An Entity of Type: disease, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Bandwidth is the difference between the upper and lower frequencies in a continuous band of frequencies. It is typically measured in hertz, and depending on context, may specifically refer to passband bandwidth or baseband bandwidth. Passband bandwidth is the difference between the upper and lower cutoff frequencies of, for example, a band-pass filter, a communication channel, or a signal spectrum. Baseband bandwidth applies to a low-pass filter or baseband signal; the bandwidth is equal to its upper cutoff frequency.

Property Value
dbo:abstract
 • L'amplada de banda és la quantitat d'informació o de dades que es pot transmetre per una connexió de xarxa en un període. L'amplada de banda s'indica generalment en bits per segon (bps), kilobits per segon (Kbps), o megabits per segon (Mbps). L'amplada de banda per a senyals analògics és l'espai existent per transmetre una informació a través d'una xarxa de comunicació mesurada en hertz, del rang de freqüències en el qual es concentra la major part de la potència del senyal. Es pot calcular a partir d'un senyal temporal calculant la transformada de Fourier. També són anomenades les pertanyents a aquest rang. Es podria fer una analogia amb el cabal d'aigua que pot passar per una canonada, on el diàmetre d'aquesta sigui l'equivalent a l'amplada de banda. Si el tub és més gruixut, podrà passar més aigua (el cabal serà major), per tant més informació per unitat de temps. Així, l'amplada de banda d'un filtre és la diferència entre les freqüències en les quals la seva atenuació en passar a través del filtre es mantenen igual o inferior a 3 dB (decibel) comparada amb la freqüència central de pic (fc). Mentre que en el camp de les telecomunicacions l'amplada de banda s'expressa en hertz, en informàtica es parla de bits per segon. Els dos conceptes estan relacionats pel teorema de Shannon-Hartley (dins la Teoria de la informació). Dins el camp de les telecomunicacions, el concepte d'amplada de banda (BW) apareix en diferents disciplines (teoria i processament del senyal, telemàtica…) i s'utilitza amb matisos diferents, però tots remeten al mateix origen. Normalment els senyals generats en els sistemes electrònics, ja siguin dades informàtiques, veu, senyals de televisió, etc., són senyals que varien en el temps i no són periòdics, però es poden caracteritzar com la suma de molts senyals periòdics de diferents freqüències. La freqüència és la magnitud física que mesura les vegades per unitat de temps en què es repeteix un cicle d'un senyal periòdic. Un senyal periòdic d'una sola freqüència té una amplada de banda mínima. En general, si el senyal periòdic té components en diverses freqüències, la seva amplada de banda és major, i la seva variació temporal depèn dels seus components freqüencials. (ca)
 • Šířka pásma je rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší frekvencí přenášeného signálu: Vyjadřuje se v hertzech (Hz). Relativní šířka pásma je podíl nejvyšší a nejnižší frekvence přenášeného signálu: Někdy se používá procentní sířka pásma jako podíl absolutní šířky pásma a střední (někdy též nejnižší nebo nejvyšší) frekvence: U signálu v základním pásmu je šířka pásma rovna nejvyšší frekvenci, relativní šířka pásma je nekonečná (nebo velmi velká). V angličtině se šířka pásma (bandwidth) používá v informatice ve smyslu přenosová rychlost. (cs)
 • عرض النطاق الترددي أو عرض الحزمة (بالإنجليزية: bandwidth)‏ هو الفرق بين أعلى وأدنى تردد في مجموعة مستمرة من الترددات. بشكل عام، يقاس عرض النطاق بوحدة الهرتز. يلعب عرض النطاق دوراً أساسياً في عدد المجالات كالإلكترونيات ونظرية المعلومات والاتصالات الرقمية والاتصالات الراديوية ومعالجة الإشارة ودراسة الطيف، وهو أحد المحددات الأساسية لقناة الاتصال. في منحني التردد في الشكل تعبر المسافة بين التردد والتردد عرض النطاق. يُبين المنحني الفرق بين ترددين من مجموعة مستمرة من الترددات، ويعطى عرض النطاق بالعلاقة B = f2 − f1. ويمثل المتوسط الهندسي لهذين الترددين بين الترددين f1 الحد الأدنى للتردد وf2 الحد الأعلى للتردد ويسمى f0 التردد المتوسط. (ar)
