Decision theory (or the theory of choice not to be confused with choice theory) is the study of an agent's choices. Decision theory can be broken into two branches: normative decision theory, which analyzes the outcomes of decisions or determines the optimal decisions given constraints and assumptions, and descriptive decision theory, which analyzes how agents actually make the decisions they do. Empirical applications of this rich theory are usually done with the help of statistical and econometric methods.

Property Value
dbo:abstract
 • نظرية القرار (بالإنجليزية: Decision theory) هي نظرية أولاً اقتصادية حيث تستخدم من قبل الشركات الاقتصادية لتقييم الخيارات المتاحة واتخاذ القرار الأفضل، ثانياً رياضية حيث تستخدم عدة دالات رياضية كدالة المنفعة، وإحصائية حيث إنها تعدّ أحد تطبيفات نظرية الاحتمال، وأخيراًً لها ارتباط في نظرية سلوك المستهلك حيث تتأثر في سلوك متخذ القرار ودرجة حبه للمخاطرة. (ar)
 • La teoria de la decisió en economia, psicologia, filosofia, matemàtica, i estadística es preocupa de la identificació del valor, la incertesa i altres temes rellevants en una presa de decisió donada, la seva racionalitat i la seva resultant . Està estretament relacionada amb el camp de la teoria dels jocs. Gran part de la teoria de la decisió és o , és a dir, es preocupa d'identificar la millor decisió a prendre, assumint una decisió ideal completament informada que permeti ser computada acuradament i completament racional. L'aplicació pràctica de l'aproximació prescriptiva es diu . Les eines del programari exhaustiu i sistemàtic s'anomenen sistemes de suport a la informació (decision support systems). (ca)
 • Die Entscheidungstheorie ist in der angewandten Wahrscheinlichkeitstheorie ein Zweig zur Evaluation der Konsequenzen von Entscheidungen. Die Entscheidungstheorie wird vielfach als betriebswirtschaftliches Instrument benutzt. Zwei bekannte Methoden sind die einfache Nutzwertanalyse (NWA) und der präzisere Analytic Hierarchy Process (AHP). In diesen Methoden werden Kriterien und Alternativen dargestellt, verglichen und bewertet, um die optimale Lösung einer Entscheidung oder Problemstellung finden zu können. (de)
 • Decision theory (or the theory of choice not to be confused with choice theory) is the study of an agent's choices. Decision theory can be broken into two branches: normative decision theory, which analyzes the outcomes of decisions or determines the optimal decisions given constraints and assumptions, and descriptive decision theory, which analyzes how agents actually make the decisions they do. Decision theory is closely related to the field of game theory and is an interdisciplinary topic, studied by economists,statisticians, psychologists, biologists, political and other social scientists, philosophers, and computer scientists. Empirical applications of this rich theory are usually done with the help of statistical and econometric methods. (en)
 • La teoría de la decisión es un área interdisciplinaria de estudio, relacionada con diversas ramas de la ciencia, como la Administración, la Economía y la Psicología (basados en perspectivas cognitivo-conductuales). Concierne a la forma y al estudio del comportamiento y fenómenos psíquicos de aquellos que toman las decisiones (reales o ficticios), así como las condiciones por las que deben ser tomadas las decisiones. (es)
 • La théorie de la décision est une théorie de mathématiques appliquées ayant pour objet la prise de décision par une entité unique. (Les questions liées à la décision collective relèvent de la théorie du choix social.) (fr)
 • Modh oibre inar féidir le duine nó comhlacht roghanna réasúnacha a dhéanamh nuair a bhíonn éiginnteachtaí i dtaca leis na roghanna éagsúla, trí na hiarmhairtí dóchúla ar gach rogha a mheasúnú ar bhonn atá chomh hoilte agus is féidir. Baintear feidhm aisti i gcúrsaí bainistíochta is eacnamaíochta. Ach muna mbíonn na buntairiscintí iontaofa, más dramhaíl iad, is dramhaíl a fhaightear mar chinneadh as seo. (ga)
