About: Libanius

An Entity of Type: person, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Libanius (Greek: Λιβάνιος, Libanios; c. 314 – 392 or 393) was a Greek teacher of rhetoric of the Sophist school. During the rise of Christian hegemony in the later Roman Empire, he remained unconverted and in religious matters was a pagan Hellene.

Property Value
dbo:abstract
 • ليبانيوس (باللاتينية: Libanius) بليغ يوناني وأستاذ للبلاغة. ولد في أنطاكية سنة 314، وتوفّي سنة 394. درس البلاغة في أثينا، ثمّ علّم فيها لفترة قصيرة. وابتداءً من سنة 342 ذهب إلى القسطنطينية وعلّم فيها، ثمّ إلى نيقيا وبعدها إلى نيقوميديا، ثمّ عاد مجدّدًا إلى أثينا. وفي سنة 354 استقرّ في أنطاكية.لم يتحول إلى المسيحية بل بقي على الدين اليوناني الهلينيستي الوثني. (ar)
 • Libani (en llatí Libanius, en grec Λιβάνιος va ser el més distingit entre els sofistes i retòrics grecs del segle iv. Va néixer a Antioquia a Síria en el si d'una il·lustre família, però l'any del seu naixement no es coneix bé. Podria ser el 314 o 316. Va rebre educació a la seva ciutat natal, sembla que no gaire elevada, però atret pels coneixements va anar a Atenes on va ser deixeble, com diu ell mateix, de Cleòbul, Dídim i Zenobi. El petulant sistema educatiu llavors vigent a Atenes no li va agradar i el va fer dedicar-se més als estudis privats que als que organitzaven les escoles, i va estudiar als clàssics grecs, tasca a la que es dedicà tota la seva vida. Va atreure l'atenció pel seu talent i perseverança i tenia certa perspectiva d'obtenir la càtedra de retòrica a Atenes. Però no n'estava gaire convençut i va deixar la ciutat per acompanyar al seu amic Crispí a Heraclea del Pont. Al seu retorn va passar per Constantinoble on va trobar al filòsof Nicocles de Lacedemònia que el va convidar a restar a la ciutat. Va anar a Atenes a arreglar alguns afers i va tornar a Constantinoble, però mentre era absent un retòric de Capadòcia havia ocupat el lloc que ell esperava ocupar. Va haver d'obrir una escola privada i en poc temps va obtenir un gran nombre d'alumnes fins al punt de què les classes públiques van quedar desertes. Els afectats el van denunciar com a mag i el prefecte Limeni, enemic de Libani, va donar suport a l'acusació. L'any 346 el va expulsar de la ciutat. Va anar llavors a Nicomèdia on va ensenyar amb el mateix èxit i va provocar la mateixa hostilitat. Va romandre a la ciutat cinc anys que ell mateix defineix com els més feliços de la seva vida, i va retornar a Constantinoble, on va ser rebut fredament i va haver de retornar a Nicomèdia; allí es va declarar una epidèmia i va abandonar la ciutat tornant a Constantinoble. Estrategi, un amic seu, li va aconseguir un càrrec a Atenes que Libani va rebutjar per segona vegada, i llavors va visitar la seva ciutat natal Antioquia i quan va tornar a Constantinoble va començar a estar malalt; va demanar a l'emperador de poder-se establir a Antioquia on va restar fins a la fi de la seva vida. Va morir després del 391, ja que en aquest any encara era viu. L'emperador Julià que admirava el seu talent, va mantenir correspondència amb ell. Durant el regnat de Valent va ser perseguit pel seu paganisme, però després va guanyar-se el favor d'aquest emperador. Libani li va escriure un elogi, i va aconseguir que Valent promulgués una llei on es concedien certs avantatges als fills naturals, ja que Libani no era casat i vivia en