About: Heuristic

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A heuristic (/hjʊˈrɪstɪk/; from Ancient Greek εὑρίσκω (heurískō) 'I find, discover'), or heuristic technique, is any approach to problem solving or self-discovery that employs a practical method that is not guaranteed to be optimal, perfect, or rational, but is nevertheless sufficient for reaching an immediate, short-term goal or approximation. Where finding an optimal solution is impossible or impractical, heuristic methods can be used to speed up the process of finding a satisfactory solution. Heuristics can be mental shortcuts that ease the cognitive load of making a decision.

Property Value
dbo:abstract
 • حدس مهني (بالإنجليزية: Heuristic)‏ هو مصطلح يشير إلى الطرق المستخدمة في حل المشاكل الإنسانية والالية باللجوء إلى التجارب أو الخبرات التقنية. يعرف معجم اللغة العربية بالقاهرة الحدس المهني بأنه المقدرة النامية للفرد لحل المشاكل عن طريق الخبرة الطويلة. (ar)
 • L'heurística és una forma de treball per resoldre problemes, aprendre, o fer descobriments que utilitza mètodes pràctics que no garanteixen una solució òptima o perfecta, però que són suficients per als objectius immediats. D'aquesta manera es poden aconseguir resultats acceptables en un temps més curt. És en aquest sentit que els mètodes heurístics es poden considerar dreceres simplificadores. Són exemples d'aquests mètodes les estimacions fonamentades, les aproximacions, les opinions intuïtives, el sentit comú, o la categorització. La capacitat heurística és un tret característic dels humans. Des d'aquest punt de vista, pot descriure's com l'art i la ciència del descobriment i de la invenció o de resoldre problemes per mitjà de la creativitat i el pensament lateral o pensament divergent. (ca)
 • Heuristika (z řečtiny heuriskó, εύρίσκω – nalézt, objevit) znamená zkusmé řešení problémů, pro něž neznáme algoritmus nebo přesnější metodu. Heuristické řešení je často jen přibližné, založené na poučeném odhadu, intuici, zkušenosti nebo prostě na zdravém rozumu. První odhad se může postupně zlepšovat, i když heuristika nikdy nezaručuje nejlepší řešení. Zato je univerzálně použitelná, jednoduchá a rychlá. Podle J. Pearla označuje heuristika strategie, jak lidé i stroje mohou řešit problémy s použitím dostupných – i když jen volně aplikovatelných – informací. (cs)
 • Heuristik (von altgriechisch εὑρίσκω heurísko (ich finde); von εὑρίσκειν heurískein (auffinden, entdecken)) bezeichnet Methoden, mit begrenztem Wissen (unvollständigen Informationen) und wenig Zeit dennoch zu wahrscheinlichen Aussagen oder praktikablen Lösungen zu kommen. Es bezeichnet ein analytisches Vorgehen, bei dem mit begrenztem Wissen über ein System mit Hilfe mutmaßender Schlussfolgerungen Aussagen über das System getroffen werden. Die damit gefolgerten Aussagen weichen oftmals von der optimalen Lösung ab. Durch Vergleich mit einer optimalen Lösung kann die Güte der Heuristik bestimmt werden. Bekannte Heuristiken sind zum Beispiel Versuch und Irrtum (trial and error), statistische Auswertung von Zufallsstichproben und das Ausschlussverfahren. Heuristische Verfahren basieren auf Erfahrungen; sie können auch auf „falschen“ Erfahrungen (z. B. verzerrte Wahrnehmung, Scheinkorrelation) basieren. (de)
 • En nuntempa lingvouzado heŭristiko plejofte referencas al la koncepto pri «instinkta nekonscia rezonŝparvojo» de la famaj psikologoj Daniel Kahneman kaj Amos Tversky. Alie, la heŭristiko (de la greka heuriskein: trovi aŭ lerni) estas t.n. metoda scienco. Tio signifas ke oni sisteme laboras por fari malkovrojn. Heŭristiko ankaŭ estas (praktika) regulo, kiu zorgas ke malpli operacioj necesas por solvo de problemo. En tiu senco ĝi estas pli konata kiel mnemonikaĵo aŭ memorhelpilo. Oni povas ankaŭ erare uzi heŭristikojn (ekz: famaj aŭ sukcesplenaj homoj pli rapide pravas ol nekonataj homoj). La plejmulton de la heŭristikoj ni uzas implicite (senkonscie). (eo)
