An Entity of Type: work, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Socioeconomics (also known as social economics) is the social science that studies how economic activity affects and is shaped by social processes. In general it analyzes how modern societies progress, stagnate, or regress because of their local or regional economy, or the global economy.

Property Value
dbo:abstract
 • الاقتصاد الاجتماعي (المعروف أيضا باسم سوسيواقتصاد) هو من علم الاجتماع الذي يدرس كيفية تأثير العمليات الاجتماعية على النشاط الاقتصادي. تنقسم المجتمعات إلى 3 مجموعات: اجتماعية وثقافية واقتصادية. (ar)
 • La socioeconomia és un paradigma econòmic i social alternatiu a l' i que és proposat de forma programàtica per Amitai Etzioni a la seva obra La Dimensió Moral de l'Economia. Aquest sociòleg alemany va fundar la el 1988. Segons la socioeconomia, l'economia estàndard ha intentat etiquetar el comportament humà de manera que pugui predi respostes davant unes condicions determinades. Dues són les condicions que duen els economistes a qualificar de racional un comportament: que sigui consistent, que es repeteixi davant condicions semblants, i que maximitzi una única utilitat, l'interès propi. L'economia estàndard no pretén conèixer l'ésser humà o a la societat, però de fet assumeix que aquest o aquesta es comporten sempre de la mateixa manera. Front a l'economia estàndard, la socioeconomia denuncia la incapacitat de l'economia estàndard de proporcionar un criteri transnacional de benestar. (ca)
 • Pojem sociální ekonomie poprvé použil hrabě du Buat-Nançay v díle „Eléments de la politique ou recherche sur les vrais principes de l’économie sociale“ (Prvky politiky a výzkumu skutečných principů sociální ekonomiky) v roce 1773. Historicky následovala tzv. světská normativní větev a v ní celá řada badatelů , kteří ve svých dílech použili pojem sociální ekonomie. Ve všech případech jde jen o otázku názvu. Obsah jejich díla, i když takto nazvaného, sociální ekonomii neodpovídá. Existuje také náboženská normativní větev. Ta se snaží o spojení ekonomie s křesťanskou morálkou. Zde lze nalézt jak kleriky, tak laiky. Prvními zástupci náboženské normativní větve jsou Francouzi a , na něž navazují, a Pierre-Guillaume-Fréderic Le Play a Španěl Ramon Dionisio La Sagra. Za základní zdrojové texty náboženské větve sociální ekonomie lze označit encykliky papežů Lva XIII. Rerum novarum (1891), a Pia XI. Quadragesimo Anno (1931). Na počátku 80. let 20. století viděl jistý potenciál sociální ekonomie, jak způsobit revoluci v ekonomické vědě, R. J. Stephens. Ani on, ani sociální ekonomie však nebyla k tomuto kroku připravena. Výsledek veškerých snah o pokrok v sociální ekonomii v posledních více než 200 letech lze shrnout do pouhých dvou vět, cituji: „současnou sociální ekonomii nelze zařadit jako samostatný směr ekonomického myšlení. Sociální ekonomie představuje odlišný přístup k ekonomii, ač v současné době nemá vlastní ucelený teoretický systém“ (J. Dušková 2009). Jako základní příčinu dosavadních neúspěšných snah o rozvoj discipliny lze označit zejména tu skutečnost, že sociální ekonomie se dosud zabývala jen sociální ekonomikou, tj. konkrétními subjekty. Navíc subjekty situovanými na periferii společnosti. Lze to doložit na práci W. M. Duggera a z našich badatelů O. Čepelky. Výrazným rysem Duggerovy definice sociální ekonomie je omezení na problémy znevýhodněných osob. Podobně práce O. Čepelky se soustřeďuje na výrazně menšinový segment společnosti. V daném případě segment sociálně ohrožené skupiny obyvatelstva. cesta k poznání základních principů sociální ekonomie nevede přes sociálně vyloučené a ohrožené skupiny obyvatelstva. Jedná se zde dokonce o pohled, který přímo znemožňuje poznání obecných principů a následně skutečných problémů a rizik, kterým aktuálně musí čelit tzv. sociálně vyspělá společnost. (cs)