concubinatge. Teodosi també li va mostrar amistat. Pel que sembla, Libani era orgullós, i les disputes amb els seus oponents, haurien vingut d'aquest defecte. Però també era moderat i suau en el llenguatge, i encara que pagà i simpatitzant de les idees de Julià l'Apòstata, es mostrava tolerant amb les opinions contràries i amb els cristians. Va ser mestre de Basili i Joan Crisòstom, amb el que va tenir sempre molt bona relació. No se sap l'any de la seva mort, però havia de ser després del 391, ja que d'aquell any es conserva una epístola seva. Obres seves foren: * 1 . Προψυμνασμάτων παραδείγματα, models per a exercicis de retòrica. * 2. Λόγοι, Oracions. Se'n coneixen 65, però una més va ser descoberta més tard, que porta per nom Περὶ Ὀλυμπίου. * 3. Μελέται, o declamacions, és a dir discursos sobre temes ficticis i descripcions variades. Se'n coneixen 48. * 4. Vida de Demòstenes, una biografia de Demòstenes que conté arguments a favor i en contra dels discursos del mateix orador. * 5. Ἐπιστολαί, o Cartes, de les que se'n conserven moltes, i que són interessants per estar adreçades als homes més eminents de l'època: l'emperador Julià, Sant Atanasi d'Alexandria, Gregori de Nissa, Joan Crisòstom i altres, totes escrites amb un estil molt elegant. En aquesta obra s'hi poden incloure les ἐπιστολικοὶ χαρακτῆρες, o fórmules per escriure cartes. (ca)
 • Libanios z Antiochie Syrské (řecky Λιβάνιος, asi 314–393) byl slavný pohanský učitel rétoriky, představitel pozdní sofistiky. Byl učitelem budoucího císaře Juliana a řady významných křesťanských osobností (např. Basileia Velikého, Jana Zlatoústého, Řehoře z Nazianzu). Usiloval o vzájemnou toleranci mezi křesťany a zastánci tradičního náboženství. Je autorem řady řečí, školních řečnických cvičení a dopisů. * Seznam děl v Souborném katalogu ČR, jejichž autorem nebo tématem je Libanios (cs)
 • Ο Λιβάνιος (Αντιόχεια, 314 μ.Χ. - Αντιόχεια, 392 ή 393 μ.Χ.) ήταν Έλληνας δάσκαλος ρητορικής της σχολής των Σοφιστών. Έμεινε γνωστός για το κλασικιστικό του ύφος και για τη νοσταλγία του για το κλασικό παρελθόν και τον παγανιστικό κόσμο που χανόταν. Υπήρξε ο πολυγραφότερος συγγραφέας της αρχαιότητας. Είχε πολλούς μαθητές, μεταξύ αυτών ο φιλόσοφος Αιδέσιος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο αυτοκράτορας Ιουλιανός. Γεννήθηκε το 314 μ.Χ στην Αντιόχεια και σπούδασε στην Αθήνα. Εργάστηκε ως δάσκαλος ρητορικής και φιλοσοφίας στην Κωνσταντινούπολη και τη Νικομήδεια. Επέστρεψε στην Αντιόχεια το 354 όπου ίδρυσε σχολή η οποία επί 40 χρόνια είχε τη μεγαλύτερη φήμη στην αυτοκρατορία. Πέθανε το 392 ή 393 μ.Χ. στην Αντιόχεια. Στην Παλατινή Ανθολογία σώζεται ένα επίγραμμά του (VII 747), επιτύμβιο του Ιουλιανού. (el)
 • Libanios (griechisch Λιβάνιος Libánios; * 314 in Antiochia am Orontes; † nach 393 vermutlich ebenda) gilt als der bedeutendste griechische Redner der Spätantike. (de)
 • Libanios (bahasa Yunani: Λιβάνιος, Libanios; sekitar 314 – 392 atau 393) adalah seorang pengajar retorik Yunani dari aliran Sofis. Pada masa kebangkitan hegemoni Kristen pada akhir zaman Kekaisaran Romawi, ia tidak berpindah agama dan masih menganut . (in)
 • Libanios (en grec ancien Λιϐάνιος / Libánios et Libanius pour les latinophones) est un rhéteur syrien de culture grecque de l'Antiquité tardive (314-393). (fr)
 • リバニオス (ギリシア語: Λιβάνιος, Libanios; c. 314 – 392 or 393) は ギリシア人のソフィスト学校の修辞学教師である。後期ローマ帝国におけるキリスト教の覇権が勃興する時代、彼はを維持し続けた。 (ja)
