A horse archer is a cavalryman armed with a bow, able to shoot while riding from horseback. Archery has occasionally been used from the backs of other riding animals. In large open areas, it was a highly successful technique for hunting, for protecting the herds, and for war. It was a defining characteristic of the Eurasian nomads during antiquity and the medieval period, as well as the Iranian peoples, (Alans, Scythians, Sarmatians, Parthians, Sassanid Persians) and Indians in antiquity, and by the Hungarians, Mongols, Chinese, and the Turkic peoples during the Middle Ages.By the expansion of these peoples, the practice also spread to Eastern Europe (via the Sarmatians and the Huns), Mesopotamia, and East Asia. In East Asia, horse archery came to be particularly honored in the samurai tra

Property Value
dbo:abstract
 • Jízdní lučištník byl jízdní bojovník ozbrojený lukem, z něhož byl schopen střílet za jízdy. Byla to taktika úspěšná při lovu i boji zejména na velkých otevřených pláních. Poprvé byla vyvinuta v době železné, kdy vytlačila lučištníky na vozech tažených koňmi. Udržela se až do 19. století (severoameričtí indiáni) a zastarala po vynálezu dostatečně kvalitních ručních palných zbraní. V armádě tito vojáci tvořili jízdní lučišnictvo, které patřilo k formám lehké kavalerie. Sloužilo k obklopení nepřátel, zasypání šípy a rychlému vzdálení se. Jízdní lučišnictvo hojně používaly asijské národy jako například Hunové, Turci, Mongolové, Peršané atd. (cs)
 • Un arquero a caballo (o arquero montado) es un soldado de caballería armado con un arco corto. Debido a la necesidad de soltar las riendas para manejar el arco, el arquero a caballo debe tener unas habilidades ecuestres magníficas. (es)
 • Berittenes Bogenschießen ist eine Kampfkunst und ein Schießsport zu Pferde. Bei dieser Kampfkunst wird mit Pfeil und Bogen vom Pferd aus in allen Gangarten geschossen, insbesondere aus dem Galopp. Diese Technik führte historisch zu großen Erfolgen von Reitervölkern wie Skythen, Hunnen, Göktürken und Mongolen über Heere sesshafter Bevölkerungen. Mit ihrer schwer gepanzerten Ritterrüstung waren europäische Ritter den berittenen Bogenschützen häufig hilflos unterlegen. (de)
 • L'archerie montée désigne une technique de combat impliquant un cavalier armé d'un arc. (fr)
 • Pemanah berkuda adalah tentara berkuda yang bersenjatakan busur. Karena untuk menggunakan busur penunggang harus melepaskan kedua belah tangan dari tali kekang, dia harus memiliki kemahiran menunggang yang tinggi. Pemanah berkuda juga dikaitkan dengan kaum nomad di padang rumput steppe. Mereka yang diketahui pernah menggunakan pemanah berkuda termasuk Scythia, Sarmatia, Parthia, Hun, dan Mongol. Di Jepang pemanah berkuda dikenali sebagai . Saat menarik busur, pemanah harus memusatkan titik-berat tubuhnya di belakang tangan yang memegang busur, yaitu dengan berdiri kaku. Namun, panah memiliki daya-bunuh yang rendah, sehingga tidak berguna dalam pertempuran jarak dekat. Dengan demikian, pemanah tanpa tunggangan amat lemah, terutama jika harus menghadapi musuh berbaju pelindung. Sebaliknya, pemanah berkuda, yang berat tubuhnya ditanggung oleh kuda, mampu menarik busur dan melepaskan anak panah