Reactive oxygen species (ROS) are chemically reactive chemical species containing oxygen. Examples include peroxides, superoxide, hydroxyl radical, singlet oxygen, and alpha-oxygen. The reduction of molecular oxygen (O2) produces superoxide (•O−2), which is the precursor of most other reactive oxygen species: O2 + e− → •O−2 Dismutation of superoxide produces hydrogen peroxide (H2O2): 2 H+ + •O−2 + •O−2 → H2O2 + O2 Hydrogen peroxide in turn may be partially reduced, thus forming hydroxide ion and hydroxyl radical (•OH), or fully reduced to water: H2O2 + e− → HO− + •OH2 H+ + 2 e− + H2O2 → 2 H2O

Property Value
dbo:abstract
 • أنواع الأكسجين التفاعلية (بالإنجليزية: Reactive oxygen species or ROS) هي أنواع كيميائية أكسجينية مثل الجذور الحرة لأيونات الأكسجين والبيروكسيدات جعلت كيميائيا جد تفاعلية بسبب وجود إلكترونات تكافؤ مفردة. (ar)
 • Les espècies reactives de l'oxigen o ROS (de l'anglès Reactive Oxidative Species) són molecules que es produïxen en les cèl·lules resultants de reaccions d'oxidació-reducció incompletes on intervé l'oxigen. Aquestes espècies inclouen el peròxid d'hidrogen (H2O2), l'àcid hipoclorós (HClO), i radicals lliures tals com el (· OH) i el radical superòxid (O2·−). El radical de l'oxhidril és particularment inestable i reacciona ràpidament i de forma no específica amb la majoria de les molècules biològiques. Aquesta espècie es produeix del peròxid d'hidrogen en reaccions redox catalitzades per metalls com la reacció de Fenton. Aquests oxidants poden danyar les cèl·lules començant reaccions químiques en cadena tals com la peroxidació de lípids o oxidant l'ADN o proteïnes. Els danys a l'ADN poden causar mutacions i possiblement càncer si no són revertits pels mecanismes de reparació de l'ADN, mentre que els danys a les proteïnes causen la inhibició d'enzims, la desnaturalització i la degradació de proteïnes. L'ús d'oxigen com a part del procés per a generar energia metabòlica al mitocondri produeix espècies reactives de l'oxigen. En aquest procés, l'anió de superòxid es produeix com subproducte de diversos passos en la cadena de transport d'electrons. Particularment important és la reducció del coenzim Q en el complex III, ja que un radical lliure altament reactiu es forma com intermediari (Q·−). Aquest intermediari inestable pot conduir a una pèrdua d'electrons quan aquests salten directament a l'oxigen molecular i formen l'anió superòxid en comptes de desplaçar-se amb la sèrie de reaccions ben controlades de la cadena de transport d'electrons. En un sistema similar de reaccions en plantes les espècies reactives de l'oxigen també es produïxen durant la fotosíntesi sota condicions d'alta intensitat lumínica. Aquest efecte és compensat en part per la implicació de carotenoides en la fotoinhibició, el que implica que aquests antioxidants reaccionen amb les formes sobre-reduïdes dels centres de reacció fotosintètics i de tal manera prevenen la producció de superòxid Un altre procés que produeix espècies reactives de l'oxigen és l'oxidació lipídica que té lloc a conseqüència de la producció d'icosanoides. No obstant això, les cèl·lules estan proveïdes de mecanismes que prevenen oxidacions innecessàries. Els enzims oxidatius d'aquestes rutes biosintètiques estan coordinades i són altament regulades. Una paradoxa en el metabolisme és que mentre que la gran majoria de la vida complexa requereix l'oxigen per a la seva existència, l'oxigen és una molècula altament reactiva que danya als éssers vius produint espècies reactives de l'oxigen. Per tant, els organismes posseeixen un complex sistema de metabòlits i enzims antioxidants que actuen conjuntament per a prevenir el dany oxidatiu dels components cel·lulars tals com l'ADN, proteïnes i lípids, i reparar en últim terme les alteracions causades per aquestes espècies. Generalment els sistemes antioxidants eviten que aquestes espècies reactives siguin formades o les eliminen abans que puguin danyar els components vitals de la cèl·lula. (ca)
