An Entity of Type: disease, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Un'interferenza, nei sistemi di telecomunicazione, indica la sovrapposizione di un segnale indesiderato nella ricezione di un segnale informativo trasmesso, con effetto finale della distorsione del contenuto informativo presente sul segnale utile. Il concetto è una diretta conseguenza o applicazione del concetto fisico di interferenza tra onde in propagazione, in questo caso, sul canale di comunicazione e sul ricevitore del segnale informativo trasmesso.

Property Value
dbo:abstract
 • Una interferència electromagnètica és qualsevol senyal que degrada, obstrueix o interromp el funcionament desitjat d'un equip electrònic. Els senyals poden tenir un origen intern o extern a l'equip. Com a conseqüència de l'ús massiu de l'electrònica en totes les àrees i la reducció de la grandària dels equips, fet que comporta que els components electrònics estiguin més pròxims els uns dels altres, els sistemes han de garantir ser immunes a aquestes interferències i també evitar ser-ne la font. Al dissenyar un equip o circuit s'ha de tenir en compte que aquest ha d'operar més enllà de la condicions ideals d'un laboratori. La reducció dels efectes de les interferències es realitzen aplicant tècniques que depenen del tipus d'acoblament magnètic. Els elements que intervenen en l'aparició i propagació d'aquest tipus d'interferències són: l'element pertorbador (origen de la interferència), el medi a través del qual es propaga la interferència i l'equip el funcionament del qual es veu afectat. Aquestes interferències es transmeten d'un equip a l'altre a través de medis guiats, per radiacions o per ambdós a la vegada. (ca)
 • La interferencia electromagnética, radiointerferencia o interferencia de radiofrecuencia es la perturbación que ocurre en cualquier circuito, componente o sistema electrónico causada por una fuente de radiación electromagnética externa o interna. Esta perturbación puede interrumpir, degradar o limitar el rendimiento de ese sistema. La fuente de la interferencia puede ser cualquier objeto, ya sea artificial o natural, que posea corrientes eléctricas que varíen rápidamente, como un circuito eléctrico, el Sol o las auroras boreales. También se conoce como EMI por sus siglas en inglés (ElectroMagnetic Interference) o RFI (Radio Frequency Interference). (es)
 • Un'interferenza, nei sistemi di telecomunicazione, indica la sovrapposizione di un segnale indesiderato nella ricezione di un segnale informativo trasmesso, con effetto finale della distorsione del contenuto informativo presente sul segnale utile. Il concetto è una diretta conseguenza o applicazione del concetto fisico di interferenza tra onde in propagazione, in questo caso, sul canale di comunicazione e sul ricevitore del segnale informativo trasmesso. (it)
 • 電波障害(でんぱしょうがい、英: electromagnetic interference、EMI)とは、電波の受信に障害が発生したり、電波により電子機器が誤動作することである。 (ja)
 • Elektromagnetische Interferentie (of EMI alsook Radio-Frequency Interference afgekort RFI) wordt door de International Electrotechnical Commission (IEC) omschreven als het op onaanvaardbare wijze beïnvloeden van de werking van een toestel, apparaat of een systeem door een stoorsignaal. (nl)
 • Zakłócenia radiowe – zjawiska zmieniające normalne warunki odbioru sygnału radiowego i powodujące, często trudne do wychwycenia, błędy w radionawigacji. Do najważniejszych z nich należą: * burza magnetyczna * * * * fading * martwa strefa radiowa. (pl)
 • Interferência eletromagnética (EMI) é um termo genérico comumente usado em eletrônica para expressar ruídos que interferem na transmissão de informação ou no funcionamento de um circuito. A sua origem pode ser oriunda de um circuito externo, pelo fenômeno da indutância ou até mesmo pela geometria dos condutores do circuito planejado. A interferência eletromagnética tem efeito positivo ou negativo nas transmissões de TV, rádios, celulares, satélites, Internet, etc. No entanto, uma equipe de cientistas indianos, em 2019, desenvolveu um composto de temperatura ambiente que exibe alta absorção de EMI na faixa de alta frequência (8 a 18 GHz). O material mostrou uma blindagem de 99,99% de interferência eletromagnética. (pt)
