About: Fact

An Entity of Type: military conflict, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A fact is something that is true. The usual test for a statement of fact is verifiability—that is whether it can be demonstrated to correspond to experience. Standard reference works are often used to check facts. Scientific facts are verified by repeatable careful observation or measurement by experiments or other means.

Property Value
dbo:abstract
 • حادِثَة , واقِعَة (Fact مشتقة من الكلمة اللاتينية فاكتوم (factum)) هو شيء حدث بالفعل أو حالة واقعية. والاختبار المعتاد لإظهار الحقيقة هو التحقيق، أي التحقق مما إذا كان من الممكن إثباتها بحيث تتوافق مع التجربة. وغالبًا ما تستخدم الأعمال المرجعية القياسية للتحقق من الحقائق. ويتم التأكد من صحة الحقائق العلمية من خلال التجارب المتكررة. (ar)
 • Fakt (z latinského factum, to, co je udělané, hotové, česky skutečnost) je pojem pro jednotlivou poznanou a ověřenou dílčí skutečnost, událost, výsledek. Podle Wittgensteina je fakt „to, čemu tak jest“, „svět je celkem faktů a nikoli věcí“ a „rozpadá se na fakty“. Pojem faktu tak zdůrazňuje několik důležitých přesvědčení: 1. * Svět je jednoznačně dělitelný na určité části, fakta, která se příliš nemění. 2. * Tyto části jsou samy o sobě a jednotlivě poznatelné. 3. * Skutečné poznání je poznání jednotlivých faktů. 4. * Jejich situace, souvislosti a vztahy lze zanedbat. 5. * Poznáním faktu (Tatsache) se stav věcí (Sachverhalt) nemění. Tato metoda poznávání byla poprvé navržena Descartem v „Rozpravě o metodě“ a stala se základem mechanistické vědy. U Wittgensteina vychází z logiky, kterou lze formalizovat tak, aby tyto předpoklady splňovala. Síla této metody spočívá v tom, že umožňuje bezpečné poznání jednoduchých věcí, jehož mohou používat všichni další vědci. Jednotlivý a správně poznaný fakt lze kdykoli znovu ověřit a lze se na něj spolehnout. Díky tomu je moderní věda kumulativní, založená na hromadění zajištěných faktů, k nimž lze přidávat další a budovat z nich libovolně složité systémy. Jisté omezení tkví ovšem v tom, že metoda předpokládá, že rozložením zkoumaného předmětu na jednotlivá fakta a jejich opětovným složením se předmět podstatně nezměnil. To více či méně platí pro mechanismy a stroje, proto je důsledkem této metody mechanismus. Při zkoumání složitějších – například živých – předmětů tomu tak často není a navíc zde chybí ještě časový rozměr zkoumaného. Fakt je ryze přítomný, to, co je zde a nyní, kdežto u živých a vůbec podstatně proměnlivých předmětů hraje roli i jejich minulost a budoucnost. Pojem faktu obvykle také vyjadřuje objektivní jistotu příslušného poznání, jeho nezávislost na zkoumajícím subjektu. Paradoxně však etymologie pojmu v latině, v němčině i v češtině naznačuje souvislost s lidským konáním: latinské factum je od facere, dělat; německé Tatsache je od die Tat, čin, a české skutečnost je od „skutiti“ nebo „kutiti“. Související fakta (anglicky compound facts)Jakékoliv netriviální konečné prohlášení o realitě je nezbytná či nutná abstrakce sestavená dohromady z objektů, vlastností a vztahů. Např. ze skutečnosti prohlašující, že "Paříž je hlavní město Francie" vyplývá, že existuje místo jako Paříž, že existuje takové místo jako Francie, že existují takové věci jako hlavní města, že existuje něco jako vláda, konkrétně francouzská vláda, která má moc určit hlavní město, a že tato vláda zvolila Paříž jako hlavní město. Všechna tato tvrzení musí navíc platit ve stejnou dobu, aby dovolila tvrdit, že Paříž je hlavní město Francie. Fakta a vědecký postupVědecká fakta jsou nezávislá na pozorovateli: bez ohledu na to, kdo provede vědecký experiment, všichni pozorovatelé se shodnou na výsledku. V této souvislosti je určitě zajímavý i citát "Omyl se nestane pravdou proto, že ho mnozí šíří, tak jako se pravda nestane omylem proto, že ji nikdo nevidí. Pravda stojí sama na sobě." (cs)