 • Teori Keputusan adalah berasal dari teori kemungkinan yang merupakan konsekuensi dari beberapa keputusan yang telah dievaluasi.Teori Keputusan digunakan untuk berbagai macam ilmu bidang studi, terutama bidang ekonomi. Dua metode dari teori keputusan yang terkenal adalah teori keputusan normatif dan teori keputusan deskriptif. Teori Keputusan Normatif dicapai berdasarkan alasan yang rasional atau bisa disebut dengan alasan yang masuk akal (teori logika), sedangkan teori keputusan Deskriptif dicapai berdasarkan empirik atau merupakan hasil pengamatan, percobaan, dan biasanya dikuatkan dengan statistik. (in)
 • La teoria della decisione (o teoria della stima da non confondere con teoria della scelta razionale o con la simile teoria delle decisioni) è lo studio matematico-statistico del modo di scegliere fra varie alternative possibili. La teoria della decisione può essere divisa in due rami: la teoria della decisione normativa che analizza le conseguenze di una scelta o che determina le decisioni ottimali tenendo conto di ipotesi e restrizioni, e la teoria della decisione descrittiva che analizza il motivo per cui gli agenti prendono una decisione piuttosto che un'altra. La teoria della decisione è strattamente legata alla teoria dei giochi ed è considerato uno studio interdisciplinare che coinvolge economisti, statistici, psicologi, biologi, studiosi di scienze politiche, filosofi e informatici. Applicazioni empiriche di questa teoria sono generalmente operate grazie a metodi statistici ed econometrici. (it)
 • 決定理論(けっていりろん、英: Decision theory)は、個別の意思決定について価値、不確かさといった事柄を数学的かつ統計的に確定し、それによって「最善の意思決定」を導き出す理論。意思決定理論とも。ゲーム理論へ応用されることが多い。 (ja)
 • 결정이론(decision theory,決定理論) 혹은 통계적 결정이론은 수학적, 통계학적으로 불확실한 가운데 어떤 가치와 이에 관련된 결정문제들을 밝혀내어 합리적인 최적의 결정을 내리는 방법에 대한 이론이다. 결정이론에서는 대안들의 가치에 대해 어떤 평가를 내리게 되며 판단확률로서 양적 가치를 매기게 된다. 동시에 이 대안의 결정을 통해 초래되는 결과의 가치를 평가하여 효용을 알아낸다. 그 다음 결정주체는 판단확률에 의한 효용의 기대치를 결정하고 기대효용 최대화(Maximum Expected Utility, MEU)가 되도록 결정한다. 이러한 이론을 통해 내린 결정은 불확실성 안에서 가장 합리적이고 적절한 결정이 될 수 있다고 추정한다. (ko)
 • Teoria decyzji to wspólny obszar zainteresowań wielu różnych dziedzin nauki, obejmujący analizę i wspomaganie procesu podejmowania decyzji. Korzystają z niej i rozwijają ją: kognitywistyka, matematyka, statystyka, psychologia, socjologia, ekonomia, zarządzanie, filozofia, informatyka oraz medycyna. W ten sposób możemy wyróżnić: * klasyczną inżynieryjną teorię decyzji – która szuka rozwiązań optymalnych/najlepszych w dziedzinie dobrze sformalizowanej, tzw. well defined problems * kognitywistyczne teorie decyzji – które szukają rozwiązań wystarczających/skutecznych dla tzw. real world problems i ill defined problems. Klasyczna teoria decyzji zajmuje się: * analizą decyzji – rozpatruje się konkretny przypadek decyzji podjętej przez osobę lub grupę osób. Analiza polega na wyznaczeniu decyzji optymalnej oraz, jeśli podjęta decyzja nie była optymalna, znalezieniu przyczyn pomyłki. * wspomaganiem decyzji – próbą wyznaczenia rozwiązania najlepszego przy danym zasobie wiedzy i informacji o możliwych konsekwencjach. Dotyczy to również podejmowania decyzji grupowych. (pl)
 • Besluitvormingstheorie poogt een verklaring te geven van het rationele in onzekerheid van mensen en organisaties. Besluitvormingstheorie speelt een rol in vele vakgebieden, zoals in de organisatiekunde, filosofie, politiek en marketing. (nl)
 • A teoria da decisão é uma área interdisciplinar de estudo, com definições que relacionam filosofia, matemática e estatística, aplicável a quase todos os ramos da ciência, engenharia e principalmente à (baseados em perspectivas cognitivo-conductuais). Relaciona-se à forma e ao estudo do comportamento e fenômenos psíquicos (reais ou fictícios) daqueles que tomam as decisões, a identificação de valores, incertezas e outras questões relevantes em uma dada decisão, sua racionalidade, as condições pelas quais após um processo será levado a ter como resultado a . É um campo relacionado muito intimamente com a teoria dos jogos. (pt)
 • Beslutsteori är ett tvärvetenskapligt fält som angränsar till alla vetenskapliga discipliner, ingenjörskonst och mänskliga aktiviteter. Ofta räknas beslutsteori som en gren av filosofin, men operationsanalys, det delområde som behandlar komplexa formaliserbara system, ses ofta som en delgren av matematiken. Beslutsteori handlar om hur realistiska eller ideala beslut fattas eller borde fattas, och hur optimala beslut ernås. (sv)