 • A heuristic (/hjʊˈrɪstɪk/; from Ancient Greek εὑρίσκω (heurískō) 'I find, discover'), or heuristic technique, is any approach to problem solving or self-discovery that employs a practical method that is not guaranteed to be optimal, perfect, or rational, but is nevertheless sufficient for reaching an immediate, short-term goal or approximation. Where finding an optimal solution is impossible or impractical, heuristic methods can be used to speed up the process of finding a satisfactory solution. Heuristics can be mental shortcuts that ease the cognitive load of making a decision. Examples that employ heuristics include using trial and error, a rule of thumb or an educated guess. Heuristics are the strategies derived from previous experiences with similar problems. These strategies depend on using readily accessible, though loosely applicable, information to control problem solving in human beings, machines and abstract issues. When an individual applies a heuristic in practice, it generally performs as expected. However it can alternatively create systematic errors. The most fundamental heuristic is trial and error, which can be used in everything from matching nuts and bolts to finding the values of variables in algebra problems. In mathematics, some common heuristics involve the use of visual representations, additional assumptions, forward/backward reasoning and simplification. Here are a few commonly used heuristics from George Pólya's 1945 book, How to Solve It: * When experiencing a difficulty in understanding a problem, draw the architecture from all directions e.g. top-view, side-view, front-view. * If you can't find a solution, try assuming that you have a solution and seeing what you can derive from that ("working backward"). AKA "what shape would it have" aka system-requirements. * If the problem is abstract, try examining a concrete example. * Try solving a more general problem first (the "inventor's paradox": the more ambitious plan may have more chances of success). This is because only the general problem can provide to a specific problem—a context from which to draw meaning. In psychology, heuristics are simple, efficient rules, either learned or inculcated by evolutionary processes. These psychological heuristics have been proposed to explain how people make decisions, come to judgements, and solve problems. These rules typically come into play when people face complex problems or incomplete information. Researchers employ various methods to test whether people use these rules. The rules have been shown to work well under most circumstances, but in certain cases can lead to systematic errors or cognitive biases. (en)
 • Heuristika , ikasketarako eta aurkikuntzak egiteko teknika ez sistematikoen multzoa da, maiz lasterbide moduan intuizioz eta zentzuz asmatu planteatzen direnak, problemak modu eraginkorrago batez ebazteko. (eu)
 • L'heuristique ou euristique (du grec ancien εὑρίσκω, heuriskô, « je trouve ») est « l'art d'inventer, de faire des découvertes » en résolvant des problèmes à partir de connaissances incomplètes. Ce type d'analyse permet d'aboutir en un temps limité à des solutions acceptables. Celles-ci peuvent s'écarter de la solution optimale. Pour Daniel Kahneman, c'est une procédure qui aide à trouver des réponses adéquates, bien que souvent imparfaites à des questions difficiles. Ce système empirique inclut notamment la méthode essai-erreur ou l'analyse statistique des échantillons aléatoires[réf. souhaitée]. Voir Heuristique (mathématiques). L’heuristique