About: Aptitude

An Entity of Type: military unit, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

An aptitude is a component of a competence to do a certain kind of work at a certain level. Outstanding aptitude can be considered "talent." An aptitude may be physical or mental. Aptitude is inborn potential to do certain kinds of work whether developed or undeveloped. Ability is developed knowledge, understanding, learnt or acquired abilities (skills) or attitude. The innate nature of aptitude is in contrast to skills and achievement, which represent knowledge or ability that is gained through learning.

Property Value
dbo:abstract
 • الأهلية عبارة عن صلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه. إن الأهلية (أو الكفاءة) تمثل جزءًا من القدرة على القيام بنوع معين من العمل على مستوى محدد، والتي يمكن اعتبارها "موهبة" أيضًا. وقد تكون الكفاءات بدنية أو عقلية. ولا يمكن اعتبار الأهلية معرفة أو فهم أو قدرات تم تعلمها أو اكتسابها (مهارات) أو توجه. وتتعارض الطبيعة الفطرية للأهلية مع التحصيل، والذي يمثل المعرفة أو القدرة المكتسبة. (ar)
 • Talent je rozvinutá úroveň schopností. Jde o schopnost zvládat určitou činnost lépe než průměrně disponovaní lidé. Různí lidé mají talent v odlišných oblastech. Lze proto rozlišovat , , – mimořádnou – např. pro neurochirurgii či pro hodinářství, výtvarný talent např. pro sochařství či malířství, , talent pro – tedy či , dále pro balet či mimořádné sportovní výkony např. ve fotbalu či atletice. (cs)
 • En psicologia, l'aptitud (del llatí aptius = capaç per), és qualsevol característica psicològica que permet pronosticar diferències interindividuals en situacions futures d'aprenentatge. Caràcter o conjunt de condicions que fan a una persona especialment idònia per a una funció determinada. Mentre que en el llenguatge comú l'aptitud només es refereix a la capacitat d'una persona per realitzar adequadament una tasca, en psicologia engloba tant capacitats cognitives i processos com a característiques emocionals i de personalitat. Cal destacar també que l'aptitud està estretament relacionada amb la intel·ligència (vegeu: Intel·ligències múltiples) i amb les habilitats tant com adquirides fruit d'un procés d'aprenentatge. (ca)
 • Fähigkeiten (englisch ability, aptitude, capability) sind „die Gesamtheit der zur Ausführung einer bestimmten Leistung erforderlichen personalen Bedingungen“. Sie sind nach Winfried Hacker „in der Lebensgeschichte entstandene, komplexe Eigenschaften, die als verfestigte Systeme verallgemeinerter psychologischer Prozesse den Tätigkeitsvollzug steuern“. Die Fähigkeit ist damit eine innere , die zu einer psychischen Aktivität Anlass geben kann. Einige andere Begriffe wie Begabung, Talent und Vermögen werden mit ähnlicher, nicht klar zu unterscheidender Bedeutung verwendet. Der ältere kaum noch verwendete Begriff des „Vermögens“ ist in der Fachsprache unter dem historischen Begriff der Vermögenspsychologie erhalten. (de)
 • Η δυνατότητα (ability), όταν αφορά σε πρόσωπα, αποτελεί έμφυτο χαρακτηριστικό ή φυσική κλίση (ταλέντο) του ατόμου, για την εκτέλεση κάποιας εργασίας/έργου. Διακρίνονται σε φυσικές και σε νοητικές. Παραδείγματα φυσικών δυνατοτήτων είναι φυσική κατάσταση/αντοχή, η όραση, η ακοή, η δυνατότητα εκτέλεσης συγκεκριμένων χειρωνακτικών και σωματικών έργων, κτλ. Παραδείγματα νοητικών δυνατοτήτων είναι η αντίληψη, η ευφυία, η συνεργασία, η αυτοπεποίθηση, η αυτοεκτίμηση, ο αυτοέλεγχος, η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα, η επιμονή, ο ζήλος, η δυνατότητα δημιουργίας κινήτρων (αυτοπροώθηση), η δυνατότητα επίτευξης στόχων, επίλυσης προβλημάτων, αναλυτική/ερευνητική σκέψη, κτλ. Οι δυνατότητες του ατόμου αποτελούν βασικά προαπαιτούμενα πάνω στα οποία μπορούν με την κατάλληλη εκπαίδευση να δομηθούν περαιτέρω γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Οι δυνατότητες του ατόμου αποτελούν μετρήσιμο μέγεθος με τη χρήση εξειδικευμένων εργομετρικών και ψυχομετρικών τεστ ελέγχου (εφαρμόζονται σε χώρες όπως ΗΠΑ και Μ. Βρετανία). Η δυνατότητα (capability) αναφέρεται επίσης σε ότι χρειάζεται στην πράξη (τρόπος ενέργειας ή/και μέσα) για την επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος που συμβάλλει στην εκπλήρωση της αποστολής και της στρατηγικής ενός οργανισμού, εταιρείας ή επιχείρησης. (el)
 • An aptitude is a component of a competence to do a certain kind of work at a certain level. Outstanding aptitude can be considered "talent." An aptitude may be physical or mental. Aptitude is inborn potential to do certain kinds of work whether developed or undeveloped. Ability is developed knowledge, understanding, learnt or acquired abilities (skills) or attitude. The innate nature of aptitude is in contrast to skills and achievement, which represent knowledge or ability that is gained through learning. According to Gladwell (2008) and Colvin (2008), often it is difficult to set apart an outstanding performance due merely to talent or stemming from hard training. Talented people as a rule show high results immediately in few kinds of activity, but often only in a single direction or genre. (en)
