An Entity of Type: Creativity105624700, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The Richter scale – also called the Richter magnitude scale or Richter's magnitude scale – is a measure of the strength of earthquakes, developed by Charles Francis Richter and presented in his landmark 1935 paper, where he called it the "magnitude scale". This was later revised and renamed the local magnitude scale, denoted as ML or ML .

Property Value
dbo:abstract
 • مقياس ريختر أو مقياس ريشتر هو مقياس عددي يستخدم لقياس شدة الزلازل. طور من قبل تشارلز فرانسيس ريختر و سجل في معلمه عام 1935 حيث أطلق عليه اسم ’’مقياس الحجم’’. وهذا ما تمت مراجعته لاحقا واعيدت تسميته إلى مقياس الحجم المحلي، المشار له ب ML .بسبب العيوب الكثيرة لمقياس ML فإن معظم المؤسسات المعناة بالزلازل تستخدم مقاييس أخرى كمقياس درجة العزم Mw لتسجيل حجم الزلازل، لكن الكثير من وكالات الأنباء لا زالت تشير إلى ذلك بمقياس ريختر . تحتفظ كل مقاييس الحجم بالنموذج اللوغاريتمي للأصل ويتم قياسها للحصول على قيم عددية قابلة للمقارنة تقريبا(عادة في منتصف القياس ).الزلازل التي قياسها 4.5 أو أكثر على المقياس يمكن أن تقاس بالأدوات في جميع أنحاء العالم. (ar)
 • Richterova stupnice (nebo také místní magnitudo zemětřesení, škála = měřítko, stupnice) představuje jediné číslo, kterým se popisuje velikost (síla) zemětřesení. Je to logaritmická stupnice o základu 10 počítaná z vodorovné amplitudy největšího posunu od nuly na seismografu. Rozdíl amplitud způsobený vzdáleností epicentra zemětřesení od seismometru je opravený odečtením logaritmu předpokládané amplitudy zemětřesení o místním magnitudu 0 v té vzdálenosti. Tato oprava umožňuje používat toto číslo jako absolutní měřítko pro velikost zemětřesení. Richterovu škálu vymyslel roku 1935 Charles Richter ve spolupráci s na Kalifornském technologickém institutu (Caltech). Škála měla být původně používána při studiu kalifornských zemětřesení analýzou zaznamenaných torzním seismometrem. Richter původně zaokrouhloval naměřené hodnoty k nejbližším čtvrtinám jednotek, ale později se začala používat desetinná čísla. Motivací k vytvoření této škály byla snaha o oddělení velkého počtu menších zemětřesení od několika větších zemětřesení, které v té době byly v Kalifornii zaznamenány. Inspirací byla škála hvězdných velikostí používaná v astronomii pro popis jasnosti hvězd a dalších objektů na obloze. Richter vybral za magnitudo 0 událost, která by na seismogramu zaznamenaném Woodovým-Andersonovým torzním seismometrem umístěném 100 km od epicentra zemětřesení ukázala maximální vodorovný posun 1 mikrometr. Richter předpokládal, že díky tomu nebudou zaznamenávána záporná magnituda, nicméně Richterova škála nemá žádnou horní nebo dolní hranici. Moderní citlivé seismografy dnes běžně zaznamenávají záchvěvy s negativním magnitudem. Protože původní Woodův-Andersonův torzní seismometr používaný při vzniku škály má konstrukční limity, zemětřesení silnější než 6,8 nemohly být z měření vypočítávány. Mnoho vědců navrhlo různá rozšíření této škály. Hlavní problém Richterovy škály je nejednoznačný vztah k fyzikálním charakteristikám zdroje zemětřesení. Navíc, okolo hodnot 8,3 až 8,5 nastává saturační efekt, který způsobuje, že tradiční metody měření naleznou stejné magnitudo pro zemětřesení očividně rozdílných velikostí. Na začátku 21. století se většina seismologů shodla, že původní škála je zastaralá a nahradila ji fyzikálně smysluplnějším , který má bližší vztah k fyzikálním parametrům zemětřesení, jako je energie při něm uvolněná. V roce 1979 seismolog , také z Caltechu, navrhl momentovou škálu, která vyjadřuje seismický moment ve formě, která se blíží tradičnímu měření síly zemětřesení. Magnituda by neměla být zaměňována s intenzitou. Intenzita (například a modifikovaná Mercalliho škála) závisí na podmínkách v místě zemětřesení a nepopisuje tak absolutní velikost zemětřesení. Zemětřesení o velikosti 4,5 a více jsou dostatečně silná, aby je zaznamenaly seismografy po celém světě. V geologické