est la « discipline qui se propose de dégager les règles de la recherche scientifique ». Le terme heuristique désigne d'une manière courante une méthode de résolution d'un problème qui ne passe pas par l'analyse détaillée du problème mais par son appartenance ou adhérence à une classe de problèmes donnés déjà identifiés[réf. nécessaire]. En histoire, l’heuristique désigne la méthode qui permet au chercheur de découvrir, de sélectionner et de hiérarchiser les documents qu'il utilise. À ce titre, et étant donné la nature du travail de recherche historique, elle a beaucoup à voir avec l'archivistique. (fr)
 • La heurística (del griego εὑρίσκειν),​ que significa «hallar, inventar» (el pretérito perfecto de este verbo es eureka),​ aparece en más de una categoría gramatical. Cuando se usa como sustantivo, se refiere a la disciplina, el arte o la ciencia del descubrimiento. Cuando aparece como adjetivo, se refiere a cosas más concretas, como estrategias, reglas, silogismos y conclusiones. No se debe confundir con la erística, que es en cierto modo lo opuesto a ella. Estos dos usos están íntimamente relacionados, ya que la heurística usualmente propone estrategias que guían el descubrimiento. El término fue utilizado por Albert Einstein en la publicación sobre efecto fotoeléctrico (1905), con el cual obtuvo el premio Nobel en Física en el año 1921 y cuyo título traducido al idioma español es: “Sobre un punto de vista heurístico concerniente a la producción y transformación de la luz” (Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt). Actualmente se han hecho adaptaciones al término en diferentes áreas, así definen la heurística como un arte, técnica o procedimiento práctico o informal, para resolver problemas.​ Alternativamente, Imre Lakatos lo define como un conjunto de reglas metodológicas no necesariamente forzosas, positivas y negativas, que sugieren o establecen cómo proceder y qué problemas evitar a la hora de generar soluciones y elaborar hipótesis.​ En general, se considera que la capacidad heurística es un rasgo característico de los humanos​ desde cuyo punto de vista puede describirse como el arte y la ciencia del descubrimiento y de la invención o de resolver problemas mediante la creatividad y el pensamiento lateral o pensamiento divergente. Según el matemático George Pólya​ la base de la heurística está en la experiencia de resolver problemas y en ver cómo otros lo hacen. Consecuentemente se dice que hay búsquedas ciegas, búsquedas heurísticas (basadas en la experiencia) y búsquedas racionales. La popularización del concepto se debe a George Pólya, con su libro Cómo resolverlo (How to solve it). Habiendo estudiado tantas demostraciones matemáticas desde su juventud, quería saber cómo los matemáticos llegan a ellas. El libro contiene la clase de recetas heurísticas que trataba de enseñar a sus alumnos de matemáticas. Cuatro ejemplos extraídos de él ilustran el concepto mejor que ninguna definición: * Si no consigues entender un problema, dibuja un esquema exhaustivo (trazando un prototipo con el que discernir el relato de ideas de referencia conocidas e hipótesis razonables) * Si no encuentras la solución, haz como si ya la tuvieras y mira qué puedes deducir de ella (razonando a la inversa). * Si el problema es abstracto, prueba a examinar un ejemplo concreto. * Intenta abordar primero un problema más general (es la “paradoja del inventor”: el propósito más ambicioso es el que tiene más posibilidades de éxito). (es)
 • Is éard is heorastaic ann ná modh oibre matamaiticiúil ina ndéantar buillí faoi thuairim, nó oibriú trí thástáil is earráid, chun fadhb a réiteach. Bíonn na buillí faoi thuairim seo bunaithe ar réamheolas is taighde ar an gcóras atá idir camáin, chun iad a dhéanamh níos oiriúnaí beaichte. Baineann an réimse seo le hintleacht shaorga, agus is áisiúil é i gclárú an ríomhaire nuair nach féidir algartam cuimsitheach a leagan amach. (ga)
