About: Jurist

An Entity of Type: person function, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A jurist is a person with expert knowledge of law; someone who analyses and comments on law. This person is usually a specialist legal scholar—not necessarily with a formal qualification in law or a legal practitioner, although in the United States the term "jurist" may be applied to a judge. With reference to Roman law, a "jurist" (in English) is a jurisconsult (jurisconsulta). A person who is a member of a jury is called a juror.

Property Value
dbo:abstract
 • المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في استظهار الحقائق لتحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون، ويطلق على من يمارس مهنة المحاماة محامي أو مستشار قانوني. وهى مهنة قائمة على تقديم المساعدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في اقتضاء حقوقهم والمعاونة في العمل وفقا للقوانين المتبعة في كافة المجالات والدفاع عن حقوق الآخرين والتوعية القانونية للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم.إن المحاماة مهنة كتمان السر والشرف فلا يحق لمن يعمل بها أن يفشي أسرار عملاؤه، فقد وثقوا به ووضعوا ثقتهم فيهِ، ويحكم ممارسة مهنة المحاماة القانون. ولهذا لا يستطيع ان يُنكر أحد أن المحاماة لازمة من لزوميات العدالة، وضرورة من ضرورات تحقيقها، والعدالة كل كامل لا يتجزأ ولا يتقطع وإلا انهار وانعدم. لذلك يقول صولون إنه:" لا يمكن تصور حكم بدون مدافع أو حكم بغير دفاع" (ar)
 • Právník je odborný znalec práva, jde o obecné označení osoby, která získala vysokoškolské právnické vzdělání. Nejčastěji to bývá absolvent právnické fakulty, magisterského studijního programu Právo a právní věda, oboru Právo. Existují i bakalářské studijní programy a obory věnující se studiu práva (Aplikované právo, Veřejná správa apod.), které ovšem nepředstavují zcela plnohodnotné právnické vzdělání, jelikož jejich absolvování nezakládá kvalifikaci k výkonu klasických právnických profesí (např. advokát, státní zástupce, soudce atp.), ale pouze některých (např. vyšší soudní úředník atp.). Patronem právníků je sv. Ivo. (cs)
 • Jurista (del llatí iurista, amb l'arrel ius que significa justícia) defineix a la persona que estudia dret i que exerceix una professió jurídica. Per tant, es denomina així a la persona la professió de la qual està relacionada amb les lleis o el dret en general. Es tracta d'un terme extens en el qual poden englobar els següents col·lectius: * Advocats. * Fiscals. * Jutges. * Teòrics del Dret: professors, filòsofs, etc. En alguns països, el terme es fa servir per fer referència principalment a algun dels grups esmentats. Per exemple, als Estats Units sol fer referència als jutges. En altres països, com el Regne Unit, el terme ha caigut en desús o es fa servir rarament. A França es denomina jurista a tot aquell que, tenint un títol habilitant, es dedica a qualsevol de les activitats que componen el món jurídic. A l'Amèrica Llatina només s'utilitza el terme per fer referència als experts del Dret, en qualsevol de les seves branques, que han assolit un alt grau de desenvolupament teòric. El terme consisteix llavors més aviat en una distinció, en un reconeixement i, com a tal, ningú es diu a si mateix jurista sinó que la comunitat jurídica en el seu conjunt reconeix a aquest algú com "jurista". (ca)
 • Als Juristen (von lateinisch ius, das Recht) bezeichnet man Akademiker, die ein Studium der Rechtswissenschaft mit einer erfolgreich bestandenen Prüfung abgeschlossen haben. Neben deutschen Staatsexamina existieren verschiedene anderweitige rechtswissenschaftliche akademische Abschlüsse (z. B. LL. B., Mag. iur., Lic. iur., MLaw, LL. M., Diplom-Rechtspfleger (FH) oder Diplom-Verwaltungswirt (FH)). (de)
 • Legelari edo juristak zuzenbidea aztertu, garatu eta aplikatzen duten aditu eta profesionalak dira, bereziki zuzenbidean jakintsuak diren aldetik. Horrela, juristak dira besteak beste epaileak, fiskalak, abokatu, prokuradoreak eta zuzenbideko irakasle eta ikertzaileak. (eu)