 • Το εύρος ζώνης (αγγλ. Bandwidth) είναι μέγεθος που χαρακτηρίζει φάσματα συχνοτήτων ηλεκτρικών σημάτων ή ακτινοβολιών. Χαρακτηρίζει επίσης ηλεκτρονικές διατάξεις. Εύρος ζώνης του φάσματος συχνοτήτων ενός σήματος, ονομάζεται η διαφορά της μεγαλύτερης συχνότητας μείον την μικρότερη συχνότητα του φάσματος συχνοτήτων του. Περιγράφεται μαθηματικά από την σχέση: BW = fmax-fmin (με BW συμβολίζεται το εύρος ζώνης και με f η συχνότητα). (el)
 • Bandwidth is the difference between the upper and lower frequencies in a continuous band of frequencies. It is typically measured in hertz, and depending on context, may specifically refer to passband bandwidth or baseband bandwidth. Passband bandwidth is the difference between the upper and lower cutoff frequencies of, for example, a band-pass filter, a communication channel, or a signal spectrum. Baseband bandwidth applies to a low-pass filter or baseband signal; the bandwidth is equal to its upper cutoff frequency. Bandwidth in hertz is a central concept in many fields, including electronics, information theory, digital communications, radio communications, signal processing, and spectroscopy and is one of the determinants of the capacity of a given communication channel. A key characteristic of bandwidth is that any band of a given width can carry the same amount of information, regardless of where that band is located in the frequency spectrum. For example, a 3 kHz band can carry a telephone conversation whether that band is at baseband (as in a POTS telephone line) or modulated to some higher frequency. However, wide bandwidths are easier to obtain and process at higher frequencies because the is smaller. (en)
 • Para señales analógicas, el ancho de banda es la longitud de la extensión de frecuencias, medida en hercios (Hz), en la que se concentra la mayor potencia de la señal. Se puede calcular a partir de una señal temporal mediante el análisis de Fourier. Las frecuencias que se encuentran entre esos límites se denominan también frecuencias efectivas. Así, el ancho de banda de un filtro es la diferencia entre las frecuencias en las que su atenuación al pasar a través de filtro se mantiene igual o inferior a 3 dB comparada con la frecuencia central de pico (fc) en la Figura 1. La frecuencia es la magnitud física que mide las veces por unidad de tiempo en que se repite un ciclo de una señal periódica. Una señal periódica de una sola frecuencia tiene un ancho de banda mínimo. En general, si la señal periódica tiene componentes en varias frecuencias, su ancho de banda es mayor, y su variación temporal depende de sus componentes frecuenciales. Generalmente el término es confundido con velocidad de transmisión de datos, que es la velocidad de dígitos binarios transmitidos y se da en bits por segundo (bps). Es necesario aclarar que el ancho de banda no representa la frecuencia máxima de la señal, sino el rango de frecuencias del cual se concentra la mayor potencia de la misma. Normalmente las señales generadas en los sistemas electrónicos, ya sean datos informáticos, voces, señales de televisión, etc., son señales que varían en el tiempo y no son periódicas, pero se pueden caracterizar como la suma de muchas señales periódicas de diferentes frecuencias. (es)
 • Die Bandbreite ist eine Kenngröße in der Signalverarbeitung, die die Breite des Intervalls in einem Frequenzspektrum festlegt, in dem die dominanten Frequenzanteile eines zu übertragenden oder zu speichernden Signals liegen. Die Bandbreite ist durch eine untere und eine obere Grenzfrequenz charakterisiert, wobei je nach Anwendung unterschiedliche Festlegungen der beiden Grenzwerte existieren und somit je nach Zusammenhang unterschiedliche Bandbreiten als Kennwert existieren. Der Begriff dient zur Beschreibung von Signalübertragungssystemen in verschiedenen Bereichen wie der Nachrichtentechnik, Funktechnik oder Akustik. (de)