 • Электромагнитная помеха (EMI, англ. Electromagnetic Interference, также RFI - Radio Frequency Interference) — нежелательное физическое явление или воздействие электрических, магнитных или электромагнитных полей, электрических токов или напряжений внешнего или внутреннего источника, которое нарушает нормальную работу технических средств, или вызывает ухудшение технических характеристик и параметров этих средств. Для целей радиоэлектронной борьбы применяют преднамеренное электромагнитное воздействие направленное на объект, которое является для него нежелательным, то есть помехой. По происхождению помехи разделяются на естественные и искусственные. Электромагнитные или радиочастотные помехи (наводки) в сети электропитания и в электронных цепях возникают от работы электрических машин и электронных устройств. Они могут быть снижены за счёт экранирования и установки фильтров на входы и выходы (например в блок питания). Интенсивность всех видов помех измеряют либо в единицах напряженности электрического поля В/м, мВ/м, мкВ/м, либо в единицах плотности потока мощности Вт/м2, мВт/м2, мкВт/м2. (ru)
 • Електромагні́тна зава́да (електромагні́тна перешко́да) — небажане фізичне явище або вплив електричних, магнітних або електромагнітних полів, електричних струмів або напружень зовнішнього або внутрішнього джерела, яке порушує нормальну роботу технічних засобів або викликає погіршення їх технічних характеристик і параметрів. Задля радіоелектронної боротьби, застосовують навмисний електромагнітний вплив, спрямований на об'єкт, який є для нього небажаним, тобто, фактично, перешкодою. За походженням завади розділяються на природні та штучні. (uk)
 • 電磁干擾(英文:Electromagnetic Interference,或 Electromagnetic Disturbance ,簡稱EMI)是指任何在傳導或電磁場伴隨著電壓、電流的作用而產生會降低某個裝置、設備或系統的性能,或可能對生物或物質產生不良影響之電磁現象。 或說電子設備都會產生傳導性電磁雜訊干擾,就像傳染病般地透過電源線傳導(一般稱作Power Line Noise)。 電磁干擾也是變頻器驅動系統的一個主要問題。在許多國家,尤其在歐洲,對任何系統可能散發的電磁干擾有嚴格的限制。 (zh)
 • Una interferència electromagnètica és qualsevol senyal que degrada, obstrueix o interromp el funcionament desitjat d'un equip electrònic. Els senyals poden tenir un origen intern o extern a l'equip. Com a conseqüència de l'ús massiu de l'electrònica en totes les àrees i la reducció de la grandària dels equips, fet que comporta que els components electrònics estiguin més pròxims els uns dels altres, els sistemes han de garantir ser immunes a aquestes interferències i també evitar ser-ne la font. Al dissenyar un equip o circuit s'ha de tenir en compte que aquest ha d'operar més enllà de la condicions ideals d'un laboratori. La reducció dels efectes de les interferències es realitzen aplicant tècniques que depenen del tipus d'acoblament magnètic. Els elements que intervenen en l'aparició i propagació d'aquest tipus d'interferències són: l'element pertorbador (origen de la interferència), el medi a través del qual es propaga la interferència i l'equip el funcionament del qual es veu afectat. Aquestes interferències es transmeten d'un equip a l'altre a través de medis guiats, per radiacions o per ambdós a la vegada. (ca)
 • La interferencia electromagnética, radiointerferencia o interferencia de radiofrecuencia es la perturbación que ocurre en cualquier circuito, componente o sistema electrónico causada por una fuente de radiación electromagnética externa o interna. Esta perturbación puede interrumpir, degradar o limitar el rendimiento de ese sistema. La fuente de la interferencia puede ser cualquier objeto, ya sea artificial o natural, que posea corrientes eléctricas que varíen rápidamente, como un circuito eléctrico, el Sol o las auroras boreales. También se conoce como EMI por sus siglas en inglés (ElectroMagnetic Interference) o RFI (Radio Frequency Interference). (es)
 • Un'interferenza, nei sistemi di telecomunicazione, indica la sovrapposizione di un segnale indesiderato nella ricezione di un segnale informativo trasmesso, con effetto finale della distorsione del contenuto informativo presente sul segnale utile. Il concetto è una diretta conseguenza o applicazione del concetto fisico di interferenza tra onde in propagazione, in questo caso, sul canale di comunicazione e sul ricevitore del segnale informativo trasmesso. (it)
 • 電波障害(でんぱしょうがい、英: electromagnetic interference、EMI)とは、電波の受信に障害が発生したり、電波により電子機器が誤動作することである。 (ja)
