An Entity of Type: YagoPermanentlyLocatedEntity, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

La lista elettorale, nell'ordinamento giuridico italiano, individua un elenco di persone che si candidano, insieme e/o in contrapposizione in una competizione elettorale, al fine di ricoprire una carica elettiva. Essa però indica anche l'elenco delle persone legittimate ad esprimere la propria preferenza in una votazione per l'elezione ad una carica in genere pubblica (cosiddetto elettorato attivo ed elettorato passivo).

Property Value
dbo:abstract
 • Coalició electoral és una agrupació de partits polítics diferents amb l'objectiu de presentar una candidatura única en un procés electoral, bé sigui en tot el territori de la regió, nació o àrea política, bé en zones determinades. Les coalicions electorals pretenen, amb la unió de diverses formacions, obtenir un millor resultat per una doble via: en primer lloc, mostrant a l'electorat la capacitat d'agrupar entorn d'un candidat o programa comú, els diferents parers; segon, adquirint avantatges dels sistemes electorals (majoritaris o proporcionals) al temps de l'adjudicació d'escons o altres llocs a escollir. Es pretén aconseguir així que els vots dirigits a grups minoritaris que, per separat, no podrien obtenir representació política, se sumen a uns altres. El règim jurídic de les coalicions electorals varia segons els països. En la majoria, en el període anterior al procés electoral, se'ls exigeix, per poder concórrer a la convocatòria amb candidatura pròpia, el lliurament, per part de les diferents direccions dels partits polítics, dels acords pels quals formalitzen la unió i s'inscriuen en un registre creat a aquest efecte davant l'òrgan de l'administració pública designat o l'òrgan electoral judicial. En aquest document ha de constar a més el nom de la coalició, el símbol i les sigles, els grups polítics que la integren i les eleccions a les quals pretenen concórrer. Segons les diferents legislacions, les limitacions per a la creació de coalicions electorals varien. En uns països s'exigeix que el partit polític que s'integri en la coalició no pugui concórrer a la mateixa convocatòria amb les seves pròpies sigles, encara en circumscripcions o districtes electorals on la coalició no es presenti. (ca)
 • Se denomina coalición, lista o pacto electoral a la agrupación de partidos políticos y/o alianzas políticas u organizaciones de ciudadanos que tienen como objetivo el presentar una candidatura única en un proceso electoral.​ No se debe confundir con los preacuerdos electorales,​ ya que las coaliciones electorales pretenden, con la unión de varias formaciones, obtener un mejor resultado por una doble vía: en primer lugar, mostrando al electorado la capacidad de agrupar en torno a un candidato o programa común, los distintos pareceres; segundo, adquiriendo ventajas de los sistemas electorales (mayoritarios o proporcionales) al tiempo de la adjudicación de escaños u otros puestos a elegir. Se pretende conseguir así que los votos dirigidos a grupos minoritarios que, por separado, no podrían obtener representación política, se sumen a otros.