In engineering, a foundation is the element of a structure which connects it to the ground, and transfers loads from the structure to the ground. Foundations are generally considered either shallow or deep. Foundation engineering is the application of soil mechanics and rock mechanics (Geotechnical engineering) in the design of foundation elements of structures.

Property Value
dbo:abstract
 • الأُسُس هي الجزء السفلي للبناية الهندسية ودورها هو رفع حمولات البناء وضمان تثبيتها علي الأرض، تكون الأُسُس عادة داخلة في الأرض علي عمق مناسب للبناء ويتم اختيار الأساس وفقا لنوع البناية وأسلوب التصميم وقدرة تحمل التربة لدالك يجب أن يتوفر في تربة البناء أربعة شروط: (ar)
 • El fonament és un element constructiu funcional constituït per dos components: L'element estructural o fonament pròpiament dit és qui té la funció de "rebre, donar resposta i transmetre al terreny o roca, els esforços que s'exerceixen sobre l'estructura resistent o en el mateix fonament; i el terreny o roca és el component que ha de suportar i donar resposta als esforços que els transmet el fonament durant tota la vida prevista de la construcció. La dimensió i tipologia d'un fonament, es dissenya en funció dels esforços que ha de suportar i de la capacitat portant del terreny sobre el qual descansa. Es classifiquen en fonaments superficials i fonaments profunds. (ca)
 • Základové pasy tvoří pro budoucí zdivo. Pásy většinou tvoří prostý beton, železobeton či ložný kámen. Pásy většinou nejsou izolovány. Železobeton je výhodný z ekonomické stránky. Nejmenší šířkou u ložného kamene je 500 mm, u betonu je šířka 300 mm. Vodorovná rovina, ve které se stýká se zeminou základ, se nazývá základová spára. Musí být umísťována v nezamrzavé hloubce a proto je minimální hloubka založení 800 mm pod upravovaným terénem. Menší hloubka je používána pod vnitřními zdmi či sloupy. Hloubka spáry se dále odvíjí od lokality umístění budoucí konstrukce. (cs)
 • Fundamento aŭ bazo estas en la konstruado masonaĵo servanta kiel bazo por konstruaĵo. Pli precize ĝi utilas por transpasi la ŝarĝon el la supraj elementoj al la grundo por ke tiuj ne suferu. Laŭ Francisko Azorín bazo estas Malsupra, subportanta parto de objekto, de konstruelemento. Kaj li indikas etimologion el greka basis kaj el latina basis. Laŭ Francisko Azorín fundamento estas Masonaĵo servanta kiel apogbazo por konstruaĵo, ofte sur plej firma fundo de tereno. Kaj li indikas etimologion el latina ffundamentum (fondaĵo), kaj li aldonas terminon fundamenti, por fari la bazon de konstruotaĵo. En transa senco la vorto "fundamento" signifas bazo por alia afero, ekzemple la Fundamento de Esperanto. (eo)
 • In engineering, a foundation is the element of a structure which connects it to the ground, and transfers loads from the structure to the ground. Foundations are generally considered either shallow or deep. Foundation engineering is the application of soil mechanics and rock mechanics (Geotechnical engineering) in the design of foundation elements of structures. (en)
 • Se denomina cimentación al conjunto de elementos estructurales de una estructura cuya misión es transmitir sus cargas o elementos apoyados en ella al suelo, distribuyéndolas de forma que no superen su presión admisible ni produzcan cargas zonales. Debido a que la resistencia del suelo es, generalmente, menor que la de los pilares o muros que soporta, el área de contacto entre el suelo y la cimentación debe ser proporcionalmente más grande que los elementos soportados, excepto en suelos rocosos muy coherentes. La cimentación es importante porque es el grupo de elementos que soportan a la superestructura. La estabilidad de una edificación depende en gran medida del tipo de terreno sobre el que se asienta. (es)