 • Reactive oxygen species (ROS) are chemically reactive chemical species containing oxygen. Examples include peroxides, superoxide, hydroxyl radical, singlet oxygen, and alpha-oxygen. The reduction of molecular oxygen (O2) produces superoxide (•O−2), which is the precursor of most other reactive oxygen species: O2 + e− → •O−2 Dismutation of superoxide produces hydrogen peroxide (H2O2): 2 H+ + •O−2 + •O−2 → H2O2 + O2 Hydrogen peroxide in turn may be partially reduced, thus forming hydroxide ion and hydroxyl radical (•OH), or fully reduced to water: H2O2 + e− → HO− + •OH2 H+ + 2 e− + H2O2 → 2 H2O In a biological context, ROS are formed as a natural byproduct of the normal metabolism of oxygen and have important roles in cell signaling and homeostasis. However, during times of environmental stress (e.g., UV or heat exposure), ROS levels can increase dramatically. This may result in significant damage to cell structures. Cumulatively, this is known as oxidative stress. The production of ROS is strongly influenced by stress factor responses in plants, these factors that increase ROS production include drought, salinity, chilling, nutrient deficiency, metal toxicity and UV-B radiation. ROS are also generated by exogenous sources such as ionizing radiation. (en)
 • Las especies de oxígeno reactivo (EOR o ROS por reactive oxygen species) incluyen iones de oxígeno, radicales libres y peróxidos tanto inorgánicos como orgánicos. Son generalmente moléculas muy pequeñas altamente reactivas debido a la presencia de una capa de electrones de valencia no apareada. Estas especies se forman de manera natural como subproducto del metabolismo normal del oxígeno y tienen un importante papel en la señalización celular. Sin embargo, en épocas de estrés ambiental sus niveles pueden aumentar en gran manera, lo cual puede resultar en daños significativos a las estructuras celulares. Esto lleva en una situación conocida como estrés oxidativo. (es)
 • Reaktive Sauerstoffspezies (englisch reactive oxygen species, ROS) – auch vereinfachend als „Sauerstoffradikale“ bezeichnet – sind Sauerstoff-enthaltende Moleküle. (de)
 • Spesi oksigen reaktif (bahasa Inggris: reactive oxygen species, ROS) adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsional dengan atom oksigen yang bermuatan elektron lebih. ROS terbentuk secara alami, terutama pada kompleks I rantai pernapasan mitokondria, dalam aktivitas seluler yang normal maupun perkembangan suatu patologi. pada matriks mitokondria maupun pada sitoplasma akan menstabilkan radikal yang merupakan cikal bakal ROS, sedangkan, nilai pH matriks yang tinggi akan memacu produksi radikal bebas, meskipun = 0 oleh karena stimulasi . Produksi ROS akan menurun tanpa adanya ortofosfat ketika matriks dipenuhi oleh senyawa karbonat maupun bikarbonat sehingga menyebabkan pergeseran pH ke atas nilai 7. Tingginya rasio ROS disebut stres oksidatif. (in)