 • Heuristika adalah seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. Kata ini berasal dari akar yang sama dalam bahasa Yunani dengan kata "eureka", berarti 'untuk menemukan'. Heuristika yang berkaitan dengan pemecahan masalah adalah cara menujukan pemikiran seseorang dalam melakukan proses pemecahan sampai masalah tersebut berhasil dipecahkan. Ini berbeda dari algoritme di mana hanya digunakan sebagai peraturan atau garis pedoman, bertentangan dengan prosedur invarian. Heuristika mungkin tidak selalu mencapai hasil yang diinginkan atau memecahkan masalah atau mungkin justru menimbulkan masalah baru untuk dipecahkan, tetapi proses heuristika ini dapat teramat berharga pada proses berpikir seseorang di mana pada proses pemecahan masalah banyak menuntut pemikiran relasional antarkomponen yang membentuk masalah tersebut sehingga dapat meningkatkan kualitas pemikiran yang lebih tinggi. Heuristika yang baik secara dramatis bisa mengurangi waktu yang diharuskan memecahkan masalah dengan menghapuskan keperluan untuk mempertimbangkan kemungkinan atau relasi antar komponen pembentuk masalah yang mungkin tidak relevan digunakan. (in)
 • 휴리스틱(heuristics) 또는 발견법(發見法)이란 불충분한 시간이나 정보로 인하여 합리적인 판단을 할 수 없거나, 체계적이면서 합리적인 판단이 굳이 필요하지 않은 상황에서 사람들이 빠르게 사용할 수 있게 보다 용이하게 구성된 간편추론의 방법이다. 문제해결에 있어서 복잡한 문제의 경우 초기에는 휴리스틱을 이용하여 과제를 단순화시킨 후 후기에 규범적(normative)인 의사결정 규칙을 사용하고, 단순한 과업 상황에서는 처음부터 최종 의사결정에 이르기까지 규범적 규칙을 이용하여 이를 해결하려한다는 가설은 허버트 사이먼(Herbert A. Simon)이 주창한 ‘제한된 합리성(bounded rationality)’에서 시작되었고 앨런 뉴얼(Allen Newell) 등이 공동 참여하였다. ‘제한된 합리성’이란 다양한 의사결정 상황에서 인간의 인지적인 한계로 인해 발생하는 의사결정 문제를 인지적 한계 안에서 다룰 수 있는 범위로 축소시키고, 간단해진 과업의 수행에 한해 규범적 규칙을 이용한다는 것을 의미한다. 휴리스틱의 어원은 라틴어의 ‘heuristicus’ 와 그리스어 ‘heuriskein’ 에서부터 시작되었으며, “찾아내다(find out)” 그리고 발견하다(discover)”라는 의미를 뜻한다. (ko)
 • ヒューリスティクス(英: heuristics、独: Heuristik)または発見的(手法) とは、必ずしも正しい答えを導けるとは限らないが、ある程度のレベルで正解に近い解を得ることができる方法である。発見的手法では、答えの精度が保証されない代わりに、解答に至るまでの時間が短いという特徴がある。 主に計算機科学と心理学の分野で使用される言葉であり、どちらの分野での用法も根本的な意味は同じであるが、指示対象が異なる。すなわち、計算機科学ではプログラミングの方法を指すが、心理学では人間の思考方法を指すものとして使われる。なお、論理学では仮説形成法と呼ばれている。 (ja)
 • Heuristiek (Grieks εὑρίσκειν = vinden, vergelijk εὕρηκα = ik heb het gevonden) is de wetenschap, de leer of de kunst van het vinden. Zij legt zich erop toe om methodisch en systematisch op uitvindingen en ontdekkingen te komen. (nl)
 • Heurystyka (gr. εὑρίσκω heuriskō „znajduję”) – umiejętność wykrywania nowych faktów oraz znajdowania związków między faktami, zwłaszcza z wykorzystaniem hipotez. Na podstawie istniejącej wiedzy stawia się hipotezy, których nie trzeba udowadniać. (pl)
 • L'euristica (dalla lingua greca εὑρίσκω, letteralmente "scopro" o "trovo") è una parte dell'epistemologia e del metodo scientifico che si occupa di favorire la ricerca di nuovi sviluppi teorici, nuove scoperte empiriche e nuove tecnologie, con un approccio alla soluzione dei problemi che non segue un chiaro percorso, ma che si affida all'intuito e allo stato temporaneo delle circostanze al fine di generare nuova conoscenza. In particolare, l'euristica di una teoria dovrebbe indicare le strade e le possibilità da approfondire nel tentativo di renderla "progressiva", in grado cioè di prevedere fatti nuovi non noti al momento della sua elaborazione. Storicamente l'euristica è stata confusa per molti secoli con la giustificazione delle scoperte empiriche; infatti, ancora con l'elaborazione teorica di Francesco Bacone, lo sviluppo delle scienze veniva indicato con la possibilità di un elaborato teorico di sopravvivere al "vaglio