​​ El régimen jurídico de las coaliciones electorales varía según los países. En la mayoría, en el periodo anterior al proceso electoral, se les exige, para poder concurrir a la convocatoria con candidatura propia, la entrega, por parte de las diferentes direcciones de los partidos políticos, de los acuerdos por los que formalizan la unión y se inscriben en un registro creado al efecto ante el órgano de la administración pública designado o el órgano electoral judicial. En dicho documento debe constar además el nombre de la coalición, el símbolo y las siglas, los grupos políticos que la integran y las elecciones a las que pretenden concurrir. Según las distintas legislaciones, las limitaciones para la creación de coaliciones electorales varían. En unos países se exige que el partido político que se integre en la coalición no pueda concurrir a la misma convocatoria con sus propias siglas, aún en circunscripciones o distritos electorales en donde la coalición no se presente. (es)
 • La lista elettorale, nell'ordinamento giuridico italiano, individua un elenco di persone che si candidano, insieme e/o in contrapposizione in una competizione elettorale, al fine di ricoprire una carica elettiva. Essa però indica anche l'elenco delle persone legittimate ad esprimere la propria preferenza in una votazione per l'elezione ad una carica in genere pubblica (cosiddetto elettorato attivo ed elettorato passivo). (it)
 • 選挙協力(electoral alliance )とは、選挙における政党または単独で立候補する個人の提携である。他の類似する用語には、(二党間の)選挙合意、選挙協定、選挙連合、選挙ブロックがある。 協力関係内のそれぞれの政党は、自らの政策を持っているが、それらの投票者の支持を集めて当選するために、共通の目標とイデオロギーを優先させ一時的に違いを脇に置くことを選ぶ。時折、政策目標がとても異なる政党によって選挙協力がなされ、特定の候補や政党が力を得ることを防ぐために、資金や人を出し合う合意をすることがある。特に小選挙区制下で行われることが多い。 選挙後になされる連携とは違い、選挙協力におけるパートナーは、互い対抗して立候補しないのが普通であり、むしろその支持者にその協力関係にある他方の候補者に投票するよう促す。投票で大いに成功を収めている大政党との協定においては、小政党が大政党の傘下で候補者を擁立し、内閣または立法府において小政党の当選者が大政党の当選者と同席することもある。彼らは選挙後も協力を続けることを目指すのが普通で、例えば共通の見解を持つ問題について共にキャンペーンを行う。 主要政党の候補者への支持または指名を申し出ることで、少数政党はその候補者の公約に影響を与える立場になる可能性がある。 (ja)
 • Een lijstverbinding (of lijstencombinatie) is een electorale alliantie waarbij politieke partijen akkoord gaan dat hun reststemmen tijdens de verdeling van de restzetels onderling kunnen worden overgedragen. Bij de verdeling van de restzetels worden de partijen die onderling hun kandidatenlijsten verbonden hebben als één partij beschouwd. Dit biedt politieke partijen de mogelijkheid hun kansen op een restzetel te vergroten. (nl)
 • Valallians, valförbund eller valteknisk samverkan är ett samarbete mellan politiska partier inför ett val. Valallianser kan ha som syfte att t.ex. underlätta för ingående småpartier att komma förbi tröskelkrav för att få representation i en församling, eller för att motverka underrepresentation som det valtekniska systemet kunde resultera i utan alliansen. Partierna i en valallians behåller sina enskilda politiska plattformar och ideologier men gör avtal om samarbete. Man kan skilja mellan rent tekniska valförbund, valteknisk samverkan, och egentliga allianser. I de förra är avtalet rent tekniskt, till exempel avtalar man om kandidaternas antal och placering på listan vid val med kandidatlistor. I fråga om val med enmansvalkretsar ställer man upp sina kandidater i olika valkretsar. I egentliga allianser gör man också politiska kompromisser för att uppnå en gemensam linje i valkampanjen och för att kunna samarbeta efter valet. Om valalliansen vinner ett nationellt val bildas i regel en koalitionsregering där alla alliansens partier har representation. (sv)
 • 选举联盟(英語:Electoral alliance)是指政黨或獨立人士單純為了選舉而結成的合作關係。聯盟內各政黨或獨立人士成員雖然各自有自己的政綱,但把在共同目標和意識形態上的差異暫時放一旁。有時為了集合資源阻止某個人或某個政黨得到權力,可能會和政策目標相當不同的政黨組成選舉聯盟。通常不会和其他参加者竞选同一个职位,以减小竞争並提高选举的成功率。若在選舉勝出後有助於穩定組成多數政府。 (zh)
