An Entity of Type: Community107941729, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Waste management or waste disposal includes the processes and actions required to manage waste from its inception to its final disposal.This includes the collection, transport, treatment and disposal of waste, together with monitoring and regulation of the waste management process and waste-related laws, technologies, economic mechanisms. The aim of waste management is to reduce the dangerous effects of such waste on the environment and human health. A big part of waste management deals with municipal solid waste, which is created by industrial, commercial, and household activity.

Property Value
dbo:abstract
 • La gestió de residus és tot procediment que permet l'aprofitament dels recursos continguts en els residus. En els darrers anys hi ha un creixent interés perquè aquestes activitats presentin els mínims riscos per a la salut i el medi ambient. Hi ha diversos tipus de residus sòlids, com ara els municipals (residencials, institucionals, comercials), agrícoles i especials (industrials, sanitaris, perillosos domèstics, llots de depuradora). Els residus que es gestionen són, principalment, produïts per l'activitat humana. Es considera com a residu industrial qualsevol residu industrial o comercial que, per les seves característiques tòxiques o perilloses o per causa del seu grau de concentració, requereix un tractament específic i un control periòdic dels seus efectes nocius potencials. En aquest sentit, les estratègies que es poden dur a terme són variades, des de la utilització d'un producte residual com a matèria primera en un procés que no requereixi materials d'alta puresa (suposant que encara conservi part de les característiques inicials), fins a la reassignació de la funcionalitat d'aquells estocs de productes pels quals ha expirat el seu temps de vida útil prèviament establert en una data de caducitat. S'ha de tenir en compte, que aquestes dates són fixades de forma molt conservativa per a evitar riscos innecessaris per a la salut de les persones i el medi ambient, i per tant és factible reutilitzar-los per a altres usos. En aquest sentit, i a nivell general, quan parlem de reciclatge en tots els seus diferents vessants, ha tingut un paper fonamental l'impuls de la recollida selectiva dels residus, tant a nivell municipal com industrial, de tal forma que ha facilitat el poder assolir resultats considerablement bons en la recuperació de materials. Industrialment encara té més valor degut a l'elevat cost econòmic de les matèries primeres necessàries per a determinats processos, que es pot veure significativament reduït si es promou una política ambiental adequada a la indústria. Comparativament, aquesta opció no redueix el consum de matèria primera fins a uns nivells tant elevats com pot assolir el reciclatge pròpiament dit, que pot arribar fins a un 90%. En aquest segon cas la reducció està entre el 0 i el 25%. No obstant, aquesta estratègia continua essent ambientalment més sostenible que la incineració o la disposició en abocadors. La valorització de residus s'ha vist potenciada en els últims anys a conseqüència de la creació de les Borses de Subproductes, que promocionades des de l'Administració central han anat apareixent en diferents Comunitats Autònomes. La seva finalitat és posar en contacte productors de residus i empreses que necessitin matèries primeres de característiques similars a aquests residus oferts. Els resultats d'aquesta iniciativa encara no estan massa clars, però tampoc encara se n'ha tret tot el profit possible. Classificació general dels residus: Residus inertsEs considera residu inert aquell que, una vegada es disposa en un abocador, no experimenta cap transformació física, química o biològica significativa, i a més compleix els criteris de lixiviació determinats a nivell normatiu.Residus assimilables a urbansSón aquells residus equiparables a les deixalles domèstiques i en molts casos són fermentables: Matèria orgànica, plàstics, cartró, fusta, vidre, metall, cautxú, pells cuirs, tèxtils, etc. També s'inclouen