaleza. Así, el estudio de la cultura obliga al análisis de las relaciones que unen y separan ambas dimensiones en las sociedades humanas y también a esclarecer lo que es universal en el hombre y lo que es arbitrario en su comportamiento, generando una reflexión sobre los nexos que unen las leyes naturales con las reglas culturales. 2. * Parentesco entre diferentes sociedades y sus influencias. 3. * Subsistencia y sistemas económicos de las culturas o civilizaciones. 4. * Religión y expresión simbólica transcendental. 5. * , sistemas sociales y políticos. Autores como Manuel Marzal (1998: 16) sostienen que Antropología Cultural, Antropología Social y Etnología son la misma disciplina. (es)
 • Etnologia (grezieratik εθνος, ethnos, "herria") gizarte zientzia bat da, herri ezberdinak eta bere kulturak ikasi, aztertu eta konparatu egiten dituena. Antropologiaren adartzat har daiteke. Ez da nahastu behar etnografiarekin: berau deskripzioa baino ez baita. Beharrezkoa da deskripzioa egitea, baina azterketa eta konparaketa dira etnologiaren atal bereziak. Aztertzen dituen atalen artean nabaritu daitezke: * Kultura aniztasuna * Gizarte ezberdinen arteko harremanak eta elkar eraginak * Kultura eta zibilizazioen sistemen iraupena (ekonomimoak adibidez) * Erlijioa eta adierazpen sinbolikoa * Familiaren, gizartearen eta politika sistemen antolaketa (eu)
 • Is éard atá san eitneolaíocht (ó ἔθνος, ethnos na Gréigise a chiallaíonn "daoine, náisiún, cine") ná craobh den antraipeolaíocht a déanann comparáid agus anailís ar an mbunús, ndáileadh, dteicneolaíocht, reiligiún, dteanga, agus ar na rannáin eitneacha, ciníocha, agus / nó náisiúnta den chine daonnana. Eitneocheolaíocht is í an baint idir ceol agus eitneolaíocht (ga)
 • Etnologi atau ilmu bangsa-bangsa merupakan salah satu dari cabang ilmu antropologi, yang mempelajari berbagai suku bangsa dan aspek kebudayaannya, serta hubungan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Kata etnologi berasal dari kata etnis, yang berarti suku bangsa. (in)
 • L'ethnologie est l'une des sciences humaines et sociales : elle relève de l'anthropologie et est connexe à la sociologie. Son objet est l'étude comparative et explicative de l'ensemble des caractères sociaux et culturels « les plus manifestes comme les moins avou[é]s » des groupes humains, caractères évolutifs qui sont plus ou moins propres à tel ou tel groupe (ou bien que ce groupe partage avec d'autres, mais dont les variantes ou le mélange lui sont plus ou moins propres), et qui en font (ou sont censés en faire) une « ethnie ». À l'aide de théories et concepts qui lui sont propres, elle tente de parvenir à la formulation de la structure, du fonctionnement et de l'évolution des sociétés. Elle comporte notamment deux théories opposées, le fonctionnalisme de Bronislaw Malinowski et le structuralisme de Claude Lévi-Strauss. (fr)
 • 民族学(みんぞくがく、英語: ethnology)とは、世界の諸民族の文化や社会を研究する学問である。ただし、国により、学派により、位置づけや意味合いに異同がみられる。 (ja)
 • L'etnologia (dal greco ethnos: popolo) è una branca dell'antropologia che si occupa di studiare e confrontare le popolazioni attualmente esistenti nel mondo. Rispetto all'antropologia culturale l'etnologia ha tradizionalmente fatto un maggior utilizzo della comparazione tra le diverse culture. Entrambe le discipline sono comprese nelle scienze demo-etno-antropologiche. Rimane contrapposta invece l'etnografia, lo studio di singoli gruppi attraverso il contatto diretto con la cultura, rispetto alla quale l'etnologia è sempre stata un complemento "teorico". (it)
 • 민족학(民族學)은 세계의 여러 민족의 문화와 사회를 연구 하는 학문이다. (ko)
