An Entity of Type: Artifact100021939, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

القطعة الأثرية عبارة عن شيء صنعه بشر، مثل أداة أو عمل فني، وخصوصا شيء ذو أهمية أثرية. إلا أن العبارة، في إطار علم الآثار، تكتسب فارقا خاصا يصير معناها: شيء عثر عليه في حملة استكشافية أثرية وقد يكون قطعة أثرية ثقافية ذات أهمية ثقافية. ولكن علماء الآثار المعاصرين يحرصون على تمييز الثقافة المادية عن العرقية، التي هي عامة أكثر تعقدا، على النحو المعرب عنه في قول عالمة الإنسان كارول كرايمر: "الأواني ليست ناسًا."

Property Value
dbo:abstract
 • القطعة الأثرية عبارة عن شيء صنعه بشر، مثل أداة أو عمل فني، وخصوصا شيء ذو أهمية أثرية. إلا أن العبارة، في إطار علم الآثار، تكتسب فارقا خاصا يصير معناها: شيء عثر عليه في حملة استكشافية أثرية وقد يكون قطعة أثرية ثقافية ذات أهمية ثقافية. ولكن علماء الآثار المعاصرين يحرصون على تمييز الثقافة المادية عن العرقية، التي هي عامة أكثر تعقدا، على النحو المعرب عنه في قول عالمة الإنسان كارول كرايمر: "الأواني ليست ناسًا." (ar)
 • Artefakt (aus lateinisch ars (ursprünglich) „Bearbeitung“ und făcĕre „machen, herstellen“) bezeichnet in der Archäologie und der Anthropologie einen von Menschen hergestellten Gegenstand. In der Regel sind es handliche Objekte aus Holz, Knochen oder Stein und ähnlichen formbaren Materialien, die während einer archäologischen Unternehmung, beispielsweise einer Ausgrabung, entdeckt oder oberflächig gefunden worden sind. Kulturhistorische Aussagen anhand von Artefakten können vor allem gemacht werden, wenn diese aus einem gesicherten stratigraphischen Kontext stammen und mit anderen Artefakten vergesellschaftet sind. Beispiele für Artefakte sind unter anderem Silexgeräte, Keramik, Schmuck, Werkzeuge oder Waffen. Artefakte stehen in Abgrenzung zu Hinterlassenschaften menschlichen Wirkens, die als feste Installationen geschaffen wurden, also Bauwerke (Straßen, Befestigungen, Siedlungen und Ähnliches) und Befunden (Gruben, Pfostengruben usw.). Auf den US-amerikanischen Anthropologen Lewis Binford geht die Unterscheidung zwischen Artefakten, Geofakten und Biofakten zurück. Biofakte sind zwar ebenfalls von großem archäologischem Interesse, sie sind aber nicht rein anthropogen, sondern natürlich, zum Beispiel Reste von Pflanzen (Samen, Pollen usw.) oder Tieren (Knochen, Zähne unter anderem). Ein Biofakt kann potenziell lebendig sein (beispielsweise Pilzsporen, die man wieder zum Auskeimen bringen kann). Teilweise sind Biofakte allerdings unter menschlicher Einwirkung entstanden (domestizierte Tiere, verkohlte Pflanzenreste). (de)
 • Artefakt je druhem archeologického pramene. Jedná se o předmět, který byl člověkem záměrně vytvořený nebo pozměněný tak, aby sloužil k nějakému konkrétnímu účelu. Artefakty tvoří nejpočetnější složku archeologických nálezů, ale pro poznání života v minulosti jsou neméně významné i další druhy archeologických pramenů – ekofakty a přírodní prameny. (cs)
 • Un artefacte arqueològic és qualsevol material o objecte distintiu que es troba en una excavació arqueològica en alguns dels del sòl (sepultada) o per la superfície de la terra. Aquests van ser creats per persones d'una època i lloc determinats per satisfer una necessitat o facilitar la vida quotidiana d'un grup concret d'humans. A més, poden ser de diverses tipologies, segons les característiques per a descobrir a quina civilització van pertànyer, quina funció tenien en el passat, quin és el lloc on es van formar o per a saber la data exacta en què es va fer, segons la composició química i mitjançant el procés de datació. Des del punt de vista etnogràfic i arqueològic, un artefacte ancestral pot definir-se com qualsevol objecte de matèria primera natural (sílex, obsidiana, fusta, os, coure nadiu etc.) fabricat per gent que segueix un estil de vida basat en el farratge ( per exemple, caça, recol·lecció) i/o una agricultura bàsica o el pasturatge (per exemple, horticultura, transhumància). La majoria d'aquests, després de la seva manufactura, rebien l'ús funcional propi que tenien de per si, fins que usualment acabaven trencant-se (desfuncionalització) i es procedia a la seva conversió funcional, fent-se servir per un altre ús menor fins al seu abandonament. Molts d'aquests podien ser reutilitzats, però generalment el seu abandonament és degut a un canvi tecnològic que va afavorir el seu desús i foren recanviats per altres artefactes que complien la seva funció d'una manera més eficient, per destrucció parcial del material o per simple abandonament de l'objecte a la intempèrie. (ca)
 • Με τον όρο τέχνεργο (ή και τεχνούργημα) στην αρχαιολογία εννοείται οποιοδήποτε είδος κινητών ευρημάτων και αποτελούν τμήμα της αρχαιολογικής μαρτυρίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται αντικείμενα επεξεργασμένα ή τροποποιημένα από τον άνθρωπο, όπως εργαλεία, όπλα, αγγεία, αγάλματα, οικοσκευές, νομίσματα, λατρευτικά αντικείμενα και άλλα, που αποτελούν βασική πηγή πληροφοριών για την αρχαιολογία . Ο όρος αναφέρεται τόσο σε τελικά προϊόντα, όσο και σε προϊόντα ενδιάμεσα είτε αυτά είναι ημιτελή είτε απορρίμματα κατεργασίας τελικών προϊόντων, π.χ. απολεπίσματα από τα οποία προήλθαν οι μικρόλιθοι ή μικρολεπίδες που προέρχονται από δευτερογενή επεξεργασία, δηλαδή τη διαδικασία μεταποίησης ενός εργαλείου, ακατάλληλου πιθανώς για χρήση, σε νέο είδος εργαλείου. (el)
 • Un artefacto arqueológico es cualquier material u objeto distintivo que se encuentra en una excavación arqueológica en algunos de los estratos del suelo (sepultado) o en la superficie de la tierra. Estos artefactos fueron creados por personas de una época y lugar determinados para satisfacer una necesidad o facilitar la vida cotidiana de un grupo concreto de humanos. Además, pueden ser de diversas tipologías según las características para descubrir a qué civilización pertenecieron, qué función tenían en el pasado, cuál es el lugar donde se formaron o para saber la fecha exacta en que se hicieron, según la composición química y mediante un proceso de datación. Desde el punto de vista etnográfico y arqueológico, un artefacto ancestral puede definirse como cualquier objeto de materia prima natural (sílex, obsidiana, madera, hueso, cobre nativo, etc.) fabricado por gente que sigue un estilo de vida basado en el forrajeo (por ejemplo, caza, recolección) y/o una agricultura básica o el pastoreo (por ejemplo, horticultura, trashumancia).​ La mayoría de ellos, después de su manufactura, recibían el uso funcional propio que tenían de por sí, hasta que usualmente llegaba su rotura (desfuncionalización) y se procedía (a veces) a su conversión funcional, utilizándose para otro uso menor hasta su abandono. Muchos de ellos podían ser reutilizados, pero generalmente su abandono se debe a un cambio tecnológico que favoreció su desuso siendo repuestos por otros artefactos que cumplían su función de manera más eficiente, por destrucción parcial del material o por simple abandono del objeto en sí a la intemperie. (es)