en aquest grup els fangs de depuradora.Residus especialsEs considera residu especial, tot material sòlid, líquid o gas destinat a l'abocament, que conté en la seva composició alguna de les substàncies o matèries en quantitats o concentracions tal que representin un risc per a la salut humana, els recursos naturals i/o el medi ambient, (inclouen residus radioactius). Tractament dels residus: AbocadorsHi ha uns tipus d'abocadors on es duu a terme una descàrrega controlada de deixalles i residus. Aquestes deixalles i residus es van compactant amb maquinària pesant.Plantes de tractament fisico-químiquesEl tractament fisicoquímic de residus és una operació de disposició del rebuig de residus que inclou tot un conjunt d'opcions de tractament encaminades a reduir la toxicitat associada al residu i a preparar els residus per posteriors operacions de disposició del rebuig, tals com la deposició en un dipòsit de seguretat i la descàrrega a la xarxa de sanejament (col·lector, estació depuradora).IncineracióConsisteix en l'oxidació total dels elements combustibles que conté el residu. L'energia química continguda en el residu es converteix íntegrament en calor. Si el procés té lloc en un forn-caldera es produeix vapor, que pot ésser aprofitat directament o bé per produir electricitat. Els components inerts que conté el residu (metalls, vidre, cendres) són evacuats en forma d'escòria que en general, cal tractar posteriorment. La gestió de residus no es fa de la mateixa manera arreu del món. Els (països desenvolupats i els països en desenvolupament, les (àrees urbanes i les ), o les (àrees residencials i les industrials) tenen les seves formes pròpies de gestionar els seus residus. (ca)
 • إدارة النفايات (بالإنجليزية: Waste management)‏ (بالفرنسية: Gestion des déchets)‏ هي عملية مراقبة وجمع ونقل ومعالجة وتدوير أو تخلص من النفايات، يستخدم هذا المصطلح عادة للنفايات التي تنتج من قبل نشاطات بشرية، وتقوم الدول بهذه العملية لتخفيف الآثار السلبية للنفايات على البيئة والصحة والمظهر العام. وتستخدم هذه العملية أيضا للحصول على الموارد وذلك بإعادة التدوير، يمكن ان تشمل معالجة النفايات المواد الصلبة والسائلة والغازية والمواد المشعة. تختلف معالجة النفايات بين الدول المتقدمة والدول النامية، وبين المناطق الحضرية والمناطق الريفية وبين المناطق والمناطق الصناعية. معالجة النفايات غير الخطرة أو السكانية أو المؤسساتية في المناطق الحضرية الكبرى عادة ما تكون من مسؤولية السلطات الحكومية المحلية، في حين أن معالجة النفايات غير الخطرة الصناعية والتجارية عادة ما تكون من مسؤولية مولد هذه النفايات أي المنتج. (ar)
 • Rubmastrumado nomiĝas la tuto de ĉiuj aktivecoj kaj taskoj, kiuj rilatas la evitadon, plimalmultigon, utiligon kaj forigon de rubaĵoj. Samtempe la rubmastrumado estas ekonomibranĉo. (eo)
 • Hondakinen kudeaketa, zaborraren garraioa eta bilketa burutu ondoren, hauen tratamendua era egokian egitea helburu duten jarduera eta prozesu guztien multzoa da. Ingurumena zaindu eta giza jardueren jasangarritasuna bermatzea zein herritarren bizi kalitatea egokia izatea dira jarraian aipatuko diren jarduera multzo honen helburuak. Termino honek prozesu guztiaren atal oro hartzen ditu bere baitan, hondakinak biltzen den momentutik honen berreskurapen, balorizazio edo eliminazioraino. Edozein giza jardueren ondorioz sorturiko hondakinak hartzen dituzte bere baitan prozesu hauek: lehengaien erauzketan zehar, lehengaien eraldaketan, tarteko eta amaierako produktuetatik, azken produktuen kontsumoa edo beste giza jarduera batzuetan, udal jardueretan (etxebizitza, instituzionalak, merkataritza), nekazal jardueretan edo jarduera sozialetan (osasuna zaintzea, etxeko hondakin arriskutsuak, lokatzak) sortzen diren elementuak dira tratatu beharrekoak. Hondakin mota bakoitzari aplikatu beharreko prozesua desberdina izango da, honen ezaugarri fisiko zein kimiko edo bereiztasun mailaren arabera. Hala ere guztien helburua bera da, materialak berrerabiltzea posible den heinean edo bestela hauek baliatuz energia lortzea. Aplikaturiko prozesu desberdinen bidez, ezaugarri fisiko, kimiko edo biologikoak aldatuko dira hondakinetan, beti ere honako helburu hauek lortzeko: kentzea, lehengaiak berreskuratzea, energia iturritzat erabiltzeko prestatzea edo zabortegietan era egokian uzteko prestatzea. (eu)
