Coppicing is a traditional method of woodland management which exploits the capacity of many species of trees to put out new shoots from their stump or roots if cut down. In a coppiced wood, which is called a copse, young tree stems are repeatedly cut down to near ground level, resulting in a stool. New growth emerges, and after a number of years, the coppiced tree is harvested, and the cycle begins anew. Pollarding is a similar process carried out at a higher level on the tree.

Property Value
dbo:abstract
 • التنسيغ أو الخيس هي طريقة تقليدية تستخدم في تدبير المحاصيل الزراعية التي تعتمد على استثمار مساحة العديد من أنواع النباتات والأشجار لإنبات براعم جديدة من السوق أو الجذور عند قطعها. تسمى النباتات التي تطبق عليها هذه الطريقة بـ «الأجمة» حيث تقطع سيقان النباتات بشكل متكرر لتصل إلى مستوى سطح الأرض حتى لا يتبقى من الشجرة سوى الجذع، ما يحرض على نموها من جديد. وبعد مرور سنوات عدّة، تُحصد هذه الأشجار لتبدأ دورة حياة جديدة. يشبه التنسيغ قطع فروع الأشجار إذ إنه يعتمد على نفس العملية لكن على أجزاء أعلى من الشجرة. تتضمن العديد من أساليب التشجير قطع الأشجار لإعادة نموها من جديد؛ تُعتمد طريقة التنسيغ في الزراعة ضمن أجزاء عديدة في المناطق الزراعية المنخفضة معتدلة المناخ في أوروبا. بقيت الممارسة الواسعة طويلة الأمد للتنسيغ على نطاق واسع أمرًا ذا أهمية خاصة في جنوب إنكلترا. عادة ما تحصد المحاصيل التي تعتمد على التنسيغ بشكل قطاعات دائرية. وبهذه الطريقة، يبقى المحصول متوفّرًا في كل سنة ضمن منطقة ما من الأرض الزراعية. توفر طريقة التنسيغ شكًلا غنيًا من المساكن الطبيعية للعديد من الكائنات الحية، نظرًا لامتلاك الأرض الزراعية طيفًا من الأجمات المختلفة عمريًّا التي تنمو فيها ما يلعب دورًا مهمًا في التنوع الحيوي. تعتمد مدة الدورة الزراعية على نوعية النبات المقصوص وطريقة الزراعة المحلية والغرض الذي سيستخدم المحصول لأجله؛ إذ يتم تنسيغ شجرة (القضبان) لأخذ الحطب والعيدان الخشبية كل أربع أو خمس سنوات، في حين يأخذ تنسيغ شجرة البلوط أكثر من خمسين سنة لتحويلها لمزارع واسعة لأخذ الحطب. يُبقي التنسيغ الأشجار ضمن طور يافع، والأشجار المنسّغة بشكل دوري لا تموت بسبب الكبر في العمر؛ يمكن أن تصل بعض تلك الأشجار لأعمار هائلة. يمكن تقدير عمر جذع الشجرة عبر قياس قطرها، إذ يصل بعضها لنحو 5.4 أمتار، وذلك بعد تنسيغها بشكل مستمر لقرون. (ar)
 • Bosc menut, o bosc baix és el que està format per arbres que procedeixen del rebrot d'arbres tallats precedentment. Generalment, els arbres d'aquest bosc es tallen a una mida petita o mitja, contràriament al que passa amb el , en què els arbres es deixen créixer a una mida més gran. Els productes de la tallada d'aquests boscos són llenya, estaques i pals. A Catalunya és normal que els alzinars, rouredes xeròfiles i castanyedes tinguin un tractament de bosc menut. Els rebrots de les soques s'anomenen tanys. No totes les espècies d'arbres són capaces de rebrotar de soca. En general les espècies d'arbres planifolis rebroten, mentre les coníferes no ho fan. (ca)
 • Výmladkový les (synonyma: nízký les, pařezina) je tvar lesa, který vzniká z pařezových a kořenových . Není tedy na rozdíl od lesa vysokokmenného ani uměle vysazen či vyset, ani nevzniká přirozenou obnovou (náletem). Využívá se schopností některých dřevin tvořit pařezové kořenové výmladky. Kmenové (pňové) výmladky neboli vlky byly využívány k oklestnému hospodaření (například známé „hlavaté“ vrby). Způsob hospodaření spočívá v tom, že se dobře zmlazující listnaté porosty, většinou nízko u země, naholo pokácí a s vyrostlými výmladky se dále hospodaří (prořezávají se a periodicky kácejí). Takto ošetřené exempláře vytvářejí z výmladků tzv. polykormony. Nejčastějšími dřevinami ve výmladkovém lese bývaly buky, duby, habry, vždy s příměsí mnoha dalších dřevin. Na zamokřených půdách kralovala ve výmladkových lesích olše. (cs)