minulosti planety se například následkem srážky s planetkou (asteroidem) mohla vyskytnout extrémně silná zemětřesení, překračující hodnotu 11 stupňů. K takovému zemětřesení došlo prokazatelně například před 66,0 miliony let po dopadu planetky Chicxulub do oblasti dnešního Mexického zálivu (událost spojená s hromadným vymíráním na konci křídy). Následující tabulka popisuje typické účinky zemětřesení různých magnitud blízko epicentra, ale měla by být přijata s velkou opatrností, neboť intenzita, a tím pádem i účinky na povrchu, nezávisejí jen na magnitudu, ale také na vzdálenosti od epicentra a geologických podmínkách v jeho okolí. Některé geologické struktury, např. sedimentární pánve, mohou pohyby půdy zesílit. Velmi velká zemětřesení jsou zaznamenána v průměru jednou ročně. Nejsilnější zatím zaznamenané zemětřesení bylo Velké chilské zemětřesení 22. května 1960, které mělo sílu 9,5 Richterovy škály (Chile). (cs)
 • L'escala sismològica de Richter, també coneguda com a escala de magnitud local és una escala logarítmica de base 10 arbitrària que assigna un nombre per quantificar l'efecte d'un terratrèmol. Es denomina així en honor del sismòleg americà Charles Richter (1900-1985). Actualment, però, no es fa servir aquesta escala sinó l'escala sismològica de magnitud de moment, (MW) encara que en ser les dues escales molt semblants es confonen, sobretot en la premsa. (ca)
 • Die Richterskala ist eine Magnitudenskala zur Angabe der Stärke von Erdbeben. Sie basiert auf Amplitudenmessungen von Seismogrammaufzeichnungen, die in relativ geringer Distanz von wenigen hundert Kilometern zum Epizentrum gewonnen wurden. Sie ist daher auch unter dem Begriff Lokalbeben-Magnitude bekannt. Für die Bestimmung der Stärke von Erdbeben werden heutzutage Aufzeichnungen von Messgeräten genutzt, die auf der gesamten Erdoberfläche verteilt sind. Der daraus ermittelte Wert wird meist auf der Momenten-Magnituden-Skala als Momenten-Magnitude angegeben. Fälschlich wird in der Presse dabei häufig von Werten der Richterskala gesprochen. (de)
 • Η Κλίμακα Ρίχτερ είναι διαδεδομένη λογαριθμική κλίμακα μέτρησης της ενέργειας που εκλύεται κατά τη διάρκεια ενός σεισμού. (el)
 • Richter eskala lurrikaren indar suntsitzailea neurtzeko balio duen eskala logaritmikoa da. Charles Richter sismologoaren omenez eman zitzaion izena. Richterrek bere eskala 1930eko hamarkadan garatu zuen. Lurrikara baten tamaina ondorengo formularekin neur zitekeela kalkulatu zuen: Logaritmoaren erabilera eskalan, lurrikara batean zenbat energia jariatzen den erakusteko da. Neurtu ahal izan den energia jario handiena izan zen, Valdiviako hirian, 1960an. Richter eskalan 9,5 puntura iritsi zen. (eu)
 • La escala sismológica de Richter, también conocida como escala de magnitud local (ML), es una escala logarítmica arbitraria que asigna un número para cuantificar la energía que libera un terremoto, denominada así en honor del sismólogo estadounidense Charles Francis Richter. La sismología mundial usa esta escala para determinar las fuerzas de sismos de una magnitud entre 2,0 y 6,9 y de 0 a 400 kilómetros de profundidad. Aunque los medios de comunicación suelen confundir las escalas, para referirse a eventos telúricos actuales se considera incorrecto decir que un sismo «fue de magnitud superior a 7,0 en la escala de Richter», pues los sismos con magnitud superior a 6,9 se miden desde 1978 con la escala sismológica de magnitud de momento, por tratarse esta última de una escala que discrimina mejor en los valores extremos. (es)
 • Historiquement, l'échelle de Richter a été l'une des premières tentatives d'évaluer numériquement l'intensité des tremblements de Terre. Imprécise et dépassée, elle a depuis été remplacée par des échelles plus précises permettant de mesurer la magnitude des séismes. (fr)