 • Se denomina Gestión Integral de Residuos o simplemente Gestión de Residuos al proceso que engloba las actividades necesarias para hacerse cargo de un residuo, como material que pierde su utilidad tras haber cumplido con su misión o servicio para el que fue producido. En otras palabras, el concepto de residuo se emplea como sinónimo de basura, es decir, son todos desechos de aquello que el hombre ha producido.​ El Manejo de residuos principia con la recolección de los mismos, su transporte hasta las instalaciones preparadas y su tratamiento intermedio o final. Este tratamiento puede ser el aprovechamiento del residuo o su eliminación. En los últimos años se ha incrementado el interés para que esta actividad genere el menor riesgo para la salud y el medio ambiente. Basura! Hay diversos tipos de residuos sólidos, como los que se generan en las ciudades (domésticos, residenciales, institucionales o comerciales), agrícolas o industriales (sectores productivos, industrias, polígonos industriales, sanitarios, etc.).​ Los principales residuos son producidos por la actividad humana. Se considera como residuo peligroso aquel residuo industrial o comercial que, por sus características tóxicas o peligrosas a causa de una gran concentración de riesgo, requieren un tratamiento específico y un control periódico de los efectos nocivos potenciales. (es)
 • La gestion des déchets, une des branches de la rudologie appliquée, regroupe la collecte, le négoce et courtage, le transport, le traitement (le traitement des rebuts), la réutilisation ou l'élimination des déchets, habituellement ceux issus des activités humaines. Cette gestion vise à réduire leurs effets sur la santé humaine et environnementale et le cadre de vie. Un accent est mis depuis quelques décennies sur la réduction de l'effet des déchets sur la nature et l'environnement et sur leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire. Tous les déchets sont concernés (solides, liquides ou gazeux, toxiques, dangereux, etc.), chacun possédant sa filière spécifique. Les modes de gestion diffèrent selon que l'on se trouve dans un pays développé ou en développement, dans une ville ou dans une zone rurale, que l'on ait affaire à un particulier, un industriel ou un commerçant. Les déchets non dangereux sont habituellement gérés sous la responsabilité des autorités locales, alors que les déchets des commerces et de l'industrie tendent à l'être sous leur propre responsabilité : on parle de « responsabilité élargie du producteur » (REP). (fr)
 • Príomhfhadhb is dúshlán comhshaoil is ea conas fuíoll baile, tionsclaíoch is feirmeoireachta a phróiseáil is a chur de láimh. Modhanna atá in úsáid is ea é a chur i bpoll sa talamh nó ina charn ar an talamh, é a dhumpáil amuigh sa bhfarraige, nó a loscadh. Ach baineann fadhbanna móra le gach ceann acu sin, ina measc truailliú aeir, uisce is talún sa chomharsanacht. Is gá a bheith an-chúramach le fuíollábhair thocsaineacha is bhaolacha, agus carnadh meatáin indóite phléascaigh in ionaid dumpála. De réir a chéile tá athchúrsáil gloine, páipéir is plaistigh ag laghdú an oiread fuíll atá le dumpáil nó loscadh. (ga)
 • Pengelolaan sampah adalahpengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam (resources recovery). Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat. Praktik pengelolaan sampah berbeda beda antara negara maju dan negara berkembang, berbeda juga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan dan antara daerah perumahan dengan daerah industri. Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan institusi di area metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan untuk sampah dari area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengolah sampah. Metode pengelolaan sampah berbeda-beda tergantung banyak hal, di antaranya tipe zat sampah, lahan yang digunakan untuk mengolah, dan ketersediaan lahan. (in)
