Costume is the distinctive style of dress of an individual or group that reflects class, gender, profession, ethnicity, nationality, activity or epoch. The term also was traditionally used to describe typical appropriate clothing for certain activities, such as riding costume, swimming costume, dance costume, and evening costume. Appropriate and acceptable costume is subject to changes in fashion and local cultural norms.

Property Value
dbo:abstract
 • الزى الوطني (يعرف أيضا بالملابس الوطنية أو الزي التقليدي أو الزى الشعبي أو الملابس التقليدية) هو زي يعبر عن هوية منطقة جغرافية معينة أو فترة زمنية ما. كما يمكن أن يكون تعبيرا عن مكانة اجتماعية أو وضع اجتماعي أو ديني. عادة ما يتكون الزي من طقمين: طقم للمناسبات اليومية، و أخر يستخدم للاحتفالات والرسميات. في المناطق التي تستخدم الملابس الغربية للاستخدام العام، يتم استخدام الأزياء الشعبية في المناسبات الخاصة و الاحتفالات، خاصة تلك المرتبطة بالعادات والتقاليد أو الزفاف. توجد حالات في عصرنا الحديث، يتم فرض استخدام الزي التقليدي، كما في بوتان. (ar)
 • Ενδυμασία είναι το διακριτικό στυλ φορεσιάς ενός ατόμου ή μιας ομάδας που αντανακλά την τάξη, το φύλο, το επάγγελμα, την εθνικότητα, τη δραστηριότητα ή την εποχή της. Ο όρος επίσης παραδοσιακά χρησιμοποιούνταν για να περιγράψει ένα τυπικό κατάλληλο ντύσιμο για ορισμένες δραστηριότητες, όπως κοστούμι ιππασίας, κοστούμι κολύμπισης, κοστούμι χορού, και βραδινή φορεσιά. Το κατάλληλο και αποδεκτό κοστούμι υπόκειται σε αλλαγές στο χώρο της μόδας και σε τοπικά πολιτιστικά πρότυπα. (el)
 • Costume is the distinctive style of dress of an individual or group that reflects class, gender, profession, ethnicity, nationality, activity or epoch. The term also was traditionally used to describe typical appropriate clothing for certain activities, such as riding costume, swimming costume, dance costume, and evening costume. Appropriate and acceptable costume is subject to changes in fashion and local cultural norms. "But sable is worn more in carriages, lined with real lace over ivory satin, and worn over some smart costume suitable for an afternoon reception." A Woman's Letter from London (23 November 1899). This general usage has gradually been replaced by the terms "dress", "attire", "robes" or "wear" and usage of "costume" has become more limited to unusual or out-of-date clothing and to attire intended to evoke a change in identity, such as theatrical, Halloween, and mascot costumes. Before the advent of ready-to-wear apparel, clothing was made by hand. When made for commercial sale it was made, as late as the beginning of the 20th century, by "costumiers", often women who ran businesses that met the demand for complicated or intimate female costume, including millinery and corsetry. (en)
 • Kostumo estas vesto propra al difinita popolo, klaso, tempo, ofico aŭ cirkonstanco. Ĝi konsistas el pluraj vestaĵoj kaj akcesoraĵoj. Oni nomas virinan kostumon, kiu konsistas el jupo kaj ĵaketo laŭ vireca fasono, sen faldoj kaj plisoj, tajlorkostumo aŭ ensemblo. Vira kostumo, konsistanta el pantalono kaj jako kompleto. (eo)
 • Janzkera pertsona edo talde batek egoera jakin batean janzteko duen era berezia da, bereziki genero-rolak eta kulturak eraginda. Hainbat faktore dira une jakin batean duen janzkera: lanean edo jai batean dagoen, lagunekin edo ekitaldi formal batean dagoen, etxean ala kalean dagoen, eguraldia zein den, burutzen ari den jarduera zein den. (eu)