 • Sozioökonomie beschäftigt sich mit dem wirtschaftlichen Handeln in seinem sozialen Zusammenhang und mit der jeweiligen Beziehung zu anderen gesellschaftlichen, politischen, demographischen, ökologischen und räumlichen Prozessen. Sie ist eine relativ neue Sozial- und Wirtschaftswissenschaft, aber keine hochspezialisierte Einzeldisziplin, sondern vielmehr eine gemeinsame Perspektive mehrerer Disziplinen, die in Forschung und Lehre kooperieren, um die soziale, ökonomische, politische Wirklichkeit besser verstehen, beschreiben und erklären zu können. Die Sozioökonomie ist sowohl ein Forschungsprogramm als auch eine mittlerweile an einigen wenigen Universitäten verankerte Studienrichtung. Als disziplinübergreifende Perspektive und interdisziplinäres Studienfach greift sie dabei auf Theorien und Methoden aus mehreren akademischen Fächern zurück u. a. auf die Wirtschaftswissenschaften, die Soziologie, die Geschichtswissenschaften, die Wirtschafts- und Sozialgeographie, die Politikwissenschaften u. a. m. Eine besondere Rolle kommt dabei der Betrachtung eines Systems als zu. (de)
 • Κοινωνικοοικονομικά, επίσης γνωστή ως κοινωνική οικονομία, είναι η κοινωνική επιστήμη που μελετά το πώς η οικονομική δραστηριότητα επηρεάζει και διαμορφώνεται από τις κοινωνικές διεργασίες. Σε γενικές γραμμές αναλύει πώς οι κοινωνίες προοδεύουν, φθάνουν σε στασιμότητα ή κάνουν οπισθοδρόμηση λόγω της τοπικής ή περιφερειακής οικονομίας, ή της παγκόσμιας οικονομίας. Οι κοινωνίες χωρίζονται σε 3 ομάδες: κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική. (el)
 • Sociekonomiko (konata ankaŭ kiel Socia ekonomiko aŭ Sociala ekonomiko) estas la socia scienco kiu studas kiel ekonomio efikas super sociaj procezoj. Ĝenerale ĝi analizas kiel socioj progresas, stagnas aŭ regresas pro ties loka, regiona aŭ tutmonda ekonomio. Ĝi funkcias ofte kiel ĝenerala termino kiu povas aludi al diversaj nekoincidaj signifoj. (eo)
 • Sozioekonomia gizarte harreman eta instituzioen eta ekonomiaren arteko erlazioak aztertzen dituen jakintza-arloa da. Ekonomia neoklasikoaren aurkako ikuspuntu batetik abiatzen da: ekonomia klasikoan gizabanakoek euren interesei begira soilik jokatzen duten bitartean, sozioekonomiak ekonomia gizarte eta kultura batean sustraiturik dagoelako baieztapenetik abiatzen da. (eu)
 • La socioeconomía es un paradigma económico y social alternativo a la economía neoclásica y que es propuesto de forma programática por Amitai Etzioni en su obra La Dimensión Moral de la Economía. Este sociólogo alemán contemporáneo fundó la Sociedad Mundial de Socioeconomía (SASE) en 1988. La economía estándar o neoclásica, de corte neoliberal, ha intentado etiquetar el comportamiento humano de modo que pueda predecir respuestas ante unas condiciones determinadas. Dos son las condiciones que llevan a los economistas (neoclásicos) a calificar de racional un comportamiento: que sea consistente, que se repita ante condiciones semejantes, y que maximice una única