 • Un artéfact archéologique est un objet façonné par l'être humain et découvert à l'occasion de fouilles archéologiques. Il fait partie avec les écofacts du mobilier archéologique. Du point de vue ethnographique et archéologique, un artefact ancestral peut être défini comme tout objet de matière première naturelle (silex, obsidienne, bois, os, cuivre natif, etc.) fabriqué par des personnes qui suivent un mode de vie alimentaire ( par exemple, la chasse, la cueillette) et/ou l'agriculture de base ou le pâturage (par exemple, l'horticulture, la transhumance). Le mot d'origine latine est composé de ars, artis (art), et du participe passé de facere (« faire »). Il apparaît en premier en anglais (artefact), et n'est utilisé en français qu'à partir de 1921. C'est ce qui explique qu'il est parfois orthographié ‹ artefact ›, sans accent aigu sur le « e ». Les premiers artéfacts préhistoriques sont des pierres taillées, puis des os gravés, des céramiques. Plus tard apparaissent les objets en métal. Généralement, les objets en matière organique ne sont pas conservés dans les contextes archéologiques (sauf cas particulier, très sec ou anaérobique). (fr)
 • Artefak merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Contoh artefak adalah alat-alat batu, logam dan tulang, gerabah, prasasti lempeng dan kertas, senjata-senjata logam (anak panah, mata panah, dll), terracotta dan tanduk binatang.Barang yang bersejarah ini sangatlah penting untuk diletakkan di museum sehingga semua orang dapat melihat dan mempelajarinya. Artefak dalam arkeologi mengandung pengertian benda (atau bahan alam) yang jelas dibuat oleh (tangan) manusia atau jelas menampakkan (observable) adanya jejak-jejak buatan manusia padanya (bukan benda alamiah semata) melalui teknologi pengurangan maupun teknologi penambahan pada benda alam tersebut. Ciri penting dalam konsep artefak adalah bahwa benda ini dapat bergerak atau dapat dipindahkan (movable) oleh tangan manusia dengan mudah (relatif) tanpa merusak atau menghancurkan bentuknya. (in)
 • 遺物(いぶつ)とは、過去の人類が残した土器や石器などの動産的なもの(動かすことのできるもの)の総称である。遺物には人工遺物と自然的遺物がある。さまざまな道具や装飾品のうち、過去より伝わり、現在は使われなくなったもの。 (ja)
 • Un manufatto è un oggetto la cui forma è giustificata dalla prestazione a cui è destinato, ancora prima della sua effettiva realizzazione. Cioè materializza l'intenzione preesistente da cui ha tratto origine. I manufatti presuppongono un progetto, uno scopo e di conseguenza un'intelligenza capace di attività creativa. Dal punto di vista della psicologia cognitiva, i manufatti sono oggetti prima cognitivi, poi realizzati concretamente. Dal punto di vista etnografico e archeologico, un manufatto ancestrale può essere definito come qualsiasi oggetto di materia prima naturale (selce, ossidiana, legno, osso, rame nativo, ecc.) prodotto da persone che seguono uno stile di vita basato sul foraggiamento (ad esempio, caccia, raccolta) e/o agricoltura di base o pascolo (ad esempio, orticoltura, transumanza). In un martello, ad esempio, è evidente la ragione per la quale esiste una estremità pesante. Una pietra al contrario deve la sua forma a cause naturali, quali terremoti, rotolamenti, frane, onde ecc. Dal punto di vista evolutivo, l'Homo habilis, ad esempio, possedeva questa capacità solo a livello embrionale: la costruzione di utensili complessi (come asce, falcette e raschiatoi), oltre al possesso della motricità fine, presuppone una capacità immaginativa, ossia un'idea del prodotto che è anteriore alla sua esecuzione. Reperti di questo tipo, trovati in grandi quantità nei siti archeologici, sono riconosciuti come prodotto di un'attività di tipo creativo perché rispetto a tutti gli altri sassi sono il risultato di un'arte. Un grado di intelligenza creativa che, seppur basso, dà un vantaggio competitivo rispetto alle altre specie con cui condivide l'ambiente. L'accrescersi in Homo Erectus e Homo sapiens di abilità cognitive immaginativo/creative porterà alla costruzione di manufatti sempre più complessi. (it)
 • 유물(遺物)은 과거 인류의 잔존물로, 유적에 비해 작고, 운반이 가능한 것들을 일컫는다. (ko)
 • Een artefact (Latijn: arte factum, kunstmatig gemaakt) is ieder verplaatsbaar object in de archeologie dat door de mens is vervaardigd, bewerkt en/of gebruikt. Artefacten worden meestal bij archeologische opgravingen gevonden. Enkele voorbeelden van artefacten: een vuurstenen vuistbijl, een terracotta amfora, een bronzen fibula, een barnstenen kraal, textiel, een gouden munt, een benen vishaak etc. Een groep van artefacten die bij elkaar horen, bijvoorbeeld omdat zij in hetzelfde graf zijn gevonden, zijn een assemblage, ook wel de enigszins vage termen grafcontext, grafinboedel en bodemarchief. De is het geheel aan artefacten en monumenten dat van een cultuur of van culturen is overgeleverd. In dat kader wordt soms ook wel gesproken van het archeologische bestand, direct ontleend aan het Engelse archaeological record. Soms wordt er in de archeologie nader onderscheid gemaakt tussen vondsten op grond van doelbewuste vervaardiging en/of bewerking; artefacten zijn dan die objecten die doelbewust door de mens zijn vervaardigd en/of bewerkt en ecofacten de objecten die wel met de mens in aanraking zijn gekomen, maar niet door deze zijn vervaardigd. Dit betreft vaak natuurlijke materialen, bijvoorbeeld graanresten. (nl)
 • Artefakt – wytwór ręki ludzkiej, każdy przedmiot wykonany lub zmodyfikowany przez człowieka, a następnie odkryty w wyniku badań archeologicznych. (pl)
 • Artefakt (av latin ars, "konst", och facere, "göra", "tillverka") betyder "konstgjort föremål". Beteckningen, ordet, används för alla ting som tillverkats av människor; gamla föremål eller helt nytillverkade. I begreppet beroende på kontext kan även avfallsprodukter från tillverkning, mätstörningar inom exempelvis mätteknik och modellinslag i programvarors modelleringsspråk inkluderas. Den gemensamma nämnaren är att de är åstadkomna av människor. Begreppet artefakt hänger också nära samman med begreppet materiell kultur. En lista över artefakttyper och anläggningstyper, vilka uppträder tillsammans i ett och samma område och under samma tidsperiod, definierar en arkeologisk kultur. Arkeologins arbetsområde börjar med den första bevarade artefakten, från Homo habilis tid. Hominider före denna tid studeras uteslutande av paleontologer. (sv)