 • Banda zabalera hertzetan neurtutako frekuentzia tartearen zabalera da, zeinean seinalearen potentziaren gehiengoa biltzen den. Fourierren analisiaren bidez kalkulatua izan daiteke, behin-behineko seinale bat erabiliz. Tarte honetan sartutako frekuentziek frekuentzia eraginkor izena ere hartzen dute. Filtro baten banda zabalera frekuentziek osatutako tartea da. Frekuentzia hauek beren 3dB edo gutxiagotan mantentzen dute filtrotik pasatzerakoan, betiere irudiko fc frekuentzia zentral muturrekoarekin konparatuz. Frekuentzia magnitude fisiko bat da, zeinak neurtzen duen seinale periodiko baten zikloa denbora unitateko zenbatetan errepikatzen den. Frekuentzia bakarreko seinale periodiko batek banda zabalera minimoa dauka. Eskuarki, seinale periodikoak hainbat frekuentziatan osagaiak baldin baditu, bere banda zabalera handiagoa da eta bere denborarekiko aldaketa bere frekuentziaren osagaien menpe dago. Orokorrean, sistema elektronikoek igortzen dituzten seinaleak, adibidez datu informatikoak, ahotsa, telebista seinaleak, eta abar... denboran zehar aldaketak jasaten dituzten seinaleak dira eta ez dira periodikoak, baina frekuentzia desberdinetako seinale periodikoen batura bezala har daitezke. (eu)
 • I gcraobhscaoileadh raidió is teilifíse, an raon minicíochtaí is gá chun comhartha a atáirgeadh go sásúil. Maidir le teilifís, braitheann sé ar an minicíocht réimse, líon na línte scannta, agus an córas daite atá i gceist. Mar shampla, bíonn gá le 5.5 MHz i gcás córais le 625 líne is 50 réimse, ach i bhfad níos mó i gcóras ardghéire. (ga)
 • Lebar Pita (bahasa Inggris: bandwidth) dalam teknologi komunikasi adalah perbedaan antara frekuensi terendah dan frekuensi tertinggi dalam rentang tertentu. Sebagai contoh, line telepon memiliki bandwidth 3000 Hz (Hertz), yang merupakan rentang antara frekuensi tertinggi (3300 Hz) dan frekuensi terendah (300 Hz) yang dapat dilewati oleh line telepon ini. (in)
 • En électronique, la bande passante d'un système est l'intervalle de fréquences dans lequel l'affaiblissement du signal est inférieur à une valeur spécifiée. C'est une façon sommaire de caractériser la fonction de transfert d'un système, pour indiquer la gamme de fréquences qu'un système peut raisonnablement traiter. La bande passante doit être distinguée de la largeur de bande d'une définition plus générale et qui concerne aussi bien les systèmes que les signaux. Par analogie, dans le domaine des réseaux informatiques, spécialement les accès à internet à haut débit, on utilise le terme bande passante pour désigner le débit binaire maximal d'une voie de transmission. La ligne de transmission jusqu'à l'usager est le composant déterminant. La notion de bande passante s'applique mal aux lignes de transmission, qui atténuent progressivement les fréquences et connaissent des phénomènes de déphasage et de réflexion d'ondes, et dont le débit numérique dépend en outre du niveau de bruit de fond. (fr)
 • 대역폭(帶域幅, 영어: bandwidth)은 특정한 기능을 수행할 수 있는 주파수의 범위로, 헤르츠 단위로 측정된다. 문맥에 따라 통과대역 대역폭(passband bandwidth)로 부를 수 있다. 대역폭은 정보 이론, 무선 통신, 신호 처리, 분광학 등 여러 분야에서 중요한 개념으로 다룬다. 셰논 하틀리(Shannon-Hartley) 이론에 따르면, 신뢰성 있는 통신의 자료 전송율(data rate)은 통신을 위해 쓰이는 신호의 주파수 범위에 밀접하게 비례한다. 여기서 말하는 대역폭이라는 용어는 통신 시스템의 자료 전송율 또는 주파수 범위(또는 둘 다)를 말한다. 이를테면, 무선 통신에서는 변조된 반송파(carrier wave)가 차지하는 주파수 범대역폭이라고 한다. 대역폭은 한 가지로 정확하게 정의하기 힘든 개념이며, 주파수 영역에서 특정 기능이 얼마나 넓은 범위 안에서 동작하는지를 나타내는 모호한 개념으로 인식된다. 다른 영역에서는 또다른 (구체적인) 개념으로 정의되기도 한다. 시스템, 필터, 신호들은 대역폭을 가진다. 시스템, 필터, 신호가 동작하는 주파수 범위를 대역폭이라 정의할 수 있다. 대역폭은 절대주파수를 말하는 것이 아니라 단지 점유범위를 나타낸다. (ko)
 • Bandbreedte is in de telecommunicatie het verschil tussen de hoogste en de laagste frequentie van het belangrijkste gedeelte van een frequentiespectrum. Zo is bijvoorbeeld in de bedrade telefonie de gebruikte frequentieband het gedeelte van 300 Hz (hertz) tot 3400 Hz, wat resulteert in een bandbreedte van 3100 Hz (3,1 kHz). Wat de bandbreedte is in een specifiek geval, hangt af van wat als de belangrijkste frequenties beschouwd worden. Zo worden bij een transmissiekanaal of een bandfilter de frequenties waarvan het overgedragen vermogen minder is dan de helft van het maximale vermogen wel als onbelangrijk