 • Scála logartamach is ea Scála Richter. Scála é chun cur síos a dhéanamh ar mhéid na gcreathanna talún. An seismeolaí Meiriceánach Charles Francis Richter (1900-1985) is as a ainmníodh an scála. Is mar a chéile méadú d'aonad amháin ar Scála Richter agus iolrú faoina deich ar mhéid an chreatha talún. Mar sin, más é 7 scór an chreatha talún ar an scála seo, is mó faoina deich é ná crith ar scór 6 ar Scála Richter. Nuair is é fuinneamh an chreatha talún a bhíonn i gceist, is mó faoi thríocha fuinneamh an chreatha talún ar scór 7 ná fuinneamh an chreatha talún ar scór 6 ar Scála Richter. (ga)
 • Skala Richter atau SR didefinisikan sebagai logaritma (basis 10) dari amplitudo maksimum, yang diukur dalam satuan mikrometer, dari rekaman gempa oleh instrumen pengukur gempa (seismometer) , pada jarak 100 km dari pusat gempanya. Sebagai contoh, misalnya kita mempunyai rekaman gempa bumi (seismogram) dari seismometer yang terpasang sejauh 100 km dari pusat gempanya, amplitudo maksimumnya sebesar 1 mm, maka kekuatan gempa tersebut adalah log (10 pangkat 3 mikrometer) sama dengan 3,0 skala Richter. Skala ini diusulkan oleh fisikawan Charles Richter. Persamaan dasar yang digunakan adalah: Di mana A adalah ekskursi maksimum dari seismograf Wood-Anderson Untuk memudahkan orang dalam menentukan skala Richter ini, tanpa melakukan perhitungan matematis yang rumit, dibuatlah tabel sederhana seperti gambar di samping ini. Parameter yang harus diketahui adalah amplitudo maksimum yang terekam oleh seismometer (dalam milimeter) dan beda waktu tempuh antara gelombang-P dan gelombang-S (dalam detik) atau jarak antara seismometer dengan pusat gempa (dalam kilometer). Dalam gambar di samping ini dicontohkan sebuah seismogram mempunyai amplitudo maksimum sebesar 23 milimeter dan selisih antara gelombang P dan gelombang S adalah 24 detik maka dengan menarik garis dari titik 24 dt di sebelah kiri ke titik 23 mm di sebelah kanan maka garis tersebut akan memotong skala 5,0. Jadi skala gempa tersebut sebesar 5,0 skala Richter. Skala Richter pada mulanya hanya dibuat untuk gempa-gempa yang terjadi di daerah Kalifornia Selatan saja. Namun dalam perkembangannya skala ini banyak diadopsi untuk gempa-gempa yang terjadi di tempat lainnya. Skala Richter ini hanya cocok dipakai untuk gempa-gempa dekat dengan magnitudo gempa di bawah 6,0. Di atas magnitudo itu, perhitungan dengan teknik Richter ini menjadi tidak representatif lagi. Perlu diingat bahwa perhitungan magnitudo gempa tidak hanya memakai teknik Richter seperti ini. Kadang-kadang terjadi kesalahpahaman dalam pemberitaan di media tentang magnitudo gempa ini karena metode yang dipakai kadang tidak disebutkan dalam pemberitaan di media, sehingga bisa jadi antara instansi yang satu dengan instansi yang lainnya mengeluarkan besar magnitudo yang tidak sama. (in)
 • ローカル・マグニチュード(英: Local magnitude scale, ML)は、アメリカの地震学者チャールズ・リヒターが考案した地震のエネルギー量を表す指標値(マグニチュード)である。リヒター・マグニチュード(英: Richter magnitude scale)あるいはリヒター・スケール(英: Richter scale)とも呼称される。 1935年、チャールズ・リヒターは地震の規模を計測地点に依らず同じ値で表す指標値である「マグニチュード・スケール」(英: Magnitude scale)を発表した(後に改訂し、ローカル・マグニチュードやリヒター・マグニチュードと呼ばれるようになる)。ただし、ローカル・マグニチュードは特定の状況・地震計に依存しており、その条件下で小さな規模の地震でしか正しい計測ができない問題があった。それらの問題を解決するため、ローカル・マグニチュードを改善した実体波マグニチュード、表面波マグニチュード、モーメント・マグニチュードなどが開発され、2000年代のマグニチュードの計測法では主にモーメント・マグニチュードが利用されている。全ての種類のマグニチュード計測法は、オリジナルのローカル・マグニチュードの対数特性を保持しており、ほぼ同等の値を示すよう定義されている。 ローカル・マグニチュードの値の増加は測定された振幅の10倍の増加を表す。エネルギーに関しては、ローカル・マグニチュードの値の増加は放出されるエネルギー量の約31.6倍の増加に対応し、0.2の増加は放出されるエネルギーの2倍の増加に対応する。マグニチュードが4.5より大きい地震は、計測器が地震のシャドーゾーンに位置していない限り、世界中の全ての計測器によって記録されるほど強力である。 (ja)
 • Con l'attribuzione di un valore sulla scala Richter, si esprime una misura della cosiddetta magnitudo, ovvero una stima dell'energia sprigionata da un terremoto nel punto della frattura della crosta terrestre, cioè all'ipocentro, secondo i criteri indicati dal geofisico statunitense Charles Richter. (it)