 • La gestione dei rifiuti, nell'ingegneria ambientale, riguarda l'insieme delle politiche, procedure o metodologie volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale coinvolgendo quindi la fase di , trasporto, trattamento (smaltimento o riciclaggio) fino al riutilizzo dei materiali di scarto, solitamente prodotti dall'attività umana, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute umana e l'impatto sull'ambiente naturale. Dati forniti dall'ISPRA Un interesse particolare negli ultimi decenni riguarda la riduzione degli effetti dei rifiuti sulla natura e sull'ambiente grazie alla possibilità di risparmiare e recuperare risorse naturali da essi e ridurre la produzione di rifiuti stessi attraverso l'ottimizzazione del loro ciclo di gestione. (it)
 • 廃棄物処理(はいきぶつしょり)は、廃棄物の分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の一連の処理をいう。なお、英語のwaste managementは「廃棄物処理」あるいは「廃棄物管理」と訳される。 (ja)
 • Waste management or waste disposal includes the processes and actions required to manage waste from its inception to its final disposal.This includes the collection, transport, treatment and disposal of waste, together with monitoring and regulation of the waste management process and waste-related laws, technologies, economic mechanisms. Waste can be solid, liquid, or gases and each type has different methods of disposal and management. Waste management deals with all types of waste, including industrial, biological, household, municipal, organic, biomedical, radioactive wastes. In some cases, waste can pose a threat to human health. Health issues are associated throughout the entire process of waste management. Health issues can also arise indirectly or directly. Directly, through the handling of solid waste, and indirectly through the consumption of water, soil and food. Waste is produced by human activity, for example, the extraction and processing of raw materials. Waste management is intended to reduce adverse effects of waste on human health, the environment, planetary resources and aesthetics. The aim of waste management is to reduce the dangerous effects of such waste on the environment and human health. A big part of waste management deals with municipal solid waste, which is created by industrial, commercial, and household activity. Waste management practices are not uniform among countries (developed and developing nations); regions (urban and rural areas), and residential and industrial sectors can all take different approaches. Proper management of waste is important for building sustainable and liveable cities, but it remains a challenge for many developing countries and cities. A report found that effective waste management is relatively expensive, usually comprising 20%–50% of municipal budgets. Operating this essential municipal service requires integrated systems that are efficient, sustainable, and socially supported. A large portion of waste management practices deal with municipal solid waste (MSW) which is the bulk of the waste that is created by household, industrial, and commercial activity. According to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), municipal solid waste is expected to reach approximately 3.4 Gt by 2050; however, policies and lawmaking can reduce the amount of waste produced in different areas and cities of the world. Measures of waste management include measures for integrated techno-economic mechanisms of a circular economy, effective disposal facilities, export and import control and optimal sustainable design of products that are produced. In the first systematic review of the scientific evidence around global waste, its management and its impact on human health and life, authors concluded that about a fourth of all the municipal solid terrestrial waste is not collected and an additional fourth is mismanaged after collection, often being burned in open and uncontrolled fires – or close to one billion tons per year when combined. They also found that broad priority areas each lack a "high-quality research base", partly due to the absence of "substantial research funding", which motivated scientists often require. Electronic waste (ewaste) includes discarded computer monitors, motherboards, mobile phones and chargers, compact discs (CDs), headphones, television sets, air conditioners and refrigerators. According to the Global E-waste Monitor 2017, India generates ~ 2 million tonnes (Mte) of e-waste annually and ranks fifth among the e-waste producing countries, after the US, P.R. China, Japan and Germany. (en)