beschouwd. Dit zijn meestal frequenties beneden een bepaalde grens, de ondergrens van de band, en boven een bepaalde andere grens, de bovengrens van de band. De frequenties tussen deze beide grenzen vormen de doorgelaten band, en de breedte van deze band noemt men dan de bandbreedte. Deze regel, die wel als halfvermogenregel (half power gain convention) wordt aangeduid, leidt tot de zogenaamde 3 dB-bandbreedte, aangezien een vermogensteruggang tot relatief een teruggang met ongeveer 3 decibel inhoudt: waarbij het vermogen is uitgedrukt in decibel. De grenzen worden dus gekozen bij de frequenties waarbij het vermogen meer dan 3 decibel zakt onder het maximale vermogen. (nl)
 • La larghezza di banda, nelle telecomunicazioni ed elettronica, è la misura dell'ampiezza di banda dello spettro.Si misura in hertz e può essere usata per valutare: * la larghezza di banda di un segnale informativo trasmesso dalla banda passante disponibile o utilizzata in un canale di comunicazione; * la banda di lavoro di un certo sistema fisico in relazione alla sua risposta in frequenza. La sua importanza in telecomunicazioni è legata al fatto che essa è a sua volta strettamente legata alla velocità di trasmissione dei dati: la quantità di informazione trasmissibile sul canale è infatti strettamente collegata all'intervallo di frequenze utilizzato nella trasmissione in base al teorema del campionamento di Nyquist-Shannon. (it)
 • 帯域幅(たいいきはば)または、帯域(たいいき)、周波数帯域(しゅうはすうたいいき)、バンド幅(英: Bandwidth)とは、周波数の範囲を指し、一般にヘルツで示される。帯域幅は、情報理論、電波通信、信号処理、分光法などの分野で重要な概念となっている。 帯域幅と情報伝達における通信路容量とは密接に関連しており、通信路容量のことを指す代名詞のように「帯域幅」の語がしばしば使われる。特に何らかの媒体や機器を経由して情報(データ)を転送する際の転送レートを「帯域幅」あるいは「バンド幅」と呼ぶ。 (ja)
 • Pasmo przenoszenia, przepustowość sieci, pasmo przepustowe (ang. bandwidth, passband) – zakres częstotliwości, w którym tłumienie sygnału jest nie większe niż 3 dB (spadek amplitudy o 3 dB w stosunku do amplitudy początkowej). W paśmie przenoszenia amplituda osiąga wartość nie mniejszą niż 70,7% swojej wartości maksymalnej. Zdolność przewodowego lub bezprzewodowego łącza komunikacyjnego do przesłania maksymalnej ilości danych z jednego punktu do drugiego za pośrednictwem sieci komputerowej lub połączenia internetowego w określonym czasie - zwykle w ciągu jednej sekundy. Przepustowość, będąca synonimem pojemności, określa szybkość przesyłania danych. Przepustowość nie jest miarą szybkości sieci (powszechne nieporozumienie). Przedstawiona definicja odwzorowuje zachowanie układów realizowanych fizycznie, mających charakter filtru dolnoprzepustowego. Pojęcia przepustowość i prędkość są często używane zamiennie, co nie jest poprawne. Przyczyną nieporozumień może być po części ich wykorzystanie w reklamach dostawców usług internetowych (ISP), które odnoszą się do większych prędkości, podczas gdy w rzeczywistości oznaczają one przepustowość. Używając powszechnej metafory wody, prędkość odnosi się do szybkości przepływu wody przez rurę; przepustowość odnosi się do średnicy rury. Aby uniknąć nieporozumień, bardziej sensowne jest użycie terminów przepustowość i szybkość sieci, a nie prędkość pasma. W każdym miejscu wdrożenia, takim jak dom lub firma, obowiązują ograniczenia przepustowości, dlatego wiele urządzeń w jednej lokalizacji musi współdzielić przepustowość. Chociaż prędkość i przepustowość nie są wymienne, większa przepustowość jest niezbędna, jeśli ma być utrzymana dopuszczalna prędkość na wielu urządzeniach. Podczas gdy przepustowość jest tradycyjnie wyrażana w bitach na sekundę (b/s), nowoczesne łącza sieciowe mają większą przepustowość, która jest zwykle mierzona w milionach bitów na sekundę (megabitów na sekundę lub Mb/s) lub miliardach bitów na sekundę (gigabity na sekundę lub Gb/s). Połączenia o przepustowości mogą być symetryczne, co oznacza, że pojemność danych jest taka sama w obu kierunkach podczas przesyłania lub pobierania danych lub asymetryczna, co oznacza, że pojemność pobierania i wysyłania nie jest równa. W przypadku połączeń asymetrycznych pojemność wysyłania jest zwykle mniejsza niż pojemność pobierania. Postęp