About: Property law

An Entity of Type: place, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Property law is the area of law that governs the various forms of ownership in real property (land) and personal property. Property refers to legally protected claims to resources, such as land and personal property, including intellectual property. Property can be exchanged through contract law, and if property is violated, one could sue under tort law to protect it.

Property Value
dbo:abstract
 • El dret de propietat és l'àmbit del dret que regula les diferents formes de propietat dels béns immobles (terra) i dels béns mobles. La propietat fa referència a les reclamacions legalment protegides de recursos, com ara la terra i la propietat personal, inclosa la propietat intel·lectual. La propietat es pot intercanviar mitjançant la llei de contractes, i si es viola la propietat, es podria demandar sota la llei de danys per protegir-la. El concepte, la idea o la filosofia de la propietat forma part de tota la llei de propietat. En algunes jurisdiccions, històricament totes les propietats eren propietat del monarca i es transferien mitjançant la tinença feudal de la terra o altres sistemes feudals de lleialtat i lleialtat. Tot i que el codi napoleònic va ser un dels primers actes governamentals dels temps moderns a introduir la noció de propietat absoluta als estatuts, la protecció dels drets de propietat personal estava present en la llei i la jurisprudència islàmica medieval, i en formes més feudalistes als tribunals de dret comú de l'Anglaterra medieval i primerenca moderna. (ca)
 • قانون الممتلكات أو قانون الملكية (بالإنجليزية: Property law)‏ هو مجال قانوني يحكم مختلف أشكال الملكية والإيجار في الممتلكات العقارية والممتلكات الشخصية، في إطار النظام القانوني القانون العام. وفي نظام القانون المدني، هناك انقسام بين الممتلكات المنقولة وغير المنقولة. الممتلكات المنقولة تقابل تقريباً الممتلكات الشخصية، في حين أن الممتلكات غير المنقولة تتوافق مع العقارات. والحقوق المرتبطة بها، والالتزامات المترتبة عليها. إن مفهوم أو فكرة أو فلسفة الملكية هي أساس قانون الملكية. في بعض الولايات القضائية، كان الملك مملوكًا تاريخيًا لجميع الممتلكات ، وقد انتقلت من خلال حيازة الأراضي الإقطاعية أو أنظمة إقطاعية أخرى للولاء. على الرغم من أن القانون النابليوني كان من بين الأفعال الحكومية الأولى في العصر الحديث لإدخال مفهوم الملكية المطلقة في القانون، إلا أن حماية حقوق الملكية الشخصية كانت موجودة في الشريعة الإسلامية والفقه في العصور الوسطى، وفي أشكال أكثر إقطاعية في محاكم القانون العام من إنجلترا في العصور الوسطى وأوائل العصر الحديث. (ar)
 • Το εμπράγματο δίκαιο έχει ως αντικείμενο τα δικαιώματα επί δηλαδή την , τις , το ενέχυρο, την υποθήκη, το περιεχόμενό τους, τον τρόπο σύστασης και μεταβίβασής τους καθώς και τον τρόπο προστασίας τους. Στην Ελλάδα, ορίζεται στο τρίτο βιβλίο του Αστικού Κώδικα και χωρίζεται σε 11 κεφάλαια από το άρθρο 947 μέχρι και το άρθρο 1345. (el)
 • Posedjuro en juro regulas la transferadon kaj titolojn de la personaj posedoj kaj de la nemoveblaj posedaĵoj. Ĝi estas la fako aŭ areo de juro kiu regas kaj decidas la variajn formojn de posedo kaj tenado de nemoveblaj posedaĵoj (nome tero aŭ bienoj kiel distingitaj el personaj aŭ moveblaj posedaĵoj) kaj ankaŭ de personaj posedaĵoj, ene de la sistemo de komuna juro. Ene de la sistemo de civila juro, estas divido inter moveblaj kaj nemoveblaj posedaĵoj. Moveblaj posedaĵoj apenaŭ korespondas al personaj posedaĵoj, dum nemoveblaj posedaĵoj korespondas al terenoj ĉu urbaj aŭ ruraj, kaj la asociataj rajtoj kaj devoj. (eo)
 • Das Sachenrecht bezeichnet ein Rechtsgebiet, mit dem die Rechtsverhältnisse an Sachen geregelt werden. Zu den Sachen gehören dabei die beweglichen Sachen, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. (de)