sambil bergerak. Taktik mashyur adalah panahan Parthian, menjauhi musuh sambil terus memanah (sebab ini, istilah parthian arrow artinya menghina ketika berpisah). Senjata pilihan tentara pemanah berkuda adalah (recurve bow), karena busur ini cukup kecil untuk digunakan dari kuda dan namun masih memiliki jarak panah dan daya tembus yang memadai. Satu-satunya bahaya yang mengancam pemanah berkuda adalah panah, sedangkan mereka bisa menjauh, keluar dari jarak panah selepas setiap serangan. Oleh karena itu, mereka tidak memerlukan baju pelindung, sehingga bisa menunggang kuda ringan seperti kuda muda (pony). Ini menyebabkan perlengkapan mereka murah dan pergerakan strategis mereka meningkat. Kelemahan pemanah berkuda adalah terganggunya ketepatan memanah akibat pergerakan kuda. Dengan diciptakannya sanggurdi, pemanah berkuda dapat berdiri pada sanggurdi untuk menyerap pergerakan kuda. Metode lain untuk membantu memanah dengan tepat adalah dengan memanah di antara derap kuda. Pemanah berkuda memainkan peranan penting dalam Pertempuran Carrhae dan . Dalam kedua kasus ini, pemanah berkuda memenangi pertempuran karena musuh bergantung pada pertempuran berhadapan. Pemanah berkuda menjadi usang dengan berkembangnya senjata api modern. (in)
 • 弓騎兵(きゅうきへい、ゆみきへい)は弓を装備し、騎射を行う騎兵である。ユーラシア・ステップ地帯に住む遊牧民によって編成されることが多かった。 (ja)
 • A horse archer is a cavalryman armed with a bow, able to shoot while riding from horseback. Archery has occasionally been used from the backs of other riding animals. In large open areas, it was a highly successful technique for hunting, for protecting the herds, and for war. It was a defining characteristic of the Eurasian nomads during antiquity and the medieval period, as well as the Iranian peoples, (Alans, Scythians, Sarmatians, Parthians, Sassanid Persians) and Indians in antiquity, and by the Hungarians, Mongols, Chinese, and the Turkic peoples during the Middle Ages.By the expansion of these peoples, the practice also spread to Eastern Europe (via the Sarmatians and the Huns), Mesopotamia, and East Asia. In East Asia, horse archery came to be particularly honored in the samurai tradition of Japan, where horse archery is called Yabusame. The term mounted archer occurs in medieval English sources to describe a soldier who rode to battle but who dismounted to shoot. 'Horse archer' is the term used more specifically to describe a warrior who shoots from the saddle at the gallop. Another term, 'horseback archery', has crept into modern use. Horse archery developed separately among the peoples of the South American pampas and the North American prairies; the Comanches were especially skilled. (en)
 • 궁기병(弓騎兵, Horse Archer)는 말을 탄 채 활을 쏘는 기사(騎射)를 목적으로 하는 전근대의 기병의 일종이다. 기마 궁수는 고대 중앙아시아의 유목민족에 의해 처음 나타난 것으로 보이며 스키타이인, 사르마티아인, 파르티아인, 사산 왕조, 흉노족, 투르크인, 몽골인, 마자르족 외 여러 민족에게서 나타났다. 이들은 주로 기동성을 이용하여 활을 쏘고 물러나거나 측면에서 활을 쏘아 대형을 흐트러지게 하는 것을 주 목적으로 하였다. 세계사적으로 궁기병은 스키타이 문화(기원전 8세기~기원전 3세기) 초기부터 존재했으며, 달리는 말등 위에서 활을 쏜다는 특이성으로 하여 고대 그리스 인은 켄타우로스라는 상상의 괴수를 창안해냈다고 여겨진다. 스키타이인은 위아래가 약간 비대칭인 단궁의 양끝에 딱딱한 『귀』를 달고, 화살촉을 큰 철제에서 작은 청동으로 만들어 써서 훈족의 활을 이겼다. 또한 더욱 완성도를 높인 활로서 터키인은 좀더 가볍고 콘펙트한 활에 화살은 양끝이 좁고 가운데에 탄력성을 가미한 구조로 활의 비상력(飛翔力)을 높였다. 