 • Les aptitudes sont les prédispositions d'une personne pour accomplir une tâche donnée. C'est une notion qui se distingue de celle des compétences qui s'acquièrent davantage avec l'expérience. Les aptitudes s'opposent aux attitudes dans le sens où les premières mettent l'accent sur la performance tandis que les deuxièmes relèvent davantage la personnalité d'une personne en lien avec ses valeurs et ses intérêts. Les aptitudes d'une personne sont à comprendre avec[Quoi ?] les notions controversées d'intelligence et d'intelligence émotionnelle. Le modèle de Carroll, parfois appelé modèle de Cattell, Horn et Carroll (CHC), fait figure de référence dans le domaine des aptitudes. Il concorde en effet avec un très grand nombre de données récoltées sur près d’un demi-siècle, et ce dans plusieurs pays. Il existe de nombreux tests qui évaluent les aptitudes. Elle[Qui ?] est aussi parfois utilisé comme terme pour définir une action effectuée sans préparation. (fr)
 • La aptitud o "facultad" (del latín aptus = capaz para), en psicología, es cualquier característica psicológica que permite pronosticar diferencias interindividuales en situaciones futuras de aprendizaje. Carácter o conjunto de condiciones que hacen a una persona especialmente idónea para una función determinada. Mientras que en el lenguaje común, la aptitud solo se refiere a la capacidad de una persona para realizar adecuadamente una acción o tarea, en psicología engloba tanto capacidades cognitivas y procesos como características emocionales y de personalidad. Hay que destacar también que la aptitud está estrechamente relacionada con la inteligencia y con las habilidades tanto innatas como adquiridas, fruto de un proceso de aprendizaje. (es)
 • L'attitudine (dal latino medievale aptitudo -ĭnis, da aptus "adatto") indica un'inclinazione o predisposizione o capacità potenziale di svolgere una determinata attività che si realizza in atto come tale solo se trova condizioni esterne (contestuali, cioè d'ambiente) e interne (motivazionali) che ne permettano l'estrinsecarsi. (it)
 • Здібності — це здатність чи компетентність людини виконувати певний вид роботи на певному якісному рівні. Видатні здібності можна вважати "талантом". Здібності не зводяться до знань, умінь і навичок, що є у людини, але вони забезпечують їх швидке надбання, фіксацію й ефективне практичне використання. Задатки — це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них. Кожна здібність становить складну синтетичну якість людини, в якій поєднуються окремі психічні властивості: чутливість, , особливості пам'яті, уяви, мислення і т.д. (uk)
 • Спосо́бности — это свойства личности, являющиеся условиями успешного осуществления определённого рода деятельности. Способности развиваются из задатков в процессе деятельности (в частности, учебной). Способности не сводятся к имеющимся у индивида знаниям, умениям, навыкам. Они обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения способами и приёмами некоторой деятельности и являются внутренними психическими регуляторами, обусловливающими возможность их приобретения. По Шадрикову В.Д. способности есть свойства функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, имеющие индивидуальную меру выраженности и проявляющиеся в успешности и качественном своеобразии освоения и реализации деятельности. Способности, вместе с задатками и ресурсами входят в одну область психики, человека, связанную и направленную на обеспечение всякого рода деятельности, жизнедеятельности вообще, включая жизнестойкость. (ru)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 525009 (xsd:integer)
dbo:wikiPageInterLanguageLink
dbo:wikiPageLength
 • 6996 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1009345126 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الأهلية عبارة عن صلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه. إن الأهلية (أو الكفاءة) تمثل جزءًا من القدرة على القيام بنوع معين من العمل على مستوى محدد، والتي يمكن اعتبارها "موهبة" أيضًا. وقد تكون الكفاءات بدنية أو عقلية. ولا يمكن اعتبار الأهلية معرفة أو فهم أو قدرات تم تعلمها أو اكتسابها (مهارات) أو توجه. وتتعارض الطبيعة الفطرية للأهلية مع التحصيل، والذي يمثل المعرفة أو القدرة المكتسبة. (ar)
 • Talent je rozvinutá úroveň schopností. Jde o schopnost zvládat určitou činnost lépe než průměrně disponovaní lidé. Různí lidé mají talent v odlišných oblastech. Lze proto rozlišovat , , – mimořádnou – např. pro neurochirurgii či pro hodinářství, výtvarný talent např. pro sochařství či malířství, , talent pro – tedy či , dále pro balet či mimořádné sportovní výkony např. ve fotbalu či atletice. (cs)