utilidad, el interés propio. La economía neoclásica no pretende conocer al ser humano o a la sociedad, pero de hecho asume que este o ésta se comportan siempre de la misma manera. Frente a la economía neoclásica, la "Socioeconomía" denuncia la incapacidad de la economía estándar de proporcionar un criterio transnacional de bienestar. El modo de enfocar los fines, propio del sistema de relaciones comerciales vigente, no tiene otra salida lógica que apostar por el crecimiento continuo, y esto, a pesar de observarse el paralelo aumento de la desigualdad. (es)
 • La socioéconomie ou socio-économie est un mélange des sciences économiques et de la sociologie. Elle vise à intégrer les outils des sciences économiques avec ceux de la sociologie afin d'examiner l'évolution économique des sociétés. Devant les apories de l'économie néoclassique à expliquer certaines caractéristiques des comportements humains ou des institutions, Amitai Etzioni écrivait en 1986 : « These include the conceptions that people are not to be viewed as coldblooded, self-interested, rationalist calculators: that the economy should be viewed as nestled within the society and culture; and that the notion of power is to be granted a central role in any theory ». La sociologie économique, pour sa part, analyse l'influence des relations sociales concrètes sur la formation des groupes, réseaux et institutions économiques. C'est une science sociale qui s'est détachée comme un domaine d'étude nouveau à la fin du XXe siècle. (fr)
 • Socioeconomics (also known as social economics) is the social science that studies how economic activity affects and is shaped by social processes. In general it analyzes how modern societies progress, stagnate, or regress because of their local or regional economy, or the global economy. (en)
 • 社会経済学 1. * 「political economy」(政治経済学)の別訳として用いられる語句。 2. * 参考文献:大谷禎之介『図解 社会経済学』() 3. * , , , 鍋島直樹『入門社会経済学―資本主義を理解する』(ナカニシヤ出版) 4. * ソシオエコノミクス。本項で詳述。 社会経済学(しゃかいけいざいがく、英 socioeconomics)とは、様々な製品・サービスの提供、市場介入や、組織や個人の活動、といった経済活動が、経済と社会にどのような影響を与えるか、と言うことを研究する学問である。例えば、経済的な影響は経済成長率や雇用の増加(または減少)、インターネットの世帯普及率、といった形で統計に表れ、社会的な影響は平均余命や教育レベルといった形で表れる。このようなことを研究する学問である。この用語は、1980年代後半にアミタイ・エツィオーニの著書The Moral Dimension.によって広まった。 社会経済学は、それ自体は経済学に分類されるべきではなく(ただし、経済的な影響を理解するのに経済学の理論を利用することはありうる)、社会主義経済学と混同すべきではない。また、経済社会学とは関連しているが、同一のものではない。社会経済学者は、人間の経済活動が不完全だという点から、新古典派経済学には批判的な傾向にある。 ある介入がどれだけ社会を変革しやすいかに影響する経済因子と社会因子の組み合わせは、それぞれの状況ごとに一つであるが、一般的に以下のようなものがそれに該当する: * 支配的な経済状態 * 人種や民族的背景 * 経済開発のレベル、政府と司法の関係 * 教育、リテラシー、およびテクノロジーへの理解の水準 * 市場の成熟と開放の度合い * 起業活動の傾向 * 信条と行動の面での伝統の強さ 社会経済的影響の原因の例としては、新しいテクノロジー(携帯電話のような)、法律の改正(中絶の合法化のような)、物理的環境の変化(都市の過密化の進行のような)、および生態学的な変化(長い旱魃、魚の個体数の減少のような)。これらは消費のパターン、収入と財産の分布、人が振舞う方法(購買の意思決定と時間の使い方の選択の両方)、および生活の質全般に影響する。これらは、さらに社会の態度や規範にも間接的に影響を与える。 特定のケースでは、社会経済学の研究には特定の因子を特定し、その介入の結果が現れる前にその状態を理解することが必要になる。 社会経済学の到達目標は、一般的に社会経済的な発展をもたらすことにある。通常はGDP、経済発展、平均余命、リテラシー、などの指標を改善することを狙う。 測定は難しいが、有形のソフト因子の変化も考慮に入れる必要がある。これらには、個人の尊厳、結社の自由、個人の安全、恐怖や身体的脅威からの解放、および市民社会への参加といったものが含まれる。 (ja)