 • Le costume (ou la tenue) est un ensemble de vêtements et d'accessoires assortis et fait pour être portés ensemble. Il peut être composé librement ou être imposé, comme dans le cas des vêtements professionnels. Le costume peut être un symbole d'appartenance à un peuple, un pays, une confrérie, une secte, une religion ou d'autres types de groupe. Il peut aussi constituer un déguisement ou un costume de scène comme le costume d'Arlequin. Ce peut être un vêtement strictement professionnel comme les costumes d'audience que sont la robe d'avocat ou la robe de magistrat, ou encore le costume d'amiante d'un ouvrier fondeur. Il peut « uniformiser » une population (de soldats, d'élèves, etc.) Du simple pagne décoré aux parures impériales, le costume est souvent porteur de sens et de symboles. Il traduit par exemple une origine sociale, géographique, et parfois la créativité de celui qui le porte ou l'a fabriqué. Il peut : * Être destiné à une activité précise comme le costume de cérémonie, de soirée, militaire ou le costume de bain ; * Faire référence à une période historique comme pour l'histoire du costume ; * Symboliser une région précise, on parle alors de costume traditionnel, comme le costume breton ; * Être associés à une fonction (costume d'évêque). Dans la mode masculine, le terme « costume » désigne un « complet » (ou « complet-veston ») constitué d'une veste et d'un pantalon parfois d'un gilet comme un costume trois-pièces ou un costume anglais. Pour la mode féminine, le terme « tailleur » désigne la forme masculinisée du vêtement féminin, faite à l'origine par un tailleur d'homme (de « tailor made ») et non pas par un couturier. (fr)
 • Kostum dapat merujuk pada pakaian secara umum, atau gaya pakaian tertentu pada orang, kelas masyarakat, atau periode tertentu. Istilah ini juga dapat merujuk pada pengaturan artistik asesoris pada gambar, patung, puisi, atau lakon, sesuai dengan zaman, tempat, atau keadaan lain yang dideskripsikan. Kostum dapat pula merujuk pada suatu gaya pakaian tertentu yang dikenakan untuk menampilkan si pengguna sebagai suatu karakter atau tipe karakter lain dari karakter biasa mereka pada suatu acara sosial seperti , , atau pada suatu pertunjukan teatrikal. (in)
 • 服飾(ふくしょく)とは、人がその身体の上にまとう衣服や装身具(装飾品)類、またそれらの組み合わせの様式である。衣装(衣裳)(いしょう)ともいい、また特に装いに注目して服装(ふくそう)とも言う。服飾や服装という用語には主に2つの用いられ方があり、ひとつは衣服・被服などとほぼ同義で用いられ、もうひとつは身体と衣服が一体化した姿(着装姿)、またそれらの一定の組み合わせの様式を指す。本項では主に後者について論じる。 服飾は時代、民族、地域、性別、年齢、階級、職業等によって異なり、また着用機会によっても異なる様式が用いられる。それらの様式は禁令や服装規定( ドレスコード)やファッション(流行)、あるいは民族主義、ナショナリズム等によって強化され、人間社会において、多くの服飾の様式は特定の属性や思想等を表現するものとなっている。特に民族服(民族衣装)は、地域の(または亡命者の)自己同一性を表し、文化の独自性を強調し、国家の尊厳の源となる。また、通過儀礼や祝祭、祝日には特別な衣装が着用される場合も多い。例えば成人式の特別な衣装、新年やクリスマス等の特別の晴れ着等である。 服飾は基本は自らの立場・状況、また嗜好に応じた様式が選択されるが、意図的にそれとは違う服飾が着用される場合もある。例えば、自らの立場を隠して活動するための変装、一時的に異なる立場の装いを楽しむ仮装、演劇や舞台芸術における扮装等である。仮面舞踏会やキリスト教文化圏における謝肉祭、アメリカ合衆国におけるハロウィン等、特別な衣装として仮装が求められる場合もある。 (ja)
 • Un costume è lo stile distintivo di vestire di un individuo o di un gruppo, che riflette la classe sociale, il genere, la professione, l'etnia, la nazionalità, l'attività o l'epoca. Il termine è stato anche tradizionalmente utilizzato per descrivere il tipico appropriato abbigliamento per determinate attività, come ad esempio l'abbigliamento per montare a cavallo, il costume da bagno, l'abito per il ballo e l'abito da sera. Il costume adeguato e accettabile è soggetto ai cambiamenti della moda e alle norme culturali locali. Questo termine generico è stato gradualmente sostituito dai termini "vestito" o "abbigliamento" e l'uso di "costume" è diventato più limitato all'abbigliamento del passato o destinato ad evocare un cambiamento di identità, come ad esempio i costumi teatrali, per Halloween o delle mascotte. Prima dell'avvento dell'abbigliamento prêt-à-porter, i vestiti venivano confezionati a mano. Da quando esiste la vendita di capi pronti da indossare, la professione del sarto, per lo più gestitata al femminile, è limitata a vestiti femminili particolarmente elaborati o all'intimo. (it)