 • Artefacto (português europeu) ou artefato (português brasileiro), em arqueologia, é qualquer objeto feito ou modificado por um humano numa cultura arqueológica, que dê evidência da atividade e da vida do Homem. Muitas vezes, tais artefatos foram recuperados mais tarde por esforços de alguns arqueólogos. Do ponto de vista etnográfico e arqueológico, um artefato ancestral pode ser definido como qualquer objeto de matéria-prima natural (sílex, obsidiana, madeira, osso, cobre nativo, etc.) fabricado por pessoas que seguem um estilo de vida de forrageamento (por exemplo, caça, coleta) e/ou agricultura básica ou pastagem (por exemplo, horticultura, transumância). Exemplos de artefatos podem incluir itens tais como ferramentas de pedra, ruínas de construções, como inscrições, documentos, monumentos, e crônicas e instrumentos talhados em pedra. Também incluem cerâmica, vasos, , objetos metálicos como botões ou metralhadoras, e elementos de adorno pessoal, como jóias e de vestuário. Outros exemplos incluem ossos que mostram sinais de modificação humana, pedaços no coração das rochas ou outro material vegetal utilizado para a alimentação. A busca de vestígios antigos, ou artefatos, nos antigos locais envolvem muita pesquisa e a remoção de milhões de toneladas de terra. O estudo desses objetos é uma parte importante no domínio da arqueologia, embora o grau em que eles representam nos grupos sociais tornou-se um assunto sobre o qual, encontram-se argumentos variados de diversos arqueólogos. Museus tradicionais são frequentemente criticados por exibirem um grande número de artefatos da história, mas sem qualquer informação contextual sobre os seus efeitos ou as pessoas que os fez. Artefatos podem vir de qualquer contexto arqueológico ou fonte, tais como: * Sepultura de um cadáver (Enterro). * De qualquer recurso arqueológico como um Sambaqui ou outro cenário doméstico. Artefatos são distintos do corpo principal do registro arqueológico como e , que são restos da atividade humana, como corações, estradas, ou depósitos que continuam a serem objetos de interesse arqueológico feitos por outros organismos, tais como sementes s ou Ossos de animais. Citam-se também objetos naturais que foram movidos, mas não alterados pelo Homem. Exemplos destes incluem objetos que teriam sido deslocados na parte interior ou seixos arredondados pela ação água que os teria moldado. Estas distinções são frequentemente desfocadas; por exemplo, um osso removido de uma carcaça de um animal esculpido ate tornar-se um artefato. Do mesmo modo, pode haver debates sobre objetos de pedra brutos ou artefatos que podem ser naturalmente fenômenos que só parecem ter sido usados por seres humanos. (pt)
 • Артефа́кт (лат. artefactum от arte – искусственно + factus – сделанный) — в археологии — объект, подвергнутый в прошлом направленному механическому воздействию, обнаруженный в результате целенаправленных археологических раскопок или какого-либо единичного, иногда случайного события. Примерами артефактов являются каменные инструменты, ювелирные изделия, оружие, керамика, постройки и их детали, угли древнего костра, кости, имеющие следы воздействия человека и др. Артефакты изучаются археологами, которые производят раскопки археологических памятников, исследуют и публикуют находки и результаты раскопок и восстанавливают по этим данным историческое прошлое человечества. Ценные с точки зрения науки или искусства артефакты демонстрируются в музеях и на выставках. (ru)
 • 遺物是古代人类或死者遗留下来的物品。 * 遺物在考古或歷史研究意义上指古人生存活动遺留下來的各种物品,必须是由人类有意识的加工和使用过的,能够反映人类活动相关的未经人类加工的自然物也是遗物。遺物的範疇包含古人的各种生产工具、日用器具、武器、装饰品及艺术作品等。遺物在考古或歷史研究上,有很高的研究價值。透過遺物的研究,我們可以了解古人的生活習慣、文化面貌、生产技术水平、該時代的價值觀等等。 * 遗物也指他人遗失的物品 (zh)
 • Артефакт (лат. artefactum від arte — штучно + factus — зроблений) в археології — об'єкт, підданий у минулому спрямованому механічному впливу, виявлений в результаті цілеспрямованих археологічних розкопок або якої-небудь одиничної іноді випадкової події. Прикладами артефактів є кам'яні інструменти, ювелірні вироби, зброя, кераміка, споруди та їхні деталі, вугілля стародавнього вогнища, кістки, які мають сліди впливу людини, тощо. Артефакти вивчаються археологами, які здійснюють розкопки археологічних пам'яток, досліджують і публікують знахідки й результати розкопок і відновлюють за цими даними історичне минуле людства. Цінні з погляду науки чи мистецтва артефакти демонструються в музеях і на виставках. (uk)
 • القطعة الأثرية عبارة عن شيء صنعه بشر، مثل أداة أو عمل فني، وخصوصا شيء ذو أهمية أثرية. إلا أن العبارة، في إطار علم الآثار، تكتسب فارقا خاصا يصير معناها: شيء عثر عليه في حملة استكشافية أثرية وقد يكون قطعة أثرية ثقافية ذات أهمية ثقافية. ولكن علماء الآثار المعاصرين يحرصون على تمييز الثقافة المادية عن العرقية، التي هي عامة أكثر تعقدا، على النحو المعرب عنه في قول عالمة الإنسان كارول كرايمر: "الأواني ليست ناسًا." (ar)
 • Artefakt (aus lateinisch ars (ursprünglich) „Bearbeitung“ und făcĕre „machen, herstellen“) bezeichnet in der Archäologie und der Anthropologie einen von Menschen hergestellten Gegenstand. In der Regel sind es handliche Objekte aus Holz, Knochen oder Stein und ähnlichen formbaren Materialien, die während einer archäologischen Unternehmung, beispielsweise einer Ausgrabung, entdeckt oder oberflächig gefunden worden sind. Kulturhistorische Aussagen anhand von Artefakten können vor allem gemacht werden, wenn diese aus einem gesicherten stratigraphischen Kontext stammen und mit anderen Artefakten vergesellschaftet sind. Beispiele für Artefakte sind unter anderem Silexgeräte, Keramik, Schmuck, Werkzeuge oder Waffen. Artefakte stehen in Abgrenzung zu Hinterlassenschaften menschlichen Wirkens, die als feste Installationen geschaffen wurden, also Bauwerke (Straßen, Befestigungen, Siedlungen und Ähnliches) und Befunden (Gruben, Pfostengruben usw.). Auf den US-amerikanischen Anthropologen Lewis Binford geht die Unterscheidung zwischen Artefakten, Geofakten und Biofakten zurück. Biofakte sind zwar ebenfalls von großem archäologischem Interesse, sie sind aber nicht rein anthropogen, sondern natürlich, zum Beispiel Reste von Pflanzen (Samen, Pollen usw.) oder Tieren (Knochen, Zähne unter anderem). Ein Biofakt kann potenziell lebendig sein (beispielsweise Pilzsporen, die man wieder zum Auskeimen bringen kann). Teilweise sind Biofakte allerdings unter menschlicher Einwirkung entstanden (domestizierte Tiere, verkohlte Pflanzenreste). (de)
 • Artefakt je druhem archeologického pramene. Jedná se o předmět, který byl člověkem záměrně vytvořený nebo pozměněný tak, aby sloužil k nějakému konkrétnímu účelu. Artefakty tvoří nejpočetnější složku archeologických nálezů, ale pro poznání života v minulosti jsou neméně významné i další druhy archeologických pramenů – ekofakty a přírodní prameny. (cs)