 • Coalició electoral és una agrupació de partits polítics diferents amb l'objectiu de presentar una candidatura única en un procés electoral, bé sigui en tot el territori de la regió, nació o àrea política, bé en zones determinades. Les coalicions electorals pretenen, amb la unió de diverses formacions, obtenir un millor resultat per una doble via: en primer lloc, mostrant a l'electorat la capacitat d'agrupar entorn d'un candidat o programa comú, els diferents parers; segon, adquirint avantatges dels sistemes electorals (majoritaris o proporcionals) al temps de l'adjudicació d'escons o altres llocs a escollir. Es pretén aconseguir així que els vots dirigits a grups minoritaris que, per separat, no podrien obtenir representació política, se sumen a uns altres. El règim jurídic de les coalicions electorals varia segons els països. En la majoria, en el període anterior al procés electoral, se'ls exigeix, per poder concórrer a la convocatòria amb candidatura pròpia, el lliurament, per part de les diferents direccions dels partits polítics, dels acords pels quals formalitzen la unió i s'inscriuen en un registre creat a aquest efecte davant l'òrgan de l'administració pública designat o l'òrgan electoral judicial. En aquest document ha de constar a més el nom de la coalició, el símbol i les sigles, els grups polítics que la integren i les eleccions a les quals pretenen concórrer. Segons les diferents legislacions, les limitacions per a la creació de coalicions electorals varien. En uns països s'exigeix que el partit polític que s'integri en la coalició no pugui concórrer a la mateixa convocatòria amb les seves pròpies sigles, encara en circumscripcions o districtes electorals on la coalició no es presenti. (ca)
 • Se denomina coalición, lista o pacto electoral a la agrupación de partidos políticos y/o alianzas políticas u organizaciones de ciudadanos que tienen como objetivo el presentar una candidatura única en un proceso electoral.​ No se debe confundir con los preacuerdos electorales,​ ya que las coaliciones electorales pretenden, con la unión de varias formaciones, obtener un mejor resultado por una doble vía: en primer lugar, mostrando al electorado la capacidad de agrupar en torno a un candidato o programa común, los distintos pareceres; segundo, adquiriendo ventajas de los sistemas electorales (mayoritarios o proporcionales) al tiempo de la adjudicación de escaños u otros puestos a elegir. Se pretende conseguir así que los votos dirigidos a grupos minoritarios que, por separado, no podrían obtener representación política, se sumen a otros.​​ El régimen jurídico de las coaliciones electorales varía según los países. En la mayoría, en el periodo anterior al proceso electoral, se les exige, para poder concurrir a la convocatoria con candidatura propia, la entrega, por parte de las diferentes direcciones de los partidos políticos, de los acuerdos por los que formalizan la unión y se inscriben en un registro creado al efecto ante el órgano de la administración pública designado o el órgano electoral judicial. En dicho documento debe constar además el nombre de la coalición, el símbolo y las siglas, los grupos políticos que la integran y las elecciones a las que pretenden concurrir. Según las distintas legislaciones, las limitaciones para la creación de coaliciones electorales varían. En unos países se exige que el partido político que se integre en la coalición no pueda concurrir a la misma convocatoria con sus propias siglas, aún en circunscripciones o distritos electorales en donde la coalición no se presente. (es)