 • La kopsado estas tradicia metodo de arbara mastrumado kiu profitas de la fakto ke multaj arboj faras rekreskaĵon ekde la stumpo post faligo. En kopsarbaro junaj arbaj tigoj estas ripetfoje dehakitaj ĝis apud la grunda nivelo. Dum sinsekvaj kreskad-jaroj, multaj novaj ŝosoj aperos, kaj, post iom da jaroj la kopsigita arbo estas preta por la rikolto, kaj la ciklo rekomencas. (La nomo "kopso" signifas arbaro aŭ arbarero kiu originas de ŝosoj aŭ draĵoj.) (eo)
 • Coppicing is a traditional method of woodland management which exploits the capacity of many species of trees to put out new shoots from their stump or roots if cut down. In a coppiced wood, which is called a copse, young tree stems are repeatedly cut down to near ground level, resulting in a stool. New growth emerges, and after a number of years, the coppiced tree is harvested, and the cycle begins anew. Pollarding is a similar process carried out at a higher level on the tree. Many silviculture practices involve cutting and regrowth; coppicing has been of significance in many parts of lowland temperate Europe. The widespread and long-term practice of coppicing as a landscape-scale industry is something that remains of special importance in southern England. Many of the English-language terms referenced in this article are particularly relevant to historic and contemporary practice in that area. Typically a coppiced woodland is harvested in sections or coups on a rotation. In this way, a crop is available each year somewhere in the woodland. Coppicing has the effect of providing a rich variety of habitats, as the woodland always has a range of different-aged coppice growing in it, which is beneficial for biodiversity. The cycle length depends upon the species cut, the local custom, and the use of the product. Birch can be coppiced for faggots on a three- or four-year cycle, whereas oak can be coppiced over a fifty-year cycle for poles or firewood. Coppicing maintains trees at a juvenile stage, and a regularly coppiced tree will never die of old age; some coppice stools may therefore reach immense ages. The age of a stool may be estimated from its diameter, and some are so large—perhaps as much as 5.4 metres (18 ft) across—that they are thought to have been continually coppiced for centuries. (en)
 • Se denomina vástago al brote que surge en el pie de un tocón de determinadas especies de árboles cortados recientemente. (es)
 • Niederwald ist die Bezeichnung für einen Wald aus Stockausschlag. (de)
 • Trubusan atau terubusan adalah teknik, dan juga , yang digunakan di bidang kehutanan untuk menghasilkan pohon baru melalui pemeliharaan tunas yang muncul pada tunggak. Asal katanya adalah "terubus" yang berarti bertunas atau tumbuh tunas, dari bahasa Jawa: trubus yang artinya bersemi.:263 Terubusan juga berarti tunasan atau yang muncul dari suatu batang pohon atau perdu yang terpotong. Sistem silvikultur trubusan (penerubusan) dikenal sebagai coppice system atau coppicing di negara-negara Barat; dan tegakan hutannya disebut coppice (Ingg.). (in)
 • Le taillis est un peuplement forestier d'arbres issus de la reproduction asexuée ou reproduction végétative d'une souche, où plusieurs bourgeons adventifs ou proventifs ont pu se développer après avoir reçu un apport massif de sève brute, donnant ainsi plusieurs tiges nouvelles (les rejets de souche) ou des drageons, et dont la perpétuation est obtenue par des coupes de rajeunissement. L'ensemble des tiges d'une même souche se nomme cépée, chaque tige étant appelée brin de cépée. La cépée peut se former naturellement (sureau noir, noisetier, fusain d'Europe…) ou suite au recépage (ou recepage) du tronc d'un arbre (châtaignier, hêtre…) ou d'un arbuste, technique consistant à couper ces ligneux au ras du sol afin de permettre la formation de rejets de souche et parfois de drageons sur les racines traçantes. Par extension, les forestiers emploient l'expression recépage naturel lorsque la souche d'un arbre brisé ou brûlé émet des rejets. Le traitement en taillis est le fait de couper les cépées (recépage) et de les laisser