 • Etnologia – jedna z dyscyplin, obok etnografii, antropologii kulturowej i społecznej, wchodzących w zakres antropologii – nauki o człowieku i jego kulturze. Terminy te często traktowane są jako synonimiczne określenia tej samej dziedziny badań. „Etnologia” jest terminem używanym przez przedstawicieli europejskiej i kontynentalnej nauki o człowieku i odpowiada niemieckiemu terminowi Völkerkunde (badania ludów pierwotnych). Etnologia klasyfikuje ludy na podstawie cech środowiskowych i kulturowych oraz opisuje poszczególne kultury. (pl)
 • Etnologie, ook wel als 'Europese etnologie' aangeduid, richt zich op de bestudering van breed gedragen cultuurverschijnselen in hun historische, sociale en geografische dimensie, waarbij ze deze dimensies opvat als dynamische, groepsgebonden processen van betekenisgeving en toe-eigening. Etnologie is niet geheel een synoniem van volkskunde. De wetenschapsdiscipline etnologie is in de plaats gekomen van het vak volkskunde. Met name sinds de jaren 80 van de vorige eeuw heeft de volkskunde zich vernieuwd en opnieuw 'uitgevonden'. Internationaal wordt het vak sindsdien veelal met Europese Etnologie / European Ethnology aangeduid. In Nederland wordt sinds 1998 meestal de benaming Nederlandse Etnologie gebruikt. De Europese Etnologie is als 'antropologie van Europa' verwant aan de volkenkunde (de niet-westerse antropologie) en culturele antropologie. De beoefenaren van het vak zijn georganiseerd in SIEF, the International Society for Ethnology and Folklore, gevestigd in Amsterdam. In Nederland richt de onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie van het Meertens Instituut zich op op het dagelijks handelen van mensen in Nederland en de beeldvorming van dit handelen. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in het leven van alledag en de daarmee samenhangende cultuurverschijnselen.Met ingang van september 2013 is er aan de Universiteit van Amsterdam een nieuwe leerstoel Europese etnologie ingesteld. Samen met het Meertens Instituut maakt deze leerstoel weer deel uit van het ACEE, het Amsterdam Center for European Ethnology, dat als coördinerende instelling op dat gebied in september 2014 van start ging. (nl)
 • Этноло́гия (греч. ἔθνος «народ» + λόγος «учение, наука») — наука, изучающая этнические процессы, под которыми понимаются разнообразные аспекты жизнедеятельности этносов, а также других этнических общностей. В современной российской науке термин, как правило, употребляется наряду с более традиционным названием дисциплины этнография. В западной науке зачастую этнография представляется как описательная, региональная дисциплина, а этнология — как теоретическая, обобщающая наука (ср. география и геология). (ru)
 • Etnologia é o estudo ou ciência que estuda os fatos e documentos levantados pela etnografia, no âmbito da antropologia cultural e social, buscando uma apreciação analítica e comparativa das culturas e das civilizações. Em sua acepção original, era o estudo das sociedades primitivas, todavia, com o desenvolvimento da Antropologia, o termo primitivo foi abandonado por se acreditar que exaltaria o preconceito étnico. Assim, atualmente se diz que etnologia é o estudo das características de qualquer etnia, isto é, agrupamento humano - povo ou grupo social - que apresenta alguma estrutura socio-econômica identificável, onde em geral os membros têm interações cara a cara, e há uma comunhão de cultura e de língua. Este estudo visa estabelecer linhas gerais e de desenvolvimento das sociedades. O etnógrafo observa as diferenças entre as sociedades, desde o modo de andar e usar o corpo (técnicas corporais) até a