 • Jabetza-eskubidea ondasun higiezinen (lurra) eta ondasun pertsonalen jabetza-motak arautzen dituen zuzenbidearen eremua da. Jabetza baliabideei buruzko legez babestutako erreklamazioei dagokie, hala nola, lurra eta jabetza pertsonala, jabetza intelektuala barne. Jabetza kontratu-zuzenbidearen bidez truka daiteke, eta jabetza urratzen bada, kalteen zuzenbidearen arabera eska liteke, hura babesteko. Jabetzaren kontzeptua, ideia edo filosofia jabetza-eskubide osoaren azpian dago. Jurisdikzio batzuetan, historikoki jabetza guztia erregearena zen, eta lurraren jabetza feudalaren edo leialtasun eta leialtasun sistema feudalen bidez transferitzen zen. (eu)
 • Le droit des biens ou droits réels est branche du droit qui étudie les relations juridiques dont l'origine où l'objet se rapporte aux biens ou choses. Le droit des biens s'intéresse aux relations entre personnes et biens. Les biens sont un ensemble qui comporte tant des choses matérielles (voiture) que des choses immatérielles (droit d'auteur), tant des choses meubles (action de société) que des choses immeubles (appartement). (fr)
 • El derecho de propiedad es el área del derecho que regula las distintas formas de propiedad en bienes inmuebles (tierra) y . La propiedad se refiere a las reclamaciones legalmente protegidas sobre recursos, como la tierra y la propiedad personal, incluida la propiedad intelectual.​ La propiedad puede intercambiarse a través del derecho contractual, y si se viola la propiedad, se podría demandar bajo el para protegerla.​ El concepto, idea o filosofía de la propiedad subyace a todo el derecho de propiedad. En algunas jurisdiccioness, históricamente toda la propiedad era del monarca y se transfería a través de la u otros sistemas feudales de lealtad y fidelidad. (es)
 • Property law is the area of law that governs the various forms of ownership in real property (land) and personal property. Property refers to legally protected claims to resources, such as land and personal property, including intellectual property. Property can be exchanged through contract law, and if property is violated, one could sue under tort law to protect it. The concept, idea or philosophy of property underlies all property law. In some jurisdictions, historically all property was owned by the monarch and it devolved through feudal land tenure or other feudal systems of loyalty and fealty. (en)
 • 물권법(物權法)은 각종의 재화에 대한 사람의 지배 관계를 규율하는 사법이다. 물권은 사물에 대해 사람이 가지는 지배 관계로서, 채권과 달리 이행의 문제를 남기지 않는다는 특징이 있다. 채권적 계약이 선행하고 그 계약의 이행으로서 물권의 변동이 이루어지는 것이 대체적인 법률관계의 모습이라 하겠다. 한편, 대륙법계에서 물권은 그 종류를 법률이 정하는 것과 관습법에 의하는 것으로 엄격히 한정하고 있으며 전반적으로 강행규정성이 강하다. 이러한 점에서 물권은 새로운 종류의 채권의 성립이 자유로우며 임의규정성이 강한 채권과 차이점을 지닌다고도 할 수 있다. 물권법은 '사람'에 대한 권리(채권)를 정하는 채권법과 같이 재산법의 한 영역이며 재산의 생산, 유통에 관한 법률이라고도 한다. 물권법은 채권법의 경우에 비해 첫째로 당사자의 계약이 어떤가에 관계없이 강제적으로 적용되는 규정(강행법규)이 많다(→물권법정주의). 둘째로 이 영역에는 각국의 특유한 전통과 관습으로 각국에 특유한 성격이 많다. 셋째로 부동산의 소유권을 행사할 경우에는 사회적 제한이 크고 권리남용의 문제가 일어나기 쉽다. 일본이나 중화인민공화국에서도 일반적으로 물권의 변동이라 함은 물권의 발생, 변경, 소멸을 말하고, 이것을 물권의 주체를 중심으로 하면, 물권의 득실(취득, 상실) 및 변경을 말한다. (ko)
 • 物権法(ぶっけんほう、英: property law)は、物権に関する規定を有する法令を一括して指す用語である。 (ja)
 • Het goederenrecht is een onderdeel van het vermogensrecht anders gezegd het stelsel van rechtsregels met betrekking tot iemands vermogen. Andere onderdelen van het vermogensrecht zijn het verbintenissenrecht, het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht. In zowel Nederland als België was eerder de term zakenrecht gebruikelijk. De term goederenrecht dekt de inhoud van het rechtsgebied niet in zijn geheel gezien het feit dat het, anders dan de naam doet vermoeden, niet het recht met betrekking tot goederen betreft maar eerder het recht ten aanzien van goederen. Kenmerkend voor het goederenrecht is, dat het gaat over vermogensrechten die een bepaalde gradatie van de zeggenschap geven over een goed. Eigendom verschaft de rechthebbende de meest verstrekkende bevoegdheden. Beperktere zeggenschap over een goed geven het recht van vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, opstal, erfpacht, van pand en van hypotheek en het appartementsrecht. (nl)