 • 코스튬(영어: costume)은 무대 위에서 등장인물이나 시대, 배경을 나타내는 옷을 말한다. (ko)
 • Een kostuum is een vorm van kleding die bij een bepaalde groep, klasse, gelegenheid of periode uit de geschiedenis hoort. Voorbeelden zijn gewaden van geestelijken en koningen, academische toga's en theatrale kleding. Kostuums worden ook gebruikt voor allerlei feesten en verkleedpartijtjes, zoals ter gelegenheid van een gemaskerd bal, carnaval en halloween. Onder 'kostuum' wordt ook wel een net pak verstaan. (nl)
 • Traje, trajo ou costume pode se referir a roupas em geral, ou ao estilo distintivo das roupas de um povo, classe ou período. Traje também pode se referir ao estilo particular de roupa usada para caracterizar um indivíduo como uma personagem em eventos sociais como os bailes de máscaras e as festas à fantasia, ou em actuações teatrais. (pt)
 • En dräkt är en enhetlig uppsättning av kläder. En dräkt kan vara insignier för en organisation eller ett yrke eller ämbete (såsom en uniform eller ämbetsdräkt), användas vid fester och högtider (till exempel frack, balklänning, folkdräkt och smoking) eller vara avsedd att skydda kroppen vid extrema förhållanden (bland annat rymddräkt, rustning eller dykardräkt). Inom sport används särskilda tävlings- och träningsdräkter, ofta kallade matchställ, som kan vara allt från baddräkter till overaller. Inom teater- och filmproduktion kallas skådespelarnas dräkter scenkostym eller bara kostym. Scenkostymerna tas ibland fram av en kostymdesigner och hanteras av en kostymör. Denna artikel om kläder saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan. (sv)
 • Костю́м (от фр. costume) — может означать одежду в общем или отличительный стиль в одежде, отражающий социальную, национальную, региональную принадлежность человека. Костюм может также означать художественное сочетание аксессуаров на картине, статуе, в поэме или пьесе, соответствующее времени, месту или другим обстоятельствам. Ещё одно возможное значение обозначает определённый стиль одежды, в которой человек мог бы изобразить несвойственную ему роль, например, маскарадный костюм или актёрские костюмы. В более узком и общеупотребительном смысле костюм — элемент классической или деловой одежды: , костюм-тройка. (ru)
 • Костю́м (від фр. costume) — може означати одяг в загальному чи відмітний стиль в одязі, який відображає соціальну, національну, регіональну приналежність людини. Костюм може також означати художнє поєднання аксесуарів на картині, статуї, в поемі або п'єсі, відповідне часу, місцю чи іншим обставинам. Ще одне можливе значення позначає певний стиль одягу, в якому людина могла б зобразити невластиву їй роль, наприклад, маскарадний костюм або акторські костюми. У більш вузькому і загальновживаним сенсі костюм — елемент класичного або ділового одягу: брючний костюм, костюм-трійка. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 7673 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 20041 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 979834959 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:direction
 • horizontal (en)
dbp:footer
 • King of Bhutan in traditional dress and Bhutanese Women in traditional dress (en)
dbp:image
 • King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck .jpg (en)
 • Bhutanese_women_at_festival_wearing_Kira_and_Tego.jpg (en)
dbp:width
 • 120 (xsd:integer)