 • 릭터 규모(영어: Richter magnitude scale, 릭터 진도 규모, (독일어 발음으로) 리히터 규모) 또는 공식 명칭으로 국지적 규모(Local magnitude scale, ML)는 지진의 규모를 나타내는 단위로서, 로 표기한다. 1935년, 미국의 지진학자 찰스 릭터(Charles Richter)가 지진파를 측정해 지진의 에너지를 추정하는 방법을 개발하였다. 릭터 규모는 지진계에서 관측되는 가장 큰 진폭으로부터 계산된 로그값을 바탕으로 만들어진 단위이다. 예를 들어, 릭터 규모 5.0의 지진이 갖는 진폭은 릭터 규모 4.0의 지진보다 진폭이 10배 크다. 지진 발생시 방출되는 에너지는 그것의 파괴력과도 밀접한 관계가 있는데, 이때 발생하는 진폭의  3⁄2 제곱만큼 커진다. 그래서 릭터 규모가 1.0 만큼 차이나게 되면, 방출되는 에너지는 배만큼 커지게 되고, 릭터 규모가 2.0 차이를 보이면 배의 에너지가 방출된다는 뜻이다. 방출되는 에너지의 크기를 알아보기 편하게 31.6 대신 32로 반올림 표기하기도 한다. * 에너지 E(erg)와 릭터 규모(M)의 관계식 (ko)
 • The Richter scale – also called the Richter magnitude scale or Richter's magnitude scale – is a measure of the strength of earthquakes, developed by Charles Francis Richter and presented in his landmark 1935 paper, where he called it the "magnitude scale". This was later revised and renamed the local magnitude scale, denoted as ML or ML . Because of various shortcomings of the ML  scale, most seismological authorities now use other scales, such as the moment magnitude scale (Mw ), to report earthquake magnitudes, but much of the news media still refers to these as "Richter" magnitudes. All magnitude scales retain the logarithmic character of the original and are scaled to have roughly comparable numeric values (typically in the middle of the scale). (en)
 • De schaal van Richter is een meetschaal waarop de energie die vrijkomt bij een aardbeving (of een zeebeving) in een getal wordt uitgedrukt. Dit getal wordt de magnitude genoemd. De schaal is in 1935 opgesteld door de Amerikaanse seismoloog Charles Francis Richter en zijn Duits-Amerikaanse collega Beno Gutenberg. Het is een logaritmische schaal. Hij wordt afgeleid van de sterkte van de trillingen, zoals die gemeten worden op het seismogram. De schaal van Richter is de eerste schaal voor aardbevingen waarmee een schatting gegeven wordt van de energie die bij een aard- of zeebeving vrijkomt. Tot dusver bestaande schalen richtten zich op de intensiteiten zoals die bij aardbevingen op uiteenlopende plaatsen gevoeld werden. (nl)
 • Skala Richtera – skala logarytmiczna określająca wielkość trzęsienia ziemi na podstawie amplitudy drgań wstrząsów sejsmicznych, wprowadzona w 1935 roku przez amerykańskich geofizyków Charlesa F. Richtera i Beno Gutenberga. Początkowo zdefiniowana była tylko dla lokalnych trzęsień ziemi w Kalifornii. Później definicję skali kilkakrotnie rozszerzano. Współczesna sejsmologia do oceny wielkości wstrząsów sejsmicznych wykorzystuje magnitudę, skalibrowaną w taki sposób, by w przedziale typowych trzęsień ziemi (od 3 do 7) pokrywała się ze skalą Richtera. Obecnie popularnie (choć niezbyt poprawnie) nazwę skala Richtera używa się do wszelkich skal magnitud. Skala Richtera jest skalą energetyczną, tj. określa energię wyzwoloną w czasie wstrząsu. Każdy kolejny stopień oznacza 10-krotnie większą poziomą amplitudę drgań oraz około 32-krotnie większą energię wyzwoloną (dokładnie ponieważ 2 stopnie w tej skali, to 1000-krotny wzrost energii), mierzoną w dżulach (J). Zrezygnowano ze stosowania jej, ponieważ do pomiarów konieczny był sejsmograf skonstruowany przez Wooda i Andersona, który nie mierzył poprawnie wstrząsów silniejszych niż 6,8. Później Richter i Gutenberg zmodyfikowali swoją skalę, lecz najsilniejsze wstrząsy wciąż się w niej nie mieściły. Z tego względu skala Richtera jest skalą otwartą. W przypadku wartości większych niż siedem Skala Richtera siedem nie odpowiada wartościom podawanych przez stacje sejsmologiczne. Przy tak dużych trzęsieniach skala Richtera jest „spłaszczana”: trzęsienie o magnitudzie 8,7 w skali Richtera miałoby wartość 8,5, a hipotetyczne trzęsienie o magnitudzie 10 w skali Richtera miałoby zaledwie 8,8. W związku z tym została ona w 1979 roku zmodyfikowana przez Thomasa Hanksa i Hirō Kanamoriego. Wyznaczyli oni tzw. moment magnitude scale, czyli pomiar momentu sejsmicznego. Od tego czasu do opisu wielkości trzęsień ziemi powinno używać się wartości magnitudy. Skutki trzęsienia ziemi w zależności od jego wielkości w skali Richtera: Do oceny wielkości trzęsienia ziemi w danym miejscu stosuje się skale makrosejsmiczne, np. skalę Mercallego. (pl)