몽골인은 나아가 『스트링 브릿지』를 마련하는 등 보다 빠르게, 관통력을 키움으로서 중장기병에 맞서는 보다 유효한 전력을 갖추었다. 전장에서 궁기병의 주요 임무는 경기병과 마찬가지로 전초, 척후병으로서 적을 교란하는 것이었다. 접근전을 피하면서 적의 측면, 및 후방에서 적을 빠르게 급습하였고, 최대한 가벼운 장비를 갖춤으로서 기동력을 살리고 말을 멈추지 않고 전, 후, 좌, 우로 끊임없이 민첩하게 움직이면서 활과 화살로 적을 공격하는 전술이었다. 적의 무기가 닿지 않는 거리를 유지하면서 착실하게 적을 공략하는 궁기병의 공격에 총이 없는 적병은 꼼짝없이 사기를 빼앗기고 대열을 잃고 말았다. 서구의 중장보병은 기민한 궁기병 앞에서 고전했으며, 특히 동방 여러 국가들의 궁기병은 십자군을 상대로 많은 실적을 남겼다. 중무장한 중장보병에게 궁기병은 위협적인 상대였다. 특히 나무가 별로 없는 평야 지형에서 민첩성이 뛰어난 궁기병은 육중한 중장보병단에 비하면 훨씬 유리했고, 궁기병에 맞설 수 있는 것은 활이나 화살, 아니면 같은 궁기병밖에 없었다. 특히 「파르티안 샷」이라 불린, 적을 정면으로 마주보지 않고 퇴각하면서 말등 위에서 등을 돌려 활을 쏘는 사법은 유럽인들 사이에서 이름난 기사 전술이었다. 신약의 《로마서》에는 사르마티아 궁기병이나 오스만 제국의 시파히 기병들이 등장하고 있다. 『카레 전투(기원전 53년)』와 『레그니차 전투(13세기)』에서 궁기병은 중심적 역할을 했는데, 두 전투 모두 적병이 궁기병에 대한 직접전투를 고집했기 때문에 승리를 거둘 수 있었다. 십자군 전쟁 당시 살라딘은 십자군 중장보병에 맞서 궁기병들이 집요하게 공격을 가해 적의 전의를 상실시킴으로서 승리를 거두었다(하틴 전투). 또한 칭기즈 칸은 몽골 활을 사용한 궁기병을 보유하여 다른 유목 국가들과 같은 전술을 통해 거대한 몽골 제국을 수립하였으며, 전성기 몽골 제국의 영토는 중국 대륙에서 유럽에까지 걸쳐 있었다. 유목 민족의 궁기병을 상대로 승리한 사례로는 기원전 329년 알렉산드로스 대왕이 야쿠살티스 강의 전투에서 궁기병을 격파하고 승리를 거둔 사례가 있다. 알렉산드로스 3세는 이 전쟁을 통해 마케도니아 영토를 아시아 일부까지 확장하는데 성공했지만, 그럼에도 유목 국가의 중심부를 공략하는 것만은 실현시키지 못했다. 또한 로마 제국의 전성기를 이끌었던 황제 트라야누스가 서기 116년 파르티아의 군대를 격파하고 그들의 영토에 쳐들어가 수도인 크테시폰을 점령한 사례가 대표적인 사례이며, 동양에서는 한무제가 위청과 곽거병을 보내 흉노를 토벌하고 외몽골로 쫓아낸 사례를 대표적인 사례로 꼽을 수 있다. (ko)
 • Beridet bågskytte är en sport som utförs både individuellt och i lag. Sporten utförs av en ryttare som med hjälp av pilbåge skjuter på utplacerade måltavlor längst en tävlingssträcka. Officiella tävlingar utförs på svensk-, europeisk- och världsnivå. År 2015 vann svensken Emil Eriksson världsmästartiteln i Sokcho, Sydkorea. . År 2018 blev Marcus Hjortsberg yngsta svensken genom tiderna att ta VM-silver totalt i Pomáz, Ungern. På samma plats fick Mats Woxmark ett VM-silver på Polsk jaktbana. (sv)
 • Конные лучники делятся на конных стрелков и посаженную на коня пехоту (английские пешие лучники времен Столетней войны к месту битвы прибывали верхом, спешиваясь перед боем). Конные стрелки были всегда распространены среди кочевых народов, а в составе армии государства конные лучники (и конница вообще) была применена в Ассирии под впечатлением вторжений скифов в страны Ближнего Востока и дошедших до Египта. Позднее конница и конные стрелки составляли ударную силу персов, парфян, Сасанидов, арабов и монголов. Символом мощи и гарантом побед Второго Рима были с VI века тяжеловооружённый конный лучник катафракт. Византия после становления катафрактов как сверхтяжелой конницы имела сильные части конных стрелков-трапезитов, а крестоносцы на восточный манер создали туркополов. Конные лучники Великой Степи (сарматы, гунны, авары, печенеги, половцы, монголы) были опасными соседями оседлых народов, которые в ответ заводили свою конницу. После Крестовых походов и монгольского вторжения в Европе пытаются создавать части конных лучников или нанимать тех же монголов. Конное поместное войско Великого Княжества Московского и Русского Царства было поголовно вооружено луками. Против пехоты часто использовалась так называемую кентебрийскую атаку или «хоровод»-Конные лучники двигались вдоль строя противника и с дистанции 20-50 метров осыпали его стрелами. Конницу противника старались спровоцировать на атаку, отсечь от основных