 • Socjoekonomika (inaczej: ekonomia społeczna; ang. social economics lub socioeconomics) – interdyscyplinarna specjalność, analizująca rzeczywistość łącząc w jeden obszar wiedzy zagadnienia tradycyjnie rozdzielane pomiędzy ekonomię, socjologię, historię społeczno-gospodarczą i kulturoznawstwo. Jako taka nastawiona jest na odkrywanie, wyjaśnianie i rozwiązywanie problemów powstających w wyniku interakcji pomiędzy społeczeństwem, gospodarką i kulturą, w tym szczególnie przekształceń społeczeństwa związanych z rozwojem gospodarki globalnej i budową społeczeństwa wiedzy.Przekształcanie się społeczeństwa przemysłowego w społeczeństwo informacyjne rodzi szereg nowych zjawisk pojawiających się na styku życia politycznego, gospodarczego społecznego i kulturowego, które są postrzegane w tradycyjny sposób lub pozostają poza zakresem zainteresowania dotychczas istniejących nauk i kierunków kształcenia. Z reguły procesy polityczne, ekonomiczne i społeczne badane są jako zjawiska odrębne, często bez dostatecznego uwzględnienia ich powiązań i dynamiki. Tymczasem wymienione obszary w życiu pojedynczego człowieka i całych społeczeństw splatają się w jedną nierozerwalną całość, nową jakość, której nie można poznać bez nowych narzędzi ich analizy. Stanowią one dynamiczną strukturę składającą się z równie dynamicznych elementów wchodzących ze sobą w liczne interakcje, które nieustannie podlegają szybkim zmianom zarówno ilościowym, jak i jakościowym. W sferze założeń metodologicznych socjoekonomika zakłada analizę: * interdyscyplinarną – zmierzającą do ukształtowania nowego sposobu myślenia o otaczającym nas świecie (rozwijania interdyscyplinarności na poziomie umysłu badacza poprzez jego odpowiednie kształcenie) oraz wykorzystującą dorobek wspomnianych wcześniej nauk społecznych do formułowania własnych, oryginalnych tez odpowiadających współczesnym potrzebom analizy otaczającej nas rzeczywistości * uwzględniającą dynamikę zjawisk (poprzez uwzględnienie w analizie czasu jako wewnętrznej zmiennej konstytutywnej oddziałującej na badaną rzeczywistość i badacza) * uwzględniającą podmiotowość i społeczeństwa oraz zachodzące pomiędzy nimi interakcje * uznającą człowieka społeczno-ekonomicznego (zakorzenionego instytucjonalnie), obdarzonego podmiotowością za główny czynnik sprawczy dziejów * uwzględniającą środowisko naturalne (przyroda) i ideologiczne (świadomość), w których funkcjonują podmiot i badacz Socjoekonomika wpisuje się w szeroki nurt poszukiwań nowego paradygmatu w naukach społecznych, zmierzający do przezwyciężenia dotychczasowych podziałów i stworzenia nowego sposobu opisu i wyjaśniania procesów zachodzących we współczesnym świecie. Wychodzi z podobnych założeń poznawczych jak starsze od niej historia społeczno-gospodarcza (F.J.Turner, Marc Bloch, Fernand Braudel), socjologia historyczna (Alexis de Tocqueville, Max Weber, Ch. Tilly, Ch. Lloyd), socjologia ekonomiczna (Joseph Schumpeter, Talcott Parsons, , Wojciech Morawski), (Anthony Giddens, Piotr Sztompka) czy „nowa ekonomia instytucjonalna” (Douglass North, Francis Fukuyama). W obszarze anglojęzycznym interdyscyplinarne badania o charakterze socjoekonomicznym prowadzone są od wczesnych lat 70. Na gruncie polskim idea badań socjoekonomicznych jest stosunkowo młoda. Dotychczas funkcjonuje w następujących obszarach badań i kształcenia jako: – przedmiot nauczania na studiach medycznych, socjoekonomika – specjalność na studiach historycznych oraz socjoekonomiczne podejście badawcze przy analizie niektórych zjawisk związanych z funkcjonowaniem rynku pracy. Socjoekonomika stanowi próbę dostosowania systemu kreowania wiedzy oraz systemu edukacji do wymogów rozwijającej się cywilizacji informacyjnej i gospodarki globalnej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu był pierwszą uczelnią w Polsce, która prowadziła na Wydziale Historycznym (Zakład Historii Gospodarczej) stacjonarne studia I i II stopnia na kierunku socjoekonomika. (pl)