negativo dell'esperienza". Nella sostanza si riteneva che una teoria scientifica dovesse essere in grado di produrre ipotesi che potessero poi essere confermate o respinte dagli esperimenti. È facile vedere come questa concezione tendesse a fornire un criterio che giustificasse a posteriori le nuove scoperte, ma che non indicava strade concrete né operative per conseguirle. Nel corso del XX secolo il dibattito sulla teoria della demarcazione ha portato a distinguere più nettamente questi due aspetti; tuttavia, proprio questa distinzione ha portato la maggior parte del mondo scientifico a rinunciare all'elaborazione di un'unica teoria dell'euristica. A partire infatti dalla constatazione che lo sviluppo delle scienze avviene in modo diseguale e sulla base di evoluzioni di carattere molto diverso fra loro (cambiamenti teorici, risultanze empiriche impreviste, mutamenti culturali), si è infatti per lo più rinunciato a delineare un'unica teoria dell'euristica, anche in considerazione del fatto che saltuariamente nella storia della scienza si sono determinati casi di sviluppo teorico e scientifico a seguito di presupposti errati o apparentemente irrazionali (un esempio tipico può essere offerto dagli studi di Camillo Golgi che studiò come confutare la natura neuronale del sistema nervoso umano e finì per confermarla). Oggi, pertanto, gli studi sull'euristica vengono piuttosto concentrati "all'interno" delle singole scienze o teorie; si può così parlare di un'euristica, per esempio, della matematica o della biologia. L'euristica delle scienze in generale rimane, invece, una questione solamente teorica o terminologica, nel senso che ben difficilmente vengono avanzate proposte di euristiche così generali se non a un livello di astrazione tale da renderle operativamente poco rilevanti. (it)
 • Heurística é um procedimento mental simples que ajuda a encontrar respostas adequadas, embora várias vezes imperfeitas, para perguntas difíceis. A palavra tem a mesma raiz que eureka. Heurísticas são processos cognitivos empregados em decisões não racionais, sendo definidas como estratégias que ignoram parte da informação com o objetivo de tornar a escolha mais fácil e rápida. Heurísticas rápidas e frugais (fast and frugal heuristics) correspondem a um conjunto de heurísticas propostas por Gigerenzer e que empregam tempo, conhecimento e computação mínimos para fazer escolhas adaptativas em ambientes reais. Existem três passos cognitivos fundamentais na selecção de uma heurística: * Procura – As decisões são tomadas dentre alternativas, e por esse motivo há uma necessidade de procura activa; * Parar de procurar – A procura por alternativas tem que terminar devido às capacidades limitantes da mente humana; * Decisão – Assim que as alternativas estiverem encontradas e a procura for cessada, um conjunto final de heurísticas são chamadas para que a decisão possa ser tomada. (pt)
 • Heuristik är en metod, enkel procedur eller tumregel baserad på en kombination av empiriska observationer och obeprövade teorier som kan ge ofullständiga men för situationen tillräckliga och användbara svar på olika frågor eller kunskapsunderlag inför beslut. De svar som nås är ofta generella och någorlunda korrekta, men behöver andra medel och metoder för att faktiskt kunna bevisas. Termen kommer ursprungligen från grekiskans εὑρίσκω, vilket betyder finna eller upptäcka. En av de mest grundläggande heuristiska metoderna är så kallad trial and error (svenska: "försök och misstag"), men även stereotypisering och kvalificerade gissningar är olika typer av heuristik. (sv)