 • Libanius (Greek: Λιβάνιος, Libanios; c. 314 – 392 or 393) was a Greek teacher of rhetoric of the Sophist school. During the rise of Christian hegemony in the later Roman Empire, he remained unconverted and in religious matters was a pagan Hellene. (en)
 • Libanio (in greco antico: Λιβάνιος, Libánios; in latino: Libanius; Antiochia di Siria, 314 – 394 è stato un retore siro, di lingua greca, nato in età romana ed educato secondo la scuola sofistica in un impero che stava diventando sempre più cristiano. (it)
 • Libanius (Oudgrieks Λιβάνιος), geboren in Antiochië omstreeks 314 en overleden in Antiochië in 393.Hij was een leraar in de retorica. In zijn werken gaf hij uiting aan veel van de idealen die de Griekse heidense stedelijke elite uit de late oudheid koesterde. (nl)
 • Libanios (grekiska: Λιβάνιος, Libánios; latin: Libanius, född omkring 315 i Antiochia, död där omkring 393, var en grekisk sofist och retor. (sv)
 • Libanios z Antiochii (gr. Λιβάνιος, Libanios; ur. 314, zm. 395) – grecki retor, platoński filozof szkoły pergamońskiej, przedstawiciel drugiej sofistyki. Był uczniem retora Zenobiosa. Przez kilka lat mieszkał w Atenach, następnie nauczał retoryki w Konstantynopolu, by na starość powrócić do rodzinnej Antiochii, gdzie zmarł. Libanios był wielbicielem kultury greckiej i zaciekłym przeciwnikiem chrześcijaństwa, mimo to jego uczniami było wielu późniejszych Ojców Kościoła m.in. Bazyli Wielki i Jan Chryzostom, a także prawdopodobnie Grzegorz z Nazjanzu. Uczniem Libaniosa był także przyszły cesarz Julian. Po objęciu rządów przez Juliana Libanios współpracował z nim w odrodzeniu rzymskiej religii pogańskiej. Pisma Libaniosa zachowały się do czasów współczesnych niemal w całości. Spośród jego twórczości naczelne miejsce zajmują mowy, których zachowało się 64. Mowy uznawane są za dobre świadectwo współczesnych autorowi czasów; zawarte są w nich opisy m.in. katastrof naturalnych i wydarzeń politycznych (jak powstanie w Antiochii w 387 roku). W swoich mowach Libanios wielokrotnie wychwala cesarza Juliana, zaś w mowie do cesarza Teodozjusza wystąpił przeciwko burzeniu pogańskich świątyń. Libanios pisał także deklamacje retoryczne, których zachowało 51. Prowadził także bogatą korespondencję; znanych jest przeszło 1500 jego listów, będących ważnym świadectwem pogańskiego życia intelektualnego u schyłku antyku. (pl)
 • Либа́ний, Лива́ний (греч. Λιβάνιος, 314 — около 393 гг.) — крупнейший позднеантичный ритор, представитель младшей софистики, один из учителей Иоанна Златоуста, схоларх (руководитель риторической школы) в Антиохии. (ru)
 • Libânio (em grego: Λιβάνιος; romaniz.: Libánios; ca. 314 - ca. 394 foi um filósofo e professor de retórica adepto da escola sofística. Viveu na época em que um Império Romano decadente estava adotando o Cristianismo, no entanto manteve-se fiel ao paganismo helênico. Falava o grego como língua materna. Nasceu no berço de uma família conhecida pela cultura, que outrora gozara de considerável influência em Antioquia. Aos quatorze anos apaixonou-se pela retórica, e à esta disciplina devotaria sua vida. A exemplo de muitos pagãos do século IV, Libânio retirou-se da vida pública e voltou-se ao invés à erudição. Estudou em Atenas e começou a carreira em Constantinopla como tutor privado, no entanto seria exilado a Nicomédia