 • Имущественное право (право собственности) — совокупность правовых норм, закрепляющих присвоенность вещей отдельным лицам и коллективам. После рецепции римского права в Средние века один из основополагающих его принципов римского права — недопустимость двух (нескольких) прав собственности вступил в противоречие с существовавшим при феодализме одновременным «правом собственности» сеньора и вассала на один и тот же земельный участок. Феодальное право, подобно древнему римскому праву, не содержало чёткого различия между правом собственности и другими правами на вещи, что создавало возможность сосуществования нескольких близких по содержанию имущественных прав собственности на одну и ту же вещь. В связи с этим глоссаторами была разработана концепция «разделенной собственности», допускавшая и объяснявшая сосуществование двух или нескольких одноимённых имущественных прав на одну и ту же землю (лен, феод). Однако впоследствии феодальные отношения вассальной зависимости были устранены и была исключена возможность существования двух прав собственности на одну и ту же вещь, в том числе применительно к земельным участкам. В связи с этим появилась экономическая необходимость предоставить юридически наиболее прочную, то есть вещно-правовую (а не обязательственно-правовую) возможность одним лицам пользоваться землёй, принадлежащей другим лицам. Решением этой проблемы стало появление в европейском континентальном праве категории ограниченных вещных прав, противопоставляемых обязательственным правам требования, чаще всего вытекающим из договоров. Эта общая категория заменила собой различные феодальные титулы (права собственности). К ограниченным вещным правам были отнесены сервитуты, узуфрукт, эмфитевзис и суперфиций, а также залог, как право при определённых условиях продать чужую, в том числе недвижимую, вещь и преимущественное право покупки недвижимости (земельного участка), в том числе при установлении долевой собственности на соответствующий объект. В англо-американском праве существует система property rights (прав собственности), которая, подобно феодальному средневековому праву допускает одновременное существование прав собственности, принадлежащих разным лицам, на один и тот же земельный участок (недвижимость). Полное право собственности (full ownership) может существовать только в отношении движимых вещей, а в отношении недвижимости признаются лишь различные более или менее ограниченные титулы (titles, estates), поскольку по традиционным (феодальным) представлениям «верховным собственником» земли может быть только суверен.[прояснить] Кроме того, наряду с титулами по общему праву (estates in law) имеются и титулы по праву справедливости (equitable estates), которые могут одновременно находиться у разных лиц, но также касаться одного и того же земельного участка. Современная континентальная правовая традиция рассматривает право собственности неограниченным и неделимым, сосредоточенным в руках одного лица. В российском гражданском праве традиционным является представление о субъективном праве собственности как о совокупности, «триаде» трех правомочий: владения, пользования, распоряжения. Другие имущественные права: Право доступа. Это право автора произведения изобразительного искусства требовать от собственника оригинала произведения предоставления возможности осуществлять право на воспроизведение своего произведения. По аналогии, архитектор-автор произведения в праве требовать от собственника разрешение на фото- и видеосъёмку этого объекта, если договором не предусмотрено иное. Право следования. Это право автора на получение вознаграждения от продавца в виде процентных отчислений от цены перепродажи в случае публичной перепродажи оригинала искусства через галерею, художественный салон и т.п. Это право распространяется также на случаи перепродажи авторских рукописей, литературных и музыкальных произведений. Оно неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на срок действия исключительного права на произведение. (ru)