сил а затем окружить и уничтожить. После появления мушкетов и регулярной пехоты конные лучники теряют своё значение, пехота построенная в каре легко разбивала превосходящие силы конных лучников, стреляя залпами при поддержке артиллерийской картечи, что превосходно демонстрируют русско-турецкие войны и покорение Российской империей Средней Азии. С XVII века конница предпочитает вооружаться вместо лука несколькими пистолями. Конные стрелки из башкир, калмыков и татар показали свою эффективность в войнах Российской империи XVIII—XIX вв. но они действовали в составе регулярной армии как легкая конница лишь в рейдах, боях в составе регулярной легкой конницы или казаков, но Наполеоновские войны и Крымская война были последним крупным конфликтом где они участвовали в составе армии европейского государства, В крымской войне конные лучники не использовались. Башкирские части были вооружены карабинами. Во время наполеоновских войн, по мнению Русского офицера Дениса Давыдова, а также французского генерала Марбо, башкирскии части по вооружению, выучке и лошадям не соответствовали требованиям современной на тот момент войны. а в ходе военной реформы Александра II Освободителя были упразднены окончательно. (ru)
 • 弓骑兵是一种陆军兵种,以骑乘动物作为移动手段,使用的武器为弓箭。弓骑兵有可能是最早出现的骑兵兵种。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 19685198 (xsd:integer)
dbo:wikiPageInterLanguageLink
dbo:wikiPageLength
 • 38706 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 986603212 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Un arquero a caballo (o arquero montado) es un soldado de caballería armado con un arco corto. Debido a la necesidad de soltar las riendas para manejar el arco, el arquero a caballo debe tener unas habilidades ecuestres magníficas. (es)
 • Berittenes Bogenschießen ist eine Kampfkunst und ein Schießsport zu Pferde. Bei dieser Kampfkunst wird mit Pfeil und Bogen vom Pferd aus in allen Gangarten geschossen, insbesondere aus dem Galopp. Diese Technik führte historisch zu großen Erfolgen von Reitervölkern wie Skythen, Hunnen, Göktürken und Mongolen über Heere sesshafter Bevölkerungen. Mit ihrer schwer gepanzerten Ritterrüstung waren europäische Ritter den berittenen Bogenschützen häufig hilflos unterlegen. (de)
 • L'archerie montée désigne une technique de combat impliquant un cavalier armé d'un arc. (fr)
 • 弓騎兵(きゅうきへい、ゆみきへい)は弓を装備し、騎射を行う騎兵である。ユーラシア・ステップ地帯に住む遊牧民によって編成されることが多かった。 (ja)
 • Beridet bågskytte är en sport som utförs både individuellt och i lag. Sporten utförs av en ryttare som med hjälp av pilbåge skjuter på utplacerade måltavlor längst en tävlingssträcka. Officiella tävlingar utförs på svensk-, europeisk- och världsnivå. År 2015 vann svensken Emil Eriksson världsmästartiteln i Sokcho, Sydkorea. . År 2018 blev Marcus Hjortsberg yngsta svensken genom tiderna att ta VM-silver totalt i Pomáz, Ungern. På samma plats fick Mats Woxmark ett VM-silver på Polsk jaktbana. (sv)
 • 弓骑兵是一种陆军兵种,以骑乘动物作为移动手段,使用的武器为弓箭。弓骑兵有可能是最早出现的骑兵兵种。 (zh)
 • Jízdní lučištník byl jízdní bojovník ozbrojený lukem, z něhož byl schopen střílet za jízdy. Byla to taktika úspěšná při lovu i boji zejména na velkých otevřených pláních. Poprvé byla vyvinuta v době železné, kdy vytlačila lučištníky na vozech tažených koňmi. Udržela se až do 19. století (severoameričtí indiáni) a zastarala po vynálezu dostatečně kvalitních ručních palných zbraní. (cs)