 • Un fet és un esdeveniment o proposició que es pot comprovar i per tant pot constituir el fonament d'una que contingui veritat, en oposició a l'opinió o creença. Usualment s'aplica a quelcom que passa en la realitat, el referent existent d'una frase veritable, especialment en la teoria de la veritat com a correspondència. Els fets per definició són objectius i s'estudien per part de la ciència. (ca)
 • Eine Tatsache, auch Fakt oder Faktum (factum, res facti; altgriechisch πράγματα), ist je nach Auffassung ein wirklicher, nachweisbarer, bestehender, wahrer oder anerkannter Sachverhalt. (de)
 • Fakto estas io, kion oni scias reale ekzistanta aŭ ekzistinta; raportita realaĵo. Tiel, fakto estas konkretaĵo, kaj ne opinio aŭ fikcio. (eo)
 • A fact is something that is true. The usual test for a statement of fact is verifiability—that is whether it can be demonstrated to correspond to experience. Standard reference works are often used to check facts. Scientific facts are verified by repeatable careful observation or measurement by experiments or other means. For example, "This sentence contains words." accurately describes a linguistic fact, and "The sun is a star" accurately describes an astronomical fact. Further, "Abraham Lincoln was the 16th President of the United States" and "Abraham Lincoln was assassinated" both accurately describe historical facts. Generally speaking, facts are independent of belief and of knowledge and opinion. (en)
 • Filosofian, faktua gertatu den zerbait da. Faktuen ezaugarri nagusia da. Faktu zientifikoak saiakuntzaen bitartez egiaztatu bhar dira. (eu)
 • La palabra hecho es un término, según el filósofo Ludwig Wittgenstein, que puede ser definido como "esto es el caso", pero se refiere a una noción muy primitiva.​ Así, si "es el caso" que los árboles son seres vivos, entonces es un hecho que los árboles son seres vivos. Desde el punto de vista intuitivo, hecho es cualquier cosa que realmente ha pasado, ya sea que se continúe en el tiempo o no. El hecho puede ser cuestionado . Un hecho puede invalidar una opinión, pero una opinión nunca puede cambiar un hecho. (es)
 • Un fait est un événement advenu ou advenant dans l'histoire d'un individu ou d'un groupe. Il est caractérisé par son extériorité, par opposition à une idée qui, elle, relève de l'intériorité. Un fait peut être naturel (exemples : une rivière qui coule, la naissance d'un enfant…) ou artificiel ; et dans ce cas, il peut être matériel (exemple : la création d'une machine) ou immatériel et composé lui-même de plusieurs faits (exemple : l'organisation du travail dans une entreprise). Dans ce deuxième cas, il est alors convenu de parler de fait social. * Il est commun de donner une signification à un fait simple (exemples : la rivière ne coule plus, donc nous sommes en phase de sécheresse ; le feu passe au rouge, donc je dois m'arrêter). L'interprétation du fait reste alors dénotative et l'analyse que l'on en fait obtient sans difficulté l'accord d'autrui (consensus). * Les choses se compliquent lorsque l'on cherche à interpréter plus profondément un fait simple (exemple : quel enseignement tirer de la mort d'un enfant ?). Le sens d'un fait devient alors métaphysique ; de même, l'interprétation d'un fait social est source de débat (dissensus) et peut prêter à controverse. La philosophie et les sciences sociales s'efforcent d'interpréter les faits en les articulant à un certain nombre d'idées (dialectique) et/ou d'autres faits (corrélation). (fr)