 • Un juriste est une personne qui a fait des études de droit à l'issue desquelles lui ont été délivrés des diplômes et qui développe ou applique le droit auprès d’une structure telle qu’un tribunal, une administration ou une entreprise. Il s’agit d’une activité professionnelle rémunérée consistant à effectuer des analyses et des formalités juridiques au sein d’une structure. Le mot juriste est d'origine latine : iuris, « droit ». Selon l'esprit du droit romain, le juriste est la personne qui dit le droit (iuris dictio). Pour approfondir, voir l'article Auxiliaire de justice ainsi que la catégorie Métier du droit.. (fr)
 • Jurista (del latín iurista; con la raíz ius, que significa derecho)​ o jurisconsulto (latín: iurisconsultus, hoy desusado)​ también conocido como experto legal o teórico del derecho, es una persona que investiga y estudia la jurisprudencia (teoría de la ley). Tal persona puede desempeñarse como filósofo de derecho, escritor legal o profesor académico, etc.​ (es)
 • « Jurisconsulte » désigne une personne ayant une grande maîtrise du droit et de la jurisprudence et prodiguant des conseils en la matière. Le terme est dérivé du latin juris, « relatif au droit » et consultus, « consultation, délibération ». Il désignait traditionnellement les professeurs, les auteurs, les penseurs et les praticiens du droit à l'origine de la doctrine du droit. Ce terme a été progressivement remplacé par celui de juriste qui est plus général. Jurisconsulte est toutefois encore utilisé dans les organisations internationales et les administrations publiques. (fr)
 • A jurist is a person with expert knowledge of law; someone who analyses and comments on law. This person is usually a specialist legal scholar—not necessarily with a formal qualification in law or a legal practitioner, although in the United States the term "jurist" may be applied to a judge. With reference to Roman law, a "jurist" (in English) is a jurisconsult (jurisconsulta). The English term jurist is to be distinguished from similar terms in other European languages, where it may be synonymous with legal professional, i.e. anyone with a professional law degree that qualifies for legal work. A person who is a member of a jury is called a juror. (en)
 • Yuris adalah orang yang meneliti dan mengkaji yurisprudensi (teori hukum). Orang semacam itu dapat bekerja sebagai akademisi, penulis hukum atau penceramah hukum. (in)
 • Il giureconsulto (in latino: iurisconsultus, da ius, iuris: "diritto" e consulere: "consultare") o giurisperito è storicamente un esperto del diritto che fornisce pareri su questioni legali e che non di rado si dedica anche all'insegnamento delle discipline del diritto come scienza. Quella dei giureconsulti fu una figura professionale che ebbe notevole rilevanza in epoca romana, quando essi rivestivano un ruolo nella formazione delle leggi, almeno fino al IV secolo; la loro importanza proseguì anche in seguito, durante il Medioevo e il Rinascimento, come consulenti. (it)
 • Il giurista è uno studioso il cui compito è studiare e interpretare il diritto, inteso come scienza dell'organizzazione della società attraverso le Istituzioni e le regole operanti nei vari ambiti dell'agire umano. (it)
 • Prawnik (w odniesieniu do kobiet stosuje się formę prawniczka) – osoba pełniąca funkcję lub zawód albo posiadająca wykształcenie prawnicze. Rozumienie tego pojęcia jest niejednolite i zależy od takich czynników jak kultura prawna, czas czy przyjęte teorie socjologiczne. Teorią pojęcia „prawnik” zajmuje się komparatystyka prawnicza. Nazwa „prawnik” wywodzi się z terminologii common law, jednak znaczenie tego słowa jest odmienne w prawie stanowionym. Pierwotne określenie tego słowa oznacza osobę, która ukończyła studia prawnicze, nawet gdy osoba taka po ukończeniu studiów nie wykonuje zawodu prawniczego. (pl)