 • 폐기물 관리(廢棄物管理, 쓰레기 관리)는 쓰레기의 수집, 이송, 처리, 제거, 관리, 감시를 하는 일이다. 이 용어는 일반적으로 인간 활동으로 생산된 물질과 관련이 되며, 이러한 공정은 보건, 환경, 미학적으로 미칠 수 있는 부정적 영향을 줄이는데 그 목적이 있다. 폐기물 관리는 천연 자원의 소비 속도를 늦추는 데 집중하는 (자원 회수, resource recovery)과는 구별한다. 폐기물 관리는 고체, 액체, 기체, 방사성 물질에 속하는 모든 물질을 처리하며 각기 다른 방식을 통해 위험한 환경적 영향을 줄이는 노력을 한다. 폐기물 관리는 개발도상국, 선진국, 도시, 시골, 주택지, 산업지에 따라 실행 방식이 다르다. 도시 지역 내의 주택, 시설에서 나온 비은 일반적으로 지방 정부 기관에서 담당하며, 비위험 상업 및 산업 폐기물의 관리는 이러한 폐기물의 생산자가 책임을 진다. (ko)
 • Gospodarka odpadami – szereg procesów związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, nadzorem nad tego typu działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami. Gospodarka odpadami jest jednym z najpoważniejszych problemów dotyczących współczesnej cywilizacji. Proces gospodarowania odpadami dzieli się na etapy, w tym gromadzenie, transport, unieszkodliwianie, recykling i monitorowanie odpadów powstających w wyniku działalności człowieka i innych działań. Powstawanie odpadów to poważniejszy problem w skali światowej ze względu na rosnącą liczbę ludności, wraz z rozwojem gospodarczym i technicznym człowiek stał się największym producentem odpadów w przyrodzie. Ze względu na miejsce powstawania odpady dzielimy na odpady przemysłowe i komunalne. Pojęcie gospodarki odpadami nie jest więc tożsame z gospodarowaniem odpadami lecz jest pojęciem szerszym i obejmuje dodatkowo wytwarzanie odpadów. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o odpadach, gospodarka odpadami to "wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami". Samo gospodarowanie odpadami to według ustawy: zbieranie, transport, przetwarzanie, nadzór, unieszkodliwianie i obrót odpadami. Pierwsze zdanie niniejszego artykułu podaje więc definicję gospodarowania, a nie gospodarki odpadami. (pl)
 • A Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é um conjunto de metodologias com vista à redução não só da geração e eliminação de resíduos, como do melhor acompanhamento durante todo o seu ciclo produtivo. Tem como finalidade reduzir a geração de resíduos na origem, gerir a produção dos mesmos no sentido de atingir um equilíbrio entre a necessidade de geração de resíduos, e o seu Impacto ambiental, por meio da destinação correta dos resíduos gerados pelo homem. É uma gestão transversal a todo o ciclo, o qual analisa de maneira Holística. (pt)
 • Avfallshantering (sophämtning) är att hantera olika former av avfall från bland annat hushåll men även från industrier. I Sverige är det upp till varje kommun att se till att avfall/sopor återvinns/förbränns på ett lämpligt sätt. Det vanligaste i Norden har varit är att soporna kastas i soppåsar och slängs i sopkärl men källsortering blir allt mer vanligt. När sopkärlen blir fulla töms de i en sopbil som körs till en sopanläggning. Papperet blöts ner, siktas och torkas till nytt papper, plasten återvinns, hushållssoporna/-avfallet förbränns i jätteugnar till fjärrvärme, glaset värms upp och kyls ner till nytt glas, och trädgårdsresterna blir komposterad till matjord. (sv)
 • Система управління відходами — збирання, транспортування, відновлення та захоронення відходів, включаючи контроль над цими операціями, а також нагляд за місцями видалення відходів, включаючи операції, які виконують продавці та посередники. Це визначення розроблено Європейським Союзом у Рамковій Директиві з відходів 2008/98/ЄС.. Розроблена міжнародна ієрархія управління відходами (у порядку спадання бажаності): * запобігання утворенню відходів або мінімізація утворення, тобто найбільші зусилля повинні бути направлені на зменшення обсягів утворення відходів та на зниження ступеня їх небезпеки, * повторне використання, * вторинна переробка або відновлення відходів, * компостування, * захоронення без отримання енергії, * захоронення з отриманням енергії. Директива