repousser. Les rejets adventifs (issus d'une différenciation des cellules végétales formant le bourrelet cicatriciel autour de la section après la coupe) ne fournissent souvent que des tiges fragiles, leur adhérence à la souche étant faible. Par contre, les rejets proventifs (issus de bourgeons épicormique préexistants sur la souche), réveillés par l'afflux de la lumière au-dessous de la section, donnent des tiges souvent mieux assises. Un taillis atteint sa maturité plus rapidement qu'une futaie (il est récoltable au bout d'environ 15 ans) en raison de son alimentation par un système racinaire important déjà en place, mais pousse moins longtemps et finit par s'épuiser. La récolte ou non d'un taillis dépend de trois considérations principales : l’essence et le diamètre des arbres, la qualité du sol, et le type de bois voulu par l'agriculteur, les localités ou encore le marché. (fr)
 • Il ceduo (dal latino caedo, "io taglio") è una forma di governo del bosco che si basa sulla capacità di alcune piante di emettere ricacci se tagliate. Questo tipo di formazione boschiva è quindi costituita essenzialmente da polloni, cioè da alberi provenienti da rinnovazione agamica (moltiplicazione vegetativa). Con il taglio il popolamento non viene sostituito nella sua totalità ma solo nella parte epigea.Sugli alberi è possibile individuare quattro tipi di gemme: * Gemme dormienti: sono quelle che schiudono alla primavera successiva la loro formazione. Da esse dipende il normale allungamento del fusto e della chioma. * Gemme latenti o proventizie: sono gemme frequenti alla base dei fusti, concentrate in particolare sulla zona del colletto (zona ipocotiale), che non si schiudono ma rimangono allo stato latente. Queste sono già preformate e si attivano in risposta ad una sollecitazione esterna (taglio). * Gemme sostitutive o sottogemme: si trovano spesso vicino alle gemme dormienti con lo scopo di sostituirle quando muoiono o non possono svilupparsi. * Gemme avventizie: si formano in seguito ad un'azione traumatica. Esse non sono preesistenti, ma possono formarsi tra legno e corteccia sul callo cicatriziale. I polloni si distinguono in “veri”e “falsi”. I primi sono quelli che nascono da gemme proventizie e sono già collegati con il sistema vascolare della pianta quindi sono più vigorosi e soprattutto stabili. Quelli che nascono da gemme avventizie richiedono un periodo di tempo più o meno lungo per creare rapporti di connessione con i vasi della pianta risultando più instabili meccanicamente e quindi di scarso interesse forestale. (it)
 • 萌芽更新(ほうがこうしん、ぼうがこうしん、英語:Coppicing)とは、樹木の伐採後、残された根株の休眠芽の生育を期待して森林の再生を図る方法。 (ja)
 • Las odroślowy (zwany też w leśnictwie lasem niskopiennym) – las powstały jako efekt cięć, które prowadzą do powstawania odrośli. Drzewostan w lesie odroślowym jest pochodzenia wegetatywnego. Regularne cięcia zapewniają kontynuację przyrostów drzew, a pozyskany materiał przeznaczany jest na różne cele użytkowe. Lasy odroślowe tworzą bardzo zróżnicowane ekosystemy nawet na stosunkowo niewielkich terenach. (pl)
 • Hakhout (ook: strubben, strubbel of schaarhout) is hout dat gekapt wordt van bomen en struiken voor gebruik. De boom wordt daarbij niet helemaal gekapt, maar tot net boven de stambasis. Op de stronk laat men soms een 'spaartelg' staan waaruit dan weer een nieuwe boom groeien kan. De frequentie waarmee gekapt wordt, is afhankelijk van de boomsoort: es om de 5 à 7 jaar, els en wilg om de 6 à 10 jaar en eik om de 10 à 15 jaar. Het meest werd op de zandgrond en lichtere leemgronden de eik als hakhout gebruikt, maar ook de wilg, els, linde, iep en beuk lenen zich voor het gebruik als hakhout. Onder andere op de Veluwe zijn stoven of hakhoutstoelen te vinden van eeuwenoude hakhoutcultures met eiken hakhoutstrubben. Wanneer het hout weer vanaf de staan gebleven stobbe moet opgroeien loopt het een goede kans door het wild aangevreten te worden. Daarom werd soms om een veld met hakhout een heg van moeilijk doordringbare struiken geplant om het wild buiten te houden. (nl)