 • Un artefacte arqueològic és qualsevol material o objecte distintiu que es troba en una excavació arqueològica en alguns dels del sòl (sepultada) o per la superfície de la terra. Aquests van ser creats per persones d'una època i lloc determinats per satisfer una necessitat o facilitar la vida quotidiana d'un grup concret d'humans. A més, poden ser de diverses tipologies, segons les característiques per a descobrir a quina civilització van pertànyer, quina funció tenien en el passat, quin és el lloc on es van formar o per a saber la data exacta en què es va fer, segons la composició química i mitjançant el procés de datació. Des del punt de vista etnogràfic i arqueològic, un artefacte ancestral pot definir-se com qualsevol objecte de matèria primera natural (sílex, obsidiana, fusta, os, coure nadiu etc.) fabricat per gent que segueix un estil de vida basat en el farratge ( per exemple, caça, recol·lecció) i/o una agricultura bàsica o el pasturatge (per exemple, horticultura, transhumància). La majoria d'aquests, després de la seva manufactura, rebien l'ús funcional propi que tenien de per si, fins que usualment acabaven trencant-se (desfuncionalització) i es procedia a la seva conversió funcional, fent-se servir per un altre ús menor fins al seu abandonament. Molts d'aquests podien ser reutilitzats, però generalment el seu abandonament és degut a un canvi tecnològic que va afavorir el seu desús i foren recanviats per altres artefactes que complien la seva funció d'una manera més eficient, per destrucció parcial del material o per simple abandonament de l'objecte a la intempèrie. (ca)
 • Με τον όρο τέχνεργο (ή και τεχνούργημα) στην αρχαιολογία εννοείται οποιοδήποτε είδος κινητών ευρημάτων και αποτελούν τμήμα της αρχαιολογικής μαρτυρίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται αντικείμενα επεξεργασμένα ή τροποποιημένα από τον άνθρωπο, όπως εργαλεία, όπλα, αγγεία, αγάλματα, οικοσκευές, νομίσματα, λατρευτικά αντικείμενα και άλλα, που αποτελούν βασική πηγή πληροφοριών για την αρχαιολογία . Ο όρος αναφέρεται τόσο σε τελικά προϊόντα, όσο και σε προϊόντα ενδιάμεσα είτε αυτά είναι ημιτελή είτε απορρίμματα κατεργασίας τελικών προϊόντων, π.χ. απολεπίσματα από τα οποία προήλθαν οι μικρόλιθοι ή μικρολεπίδες που προέρχονται από δευτερογενή επεξεργασία, δηλαδή τη διαδικασία μεταποίησης ενός εργαλείου, ακατάλληλου πιθανώς για χρήση, σε νέο είδος εργαλείου. (el)
 • Un artefacto arqueológico es cualquier material u objeto distintivo que se encuentra en una excavación arqueológica en algunos de los estratos del suelo (sepultado) o en la superficie de la tierra. Estos artefactos fueron creados por personas de una época y lugar determinados para satisfacer una necesidad o facilitar la vida cotidiana de un grupo concreto de humanos. Además, pueden ser de diversas tipologías según las características para descubrir a qué civilización pertenecieron, qué función tenían en el pasado, cuál es el lugar donde se formaron o para saber la fecha exacta en que se hicieron, según la composición química y mediante un proceso de datación. Desde el punto de vista etnográfico y arqueológico, un artefacto ancestral puede definirse como cualquier objeto de materia prima natural (sílex, obsidiana, madera, hueso, cobre nativo, etc.) fabricado por gente que sigue un estilo de vida basado en el forrajeo (por ejemplo, caza, recolección) y/o una agricultura básica o el pastoreo (por ejemplo, horticultura, trashumancia).​ La mayoría de ellos, después de su manufactura, recibían el uso funcional propio que tenían de por sí, hasta que usualmente llegaba su rotura (desfuncionalización) y se procedía (a veces) a su conversión funcional, utilizándose para otro uso menor hasta su abandono. Muchos de ellos podían ser reutilizados, pero generalmente su abandono se debe a un cambio tecnológico que favoreció su desuso siendo repuestos por otros artefactos que cumplían su función de manera más eficiente, por destrucción parcial del material o por simple abandono del objeto en sí a la intemperie. (es)
 • Un artéfact archéologique est un objet façonné par l'être humain et découvert à l'occasion de fouilles archéologiques. Il fait partie avec les écofacts du mobilier archéologique. Du point de vue ethnographique et archéologique, un artefact ancestral peut être défini comme tout objet de matière première naturelle (silex, obsidienne, bois, os, cuivre natif, etc.) fabriqué par des personnes qui suivent un mode de vie alimentaire ( par exemple, la chasse, la cueillette) et/ou l'agriculture de base ou le pâturage (par exemple, l'horticulture, la transhumance). Le mot d'origine latine est composé de ars, artis (art), et du participe passé de facere (« faire »). Il apparaît en premier en anglais (artefact), et n'est utilisé en français qu'à partir de 1921. C'est ce qui explique qu'il est parfois orthographié ‹ artefact ›, sans accent aigu sur le « e ». Les premiers artéfacts préhistoriques sont des pierres taillées, puis des os gravés, des céramiques. Plus tard apparaissent les objets en métal. Généralement, les objets en matière organique ne sont pas conservés dans les contextes archéologiques (sauf cas particulier, très sec ou anaérobique). (fr)
 • Artefak merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Contoh artefak adalah alat-alat batu, logam dan tulang, gerabah, prasasti lempeng dan kertas, senjata-senjata logam (anak panah, mata panah, dll), terracotta dan tanduk binatang.Barang yang bersejarah ini sangatlah penting untuk diletakkan di museum sehingga semua orang dapat melihat dan mempelajarinya. Artefak dalam arkeologi mengandung pengertian benda (atau bahan alam) yang jelas dibuat oleh (tangan) manusia atau jelas menampakkan (observable) adanya jejak-jejak buatan manusia padanya (bukan benda alamiah semata) melalui teknologi pengurangan maupun teknologi penambahan pada benda alam tersebut. Ciri penting dalam konsep artefak adalah bahwa benda ini dapat bergerak atau dapat dipindahkan (movable) oleh tangan manusia dengan mudah (relatif) tanpa merusak atau menghancurkan bentuknya. (in)
 • 遺物(いぶつ)とは、過去の人類が残した土器や石器などの動産的なもの(動かすことのできるもの)の総称である。遺物には人工遺物と自然的遺物がある。さまざまな道具や装飾品のうち、過去より伝わり、現在は使われなくなったもの。 (ja)