 • Die Gründung ist die konstruktive und statische Ausbildung des Übergangs zwischen Bauwerk und Boden.Die wichtigste Aufgabe der Gründung ist es, Lasten aus dem Bauwerk aufzunehmen und an den Untergrund weiterzugeben, ohne dass die daraus resultierende Kompression des Bodens zu Nachteilen für das Bauwerk oder die Umgebung führt. Bei sehr hohen und schlanken Bauten können zusätzlich noch horizontale Kräfte aus Winddruck auftreten. Die Gründungsfläche entspricht dem Umriss der Bodenplatte bzw. den Außenkanten der Streifenfundamente, gelegentlich wird auch von Gründungsebene gesprochen. Um die Standsicherheit eines Bauwerks langfristig zu gewährleisten, sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen: * die Aufnahme von Schnee- und Eigenlast ebenso wie von horizontalen Kräften aus Wind-, sowie gegebenenfalls Wasser-, Erddruck und Erschütterungen * die zulässige Bodenpressung, um auftretende Setzungen auf ein unschädliches Maß zu begrenzen * die Lastverteilung, um unterschiedliche Setzung verschiedener Gebäudeteile auf gegebenenfalls inhomogenem Untergrund zu vermeiden * die Vermeidung der mit einem Frost-Tau-Wechsel verbundenen Hebungen und Senkungen oder der Umgang damit * gegebenenfalls die Sicherung von unter der Erdoberfläche gelegenen Hohlräumen (Kellern) gegen Auftrieb durch Grund-, Sicker- oder Flutwasser * die Dauerhaftigkeit der verwendeten Baustoffe unter wechselfeuchten Bedingungen Sofern sich die Gründungsfläche unter der Erdoberfläche befindet, wird eine Baugrube ausgehoben. Ab einer bestimmten Tiefe muss neben der Gründungsfläche Platz für den Arbeitsraum vorgesehen werden.Eine nicht verbaute Baugrube schließt ringsum mit einer Böschung ab, während eine verbaute Baugrube durch eine Spundwand, durch Spritzbeton oder ähnliche Maßnahmen gegen Erdbruch gesichert wird. Der Arbeitsraum wird nach Fertigstellung der Fundamentierung und des Kellers wieder verfüllt. Die Gründungstiefe ist so zu wählen, dass keine Eigenbewegungen des Baugrunds durch Frosteinwirkungen oder Austrocknung (Schrumpfrisse) der oberen Bodenschichten zu erwarten ist. Die zu berücksichtigende Frosttiefe variiert mit dem örtlichen Klima und wird in Deutschland oft mit 80 cm angenommen. Das Fundament kann als durchgehende Bodenplatte, Streifenfundament oder als Punktfundament ausgeführt werden. Bei weichem Untergrund kann eine Tiefgründung durch eingerammte oder aus Stahlbeton hergestellte Pfähle erforderlich werden. Die Lastverteilung kann alternativ auch durch Steinpackungen, hölzerne Schwellen, Träger oder notfalls durch einen Bodenaustausch verbessert werden. Der Begriff Sockel umfasst im Sprachgebrauch sowohl die in der Erde liegenden Teile der Gründung als auch die technisch – oder nur optisch – zur Basis des Bauwerks gehörenden oberirdischen Teile. Im Brückenbau spricht man von Unterbau. Ursprünglich wurde der Begriff Fundament von Philipp von Zesen durch den Ausdruck „Grundstein“ eingedeutscht. (de)
 • Zimendua lurrean bermatuta dauden eraikinen edo elementuen karga guztiak lurrera transmititzea eta banatzeko eginkizuna duten egitura-elementuak dira. Banaketa zonakako kargak eratu gabe eta presio onargarria gainditu gabe egiten da. Normalean, lurraren erresistentzia, eutsiko duen zutabeena eta hormena baino txikiagoa denez, lurraren eta zimenduaren kontaktu-eremua, eusten dituen elementuak baino proportzionalki handiagoa izaten da (koherentzia handiko lur arrokatsuetan izan ezik). Zimendua garrantzitsua da, gainegitura eusten duen elementuen taldea delako. Eraikuntzaren egonkortasuna lurzoru motaren araberakoa denez, arreta berezia ezarri behar zaio. (eu)
 • Fondasi adalah suatu bagian dari bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah, dan berfungsi pendistribusi beban bangunan ke tanah. Fondasi biasanya memanjang hingga bawah tanah. (in)