celebração do casamento e dos funerais. Deve-se descrever e analisar toda a vida social de um povo e um lugar, observar principalmente o que esse povo diz de si mesmo e o modo como identifica seus participantes. A etnografia é um dos mais importantes recursos contra o racismo e a hegemonia cultural na medida em que estabelece os meios de realizar uma crítica ao etnocentrismo, o que parcializa as investigações. Estudos etnográficos têm recuperado os conhecimentos e técnicas dos povos ágrafos como formas de (etno) conhecimento nas mais diversas áreas, como biologia (etnobiologia); farmacologia e botânica (plantas medicinais); engenharia (de barcos, pontes, casas etc.), psicologia, medicina, etc. Nesse último campo há uma integração entre técnica (techné) e saber (episteme) que vem sendo denominada por antropologia médica ou estudos dos sistemas etnomédicos e xamanismo. (pt)
 • Etnologi (från grekiskans ethnos, folk, och logia, vetenskap, med andra ord: läran om folk) är studiet av människor som kulturvarelser i grupp. Termen etnologi introducerades av naturforskaren och arkeologen Sven Nilsson (1787-1883).När etnologi introducerades som ett universitetsämne benämndes det som nordisk och jämförande folklivsforskning. På 1970-talet återgick ämnet till sin ursprungliga benämning etnologiEtnologi är en kulturvetenskap och begreppet kultur används flitigt inom ämnet. Det är ett väldigt brett begrepp som har många definitioner , exempelvis: ”...koder, föreställningar och värden som människor delar (mer eller mindre, medvetet eller omedvetet) och som de kommunicerar och bearbetar i socialt handlande.” ”Kulturen är en spegling av den rådande samhällsstrukturen, men inte en död, mekanisk avspegling.” Kultur är med andra ord något som ständigt är i förändring. Den svenska etnologin inriktar sig både på det egna samhället och det västerländska kulturområdet, till skillnad från kulturantropologin som fokuserar främst på att studera utomeuropeiska kulturer. Etnologer utgår från ett inifrånperspektiv och försöker förklara och förstå människors handlingar och tankesätt, bland annat genom att titta på uppväxtmiljö, klassbakgrund och kön. En etnologs uppgift är att studera människors beteenden i sociala situationer. Fokus ligger på det som anses vara naturligt och självklart, som att inte prata för högt på tunnelbanan eller tränga sig före i en kö. Det tas också hänsyn till yttre faktorer som till exempel politiska och ideologiska förhållanden. Etnologens verktyg för att bedriva forskning är många. Det kan handla om observationer i levande miljöer, fältstudier och intervjuer. Massmedier och samhällets uttryck utgör även de underlag för arbetet. (sv)
 • 民族學(英語:Ethnology,源自希臘語:ἔθνος,意指“民族、國族、種族”)是人類學的分支。本學科比較與分析人類的族群、種族與(或)國家群體之間的起源、分布、技術、宗教、語言與社會結構。 相較於民族誌——透過直接接觸單一群體的文化,對其進行研究,民族學採用民族誌研究者曾撰述的內容,並比較與對比不同的文化。民族學此名稱由亞當·寇拉(Adam Franz Kollár)所創,1783年他於維也納出版《》("Amenities of the History and Constitutional Law of the Kingdom of Hungary.", Historiae ivrisqve pvblici Regni Vngariae amoenitates)一書中,使用這個術語 。寇拉對於語言學與文化多樣性的興趣是由幾個源頭所的,包括他的家鄉多語言的匈牙利王國,他在該帝國的斯洛伐克人地區的淵源,而且藉由在鄂圖曼土耳其帝國在更遙遠的巴爾幹半島逐漸撤退之後所萌生的一些轉變。 民族學的目標,包括人類歷史的重建、文化不變成分的陳述(例如所謂的亂倫禁忌與文化變遷),以及關於「人類本質」的歸納論述(自從19世紀以來,這受到許多哲學家的批評,例如黑格爾、馬克斯、結構主義等)。世界民族學某些部份,是沿著一些獨立的調查與教育學說的路徑而發展的,隨著文化人類學逐漸成為優勢學科(特別是在美國),以及社會人類學在英國的發展。在民族學、文化人類學與社會人類學這三個術語之間的區別變得越來越模糊。自從18世紀晚期,民族學已被認定為一門學術領域,特別是在歐洲,而且有時被認定為任何對於人類群體的比較研究。 15世紀,歐洲人「發現新大陸」,對於異族的新興趣方面,扮演一個重要角色,他者往往被當成野蠻人,他們有的被視為殘忍的野蠻人,有的被視為「高貴的野蠻人」。因此,文明以一種二元論方式對立於野蠻,這種古典對立構成了更普遍由人們所共有的我族中心主義(ethnocentrism)。民族學的進展,例如李維史陀的結構人類學,引發對於某些直線發展概念的批評,或批評「有歷史的社會」與「沒有歷史的社會」間的虛假對立,這種對立過度依賴於一套將歷史視為由累積性的成長所構成的,這是一種有侷限的歷史觀。 李維史陀經常將蒙田探討食人風俗的文章,視為一篇民族學早期例子。李維史陀透過一套結構主義方法,目標在於探索人類社會中普遍的不變成分,他相信其中最主要的是亂倫禁忌。然而,這種文化普遍性的主張,已由十九與二十世紀的許多社會思想家所批評,包括卡爾·馬克思、弗里德里希·尼采、米歇爾·傅柯、路易·皮埃爾·阿爾都塞與吉爾·德勒茲等人。 (zh)