зобов'язує країни-члени ЄС розробити та реалізувати плани управління відходами на основі ієрархії управління відходами, головним має бути те, що «забруднювач платить», відшкодовувати затрати на видалення відходів має їх власник, попередній власник або особа, яка виробляє товар, відходи мають використуватися як вторинна сировина. Для запобігання утворенню відходів або мінімізація їх утворення мають здійснюватися дії, спрямовані на: * зменшення кількості предметів і матеріалів, що скеровуються на остаточну утилізацію або поховання; * відмова від зайвої упаковки; * закупівлі тільки необхідної кількості предметів і матеріалів; * використання предметів багаторазового або тривалого користування замість одноразових там, де це можливо. (uk)
 • Система управления отходами — это комплекс мероприятий по сбору, транспортировке, переработке, вторичному использованию или утилизации мусора, а также контроль за данными процессами. В данном случае под отходами обычно понимается те отходы, которые появляются в результате человеческой деятельности. Данная система управления нацелена на снижение вредоносного влияния отходов на здоровье человека, на окружающую среду, по причинам экономического характера в связи с возможностью вторичного использования большей части отходов, а также по эстетическим причинам. Процесс внедрения системы был начат в 1986 году. Благодаря ей появилась возможность вырабатывать сырьё из отходов. Под переработку попадают вещества твёрдой, жидкой и газообразной консистенции с разработкой различных методов их утилизации и областей дальнейшего их применения. По-разному смотрят на систему управления отходами в развитых и развивающихся странах, городской и сельской местностях, жилых и промышленных зонах. За утилизацию нетоксичных отходов в жилых и административных секторах несут ответственность местные власти, в секторах коммерческой и промышленной деятельности ответственны сами организации. (ru)
 • 污染物排放控制基本从三个方面开发: 1. * 直接处理排放的污染物; 2. * 改变生产工艺流程,以减少或消除污染物排放; 3. * 改变原料构成,以减少或消除污染物排放。 第一种方法是目前最常用的方法,但需要投入并没有经济效益,采取这种方法肯定会增加生产成本,降低产品竞争力,一般污染物排放单位不会自动处理,必须在控制污染物排放政策的压力下,才不得不采取的措施。这种方法需要以尽量低的成本,达到政策允许排放的目标。成本包括固定资产投资和。尽量争取可以回收部分投资。如烟气脱硫技术,有的可以回收石膏;污水处理厂的污泥发酵,可以回收沼气等。 第二种方法需要改变工艺,需要一定的固定资产投资,但可以一劳永逸的减少污染物排放,特别适合新建企业。如生产硝酸铵化肥会排放有害的氮氧化物废气,处理非常困难,需要高压高温,只能分解成没有用处的氮气,但如果改为生产尿素,同样的原料,产品质量更高,还不会排放上述的废气。造纸含碱废水处理也非常困难,但如果上工艺,即可以回收碱,又可以减少难处理的废水。但改变工艺并不是可以用于所有的工业,有的没有合适的技术,有的不适应现有的工艺,如碱回收就只适合用木材造纸,不适合用稻草造纸。所以新建厂一定要充分调研,选好最合适的工艺,可以避免许多不必要的污染。 第三种方法同样会增加成本,但比第一种方法简单、经济。如烧煤会排放烟尘、二氧化硫和二氧化碳,只要改为烧油则不会产生烟尘,如果改为烧低硫油则大大降低二氧化硫的排放。但低硫油肯定要比煤的价格贵,虽然贵可是比处理排放烟尘和二氧化硫的投入低的多,但这种方法同样会受资源来源的限制。对于像日本这种所有能源:煤、石油都要依靠进口的国家,这种方法就比较可行。 由于控制污染物排放政策强制污染者降低污染物的排放,开发污染物排放控制则有相当大的市场,这方面越早执行控制污染政策的国家,控制污染技术开发的越好,并可以出口。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 210555 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 68058 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124741073 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • November 2016 (en)
dbp:reason
 • Author? Title? (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Rubmastrumado nomiĝas la tuto de ĉiuj aktivecoj kaj taskoj, kiuj rilatas la evitadon, plimalmultigon, utiligon kaj forigon de rubaĵoj. Samtempe la rubmastrumado estas ekonomibranĉo. (eo)
 • Príomhfhadhb is dúshlán comhshaoil is ea conas fuíoll baile, tionsclaíoch is feirmeoireachta a phróiseáil is a chur de láimh. Modhanna atá in úsáid is ea é a chur i bpoll sa talamh nó ina charn ar an talamh, é a dhumpáil amuigh sa bhfarraige, nó a loscadh. Ach baineann fadhbanna móra le gach ceann acu sin, ina measc truailliú aeir, uisce is talún sa chomharsanacht. Is gá a bheith an-chúramach le fuíollábhair thocsaineacha is bhaolacha, agus carnadh meatáin indóite phléascaigh in ionaid dumpála. De réir a chéile tá athchúrsáil gloine, páipéir is plaistigh ag laghdú an oiread fuíll atá le dumpáil nó loscadh. (ga)
 • 廃棄物処理(はいきぶつしょり)は、廃棄物の分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の一連の処理をいう。なお、英語のwaste managementは「廃棄物処理」あるいは「廃棄物管理」と訳される。 (ja)