 • Эври́стика (от др.-греч. εὑρίσκω — «отыскиваю», «открываю») — научная область, изучающая специфику созидательной деятельности. В когнитивистике и поведенческой экономике эвристикой часто называется отдельный мыслительный прием, который может приводить к ошибкам (например, «эвристика доступности»). Под эвристикой понимают совокупность приёмов и методов, облегчающих и упрощающих решение познавательных, конструктивных, практических задач.Эвристика связана с психологией, физиологией высшей нервной деятельности, кибернетикой. Как наука эвристика развивается на стыке философии, психологии, теории искусственного интеллекта, структурной лингвистики, теории информации, математики и физики. (ru)
 • Еври́стика (грец. ευρίσκω (heuristiko) — знаходжу, відшукую, відкриваю) — наука, яка вивчає творчу діяльність, методи, які використовуються у відкритті нового і в навчанні. (uk)
 • 啟發法(英語:Heuristic,來自古希臘語 εὑρίσκω (heurískō)),或稱策略法、助发现法、启发力、捷思法等,是任何解決問題或自我探索(英語:self-discovery)的方法,它採用的實用方法不能保證是最佳的、完美的或理性的,但仍然足以達到立即的、短期的目標或近似值。 在不可能找到最佳解決方案或不切實際的情況下,可以使用啟發式方法來加快找到滿意解決方案的過程。該方法可以是減輕決策過程認知負荷的心理捷徑。 啟發法解釋了在知識有限(資訊不完整)和時間有限的情況下,得出可能陳述或可行解決方案的藝術。 它描述了一種分析程序,在該程序中,在對系統了解有限的情況下,在推定結論的幫助下做出有關系統的陳述。 由此得出的結論往往偏離最優解。啟發法的品質可以透過將其與最佳解決方案進行比較來確定。 常見的啟發法有嘗試錯誤法、隨機樣本的統計評估和消除程序(德語: Ausschlussverfahren,或稱消去法、消除法、刪去法等)、經驗法則或有根據的猜測等。 啟發法基於經驗;它們也可能基於“錯誤”的經驗(如扭曲的感知、虛假的相關性、伪关系等)。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 63452 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 37586 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124920880 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • حدس مهني (بالإنجليزية: Heuristic)‏ هو مصطلح يشير إلى الطرق المستخدمة في حل المشاكل الإنسانية والالية باللجوء إلى التجارب أو الخبرات التقنية. يعرف معجم اللغة العربية بالقاهرة الحدس المهني بأنه المقدرة النامية للفرد لحل المشاكل عن طريق الخبرة الطويلة. (ar)
 • Heuristika (z řečtiny heuriskó, εύρίσκω – nalézt, objevit) znamená zkusmé řešení problémů, pro něž neznáme algoritmus nebo přesnější metodu. Heuristické řešení je často jen přibližné, založené na poučeném odhadu, intuici, zkušenosti nebo prostě na zdravém rozumu. První odhad se může postupně zlepšovat, i když heuristika nikdy nezaručuje nejlepší řešení. Zato je univerzálně použitelná, jednoduchá a rychlá. Podle J. Pearla označuje heuristika strategie, jak lidé i stroje mohou řešit problémy s použitím dostupných – i když jen volně aplikovatelných – informací. (cs)
 • Heuristika , ikasketarako eta aurkikuntzak egiteko teknika ez sistematikoen multzoa da, maiz lasterbide moduan intuizioz eta zentzuz asmatu planteatzen direnak, problemak modu eraginkorrago batez ebazteko. (eu)
 • Is éard is heorastaic ann ná modh oibre matamaiticiúil ina ndéantar buillí faoi thuairim, nó oibriú trí thástáil is earráid, chun fadhb a réiteach. Bíonn na buillí faoi thuairim seo bunaithe ar réamheolas is taighde ar an gcóras atá idir camáin, chun iad a dhéanamh níos oiriúnaí beaichte. Baineann an réimse seo le hintleacht shaorga, agus is áisiúil é i gclárú an ríomhaire nuair nach féidir algartam cuimsitheach a leagan amach. (ga)
 • ヒューリスティクス(英: heuristics、独: Heuristik)または発見的(手法) とは、必ずしも正しい答えを導けるとは限らないが、ある程度のレベルで正解に近い解を得ることができる方法である。発見的手法では、答えの精度が保証されない代わりに、解答に至るまでの時間が短いという特徴がある。 主に計算機科学と心理学の分野で使用される言葉であり、どちらの分野での用法も根本的な意味は同じであるが、指示対象が異なる。すなわち、計算機科学ではプログラミングの方法を指すが、心理学では人間の思考方法を指すものとして使われる。なお、論理学では仮説形成法と呼ばれている。 (ja)
 • Heuristiek (Grieks εὑρίσκειν = vinden, vergelijk εὕρηκα = ik heb het gevonden) is de wetenschap, de leer of de kunst van het vinden. Zij legt zich erop toe om methodisch en systematisch op uitvindingen en ontdekkingen te komen. (nl)
 • Heurystyka (gr. εὑρίσκω heuriskō „znajduję”) – umiejętność wykrywania nowych faktów oraz znajdowania związków między faktami, zwłaszcza z wykorzystaniem hipotez. Na podstawie istniejącej wiedzy stawia się hipotezy, których nie trzeba udowadniać. (pl)