 • Етноло́гія (етнос — народ, логос — наука, вчення) — наука про пізнання народів, прогресу і цивілізацій. Вживається як рівнозначний з етнографією, або позначає окрему дисципліну. Першим, хто започаткував етнологічні теорії (біологічний дифузіонізм та культурний еволюціонізм), був Хосе де Акоста (1590), запропонувавши їх на прикладі розселення індіанців Америки. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 9928 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 9179 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985795765 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • علم الأعراق أو الأثنولوجيا فرع من الأنثروبولوجيا يبحث في أصول الشعوب المختلفة وخصائصها وتوزّعها وعلاقاتها بعضها ببعض، ويدرس ثقافاتها دراسةً تحليلية مقارنة أيضاً. (ar)
 • Etnologie (z řeckého ethnos, kmen, národ, a logia, nauka) je společenská věda, jež se zabývá srovnávacím studiem kultur a společností. Vznikla jako pokračování etnografie (národopisu), když se ukázala potřeba nashromážděný etnografický materiál utřídit a porovnat. Někdy se však pojmy etnologie a etnografie užívají jako synonyma. V současné době se vedle názvu etnologie používá označení kulturní a sociální antropologie, přičemž někteří antropologové zdůrazňují odlišnost antropologie od etnologie. S použitím obou názvů jsou spojeny i mocenské zájmy jednotlivých odborných pracovišť. Zatímco sociální a kulturní antropologové se odvolávají na angloamerický model studia, který prezentují jakožto odlišný a hodnotnější, etnologové vychází z tradic evropského, resp. středoevropského, bádání. (cs)
 • L'etnologia (del grec ethnos 'poble' i logos 'ciència', 'ciència dels pobles') és una ciència social que estudia les ètnies, els pobles i llurs cultures. Tot emprant les dades que li forneix l'etnografia, es basa en la comparació sistemàtica de les societats, principalment a partir de les seves pràctiques i creences. Entre els seus objectius hi ha la reconstrucció de la història humana, la formulació de lleis sobre la cultura i el canvi cultural, i la formulació de generalitzacions sobre la naturalesa humana. S'encavalca amb l'antropologia cultural, la diferència amb la qual deriva, en bona part, de l'epistemologia anglosaxona. (ca)
 • Από τις λέξεις (Έθνος+λόγος), η Εθνολογία ως σπουδή περιλαμβάνει συνθετικές μελέτες και θεωρητικά συμπεράσματα που εξάγονται από εθνογραφικές παρατηρήσεις, οι οποίες αφορούν «πρωτόγονες» (σήμερα και μη «πρωτόγονες») κοινωνίες. Ο όρος Εθνολογία επικρατεί κυρίως στη Γαλλία με τάση να αντικατασταθεί από τον όρο Κοινωνική ανθρωπολογία. (el)
 • Ethnology (from the Greek: ἔθνος, ethnos meaning "nation") is the branch of anthropology that compares and analyzes the characteristics of different peoples and the relationships between them (compare cultural, social, or sociocultural anthropology). (en)
 • Etnologio aŭ kultura antropologio (greke: ethnos popolo) estas scienco, kiu komparas diversajn popolojn kaj etnojn, iliajn ritojn, morojn, folklorojn. Etnologio esploras strukturon kaj funkcion de sociaj sistemoj. (eo)
 • Is éard atá san eitneolaíocht (ó ἔθνος, ethnos na Gréigise a chiallaíonn "daoine, náisiún, cine") ná craobh den antraipeolaíocht a déanann comparáid agus anailís ar an mbunús, ndáileadh, dteicneolaíocht, reiligiún, dteanga, agus ar na rannáin eitneacha, ciníocha, agus / nó náisiúnta den chine daonnana. Eitneocheolaíocht is í an baint idir ceol agus eitneolaíocht (ga)