 • Een jurist(e) of rechtsgeleerde is iemand die het recht bestudeert. Het is geen beschermde titel, hoewel men er in het spraakgebruik vaak mee doelt op iemand die is afgestudeerd in de rechtsgeleerdheid. Typisch juridische beroepen zijn onder meer: * advocaat * bedrijfsjurist * gerechtsdeurwaarder * juridisch adviseur * juridisch medewerker * notaris * officier van justitie * parketjurist * procureur des Konings, substituut of parketmagistraat, procureur-generaal * rechter * referendaris (nl)
 • Um jurista e, em algumas acepções, jurisconsulto, jurisperito e, ainda, jurisprudente, é toda pessoa que dependa de licenciatura em direito para atuar profissionalmente. A esfera pública possui diversas espécies desta profissão como o promotor, procurador, juiz (em que estão inclusos desembargador e ministro do Judiciário), defensor público e delegado. Por outro lado, a esfera privada possui os advogados (nas mais diversas áreas de especialização) e os juízes arbitrais, apesar de estes não dependerem de formação jurídica para exercer o ofício no Brasil. Um jurista, no sentido estrito, é alguém que estuda, analisa e comenta a lei, ensina Direito ou escreve livros jurídicos o que contrasta com um advogado, alguém que assessora e defende juridicamente um cliente e pensa o direito em termos práticos. Uma pessoa pode ser um advogado e jurista, mas um jurista não é necessariamente um advogado, tampouco o advogado é necessariamente um jurista. O jurista possui um amplo conhecimento da "lei". O trabalho do jurista é o estudo, e análise da lei e trabalho do advogado é a defesa jurídica e a assistência judicial das pessoas particulares. Na América Latina, especificamente, só se utiliza o termo jurista para fazer referência aos peritos em direito, em qualquer dos seus ramos, que alcançaram um alto nível de desenvolvimento teórico. Logo, o termo consiste numa distinção ou reconhecimento atribuído pela comunidade jurídica, até porque assim ninguém se intitula, mas é reconhecido como tal. (pt)
 • Юриско́нсульт (лат. juris-consultus) — правовед, штатный работник организации (юридического лица), обеспечивающий соблюдение законодательства, как организацией, так и по отношению к организации со стороны иных участников правоотношений. Среди лиц, объединяемых понятием «юрист», юрисконсульт, безусловно, занимает особое место. Большинство юристов работает юрисконсультами в государственных и частных организациях. Среди юрисконсультов выделяются: юрисконсульты, старшие юрисконсульты, ведущие юрисконсульты, главные юрисконсульты. Все чаще в крупных организациях, в штате которого более 10 юристов, юрисконсультам присваивают категории (от меньшего к большему): юрисконсульт, юрисконсульт второй категории, юрисконсульт первой категории, ведущий юрисконсульт, начальник отдела, начальник департамента правового обеспечения Согласно квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и других служащих, разработанным Институтом труда и утвержденным постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 года № 37 юрисконсульты делятся по следующим категориям согласно стажу и образованию: * юрисконсульт I категории — высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должности юрисконсульта II категории не менее 3 лет; * юрисконсульт II категории — высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы не менее 3 лет; * юрисконсульт — высшее профессиональное (юридическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы не менее 5 лет. (ru)