 • Heuristik är en metod, enkel procedur eller tumregel baserad på en kombination av empiriska observationer och obeprövade teorier som kan ge ofullständiga men för situationen tillräckliga och användbara svar på olika frågor eller kunskapsunderlag inför beslut. De svar som nås är ofta generella och någorlunda korrekta, men behöver andra medel och metoder för att faktiskt kunna bevisas. Termen kommer ursprungligen från grekiskans εὑρίσκω, vilket betyder finna eller upptäcka. En av de mest grundläggande heuristiska metoderna är så kallad trial and error (svenska: "försök och misstag"), men även stereotypisering och kvalificerade gissningar är olika typer av heuristik. (sv)
 • Еври́стика (грец. ευρίσκω (heuristiko) — знаходжу, відшукую, відкриваю) — наука, яка вивчає творчу діяльність, методи, які використовуються у відкритті нового і в навчанні. (uk)
 • 啟發法(英語:Heuristic,來自古希臘語 εὑρίσκω (heurískō)),或稱策略法、助发现法、启发力、捷思法等,是任何解決問題或自我探索(英語:self-discovery)的方法,它採用的實用方法不能保證是最佳的、完美的或理性的,但仍然足以達到立即的、短期的目標或近似值。 在不可能找到最佳解決方案或不切實際的情況下,可以使用啟發式方法來加快找到滿意解決方案的過程。該方法可以是減輕決策過程認知負荷的心理捷徑。 啟發法解釋了在知識有限(資訊不完整)和時間有限的情況下,得出可能陳述或可行解決方案的藝術。 它描述了一種分析程序,在該程序中,在對系統了解有限的情況下,在推定結論的幫助下做出有關系統的陳述。 由此得出的結論往往偏離最優解。啟發法的品質可以透過將其與最佳解決方案進行比較來確定。 常見的啟發法有嘗試錯誤法、隨機樣本的統計評估和消除程序(德語: Ausschlussverfahren,或稱消去法、消除法、刪去法等)、經驗法則或有根據的猜測等。 啟發法基於經驗;它們也可能基於“錯誤”的經驗(如扭曲的感知、虛假的相關性、伪关系等)。 (zh)
 • L'heurística és una forma de treball per resoldre problemes, aprendre, o fer descobriments que utilitza mètodes pràctics que no garanteixen una solució òptima o perfecta, però que són suficients per als objectius immediats. D'aquesta manera es poden aconseguir resultats acceptables en un temps més curt. És en aquest sentit que els mètodes heurístics es poden considerar dreceres simplificadores. Són exemples d'aquests mètodes les estimacions fonamentades, les aproximacions, les opinions intuïtives, el sentit comú, o la categorització. (ca)
 • En nuntempa lingvouzado heŭristiko plejofte referencas al la koncepto pri «instinkta nekonscia rezonŝparvojo» de la famaj psikologoj Daniel Kahneman kaj Amos Tversky. Alie, la heŭristiko (de la greka heuriskein: trovi aŭ lerni) estas t.n. metoda scienco. Tio signifas ke oni sisteme laboras por fari malkovrojn. (eo)
 • Heuristik (von altgriechisch εὑρίσκω heurísko (ich finde); von εὑρίσκειν heurískein (auffinden, entdecken)) bezeichnet Methoden, mit begrenztem Wissen (unvollständigen Informationen) und wenig Zeit dennoch zu wahrscheinlichen Aussagen oder praktikablen Lösungen zu kommen. Es bezeichnet ein analytisches Vorgehen, bei dem mit begrenztem Wissen über ein System mit Hilfe mutmaßender Schlussfolgerungen Aussagen über das System getroffen werden. Die damit gefolgerten Aussagen weichen oftmals von der optimalen Lösung ab. Durch Vergleich mit einer optimalen Lösung kann die Güte der Heuristik bestimmt werden. (de)
 • La heurística (del griego εὑρίσκειν),​ que significa «hallar, inventar» (el pretérito perfecto de este verbo es eureka),​ aparece en más de una categoría gramatical. Cuando se usa como sustantivo, se refiere a la disciplina, el arte o la ciencia del descubrimiento. Cuando aparece como adjetivo, se refiere a cosas más concretas, como estrategias, reglas, silogismos y conclusiones. No se debe confundir con la erística, que es en cierto modo lo opuesto a ella. (es)
 • A heuristic (/hjʊˈrɪstɪk/; from Ancient Greek εὑρίσκω (heurískō) 'I find, discover'), or heuristic technique, is any approach to problem solving or self-discovery that employs a practical method that is not guaranteed to be optimal, perfect, or rational, but is nevertheless sufficient for reaching an immediate, short-term goal or approximation. Where finding an optimal solution is impossible or impractical, heuristic methods can be used to speed up the process of finding a satisfactory solution. Heuristics can be mental shortcuts that ease the cognitive load of making a decision. (en)