 • Тео́рия приня́тия реше́ний — область исследования, вовлекающая понятия и методы математики, статистики, экономики, менеджмента и психологии с целью изучения закономерностей выбора людьми путей решения проблем и задач, а также способов достижения желаемого результата. Различают нормативную теорию, которая описывает рациональный процесс принятия решения и дескриптивную теорию, описывающую практику принятия решений. (ru)
 • Тео́рія рі́шень — царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці. Розрізняють нормативну теорію, яка описує раціональний процес вибору та дескриптивну теорію, що стосується практики вирішування. (uk)
 • 决策论是一个交叉学科,和数学、统计、经济学、哲学、管理和心理学相关。它主要研究实际决策者如何进行决策,以及如何达到最优决策。 决策论和博弈论关系密切;二者的区别是,决策论研究个人行为选择,而博弈论主要关注多个决策者之间选择的相互关系。这一领域的实证研究大多采用统计或计量经济学的方法。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 446216 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 27748 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 984350898 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • نظرية القرار (بالإنجليزية: Decision theory) هي نظرية أولاً اقتصادية حيث تستخدم من قبل الشركات الاقتصادية لتقييم الخيارات المتاحة واتخاذ القرار الأفضل، ثانياً رياضية حيث تستخدم عدة دالات رياضية كدالة المنفعة، وإحصائية حيث إنها تعدّ أحد تطبيفات نظرية الاحتمال، وأخيراًً لها ارتباط في نظرية سلوك المستهلك حيث تتأثر في سلوك متخذ القرار ودرجة حبه للمخاطرة. (ar)
 • Die Entscheidungstheorie ist in der angewandten Wahrscheinlichkeitstheorie ein Zweig zur Evaluation der Konsequenzen von Entscheidungen. Die Entscheidungstheorie wird vielfach als betriebswirtschaftliches Instrument benutzt. Zwei bekannte Methoden sind die einfache Nutzwertanalyse (NWA) und der präzisere Analytic Hierarchy Process (AHP). In diesen Methoden werden Kriterien und Alternativen dargestellt, verglichen und bewertet, um die optimale Lösung einer Entscheidung oder Problemstellung finden zu können. (de)
 • La teoría de la decisión es un área interdisciplinaria de estudio, relacionada con diversas ramas de la ciencia, como la Administración, la Economía y la Psicología (basados en perspectivas cognitivo-conductuales). Concierne a la forma y al estudio del comportamiento y fenómenos psíquicos de aquellos que toman las decisiones (reales o ficticios), así como las condiciones por las que deben ser tomadas las decisiones. (es)
 • La théorie de la décision est une théorie de mathématiques appliquées ayant pour objet la prise de décision par une entité unique. (Les questions liées à la décision collective relèvent de la théorie du choix social.) (fr)
 • Modh oibre inar féidir le duine nó comhlacht roghanna réasúnacha a dhéanamh nuair a bhíonn éiginnteachtaí i dtaca leis na roghanna éagsúla, trí na hiarmhairtí dóchúla ar gach rogha a mheasúnú ar bhonn atá chomh hoilte agus is féidir. Baintear feidhm aisti i gcúrsaí bainistíochta is eacnamaíochta. Ach muna mbíonn na buntairiscintí iontaofa, más dramhaíl iad, is dramhaíl a fhaightear mar chinneadh as seo. (ga)
 • 決定理論(けっていりろん、英: Decision theory)は、個別の意思決定について価値、不確かさといった事柄を数学的かつ統計的に確定し、それによって「最善の意思決定」を導き出す理論。意思決定理論とも。ゲーム理論へ応用されることが多い。 (ja)
 • 결정이론(decision theory,決定理論) 혹은 통계적 결정이론은 수학적, 통계학적으로 불확실한 가운데 어떤 가치와 이에 관련된 결정문제들을 밝혀내어 합리적인 최적의 결정을 내리는 방법에 대한 이론이다. 결정이론에서는 대안들의 가치에 대해 어떤 평가를 내리게 되며 판단확률로서 양적 가치를 매기게 된다. 동시에 이 대안의 결정을 통해 초래되는 결과의 가치를 평가하여 효용을 알아낸다. 그 다음 결정주체는 판단확률에 의한 효용의 기대치를 결정하고 기대효용 최대화(Maximum Expected Utility, MEU)가 되도록 결정한다. 이러한 이론을 통해 내린 결정은 불확실성 안에서 가장 합리적이고 적절한 결정이 될 수 있다고 추정한다. (ko)
 • Besluitvormingstheorie poogt een verklaring te geven van het rationele in onzekerheid van mensen en organisaties. Besluitvormingstheorie speelt een rol in vele vakgebieden, zoals in de organisatiekunde, filosofie, politiek en marketing. (nl)
 • A teoria da decisão é uma área interdisciplinar de estudo, com definições que relacionam filosofia, matemática e estatística, aplicável a quase todos os ramos da ciência, engenharia e principalmente à (baseados em perspectivas cognitivo-conductuais). Relaciona-se à forma e ao estudo do comportamento e fenômenos psíquicos (reais ou fictícios) daqueles que tomam as decisões, a identificação de valores, incertezas e outras questões relevantes em uma dada decisão, sua racionalidade, as condições pelas quais após um processo será levado a ter como resultado a . É um campo relacionado muito intimamente com a teoria dos jogos. (pt)