 • Skottskog är en typ av kulturskog med kort (typiskt något tiotal år) omloppstid baserad på skottsättande lövträd, till exempel ask eller björk. Efter huggning sker föryngring genom naturlig tillväxt av skott från stubbarna. Skottskogar har i Sverige använts för produktion av exempelvis brännved, stängselmaterial och foder (hamling). Man kan räkna energiskogsodling som skottskogsbruk, vilket i så fall är den enda form av skottskog som idag har ekonomisk betydelse. Skottskogsskötsel kallas med ett annat ord lågskogsskötsel. (sv)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 99421 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 19607 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985555592 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:align
 • right (en)
dbp:caption
 • One year's regrowth. (en)
 • Shortly after coppicing. (en)
dbp:direction
 • vertical (en)
dbp:footer
 • Coppiced alder in Hampshire, UK. (en)
dbp:image
 • Coppice stool.jpg (en)
 • Coppice stool2.JPG (en)
dbp:width
 • 200 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La kopsado estas tradicia metodo de arbara mastrumado kiu profitas de la fakto ke multaj arboj faras rekreskaĵon ekde la stumpo post faligo. En kopsarbaro junaj arbaj tigoj estas ripetfoje dehakitaj ĝis apud la grunda nivelo. Dum sinsekvaj kreskad-jaroj, multaj novaj ŝosoj aperos, kaj, post iom da jaroj la kopsigita arbo estas preta por la rikolto, kaj la ciklo rekomencas. (La nomo "kopso" signifas arbaro aŭ arbarero kiu originas de ŝosoj aŭ draĵoj.) (eo)
 • Se denomina vástago al brote que surge en el pie de un tocón de determinadas especies de árboles cortados recientemente. (es)
 • Niederwald ist die Bezeichnung für einen Wald aus Stockausschlag. (de)
 • Trubusan atau terubusan adalah teknik, dan juga , yang digunakan di bidang kehutanan untuk menghasilkan pohon baru melalui pemeliharaan tunas yang muncul pada tunggak. Asal katanya adalah "terubus" yang berarti bertunas atau tumbuh tunas, dari bahasa Jawa: trubus yang artinya bersemi.:263 Terubusan juga berarti tunasan atau yang muncul dari suatu batang pohon atau perdu yang terpotong. Sistem silvikultur trubusan (penerubusan) dikenal sebagai coppice system atau coppicing di negara-negara Barat; dan tegakan hutannya disebut coppice (Ingg.). (in)
 • 萌芽更新(ほうがこうしん、ぼうがこうしん、英語:Coppicing)とは、樹木の伐採後、残された根株の休眠芽の生育を期待して森林の再生を図る方法。 (ja)
 • Las odroślowy (zwany też w leśnictwie lasem niskopiennym) – las powstały jako efekt cięć, które prowadzą do powstawania odrośli. Drzewostan w lesie odroślowym jest pochodzenia wegetatywnego. Regularne cięcia zapewniają kontynuację przyrostów drzew, a pozyskany materiał przeznaczany jest na różne cele użytkowe. Lasy odroślowe tworzą bardzo zróżnicowane ekosystemy nawet na stosunkowo niewielkich terenach. (pl)
 • Skottskog är en typ av kulturskog med kort (typiskt något tiotal år) omloppstid baserad på skottsättande lövträd, till exempel ask eller björk. Efter huggning sker föryngring genom naturlig tillväxt av skott från stubbarna. Skottskogar har i Sverige använts för produktion av exempelvis brännved, stängselmaterial och foder (hamling). Man kan räkna energiskogsodling som skottskogsbruk, vilket i så fall är den enda form av skottskog som idag har ekonomisk betydelse. Skottskogsskötsel kallas med ett annat ord lågskogsskötsel. (sv)
 • التنسيغ أو الخيس هي طريقة تقليدية تستخدم في تدبير المحاصيل الزراعية التي تعتمد على استثمار مساحة العديد من أنواع النباتات والأشجار لإنبات براعم جديدة من السوق أو الجذور عند قطعها. تسمى النباتات التي تطبق عليها هذه الطريقة بـ «الأجمة» حيث تقطع سيقان النباتات بشكل متكرر لتصل إلى مستوى سطح الأرض حتى لا يتبقى من الشجرة سوى الجذع، ما يحرض على نموها من جديد. وبعد مرور سنوات عدّة، تُحصد هذه الأشجار لتبدأ دورة حياة جديدة. يشبه التنسيغ قطع فروع الأشجار إذ إنه يعتمد على نفس العملية لكن على أجزاء أعلى من الشجرة. (ar)