 • Generalmente un fatto è un evento accaduto, o un'affermazione considerata vera circa l'accadimento di un determinato evento. Talvolta emergono delle differenze d'opinione su cosa è un fatto, ed esistono metodi con i quali si cerca di ridurre al minimo queste differenze. * In ambito scientifico, un fatto è un dato ottenuto tramite un esperimento. Un fatto è un'osservazione imparziale. In questo senso, un fatto è un risultato reso imparziale (nella massima misura possibile) tramite l'osservazione di più di uno scienziato. Si può quindi concludere che, in ambito scientifico, un fatto è il risultato di un'osservazione così ampiamente accettato che è difficile prendere seriamente in considerazione ipotesi interpretative diverse. Un fatto può essere utilizzato come prova a favore (o a sfavore) di una certa visione dell'universo (ricordando sempre che il fatto non dimostra la correttezza del modello: una singola osservazione non prova nulla in nessun caso). Si ha la tendenza a sopravvalutare i fatti a sostegno delle nostre posizioni preferite, sottovalutando (o addirittura ignorando) l'importanza dei fatti ad esse contrarie (confirmation bias): è difficile resistere alla tentazione di costringere gli altri a sperimentare le verità che riteniamo inconfutabili. * Nell'ambito del diritto con il termine fatto giuridico si indica uno stato o evento costitutivo della fattispecie di una norma; al suo verificarsi la norma ricollega il prodursi di effetti giuridici. Se un fatto è previsto nella fattispecie di una norma, si dice che lo stesso è qualificato come giuridicamente rilevante dall'ordinamento giuridico. Vi è una grande varietà di fatti giuridici, che rendono ardua una descrizione unitaria; è però indubitabile che non esistono effetti giuridici che non siano ricollegati ad un fatto. A titolo di esempio si può dire che fatti giurici sono tanto il decorso del tempo quanto un negozio giuridico, mentre possono essere effetti giuridici conseguenti ad un fatto la costituzione, la modificazione e l'estinzione di un rapporto giuridico. I fatti giuridici si possono classificare in: * naturali (o meri fatti): se non dipendono dalla volontà dell'uomo; * umani (o atti giuridici): se dipendono dalla volontà dell'uomo. * In filosofia, un fatto è sia una proposizione vera sia qualcosa (per esempio, lo stato di una questione) che rende vera una certa proposizione. (it)
 • Fakta (bahasa Latin: factus) adalah segala hal yang bisa ditangkap oleh indra manusia berupa data dari keadaan nyata yang telah terbukti kebenarannya. Catatan pengumpulan berbagai fakta disebut data. Fakta sering diyakini oleh khalayak sebagai sebuah kebenaran, baik karena telah mengalami kenyataannya dari dekat maupun dianggap telah melaporkan suatu pengalaman orang lain yang telah terjadi. Fakta yang didefinisikan harus teruji secara ketat, dapat diukur, bisa diamati, dan paling utama adalah dapat dibuktikan. Hal ini dapat menjadi acuan pada sesuatu pernyataan benar dan digunakan untuk kepentingan studi dan penelitian. Fakta dapat berbentuk peristiwa atau informasi berdasarkan kenyataan yang dapat diuji melalui verifiability serta didukung bukti, statistik, dan dokumentasi. Oleh karena itu, fakta bisa diverifikasi dan disepakati oleh sebuah kumpulan orang. (in)
 • 사실(事實)은 실제로 존재하는 무언가, 또는 확정된 평가의 표준에 관련하여 유효한 무언가를 가리킨다. (ko)
 • 事実(じじつ、ラテン語: factum、フランス語: fait、英: fact)とは、 * ことの真実。真実のことがら。本当にあったことがら。 * (哲学用語)もともと神によってなされたことを意味し、時間と空間の中に見出される実在的なできごとや存在のこと。 (ja)
 • Fakt – zaistniały stan rzeczy, a w rozumieniu potocznym wydarzenie, które miało miejsce w określonym miejscu i czasie. W tym sensie faktem nie może być zdarzenie, które nie miało jeszcze miejsca, można jednak mówić o przewidywaniu przyszłych faktów – czyli zdarzeń, które najprawdopodobniej wydarzą się. Zdarzenia te jednak stają się faktami dopiero wówczas, kiedy już wydarzą się. (pl)