 • Beslutsteori är ett tvärvetenskapligt fält som angränsar till alla vetenskapliga discipliner, ingenjörskonst och mänskliga aktiviteter. Ofta räknas beslutsteori som en gren av filosofin, men operationsanalys, det delområde som behandlar komplexa formaliserbara system, ses ofta som en delgren av matematiken. Beslutsteori handlar om hur realistiska eller ideala beslut fattas eller borde fattas, och hur optimala beslut ernås. (sv)
 • Тео́рия приня́тия реше́ний — область исследования, вовлекающая понятия и методы математики, статистики, экономики, менеджмента и психологии с целью изучения закономерностей выбора людьми путей решения проблем и задач, а также способов достижения желаемого результата. Различают нормативную теорию, которая описывает рациональный процесс принятия решения и дескриптивную теорию, описывающую практику принятия решений. (ru)
 • Тео́рія рі́шень — царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці. Розрізняють нормативну теорію, яка описує раціональний процес вибору та дескриптивну теорію, що стосується практики вирішування. (uk)
 • 决策论是一个交叉学科,和数学、统计、经济学、哲学、管理和心理学相关。它主要研究实际决策者如何进行决策,以及如何达到最优决策。 决策论和博弈论关系密切;二者的区别是,决策论研究个人行为选择,而博弈论主要关注多个决策者之间选择的相互关系。这一领域的实证研究大多采用统计或计量经济学的方法。 (zh)
 • La teoria de la decisió en economia, psicologia, filosofia, matemàtica, i estadística es preocupa de la identificació del valor, la incertesa i altres temes rellevants en una presa de decisió donada, la seva racionalitat i la seva resultant . Està estretament relacionada amb el camp de la teoria dels jocs. (ca)
 • Decision theory (or the theory of choice not to be confused with choice theory) is the study of an agent's choices. Decision theory can be broken into two branches: normative decision theory, which analyzes the outcomes of decisions or determines the optimal decisions given constraints and assumptions, and descriptive decision theory, which analyzes how agents actually make the decisions they do. Empirical applications of this rich theory are usually done with the help of statistical and econometric methods. (en)
 • Teori Keputusan adalah berasal dari teori kemungkinan yang merupakan konsekuensi dari beberapa keputusan yang telah dievaluasi.Teori Keputusan digunakan untuk berbagai macam ilmu bidang studi, terutama bidang ekonomi. Dua metode dari teori keputusan yang terkenal adalah teori keputusan normatif dan teori keputusan deskriptif. (in)
 • La teoria della decisione (o teoria della stima da non confondere con teoria della scelta razionale o con la simile teoria delle decisioni) è lo studio matematico-statistico del modo di scegliere fra varie alternative possibili. La teoria della decisione può essere divisa in due rami: la teoria della decisione normativa che analizza le conseguenze di una scelta o che determina le decisioni ottimali tenendo conto di ipotesi e restrizioni, e la teoria della decisione descrittiva che analizza il motivo per cui gli agenti prendono una decisione piuttosto che un'altra. (it)
 • Teoria decyzji to wspólny obszar zainteresowań wielu różnych dziedzin nauki, obejmujący analizę i wspomaganie procesu podejmowania decyzji. Korzystają z niej i rozwijają ją: kognitywistyka, matematyka, statystyka, psychologia, socjologia, ekonomia, zarządzanie, filozofia, informatyka oraz medycyna. W ten sposób możemy wyróżnić: Klasyczna teoria decyzji zajmuje się: (pl)
rdfs:label
 • Decision theory (en)
 • نظرية القرار (ar)
 • Teoria de la decisió (ca)
 • Entscheidungstheorie (de)
 • Teoría de la decisión (es)
 • Théorie de la décision (fr)
 • Teoiric chinnteoireachta (ga)
 • Teori keputusan (in)
 • Teoria della decisione (it)
 • 決定理論 (ja)
 • 결정 이론 (ko)
 • Besluitvormingstheorie (nl)
 • Teoria decyzji (pl)
 • Teoria da decisão (pt)
 • Теория принятия решений (ru)
 • Beslutsteori (sv)
 • Теорія рішень (uk)
 • 决策论 (zh)
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:field of
is dbo:knownFor of
is dbo:mainInterest of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:content of
is dbp:discipline of
is dbp:field of
is dbp:fields of
is dbp:group of
is dbp:knownFor of
is dbp:mainInterests of
is dbp:researchField of
is foaf:primaryTopic of