 • Etnologi atau ilmu bangsa-bangsa merupakan salah satu dari cabang ilmu antropologi, yang mempelajari berbagai suku bangsa dan aspek kebudayaannya, serta hubungan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Kata etnologi berasal dari kata etnis, yang berarti suku bangsa. (in)
 • 民族学(みんぞくがく、英語: ethnology)とは、世界の諸民族の文化や社会を研究する学問である。ただし、国により、学派により、位置づけや意味合いに異同がみられる。 (ja)
 • L'etnologia (dal greco ethnos: popolo) è una branca dell'antropologia che si occupa di studiare e confrontare le popolazioni attualmente esistenti nel mondo. Rispetto all'antropologia culturale l'etnologia ha tradizionalmente fatto un maggior utilizzo della comparazione tra le diverse culture. Entrambe le discipline sono comprese nelle scienze demo-etno-antropologiche. Rimane contrapposta invece l'etnografia, lo studio di singoli gruppi attraverso il contatto diretto con la cultura, rispetto alla quale l'etnologia è sempre stata un complemento "teorico". (it)
 • 민족학(民族學)은 세계의 여러 민족의 문화와 사회를 연구 하는 학문이다. (ko)
 • Etnologia – jedna z dyscyplin, obok etnografii, antropologii kulturowej i społecznej, wchodzących w zakres antropologii – nauki o człowieku i jego kulturze. Terminy te często traktowane są jako synonimiczne określenia tej samej dziedziny badań. „Etnologia” jest terminem używanym przez przedstawicieli europejskiej i kontynentalnej nauki o człowieku i odpowiada niemieckiemu terminowi Völkerkunde (badania ludów pierwotnych). Etnologia klasyfikuje ludy na podstawie cech środowiskowych i kulturowych oraz opisuje poszczególne kultury. (pl)
 • Этноло́гия (греч. ἔθνος «народ» + λόγος «учение, наука») — наука, изучающая этнические процессы, под которыми понимаются разнообразные аспекты жизнедеятельности этносов, а также других этнических общностей. В современной российской науке термин, как правило, употребляется наряду с более традиционным названием дисциплины этнография. В западной науке зачастую этнография представляется как описательная, региональная дисциплина, а этнология — как теоретическая, обобщающая наука (ср. география и геология). (ru)
 • Етноло́гія (етнос — народ, логос — наука, вчення) — наука про пізнання народів, прогресу і цивілізацій. Вживається як рівнозначний з етнографією, або позначає окрему дисципліну. Першим, хто започаткував етнологічні теорії (біологічний дифузіонізм та культурний еволюціонізм), був Хосе де Акоста (1590), запропонувавши їх на прикладі розселення індіанців Америки. (uk)
 • Die Ethnologie (abgeleitet von altgriechisch ἔθνος éthnos, deutsch ‚Volk, Volksstamm‘, und -logie „Lehre“) oder Völkerkunde erforscht und vergleicht die Kulturen der weltweit rund 1300 ethnischen Gruppen und indigenen Völker. (de)
 • Etnologia (grezieratik εθνος, ethnos, "herria") gizarte zientzia bat da, herri ezberdinak eta bere kulturak ikasi, aztertu eta konparatu egiten dituena. Antropologiaren adartzat har daiteke. Ez da nahastu behar etnografiarekin: berau deskripzioa baino ez baita. Beharrezkoa da deskripzioa egitea, baina azterketa eta konparaketa dira etnologiaren atal bereziak. Aztertzen dituen atalen artean nabaritu daitezke: (eu)
 • La etnología es la ciencia social que estudia y compara los diferentes pueblos y culturas del mundo antiguo y actual. Algunos autores la consideran una disciplina y método de investigación de la antropología. La etnología estudia sistemáticamente y busca establecer relaciones comparativas entre las características de los diferentes pueblos humanos desde diferentes aspectos como son: Autores como Manuel Marzal (1998: 16) sostienen que Antropología Cultural, Antropología Social y Etnología son la misma disciplina. (es)