 • A Escala Richter, também conhecida como escala de magnitude local ou , é uma escala logarítmica arbitrária, de base 10, utilizada para quantificar a magnitude de um sismo. A escala foi construída calculando o logaritmo da amplitude horizontal combinada (amplitude sísmica) do maior deslocamento a partir do zero num tipo particular de sismógrafo de torção, o sismógrafo de Wood-Anderson. (pt)
 • Шкала Ріхтера (точніша назва «локальна шкала ML») використовується для оцінки порядкової величини землетрусу. Це логарифмічна шкала з основою 10, значення на котрій отримуються шляхом обчислення логарифму комбінованої горизонтальної амплітуди найбільшого зміщення від нуля показаного сейсмографом. Ослаблення амплітуди відстанню між епіцентром землетрусу та сейсмографом коректують шляхом віднімання логарифму прогнозованої амплітуди землетрусу порядку 0 на такій відстані. (uk)
 • Richterskalan är en skala som används för att ange styrkan hos jordbävningar. Skalan är en logaritmisk skala där varje steg (magnitud) motsvarar en ökning av amplituden på vågrörelsen (skakningen) med 10 gånger. Detta motsvarar ca 32 gånger mer energi.En jordbävning på 3–4 är knappt märkbar; en på 8 eller mer kan ödelägga städer om den inträffar i tättbebyggda områden. Jordbävningar på cirka 8,0 inträffar i genomsnitt en gång per år medan jordbävningar på mer än 9 inträffar mer sällan. Skalan kan även anta negativa värden, men så svaga jordbävningar är svåra att detektera. Skalan togs fram år 1935 av Charles Richter i samarbete med Beno Gutenberg vid California Institute of Technology. Avsikten var från början endast att klassificera jordbävningar i ett visst område i Kalifornien uppmätta med en Wood-Anderson, en speciell typ av seismometer. Nollpunkten i skalan definierades som ”en jordbävning som på 100 km avstånd registreras på en Wood-Anderson-seismometer med ett utslag på 1 mikrometer”. Nollpunkten är alltså en extremt svag jordbävning, på den tiden i praktiken nästan omätbar. Syftet var att skalan inte skulle behöva anta negativa värden i praktiska fall, även om skalan alltså även innefattar sådana. Richterskalan är ibland missvisande, då den utlösta energin inte alltid motsvarar graden av förödelse. Beroende på hur marken rör sig, kan destruktionskraften i en jordbävning med en viss magnitud på richterskalan variera avsevärt. Andra skalor, som och mercalliskalan är betydligt bättre lämpade för att mäta jordbävningens effekter, men richterskalan är ändå den som är bäst känd och därför den som vanligen används i populära sammanhang. Mellan jordbävningens magnitud M och den frigjorda energin E (Joule), finns sambandet där K är en korrektionskonstant beroende av avståndet till epicentrum. (sv)
 • Шкала магнитуд Рихтера служит для измерения силы («размера») землетрясений; была предложена в 1935 году американским сейсмологом Чарльзом Фрэнсисом Рихтером и обозначается как «ML» или «ML». Рихтер предложил для оценки силы землетрясения (в его эпицентре) десятичный логарифм перемещения A (в микрометрах) иглы стандартного , расположенного на расстоянии не более 600 км от эпицентра: где f — корректирующая функция, вычисляемая по таблице в зависимости от расстояния до эпицентра. Энергия землетрясения примерно пропорциональна то есть увеличение магнитуды на 1,0 соответствует увеличению амплитуды колебаний в 10 раз и увеличению энергии примерно в 32 раза. Эта шкала имела несколько существенных недостатков: * Рихтер использовал для градуировки своей шкалы малые и средние землетрясения южной Калифорнии, характеризующиеся малой глубиной очага. * Из-за ограничений используемой аппаратуры шкала Рихтера была ограничена значением около 6,8. * Предложенный способ измерения учитывал только поверхностные волны, в то время как при глубинных землетрясениях существенная часть энергии выделяется в форме объёмных волн. В течение следующих нескольких десятков лет шкала Рихтера уточнялась и приводилась в соответствие с новыми наблюдениями. Сейчас существует несколько производных шкал, самыми важными из которых являются: и (см. Магнитуда землетрясения). Однако многие средства массовой информации по-прежнему называют их величинами «Рихтера». Все упомянутые шкалы сохраняют логарифмический характер оригинала и имеют приблизительно сопоставимые числовые значения. (ru)