 • Une fondation se définit comme la partie d'un bâtiment ou d'un ouvrage de travaux publics qui assure la transmission dans le sol des charges (poids propre, forces climatiques, sismiques et charges d'exploitation) de celui-ci. Les fondations d’un bâtiment représentent un enjeu essentiel de sa construction, car elles forment la partie structurelle qui assure sa portance et permet de contrôler les tassements dus aux charges qu'il applique au sol et les infiltrations dues à la présence éventuelle d'eau dans le terrain. Suivant la capacité portante du sol, l'environnement de l'ouvrage à fonder, les forces mises en jeu et les tassements admissibles, le constructeur choisira une solution du type fondation superficielle, semi-profonde ou profonde, qui diffèrent par leur niveau de fondation, leur géométrie et leur fonctionnement. En dernier recours, si le sol en place ne possède pas les qualités suffisantes pour qu'on puisse y fonder l'ouvrage, des techniques de renforcement des sols sont utilisables. (fr)
 • In edilizia e architettura le fondazioni sono quella parte della struttura dell'edificio che ha il compito di: 1. * Assorbire i carichi delle strutture in elevazione; 2. * Trasmettere i carichi dalle strutture in elevazione al terreno; 3. * Ancorare l'edificio al suolo. Le fondazioni hanno quindi la funzione di ricevere i carichi provenienti dalla sovrastruttura (sia essa una costruzione, un'apparecchiatura o altro) e trasmetterli al suolo. Per tale fine le fondazioni devono essere necessariamente massicce. Per le fondazioni ordinarie, pertanto, non si usano calcestruzzi ad alta resistenza (fatta eccezione per le zone ritenute sismicamente attive, nelle quali devono essere utilizzati calcestruzzi ad alta resistenza) proprio in ragione delle masse sovrabbondanti che devono essere impiegate per raggiungere la rigidezza richiesta. Nell'ambito dell'ingegneria civile, lo studio delle fondazioni strutturali implica una approfondita conoscenza della geotecnica, della scienza delle costruzioni e della tecnica delle costruzioni. Il tipo di fondazione di volta in volta impiegata dipende dalla sollecitazione che agisce su di essa e dal tipo di terreno a cui è connessa; la fondazione deve essere posata su un terreno di portanza adeguata ai carichi della struttura. In generale, per ognuna delle scelte progettuali effettuate per le fondazioni, occorrerà adottare un differente approccio nell'impostazione del calcolo. Non di rado inoltre, la scelta delle fondazioni influenza la concezione dell'intero organismo strutturale. Possiamo suddividere le fondazioni in due famiglie: * fondazioni superficiali (o dirette): plinto, trave di fondazione, piastra di fondazione, detta anche platea. * fondazioni profonde (o indirette): palo di fondazione, micropalo. A cui aggiungere le : muro controterra, diaframma, tirante. (it)
 • 基礎(きそ、英: foundation)とは、構造物からの力を地盤に伝え、構造物を安全に支える機能をもつ構造である。下部構造(かぶこうぞう)とも呼ばれ、それに対して建築物本体を上部構造と呼ぶ。また、構造物の基礎を作る工事を基礎工事と呼ぶ。 (ja)
 • 기초(基礎, 영어: foundation)는 구조물에서 힘을 지반으로 전달하여 구조물을 안전하게 지탱하는 기능을 가진 구조를 말한다. 다른 용어로는 하부구조(下部構造)라고도 불리며, 건축물 본체를 상부구조라고 한다. 또 구조물의 기초를 만드는 공사를 기초공사(基礎工事)라고 한다. (ko)
 • De fundering of het fundament is dat deel van een gebouw of constructie dat ervoor zorgt dat het eigen gewicht ervan en de daarop uitgeoefende krachten, zoals nuttige belasting, sneeuw, winddruk, enzovoorts, worden overgedragen op de draagkrachtige ondergrond. Ook bij wegen en spoorlijnen is sprake van een fundering: zie verder het artikel 'wegverharding'. Men onderscheidt verschillende soorten funderingen afhankelijk van de aard en het gewicht van de te bouwen constructie en de samenstelling en draagkracht van de ondergrond: (nl)
 • Fundament (posadowienie) – budowlany element konstrukcyjny przekazujący na podłoże gruntowe całość obciążeń budowli lub maszyn (w przypadku fundamentu pod maszynę lub urządzenie), wykonany z betonu, żelbetu, murowany z cegieł lub kamieni, rzadziej z drewna (budowle lekkie). Pod wpływem przekazywanych obciążeń dochodzi do odkształceń gruntu, co z kolei powoduje osiadanie budowli. W związku z tym dobór odpowiedniego rozwiązania fundamentu (sposobu posadowienia budynku) ma zapewnić: * minimalne i równomierne osiadanie budowli oraz jej stateczność; * właściwą głębokość posadowienia (na warstwie gruntu o odpowiedniej nośności i poniżej głębokości przemarzania gruntu); * łatwość wykonania; * zabezpieczenie budowli przed zawilgoceniem. (pl)