 • Un manufatto è un oggetto la cui forma è giustificata dalla prestazione a cui è destinato, ancora prima della sua effettiva realizzazione. Cioè materializza l'intenzione preesistente da cui ha tratto origine. I manufatti presuppongono un progetto, uno scopo e di conseguenza un'intelligenza capace di attività creativa. Dal punto di vista della psicologia cognitiva, i manufatti sono oggetti prima cognitivi, poi realizzati concretamente. Dal punto di vista etnografico e archeologico, un manufatto ancestrale può essere definito come qualsiasi oggetto di materia prima naturale (selce, ossidiana, legno, osso, rame nativo, ecc.) prodotto da persone che seguono uno stile di vita basato sul foraggiamento (ad esempio, caccia, raccolta) e/o agricoltura di base o pascolo (ad esempio, orticoltura, transumanza). In un martello, ad esempio, è evidente la ragione per la quale esiste una estremità pesante. Una pietra al contrario deve la sua forma a cause naturali, quali terremoti, rotolamenti, frane, onde ecc. Dal punto di vista evolutivo, l'Homo habilis, ad esempio, possedeva questa capacità solo a livello embrionale: la costruzione di utensili complessi (come asce, falcette e raschiatoi), oltre al possesso della motricità fine, presuppone una capacità immaginativa, ossia un'idea del prodotto che è anteriore alla sua esecuzione. Reperti di questo tipo, trovati in grandi quantità nei siti archeologici, sono riconosciuti come prodotto di un'attività di tipo creativo perché rispetto a tutti gli altri sassi sono il risultato di un'arte. Un grado di intelligenza creativa che, seppur basso, dà un vantaggio competitivo rispetto alle altre specie con cui condivide l'ambiente. L'accrescersi in Homo Erectus e Homo sapiens di abilità cognitive immaginativo/creative porterà alla costruzione di manufatti sempre più complessi. (it)
 • 유물(遺物)은 과거 인류의 잔존물로, 유적에 비해 작고, 운반이 가능한 것들을 일컫는다. (ko)
 • Een artefact (Latijn: arte factum, kunstmatig gemaakt) is ieder verplaatsbaar object in de archeologie dat door de mens is vervaardigd, bewerkt en/of gebruikt. Artefacten worden meestal bij archeologische opgravingen gevonden. Enkele voorbeelden van artefacten: een vuurstenen vuistbijl, een terracotta amfora, een bronzen fibula, een barnstenen kraal, textiel, een gouden munt, een benen vishaak etc. Een groep van artefacten die bij elkaar horen, bijvoorbeeld omdat zij in hetzelfde graf zijn gevonden, zijn een assemblage, ook wel de enigszins vage termen grafcontext, grafinboedel en bodemarchief. De is het geheel aan artefacten en monumenten dat van een cultuur of van culturen is overgeleverd. In dat kader wordt soms ook wel gesproken van het archeologische bestand, direct ontleend aan het Engelse archaeological record. Soms wordt er in de archeologie nader onderscheid gemaakt tussen vondsten op grond van doelbewuste vervaardiging en/of bewerking; artefacten zijn dan die objecten die doelbewust door de mens zijn vervaardigd en/of bewerkt en ecofacten de objecten die wel met de mens in aanraking zijn gekomen, maar niet door deze zijn vervaardigd. Dit betreft vaak natuurlijke materialen, bijvoorbeeld graanresten. (nl)
 • Artefakt – wytwór ręki ludzkiej, każdy przedmiot wykonany lub zmodyfikowany przez człowieka, a następnie odkryty w wyniku badań archeologicznych. (pl)
 • Artefakt (av latin ars, "konst", och facere, "göra", "tillverka") betyder "konstgjort föremål". Beteckningen, ordet, används för alla ting som tillverkats av människor; gamla föremål eller helt nytillverkade. I begreppet beroende på kontext kan även avfallsprodukter från tillverkning, mätstörningar inom exempelvis mätteknik och modellinslag i programvarors modelleringsspråk inkluderas. Den gemensamma nämnaren är att de är åstadkomna av människor. Begreppet artefakt hänger också nära samman med begreppet materiell kultur. En lista över artefakttyper och anläggningstyper, vilka uppträder tillsammans i ett och samma område och under samma tidsperiod, definierar en arkeologisk kultur. Arkeologins arbetsområde börjar med den första bevarade artefakten, från Homo habilis tid. Hominider före denna tid studeras uteslutande av paleontologer. (sv)
 • Artefacto (português europeu) ou artefato (português brasileiro), em arqueologia, é qualquer objeto feito ou modificado por um humano numa cultura arqueológica, que dê evidência da atividade e da vida do Homem. Muitas vezes, tais artefatos foram recuperados mais tarde por esforços de alguns arqueólogos. Do ponto de vista etnográfico e arqueológico, um artefato ancestral pode ser definido como qualquer objeto de matéria-prima natural (sílex, obsidiana, madeira, osso, cobre nativo, etc.) fabricado por pessoas que seguem um estilo de vida de forrageamento (por exemplo, caça, coleta) e/ou agricultura básica ou pastagem (por exemplo, horticultura, transumância). Exemplos de artefatos podem incluir itens tais como ferramentas de pedra, ruínas de construções, como inscrições, documentos, monumentos, e crônicas e instrumentos talhados em pedra. Também incluem cerâmica, vasos, , objetos metálicos como botões ou metralhadoras, e elementos de adorno pessoal, como jóias e de vestuário. Outros exemplos incluem ossos que mostram sinais de modificação humana, pedaços no coração das rochas ou outro material vegetal utilizado para a alimentação. A busca de vestígios antigos, ou artefatos, nos antigos locais envolvem muita pesquisa e a remoção de milhões de toneladas de terra. O estudo desses objetos é uma parte importante no domínio da arqueologia, embora o grau em que eles representam nos grupos sociais tornou-se um assunto sobre o qual, encontram-se argumentos variados de diversos arqueólogos. Museus tradicionais são frequentemente criticados por exibirem um grande número de artefatos da história, mas sem qualquer informação contextual sobre os seus efeitos ou as pessoas que os fez. Artefatos podem vir de qualquer contexto arqueológico ou fonte, tais como: * Sepultura de um cadáver (Enterro). * De qualquer recurso arqueológico como um Sambaqui ou outro cenário doméstico. Artefatos são distintos do corpo principal do registro arqueológico como e , que são restos da atividade humana, como corações, estradas, ou depósitos que continuam a serem objetos de interesse arqueológico feitos por outros organismos, tais como sementes s ou Ossos de animais. Citam-se também objetos naturais que foram movidos, mas não alterados pelo Homem. Exemplos destes incluem objetos que teriam sido deslocados na parte interior ou seixos arredondados pela ação água que os teria moldado. Estas distinções são frequentemente desfocadas; por exemplo, um osso removido de uma carcaça de um animal esculpido ate tornar-se um artefato. Do mesmo modo, pode haver debates sobre objetos de pedra brutos ou artefatos que podem ser naturalmente fenômenos que só parecem ter sido usados por seres humanos. (pt)
 • Артефа́кт (лат. artefactum от arte – искусственно + factus – сделанный) — в археологии — объект, подвергнутый в прошлом направленному механическому воздействию, обнаруженный в результате целенаправленных археологических раскопок или какого-либо единичного, иногда случайного события. Примерами артефактов являются каменные инструменты, ювелирные изделия, оружие, керамика, постройки и их детали, угли древнего костра, кости, имеющие следы воздействия человека и др. Артефакты изучаются археологами, которые производят раскопки археологических памятников, исследуют и публикуют находки и результаты раскопок и восстанавливают по этим данным историческое прошлое человечества. Ценные с точки зрения науки или искусства артефакты демонстрируются в музеях и на выставках. (ru)