 • L'heuristique ou euristique (du grec ancien εὑρίσκω, heuriskô, « je trouve ») est « l'art d'inventer, de faire des découvertes » en résolvant des problèmes à partir de connaissances incomplètes. Ce type d'analyse permet d'aboutir en un temps limité à des solutions acceptables. Celles-ci peuvent s'écarter de la solution optimale. Pour Daniel Kahneman, c'est une procédure qui aide à trouver des réponses adéquates, bien que souvent imparfaites à des questions difficiles. (fr)
 • Heuristika adalah seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. Kata ini berasal dari akar yang sama dalam bahasa Yunani dengan kata "eureka", berarti 'untuk menemukan'. Heuristika yang berkaitan dengan pemecahan masalah adalah cara menujukan pemikiran seseorang dalam melakukan proses pemecahan sampai masalah tersebut berhasil dipecahkan. Ini berbeda dari algoritme di mana hanya digunakan sebagai peraturan atau garis pedoman, bertentangan dengan prosedur invarian. (in)
 • L'euristica (dalla lingua greca εὑρίσκω, letteralmente "scopro" o "trovo") è una parte dell'epistemologia e del metodo scientifico che si occupa di favorire la ricerca di nuovi sviluppi teorici, nuove scoperte empiriche e nuove tecnologie, con un approccio alla soluzione dei problemi che non segue un chiaro percorso, ma che si affida all'intuito e allo stato temporaneo delle circostanze al fine di generare nuova conoscenza. In particolare, l'euristica di una teoria dovrebbe indicare le strade e le possibilità da approfondire nel tentativo di renderla "progressiva", in grado cioè di prevedere fatti nuovi non noti al momento della sua elaborazione. (it)
 • 휴리스틱(heuristics) 또는 발견법(發見法)이란 불충분한 시간이나 정보로 인하여 합리적인 판단을 할 수 없거나, 체계적이면서 합리적인 판단이 굳이 필요하지 않은 상황에서 사람들이 빠르게 사용할 수 있게 보다 용이하게 구성된 간편추론의 방법이다. 문제해결에 있어서 복잡한 문제의 경우 초기에는 휴리스틱을 이용하여 과제를 단순화시킨 후 후기에 규범적(normative)인 의사결정 규칙을 사용하고, 단순한 과업 상황에서는 처음부터 최종 의사결정에 이르기까지 규범적 규칙을 이용하여 이를 해결하려한다는 가설은 허버트 사이먼(Herbert A. Simon)이 주창한 ‘제한된 합리성(bounded rationality)’에서 시작되었고 앨런 뉴얼(Allen Newell) 등이 공동 참여하였다. ‘제한된 합리성’이란 다양한 의사결정 상황에서 인간의 인지적인 한계로 인해 발생하는 의사결정 문제를 인지적 한계 안에서 다룰 수 있는 범위로 축소시키고, 간단해진 과업의 수행에 한해 규범적 규칙을 이용한다는 것을 의미한다. (ko)
 • Heurística é um procedimento mental simples que ajuda a encontrar respostas adequadas, embora várias vezes imperfeitas, para perguntas difíceis. A palavra tem a mesma raiz que eureka. Heurísticas são processos cognitivos empregados em decisões não racionais, sendo definidas como estratégias que ignoram parte da informação com o objetivo de tornar a escolha mais fácil e rápida. Heurísticas rápidas e frugais (fast and frugal heuristics) correspondem a um conjunto de heurísticas propostas por Gigerenzer e que empregam tempo, conhecimento e computação mínimos para fazer escolhas adaptativas em ambientes reais. (pt)
 • Эври́стика (от др.-греч. εὑρίσκω — «отыскиваю», «открываю») — научная область, изучающая специфику созидательной деятельности. В когнитивистике и поведенческой экономике эвристикой часто называется отдельный мыслительный прием, который может приводить к ошибкам (например, «эвристика доступности»). (ru)
rdfs:label
 • حدس مهني (ar)
 • Heurística (ca)
 • Heuristika (cs)
 • Heuristik (de)
 • Ευρετική (el)
 • Heŭristiko (eo)
 • Heurística (es)
 • Heuristika (eu)
 • Heorastaic (ga)
 • Heuristika (in)
 • Euristica (it)
 • Heuristic (en)
 • Heuristique (fr)
 • 휴리스틱 이론 (ko)
 • ヒューリスティクス (ja)
 • Heurystyka (logika) (pl)
 • Heuristiek (nl)
 • Heurística (pt)
 • Эвристика (ru)
 • Heuristik (sv)
 • 启发法 (zh)
 • Евристика (uk)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License