 • L'attitudine (dal latino medievale aptitudo -ĭnis, da aptus "adatto") indica un'inclinazione o predisposizione o capacità potenziale di svolgere una determinata attività che si realizza in atto come tale solo se trova condizioni esterne (contestuali, cioè d'ambiente) e interne (motivazionali) che ne permettano l'estrinsecarsi. (it)
 • Здібності — це здатність чи компетентність людини виконувати певний вид роботи на певному якісному рівні. Видатні здібності можна вважати "талантом". Здібності не зводяться до знань, умінь і навичок, що є у людини, але вони забезпечують їх швидке надбання, фіксацію й ефективне практичне використання. Задатки — це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них. Кожна здібність становить складну синтетичну якість людини, в якій поєднуються окремі психічні властивості: чутливість, , особливості пам'яті, уяви, мислення і т.д. (uk)
 • En psicologia, l'aptitud (del llatí aptius = capaç per), és qualsevol característica psicològica que permet pronosticar diferències interindividuals en situacions futures d'aprenentatge. Caràcter o conjunt de condicions que fan a una persona especialment idònia per a una funció determinada. (ca)
 • Η δυνατότητα (ability), όταν αφορά σε πρόσωπα, αποτελεί έμφυτο χαρακτηριστικό ή φυσική κλίση (ταλέντο) του ατόμου, για την εκτέλεση κάποιας εργασίας/έργου. Διακρίνονται σε φυσικές και σε νοητικές. Παραδείγματα φυσικών δυνατοτήτων είναι φυσική κατάσταση/αντοχή, η όραση, η ακοή, η δυνατότητα εκτέλεσης συγκεκριμένων χειρωνακτικών και σωματικών έργων, κτλ. Παραδείγματα νοητικών δυνατοτήτων είναι η αντίληψη, η ευφυία, η συνεργασία, η αυτοπεποίθηση, η αυτοεκτίμηση, ο αυτοέλεγχος, η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα, η επιμονή, ο ζήλος, η δυνατότητα δημιουργίας κινήτρων (αυτοπροώθηση), η δυνατότητα επίτευξης στόχων, επίλυσης προβλημάτων, αναλυτική/ερευνητική σκέψη, κτλ. Οι δυνατότητες του ατόμου αποτελούν βασικά προαπαιτούμενα πάνω στα οποία μπορούν με την κατάλληλη εκπαίδευση να δομηθούν περαιτέρω γ (el)
 • Fähigkeiten (englisch ability, aptitude, capability) sind „die Gesamtheit der zur Ausführung einer bestimmten Leistung erforderlichen personalen Bedingungen“. Sie sind nach Winfried Hacker „in der Lebensgeschichte entstandene, komplexe Eigenschaften, die als verfestigte Systeme verallgemeinerter psychologischer Prozesse den Tätigkeitsvollzug steuern“. (de)
 • An aptitude is a component of a competence to do a certain kind of work at a certain level. Outstanding aptitude can be considered "talent." An aptitude may be physical or mental. Aptitude is inborn potential to do certain kinds of work whether developed or undeveloped. Ability is developed knowledge, understanding, learnt or acquired abilities (skills) or attitude. The innate nature of aptitude is in contrast to skills and achievement, which represent knowledge or ability that is gained through learning. (en)
 • La aptitud o "facultad" (del latín aptus = capaz para), en psicología, es cualquier característica psicológica que permite pronosticar diferencias interindividuales en situaciones futuras de aprendizaje. Carácter o conjunto de condiciones que hacen a una persona especialmente idónea para una función determinada. (es)
 • Les aptitudes sont les prédispositions d'une personne pour accomplir une tâche donnée. C'est une notion qui se distingue de celle des compétences qui s'acquièrent davantage avec l'expérience. Les aptitudes s'opposent aux attitudes dans le sens où les premières mettent l'accent sur la performance tandis que les deuxièmes relèvent davantage la personnalité d'une personne en lien avec ses valeurs et ses intérêts. Les aptitudes d'une personne sont à comprendre avec[Quoi ?] les notions controversées d'intelligence et d'intelligence émotionnelle. (fr)
 • Спосо́бности — это свойства личности, являющиеся условиями успешного осуществления определённого рода деятельности. Способности развиваются из задатков в процессе деятельности (в частности, учебной). Способности не сводятся к имеющимся у индивида знаниям, умениям, навыкам. Они обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения способами и приёмами некоторой деятельности и являются внутренними психическими регуляторами, обусловливающими возможность их приобретения. (ru)
rdfs:label
 • Aptitude (en)
 • أهلية (ar)
 • Aptitud (ca)
 • Talent (cs)
 • Fähigkeit (Psychologie) (de)
 • Δυνατότητα (el)
 • Kapablo (eo)
 • Aptitud (es)
 • Aptitude (psychologie) (fr)
 • Attitudine (psicologia) (it)
 • Способности (ru)
 • Здібності (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:content of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License