 • La lista elettorale, nell'ordinamento giuridico italiano, individua un elenco di persone che si candidano, insieme e/o in contrapposizione in una competizione elettorale, al fine di ricoprire una carica elettiva. Essa però indica anche l'elenco delle persone legittimate ad esprimere la propria preferenza in una votazione per l'elezione ad una carica in genere pubblica (cosiddetto elettorato attivo ed elettorato passivo). (it)
 • 選挙協力(electoral alliance )とは、選挙における政党または単独で立候補する個人の提携である。他の類似する用語には、(二党間の)選挙合意、選挙協定、選挙連合、選挙ブロックがある。 協力関係内のそれぞれの政党は、自らの政策を持っているが、それらの投票者の支持を集めて当選するために、共通の目標とイデオロギーを優先させ一時的に違いを脇に置くことを選ぶ。時折、政策目標がとても異なる政党によって選挙協力がなされ、特定の候補や政党が力を得ることを防ぐために、資金や人を出し合う合意をすることがある。特に小選挙区制下で行われることが多い。 選挙後になされる連携とは違い、選挙協力におけるパートナーは、互い対抗して立候補しないのが普通であり、むしろその支持者にその協力関係にある他方の候補者に投票するよう促す。投票で大いに成功を収めている大政党との協定においては、小政党が大政党の傘下で候補者を擁立し、内閣または立法府において小政党の当選者が大政党の当選者と同席することもある。彼らは選挙後も協力を続けることを目指すのが普通で、例えば共通の見解を持つ問題について共にキャンペーンを行う。 主要政党の候補者への支持または指名を申し出ることで、少数政党はその候補者の公約に影響を与える立場になる可能性がある。 (ja)
 • Een lijstverbinding (of lijstencombinatie) is een electorale alliantie waarbij politieke partijen akkoord gaan dat hun reststemmen tijdens de verdeling van de restzetels onderling kunnen worden overgedragen. Bij de verdeling van de restzetels worden de partijen die onderling hun kandidatenlijsten verbonden hebben als één partij beschouwd. Dit biedt politieke partijen de mogelijkheid hun kansen op een restzetel te vergroten. (nl)
 • Valallians, valförbund eller valteknisk samverkan är ett samarbete mellan politiska partier inför ett val. Valallianser kan ha som syfte att t.ex. underlätta för ingående småpartier att komma förbi tröskelkrav för att få representation i en församling, eller för att motverka underrepresentation som det valtekniska systemet kunde resultera i utan alliansen. Partierna i en valallians behåller sina enskilda politiska plattformar och ideologier men gör avtal om samarbete. Man kan skilja mellan rent tekniska valförbund, valteknisk samverkan, och egentliga allianser. I de förra är avtalet rent tekniskt, till exempel avtalar man om kandidaternas antal och placering på listan vid val med kandidatlistor. I fråga om val med enmansvalkretsar ställer man upp sina kandidater i olika valkretsar. I egentliga allianser gör man också politiska kompromisser för att uppnå en gemensam linje i valkampanjen och för att kunna samarbeta efter valet. Om valalliansen vinner ett nationellt val bildas i regel en koalitionsregering där alla alliansens partier har representation. (sv)
 • 选举联盟(英語:Electoral alliance)是指政黨或獨立人士單純為了選舉而結成的合作關係。聯盟內各政黨或獨立人士成員雖然各自有自己的政綱,但把在共同目標和意識形態上的差異暫時放一旁。有時為了集合資源阻止某個人或某個政黨得到權力,可能會和政策目標相當不同的政黨組成選舉聯盟。通常不会和其他参加者竞选同一个职位,以减小竞争並提高选举的成功率。若在選舉勝出後有助於穩定組成多數政府。 (zh)
dbo:wikiPageID
 • 427805 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 12804 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1024233561 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La lista elettorale, nell'ordinamento giuridico italiano, individua un elenco di persone che si candidano, insieme e/o in contrapposizione in una competizione elettorale, al fine di ricoprire una carica elettiva. Essa però indica anche l'elenco delle persone legittimate ad esprimere la propria preferenza in una votazione per l'elezione ad una carica in genere pubblica (cosiddetto elettorato attivo ed elettorato passivo). (it)