 • A horse archer is a cavalryman armed with a bow, able to shoot while riding from horseback. Archery has occasionally been used from the backs of other riding animals. In large open areas, it was a highly successful technique for hunting, for protecting the herds, and for war. It was a defining characteristic of the Eurasian nomads during antiquity and the medieval period, as well as the Iranian peoples, (Alans, Scythians, Sarmatians, Parthians, Sassanid Persians) and Indians in antiquity, and by the Hungarians, Mongols, Chinese, and the Turkic peoples during the Middle Ages.By the expansion of these peoples, the practice also spread to Eastern Europe (via the Sarmatians and the Huns), Mesopotamia, and East Asia. In East Asia, horse archery came to be particularly honored in the samurai tra (en)
 • Pemanah berkuda adalah tentara berkuda yang bersenjatakan busur. Karena untuk menggunakan busur penunggang harus melepaskan kedua belah tangan dari tali kekang, dia harus memiliki kemahiran menunggang yang tinggi. Pemanah berkuda juga dikaitkan dengan kaum nomad di padang rumput steppe. Mereka yang diketahui pernah menggunakan pemanah berkuda termasuk Scythia, Sarmatia, Parthia, Hun, dan Mongol. Di Jepang pemanah berkuda dikenali sebagai . (in)
 • 궁기병(弓騎兵, Horse Archer)는 말을 탄 채 활을 쏘는 기사(騎射)를 목적으로 하는 전근대의 기병의 일종이다. 기마 궁수는 고대 중앙아시아의 유목민족에 의해 처음 나타난 것으로 보이며 스키타이인, 사르마티아인, 파르티아인, 사산 왕조, 흉노족, 투르크인, 몽골인, 마자르족 외 여러 민족에게서 나타났다. 이들은 주로 기동성을 이용하여 활을 쏘고 물러나거나 측면에서 활을 쏘아 대형을 흐트러지게 하는 것을 주 목적으로 하였다. 세계사적으로 궁기병은 스키타이 문화(기원전 8세기~기원전 3세기) 초기부터 존재했으며, 달리는 말등 위에서 활을 쏜다는 특이성으로 하여 고대 그리스 인은 켄타우로스라는 상상의 괴수를 창안해냈다고 여겨진다. 스키타이인은 위아래가 약간 비대칭인 단궁의 양끝에 딱딱한 『귀』를 달고, 화살촉을 큰 철제에서 작은 청동으로 만들어 써서 훈족의 활을 이겼다. 또한 더욱 완성도를 높인 활로서 터키인은 좀더 가볍고 콘펙트한 활에 화살은 양끝이 좁고 가운데에 탄력성을 가미한 구조로 활의 비상력(飛翔力)을 높였다. 몽골인은 나아가 『스트링 브릿지』를 마련하는 등 보다 빠르게, 관통력을 키움으로서 중장기병에 맞서는 보다 유효한 전력을 갖추었다. (ko)
 • Конные лучники делятся на конных стрелков и посаженную на коня пехоту (английские пешие лучники времен Столетней войны к месту битвы прибывали верхом, спешиваясь перед боем). Конные стрелки были всегда распространены среди кочевых народов, а в составе армии государства конные лучники (и конница вообще) была применена в Ассирии под впечатлением вторжений скифов в страны Ближнего Востока и дошедших до Египта. Позднее конница и конные стрелки составляли ударную силу персов, парфян, Сасанидов, арабов и монголов. Символом мощи и гарантом побед Второго Рима были с VI века тяжеловооружённый конный лучник катафракт. Византия после становления катафрактов как сверхтяжелой конницы имела сильные части конных стрелков-трапезитов, а крестоносцы на восточный манер создали туркополов. Конные лучники Вели (ru)
rdfs:label
 • Jízdní lučištník (cs)
 • Berittenes Bogenschießen (de)
 • Mounted archery (en)
 • Arquero a caballo (es)
 • Archerie montée (fr)
 • Pemanah berkuda (in)
 • Arciere a cavallo (it)
 • 弓騎兵 (ja)
 • 궁기병 (ko)
 • Конные лучники (ru)
 • Beridet bågskytte (sv)
 • 弓騎兵 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:knownFor of
is foaf:primaryTopic of