technologiczny sprawił, że niektóre obliczenia przepustowości stały się bardziej złożone i mogą zależeć od typu używanego łącza sieciowego. Na przykład światłowód wykorzystujący różne typy fal świetlnych i multipleksowanie z podziałem czasu może przesyłać jednocześnie więcej danych przez połączenie, co skutecznie zwiększa jego przepustowość. W sieciach bezprzewodowych przepustowość jest definiowana jako spektrum częstotliwości, które operatorzy licencjonują od Federalnej Komisji Łączności (FCC) i National Telecommunications and Information Administration (NTIA) do użytku w usługach mobilnych w USA. Efektywną przepustowość, która jest najwyższą niezawodną szybkością transmisji, jaką może zapewnić łącze, można zmierzyć za pomocą testu przepustowości, w którym przepustowość łącza jest określana przez wielokrotne mierzenie czasu wymaganego, aby określony plik opuścił punkt początkowy i pomyślnie pobrał miejsce docelowe. Oprócz testowania organizacje muszą obliczyć przepustowość potrzebną do uruchomienia wszystkich aplikacji w swoich sieciach. Aby dowiedzieć się, jakiej przepustowości potrzebują, organizacje muszą obliczyć maksymalną liczbę użytkowników, którzy mogą jednocześnie korzystać z połączenia sieciowego, a następnie pomnożyć tę liczbę razy przepustowość wymaganą przez każdą aplikację. Aby obliczyć wymaganą przepustowość dla chmury, ważne jest, aby znać pojemność potrzebną do wysyłania i odbierania ruchu z chmur publicznych. Na przepustowość mogą wpływać wszelkie przeciążenia na połączeniach używanych do docierania do dostawców chmury publicznej, zwłaszcza jeśli dane są przesyłane przez Internet. Maksymalna przepustowość połączenia sieciowego to tylko jeden z czynników wpływających na wydajność sieci. Utrata pakietów, opóźnienia i fluktuacje mogą obniżyć przepustowość sieci i sprawić, że łącze o dużej przepustowości będzie działać jak łącze o mniejszej dostępnej przepustowości. Ścieżka sieciowa typu end-to-end zwykle składa się z wielu łączy sieciowych, z których każde ma inną przepustowość. W rezultacie łącze o najniższej przepustowości jest często określane jako wąskie gardło, ponieważ połączenie o najniższej przepustowości może ograniczać całkowitą przepustowość danych wszystkich połączeń na ścieżce. Maksymalna dostępna przepustowość dedykowanych łączy komunikacyjnych jest zwykle sprzedawana po ustalonej cenie co miesiąc. Jednak przepustowość na żądanie - nazywana również dynamiczną alokacją przepustowości lub zwiększaną przepustowością - jest opcją, która umożliwia abonentom zwiększenie ilości dostępnej przepustowości w określonych godzinach lub do określonych celów. Przepustowość na żądanie to technika, która może zapewnić dodatkową przepustowość łącza komunikacyjnego w celu uwzględnienia nagłych wzrostów ruchu danych, które tymczasowo wymagają większej przepustowości. Przepustowość na żądanie jest dostępna u wielu dostawców usług, ponieważ łącza sieciowe, które zapewniają klientom, mają dostęp do dodatkowej przepustowości, ale klienci płacą tylko za przepustowość, której potrzebują. Na przykład łącze o szybkości 100 Mb/s może być w stanie osiągnąć gigabit, ponieważ połączenie usługodawcy ma dostępną przepustowość. Jeśli użytkownik potrzebowałby więcej niż bezwzględna maksymalna przepustowość dostępna na tym łączu, wymagane byłoby inne połączenie fizyczne. Pasmem dla filtru pasmowego określa się różnicę między górną f2 a dolną f1 częstotliwością graniczną, jak na rysunku obok. (pl)
 • A largura de banda é um conceito central em diversos campos de conhecimento, incluindo teoria da informação, rádio, processamento de sinais, eletrônica e espectroscopia. Em rádio comunicação ela corresponde à faixa de frequência ocupada pelo sinal modulado. Em eletrônica normalmente corresponde à faixa de frequência na qual um sistema tem uma resposta em frequência aproximadamente plana (com variação inferior a 3 dB). (pt)