 • En jurist, i vanlig mening någon som avlagt juristexamen (Jur.kand/LL.M.), är utbildad för att kunna analysera och lösa juridiska problem samt tolka lagar och andra författningar, lagförslag, lagförarbeten, rättsavgöranden och avtal. En jurist kan till exempel arbeta i domstol, på advokat- eller juristbyrå, i eller statlig förvaltning, i internationella organisationer, intresseorganisationer, politiska partier, banker, försäkringsbolag eller industri-/tjänsteföretag. För de flesta jurister ingår i arbetet att samla, läsa in och bearbeta juridiskt material såsom lagtexter, förordningar, avtal och praktiska tillämpningar för att finna de rättsregler och den praxis som är tillämplig på det problem som ska lösas. Jurister kan även arbeta med regelutveckling och att utforma förslag på ny eller förändrad lagstiftning, exempelvis vid expertmyndigheter eller departement. Ofta presenterar juristen lösningen skriftligt och redovisar vad man kommit fram till vid en föredragning eller förhandling. Att förhandla och företräda någon är ett viktigt inslag i juristers arbete. Bolagsjuristen företräder sitt företag när avtal och kontrakt ska tecknas med kunder eller andra företag. En jurist som arbetar i domstol företräder sin klient i olika mål. (sv)
 • Юри́ст (нем. Jurist, англ. Jurist; от лат. ius «право») — специалист по правоведению, юридическим наукам; практический деятель в области права. (ru)
 • Юрисконсульт (лат. juris-consultus — правознавець, юридичний радник) — штатний працівникюридичної особи, що забезпечує дотримання законодавства, як організацією, так і по відношенню до організації з боку інших учасників правовідносин. Серед осіб, що об'єднуються поняттям «юрист», юрисконсульт займає особливе місце. Більшість юристів працює юрисконсультами в державних і приватних організаціях. Найбільш близька до роботи юрисконсульта діяльність адвокатів. (uk)
 • Юри́ст, укр. правни́к (від лат. «ius» — «право») — фахівець, котрий має професійні правові знання у галузі юридичних наук, законодавства і практики його застосування. (uk)
 • 法学家是研究法学的人。这些人可能是大学教授、法官、律师,也可能从事其它职业。在历史上,相当多的法学家同时也是哲学家、社会学家、政治学家或者历史学家。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 51481 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 3931 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1024062106 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Als Juristen (von lateinisch ius, das Recht) bezeichnet man Akademiker, die ein Studium der Rechtswissenschaft mit einer erfolgreich bestandenen Prüfung abgeschlossen haben. Neben deutschen Staatsexamina existieren verschiedene anderweitige rechtswissenschaftliche akademische Abschlüsse (z. B. LL. B., Mag. iur., Lic. iur., MLaw, LL. M., Diplom-Rechtspfleger (FH) oder Diplom-Verwaltungswirt (FH)). (de)
 • Legelari edo juristak zuzenbidea aztertu, garatu eta aplikatzen duten aditu eta profesionalak dira, bereziki zuzenbidean jakintsuak diren aldetik. Horrela, juristak dira besteak beste epaileak, fiskalak, abokatu, prokuradoreak eta zuzenbideko irakasle eta ikertzaileak. (eu)
 • Jurista (del latín iurista; con la raíz ius, que significa derecho)​ o jurisconsulto (latín: iurisconsultus, hoy desusado)​ también conocido como experto legal o teórico del derecho, es una persona que investiga y estudia la jurisprudencia (teoría de la ley). Tal persona puede desempeñarse como filósofo de derecho, escritor legal o profesor académico, etc.​ (es)
 • « Jurisconsulte » désigne une personne ayant une grande maîtrise du droit et de la jurisprudence et prodiguant des conseils en la matière. Le terme est dérivé du latin juris, « relatif au droit » et consultus, « consultation, délibération ». Il désignait traditionnellement les professeurs, les auteurs, les penseurs et les praticiens du droit à l'origine de la doctrine du droit. Ce terme a été progressivement remplacé par celui de juriste qui est plus général. Jurisconsulte est toutefois encore utilisé dans les organisations internationales et les administrations publiques. (fr)