 • A Socioeconomia é a ciência social que estuda como a atividade econômica afeta e é moldada por processos sociais. Em geral, analisa como as sociedades progridem, estagnam ou regridem por causa de sua economia local ou regional, ou da economia global. As sociedades são divididas em 3 grupos: social, cultural e econômico. (pt)
 • Социоэконо́мика — направление, основанное Амитаем Этциони, развивается параллельно экономической социологии, в основном опираясь на критику неоклассического подхода. Этциони не отрицает неоклассическую парадигму, но пытается включить её в деонтологическую парадигму, синтезировать их. Неоклассическая парадигма является утилитарной (потребностной), рационалистической и индивидуалистской. Она представляет индивидов, как стремящихся максимизировать полезность (максимально обеспечить свои потребности), рационально выбирая лучшие средства для достижения своих целей. Рациональные индивиды являются единицами, принимающими решения. Сообщество в той степени, в которой оно представлено в неоклассической парадигме, часто рассматривается как сумма всех индивидуальных рациональных решений. (ru)
 • 社會經濟學(英語:Socioeconomics),是研究經濟活動如何影響和社會過程塑造的社會科學。一般來說,它分析一個社會如何因地方或區域經濟或全球經濟而進步、或是停滯、甚至退化。 (zh)
 • Соціоекономіка (також відома, як соціальна економіка) — це суспільна наука, що вивчає як економічна діяльність впливає на соціальні процеси та формується під їх впливом. Загалом вона аналізує як суспільства розвиваються, стагнують чи регресують внаслідок своєї локальної, регіональної чи світової економіки. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 503119 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 17877 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1119752627 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الاقتصاد الاجتماعي (المعروف أيضا باسم سوسيواقتصاد) هو من علم الاجتماع الذي يدرس كيفية تأثير العمليات الاجتماعية على النشاط الاقتصادي. تنقسم المجتمعات إلى 3 مجموعات: اجتماعية وثقافية واقتصادية. (ar)
 • Κοινωνικοοικονομικά, επίσης γνωστή ως κοινωνική οικονομία, είναι η κοινωνική επιστήμη που μελετά το πώς η οικονομική δραστηριότητα επηρεάζει και διαμορφώνεται από τις κοινωνικές διεργασίες. Σε γενικές γραμμές αναλύει πώς οι κοινωνίες προοδεύουν, φθάνουν σε στασιμότητα ή κάνουν οπισθοδρόμηση λόγω της τοπικής ή περιφερειακής οικονομίας, ή της παγκόσμιας οικονομίας. Οι κοινωνίες χωρίζονται σε 3 ομάδες: κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική. (el)
 • Sociekonomiko (konata ankaŭ kiel Socia ekonomiko aŭ Sociala ekonomiko) estas la socia scienco kiu studas kiel ekonomio efikas super sociaj procezoj. Ĝenerale ĝi analizas kiel socioj progresas, stagnas aŭ regresas pro ties loka, regiona aŭ tutmonda ekonomio. Ĝi funkcias ofte kiel ĝenerala termino kiu povas aludi al diversaj nekoincidaj signifoj. (eo)
 • Sozioekonomia gizarte harreman eta instituzioen eta ekonomiaren arteko erlazioak aztertzen dituen jakintza-arloa da. Ekonomia neoklasikoaren aurkako ikuspuntu batetik abiatzen da: ekonomia klasikoan gizabanakoek euren interesei begira soilik jokatzen duten bitartean, sozioekonomiak ekonomia gizarte eta kultura batean sustraiturik dagoelako baieztapenetik abiatzen da. (eu)