 • Een feit is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat, doordat het ofwel zintuiglijk waargenomen ofwel instrumenteel gemeten kan worden. Een feit moet met objectieve waarnemingen vastgesteld en getoetst kunnen worden (zie het artikel wetenschappelijke methode). Echter, het doen van de waarneming is subjectief en afhankelijk van persoonsgebonden factoren, zoals perspectief, voorkeur, nauwkeurigheid, tijdigheid, compleetheid en omstandigheden. De beperkingen van de waarneming en de relativiteit van het begrip werkelijkheid bij het vaststellen van een feit zijn belangrijke onderwerpen in de filosofie. Vanuit Plato's ideeënleer gezien bestaat de werkelijkheid alleen in een idee van de geest en nemen we alleen een schaduw van die werkelijkheid om ons heen waar. Volgens Kant wordt de voorstelling van de werkelijkheid beperkt door ons kenvermogen, maar bestaat er de mogelijkheid de dingen zowel a priori door het verstand te kennen, als a posteriori door middel van de ervaring (empirisch). Volgens Husserls fenomenologie nemen we van de werkelijkheid alleen de verschijningsvormen (fenomenen) waar. Ludwig Wittgenstein in zijn 'Tractatus logico-philosophicus'1.1', schrijft :"De wereld is het geheel van feiten, niet van dingen" . Niet alleen bepaalt een feit de waarneming, ook kan een feit door de waarneming beïnvloed worden. gaat ervan uit dat het denken de werkelijkheid onvermijdelijk vervalst, wanneer het daarop begrippen toepast. Beperkingen in de waarneming, maar ook de fysieke betrokkenheid van een waarnemer of meetapparaat kan een vertekend beeld opleveren. Onder bepaalde omstandigheden kunnen daarbij ook de eigenschappen van het waargenomen feit veranderen. Deze kennis is belangrijk bij het vaststellen van strafbare feiten, het onderkennen van self fulfilling prophecies en de acceptatie van meetgegevens bij wetenschappelijk onderzoek. In de kwantummechanica is volgens het "Heisenberg onzekerheidsprincipe" ook de objectieve waarneming zelf van invloed op de gemeten werkelijkheid. Hier kan niet meer gesproken worden van objectieve werkelijkheid, maar alleen van de beschrijving van waarnemingen. Feiten staan aan de basis van kennis en kunnen door het verstand worden geordend tot een inzicht. Het begrip waarheid staat met deze zaken in nauw verband. Met hyperkritisch denken wordt elke waarheid in twijfel getrokken door te tornen aan enkele willekeurige, al of niet essentiële onderliggende feiten. Waar het volgen van deze denkmethode wordt ingegeven door politieke overwegingen kan dit ontaarden in negationisme. Een feit is aanvaard omdat men ziet dat die zaak zus of zo is, of omdat dit bleek, bijvoorbeeld uit onderzoek of omdat het algemeen aanvaard is. In het alledaags taalgebruik is een feit “zeker” en kan het geobserveerd of gedetecteerd worden. Als het feit een tijd bestaat, is dit een situatie of een structuur. Als het om een verandering van structuur gaat, is dit een proces [industrialisatie, emancipatie]. Een kortstondig proces is een gebeurtenis. Dit in tegenstelling tot een mening. (nl)
 • Faktum (av latin factum, av facere ”att göra”), plural fakta, avser inom till exempel filosofi ett faktiskt föreliggande sakförhållande. Inom filosofin skiljer man på objektiva faktum och subjektiva värden. Vidare skiljer man på givna och säkra faktum och teorier som är tolkningar av fakta. För att något ska anses vara ett faktum måste det kunna falsifieras och beskrivas med en sann påståendesats. (sv)
 • Факт (від лат. factum — зроблене) — подія, що відбулася в дійсності, певним чином зафіксована і істинність якої може бути перевірена чи не піддається сумніву в межах дискурсу. Факт існує незалежно від людини, проте саме визнання його як дійсного та вираження істотно залежать від суб'єктивних нашарувань. (uk)
 • Факт (лат. factum букв. «сде́ланное») — термин, в широком смысле может выступать как синоним истины; событие или результат; реальное, а не вымышленное; конкретное и единичное в противоположность общему и абстрактному. В философии науки факт — особое предложение, фиксирующее эмпирическое знание, утверждение или условие, которое может быть верифицировано. Факт противопоставляется теории или гипотезе. Научная теория описывает и объясняет факты, а также может предсказать новые. Утверждение, которое не может быть непосредственно подтверждено или опровергнуто, называется предположением или мнением. В современной философии науки распространены две основные концепции факта: фактуализм и теоретизм. Первая утверждает автономность фактов по отношению к теории, подчёркивая независимость формулировки фактов от теоретических построений. Согласно второй, факты полностью зависят от теории, в зависимости от выбора теоретической позиции, факты могут изменяться. Распространены и подходы, суммирующие в себе две указанные концепции и признающие одновременно теоретическую нагруженность фактов и их автономный по отношению к теории характер. (ru)