 • 里氏震级(英語:Richter magnitude scale,港澳称黎克特制地震震級,台湾称芮氏地震規模),是一種表示地震規模大小的標度,由里克特在1935年发明。他后来改进出了近震震級(记作ML,英語:local magnitude,中国大陆又称地方性震级)。它是由觀測点处地震儀所記錄到的地震波最大振幅的常用對數演算而來。震級定義在距離震央100公里處之觀測點地震儀記錄到的最大水平位移為1微米(這也是伍德-安德森扭力式地震儀的最高精度)的地震作為0級地震,如果距震央100公里處的伍德-安德森扭力式地震儀測得的地震波振幅為10微米(0.01毫米)為1級,100微米(0.1毫米)為2級,1000微米(1毫米)為黎克3級,10000微米(1厘米)為黎克4級,如此類推。所以,震級相差1級代表振幅相差10倍,而所釋出的能量則相差約32倍。由於地震儀的位置一般並不在震中,考虑到地震波在传播过程中的衰减以及其它干扰因素,計算時需減去观测点所在地地震規模所應有的振幅之對數。 当初設計里氏地震规模時所使用的伍德-安德森扭力式地震儀的限制,近震規模ML若大於約6.8或觀測點的震中距超過約600公里便不適用。里氏震级现在已被各国地震局抛弃,改用改进的方法(如矩震级(MW))测量。这些改造系统一样使用的是对数系统,并且经过数值调整使大小和原版里氏震级接近。媒体在报道时一般把这些方法得到的数据一样称作“里氏震級”。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 19467352 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 26053 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1025118539 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • مقياس ريختر أو مقياس ريشتر هو مقياس عددي يستخدم لقياس شدة الزلازل. طور من قبل تشارلز فرانسيس ريختر و سجل في معلمه عام 1935 حيث أطلق عليه اسم ’’مقياس الحجم’’. وهذا ما تمت مراجعته لاحقا واعيدت تسميته إلى مقياس الحجم المحلي، المشار له ب ML .بسبب العيوب الكثيرة لمقياس ML فإن معظم المؤسسات المعناة بالزلازل تستخدم مقاييس أخرى كمقياس درجة العزم Mw لتسجيل حجم الزلازل، لكن الكثير من وكالات الأنباء لا زالت تشير إلى ذلك بمقياس ريختر . تحتفظ كل مقاييس الحجم بالنموذج اللوغاريتمي للأصل ويتم قياسها للحصول على قيم عددية قابلة للمقارنة تقريبا(عادة في منتصف القياس ).الزلازل التي قياسها 4.5 أو أكثر على المقياس يمكن أن تقاس بالأدوات في جميع أنحاء العالم. (ar)
 • L'escala sismològica de Richter, també coneguda com a escala de magnitud local és una escala logarítmica de base 10 arbitrària que assigna un nombre per quantificar l'efecte d'un terratrèmol. Es denomina així en honor del sismòleg americà Charles Richter (1900-1985). Actualment, però, no es fa servir aquesta escala sinó l'escala sismològica de magnitud de moment, (MW) encara que en ser les dues escales molt semblants es confonen, sobretot en la premsa. (ca)
 • Η Κλίμακα Ρίχτερ είναι διαδεδομένη λογαριθμική κλίμακα μέτρησης της ενέργειας που εκλύεται κατά τη διάρκεια ενός σεισμού. (el)
 • Richter eskala lurrikaren indar suntsitzailea neurtzeko balio duen eskala logaritmikoa da. Charles Richter sismologoaren omenez eman zitzaion izena. Richterrek bere eskala 1930eko hamarkadan garatu zuen. Lurrikara baten tamaina ondorengo formularekin neur zitekeela kalkulatu zuen: Logaritmoaren erabilera eskalan, lurrikara batean zenbat energia jariatzen den erakusteko da. Neurtu ahal izan den energia jario handiena izan zen, Valdiviako hirian, 1960an. Richter eskalan 9,5 puntura iritsi zen. (eu)
 • Historiquement, l'échelle de Richter a été l'une des premières tentatives d'évaluer numériquement l'intensité des tremblements de Terre. Imprécise et dépassée, elle a depuis été remplacée par des échelles plus précises permettant de mesurer la magnitude des séismes. (fr)
 • Scála logartamach is ea Scála Richter. Scála é chun cur síos a dhéanamh ar mhéid na gcreathanna talún. An seismeolaí Meiriceánach Charles Francis Richter (1900-1985) is as a ainmníodh an scála. Is mar a chéile méadú d'aonad amháin ar Scála Richter agus iolrú faoina deich ar mhéid an chreatha talún. Mar sin, más é 7 scór an chreatha talún ar an scála seo, is mó faoina deich é ná crith ar scór 6 ar Scála Richter. Nuair is é fuinneamh an chreatha talún a bhíonn i gceist, is mó faoi thríocha fuinneamh an chreatha talún ar scór 7 ná fuinneamh an chreatha talún ar scór 6 ar Scála Richter. (ga)