 • Socioeconomics (also known as social economics) is the social science that studies how economic activity affects and is shaped by social processes. In general it analyzes how modern societies progress, stagnate, or regress because of their local or regional economy, or the global economy. (en)
 • A Socioeconomia é a ciência social que estuda como a atividade econômica afeta e é moldada por processos sociais. Em geral, analisa como as sociedades progridem, estagnam ou regridem por causa de sua economia local ou regional, ou da economia global. As sociedades são divididas em 3 grupos: social, cultural e econômico. (pt)
 • Социоэконо́мика — направление, основанное Амитаем Этциони, развивается параллельно экономической социологии, в основном опираясь на критику неоклассического подхода. Этциони не отрицает неоклассическую парадигму, но пытается включить её в деонтологическую парадигму, синтезировать их. Неоклассическая парадигма является утилитарной (потребностной), рационалистической и индивидуалистской. Она представляет индивидов, как стремящихся максимизировать полезность (максимально обеспечить свои потребности), рационально выбирая лучшие средства для достижения своих целей. Рациональные индивиды являются единицами, принимающими решения. Сообщество в той степени, в которой оно представлено в неоклассической парадигме, часто рассматривается как сумма всех индивидуальных рациональных решений. (ru)
 • 社會經濟學(英語:Socioeconomics),是研究經濟活動如何影響和社會過程塑造的社會科學。一般來說,它分析一個社會如何因地方或區域經濟或全球經濟而進步、或是停滯、甚至退化。 (zh)
 • Соціоекономіка (також відома, як соціальна економіка) — це суспільна наука, що вивчає як економічна діяльність впливає на соціальні процеси та формується під їх впливом. Загалом вона аналізує як суспільства розвиваються, стагнують чи регресують внаслідок своєї локальної, регіональної чи світової економіки. (uk)
 • La socioeconomia és un paradigma econòmic i social alternatiu a l' i que és proposat de forma programàtica per Amitai Etzioni a la seva obra La Dimensió Moral de l'Economia. Aquest sociòleg alemany va fundar la el 1988. Segons la socioeconomia, l'economia estàndard ha intentat etiquetar el comportament humà de manera que pugui predi respostes davant unes condicions determinades. Dues són les condicions que duen els economistes a qualificar de racional un comportament: que sigui consistent, que es repeteixi davant condicions semblants, i que maximitzi una única utilitat, l'interès propi. L'economia estàndard no pretén conèixer l'ésser humà o a la societat, però de fet assumeix que aquest o aquesta es comporten sempre de la mateixa manera. Front a l'economia estàndard, la socioeconomia denu (ca)
 • Pojem sociální ekonomie poprvé použil hrabě du Buat-Nançay v díle „Eléments de la politique ou recherche sur les vrais principes de l’économie sociale“ (Prvky politiky a výzkumu skutečných principů sociální ekonomiky) v roce 1773. Historicky následovala tzv. světská normativní větev a v ní celá řada badatelů , kteří ve svých dílech použili pojem sociální ekonomie. Ve všech případech jde jen o otázku názvu. Obsah jejich díla, i když takto nazvaného, sociální ekonomii neodpovídá. (cs)