 • A fundação ou alicerce é um termo utilizado na engenharia para designar as estruturas responsáveis por transmitir as cargas das construções ao solo. Em geral, são utilizadas várias fundações pelas empresas de fundações, seguidas para esse fim. Existem diversos tipos de fundação e são projetadas levando em consideração a carga que recebem e o tipo de solo onde vão ser construídas. (pt)
 • Фунда́мент (лат. fundamentum) — строительная несущая конструкция, часть здания, сооружения, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их по основанию. Фундамент, как правило, изготавливается из бетона, а также камня, стали или дерева (стальных или деревянных свай). Фундаменты, как правило, закладываются ниже глубины промерзания грунта, для того, чтобы предотвратить их выпучивание. На непучинистых грунтах при строительстве легких деревянных построек применяют мелкозаглубленные фундаменты (фундамент, находящийся выше уровня промерзания грунта). Такой тип фундамента подходит в основном для небольших садовых домиков, летних бань и хозяйственных построек. Для строительства зданий применяются ленточные, отдельно стоящие столбчатые, свайные и плитные или комбинированные фундаменты. Они бывают сборные (сплошные монолитные или стаканного типа), монолитные и сборно-монолитные. Выбор фундамента зависит от сейсмичности местности, залегающих в основании грунтов и архитектурных решений. Изготовление фундамента из бетона возможно при температуре выше 5°С, что накладывает существенные ограничения на сезонность выполнения строительных работ. Проведение работ при более низких температурах возможно с использованием технологии электропрогрева. (ru)
 • Grund (husgrund eller fundament) är den del av en byggnad som står mot markytan. Exempel på olika typer av husgrund är krypgrund, källare, plintgrund eller platta på mark. (sv)
 • Фунда́мент — частина будівлі чи споруди, переважно підземна, яка сприймає навантаження від споруди і передає їх на основу, складену ґрунтами (природну) чи штучну .Фундаменти бувають безперервними — по периметру всіх стін, або переривчастими — у вигляді окремих стовпів і залізобетонних , проміжки між якими засипають ґрунтом. Фундаменти є підземною конструкцією, що безпосередньо стикається з основою і передає на неї навантаження від будинку (споруди). Глибина закладення фундаменту повинна відповідати глибині залягання того шару ґрунту, що приймається за природну основу. Як матеріал для фундаменту найчастіше застосовують бутовий камінь, бутобетон, бетон і залізобетон. За конструктивним рішенням фундаменти розділяють на стовпчасті, стрічкові, суцільні і пальові. (uk)
 • 基础是将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成最大的部分。基础常见的做法有无筋扩展基础、扩展基础、、、桩基础、。 基础和地基是两个完全不同的概念,基础是建筑物的一个组成部分,而地基不是建筑物的组成部分。 扩展基础(Spread Foundation)是土木工程中基础的一种做法,指柱下钢筋混凝土独立基础和墙下钢筋混凝土条形基础。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 693334 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 11492 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985152909 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الأُسُس هي الجزء السفلي للبناية الهندسية ودورها هو رفع حمولات البناء وضمان تثبيتها علي الأرض، تكون الأُسُس عادة داخلة في الأرض علي عمق مناسب للبناء ويتم اختيار الأساس وفقا لنوع البناية وأسلوب التصميم وقدرة تحمل التربة لدالك يجب أن يتوفر في تربة البناء أربعة شروط: (ar)
 • Základové pasy tvoří pro budoucí zdivo. Pásy většinou tvoří prostý beton, železobeton či ložný kámen. Pásy většinou nejsou izolovány. Železobeton je výhodný z ekonomické stránky. Nejmenší šířkou u ložného kamene je 500 mm, u betonu je šířka 300 mm. Vodorovná rovina, ve které se stýká se zeminou základ, se nazývá základová spára. Musí být umísťována v nezamrzavé hloubce a proto je minimální hloubka založení 800 mm pod upravovaným terénem. Menší hloubka je používána pod vnitřními zdmi či sloupy. Hloubka spáry se dále odvíjí od lokality umístění budoucí konstrukce. (cs)