 • Con l'attribuzione di un valore sulla scala Richter, si esprime una misura della cosiddetta magnitudo, ovvero una stima dell'energia sprigionata da un terremoto nel punto della frattura della crosta terrestre, cioè all'ipocentro, secondo i criteri indicati dal geofisico statunitense Charles Richter. (it)
 • 릭터 규모(영어: Richter magnitude scale, 릭터 진도 규모, (독일어 발음으로) 리히터 규모) 또는 공식 명칭으로 국지적 규모(Local magnitude scale, ML)는 지진의 규모를 나타내는 단위로서, 로 표기한다. 1935년, 미국의 지진학자 찰스 릭터(Charles Richter)가 지진파를 측정해 지진의 에너지를 추정하는 방법을 개발하였다. 릭터 규모는 지진계에서 관측되는 가장 큰 진폭으로부터 계산된 로그값을 바탕으로 만들어진 단위이다. 예를 들어, 릭터 규모 5.0의 지진이 갖는 진폭은 릭터 규모 4.0의 지진보다 진폭이 10배 크다. 지진 발생시 방출되는 에너지는 그것의 파괴력과도 밀접한 관계가 있는데, 이때 발생하는 진폭의  3⁄2 제곱만큼 커진다. 그래서 릭터 규모가 1.0 만큼 차이나게 되면, 방출되는 에너지는 배만큼 커지게 되고, 릭터 규모가 2.0 차이를 보이면 배의 에너지가 방출된다는 뜻이다. 방출되는 에너지의 크기를 알아보기 편하게 31.6 대신 32로 반올림 표기하기도 한다. * 에너지 E(erg)와 릭터 규모(M)의 관계식 (ko)
 • A Escala Richter, também conhecida como escala de magnitude local ou , é uma escala logarítmica arbitrária, de base 10, utilizada para quantificar a magnitude de um sismo. A escala foi construída calculando o logaritmo da amplitude horizontal combinada (amplitude sísmica) do maior deslocamento a partir do zero num tipo particular de sismógrafo de torção, o sismógrafo de Wood-Anderson. (pt)
 • Шкала Ріхтера (точніша назва «локальна шкала ML») використовується для оцінки порядкової величини землетрусу. Це логарифмічна шкала з основою 10, значення на котрій отримуються шляхом обчислення логарифму комбінованої горизонтальної амплітуди найбільшого зміщення від нуля показаного сейсмографом. Ослаблення амплітуди відстанню між епіцентром землетрусу та сейсмографом коректують шляхом віднімання логарифму прогнозованої амплітуди землетрусу порядку 0 на такій відстані. (uk)
 • Richterova stupnice (nebo také místní magnitudo zemětřesení, škála = měřítko, stupnice) představuje jediné číslo, kterým se popisuje velikost (síla) zemětřesení. Je to logaritmická stupnice o základu 10 počítaná z vodorovné amplitudy největšího posunu od nuly na seismografu. Rozdíl amplitud způsobený vzdáleností epicentra zemětřesení od seismometru je opravený odečtením logaritmu předpokládané amplitudy zemětřesení o místním magnitudu 0 v té vzdálenosti. Tato oprava umožňuje používat toto číslo jako absolutní měřítko pro velikost zemětřesení. (cs)
 • Die Richterskala ist eine Magnitudenskala zur Angabe der Stärke von Erdbeben. Sie basiert auf Amplitudenmessungen von Seismogrammaufzeichnungen, die in relativ geringer Distanz von wenigen hundert Kilometern zum Epizentrum gewonnen wurden. Sie ist daher auch unter dem Begriff Lokalbeben-Magnitude bekannt. (de)
 • La escala sismológica de Richter, también conocida como escala de magnitud local (ML), es una escala logarítmica arbitraria que asigna un número para cuantificar la energía que libera un terremoto, denominada así en honor del sismólogo estadounidense Charles Francis Richter. (es)
 • The Richter scale – also called the Richter magnitude scale or Richter's magnitude scale – is a measure of the strength of earthquakes, developed by Charles Francis Richter and presented in his landmark 1935 paper, where he called it the "magnitude scale". This was later revised and renamed the local magnitude scale, denoted as ML or ML . (en)
 • Skala Richter atau SR didefinisikan sebagai logaritma (basis 10) dari amplitudo maksimum, yang diukur dalam satuan mikrometer, dari rekaman gempa oleh instrumen pengukur gempa (seismometer) , pada jarak 100 km dari pusat gempanya. Sebagai contoh, misalnya kita mempunyai rekaman gempa bumi (seismogram) dari seismometer yang terpasang sejauh 100 km dari pusat gempanya, amplitudo maksimumnya sebesar 1 mm, maka kekuatan gempa tersebut adalah log (10 pangkat 3 mikrometer) sama dengan 3,0 skala Richter. Skala ini diusulkan oleh fisikawan Charles Richter. Persamaan dasar yang digunakan adalah: (in)