 • Sozioökonomie beschäftigt sich mit dem wirtschaftlichen Handeln in seinem sozialen Zusammenhang und mit der jeweiligen Beziehung zu anderen gesellschaftlichen, politischen, demographischen, ökologischen und räumlichen Prozessen. Sie ist eine relativ neue Sozial- und Wirtschaftswissenschaft, aber keine hochspezialisierte Einzeldisziplin, sondern vielmehr eine gemeinsame Perspektive mehrerer Disziplinen, die in Forschung und Lehre kooperieren, um die soziale, ökonomische, politische Wirklichkeit besser verstehen, beschreiben und erklären zu können. Die Sozioökonomie ist sowohl ein Forschungsprogramm als auch eine mittlerweile an einigen wenigen Universitäten verankerte Studienrichtung. Als disziplinübergreifende Perspektive und interdisziplinäres Studienfach greift sie dabei auf Theorien und (de)
 • La socioeconomía es un paradigma económico y social alternativo a la economía neoclásica y que es propuesto de forma programática por Amitai Etzioni en su obra La Dimensión Moral de la Economía. Este sociólogo alemán contemporáneo fundó la Sociedad Mundial de Socioeconomía (SASE) en 1988. (es)
 • La socioéconomie ou socio-économie est un mélange des sciences économiques et de la sociologie. Elle vise à intégrer les outils des sciences économiques avec ceux de la sociologie afin d'examiner l'évolution économique des sociétés. Devant les apories de l'économie néoclassique à expliquer certaines caractéristiques des comportements humains ou des institutions, Amitai Etzioni écrivait en 1986 : « These include the conceptions that people are not to be viewed as coldblooded, self-interested, rationalist calculators: that the economy should be viewed as nestled within the society and culture; and that the notion of power is to be granted a central role in any theory ». La sociologie économique, pour sa part, analyse l'influence des relations sociales concrètes sur la formation des groupes, (fr)
 • 社会経済学 1. * 「political economy」(政治経済学)の別訳として用いられる語句。 2. * 参考文献:大谷禎之介『図解 社会経済学』() 3. * , , , 鍋島直樹『入門社会経済学―資本主義を理解する』(ナカニシヤ出版) 4. * ソシオエコノミクス。本項で詳述。 社会経済学(しゃかいけいざいがく、英 socioeconomics)とは、様々な製品・サービスの提供、市場介入や、組織や個人の活動、といった経済活動が、経済と社会にどのような影響を与えるか、と言うことを研究する学問である。例えば、経済的な影響は経済成長率や雇用の増加(または減少)、インターネットの世帯普及率、といった形で統計に表れ、社会的な影響は平均余命や教育レベルといった形で表れる。このようなことを研究する学問である。この用語は、1980年代後半にアミタイ・エツィオーニの著書The Moral Dimension.によって広まった。 社会経済学は、それ自体は経済学に分類されるべきではなく(ただし、経済的な影響を理解するのに経済学の理論を利用することはありうる)、社会主義経済学と混同すべきではない。また、経済社会学とは関連しているが、同一のものではない。社会経済学者は、人間の経済活動が不完全だという点から、新古典派経済学には批判的な傾向にある。 (ja)
 • Socjoekonomika (inaczej: ekonomia społeczna; ang. social economics lub socioeconomics) – interdyscyplinarna specjalność, analizująca rzeczywistość łącząc w jeden obszar wiedzy zagadnienia tradycyjnie rozdzielane pomiędzy ekonomię, socjologię, historię społeczno-gospodarczą i kulturoznawstwo. W sferze założeń metodologicznych socjoekonomika zakłada analizę: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu był pierwszą uczelnią w Polsce, która prowadziła na Wydziale Historycznym (Zakład Historii Gospodarczej) stacjonarne studia I i II stopnia na kierunku socjoekonomika. (pl)
rdfs:label
 • Socioeconomics (en)
 • اقتصاد اجتماعي (ar)
 • Socioeconomia (ca)
 • Sociální ekonomie (cs)
 • Sozioökonomie (de)
 • Κοινωνική οικονοµία (el)
 • Sociekonomiko (eo)
 • Socioeconomía (es)
 • Sozioekonomia (eu)
 • Socioéconomie (fr)
 • 社会経済学 (ja)
 • Socjoekonomika (pl)
 • Социоэкономика (ru)
 • Socioeconomia (pt)
 • 社會經濟學 (zh)
 • Соціоекономіка (uk)
owl:differentFrom
owl:sameAs
skos:broadMatch
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:field of
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:discipline of
is dbp:field of
is dbp:principalIdeas of
is dbp:schoolTradition of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License