 • Elektromagnetische Interferentie (of EMI alsook Radio-Frequency Interference afgekort RFI) wordt door de International Electrotechnical Commission (IEC) omschreven als het op onaanvaardbare wijze beïnvloeden van de werking van een toestel, apparaat of een systeem door een stoorsignaal. (nl)
 • Zakłócenia radiowe – zjawiska zmieniające normalne warunki odbioru sygnału radiowego i powodujące, często trudne do wychwycenia, błędy w radionawigacji. Do najważniejszych z nich należą: * burza magnetyczna * * * * fading * martwa strefa radiowa. (pl)
 • Interferência eletromagnética (EMI) é um termo genérico comumente usado em eletrônica para expressar ruídos que interferem na transmissão de informação ou no funcionamento de um circuito. A sua origem pode ser oriunda de um circuito externo, pelo fenômeno da indutância ou até mesmo pela geometria dos condutores do circuito planejado. A interferência eletromagnética tem efeito positivo ou negativo nas transmissões de TV, rádios, celulares, satélites, Internet, etc. No entanto, uma equipe de cientistas indianos, em 2019, desenvolveu um composto de temperatura ambiente que exibe alta absorção de EMI na faixa de alta frequência (8 a 18 GHz). O material mostrou uma blindagem de 99,99% de interferência eletromagnética. (pt)
 • Электромагнитная помеха (EMI, англ. Electromagnetic Interference, также RFI - Radio Frequency Interference) — нежелательное физическое явление или воздействие электрических, магнитных или электромагнитных полей, электрических токов или напряжений внешнего или внутреннего источника, которое нарушает нормальную работу технических средств, или вызывает ухудшение технических характеристик и параметров этих средств. Для целей радиоэлектронной борьбы применяют преднамеренное электромагнитное воздействие направленное на объект, которое является для него нежелательным, то есть помехой. По происхождению помехи разделяются на естественные и искусственные. Электромагнитные или радиочастотные помехи (наводки) в сети электропитания и в электронных цепях возникают от работы электрических машин и электронных устройств. Они могут быть снижены за счёт экранирования и установки фильтров на входы и выходы (например в блок питания). Интенсивность всех видов помех измеряют либо в единицах напряженности электрического поля В/м, мВ/м, мкВ/м, либо в единицах плотности потока мощности Вт/м2, мВт/м2, мкВт/м2. (ru)
 • Електромагні́тна зава́да (електромагні́тна перешко́да) — небажане фізичне явище або вплив електричних, магнітних або електромагнітних полів, електричних струмів або напружень зовнішнього або внутрішнього джерела, яке порушує нормальну роботу технічних засобів або викликає погіршення їх технічних характеристик і параметрів. Задля радіоелектронної боротьби, застосовують навмисний електромагнітний вплив, спрямований на об'єкт, який є для нього небажаним, тобто, фактично, перешкодою. За походженням завади розділяються на природні та штучні. (uk)
 • 電磁干擾(英文:Electromagnetic Interference,或 Electromagnetic Disturbance ,簡稱EMI)是指任何在傳導或電磁場伴隨著電壓、電流的作用而產生會降低某個裝置、設備或系統的性能,或可能對生物或物質產生不良影響之電磁現象。 或說電子設備都會產生傳導性電磁雜訊干擾,就像傳染病般地透過電源線傳導(一般稱作Power Line Noise)。 電磁干擾也是變頻器驅動系統的一個主要問題。在許多國家,尤其在歐洲,對任何系統可能散發的電磁干擾有嚴格的限制。 (zh)
dbo:soundRecording
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1072324 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 30446 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1023568579 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:description
 • A Wi-Fi signal interferes with a speaker system. (en)
 • A GSM mobile phone signal interferes with a speaker system. (en)
dbp:filename
 • 802 (xsd:integer)
 • Buzzing_Speakers.ogg (en)
dbp:title
 • EMI sound sample 1 (en)
 • EMI sound sample 2 (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Un'interferenza, nei sistemi di telecomunicazione, indica la sovrapposizione di un segnale indesiderato nella ricezione di un segnale informativo trasmesso, con effetto finale della distorsione del contenuto informativo presente sul segnale utile. Il concetto è una diretta conseguenza o applicazione del concetto fisico di interferenza tra onde in propagazione, in questo caso, sul canale di comunicazione e sul ricevitore del segnale informativo trasmesso. (it)