 • Bandbredd är skillnaden mellan den övre och den lägre avbrytande frekvensen. Begreppet används till exempel vid informationsöverföring i radiokommunikation (nätverkets överföringskapacitet) eller via ett signalfilter. Bandbredd mäts vanligtvis i enheten Hertz (Hz). Bandbredd är ett centralt begrepp i många områden, till exempel inom elektronik, radiokommunikation och signalbehandling. I samband med Internet används begreppet något oegentligt för mängden överförda data. Vid sampling räknas bandbredden som ekvivalent med Nyquistfrekvensen, det vill säga bandbreddfrekvensen är lika med halva samplingsfrekvensen. (sv)
 • Смуга пропускання частот (англ. Bandwidth) — діапазон частот, у межах якого амплітудно-частотна характеристика (АЧХ) акустичного, радіотехнічного або оптичного пристрою є досить рівномірною для того, щоб забезпечити передачу сигналу без суттєвого викривлення його форми. (uk)
 • Полоса пропускания (прозрачности) — диапазон частот, в пределах которого амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) акустического, радиотехнического, оптического или механического устройства достаточно равномерна для того, чтобы обеспечить передачу сигнала без существенного искажения его формы. Иногда вместо термина «полоса пропускания» используют термин «эффективно передаваемая полоса частот» (ru)
 • 带宽(英語:Bandwidth)指信号所占据的频带宽度;在被用来描述信道时,带宽是指能够有效通过该信道的信号的最大频带宽度。对于模拟信号而言,带寬又称为频寬,以赫兹(Hz)为单位。例如模拟语音电话的信号带宽为3100Hz(从300Hz到3400Hz),一个PAL-D电视频道的带宽为8MHz(含保护带宽)。对于数字信号而言,带宽是指单位时间内链路能够通过的数据量。例如ISDN的B信道带宽为64Kbps。由于数字信号的传输是通过模拟信号的调制完成的,为了与模拟带宽进行区分,数字信道的带宽一般直接用波特率或来描述。 带宽在信息论、无线电、通信、信号处理和波谱学等领域都是一个核心概念。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 3967 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 13973 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1121580765 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Šířka pásma je rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší frekvencí přenášeného signálu: Vyjadřuje se v hertzech (Hz). Relativní šířka pásma je podíl nejvyšší a nejnižší frekvence přenášeného signálu: Někdy se používá procentní sířka pásma jako podíl absolutní šířky pásma a střední (někdy též nejnižší nebo nejvyšší) frekvence: U signálu v základním pásmu je šířka pásma rovna nejvyšší frekvenci, relativní šířka pásma je nekonečná (nebo velmi velká). V angličtině se šířka pásma (bandwidth) používá v informatice ve smyslu přenosová rychlost. (cs)
 • Το εύρος ζώνης (αγγλ. Bandwidth) είναι μέγεθος που χαρακτηρίζει φάσματα συχνοτήτων ηλεκτρικών σημάτων ή ακτινοβολιών. Χαρακτηρίζει επίσης ηλεκτρονικές διατάξεις. Εύρος ζώνης του φάσματος συχνοτήτων ενός σήματος, ονομάζεται η διαφορά της μεγαλύτερης συχνότητας μείον την μικρότερη συχνότητα του φάσματος συχνοτήτων του. Περιγράφεται μαθηματικά από την σχέση: BW = fmax-fmin (με BW συμβολίζεται το εύρος ζώνης και με f η συχνότητα). (el)
 • Die Bandbreite ist eine Kenngröße in der Signalverarbeitung, die die Breite des Intervalls in einem Frequenzspektrum festlegt, in dem die dominanten Frequenzanteile eines zu übertragenden oder zu speichernden Signals liegen. Die Bandbreite ist durch eine untere und eine obere Grenzfrequenz charakterisiert, wobei je nach Anwendung unterschiedliche Festlegungen der beiden Grenzwerte existieren und somit je nach Zusammenhang unterschiedliche Bandbreiten als Kennwert existieren. Der Begriff dient zur Beschreibung von Signalübertragungssystemen in verschiedenen Bereichen wie der Nachrichtentechnik, Funktechnik oder Akustik. (de)
 • I gcraobhscaoileadh raidió is teilifíse, an raon minicíochtaí is gá chun comhartha a atáirgeadh go sásúil. Maidir le teilifís, braitheann sé ar an minicíocht réimse, líon na línte scannta, agus an córas daite atá i gceist. Mar shampla, bíonn gá le 5.5 MHz i gcás córais le 625 líne is 50 réimse, ach i bhfad níos mó i gcóras ardghéire. (ga)
 • Lebar Pita (bahasa Inggris: bandwidth) dalam teknologi komunikasi adalah perbedaan antara frekuensi terendah dan frekuensi tertinggi dalam rentang tertentu. Sebagai contoh, line telepon memiliki bandwidth 3000 Hz (Hertz), yang merupakan rentang antara frekuensi tertinggi (3300 Hz) dan frekuensi terendah (300 Hz) yang dapat dilewati oleh line telepon ini. (in)