 • Майнові́ права́ — це права фізичних чи юридичних осіб, які пов'язані з майном, відмінні від права власності. (uk)
 • 財產法(英語:Property law)是有關各種不動產和動產所有权的法律。財產包括各種受到法律保護的資源主張,例如土地和動產,也包括知识产权。財產可以透過契约交換,若財產權利受到侵害,可以提出侵权行为訴訟以保護自身權利。 有關財產的概念或是財產法的基礎。在有些司法管轄地區中,以往所有的財產都是君主所有,透過或是其他強調忠誠的封建制度下放到人民。 儘管法国民法典是現代政府中第一個將絕對所有權放在法令中的法典,但在中世纪的伊斯蘭教法和伊斯蘭教法學中已有提到個人財產權利的保護,在中古及近代早期英格蘭英美法系法院的封建體系中也有類似的概念。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 24647 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 31195 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1116153086 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • 2016-06-25 (xsd:date)
dbp:url
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Το εμπράγματο δίκαιο έχει ως αντικείμενο τα δικαιώματα επί δηλαδή την , τις , το ενέχυρο, την υποθήκη, το περιεχόμενό τους, τον τρόπο σύστασης και μεταβίβασής τους καθώς και τον τρόπο προστασίας τους. Στην Ελλάδα, ορίζεται στο τρίτο βιβλίο του Αστικού Κώδικα και χωρίζεται σε 11 κεφάλαια από το άρθρο 947 μέχρι και το άρθρο 1345. (el)
 • Posedjuro en juro regulas la transferadon kaj titolojn de la personaj posedoj kaj de la nemoveblaj posedaĵoj. Ĝi estas la fako aŭ areo de juro kiu regas kaj decidas la variajn formojn de posedo kaj tenado de nemoveblaj posedaĵoj (nome tero aŭ bienoj kiel distingitaj el personaj aŭ moveblaj posedaĵoj) kaj ankaŭ de personaj posedaĵoj, ene de la sistemo de komuna juro. Ene de la sistemo de civila juro, estas divido inter moveblaj kaj nemoveblaj posedaĵoj. Moveblaj posedaĵoj apenaŭ korespondas al personaj posedaĵoj, dum nemoveblaj posedaĵoj korespondas al terenoj ĉu urbaj aŭ ruraj, kaj la asociataj rajtoj kaj devoj. (eo)
 • Das Sachenrecht bezeichnet ein Rechtsgebiet, mit dem die Rechtsverhältnisse an Sachen geregelt werden. Zu den Sachen gehören dabei die beweglichen Sachen, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. (de)
 • Le droit des biens ou droits réels est branche du droit qui étudie les relations juridiques dont l'origine où l'objet se rapporte aux biens ou choses. Le droit des biens s'intéresse aux relations entre personnes et biens. Les biens sont un ensemble qui comporte tant des choses matérielles (voiture) que des choses immatérielles (droit d'auteur), tant des choses meubles (action de société) que des choses immeubles (appartement). (fr)
 • 物権法(ぶっけんほう、英: property law)は、物権に関する規定を有する法令を一括して指す用語である。 (ja)
 • Майнові́ права́ — це права фізичних чи юридичних осіб, які пов'язані з майном, відмінні від права власності. (uk)
 • 財產法(英語:Property law)是有關各種不動產和動產所有权的法律。財產包括各種受到法律保護的資源主張,例如土地和動產,也包括知识产权。財產可以透過契约交換,若財產權利受到侵害,可以提出侵权行为訴訟以保護自身權利。 有關財產的概念或是財產法的基礎。在有些司法管轄地區中,以往所有的財產都是君主所有,透過或是其他強調忠誠的封建制度下放到人民。 儘管法国民法典是現代政府中第一個將絕對所有權放在法令中的法典,但在中世纪的伊斯蘭教法和伊斯蘭教法學中已有提到個人財產權利的保護,在中古及近代早期英格蘭英美法系法院的封建體系中也有類似的概念。 (zh)
 • قانون الممتلكات أو قانون الملكية (بالإنجليزية: Property law)‏ هو مجال قانوني يحكم مختلف أشكال الملكية والإيجار في الممتلكات العقارية والممتلكات الشخصية، في إطار النظام القانوني القانون العام. وفي نظام القانون المدني، هناك انقسام بين الممتلكات المنقولة وغير المنقولة. الممتلكات المنقولة تقابل تقريباً الممتلكات الشخصية، في حين أن الممتلكات غير المنقولة تتوافق مع العقارات. والحقوق المرتبطة بها، والالتزامات المترتبة عليها. (ar)
 • El dret de propietat és l'àmbit del dret que regula les diferents formes de propietat dels béns immobles (terra) i dels béns mobles. La propietat fa referència a les reclamacions legalment protegides de recursos, com ara la terra i la propietat personal, inclosa la propietat intel·lectual. La propietat es pot intercanviar mitjançant la llei de contractes, i si es viola la propietat, es podria demandar sota la llei de danys per protegir-la. (ca)