 • 電波障害(でんぱしょうがい、英: electromagnetic interference、EMI)とは、電波の受信に障害が発生したり、電波により電子機器が誤動作することである。 (ja)
 • Elektromagnetische Interferentie (of EMI alsook Radio-Frequency Interference afgekort RFI) wordt door de International Electrotechnical Commission (IEC) omschreven als het op onaanvaardbare wijze beïnvloeden van de werking van een toestel, apparaat of een systeem door een stoorsignaal. (nl)
 • Zakłócenia radiowe – zjawiska zmieniające normalne warunki odbioru sygnału radiowego i powodujące, często trudne do wychwycenia, błędy w radionawigacji. Do najważniejszych z nich należą: * burza magnetyczna * * * * fading * martwa strefa radiowa. (pl)
 • Електромагні́тна зава́да (електромагні́тна перешко́да) — небажане фізичне явище або вплив електричних, магнітних або електромагнітних полів, електричних струмів або напружень зовнішнього або внутрішнього джерела, яке порушує нормальну роботу технічних засобів або викликає погіршення їх технічних характеристик і параметрів. Задля радіоелектронної боротьби, застосовують навмисний електромагнітний вплив, спрямований на об'єкт, який є для нього небажаним, тобто, фактично, перешкодою. За походженням завади розділяються на природні та штучні. (uk)
 • 電磁干擾(英文:Electromagnetic Interference,或 Electromagnetic Disturbance ,簡稱EMI)是指任何在傳導或電磁場伴隨著電壓、電流的作用而產生會降低某個裝置、設備或系統的性能,或可能對生物或物質產生不良影響之電磁現象。 或說電子設備都會產生傳導性電磁雜訊干擾,就像傳染病般地透過電源線傳導(一般稱作Power Line Noise)。 電磁干擾也是變頻器驅動系統的一個主要問題。在許多國家,尤其在歐洲,對任何系統可能散發的電磁干擾有嚴格的限制。 (zh)
 • Una interferència electromagnètica és qualsevol senyal que degrada, obstrueix o interromp el funcionament desitjat d'un equip electrònic. Els senyals poden tenir un origen intern o extern a l'equip. Com a conseqüència de l'ús massiu de l'electrònica en totes les àrees i la reducció de la grandària dels equips, fet que comporta que els components electrònics estiguin més pròxims els uns dels altres, els sistemes han de garantir ser immunes a aquestes interferències i també evitar ser-ne la font. Al dissenyar un equip o circuit s'ha de tenir en compte que aquest ha d'operar més enllà de la condicions ideals d'un laboratori. La reducció dels efectes de les interferències es realitzen aplicant tècniques que depenen del tipus d'acoblament magnètic. Els elements que intervenen en l'aparició i pr (ca)
 • La interferencia electromagnética, radiointerferencia o interferencia de radiofrecuencia es la perturbación que ocurre en cualquier circuito, componente o sistema electrónico causada por una fuente de radiación electromagnética externa o interna. Esta perturbación puede interrumpir, degradar o limitar el rendimiento de ese sistema. La fuente de la interferencia puede ser cualquier objeto, ya sea artificial o natural, que posea corrientes eléctricas que varíen rápidamente, como un circuito eléctrico, el Sol o las auroras boreales. (es)
 • Interferência eletromagnética (EMI) é um termo genérico comumente usado em eletrônica para expressar ruídos que interferem na transmissão de informação ou no funcionamento de um circuito. A sua origem pode ser oriunda de um circuito externo, pelo fenômeno da indutância ou até mesmo pela geometria dos condutores do circuito planejado. (pt)
 • Электромагнитная помеха (EMI, англ. Electromagnetic Interference, также RFI - Radio Frequency Interference) — нежелательное физическое явление или воздействие электрических, магнитных или электромагнитных полей, электрических токов или напряжений внешнего или внутреннего источника, которое нарушает нормальную работу технических средств, или вызывает ухудшение технических характеристик и параметров этих средств. Для целей радиоэлектронной борьбы применяют преднамеренное электромагнитное воздействие направленное на объект, которое является для него нежелательным, то есть помехой. (ru)
 • Un'interferenza, nei sistemi di telecomunicazione, indica la sovrapposizione di un segnale indesiderato nella ricezione di un segnale informativo trasmesso, con effetto finale della distorsione del contenuto informativo presente sul segnale utile. Il concetto è una diretta conseguenza o applicazione del concetto fisico di interferenza tra onde in propagazione, in questo caso, sul canale di comunicazione e sul ricevitore del segnale informativo trasmesso. (it)