 • 135 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الزى الوطني (يعرف أيضا بالملابس الوطنية أو الزي التقليدي أو الزى الشعبي أو الملابس التقليدية) هو زي يعبر عن هوية منطقة جغرافية معينة أو فترة زمنية ما. كما يمكن أن يكون تعبيرا عن مكانة اجتماعية أو وضع اجتماعي أو ديني. عادة ما يتكون الزي من طقمين: طقم للمناسبات اليومية، و أخر يستخدم للاحتفالات والرسميات. في المناطق التي تستخدم الملابس الغربية للاستخدام العام، يتم استخدام الأزياء الشعبية في المناسبات الخاصة و الاحتفالات، خاصة تلك المرتبطة بالعادات والتقاليد أو الزفاف. توجد حالات في عصرنا الحديث، يتم فرض استخدام الزي التقليدي، كما في بوتان. (ar)
 • Ενδυμασία είναι το διακριτικό στυλ φορεσιάς ενός ατόμου ή μιας ομάδας που αντανακλά την τάξη, το φύλο, το επάγγελμα, την εθνικότητα, τη δραστηριότητα ή την εποχή της. Ο όρος επίσης παραδοσιακά χρησιμοποιούνταν για να περιγράψει ένα τυπικό κατάλληλο ντύσιμο για ορισμένες δραστηριότητες, όπως κοστούμι ιππασίας, κοστούμι κολύμπισης, κοστούμι χορού, και βραδινή φορεσιά. Το κατάλληλο και αποδεκτό κοστούμι υπόκειται σε αλλαγές στο χώρο της μόδας και σε τοπικά πολιτιστικά πρότυπα. (el)
 • Kostumo estas vesto propra al difinita popolo, klaso, tempo, ofico aŭ cirkonstanco. Ĝi konsistas el pluraj vestaĵoj kaj akcesoraĵoj. Oni nomas virinan kostumon, kiu konsistas el jupo kaj ĵaketo laŭ vireca fasono, sen faldoj kaj plisoj, tajlorkostumo aŭ ensemblo. Vira kostumo, konsistanta el pantalono kaj jako kompleto. (eo)
 • Janzkera pertsona edo talde batek egoera jakin batean janzteko duen era berezia da, bereziki genero-rolak eta kulturak eraginda. Hainbat faktore dira une jakin batean duen janzkera: lanean edo jai batean dagoen, lagunekin edo ekitaldi formal batean dagoen, etxean ala kalean dagoen, eguraldia zein den, burutzen ari den jarduera zein den. (eu)
 • Kostum dapat merujuk pada pakaian secara umum, atau gaya pakaian tertentu pada orang, kelas masyarakat, atau periode tertentu. Istilah ini juga dapat merujuk pada pengaturan artistik asesoris pada gambar, patung, puisi, atau lakon, sesuai dengan zaman, tempat, atau keadaan lain yang dideskripsikan. Kostum dapat pula merujuk pada suatu gaya pakaian tertentu yang dikenakan untuk menampilkan si pengguna sebagai suatu karakter atau tipe karakter lain dari karakter biasa mereka pada suatu acara sosial seperti , , atau pada suatu pertunjukan teatrikal. (in)
 • 코스튬(영어: costume)은 무대 위에서 등장인물이나 시대, 배경을 나타내는 옷을 말한다. (ko)
 • Een kostuum is een vorm van kleding die bij een bepaalde groep, klasse, gelegenheid of periode uit de geschiedenis hoort. Voorbeelden zijn gewaden van geestelijken en koningen, academische toga's en theatrale kleding. Kostuums worden ook gebruikt voor allerlei feesten en verkleedpartijtjes, zoals ter gelegenheid van een gemaskerd bal, carnaval en halloween. Onder 'kostuum' wordt ook wel een net pak verstaan. (nl)
 • Traje, trajo ou costume pode se referir a roupas em geral, ou ao estilo distintivo das roupas de um povo, classe ou período. Traje também pode se referir ao estilo particular de roupa usada para caracterizar um indivíduo como uma personagem em eventos sociais como os bailes de máscaras e as festas à fantasia, ou em actuações teatrais. (pt)
 • Костю́м (від фр. costume) — може означати одяг в загальному чи відмітний стиль в одязі, який відображає соціальну, національну, регіональну приналежність людини. Костюм може також означати художнє поєднання аксесуарів на картині, статуї, в поемі або п'єсі, відповідне часу, місцю чи іншим обставинам. Ще одне можливе значення позначає певний стиль одягу, в якому людина могла б зобразити невластиву їй роль, наприклад, маскарадний костюм або акторські костюми. У більш вузькому і загальновживаним сенсі костюм — елемент класичного або ділового одягу: брючний костюм, костюм-трійка. (uk)