 • Les dérivés réactifs de l'oxygène (DRO) ou espèces réactives de l'oxygène (ERO), en anglais reactive oxygen species ou ROS, sont des espèces chimiques oxygénées telles que des radicaux libres, des ions oxygénés et des peroxydes, rendus chimiquement très réactifs par la présence d'électrons de valence non appariés. Il peut s'agir par exemple de l'anion superoxyde O2−, de l'oxygène singulet O2•, du peroxyde d'hydrogène H2O2, ou encore de l'ozone O3[réf. nécessaire]. Les DRO peuvent être d'origine exogène — produits par des rayonnements ionisants par exemple — ou bien endogène, apparaissant comme sous-produits du métabolisme normal de l'oxygène et jouant alors un rôle important dans la communication entre les cellules. Leur concentration peut cependant croître significativement en période de stress — sous l'effet de la chaleur ou de l'exposition aux ultraviolets par exemple — et endommager les structures cellulaires, ce qu'on appelle le stress oxydant. (fr)
 • Le specie reattive dell'ossigeno (ROS) sono specie chimiche chimicamente reattive contenenti ossigeno. Tale definizione è utilizzata in biologia, ad esempio negli studi basati sulla teoria dello stress ossidativo, proposta da nel 1956. Esempi di specie reattive dell'ossigeno includono perossidi, superossidi, radicali ossidrilici, ossigeno singoletto e alfa-ossigeno. (it)
 • 活性酸素(かっせいさんそ、英: Reactive Oxygen Species、ROS)は、大気中に含まれる酸素分子がより反応性の高い化合物に変化したものの総称である。一般的にスーパーオキシドアニオンラジカル(通称スーパーオキシド)、ヒドロキシルラジカル、過酸化水素、一重項酸素の4種類とされる。活性酸素は、酸素分子が不対電子を捕獲することによってスーパーオキシド、ヒドロキシルラジカル、過酸化水素、という順に生成する。スーパーオキシドは酸素分子から生成される最初の還元体であり、他の活性酸素の前駆体であり、生体にとって重要な役割を持つ一酸化窒素と反応してその作用を消滅させる。活性酸素の中でもヒドロキシルラジカルはきわめて反応性が高いラジカルであり、活性酸素による多くの生体損傷はヒドロキシルラジカルによるものとされている。過酸化水素の反応性はそれほど高くなく、生体温度では安定しているが金属イオンや光により容易に分解してヒドロキシルラジカルを生成する。活性酸素は1 日に細胞あたり約10 億個発生し、これに対して生体の活性酸素消去能力(抗酸化機能)が働くものの活性酸素は細胞内のDNAを損傷し、平常の生活でもDNA 損傷の数は細胞あたり一日数万から数10 万個になるがこのDNA 損傷はすぐに修復される(DNA修復)。 (ja)
 • 활성산소(영어: reactive oxygen species, ROS) 또는 활성산소종은 산소 원자를 포함한, 화학적으로 반응성 있는 분자이다. 생물체내에서 생성되는 산소의 화합물로 생체 조직을 공격하고 세포를 손상시키는 산화력이 강한 산소이다. 분자들은 산소이온 그리고 과산화수소를 포함하고 있으며, 짝지어지지 않은 전자 때문에 반응성이 매우 높다. 활성산소는 산소의 정상적인 대사과정에서 생기는것으로 알려져있으며, 세포신호와 항상성에서 역할을 하는것으로 알려져있다. 그러나 활성산소의 농도는 자외선이나 높은 열에 노출되는 것처럼 환경적인 스트레스로서 급증할 위험이 존재하며 이것이 세포구조를 손상시킬 수 있다. 이른바 산화적 스트레스라고 불리는 이 현상을 통해 과도하게 늘어난 활성산소는 마구잡이로 반응을 일으켜 생명체의 몸에 유해한 물질로 작동할 수 있다. 활성산소는 또한 전리 방사선과 같은 외인적인 요인으로도 생성될 수도 있다. (ko)
 • Reactieve zuurstofcomponenten, vaak aangeduid met de op het Engels gebaseerde afkorting ROS (Reactive oxygen species), vormen een groep reactieve chemische componenten met zuurstof als belangrijkste bestanddeel. Voorbeelden zijn peroxides, superoxides, het hydroxylradicaal en singlet zuurstof. In een biologische setting vormen ROS een standaard bijproduct van het metabolisme van zuurstof. Aan de ene kant vormen lagere concentraties ROS een noodzakelijke voorwaarde voor het functioneren van de cel, aan de andere kant vormen hogere concentraties een bedreiging voor het correct functioneren ervan. * Ze hebben een belangrijke rol in intercellulaire communicatie en homeostasis. * Tijdens periodes van extreme omstandigheden (bijvoorbeeld blootstelling aan UV of warmte) kunnen de hoeveelheden ROS echter ver boven de voor die functies benodigde concentraties stijgen. Hierdoor kan aanzienlijke schade ontstaan aan diverse structuren in de cel. De externe omstandigheden en de eruit voortvloeiende schade staan samen bekend als oxidatieve stress. ROS kunnen ook ontstaan ten gevolge van exogene factoren (factoren buiten de cel) zoals ioniserende straling. (nl)
 • As espécies reactivas de oxigénio são compostos químicos resultantes da activação ou redução do oxigénio molecular (dioxigénio, O2) ou derivados dos produtos da redução. As principais espécies reactivas de oxigénio são: o (O2•-), o peróxido de hidrogénio (H2O2), o dioxigénio singleto (1O2) e o radical hidroxila (HO.). O peroxinitrito (ONOO-) é considerado por uns autores uma espécie reactiva de oxigénio e por outros uma espécie reactiva de azoto. (pt)