 • 事實是事情的真實情形,它可以指在過去已發生的事件,亦可指被驗證成立且中立的陳述,在科學中指可證明的概念。傳聞不可當作事實。 確認事實的真實性的過程,稱為事實查核。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 58617 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 18915 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1052461341 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • حادِثَة , واقِعَة (Fact مشتقة من الكلمة اللاتينية فاكتوم (factum)) هو شيء حدث بالفعل أو حالة واقعية. والاختبار المعتاد لإظهار الحقيقة هو التحقيق، أي التحقق مما إذا كان من الممكن إثباتها بحيث تتوافق مع التجربة. وغالبًا ما تستخدم الأعمال المرجعية القياسية للتحقق من الحقائق. ويتم التأكد من صحة الحقائق العلمية من خلال التجارب المتكررة. (ar)
 • Un fet és un esdeveniment o proposició que es pot comprovar i per tant pot constituir el fonament d'una que contingui veritat, en oposició a l'opinió o creença. Usualment s'aplica a quelcom que passa en la realitat, el referent existent d'una frase veritable, especialment en la teoria de la veritat com a correspondència. Els fets per definició són objectius i s'estudien per part de la ciència. (ca)
 • Eine Tatsache, auch Fakt oder Faktum (factum, res facti; altgriechisch πράγματα), ist je nach Auffassung ein wirklicher, nachweisbarer, bestehender, wahrer oder anerkannter Sachverhalt. (de)
 • Fakto estas io, kion oni scias reale ekzistanta aŭ ekzistinta; raportita realaĵo. Tiel, fakto estas konkretaĵo, kaj ne opinio aŭ fikcio. (eo)
 • Filosofian, faktua gertatu den zerbait da. Faktuen ezaugarri nagusia da. Faktu zientifikoak saiakuntzaen bitartez egiaztatu bhar dira. (eu)
 • La palabra hecho es un término, según el filósofo Ludwig Wittgenstein, que puede ser definido como "esto es el caso", pero se refiere a una noción muy primitiva.​ Así, si "es el caso" que los árboles son seres vivos, entonces es un hecho que los árboles son seres vivos. Desde el punto de vista intuitivo, hecho es cualquier cosa que realmente ha pasado, ya sea que se continúe en el tiempo o no. El hecho puede ser cuestionado . Un hecho puede invalidar una opinión, pero una opinión nunca puede cambiar un hecho. (es)
 • 사실(事實)은 실제로 존재하는 무언가, 또는 확정된 평가의 표준에 관련하여 유효한 무언가를 가리킨다. (ko)
 • 事実(じじつ、ラテン語: factum、フランス語: fait、英: fact)とは、 * ことの真実。真実のことがら。本当にあったことがら。 * (哲学用語)もともと神によってなされたことを意味し、時間と空間の中に見出される実在的なできごとや存在のこと。 (ja)
 • Fakt – zaistniały stan rzeczy, a w rozumieniu potocznym wydarzenie, które miało miejsce w określonym miejscu i czasie. W tym sensie faktem nie może być zdarzenie, które nie miało jeszcze miejsca, można jednak mówić o przewidywaniu przyszłych faktów – czyli zdarzeń, które najprawdopodobniej wydarzą się. Zdarzenia te jednak stają się faktami dopiero wówczas, kiedy już wydarzą się. (pl)
 • Faktum (av latin factum, av facere ”att göra”), plural fakta, avser inom till exempel filosofi ett faktiskt föreliggande sakförhållande. Inom filosofin skiljer man på objektiva faktum och subjektiva värden. Vidare skiljer man på givna och säkra faktum och teorier som är tolkningar av fakta. För att något ska anses vara ett faktum måste det kunna falsifieras och beskrivas med en sann påståendesats. (sv)
 • Факт (від лат. factum — зроблене) — подія, що відбулася в дійсності, певним чином зафіксована і істинність якої може бути перевірена чи не піддається сумніву в межах дискурсу. Факт існує незалежно від людини, проте саме визнання його як дійсного та вираження істотно залежать від суб'єктивних нашарувань. (uk)
 • 事實是事情的真實情形,它可以指在過去已發生的事件,亦可指被驗證成立且中立的陳述,在科學中指可證明的概念。傳聞不可當作事實。 確認事實的真實性的過程,稱為事實查核。 (zh)