ca. 346 sob a acusação (provavelmente falsa de praticar a magia. Libânio foi amigo pessoal, e admirador mútuo, do imperador Juliano. Parte de sua correspondência com o soberano sobrevive, na qual Libânio utiliza-se de suas artes de retórica para advogar causas tanto privadas como públicas. Apesar de sua amizade com Juliano, mais tarde receberia o título honorário de "prefeito pretoriano" do militantemente cristão Teodósio I. Em 349 foi convocado pelo Imperador de Constantinopla para assumir uma cátedra lá, mais tarde ele convenceu o imperador a transferi-lo para a sua cidade natal, Antioquia, onde exercia a função de Sofista oficial da cidade, lá permanecendo até sua morte. Apesar de pagão, entre seus alunos constam vários cristãos famosos, como João Crisóstomo e Basílio de Cesareia, mas também alguns correlegionários como o historiador Amiano Marcelino. (pt)
 • Лібаній, Ліваній (дав.-гр. Λιβάνιος; 314 — 393/394) — видатний давньогрецький красномовець часів пізньої Римської імперії. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 49086 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 10013 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1040514736 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
schema:sameAs
rdf:type
rdfs:comment
 • ليبانيوس (باللاتينية: Libanius) بليغ يوناني وأستاذ للبلاغة. ولد في أنطاكية سنة 314، وتوفّي سنة 394. درس البلاغة في أثينا، ثمّ علّم فيها لفترة قصيرة. وابتداءً من سنة 342 ذهب إلى القسطنطينية وعلّم فيها، ثمّ إلى نيقيا وبعدها إلى نيقوميديا، ثمّ عاد مجدّدًا إلى أثينا. وفي سنة 354 استقرّ في أنطاكية.لم يتحول إلى المسيحية بل بقي على الدين اليوناني الهلينيستي الوثني. (ar)
 • Libanios z Antiochie Syrské (řecky Λιβάνιος, asi 314–393) byl slavný pohanský učitel rétoriky, představitel pozdní sofistiky. Byl učitelem budoucího císaře Juliana a řady významných křesťanských osobností (např. Basileia Velikého, Jana Zlatoústého, Řehoře z Nazianzu). Usiloval o vzájemnou toleranci mezi křesťany a zastánci tradičního náboženství. Je autorem řady řečí, školních řečnických cvičení a dopisů. * Seznam děl v Souborném katalogu ČR, jejichž autorem nebo tématem je Libanios (cs)
 • Libanios (griechisch Λιβάνιος Libánios; * 314 in Antiochia am Orontes; † nach 393 vermutlich ebenda) gilt als der bedeutendste griechische Redner der Spätantike. (de)
 • Libanios (bahasa Yunani: Λιβάνιος, Libanios; sekitar 314 – 392 atau 393) adalah seorang pengajar retorik Yunani dari aliran Sofis. Pada masa kebangkitan hegemoni Kristen pada akhir zaman Kekaisaran Romawi, ia tidak berpindah agama dan masih menganut . (in)
 • Libanios (en grec ancien Λιϐάνιος / Libánios et Libanius pour les latinophones) est un rhéteur syrien de culture grecque de l'Antiquité tardive (314-393). (fr)
 • リバニオス (ギリシア語: Λιβάνιος, Libanios; c. 314 – 392 or 393) は ギリシア人のソフィスト学校の修辞学教師である。後期ローマ帝国におけるキリスト教の覇権が勃興する時代、彼はを維持し続けた。 (ja)
 • Libanius (Greek: Λιβάνιος, Libanios; c. 314 – 392 or 393) was a Greek teacher of rhetoric of the Sophist school. During the rise of Christian hegemony in the later Roman Empire, he remained unconverted and in religious matters was a pagan Hellene. (en)
 • Libanio (in greco antico: Λιβάνιος, Libánios; in latino: Libanius; Antiochia di Siria, 314 – 394 è stato un retore siro, di lingua greca, nato in età romana ed educato secondo la scuola sofistica in un impero che stava diventando sempre più cristiano. (it)