 • Активные формы кислорода (АФК, реактивные формы кислорода, РФК, англ. Reactive oxygen species, ROS) — включают ионы кислорода, свободные радикалы и перекиси как неорганического, так и органического происхождения. Это, как правило, небольшие молекулы с исключительной реактивностью благодаря наличию неспаренного электрона на внешнем электронном уровне. (ru)
 • Reaktiva syreföreningar (Eng. ROS, "Reactive oxygen species") eller reaktiva syreradikaler är en grupp syreföreningar som är mycket reaktiva, i huvudsak p.g.a. de är antingen fria radikaler eller lätt övergår i radikalföreningar. Några typiska exempel på reaktiva syreföreningar är superoxid, väteperoxid och hydroxylradikal. En del reaktiva syreföreningar ingår i funktioner i cellen som till exempel signalering, men då i mycket små mängder. Större mängder av reaktiva syreföreningar i kroppen kan orsaka allvarliga skador på viktiga biologiska molekyler som DNA och RNA, och ingår bl.a. i apoptos (programmerad celldöd). Reaktiva syreföreningar, tillsammans med kallas med ett samlingsnamn för . Reaktiva syreföreningar tros vara en viktig orsak till cancer. (sv)
 • 活性氧类(英語:Reactive oxygen species,ROS),是生物有氧代谢过程中的一种副产品,包括氧离子、过氧化物和含氧自由基等。这些粒子相当微小,由于存在未配对的自由电子,而十分活跃。过高的活性氧水平会对细胞和基因结构造成损坏。活性氧,为含氧的,具有化学活性的分子,包括氧离子(oxygen ion)及过氧化氢(peroxide)。因为核外的未配对电子的存在,具有很强的化学反应活性。ROS是正常氧代谢的副产物,并且在细胞信号传导,和保持机体恒常性起很大作用。然而,在时间以及外界环境影响下(例,暴露于紫外线(UV exposure)或热源(heat exposure)下等),ROS的量会急剧增多。引起这种改变的原因有可能是由于明显的细胞结构的损坏。这种显现,被称为氧化应激。ROS也可能由外界的因素生成,如致电离辐射。 (zh)
 • Акти́вні фо́рми ки́сню (АФК) або реакти́вні фо́рми ки́сню (англ. Reactive oxygen species, ROS) — загальний термін у біохімії, що включає іони кисню (тобто Оксигену), вільні радикали та перекиси (як органічні, так і неорганічні). Загалом це малі молекули, надзвичайно активні завдяки присутності у них неспарених валентних електронів. АФК формуються в живих клітинах як побічний продукт нормального кисневого метаболізму та грають важливу роль у передачі клітинних сигналів. Нещодавно було знайдено, що надмірне виділення активних форм кисню також може мати ефект на втрату теломер, значно прискорюючи цей процес у певних тканинах, проте, під час зовнішнього стресу концентрації АФК можуть значно зрости, що призводить до руйнування внутрішньоклітинних структур. Ця ситуація відома як оксидативний стрес. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 640697 (xsd:integer)
dbo:wikiPageInterLanguageLink
dbo:wikiPageLength
 • 63655 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 986347201 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • أنواع الأكسجين التفاعلية (بالإنجليزية: Reactive oxygen species or ROS) هي أنواع كيميائية أكسجينية مثل الجذور الحرة لأيونات الأكسجين والبيروكسيدات جعلت كيميائيا جد تفاعلية بسبب وجود إلكترونات تكافؤ مفردة. (ar)
 • Las especies de oxígeno reactivo (EOR o ROS por reactive oxygen species) incluyen iones de oxígeno, radicales libres y peróxidos tanto inorgánicos como orgánicos. Son generalmente moléculas muy pequeñas altamente reactivas debido a la presencia de una capa de electrones de valencia no apareada. Estas especies se forman de manera natural como subproducto del metabolismo normal del oxígeno y tienen un importante papel en la señalización celular. Sin embargo, en épocas de estrés ambiental sus niveles pueden aumentar en gran manera, lo cual puede resultar en daños significativos a las estructuras celulares. Esto lleva en una situación conocida como estrés oxidativo. (es)