 • Bosc menut, o bosc baix és el que està format per arbres que procedeixen del rebrot d'arbres tallats precedentment. Generalment, els arbres d'aquest bosc es tallen a una mida petita o mitja, contràriament al que passa amb el , en què els arbres es deixen créixer a una mida més gran. Els productes de la tallada d'aquests boscos són llenya, estaques i pals. A Catalunya és normal que els alzinars, rouredes xeròfiles i castanyedes tinguin un tractament de bosc menut. (ca)
 • Výmladkový les (synonyma: nízký les, pařezina) je tvar lesa, který vzniká z pařezových a kořenových . Není tedy na rozdíl od lesa vysokokmenného ani uměle vysazen či vyset, ani nevzniká přirozenou obnovou (náletem). Využívá se schopností některých dřevin tvořit pařezové kořenové výmladky. Kmenové (pňové) výmladky neboli vlky byly využívány k oklestnému hospodaření (například známé „hlavaté“ vrby). Způsob hospodaření spočívá v tom, že se dobře zmlazující listnaté porosty, většinou nízko u země, naholo pokácí a s vyrostlými výmladky se dále hospodaří (prořezávají se a periodicky kácejí). Takto ošetřené exempláře vytvářejí z výmladků tzv. polykormony. Nejčastějšími dřevinami ve výmladkovém lese bývaly buky, duby, habry, vždy s příměsí mnoha dalších dřevin. Na zamokřených půdách kralovala ve v (cs)
 • Coppicing is a traditional method of woodland management which exploits the capacity of many species of trees to put out new shoots from their stump or roots if cut down. In a coppiced wood, which is called a copse, young tree stems are repeatedly cut down to near ground level, resulting in a stool. New growth emerges, and after a number of years, the coppiced tree is harvested, and the cycle begins anew. Pollarding is a similar process carried out at a higher level on the tree. (en)
 • Le taillis est un peuplement forestier d'arbres issus de la reproduction asexuée ou reproduction végétative d'une souche, où plusieurs bourgeons adventifs ou proventifs ont pu se développer après avoir reçu un apport massif de sève brute, donnant ainsi plusieurs tiges nouvelles (les rejets de souche) ou des drageons, et dont la perpétuation est obtenue par des coupes de rajeunissement. La récolte ou non d'un taillis dépend de trois considérations principales : l’essence et le diamètre des arbres, la qualité du sol, et le type de bois voulu par l'agriculteur, les localités ou encore le marché. (fr)
 • Il ceduo (dal latino caedo, "io taglio") è una forma di governo del bosco che si basa sulla capacità di alcune piante di emettere ricacci se tagliate. Questo tipo di formazione boschiva è quindi costituita essenzialmente da polloni, cioè da alberi provenienti da rinnovazione agamica (moltiplicazione vegetativa). Con il taglio il popolamento non viene sostituito nella sua totalità ma solo nella parte epigea.Sugli alberi è possibile individuare quattro tipi di gemme: (it)
 • Hakhout (ook: strubben, strubbel of schaarhout) is hout dat gekapt wordt van bomen en struiken voor gebruik. De boom wordt daarbij niet helemaal gekapt, maar tot net boven de stambasis. Op de stronk laat men soms een 'spaartelg' staan waaruit dan weer een nieuwe boom groeien kan. Wanneer het hout weer vanaf de staan gebleven stobbe moet opgroeien loopt het een goede kans door het wild aangevreten te worden. Daarom werd soms om een veld met hakhout een heg van moeilijk doordringbare struiken geplant om het wild buiten te houden. (nl)
rdfs:label
 • تنسيغ (ar)
 • Bosc menut (ca)
 • Výmladkový les (cs)
 • Niederwald (de)
 • Coppicing (en)
 • Kopsado (eo)
 • Vástago (es)
 • Taillis (fr)
 • Terubusan (in)
 • Ceduo (it)
 • 萌芽更新 (ja)
 • Las odroślowy (pl)
 • Hakhout (nl)
 • Skottskog (sv)
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of