 • Yuris adalah orang yang meneliti dan mengkaji yurisprudensi (teori hukum). Orang semacam itu dapat bekerja sebagai akademisi, penulis hukum atau penceramah hukum. (in)
 • Il giureconsulto (in latino: iurisconsultus, da ius, iuris: "diritto" e consulere: "consultare") o giurisperito è storicamente un esperto del diritto che fornisce pareri su questioni legali e che non di rado si dedica anche all'insegnamento delle discipline del diritto come scienza. Quella dei giureconsulti fu una figura professionale che ebbe notevole rilevanza in epoca romana, quando essi rivestivano un ruolo nella formazione delle leggi, almeno fino al IV secolo; la loro importanza proseguì anche in seguito, durante il Medioevo e il Rinascimento, come consulenti. (it)
 • Il giurista è uno studioso il cui compito è studiare e interpretare il diritto, inteso come scienza dell'organizzazione della società attraverso le Istituzioni e le regole operanti nei vari ambiti dell'agire umano. (it)
 • Een jurist(e) of rechtsgeleerde is iemand die het recht bestudeert. Het is geen beschermde titel, hoewel men er in het spraakgebruik vaak mee doelt op iemand die is afgestudeerd in de rechtsgeleerdheid. Typisch juridische beroepen zijn onder meer: * advocaat * bedrijfsjurist * gerechtsdeurwaarder * juridisch adviseur * juridisch medewerker * notaris * officier van justitie * parketjurist * procureur des Konings, substituut of parketmagistraat, procureur-generaal * rechter * referendaris (nl)
 • Юри́ст (нем. Jurist, англ. Jurist; от лат. ius «право») — специалист по правоведению, юридическим наукам; практический деятель в области права. (ru)
 • Юрисконсульт (лат. juris-consultus — правознавець, юридичний радник) — штатний працівникюридичної особи, що забезпечує дотримання законодавства, як організацією, так і по відношенню до організації з боку інших учасників правовідносин. Серед осіб, що об'єднуються поняттям «юрист», юрисконсульт займає особливе місце. Більшість юристів працює юрисконсультами в державних і приватних організаціях. Найбільш близька до роботи юрисконсульта діяльність адвокатів. (uk)
 • Юри́ст, укр. правни́к (від лат. «ius» — «право») — фахівець, котрий має професійні правові знання у галузі юридичних наук, законодавства і практики його застосування. (uk)
 • 法学家是研究法学的人。这些人可能是大学教授、法官、律师,也可能从事其它职业。在历史上,相当多的法学家同时也是哲学家、社会学家、政治学家或者历史学家。 (zh)
 • المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في استظهار الحقائق لتحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون، ويطلق على من يمارس مهنة المحاماة محامي أو مستشار قانوني. وهى مهنة قائمة على تقديم المساعدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في اقتضاء حقوقهم والمعاونة في العمل وفقا للقوانين المتبعة في كافة المجالات والدفاع عن حقوق الآخرين والتوعية القانونية للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم.إن المحاماة مهنة كتمان السر والشرف فلا يحق لمن يعمل بها أن يفشي أسرار عملاؤه، فقد وثقوا به ووضعوا ثقتهم فيهِ، ويحكم ممارسة مهنة المحاماة القانون. (ar)
 • Jurista (del llatí iurista, amb l'arrel ius que significa justícia) defineix a la persona que estudia dret i que exerceix una professió jurídica. Per tant, es denomina així a la persona la professió de la qual està relacionada amb les lleis o el dret en general. Es tracta d'un terme extens en el qual poden englobar els següents col·lectius: * Advocats. * Fiscals. * Jutges. * Teòrics del Dret: professors, filòsofs, etc. (ca)
 • Právník je odborný znalec práva, jde o obecné označení osoby, která získala vysokoškolské právnické vzdělání. Nejčastěji to bývá absolvent právnické fakulty, magisterského studijního programu Právo a právní věda, oboru Právo. Existují i bakalářské studijní programy a obory věnující se studiu práva (Aplikované právo, Veřejná správa apod.), které ovšem nepředstavují zcela plnohodnotné právnické vzdělání, jelikož jejich absolvování nezakládá kvalifikaci k výkonu klasických právnických profesí (např. advokát, státní zástupce, soudce atp.), ale pouze některých (např. vyšší soudní úředník atp.). (cs)