 • L'ethnologie est l'une des sciences humaines et sociales : elle relève de l'anthropologie et est connexe à la sociologie. Son objet est l'étude comparative et explicative de l'ensemble des caractères sociaux et culturels « les plus manifestes comme les moins avou[é]s » des groupes humains, caractères évolutifs qui sont plus ou moins propres à tel ou tel groupe (ou bien que ce groupe partage avec d'autres, mais dont les variantes ou le mélange lui sont plus ou moins propres), et qui en font (ou sont censés en faire) une « ethnie ». À l'aide de théories et concepts qui lui sont propres, elle tente de parvenir à la formulation de la structure, du fonctionnement et de l'évolution des sociétés. Elle comporte notamment deux théories opposées, le fonctionnalisme de Bronislaw Malinowski et le stru (fr)
 • Etnologie, ook wel als 'Europese etnologie' aangeduid, richt zich op de bestudering van breed gedragen cultuurverschijnselen in hun historische, sociale en geografische dimensie, waarbij ze deze dimensies opvat als dynamische, groepsgebonden processen van betekenisgeving en toe-eigening. (nl)
 • Etnologia é o estudo ou ciência que estuda os fatos e documentos levantados pela etnografia, no âmbito da antropologia cultural e social, buscando uma apreciação analítica e comparativa das culturas e das civilizações. O etnógrafo observa as diferenças entre as sociedades, desde o modo de andar e usar o corpo (técnicas corporais) até a celebração do casamento e dos funerais. Deve-se descrever e analisar toda a vida social de um povo e um lugar, observar principalmente o que esse povo diz de si mesmo e o modo como identifica seus participantes. (pt)
 • Etnologi (från grekiskans ethnos, folk, och logia, vetenskap, med andra ord: läran om folk) är studiet av människor som kulturvarelser i grupp. Termen etnologi introducerades av naturforskaren och arkeologen Sven Nilsson (1787-1883).När etnologi introducerades som ett universitetsämne benämndes det som nordisk och jämförande folklivsforskning. På 1970-talet återgick ämnet till sin ursprungliga benämning etnologiEtnologi är en kulturvetenskap och begreppet kultur används flitigt inom ämnet. Det är ett väldigt brett begrepp som har många definitioner , exempelvis: (sv)
 • 民族學(英語:Ethnology,源自希臘語:ἔθνος,意指“民族、國族、種族”)是人類學的分支。本學科比較與分析人類的族群、種族與(或)國家群體之間的起源、分布、技術、宗教、語言與社會結構。 相較於民族誌——透過直接接觸單一群體的文化,對其進行研究,民族學採用民族誌研究者曾撰述的內容,並比較與對比不同的文化。民族學此名稱由亞當·寇拉(Adam Franz Kollár)所創,1783年他於維也納出版《》("Amenities of the History and Constitutional Law of the Kingdom of Hungary.", Historiae ivrisqve pvblici Regni Vngariae amoenitates)一書中,使用這個術語 。寇拉對於語言學與文化多樣性的興趣是由幾個源頭所的,包括他的家鄉多語言的匈牙利王國,他在該帝國的斯洛伐克人地區的淵源,而且藉由在鄂圖曼土耳其帝國在更遙遠的巴爾幹半島逐漸撤退之後所萌生的一些轉變。 (zh)
rdfs:label
 • Ethnology (en)
 • علم الأعراق (ar)
 • Etnologia (ca)
 • Etnologie (cs)
 • Ethnologie (de)
 • Εθνολογία (el)
 • Etnologio (eo)
 • Etnología (es)
 • Etnologia (eu)
 • Ethnologie (fr)
 • Eitneolaíocht (ga)
 • Etnologi (in)
 • Etnologia (it)
 • 民族学 (ja)
 • 민족학 (ko)
 • Etnologia (pl)
 • Etnologie (nl)
 • Etnologia (pt)
 • Этнология (ru)
 • Etnologi (sv)
 • Етнологія (uk)
 • 民族学 (zh)
owl:differentFrom
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:education of
is dbo:era of
is dbo:knownFor of
is dbo:mainInterest of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:occupation of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:collection of
is dbp:discipline of
is dbp:field of
is dbp:fields of
is dbp:knownFor of
is dbp:mainInterests of
is dbp:occupation of
is dbp:subject of
is dbp:subjects of
is dbp:topics of
is dbp:type of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of