 • In engineering, a foundation is the element of a structure which connects it to the ground, and transfers loads from the structure to the ground. Foundations are generally considered either shallow or deep. Foundation engineering is the application of soil mechanics and rock mechanics (Geotechnical engineering) in the design of foundation elements of structures. (en)
 • Fondasi adalah suatu bagian dari bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah, dan berfungsi pendistribusi beban bangunan ke tanah. Fondasi biasanya memanjang hingga bawah tanah. (in)
 • 基礎(きそ、英: foundation)とは、構造物からの力を地盤に伝え、構造物を安全に支える機能をもつ構造である。下部構造(かぶこうぞう)とも呼ばれ、それに対して建築物本体を上部構造と呼ぶ。また、構造物の基礎を作る工事を基礎工事と呼ぶ。 (ja)
 • 기초(基礎, 영어: foundation)는 구조물에서 힘을 지반으로 전달하여 구조물을 안전하게 지탱하는 기능을 가진 구조를 말한다. 다른 용어로는 하부구조(下部構造)라고도 불리며, 건축물 본체를 상부구조라고 한다. 또 구조물의 기초를 만드는 공사를 기초공사(基礎工事)라고 한다. (ko)
 • De fundering of het fundament is dat deel van een gebouw of constructie dat ervoor zorgt dat het eigen gewicht ervan en de daarop uitgeoefende krachten, zoals nuttige belasting, sneeuw, winddruk, enzovoorts, worden overgedragen op de draagkrachtige ondergrond. Ook bij wegen en spoorlijnen is sprake van een fundering: zie verder het artikel 'wegverharding'. Men onderscheidt verschillende soorten funderingen afhankelijk van de aard en het gewicht van de te bouwen constructie en de samenstelling en draagkracht van de ondergrond: (nl)
 • A fundação ou alicerce é um termo utilizado na engenharia para designar as estruturas responsáveis por transmitir as cargas das construções ao solo. Em geral, são utilizadas várias fundações pelas empresas de fundações, seguidas para esse fim. Existem diversos tipos de fundação e são projetadas levando em consideração a carga que recebem e o tipo de solo onde vão ser construídas. (pt)
 • Grund (husgrund eller fundament) är den del av en byggnad som står mot markytan. Exempel på olika typer av husgrund är krypgrund, källare, plintgrund eller platta på mark. (sv)
 • 基础是将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成最大的部分。基础常见的做法有无筋扩展基础、扩展基础、、、桩基础、。 基础和地基是两个完全不同的概念,基础是建筑物的一个组成部分,而地基不是建筑物的组成部分。 扩展基础(Spread Foundation)是土木工程中基础的一种做法,指柱下钢筋混凝土独立基础和墙下钢筋混凝土条形基础。 (zh)
 • El fonament és un element constructiu funcional constituït per dos components: L'element estructural o fonament pròpiament dit és qui té la funció de "rebre, donar resposta i transmetre al terreny o roca, els esforços que s'exerceixen sobre l'estructura resistent o en el mateix fonament; i el terreny o roca és el component que ha de suportar i donar resposta als esforços que els transmet el fonament durant tota la vida prevista de la construcció. (ca)
 • Die Gründung ist die konstruktive und statische Ausbildung des Übergangs zwischen Bauwerk und Boden.Die wichtigste Aufgabe der Gründung ist es, Lasten aus dem Bauwerk aufzunehmen und an den Untergrund weiterzugeben, ohne dass die daraus resultierende Kompression des Bodens zu Nachteilen für das Bauwerk oder die Umgebung führt. Bei sehr hohen und schlanken Bauten können zusätzlich noch horizontale Kräfte aus Winddruck auftreten. Die Gründungsfläche entspricht dem Umriss der Bodenplatte bzw. den Außenkanten der Streifenfundamente, gelegentlich wird auch von Gründungsebene gesprochen. (de)
 • Se denomina cimentación al conjunto de elementos estructurales de una estructura cuya misión es transmitir sus cargas o elementos apoyados en ella al suelo, distribuyéndolas de forma que no superen su presión admisible ni produzcan cargas zonales. Debido a que la resistencia del suelo es, generalmente, menor que la de los pilares o muros que soporta, el área de contacto entre el suelo y la cimentación debe ser proporcionalmente más grande que los elementos soportados, excepto en suelos rocosos muy coherentes. (es)