 • 電波障害(でんぱしょうがい、英: electromagnetic interference、EMI)とは、電波の受信に障害が発生したり、電波により電子機器が誤動作することである。 (ja)
 • Elektromagnetische Interferentie (of EMI alsook Radio-Frequency Interference afgekort RFI) wordt door de International Electrotechnical Commission (IEC) omschreven als het op onaanvaardbare wijze beïnvloeden van de werking van een toestel, apparaat of een systeem door een stoorsignaal. (nl)
 • Zakłócenia radiowe – zjawiska zmieniające normalne warunki odbioru sygnału radiowego i powodujące, często trudne do wychwycenia, błędy w radionawigacji. Do najważniejszych z nich należą: * burza magnetyczna * * * * fading * martwa strefa radiowa. (pl)
 • Електромагні́тна зава́да (електромагні́тна перешко́да) — небажане фізичне явище або вплив електричних, магнітних або електромагнітних полів, електричних струмів або напружень зовнішнього або внутрішнього джерела, яке порушує нормальну роботу технічних засобів або викликає погіршення їх технічних характеристик і параметрів. Задля радіоелектронної боротьби, застосовують навмисний електромагнітний вплив, спрямований на об'єкт, який є для нього небажаним, тобто, фактично, перешкодою. За походженням завади розділяються на природні та штучні. (uk)
 • 電磁干擾(英文:Electromagnetic Interference,或 Electromagnetic Disturbance ,簡稱EMI)是指任何在傳導或電磁場伴隨著電壓、電流的作用而產生會降低某個裝置、設備或系統的性能,或可能對生物或物質產生不良影響之電磁現象。 或說電子設備都會產生傳導性電磁雜訊干擾,就像傳染病般地透過電源線傳導(一般稱作Power Line Noise)。 電磁干擾也是變頻器驅動系統的一個主要問題。在許多國家,尤其在歐洲,對任何系統可能散發的電磁干擾有嚴格的限制。 (zh)
 • Una interferència electromagnètica és qualsevol senyal que degrada, obstrueix o interromp el funcionament desitjat d'un equip electrònic. Els senyals poden tenir un origen intern o extern a l'equip. Com a conseqüència de l'ús massiu de l'electrònica en totes les àrees i la reducció de la grandària dels equips, fet que comporta que els components electrònics estiguin més pròxims els uns dels altres, els sistemes han de garantir ser immunes a aquestes interferències i també evitar ser-ne la font. Al dissenyar un equip o circuit s'ha de tenir en compte que aquest ha d'operar més enllà de la condicions ideals d'un laboratori. La reducció dels efectes de les interferències es realitzen aplicant tècniques que depenen del tipus d'acoblament magnètic. Els elements que intervenen en l'aparició i pr (ca)
 • La interferencia electromagnética, radiointerferencia o interferencia de radiofrecuencia es la perturbación que ocurre en cualquier circuito, componente o sistema electrónico causada por una fuente de radiación electromagnética externa o interna. Esta perturbación puede interrumpir, degradar o limitar el rendimiento de ese sistema. La fuente de la interferencia puede ser cualquier objeto, ya sea artificial o natural, que posea corrientes eléctricas que varíen rápidamente, como un circuito eléctrico, el Sol o las auroras boreales. (es)
 • Interferência eletromagnética (EMI) é um termo genérico comumente usado em eletrônica para expressar ruídos que interferem na transmissão de informação ou no funcionamento de um circuito. A sua origem pode ser oriunda de um circuito externo, pelo fenômeno da indutância ou até mesmo pela geometria dos condutores do circuito planejado. (pt)
 • Электромагнитная помеха (EMI, англ. Electromagnetic Interference, также RFI - Radio Frequency Interference) — нежелательное физическое явление или воздействие электрических, магнитных или электромагнитных полей, электрических токов или напряжений внешнего или внутреннего источника, которое нарушает нормальную работу технических средств, или вызывает ухудшение технических характеристик и параметров этих средств. Для целей радиоэлектронной борьбы применяют преднамеренное электромагнитное воздействие направленное на объект, которое является для него нежелательным, то есть помехой. (ru)
rdfs:label
 • Interferència electromagnètica (ca)
 • Elektromagnetische Störung (de)
 • Electromagnetic interference (en)
 • Interferencia electromagnética (es)
 • 電波障害 (ja)
 • Interferenza (telecomunicazioni) (it)
 • Elektromagnetische interferentie (nl)
 • Zakłócenia radiowe (pl)
 • Электромагнитная помеха (ru)
 • Interferência eletromagnética (pt)
 • 電磁干擾 (zh)
 • Електромагнітна завада (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:discipline of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License