 • 遺物是古代人类或死者遗留下来的物品。 * 遺物在考古或歷史研究意义上指古人生存活动遺留下來的各种物品,必须是由人类有意识的加工和使用过的,能够反映人类活动相关的未经人类加工的自然物也是遗物。遺物的範疇包含古人的各种生产工具、日用器具、武器、装饰品及艺术作品等。遺物在考古或歷史研究上,有很高的研究價值。透過遺物的研究,我們可以了解古人的生活習慣、文化面貌、生产技术水平、該時代的價值觀等等。 * 遗物也指他人遗失的物品 (zh)
 • Артефакт (лат. artefactum від arte — штучно + factus — зроблений) в археології — об'єкт, підданий у минулому спрямованому механічному впливу, виявлений в результаті цілеспрямованих археологічних розкопок або якої-небудь одиничної іноді випадкової події. Прикладами артефактів є кам'яні інструменти, ювелірні вироби, зброя, кераміка, споруди та їхні деталі, вугілля стародавнього вогнища, кістки, які мають сліди впливу людини, тощо. Артефакти вивчаються археологами, які здійснюють розкопки археологічних пам'яток, досліджують і публікують знахідки й результати розкопок і відновлюють за цими даними історичне минуле людства. Цінні з погляду науки чи мистецтва артефакти демонструються в музеях і на виставках. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 584894 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 15470 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1024635726 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • القطعة الأثرية عبارة عن شيء صنعه بشر، مثل أداة أو عمل فني، وخصوصا شيء ذو أهمية أثرية. إلا أن العبارة، في إطار علم الآثار، تكتسب فارقا خاصا يصير معناها: شيء عثر عليه في حملة استكشافية أثرية وقد يكون قطعة أثرية ثقافية ذات أهمية ثقافية. ولكن علماء الآثار المعاصرين يحرصون على تمييز الثقافة المادية عن العرقية، التي هي عامة أكثر تعقدا، على النحو المعرب عنه في قول عالمة الإنسان كارول كرايمر: "الأواني ليست ناسًا." (ar)
 • Artefakt je druhem archeologického pramene. Jedná se o předmět, který byl člověkem záměrně vytvořený nebo pozměněný tak, aby sloužil k nějakému konkrétnímu účelu. Artefakty tvoří nejpočetnější složku archeologických nálezů, ale pro poznání života v minulosti jsou neméně významné i další druhy archeologických pramenů – ekofakty a přírodní prameny. (cs)
 • Με τον όρο τέχνεργο (ή και τεχνούργημα) στην αρχαιολογία εννοείται οποιοδήποτε είδος κινητών ευρημάτων και αποτελούν τμήμα της αρχαιολογικής μαρτυρίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται αντικείμενα επεξεργασμένα ή τροποποιημένα από τον άνθρωπο, όπως εργαλεία, όπλα, αγγεία, αγάλματα, οικοσκευές, νομίσματα, λατρευτικά αντικείμενα και άλλα, που αποτελούν βασική πηγή πληροφοριών για την αρχαιολογία . Ο όρος αναφέρεται τόσο σε τελικά προϊόντα, όσο και σε προϊόντα ενδιάμεσα είτε αυτά είναι ημιτελή είτε απορρίμματα κατεργασίας τελικών προϊόντων, π.χ. απολεπίσματα από τα οποία προήλθαν οι μικρόλιθοι ή μικρολεπίδες που προέρχονται από δευτερογενή επεξεργασία, δηλαδή τη διαδικασία μεταποίησης ενός εργαλείου, ακατάλληλου πιθανώς για χρήση, σε νέο είδος εργαλείου. (el)
 • 遺物(いぶつ)とは、過去の人類が残した土器や石器などの動産的なもの(動かすことのできるもの)の総称である。遺物には人工遺物と自然的遺物がある。さまざまな道具や装飾品のうち、過去より伝わり、現在は使われなくなったもの。 (ja)
 • 유물(遺物)은 과거 인류의 잔존물로, 유적에 비해 작고, 운반이 가능한 것들을 일컫는다. (ko)
 • Artefakt – wytwór ręki ludzkiej, każdy przedmiot wykonany lub zmodyfikowany przez człowieka, a następnie odkryty w wyniku badań archeologicznych. (pl)
 • Артефа́кт (лат. artefactum от arte – искусственно + factus – сделанный) — в археологии — объект, подвергнутый в прошлом направленному механическому воздействию, обнаруженный в результате целенаправленных археологических раскопок или какого-либо единичного, иногда случайного события. Примерами артефактов являются каменные инструменты, ювелирные изделия, оружие, керамика, постройки и их детали, угли древнего костра, кости, имеющие следы воздействия человека и др. Артефакты изучаются археологами, которые производят раскопки археологических памятников, исследуют и публикуют находки и результаты раскопок и восстанавливают по этим данным историческое прошлое человечества. Ценные с точки зрения науки или искусства артефакты демонстрируются в музеях и на выставках. (ru)
 • 遺物是古代人类或死者遗留下来的物品。 * 遺物在考古或歷史研究意义上指古人生存活动遺留下來的各种物品,必须是由人类有意识的加工和使用过的,能够反映人类活动相关的未经人类加工的自然物也是遗物。遺物的範疇包含古人的各种生产工具、日用器具、武器、装饰品及艺术作品等。遺物在考古或歷史研究上,有很高的研究價值。透過遺物的研究,我們可以了解古人的生活習慣、文化面貌、生产技术水平、該時代的價值觀等等。 * 遗物也指他人遗失的物品 (zh)
 • Артефакт (лат. artefactum від arte — штучно + factus — зроблений) в археології — об'єкт, підданий у минулому спрямованому механічному впливу, виявлений в результаті цілеспрямованих археологічних розкопок або якої-небудь одиничної іноді випадкової події. Прикладами артефактів є кам'яні інструменти, ювелірні вироби, зброя, кераміка, споруди та їхні деталі, вугілля стародавнього вогнища, кістки, які мають сліди впливу людини, тощо. Артефакти вивчаються археологами, які здійснюють розкопки археологічних пам'яток, досліджують і публікують знахідки й результати розкопок і відновлюють за цими даними історичне минуле людства. Цінні з погляду науки чи мистецтва артефакти демонструються в музеях і на виставках. (uk)
 • Un artefacte arqueològic és qualsevol material o objecte distintiu que es troba en una excavació arqueològica en alguns dels del sòl (sepultada) o per la superfície de la terra. Aquests van ser creats per persones d'una època i lloc determinats per satisfer una necessitat o facilitar la vida quotidiana d'un grup concret d'humans. A més, poden ser de diverses tipologies, segons les característiques per a descobrir a quina civilització van pertànyer, quina funció tenien en el passat, quin és el lloc on es van formar o per a saber la data exacta en què es va fer, segons la composició química i mitjançant el procés de datació. Des del punt de vista etnogràfic i arqueològic, un artefacte ancestral pot definir-se com qualsevol objecte de matèria primera natural (sílex, obsidiana, fusta, os, cou (ca)
 • Artefakt (aus lateinisch ars (ursprünglich) „Bearbeitung“ und făcĕre „machen, herstellen“) bezeichnet in der Archäologie und der Anthropologie einen von Menschen hergestellten Gegenstand. In der Regel sind es handliche Objekte aus Holz, Knochen oder Stein und ähnlichen formbaren Materialien, die während einer archäologischen Unternehmung, beispielsweise einer Ausgrabung, entdeckt oder oberflächig gefunden worden sind. Kulturhistorische Aussagen anhand von Artefakten können vor allem gemacht werden, wenn diese aus einem gesicherten stratigraphischen Kontext stammen und mit anderen Artefakten vergesellschaftet sind. (de)