 • Fundamento aŭ bazo estas en la konstruado masonaĵo servanta kiel bazo por konstruaĵo. Pli precize ĝi utilas por transpasi la ŝarĝon el la supraj elementoj al la grundo por ke tiuj ne suferu. Laŭ Francisko Azorín bazo estas Malsupra, subportanta parto de objekto, de konstruelemento. Kaj li indikas etimologion el greka basis kaj el latina basis. Laŭ Francisko Azorín fundamento estas Masonaĵo servanta kiel apogbazo por konstruaĵo, ofte sur plej firma fundo de tereno. Kaj li indikas etimologion el latina ffundamentum (fondaĵo), kaj li aldonas terminon fundamenti, por fari la bazon de konstruotaĵo. (eo)
 • Zimendua lurrean bermatuta dauden eraikinen edo elementuen karga guztiak lurrera transmititzea eta banatzeko eginkizuna duten egitura-elementuak dira. Banaketa zonakako kargak eratu gabe eta presio onargarria gainditu gabe egiten da. Normalean, lurraren erresistentzia, eutsiko duen zutabeena eta hormena baino txikiagoa denez, lurraren eta zimenduaren kontaktu-eremua, eusten dituen elementuak baino proportzionalki handiagoa izaten da (koherentzia handiko lur arrokatsuetan izan ezik). (eu)
 • Une fondation se définit comme la partie d'un bâtiment ou d'un ouvrage de travaux publics qui assure la transmission dans le sol des charges (poids propre, forces climatiques, sismiques et charges d'exploitation) de celui-ci. Les fondations d’un bâtiment représentent un enjeu essentiel de sa construction, car elles forment la partie structurelle qui assure sa portance et permet de contrôler les tassements dus aux charges qu'il applique au sol et les infiltrations dues à la présence éventuelle d'eau dans le terrain. (fr)
 • In edilizia e architettura le fondazioni sono quella parte della struttura dell'edificio che ha il compito di: 1. * Assorbire i carichi delle strutture in elevazione; 2. * Trasmettere i carichi dalle strutture in elevazione al terreno; 3. * Ancorare l'edificio al suolo. In generale, per ognuna delle scelte progettuali effettuate per le fondazioni, occorrerà adottare un differente approccio nell'impostazione del calcolo. Non di rado inoltre, la scelta delle fondazioni influenza la concezione dell'intero organismo strutturale. Possiamo suddividere le fondazioni in due famiglie: (it)
 • Fundament (posadowienie) – budowlany element konstrukcyjny przekazujący na podłoże gruntowe całość obciążeń budowli lub maszyn (w przypadku fundamentu pod maszynę lub urządzenie), wykonany z betonu, żelbetu, murowany z cegieł lub kamieni, rzadziej z drewna (budowle lekkie). Pod wpływem przekazywanych obciążeń dochodzi do odkształceń gruntu, co z kolei powoduje osiadanie budowli. W związku z tym dobór odpowiedniego rozwiązania fundamentu (sposobu posadowienia budynku) ma zapewnić: (pl)
 • Фунда́мент (лат. fundamentum) — строительная несущая конструкция, часть здания, сооружения, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их по основанию. Фундамент, как правило, изготавливается из бетона, а также камня, стали или дерева (стальных или деревянных свай). Изготовление фундамента из бетона возможно при температуре выше 5°С, что накладывает существенные ограничения на сезонность выполнения строительных работ. Проведение работ при более низких температурах возможно с использованием технологии электропрогрева. (ru)
 • Фунда́мент — частина будівлі чи споруди, переважно підземна, яка сприймає навантаження від споруди і передає їх на основу, складену ґрунтами (природну) чи штучну .Фундаменти бувають безперервними — по периметру всіх стін, або переривчастими — у вигляді окремих стовпів і залізобетонних , проміжки між якими засипають ґрунтом. (uk)
rdfs:label
 • أساس (بناء) (ar)
 • Fonamentació (ca)
 • Základový pas (cs)
 • Gründung (Bauwesen) (de)
 • Foundation (engineering) (en)
 • Fundamento (konstruado) (eo)
 • Cimentación (es)
 • Zimendu (eu)
 • Fondation (construction) (fr)
 • Fondasi (arsitektur) (in)
 • Fondazione (edilizia) (it)
 • 基礎 (ja)
 • 기초 (ko)
 • Fundering (nl)
 • Fundament (pl)
 • Fundação (construção) (pt)
 • Фундамент (ru)
 • Grund (arkitektur) (sv)
 • Фундамент (uk)
 • 基础 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:occupation of
is dbo:product of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:fields of
is foaf:primaryTopic of