 • ローカル・マグニチュード(英: Local magnitude scale, ML)は、アメリカの地震学者チャールズ・リヒターが考案した地震のエネルギー量を表す指標値(マグニチュード)である。リヒター・マグニチュード(英: Richter magnitude scale)あるいはリヒター・スケール(英: Richter scale)とも呼称される。 1935年、チャールズ・リヒターは地震の規模を計測地点に依らず同じ値で表す指標値である「マグニチュード・スケール」(英: Magnitude scale)を発表した(後に改訂し、ローカル・マグニチュードやリヒター・マグニチュードと呼ばれるようになる)。ただし、ローカル・マグニチュードは特定の状況・地震計に依存しており、その条件下で小さな規模の地震でしか正しい計測ができない問題があった。それらの問題を解決するため、ローカル・マグニチュードを改善した実体波マグニチュード、表面波マグニチュード、モーメント・マグニチュードなどが開発され、2000年代のマグニチュードの計測法では主にモーメント・マグニチュードが利用されている。全ての種類のマグニチュード計測法は、オリジナルのローカル・マグニチュードの対数特性を保持しており、ほぼ同等の値を示すよう定義されている。 (ja)
 • Skala Richtera – skala logarytmiczna określająca wielkość trzęsienia ziemi na podstawie amplitudy drgań wstrząsów sejsmicznych, wprowadzona w 1935 roku przez amerykańskich geofizyków Charlesa F. Richtera i Beno Gutenberga. Początkowo zdefiniowana była tylko dla lokalnych trzęsień ziemi w Kalifornii. Później definicję skali kilkakrotnie rozszerzano. Współczesna sejsmologia do oceny wielkości wstrząsów sejsmicznych wykorzystuje magnitudę, skalibrowaną w taki sposób, by w przedziale typowych trzęsień ziemi (od 3 do 7) pokrywała się ze skalą Richtera. Obecnie popularnie (choć niezbyt poprawnie) nazwę skala Richtera używa się do wszelkich skal magnitud. (pl)
 • De schaal van Richter is een meetschaal waarop de energie die vrijkomt bij een aardbeving (of een zeebeving) in een getal wordt uitgedrukt. Dit getal wordt de magnitude genoemd. De schaal is in 1935 opgesteld door de Amerikaanse seismoloog Charles Francis Richter en zijn Duits-Amerikaanse collega Beno Gutenberg. Het is een logaritmische schaal. Hij wordt afgeleid van de sterkte van de trillingen, zoals die gemeten worden op het seismogram. (nl)
 • Шкала магнитуд Рихтера служит для измерения силы («размера») землетрясений; была предложена в 1935 году американским сейсмологом Чарльзом Фрэнсисом Рихтером и обозначается как «ML» или «ML». Рихтер предложил для оценки силы землетрясения (в его эпицентре) десятичный логарифм перемещения A (в микрометрах) иглы стандартного , расположенного на расстоянии не более 600 км от эпицентра: где f — корректирующая функция, вычисляемая по таблице в зависимости от расстояния до эпицентра. Энергия землетрясения примерно пропорциональна то есть увеличение магнитуды на 1,0 соответствует увеличению амплитуды колебаний в 10 раз и увеличению энергии примерно в 32 раза. (ru)
 • Richterskalan är en skala som används för att ange styrkan hos jordbävningar. Skalan är en logaritmisk skala där varje steg (magnitud) motsvarar en ökning av amplituden på vågrörelsen (skakningen) med 10 gånger. Detta motsvarar ca 32 gånger mer energi.En jordbävning på 3–4 är knappt märkbar; en på 8 eller mer kan ödelägga städer om den inträffar i tättbebyggda områden. Jordbävningar på cirka 8,0 inträffar i genomsnitt en gång per år medan jordbävningar på mer än 9 inträffar mer sällan. Skalan kan även anta negativa värden, men så svaga jordbävningar är svåra att detektera. (sv)
 • 里氏震级(英語:Richter magnitude scale,港澳称黎克特制地震震級,台湾称芮氏地震規模),是一種表示地震規模大小的標度,由里克特在1935年发明。他后来改进出了近震震級(记作ML,英語:local magnitude,中国大陆又称地方性震级)。它是由觀測点处地震儀所記錄到的地震波最大振幅的常用對數演算而來。震級定義在距離震央100公里處之觀測點地震儀記錄到的最大水平位移為1微米(這也是伍德-安德森扭力式地震儀的最高精度)的地震作為0級地震,如果距震央100公里處的伍德-安德森扭力式地震儀測得的地震波振幅為10微米(0.01毫米)為1級,100微米(0.1毫米)為2級,1000微米(1毫米)為黎克3級,10000微米(1厘米)為黎克4級,如此類推。所以,震級相差1級代表振幅相差10倍,而所釋出的能量則相差約32倍。由於地震儀的位置一般並不在震中,考虑到地震波在传播过程中的衰减以及其它干扰因素,計算時需減去观测点所在地地震規模所應有的振幅之對數。 (zh)
rdfs:label
 • مقياس ريختر (ar)
 • Escala de Richter (ca)
 • Richterova stupnice (cs)
 • Richterskala (de)
 • Κλίμακα Ρίχτερ (el)
 • Richter magnitude scale (en)
 • Skalo de Richter (eo)
 • Escala sismológica de Richter (es)
 • Richter eskala (eu)
 • Échelle de Richter (fr)
 • Scála Richter (ga)
 • Skala richter (in)
 • ローカル・マグニチュード (ja)
 • Scala Richter (it)
 • 릭터 규모 (ko)
 • Schaal van Richter (nl)
 • Skala Richtera (pl)
 • Escala de Richter (pt)
 • Шкала Рихтера (ru)
 • Richterskalan (sv)
 • Шкала Ріхтера (uk)
 • 里氏地震規模 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:knownFor of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License