 • Un artefacto arqueológico es cualquier material u objeto distintivo que se encuentra en una excavación arqueológica en algunos de los estratos del suelo (sepultado) o en la superficie de la tierra. Estos artefactos fueron creados por personas de una época y lugar determinados para satisfacer una necesidad o facilitar la vida cotidiana de un grupo concreto de humanos. Además, pueden ser de diversas tipologías según las características para descubrir a qué civilización pertenecieron, qué función tenían en el pasado, cuál es el lugar donde se formaron o para saber la fecha exacta en que se hicieron, según la composición química y mediante un proceso de datación. Desde el punto de vista etnográfico y arqueológico, un artefacto ancestral puede definirse como cualquier objeto de materia prima (es)
 • Un artéfact archéologique est un objet façonné par l'être humain et découvert à l'occasion de fouilles archéologiques. Il fait partie avec les écofacts du mobilier archéologique. Du point de vue ethnographique et archéologique, un artefact ancestral peut être défini comme tout objet de matière première naturelle (silex, obsidienne, bois, os, cuivre natif, etc.) fabriqué par des personnes qui suivent un mode de vie alimentaire ( par exemple, la chasse, la cueillette) et/ou l'agriculture de base ou le pâturage (par exemple, l'horticulture, la transhumance). (fr)
 • Artefak merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Contoh artefak adalah alat-alat batu, logam dan tulang, gerabah, prasasti lempeng dan kertas, senjata-senjata logam (anak panah, mata panah, dll), terracotta dan tanduk binatang.Barang yang bersejarah ini sangatlah penting untuk diletakkan di museum sehingga semua orang dapat melihat dan mempelajarinya. (in)
 • Un manufatto è un oggetto la cui forma è giustificata dalla prestazione a cui è destinato, ancora prima della sua effettiva realizzazione. Cioè materializza l'intenzione preesistente da cui ha tratto origine. (it)
 • Een artefact (Latijn: arte factum, kunstmatig gemaakt) is ieder verplaatsbaar object in de archeologie dat door de mens is vervaardigd, bewerkt en/of gebruikt. Artefacten worden meestal bij archeologische opgravingen gevonden. Enkele voorbeelden van artefacten: een vuurstenen vuistbijl, een terracotta amfora, een bronzen fibula, een barnstenen kraal, textiel, een gouden munt, een benen vishaak etc. Een groep van artefacten die bij elkaar horen, bijvoorbeeld omdat zij in hetzelfde graf zijn gevonden, zijn een assemblage, ook wel de enigszins vage termen grafcontext, grafinboedel en bodemarchief. De is het geheel aan artefacten en monumenten dat van een cultuur of van culturen is overgeleverd. In dat kader wordt soms ook wel gesproken van het archeologische bestand, direct ontleend aan het (nl)
 • Artefacto (português europeu) ou artefato (português brasileiro), em arqueologia, é qualquer objeto feito ou modificado por um humano numa cultura arqueológica, que dê evidência da atividade e da vida do Homem. Muitas vezes, tais artefatos foram recuperados mais tarde por esforços de alguns arqueólogos. Do ponto de vista etnográfico e arqueológico, um artefato ancestral pode ser definido como qualquer objeto de matéria-prima natural (sílex, obsidiana, madeira, osso, cobre nativo, etc.) fabricado por pessoas que seguem um estilo de vida de forrageamento (por exemplo, caça, coleta) e/ou agricultura básica ou pastagem (por exemplo, horticultura, transumância). (pt)
 • Artefakt (av latin ars, "konst", och facere, "göra", "tillverka") betyder "konstgjort föremål". Beteckningen, ordet, används för alla ting som tillverkats av människor; gamla föremål eller helt nytillverkade. I begreppet beroende på kontext kan även avfallsprodukter från tillverkning, mätstörningar inom exempelvis mätteknik och modellinslag i programvarors modelleringsspråk inkluderas. Den gemensamma nämnaren är att de är åstadkomna av människor. (sv)
 • القطعة الأثرية عبارة عن شيء صنعه بشر، مثل أداة أو عمل فني، وخصوصا شيء ذو أهمية أثرية. إلا أن العبارة، في إطار علم الآثار، تكتسب فارقا خاصا يصير معناها: شيء عثر عليه في حملة استكشافية أثرية وقد يكون قطعة أثرية ثقافية ذات أهمية ثقافية. ولكن علماء الآثار المعاصرين يحرصون على تمييز الثقافة المادية عن العرقية، التي هي عامة أكثر تعقدا، على النحو المعرب عنه في قول عالمة الإنسان كارول كرايمر: "الأواني ليست ناسًا." (ar)
 • Artefakt je druhem archeologického pramene. Jedná se o předmět, který byl člověkem záměrně vytvořený nebo pozměněný tak, aby sloužil k nějakému konkrétnímu účelu. Artefakty tvoří nejpočetnější složku archeologických nálezů, ale pro poznání života v minulosti jsou neméně významné i další druhy archeologických pramenů – ekofakty a přírodní prameny. (cs)
 • Με τον όρο τέχνεργο (ή και τεχνούργημα) στην αρχαιολογία εννοείται οποιοδήποτε είδος κινητών ευρημάτων και αποτελούν τμήμα της αρχαιολογικής μαρτυρίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται αντικείμενα επεξεργασμένα ή τροποποιημένα από τον άνθρωπο, όπως εργαλεία, όπλα, αγγεία, αγάλματα, οικοσκευές, νομίσματα, λατρευτικά αντικείμενα και άλλα, που αποτελούν βασική πηγή πληροφοριών για την αρχαιολογία . Ο όρος αναφέρεται τόσο σε τελικά προϊόντα, όσο και σε προϊόντα ενδιάμεσα είτε αυτά είναι ημιτελή είτε απορρίμματα κατεργασίας τελικών προϊόντων, π.χ. απολεπίσματα από τα οποία προήλθαν οι μικρόλιθοι ή μικρολεπίδες που προέρχονται από δευτερογενή επεξεργασία, δηλαδή τη διαδικασία μεταποίησης ενός εργαλείου, ακατάλληλου πιθανώς για χρήση, σε νέο είδος εργαλείου. (el)
 • 遺物(いぶつ)とは、過去の人類が残した土器や石器などの動産的なもの(動かすことのできるもの)の総称である。遺物には人工遺物と自然的遺物がある。さまざまな道具や装飾品のうち、過去より伝わり、現在は使われなくなったもの。 (ja)
 • 유물(遺物)은 과거 인류의 잔존물로, 유적에 비해 작고, 운반이 가능한 것들을 일컫는다. (ko)
 • Artefakt – wytwór ręki ludzkiej, każdy przedmiot wykonany lub zmodyfikowany przez człowieka, a następnie odkryty w wyniku badań archeologicznych. (pl)
 • Артефа́кт (лат. artefactum от arte – искусственно + factus – сделанный) — в археологии — объект, подвергнутый в прошлом направленному механическому воздействию, обнаруженный в результате целенаправленных археологических раскопок или какого-либо единичного, иногда случайного события. Примерами артефактов являются каменные инструменты, ювелирные изделия, оружие, керамика, постройки и их детали, угли древнего костра, кости, имеющие следы воздействия человека и др. Артефакты изучаются археологами, которые производят раскопки археологических памятников, исследуют и публикуют находки и результаты раскопок и восстанавливают по этим данным историческое прошлое человечества. Ценные с точки зрения науки или искусства артефакты демонстрируются в музеях и на выставках. (ru)
 • 遺物是古代人类或死者遗留下来的物品。 * 遺物在考古或歷史研究意义上指古人生存活动遺留下來的各种物品,必须是由人类有意识的加工和使用过的,能够反映人类活动相关的未经人类加工的自然物也是遗物。遺物的範疇包含古人的各种生产工具、日用器具、武器、装饰品及艺术作品等。遺物在考古或歷史研究上,有很高的研究價值。透過遺物的研究,我們可以了解古人的生活習慣、文化面貌、生产技术水平、該時代的價值觀等等。 * 遗物也指他人遗失的物品 (zh)