 • 폐기물 관리(廢棄物管理, 쓰레기 관리)는 쓰레기의 수집, 이송, 처리, 제거, 관리, 감시를 하는 일이다. 이 용어는 일반적으로 인간 활동으로 생산된 물질과 관련이 되며, 이러한 공정은 보건, 환경, 미학적으로 미칠 수 있는 부정적 영향을 줄이는데 그 목적이 있다. 폐기물 관리는 천연 자원의 소비 속도를 늦추는 데 집중하는 (자원 회수, resource recovery)과는 구별한다. 폐기물 관리는 고체, 액체, 기체, 방사성 물질에 속하는 모든 물질을 처리하며 각기 다른 방식을 통해 위험한 환경적 영향을 줄이는 노력을 한다. 폐기물 관리는 개발도상국, 선진국, 도시, 시골, 주택지, 산업지에 따라 실행 방식이 다르다. 도시 지역 내의 주택, 시설에서 나온 비은 일반적으로 지방 정부 기관에서 담당하며, 비위험 상업 및 산업 폐기물의 관리는 이러한 폐기물의 생산자가 책임을 진다. (ko)
 • A Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é um conjunto de metodologias com vista à redução não só da geração e eliminação de resíduos, como do melhor acompanhamento durante todo o seu ciclo produtivo. Tem como finalidade reduzir a geração de resíduos na origem, gerir a produção dos mesmos no sentido de atingir um equilíbrio entre a necessidade de geração de resíduos, e o seu Impacto ambiental, por meio da destinação correta dos resíduos gerados pelo homem. É uma gestão transversal a todo o ciclo, o qual analisa de maneira Holística. (pt)
 • إدارة النفايات (بالإنجليزية: Waste management)‏ (بالفرنسية: Gestion des déchets)‏ هي عملية مراقبة وجمع ونقل ومعالجة وتدوير أو تخلص من النفايات، يستخدم هذا المصطلح عادة للنفايات التي تنتج من قبل نشاطات بشرية، وتقوم الدول بهذه العملية لتخفيف الآثار السلبية للنفايات على البيئة والصحة والمظهر العام. وتستخدم هذه العملية أيضا للحصول على الموارد وذلك بإعادة التدوير، يمكن ان تشمل معالجة النفايات المواد الصلبة والسائلة والغازية والمواد المشعة. تختلف معالجة النفايات بين الدول المتقدمة والدول النامية، وبين المناطق الحضرية والمناطق الريفية وبين المناطق والمناطق الصناعية. (ar)
 • La gestió de residus és tot procediment que permet l'aprofitament dels recursos continguts en els residus. En els darrers anys hi ha un creixent interés perquè aquestes activitats presentin els mínims riscos per a la salut i el medi ambient. Hi ha diversos tipus de residus sòlids, com ara els municipals (residencials, institucionals, comercials), agrícoles i especials (industrials, sanitaris, perillosos domèstics, llots de depuradora). Els residus que es gestionen són, principalment, produïts per l'activitat humana. Classificació general dels residus: Tractament dels residus: (ca)
 • Se denomina Gestión Integral de Residuos o simplemente Gestión de Residuos al proceso que engloba las actividades necesarias para hacerse cargo de un residuo, como material que pierde su utilidad tras haber cumplido con su misión o servicio para el que fue producido. En otras palabras, el concepto de residuo se emplea como sinónimo de basura, es decir, son todos desechos de aquello que el hombre ha producido.​ (es)
 • Hondakinen kudeaketa, zaborraren garraioa eta bilketa burutu ondoren, hauen tratamendua era egokian egitea helburu duten jarduera eta prozesu guztien multzoa da. Ingurumena zaindu eta giza jardueren jasangarritasuna bermatzea zein herritarren bizi kalitatea egokia izatea dira jarraian aipatuko diren jarduera multzo honen helburuak. Termino honek prozesu guztiaren atal oro hartzen ditu bere baitan, hondakinak biltzen den momentutik honen berreskurapen, balorizazio edo eliminazioraino. (eu)
 • Pengelolaan sampah adalahpengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam (resources recovery). Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat. (in)
 • Waste management or waste disposal includes the processes and actions required to manage waste from its inception to its final disposal.This includes the collection, transport, treatment and disposal of waste, together with monitoring and regulation of the waste management process and waste-related laws, technologies, economic mechanisms. The aim of waste management is to reduce the dangerous effects of such waste on the environment and human health. A big part of waste management deals with municipal solid waste, which is created by industrial, commercial, and household activity. (en)
 • La gestion des déchets, une des branches de la rudologie appliquée, regroupe la collecte, le négoce et courtage, le transport, le traitement (le traitement des rebuts), la réutilisation ou l'élimination des déchets, habituellement ceux issus des activités humaines. Cette gestion vise à réduire leurs effets sur la santé humaine et environnementale et le cadre de vie. Un accent est mis depuis quelques décennies sur la réduction de l'effet des déchets sur la nature et l'environnement et sur leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire. (fr)