 • 帯域幅(たいいきはば)または、帯域(たいいき)、周波数帯域(しゅうはすうたいいき)、バンド幅(英: Bandwidth)とは、周波数の範囲を指し、一般にヘルツで示される。帯域幅は、情報理論、電波通信、信号処理、分光法などの分野で重要な概念となっている。 帯域幅と情報伝達における通信路容量とは密接に関連しており、通信路容量のことを指す代名詞のように「帯域幅」の語がしばしば使われる。特に何らかの媒体や機器を経由して情報(データ)を転送する際の転送レートを「帯域幅」あるいは「バンド幅」と呼ぶ。 (ja)
 • A largura de banda é um conceito central em diversos campos de conhecimento, incluindo teoria da informação, rádio, processamento de sinais, eletrônica e espectroscopia. Em rádio comunicação ela corresponde à faixa de frequência ocupada pelo sinal modulado. Em eletrônica normalmente corresponde à faixa de frequência na qual um sistema tem uma resposta em frequência aproximadamente plana (com variação inferior a 3 dB). (pt)
 • Смуга пропускання частот (англ. Bandwidth) — діапазон частот, у межах якого амплітудно-частотна характеристика (АЧХ) акустичного, радіотехнічного або оптичного пристрою є досить рівномірною для того, щоб забезпечити передачу сигналу без суттєвого викривлення його форми. (uk)
 • Полоса пропускания (прозрачности) — диапазон частот, в пределах которого амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) акустического, радиотехнического, оптического или механического устройства достаточно равномерна для того, чтобы обеспечить передачу сигнала без существенного искажения его формы. Иногда вместо термина «полоса пропускания» используют термин «эффективно передаваемая полоса частот» (ru)
 • 带宽(英語:Bandwidth)指信号所占据的频带宽度;在被用来描述信道时,带宽是指能够有效通过该信道的信号的最大频带宽度。对于模拟信号而言,带寬又称为频寬,以赫兹(Hz)为单位。例如模拟语音电话的信号带宽为3100Hz(从300Hz到3400Hz),一个PAL-D电视频道的带宽为8MHz(含保护带宽)。对于数字信号而言,带宽是指单位时间内链路能够通过的数据量。例如ISDN的B信道带宽为64Kbps。由于数字信号的传输是通过模拟信号的调制完成的,为了与模拟带宽进行区分,数字信道的带宽一般直接用波特率或来描述。 带宽在信息论、无线电、通信、信号处理和波谱学等领域都是一个核心概念。 (zh)
 • عرض النطاق الترددي أو عرض الحزمة (بالإنجليزية: bandwidth)‏ هو الفرق بين أعلى وأدنى تردد في مجموعة مستمرة من الترددات. بشكل عام، يقاس عرض النطاق بوحدة الهرتز. يلعب عرض النطاق دوراً أساسياً في عدد المجالات كالإلكترونيات ونظرية المعلومات والاتصالات الرقمية والاتصالات الراديوية ومعالجة الإشارة ودراسة الطيف، وهو أحد المحددات الأساسية لقناة الاتصال. في منحني التردد في الشكل تعبر المسافة بين التردد والتردد عرض النطاق. (ar)
 • L'amplada de banda és la quantitat d'informació o de dades que es pot transmetre per una connexió de xarxa en un període. L'amplada de banda s'indica generalment en bits per segon (bps), kilobits per segon (Kbps), o megabits per segon (Mbps). Així, l'amplada de banda d'un filtre és la diferència entre les freqüències en les quals la seva atenuació en passar a través del filtre es mantenen igual o inferior a 3 dB (decibel) comparada amb la freqüència central de pic (fc). (ca)
 • Bandwidth is the difference between the upper and lower frequencies in a continuous band of frequencies. It is typically measured in hertz, and depending on context, may specifically refer to passband bandwidth or baseband bandwidth. Passband bandwidth is the difference between the upper and lower cutoff frequencies of, for example, a band-pass filter, a communication channel, or a signal spectrum. Baseband bandwidth applies to a low-pass filter or baseband signal; the bandwidth is equal to its upper cutoff frequency. (en)
 • Para señales analógicas, el ancho de banda es la longitud de la extensión de frecuencias, medida en hercios (Hz), en la que se concentra la mayor potencia de la señal. Se puede calcular a partir de una señal temporal mediante el análisis de Fourier. Las frecuencias que se encuentran entre esos límites se denominan también frecuencias efectivas. Así, el ancho de banda de un filtro es la diferencia entre las frecuencias en las que su atenuación al pasar a través de filtro se mantiene igual o inferior a 3 dB comparada con la frecuencia central de pico (fc) en la Figura 1. (es)
 • Banda zabalera hertzetan neurtutako frekuentzia tartearen zabalera da, zeinean seinalearen potentziaren gehiengoa biltzen den. Fourierren analisiaren bidez kalkulatua izan daiteke, behin-behineko seinale bat erabiliz. Tarte honetan sartutako frekuentziek frekuentzia eraginkor izena ere hartzen dute. Filtro baten banda zabalera frekuentziek osatutako tartea da. Frekuentzia hauek beren 3dB edo gutxiagotan mantentzen dute filtrotik pasatzerakoan, betiere irudiko fc frekuentzia zentral muturrekoarekin konparatuz. (eu)