 • Reaktive Sauerstoffspezies (englisch reactive oxygen species, ROS) – auch vereinfachend als „Sauerstoffradikale“ bezeichnet – sind Sauerstoff-enthaltende Moleküle. (de)
 • Le specie reattive dell'ossigeno (ROS) sono specie chimiche chimicamente reattive contenenti ossigeno. Tale definizione è utilizzata in biologia, ad esempio negli studi basati sulla teoria dello stress ossidativo, proposta da nel 1956. Esempi di specie reattive dell'ossigeno includono perossidi, superossidi, radicali ossidrilici, ossigeno singoletto e alfa-ossigeno. (it)
 • 活性酸素(かっせいさんそ、英: Reactive Oxygen Species、ROS)は、大気中に含まれる酸素分子がより反応性の高い化合物に変化したものの総称である。一般的にスーパーオキシドアニオンラジカル(通称スーパーオキシド)、ヒドロキシルラジカル、過酸化水素、一重項酸素の4種類とされる。活性酸素は、酸素分子が不対電子を捕獲することによってスーパーオキシド、ヒドロキシルラジカル、過酸化水素、という順に生成する。スーパーオキシドは酸素分子から生成される最初の還元体であり、他の活性酸素の前駆体であり、生体にとって重要な役割を持つ一酸化窒素と反応してその作用を消滅させる。活性酸素の中でもヒドロキシルラジカルはきわめて反応性が高いラジカルであり、活性酸素による多くの生体損傷はヒドロキシルラジカルによるものとされている。過酸化水素の反応性はそれほど高くなく、生体温度では安定しているが金属イオンや光により容易に分解してヒドロキシルラジカルを生成する。活性酸素は1 日に細胞あたり約10 億個発生し、これに対して生体の活性酸素消去能力(抗酸化機能)が働くものの活性酸素は細胞内のDNAを損傷し、平常の生活でもDNA 損傷の数は細胞あたり一日数万から数10 万個になるがこのDNA 損傷はすぐに修復される(DNA修復)。 (ja)
 • 활성산소(영어: reactive oxygen species, ROS) 또는 활성산소종은 산소 원자를 포함한, 화학적으로 반응성 있는 분자이다. 생물체내에서 생성되는 산소의 화합물로 생체 조직을 공격하고 세포를 손상시키는 산화력이 강한 산소이다. 분자들은 산소이온 그리고 과산화수소를 포함하고 있으며, 짝지어지지 않은 전자 때문에 반응성이 매우 높다. 활성산소는 산소의 정상적인 대사과정에서 생기는것으로 알려져있으며, 세포신호와 항상성에서 역할을 하는것으로 알려져있다. 그러나 활성산소의 농도는 자외선이나 높은 열에 노출되는 것처럼 환경적인 스트레스로서 급증할 위험이 존재하며 이것이 세포구조를 손상시킬 수 있다. 이른바 산화적 스트레스라고 불리는 이 현상을 통해 과도하게 늘어난 활성산소는 마구잡이로 반응을 일으켜 생명체의 몸에 유해한 물질로 작동할 수 있다. 활성산소는 또한 전리 방사선과 같은 외인적인 요인으로도 생성될 수도 있다. (ko)
 • As espécies reactivas de oxigénio são compostos químicos resultantes da activação ou redução do oxigénio molecular (dioxigénio, O2) ou derivados dos produtos da redução. As principais espécies reactivas de oxigénio são: o (O2•-), o peróxido de hidrogénio (H2O2), o dioxigénio singleto (1O2) e o radical hidroxila (HO.). O peroxinitrito (ONOO-) é considerado por uns autores uma espécie reactiva de oxigénio e por outros uma espécie reactiva de azoto. (pt)
 • Активные формы кислорода (АФК, реактивные формы кислорода, РФК, англ. Reactive oxygen species, ROS) — включают ионы кислорода, свободные радикалы и перекиси как неорганического, так и органического происхождения. Это, как правило, небольшие молекулы с исключительной реактивностью благодаря наличию неспаренного электрона на внешнем электронном уровне. (ru)
 • 活性氧类(英語:Reactive oxygen species,ROS),是生物有氧代谢过程中的一种副产品,包括氧离子、过氧化物和含氧自由基等。这些粒子相当微小,由于存在未配对的自由电子,而十分活跃。过高的活性氧水平会对细胞和基因结构造成损坏。活性氧,为含氧的,具有化学活性的分子,包括氧离子(oxygen ion)及过氧化氢(peroxide)。因为核外的未配对电子的存在,具有很强的化学反应活性。ROS是正常氧代谢的副产物,并且在细胞信号传导,和保持机体恒常性起很大作用。然而,在时间以及外界环境影响下(例,暴露于紫外线(UV exposure)或热源(heat exposure)下等),ROS的量会急剧增多。引起这种改变的原因有可能是由于明显的细胞结构的损坏。这种显现,被称为氧化应激。ROS也可能由外界的因素生成,如致电离辐射。 (zh)
 • Les espècies reactives de l'oxigen o ROS (de l'anglès Reactive Oxidative Species) són molecules que es produïxen en les cèl·lules resultants de reaccions d'oxidació-reducció incompletes on intervé l'oxigen. Aquestes espècies inclouen el peròxid d'hidrogen (H2O2), l'àcid hipoclorós (HClO), i radicals lliures tals com el (· OH) i el radical superòxid (O2·−). El radical de l'oxhidril és particularment inestable i reacciona ràpidament i de forma no específica amb la majoria de les molècules biològiques. Aquesta espècie es produeix del peròxid d'hidrogen en reaccions redox catalitzades per metalls com la reacció de Fenton. Aquests oxidants poden danyar les cèl·lules començant reaccions químiques en cadena tals com la peroxidació de lípids o oxidant l'ADN o proteïnes. Els danys a l'ADN poden ca (ca)