 • Costume is the distinctive style of dress of an individual or group that reflects class, gender, profession, ethnicity, nationality, activity or epoch. The term also was traditionally used to describe typical appropriate clothing for certain activities, such as riding costume, swimming costume, dance costume, and evening costume. Appropriate and acceptable costume is subject to changes in fashion and local cultural norms. (en)
 • Le costume (ou la tenue) est un ensemble de vêtements et d'accessoires assortis et fait pour être portés ensemble. Il peut être composé librement ou être imposé, comme dans le cas des vêtements professionnels. Du simple pagne décoré aux parures impériales, le costume est souvent porteur de sens et de symboles. Il traduit par exemple une origine sociale, géographique, et parfois la créativité de celui qui le porte ou l'a fabriqué. Il peut : (fr)
 • 服飾(ふくしょく)とは、人がその身体の上にまとう衣服や装身具(装飾品)類、またそれらの組み合わせの様式である。衣装(衣裳)(いしょう)ともいい、また特に装いに注目して服装(ふくそう)とも言う。服飾や服装という用語には主に2つの用いられ方があり、ひとつは衣服・被服などとほぼ同義で用いられ、もうひとつは身体と衣服が一体化した姿(着装姿)、またそれらの一定の組み合わせの様式を指す。本項では主に後者について論じる。 服飾は時代、民族、地域、性別、年齢、階級、職業等によって異なり、また着用機会によっても異なる様式が用いられる。それらの様式は禁令や服装規定( ドレスコード)やファッション(流行)、あるいは民族主義、ナショナリズム等によって強化され、人間社会において、多くの服飾の様式は特定の属性や思想等を表現するものとなっている。特に民族服(民族衣装)は、地域の(または亡命者の)自己同一性を表し、文化の独自性を強調し、国家の尊厳の源となる。また、通過儀礼や祝祭、祝日には特別な衣装が着用される場合も多い。例えば成人式の特別な衣装、新年やクリスマス等の特別の晴れ着等である。 (ja)
 • Un costume è lo stile distintivo di vestire di un individuo o di un gruppo, che riflette la classe sociale, il genere, la professione, l'etnia, la nazionalità, l'attività o l'epoca. Il termine è stato anche tradizionalmente utilizzato per descrivere il tipico appropriato abbigliamento per determinate attività, come ad esempio l'abbigliamento per montare a cavallo, il costume da bagno, l'abito per il ballo e l'abito da sera. Il costume adeguato e accettabile è soggetto ai cambiamenti della moda e alle norme culturali locali. (it)
 • Костю́м (от фр. costume) — может означать одежду в общем или отличительный стиль в одежде, отражающий социальную, национальную, региональную принадлежность человека. Костюм может также означать художественное сочетание аксессуаров на картине, статуе, в поэме или пьесе, соответствующее времени, месту или другим обстоятельствам. Ещё одно возможное значение обозначает определённый стиль одежды, в которой человек мог бы изобразить несвойственную ему роль, например, маскарадный костюм или актёрские костюмы. (ru)
 • En dräkt är en enhetlig uppsättning av kläder. En dräkt kan vara insignier för en organisation eller ett yrke eller ämbete (såsom en uniform eller ämbetsdräkt), användas vid fester och högtider (till exempel frack, balklänning, folkdräkt och smoking) eller vara avsedd att skydda kroppen vid extrema förhållanden (bland annat rymddräkt, rustning eller dykardräkt). Inom sport används särskilda tävlings- och träningsdräkter, ofta kallade matchställ, som kan vara allt från baddräkter till overaller. Denna artikel om kläder saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan. (sv)
rdfs:label
 • زي وطني (ar)
 • Ενδυμασία (el)
 • Costume (en)
 • Kostumo (eo)
 • Janzkera (eu)
 • Costume (fr)
 • Kostum (in)
 • Costume (abito) (it)
 • 服飾 (ja)
 • 코스튬 (ko)
 • Kostuum (nl)
 • Traje (pt)
 • Костюм (ru)
 • Dräkt (sv)
 • Костюм (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:product of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:category of
is dbp:collections of
is dbp:type of
is foaf:primaryTopic of