 • El derecho de propiedad es el área del derecho que regula las distintas formas de propiedad en bienes inmuebles (tierra) y . La propiedad se refiere a las reclamaciones legalmente protegidas sobre recursos, como la tierra y la propiedad personal, incluida la propiedad intelectual.​ La propiedad puede intercambiarse a través del derecho contractual, y si se viola la propiedad, se podría demandar bajo el para protegerla.​ (es)
 • Jabetza-eskubidea ondasun higiezinen (lurra) eta ondasun pertsonalen jabetza-motak arautzen dituen zuzenbidearen eremua da. Jabetza baliabideei buruzko legez babestutako erreklamazioei dagokie, hala nola, lurra eta jabetza pertsonala, jabetza intelektuala barne. Jabetza kontratu-zuzenbidearen bidez truka daiteke, eta jabetza urratzen bada, kalteen zuzenbidearen arabera eska liteke, hura babesteko. (eu)
 • Property law is the area of law that governs the various forms of ownership in real property (land) and personal property. Property refers to legally protected claims to resources, such as land and personal property, including intellectual property. Property can be exchanged through contract law, and if property is violated, one could sue under tort law to protect it. (en)
 • 물권법(物權法)은 각종의 재화에 대한 사람의 지배 관계를 규율하는 사법이다. 물권은 사물에 대해 사람이 가지는 지배 관계로서, 채권과 달리 이행의 문제를 남기지 않는다는 특징이 있다. 채권적 계약이 선행하고 그 계약의 이행으로서 물권의 변동이 이루어지는 것이 대체적인 법률관계의 모습이라 하겠다. 한편, 대륙법계에서 물권은 그 종류를 법률이 정하는 것과 관습법에 의하는 것으로 엄격히 한정하고 있으며 전반적으로 강행규정성이 강하다. 이러한 점에서 물권은 새로운 종류의 채권의 성립이 자유로우며 임의규정성이 강한 채권과 차이점을 지닌다고도 할 수 있다. 물권법은 '사람'에 대한 권리(채권)를 정하는 채권법과 같이 재산법의 한 영역이며 재산의 생산, 유통에 관한 법률이라고도 한다. 물권법은 채권법의 경우에 비해 첫째로 당사자의 계약이 어떤가에 관계없이 강제적으로 적용되는 규정(강행법규)이 많다(→물권법정주의). 둘째로 이 영역에는 각국의 특유한 전통과 관습으로 각국에 특유한 성격이 많다. 셋째로 부동산의 소유권을 행사할 경우에는 사회적 제한이 크고 권리남용의 문제가 일어나기 쉽다. (ko)
 • Het goederenrecht is een onderdeel van het vermogensrecht anders gezegd het stelsel van rechtsregels met betrekking tot iemands vermogen. Andere onderdelen van het vermogensrecht zijn het verbintenissenrecht, het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht. In zowel Nederland als België was eerder de term zakenrecht gebruikelijk. De term goederenrecht dekt de inhoud van het rechtsgebied niet in zijn geheel gezien het feit dat het, anders dan de naam doet vermoeden, niet het recht met betrekking tot goederen betreft maar eerder het recht ten aanzien van goederen. (nl)
 • Имущественное право (право собственности) — совокупность правовых норм, закрепляющих присвоенность вещей отдельным лицам и коллективам. После рецепции римского права в Средние века один из основополагающих его принципов римского права — недопустимость двух (нескольких) прав собственности вступил в противоречие с существовавшим при феодализме одновременным «правом собственности» сеньора и вассала на один и тот же земельный участок. Феодальное право, подобно древнему римскому праву, не содержало чёткого различия между правом собственности и другими правами на вещи, что создавало возможность сосуществования нескольких близких по содержанию имущественных прав собственности на одну и ту же вещь. В связи с этим глоссаторами была разработана концепция «разделенной собственности», допускавшая и об (ru)
rdfs:label
 • Property law (en)
 • قانون الملكية (ar)
 • Dret de propietat (ca)
 • Sachenrecht (de)
 • Εμπράγματο δίκαιο (el)
 • Posedjuro (eo)
 • Derecho de propiedad (es)
 • Jabetza-eskubide (eu)
 • Droit des biens (fr)
 • 物権法 (ja)
 • 물권법 (ko)
 • Goederenrecht (nl)
 • Имущественное право (ru)
 • Майнові права (uk)
 • 財產法 (zh)
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:knownFor of
is dbo:service of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:fields of
is dbp:keywords of
is dbp:mainInterests of
is dbp:subDiscipline of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License