 • La gestione dei rifiuti, nell'ingegneria ambientale, riguarda l'insieme delle politiche, procedure o metodologie volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale coinvolgendo quindi la fase di , trasporto, trattamento (smaltimento o riciclaggio) fino al riutilizzo dei materiali di scarto, solitamente prodotti dall'attività umana, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute umana e l'impatto sull'ambiente naturale. Dati forniti dall'ISPRA (it)
 • Gospodarka odpadami – szereg procesów związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, nadzorem nad tego typu działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami. Gospodarka odpadami jest jednym z najpoważniejszych problemów dotyczących współczesnej cywilizacji. Proces gospodarowania odpadami dzieli się na etapy, w tym gromadzenie, transport, unieszkodliwianie, recykling i monitorowanie odpadów powstających w wyniku działalności człowieka i innych działań. Powstawanie odpadów to poważniejszy problem w skali światowej ze względu na rosnącą liczbę ludności, wraz z rozwojem gospodarczym i technicznym człowiek stał się największym producentem odpadów w przyrodzie. Ze względu (pl)
 • Система управления отходами — это комплекс мероприятий по сбору, транспортировке, переработке, вторичному использованию или утилизации мусора, а также контроль за данными процессами. В данном случае под отходами обычно понимается те отходы, которые появляются в результате человеческой деятельности. Данная система управления нацелена на снижение вредоносного влияния отходов на здоровье человека, на окружающую среду, по причинам экономического характера в связи с возможностью вторичного использования большей части отходов, а также по эстетическим причинам. (ru)
 • Avfallshantering (sophämtning) är att hantera olika former av avfall från bland annat hushåll men även från industrier. I Sverige är det upp till varje kommun att se till att avfall/sopor återvinns/förbränns på ett lämpligt sätt. (sv)
 • Система управління відходами — збирання, транспортування, відновлення та захоронення відходів, включаючи контроль над цими операціями, а також нагляд за місцями видалення відходів, включаючи операції, які виконують продавці та посередники. Це визначення розроблено Європейським Союзом у Рамковій Директиві з відходів 2008/98/ЄС.. Розроблена міжнародна ієрархія управління відходами (у порядку спадання бажаності): Для запобігання утворенню відходів або мінімізація їх утворення мають здійснюватися дії, спрямовані на: (uk)
 • 污染物排放控制基本从三个方面开发: 1. * 直接处理排放的污染物; 2. * 改变生产工艺流程,以减少或消除污染物排放; 3. * 改变原料构成,以减少或消除污染物排放。 第一种方法是目前最常用的方法,但需要投入并没有经济效益,采取这种方法肯定会增加生产成本,降低产品竞争力,一般污染物排放单位不会自动处理,必须在控制污染物排放政策的压力下,才不得不采取的措施。这种方法需要以尽量低的成本,达到政策允许排放的目标。成本包括固定资产投资和。尽量争取可以回收部分投资。如烟气脱硫技术,有的可以回收石膏;污水处理厂的污泥发酵,可以回收沼气等。 第二种方法需要改变工艺,需要一定的固定资产投资,但可以一劳永逸的减少污染物排放,特别适合新建企业。如生产硝酸铵化肥会排放有害的氮氧化物废气,处理非常困难,需要高压高温,只能分解成没有用处的氮气,但如果改为生产尿素,同样的原料,产品质量更高,还不会排放上述的废气。造纸含碱废水处理也非常困难,但如果上工艺,即可以回收碱,又可以减少难处理的废水。但改变工艺并不是可以用于所有的工业,有的没有合适的技术,有的不适应现有的工艺,如碱回收就只适合用木材造纸,不适合用稻草造纸。所以新建厂一定要充分调研,选好最合适的工艺,可以避免许多不必要的污染。 (zh)
rdfs:label
 • Waste management (en)
 • إدارة المخلفات (ar)
 • Gestió de residus (ca)
 • Rubmastrumado (eo)
 • Hondakinen kudeaketa (eu)
 • Gestión de residuos (es)
 • Diúscairt fuíll (ga)
 • Pengelolaan sampah (in)
 • Gestione dei rifiuti (it)
 • Gestion des déchets (fr)
 • 폐기물 관리 (ko)
 • 廃棄物処理 (ja)
 • Gospodarka odpadami (pl)
 • Gestão integrada de resíduos sólidos (pt)
 • Система управления отходами (ru)
 • Avfallshantering (sv)
 • 污染物排放控制 (zh)
 • Система управління відходами (uk)
rdfs:seeAlso
owl:differentFrom
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:industry of
is dbo:product of
is dbo:service of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:criminalActivities of
is dbp:discipline of
is dbp:focus of
is dbp:industry of
is dbp:products of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License