 • Артефакт (лат. artefactum від arte — штучно + factus — зроблений) в археології — об'єкт, підданий у минулому спрямованому механічному впливу, виявлений в результаті цілеспрямованих археологічних розкопок або якої-небудь одиничної іноді випадкової події. Прикладами артефактів є кам'яні інструменти, ювелірні вироби, зброя, кераміка, споруди та їхні деталі, вугілля стародавнього вогнища, кістки, які мають сліди впливу людини, тощо. Артефакти вивчаються археологами, які здійснюють розкопки археологічних пам'яток, досліджують і публікують знахідки й результати розкопок і відновлюють за цими даними історичне минуле людства. Цінні з погляду науки чи мистецтва артефакти демонструються в музеях і на виставках. (uk)
 • Un artefacte arqueològic és qualsevol material o objecte distintiu que es troba en una excavació arqueològica en alguns dels del sòl (sepultada) o per la superfície de la terra. Aquests van ser creats per persones d'una època i lloc determinats per satisfer una necessitat o facilitar la vida quotidiana d'un grup concret d'humans. A més, poden ser de diverses tipologies, segons les característiques per a descobrir a quina civilització van pertànyer, quina funció tenien en el passat, quin és el lloc on es van formar o per a saber la data exacta en què es va fer, segons la composició química i mitjançant el procés de datació. Des del punt de vista etnogràfic i arqueològic, un artefacte ancestral pot definir-se com qualsevol objecte de matèria primera natural (sílex, obsidiana, fusta, os, cou (ca)
 • Artefakt (aus lateinisch ars (ursprünglich) „Bearbeitung“ und făcĕre „machen, herstellen“) bezeichnet in der Archäologie und der Anthropologie einen von Menschen hergestellten Gegenstand. In der Regel sind es handliche Objekte aus Holz, Knochen oder Stein und ähnlichen formbaren Materialien, die während einer archäologischen Unternehmung, beispielsweise einer Ausgrabung, entdeckt oder oberflächig gefunden worden sind. Kulturhistorische Aussagen anhand von Artefakten können vor allem gemacht werden, wenn diese aus einem gesicherten stratigraphischen Kontext stammen und mit anderen Artefakten vergesellschaftet sind. (de)
 • Un artefacto arqueológico es cualquier material u objeto distintivo que se encuentra en una excavación arqueológica en algunos de los estratos del suelo (sepultado) o en la superficie de la tierra. Estos artefactos fueron creados por personas de una época y lugar determinados para satisfacer una necesidad o facilitar la vida cotidiana de un grupo concreto de humanos. Además, pueden ser de diversas tipologías según las características para descubrir a qué civilización pertenecieron, qué función tenían en el pasado, cuál es el lugar donde se formaron o para saber la fecha exacta en que se hicieron, según la composición química y mediante un proceso de datación. Desde el punto de vista etnográfico y arqueológico, un artefacto ancestral puede definirse como cualquier objeto de materia prima (es)
 • Un artéfact archéologique est un objet façonné par l'être humain et découvert à l'occasion de fouilles archéologiques. Il fait partie avec les écofacts du mobilier archéologique. Du point de vue ethnographique et archéologique, un artefact ancestral peut être défini comme tout objet de matière première naturelle (silex, obsidienne, bois, os, cuivre natif, etc.) fabriqué par des personnes qui suivent un mode de vie alimentaire ( par exemple, la chasse, la cueillette) et/ou l'agriculture de base ou le pâturage (par exemple, l'horticulture, la transhumance). (fr)
 • Artefak merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Contoh artefak adalah alat-alat batu, logam dan tulang, gerabah, prasasti lempeng dan kertas, senjata-senjata logam (anak panah, mata panah, dll), terracotta dan tanduk binatang.Barang yang bersejarah ini sangatlah penting untuk diletakkan di museum sehingga semua orang dapat melihat dan mempelajarinya. (in)
 • Un manufatto è un oggetto la cui forma è giustificata dalla prestazione a cui è destinato, ancora prima della sua effettiva realizzazione. Cioè materializza l'intenzione preesistente da cui ha tratto origine. (it)
 • Een artefact (Latijn: arte factum, kunstmatig gemaakt) is ieder verplaatsbaar object in de archeologie dat door de mens is vervaardigd, bewerkt en/of gebruikt. Artefacten worden meestal bij archeologische opgravingen gevonden. Enkele voorbeelden van artefacten: een vuurstenen vuistbijl, een terracotta amfora, een bronzen fibula, een barnstenen kraal, textiel, een gouden munt, een benen vishaak etc. Een groep van artefacten die bij elkaar horen, bijvoorbeeld omdat zij in hetzelfde graf zijn gevonden, zijn een assemblage, ook wel de enigszins vage termen grafcontext, grafinboedel en bodemarchief. De is het geheel aan artefacten en monumenten dat van een cultuur of van culturen is overgeleverd. In dat kader wordt soms ook wel gesproken van het archeologische bestand, direct ontleend aan het (nl)
 • Artefacto (português europeu) ou artefato (português brasileiro), em arqueologia, é qualquer objeto feito ou modificado por um humano numa cultura arqueológica, que dê evidência da atividade e da vida do Homem. Muitas vezes, tais artefatos foram recuperados mais tarde por esforços de alguns arqueólogos. Do ponto de vista etnográfico e arqueológico, um artefato ancestral pode ser definido como qualquer objeto de matéria-prima natural (sílex, obsidiana, madeira, osso, cobre nativo, etc.) fabricado por pessoas que seguem um estilo de vida de forrageamento (por exemplo, caça, coleta) e/ou agricultura básica ou pastagem (por exemplo, horticultura, transumância). (pt)
 • Artefakt (av latin ars, "konst", och facere, "göra", "tillverka") betyder "konstgjort föremål". Beteckningen, ordet, används för alla ting som tillverkats av människor; gamla föremål eller helt nytillverkade. I begreppet beroende på kontext kan även avfallsprodukter från tillverkning, mätstörningar inom exempelvis mätteknik och modellinslag i programvarors modelleringsspråk inkluderas. Den gemensamma nämnaren är att de är åstadkomna av människor. (sv)
rdfs:label
 • قطع أثرية (علم الآثار) (ar)
 • Artefacte arqueològic (ca)
 • Artefakt (archeologie) (cs)
 • Artefakt (Archäologie) (de)
 • Τέχνεργο (αρχαιολογία) (el)
 • Artifact (archaeology) (en)
 • Artefakto (arkeologio) (eo)
 • Artéfact (archéologie) (fr)
 • Artefacto arqueológico (es)
 • Artefak (in)
 • 遺物 (ja)
 • Manufatto (it)
 • 유물 (ko)
 • Artefakt (archeologia) (pl)
 • Artefact (archeologie) (nl)
 • Artefacto (arqueologia) (pt)
 • Артефакт (археология) (ru)
 • Artefakt (sv)
 • Артефакт (археологія) (uk)
 • 遺物 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:collections of
is dbp:type of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License