 • 選挙協力(electoral alliance )とは、選挙における政党または単独で立候補する個人の提携である。他の類似する用語には、(二党間の)選挙合意、選挙協定、選挙連合、選挙ブロックがある。 協力関係内のそれぞれの政党は、自らの政策を持っているが、それらの投票者の支持を集めて当選するために、共通の目標とイデオロギーを優先させ一時的に違いを脇に置くことを選ぶ。時折、政策目標がとても異なる政党によって選挙協力がなされ、特定の候補や政党が力を得ることを防ぐために、資金や人を出し合う合意をすることがある。特に小選挙区制下で行われることが多い。 選挙後になされる連携とは違い、選挙協力におけるパートナーは、互い対抗して立候補しないのが普通であり、むしろその支持者にその協力関係にある他方の候補者に投票するよう促す。投票で大いに成功を収めている大政党との協定においては、小政党が大政党の傘下で候補者を擁立し、内閣または立法府において小政党の当選者が大政党の当選者と同席することもある。彼らは選挙後も協力を続けることを目指すのが普通で、例えば共通の見解を持つ問題について共にキャンペーンを行う。 主要政党の候補者への支持または指名を申し出ることで、少数政党はその候補者の公約に影響を与える立場になる可能性がある。 (ja)
 • Een lijstverbinding (of lijstencombinatie) is een electorale alliantie waarbij politieke partijen akkoord gaan dat hun reststemmen tijdens de verdeling van de restzetels onderling kunnen worden overgedragen. Bij de verdeling van de restzetels worden de partijen die onderling hun kandidatenlijsten verbonden hebben als één partij beschouwd. Dit biedt politieke partijen de mogelijkheid hun kansen op een restzetel te vergroten. (nl)
 • 选举联盟(英語:Electoral alliance)是指政黨或獨立人士單純為了選舉而結成的合作關係。聯盟內各政黨或獨立人士成員雖然各自有自己的政綱,但把在共同目標和意識形態上的差異暫時放一旁。有時為了集合資源阻止某個人或某個政黨得到權力,可能會和政策目標相當不同的政黨組成選舉聯盟。通常不会和其他参加者竞选同一个职位,以减小竞争並提高选举的成功率。若在選舉勝出後有助於穩定組成多數政府。 (zh)
 • Coalició electoral és una agrupació de partits polítics diferents amb l'objectiu de presentar una candidatura única en un procés electoral, bé sigui en tot el territori de la regió, nació o àrea política, bé en zones determinades. Les coalicions electorals pretenen, amb la unió de diverses formacions, obtenir un millor resultat per una doble via: en primer lloc, mostrant a l'electorat la capacitat d'agrupar entorn d'un candidat o programa comú, els diferents parers; segon, adquirint avantatges dels sistemes electorals (majoritaris o proporcionals) al temps de l'adjudicació d'escons o altres llocs a escollir. Es pretén aconseguir així que els vots dirigits a grups minoritaris que, per separat, no podrien obtenir representació política, se sumen a uns altres. (ca)
 • Se denomina coalición, lista o pacto electoral a la agrupación de partidos políticos y/o alianzas políticas u organizaciones de ciudadanos que tienen como objetivo el presentar una candidatura única en un proceso electoral.​ No se debe confundir con los preacuerdos electorales,​ ya que las coaliciones electorales pretenden, con la unión de varias formaciones, obtener un mejor resultado por una doble vía: en primer lugar, mostrando al electorado la capacidad de agrupar en torno a un candidato o programa común, los distintos pareceres; segundo, adquiriendo ventajas de los sistemas electorales (mayoritarios o proporcionales) al tiempo de la adjudicación de escaños u otros puestos a elegir. Se pretende conseguir así que los votos dirigidos a grupos minoritarios que, por separado, no podrían ob (es)
 • Valallians, valförbund eller valteknisk samverkan är ett samarbete mellan politiska partier inför ett val. Valallianser kan ha som syfte att t.ex. underlätta för ingående småpartier att komma förbi tröskelkrav för att få representation i en församling, eller för att motverka underrepresentation som det valtekniska systemet kunde resultera i utan alliansen. (sv)
 • La lista elettorale, nell'ordinamento giuridico italiano, individua un elenco di persone che si candidano, insieme e/o in contrapposizione in una competizione elettorale, al fine di ricoprire una carica elettiva. Essa però indica anche l'elenco delle persone legittimate ad esprimere la propria preferenza in una votazione per l'elezione ad una carica in genere pubblica (cosiddetto elettorato attivo ed elettorato passivo). (it)