 • A jurist is a person with expert knowledge of law; someone who analyses and comments on law. This person is usually a specialist legal scholar—not necessarily with a formal qualification in law or a legal practitioner, although in the United States the term "jurist" may be applied to a judge. With reference to Roman law, a "jurist" (in English) is a jurisconsult (jurisconsulta). A person who is a member of a jury is called a juror. (en)
 • Un juriste est une personne qui a fait des études de droit à l'issue desquelles lui ont été délivrés des diplômes et qui développe ou applique le droit auprès d’une structure telle qu’un tribunal, une administration ou une entreprise. Il s’agit d’une activité professionnelle rémunérée consistant à effectuer des analyses et des formalités juridiques au sein d’une structure. Le mot juriste est d'origine latine : iuris, « droit ». Selon l'esprit du droit romain, le juriste est la personne qui dit le droit (iuris dictio). (fr)
 • Prawnik (w odniesieniu do kobiet stosuje się formę prawniczka) – osoba pełniąca funkcję lub zawód albo posiadająca wykształcenie prawnicze. Rozumienie tego pojęcia jest niejednolite i zależy od takich czynników jak kultura prawna, czas czy przyjęte teorie socjologiczne. Teorią pojęcia „prawnik” zajmuje się komparatystyka prawnicza. (pl)
 • Um jurista e, em algumas acepções, jurisconsulto, jurisperito e, ainda, jurisprudente, é toda pessoa que dependa de licenciatura em direito para atuar profissionalmente. A esfera pública possui diversas espécies desta profissão como o promotor, procurador, juiz (em que estão inclusos desembargador e ministro do Judiciário), defensor público e delegado. Por outro lado, a esfera privada possui os advogados (nas mais diversas áreas de especialização) e os juízes arbitrais, apesar de estes não dependerem de formação jurídica para exercer o ofício no Brasil. (pt)
 • Юриско́нсульт (лат. juris-consultus) — правовед, штатный работник организации (юридического лица), обеспечивающий соблюдение законодательства, как организацией, так и по отношению к организации со стороны иных участников правоотношений. Среди лиц, объединяемых понятием «юрист», юрисконсульт, безусловно, занимает особое место. Большинство юристов работает юрисконсультами в государственных и частных организациях. (ru)
 • En jurist, i vanlig mening någon som avlagt juristexamen (Jur.kand/LL.M.), är utbildad för att kunna analysera och lösa juridiska problem samt tolka lagar och andra författningar, lagförslag, lagförarbeten, rättsavgöranden och avtal. En jurist kan till exempel arbeta i domstol, på advokat- eller juristbyrå, i eller statlig förvaltning, i internationella organisationer, intresseorganisationer, politiska partier, banker, försäkringsbolag eller industri-/tjänsteföretag. (sv)
rdfs:label
 • محاماة (ar)
 • Jurista (ca)
 • Právník (cs)
 • Jurist (de)
 • Jurist (en)
 • Juristo (eo)
 • Legelari (eu)
 • Juriste (fr)
 • Jurista (es)
 • Yuris (in)
 • Jurisconsulte (fr)
 • Giurista (it)
 • Giureconsulto (it)
 • 법학자 (ko)
 • Jurist (nl)
 • Prawnik (pl)
 • Jurista (pt)
 • Юрисконсульт (ru)
 • Jurist (sv)
 • Юрист (ru)
 • Юрисконсульт (uk)
 • Юрист (uk)
 • 法学家 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:education of
is dbo:knownFor of
is dbo:occupation of
is dbo:profession of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:education of
is dbp:field of
is dbp:fields of
is dbp:honorificPrefix of
is dbp:knownFor of
is dbp:mainInterests of
is dbp:occupation of
is dbp:officialNames of
is dbp:otheroccupation of
is dbp:profession of
is dbp:relatedOccupation of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License