 • Fakt (z latinského factum, to, co je udělané, hotové, česky skutečnost) je pojem pro jednotlivou poznanou a ověřenou dílčí skutečnost, událost, výsledek. Podle Wittgensteina je fakt „to, čemu tak jest“, „svět je celkem faktů a nikoli věcí“ a „rozpadá se na fakty“. Pojem faktu tak zdůrazňuje několik důležitých přesvědčení: (cs)
 • A fact is something that is true. The usual test for a statement of fact is verifiability—that is whether it can be demonstrated to correspond to experience. Standard reference works are often used to check facts. Scientific facts are verified by repeatable careful observation or measurement by experiments or other means. (en)
 • Fakta (bahasa Latin: factus) adalah segala hal yang bisa ditangkap oleh indra manusia berupa data dari keadaan nyata yang telah terbukti kebenarannya. Catatan pengumpulan berbagai fakta disebut data. Fakta sering diyakini oleh khalayak sebagai sebuah kebenaran, baik karena telah mengalami kenyataannya dari dekat maupun dianggap telah melaporkan suatu pengalaman orang lain yang telah terjadi. Fakta yang didefinisikan harus teruji secara ketat, dapat diukur, bisa diamati, dan paling utama adalah dapat dibuktikan. Hal ini dapat menjadi acuan pada sesuatu pernyataan benar dan digunakan untuk kepentingan studi dan penelitian. Fakta dapat berbentuk peristiwa atau informasi berdasarkan kenyataan yang dapat diuji melalui verifiability serta didukung bukti, statistik, dan dokumentasi. Oleh karena i (in)
 • Un fait est un événement advenu ou advenant dans l'histoire d'un individu ou d'un groupe. Il est caractérisé par son extériorité, par opposition à une idée qui, elle, relève de l'intériorité. Un fait peut être naturel (exemples : une rivière qui coule, la naissance d'un enfant…) ou artificiel ; et dans ce cas, il peut être matériel (exemple : la création d'une machine) ou immatériel et composé lui-même de plusieurs faits (exemple : l'organisation du travail dans une entreprise). Dans ce deuxième cas, il est alors convenu de parler de fait social. (fr)
 • Generalmente un fatto è un evento accaduto, o un'affermazione considerata vera circa l'accadimento di un determinato evento. Talvolta emergono delle differenze d'opinione su cosa è un fatto, ed esistono metodi con i quali si cerca di ridurre al minimo queste differenze. (it)
 • Een feit is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat, doordat het ofwel zintuiglijk waargenomen ofwel instrumenteel gemeten kan worden. Een feit moet met objectieve waarnemingen vastgesteld en getoetst kunnen worden (zie het artikel wetenschappelijke methode). Echter, het doen van de waarneming is subjectief en afhankelijk van persoonsgebonden factoren, zoals perspectief, voorkeur, nauwkeurigheid, tijdigheid, compleetheid en omstandigheden. (nl)
 • Факт (лат. factum букв. «сде́ланное») — термин, в широком смысле может выступать как синоним истины; событие или результат; реальное, а не вымышленное; конкретное и единичное в противоположность общему и абстрактному. В философии науки факт — особое предложение, фиксирующее эмпирическое знание, утверждение или условие, которое может быть верифицировано. Факт противопоставляется теории или гипотезе. Научная теория описывает и объясняет факты, а также может предсказать новые. Утверждение, которое не может быть непосредственно подтверждено или опровергнуто, называется предположением или мнением. (ru)
rdfs:label
 • Fact (en)
 • واقعة (ar)
 • Fet (filosofia) (ca)
 • Fakt (cs)
 • Tatsache (de)
 • Fakto (eo)
 • Hecho (filosofía) (es)
 • Faktu (eu)
 • Fait (fr)
 • Fakta (in)
 • Fatto (it)
 • 事実 (ja)
 • 사실 (ko)
 • Fakt (pl)
 • Feit (nl)
 • Факт (ru)
 • Faktum (sv)
 • Факт (uk)
 • 事實 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:literaryGenre of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:genre of
is dbp:subject of
is gold:hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License