 • Reactive oxygen species (ROS) are chemically reactive chemical species containing oxygen. Examples include peroxides, superoxide, hydroxyl radical, singlet oxygen, and alpha-oxygen. The reduction of molecular oxygen (O2) produces superoxide (•O−2), which is the precursor of most other reactive oxygen species: O2 + e− → •O−2 Dismutation of superoxide produces hydrogen peroxide (H2O2): 2 H+ + •O−2 + •O−2 → H2O2 + O2 Hydrogen peroxide in turn may be partially reduced, thus forming hydroxide ion and hydroxyl radical (•OH), or fully reduced to water: H2O2 + e− → HO− + •OH2 H+ + 2 e− + H2O2 → 2 H2O (en)
 • Spesi oksigen reaktif (bahasa Inggris: reactive oxygen species, ROS) adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsional dengan atom oksigen yang bermuatan elektron lebih. ROS terbentuk secara alami, terutama pada kompleks I rantai pernapasan mitokondria, dalam aktivitas seluler yang normal maupun perkembangan suatu patologi. Tingginya rasio ROS disebut stres oksidatif. (in)
 • Les dérivés réactifs de l'oxygène (DRO) ou espèces réactives de l'oxygène (ERO), en anglais reactive oxygen species ou ROS, sont des espèces chimiques oxygénées telles que des radicaux libres, des ions oxygénés et des peroxydes, rendus chimiquement très réactifs par la présence d'électrons de valence non appariés. Il peut s'agir par exemple de l'anion superoxyde O2−, de l'oxygène singulet O2•, du peroxyde d'hydrogène H2O2, ou encore de l'ozone O3[réf. nécessaire]. (fr)
 • Reactieve zuurstofcomponenten, vaak aangeduid met de op het Engels gebaseerde afkorting ROS (Reactive oxygen species), vormen een groep reactieve chemische componenten met zuurstof als belangrijkste bestanddeel. Voorbeelden zijn peroxides, superoxides, het hydroxylradicaal en singlet zuurstof. (nl)
 • Reaktiva syreföreningar (Eng. ROS, "Reactive oxygen species") eller reaktiva syreradikaler är en grupp syreföreningar som är mycket reaktiva, i huvudsak p.g.a. de är antingen fria radikaler eller lätt övergår i radikalföreningar. Några typiska exempel på reaktiva syreföreningar är superoxid, väteperoxid och hydroxylradikal. En del reaktiva syreföreningar ingår i funktioner i cellen som till exempel signalering, men då i mycket små mängder. Större mängder av reaktiva syreföreningar i kroppen kan orsaka allvarliga skador på viktiga biologiska molekyler som DNA och RNA, och ingår bl.a. i apoptos (programmerad celldöd). (sv)
 • Акти́вні фо́рми ки́сню (АФК) або реакти́вні фо́рми ки́сню (англ. Reactive oxygen species, ROS) — загальний термін у біохімії, що включає іони кисню (тобто Оксигену), вільні радикали та перекиси (як органічні, так і неорганічні). Загалом це малі молекули, надзвичайно активні завдяки присутності у них неспарених валентних електронів. АФК формуються в живих клітинах як побічний продукт нормального кисневого метаболізму та грають важливу роль у передачі клітинних сигналів. (uk)
rdfs:label
 • Reactive oxygen species (en)
 • أنواع الأكسجين التفاعلية (ar)
 • Espècies reactives de l'oxigen (ca)
 • Reaktive Sauerstoffspezies (de)
 • Especie reactiva de oxígeno (es)
 • Dérivé réactif de l'oxygène (fr)
 • Spesi oksigen reaktif (in)
 • 活性酸素 (ja)
 • Specie reattive all'ossigeno (it)
 • 활성산소 (ko)
 • Reactieve zuurstofcomponent (nl)
 • Espécie reactiva de oxigénio (pt)
 • Активные формы кислорода (ru)
 • Reaktiva syreföreningar (sv)
 • Активні форми кисню (uk)
 • 活性氧类 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:biologicalTarget of
is foaf:primaryTopic of