 • Libanius (Oudgrieks Λιβάνιος), geboren in Antiochië omstreeks 314 en overleden in Antiochië in 393.Hij was een leraar in de retorica. In zijn werken gaf hij uiting aan veel van de idealen die de Griekse heidense stedelijke elite uit de late oudheid koesterde. (nl)
 • Libanios (grekiska: Λιβάνιος, Libánios; latin: Libanius, född omkring 315 i Antiochia, död där omkring 393, var en grekisk sofist och retor. (sv)
 • Либа́ний, Лива́ний (греч. Λιβάνιος, 314 — около 393 гг.) — крупнейший позднеантичный ритор, представитель младшей софистики, один из учителей Иоанна Златоуста, схоларх (руководитель риторической школы) в Антиохии. (ru)
 • Лібаній, Ліваній (дав.-гр. Λιβάνιος; 314 — 393/394) — видатний давньогрецький красномовець часів пізньої Римської імперії. (uk)
 • Libani (en llatí Libanius, en grec Λιβάνιος va ser el més distingit entre els sofistes i retòrics grecs del segle iv. Va néixer a Antioquia a Síria en el si d'una il·lustre família, però l'any del seu naixement no es coneix bé. Podria ser el 314 o 316. Va rebre educació a la seva ciutat natal, sembla que no gaire elevada, però atret pels coneixements va anar a Atenes on va ser deixeble, com diu ell mateix, de Cleòbul, Dídim i Zenobi. El petulant sistema educatiu llavors vigent a Atenes no li va agradar i el va fer dedicar-se més als estudis privats que als que organitzaven les escoles, i va estudiar als clàssics grecs, tasca a la que es dedicà tota la seva vida. (ca)
 • Ο Λιβάνιος (Αντιόχεια, 314 μ.Χ. - Αντιόχεια, 392 ή 393 μ.Χ.) ήταν Έλληνας δάσκαλος ρητορικής της σχολής των Σοφιστών. Έμεινε γνωστός για το κλασικιστικό του ύφος και για τη νοσταλγία του για το κλασικό παρελθόν και τον παγανιστικό κόσμο που χανόταν. Υπήρξε ο πολυγραφότερος συγγραφέας της αρχαιότητας. Είχε πολλούς μαθητές, μεταξύ αυτών ο φιλόσοφος Αιδέσιος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο αυτοκράτορας Ιουλιανός. Στην Παλατινή Ανθολογία σώζεται ένα επίγραμμά του (VII 747), επιτύμβιο του Ιουλιανού. (el)
 • Libanios z Antiochii (gr. Λιβάνιος, Libanios; ur. 314, zm. 395) – grecki retor, platoński filozof szkoły pergamońskiej, przedstawiciel drugiej sofistyki. Był uczniem retora Zenobiosa. Przez kilka lat mieszkał w Atenach, następnie nauczał retoryki w Konstantynopolu, by na starość powrócić do rodzinnej Antiochii, gdzie zmarł. Libanios był wielbicielem kultury greckiej i zaciekłym przeciwnikiem chrześcijaństwa, mimo to jego uczniami było wielu późniejszych Ojców Kościoła m.in. Bazyli Wielki i Jan Chryzostom, a także prawdopodobnie Grzegorz z Nazjanzu. Uczniem Libaniosa był także przyszły cesarz Julian. Po objęciu rządów przez Juliana Libanios współpracował z nim w odrodzeniu rzymskiej religii pogańskiej. (pl)
 • Libânio (em grego: Λιβάνιος; romaniz.: Libánios; ca. 314 - ca. 394 foi um filósofo e professor de retórica adepto da escola sofística. Viveu na época em que um Império Romano decadente estava adotando o Cristianismo, no entanto manteve-se fiel ao paganismo helênico. Falava o grego como língua materna. (pt)
rdfs:label
 • ليبانيوس (ar)
 • Libani (ca)
 • Libanios (cs)
 • Libanios (de)
 • Λιβάνιος (el)
 • Libanio (es)
 • Libanios (in)
 • Libanio (it)
 • Libanios (fr)
 • リバニオス (ja)
 • Libanius (en)
 • Libanius (nl)
 • Libanios (pl)
 • Либаний (ru)
 • Libânio (pt)
 • Libanios (sv)
 • Лібаній (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License