 • En électronique, la bande passante d'un système est l'intervalle de fréquences dans lequel l'affaiblissement du signal est inférieur à une valeur spécifiée. C'est une façon sommaire de caractériser la fonction de transfert d'un système, pour indiquer la gamme de fréquences qu'un système peut raisonnablement traiter. La bande passante doit être distinguée de la largeur de bande d'une définition plus générale et qui concerne aussi bien les systèmes que les signaux. (fr)
 • 대역폭(帶域幅, 영어: bandwidth)은 특정한 기능을 수행할 수 있는 주파수의 범위로, 헤르츠 단위로 측정된다. 문맥에 따라 통과대역 대역폭(passband bandwidth)로 부를 수 있다. 대역폭은 정보 이론, 무선 통신, 신호 처리, 분광학 등 여러 분야에서 중요한 개념으로 다룬다. 셰논 하틀리(Shannon-Hartley) 이론에 따르면, 신뢰성 있는 통신의 자료 전송율(data rate)은 통신을 위해 쓰이는 신호의 주파수 범위에 밀접하게 비례한다. 여기서 말하는 대역폭이라는 용어는 통신 시스템의 자료 전송율 또는 주파수 범위(또는 둘 다)를 말한다. 이를테면, 무선 통신에서는 변조된 반송파(carrier wave)가 차지하는 주파수 범대역폭이라고 한다. 대역폭은 한 가지로 정확하게 정의하기 힘든 개념이며, 주파수 영역에서 특정 기능이 얼마나 넓은 범위 안에서 동작하는지를 나타내는 모호한 개념으로 인식된다. 다른 영역에서는 또다른 (구체적인) 개념으로 정의되기도 한다. (ko)
 • La larghezza di banda, nelle telecomunicazioni ed elettronica, è la misura dell'ampiezza di banda dello spettro.Si misura in hertz e può essere usata per valutare: * la larghezza di banda di un segnale informativo trasmesso dalla banda passante disponibile o utilizzata in un canale di comunicazione; * la banda di lavoro di un certo sistema fisico in relazione alla sua risposta in frequenza. (it)
 • Bandbreedte is in de telecommunicatie het verschil tussen de hoogste en de laagste frequentie van het belangrijkste gedeelte van een frequentiespectrum. Zo is bijvoorbeeld in de bedrade telefonie de gebruikte frequentieband het gedeelte van 300 Hz (hertz) tot 3400 Hz, wat resulteert in een bandbreedte van 3100 Hz (3,1 kHz). relatief een teruggang met ongeveer 3 decibel inhoudt: waarbij het vermogen is uitgedrukt in decibel. De grenzen worden dus gekozen bij de frequenties waarbij het vermogen meer dan 3 decibel zakt onder het maximale vermogen. (nl)
 • Pasmo przenoszenia, przepustowość sieci, pasmo przepustowe (ang. bandwidth, passband) – zakres częstotliwości, w którym tłumienie sygnału jest nie większe niż 3 dB (spadek amplitudy o 3 dB w stosunku do amplitudy początkowej). W paśmie przenoszenia amplituda osiąga wartość nie mniejszą niż 70,7% swojej wartości maksymalnej. Zdolność przewodowego lub bezprzewodowego łącza komunikacyjnego do przesłania maksymalnej ilości danych z jednego punktu do drugiego za pośrednictwem sieci komputerowej lub połączenia internetowego w określonym czasie - zwykle w ciągu jednej sekundy. Przepustowość, będąca synonimem pojemności, określa szybkość przesyłania danych. Przepustowość nie jest miarą szybkości sieci (powszechne nieporozumienie). Przedstawiona definicja odwzorowuje zachowanie układów realizowanyc (pl)
 • Bandbredd är skillnaden mellan den övre och den lägre avbrytande frekvensen. Begreppet används till exempel vid informationsöverföring i radiokommunikation (nätverkets överföringskapacitet) eller via ett signalfilter. Bandbredd mäts vanligtvis i enheten Hertz (Hz). Bandbredd är ett centralt begrepp i många områden, till exempel inom elektronik, radiokommunikation och signalbehandling. I samband med Internet används begreppet något oegentligt för mängden överförda data. (sv)
rdfs:label
 • عرض نطاق (ar)
 • Amplada de banda (ca)
 • Šířka pásma (cs)
 • Bandbreite (de)
 • Εύρος ζώνης (el)
 • Bandwidth (signal processing) (en)
 • Banda zabalera (eu)
 • Ancho de banda (es)
 • Bandaleithead (ga)
 • Lebar pita (in)
 • Larghezza di banda (it)
 • Bande passante (fr)
 • 대역폭 (신호 처리) (ko)
 • 帯域幅 (ja)
 • Bandbreedte (nl)
 • Pasmo przenoszenia (pl)
 • Largura de banda (pt)
 • Полоса пропускания (ru)
 • Bandbredd (sv)
 • 带宽 (zh)
 • Смуга пропускання (uk)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:product of
is dbo:service of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License