 • 選挙協力(electoral alliance )とは、選挙における政党または単独で立候補する個人の提携である。他の類似する用語には、(二党間の)選挙合意、選挙協定、選挙連合、選挙ブロックがある。 協力関係内のそれぞれの政党は、自らの政策を持っているが、それらの投票者の支持を集めて当選するために、共通の目標とイデオロギーを優先させ一時的に違いを脇に置くことを選ぶ。時折、政策目標がとても異なる政党によって選挙協力がなされ、特定の候補や政党が力を得ることを防ぐために、資金や人を出し合う合意をすることがある。特に小選挙区制下で行われることが多い。 選挙後になされる連携とは違い、選挙協力におけるパートナーは、互い対抗して立候補しないのが普通であり、むしろその支持者にその協力関係にある他方の候補者に投票するよう促す。投票で大いに成功を収めている大政党との協定においては、小政党が大政党の傘下で候補者を擁立し、内閣または立法府において小政党の当選者が大政党の当選者と同席することもある。彼らは選挙後も協力を続けることを目指すのが普通で、例えば共通の見解を持つ問題について共にキャンペーンを行う。 主要政党の候補者への支持または指名を申し出ることで、少数政党はその候補者の公約に影響を与える立場になる可能性がある。 (ja)
 • Een lijstverbinding (of lijstencombinatie) is een electorale alliantie waarbij politieke partijen akkoord gaan dat hun reststemmen tijdens de verdeling van de restzetels onderling kunnen worden overgedragen. Bij de verdeling van de restzetels worden de partijen die onderling hun kandidatenlijsten verbonden hebben als één partij beschouwd. Dit biedt politieke partijen de mogelijkheid hun kansen op een restzetel te vergroten. (nl)
 • 选举联盟(英語:Electoral alliance)是指政黨或獨立人士單純為了選舉而結成的合作關係。聯盟內各政黨或獨立人士成員雖然各自有自己的政綱,但把在共同目標和意識形態上的差異暫時放一旁。有時為了集合資源阻止某個人或某個政黨得到權力,可能會和政策目標相當不同的政黨組成選舉聯盟。通常不会和其他参加者竞选同一个职位,以减小竞争並提高选举的成功率。若在選舉勝出後有助於穩定組成多數政府。 (zh)
 • Coalició electoral és una agrupació de partits polítics diferents amb l'objectiu de presentar una candidatura única en un procés electoral, bé sigui en tot el territori de la regió, nació o àrea política, bé en zones determinades. Les coalicions electorals pretenen, amb la unió de diverses formacions, obtenir un millor resultat per una doble via: en primer lloc, mostrant a l'electorat la capacitat d'agrupar entorn d'un candidat o programa comú, els diferents parers; segon, adquirint avantatges dels sistemes electorals (majoritaris o proporcionals) al temps de l'adjudicació d'escons o altres llocs a escollir. Es pretén aconseguir així que els vots dirigits a grups minoritaris que, per separat, no podrien obtenir representació política, se sumen a uns altres. (ca)
 • Se denomina coalición, lista o pacto electoral a la agrupación de partidos políticos y/o alianzas políticas u organizaciones de ciudadanos que tienen como objetivo el presentar una candidatura única en un proceso electoral.​ No se debe confundir con los preacuerdos electorales,​ ya que las coaliciones electorales pretenden, con la unión de varias formaciones, obtener un mejor resultado por una doble vía: en primer lugar, mostrando al electorado la capacidad de agrupar en torno a un candidato o programa común, los distintos pareceres; segundo, adquiriendo ventajas de los sistemas electorales (mayoritarios o proporcionales) al tiempo de la adjudicación de escaños u otros puestos a elegir. Se pretende conseguir así que los votos dirigidos a grupos minoritarios que, por separado, no podrían ob (es)
 • Valallians, valförbund eller valteknisk samverkan är ett samarbete mellan politiska partier inför ett val. Valallianser kan ha som syfte att t.ex. underlätta för ingående småpartier att komma förbi tröskelkrav för att få representation i en församling, eller för att motverka underrepresentation som det valtekniska systemet kunde resultera i utan alliansen. (sv)
rdfs:label
 • تحالف انتخابي (ar)
 • Coalició electoral (ca)
 • Wahlbündnis (de)
 • Electoral alliance (en)
 • Coalición electoral (es)
 • Lista elettorale (it)
 • 選挙協力 (ja)
 • Lijstverbinding (nl)
 • Koalicja wyborcza (pl)
 • Valallians (sv)
 • 选举联盟 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:party of
is dbp:purpose of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License