About: Donation

An Entity of Type: company, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

التبرع هو هدية مقدمة من شخصيات فردية أو معنوية لأغراض خيرية. يمكن أن يكون التبرع نقدياً على شكل صدقات، بتقديم الخدمات، أو عينياً بما في ذلك الطعام والملابس والألعاب وغير ذلك. عادة ما يكون التبرع مطلوباً في أوقات الفاقة والأزمات على شكل مساعدات إنسانية، وقد يكون سبب الحاجة إلى التبرع طبياً كما في التبرع بالدم أو بالأعضاء.

Property Value
dbo:abstract
 • التبرع هو هدية مقدمة من شخصيات فردية أو معنوية لأغراض خيرية. يمكن أن يكون التبرع نقدياً على شكل صدقات، بتقديم الخدمات، أو عينياً بما في ذلك الطعام والملابس والألعاب وغير ذلك. عادة ما يكون التبرع مطلوباً في أوقات الفاقة والأزمات على شكل مساعدات إنسانية، وقد يكون سبب الحاجة إلى التبرع طبياً كما في التبرع بالدم أو بالأعضاء. (ar)
 • Una donació, un donatiu o do és l'acció de cedir gratuïtament fons econòmics, temps de voluntariat o altres béns materials a una persona, organització o causa, generalment per caritat. En alguns ordenaments jurídics està regulada com un contracte. Les donacions van des de d'individus a grans donacions d'empreses. Moltes organitzacions sense ànim de lucre tenen com a principal font de finançament les donacions dels interessats. Alguns exemples en són organitzacions d'ajuda social (la UNESCO, l'UNICEF, Intervida), de preservació del medi ambient (WWF, Greenpeace) i institucions religioses (vegeu delme). Molts projectes de programari lliure, incloent el Projecte GNU, són finançats d'aquesta manera. El projecte Viquipèdia és finançat en gran manera per donacions. (ca)
 • Darování (lat. donatio) je poskytnutí daru, tedy dobrovolné a bezúplatné převedení vlastnického práva k dané věci z dárce na obdarovaného. Předmětem daru může být jakákoli věc v právním smyslu, ať již movitá či nemovitá, hmotná nebo nehmotná, je-li ovšem součástí majetku dárce. Právně je darování upraveno v § 2055–2078 občanského zákoníku a realizuje se prostřednictvím darovací smlouvy. Fakticky k darování dochází buď reálně, současně s odevzdáním daru, nebo konsenzuálně, kdy se dárce zaváže teprve v budoucnu vlastnické právo k daru převést a obdarovaný tuto nabídku přijme. Darováním ale právní vztah mezi dárcem a obdarovaným nezaniká, což se projevuje např. v možnosti v budoucnu dar odvolat. (cs)
 • Eine Spende ist eine freiwillige Zuwendung für einen religiösen, wissenschaftlichen, gemeinnützigen, mildtätigen, kulturellen, wirtschaftlichen oder politischen Zweck. Spendenempfänger können entweder natürliche oder juristische Personen, wie Vereine, Stiftungen, politische Parteien, Hilfsorganisationen oder Religionsgemeinschaften, sein. Spenden können in Geld oder Sachleistungen bestehen oder in einem Verzicht auf Arbeitsentgelt für geleistete Arbeit (Zeitspende). (de)
 • La donación es el acto que consiste en dar fondos u otros bienes materiales, generalmente por razones de caridad. En algunos ordenamientos jurídicos está regulada como un contrato. Las personas pueden optar por donar partes de sus cuerpos, como órganos, sangre o esperma. Las donaciones de sangre (en particular del grupo y factor Rh 0 negativo) y algunos órganos son generalmente escasas y su falta es una causa importante de la muerte de pacientes con enfermedades terminales. Algunos órganos vitales, como el corazón, son donados únicamente tras la defunción del donante, quien debe firmar un acuerdo en vida. Algunas religiones y culturas no aceptan donaciones de órganos o de sangre (por ejemplo, los Testigos de Jehová no aceptan las de sangre), sin importar la gravedad del paciente necesitado del trasplante. En algunos países existen leyes que prohíben que individuos o corporaciones donen grandes sumas de dinero a políticos. Muchas organizaciones sin fines de lucro tienen como principal fuente de financiamiento las donaciones de los interesados. Algunos ejemplos de esto son organizaciones de ayuda social (internacionalmente Unesco, UNICEF, Intervida), de preservación del ambiente (WWF, Greenpeace) e instituciones religiosas (ver diezmo). Muchos proyectos de software libre, incluyendo el proyecto GNU, son financiados de esta forma. Las donaciones van de microdonaciones de individuos a grandes donaciones de empresas interesadas. El proyecto Wikipedia es financiado en gran medida por donaciones. (es)
 • Le don est l'action de donner sans contrepartie, de manière désintéressée et intemporelle. Cependant, dans les systèmes de relations sociales, pour faire honneur au don, ou en remerciement la personne en bénéficiant peut faire un don en retour, qu'on appelle le contre-don.Il ne s'agit pas d'un acte d'échange de valeurs comme la vente ni le troc, puisque le receveur n'est pas tenu de rendre le don, et la valeur des dons ne rentre pas directement en compte. (fr)
 • Sumbangan atau donasi atau derma (Inggris: donation yang berasal dari Latin: donum) adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan kepada orang lain. Pemberian donasi dapat berupa uang, makanan, barang, pakaian, mainan ataupun kendaraan akan tetapi tidak selalu demikian, pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu lain misalnya donasi dapat berupa bantuan kemanusiaan atau bantuan dalam bentuk pembangunan. Dalam hal perawatan medis donasi dapat pemberian transfusi darah atau dalam hal transplantasi dapat pula berupa pemberian penggantian organ, pemberian donasi dapat dilakukan tidak hanya dalam bentuk pemberian jasa atau barang semata akan tetapi sebagaimana dapat dilakukan pula dalam bentuk . Pada Era 4.0 melakukan donasi atau sumbangan bisa dilakukan tanpa perlu kehadiran donatur. Dengan pemanfaatan keseragunaan internet, sumbangan dapat dilakukan secara tidak langsung atau donasi online. Sebagai bahan referensi , terdapat beberapa situs resmi UNICEF, Dompet Dhuafa, Derma Social. (in)
 • 寄付(きふ、英: donation)とは、金銭や財産などを公共事業、公益・福祉・宗教施設などへ無償で提供すること。 災害の際に被災地・被災民へ送られるも寄付の一つである。経済において、寄付は福祉に係る費用の一部を担う重要な経済活動でもある。 また、教育機関(学校や博物館、図書館など)や医療機関などに寄付することを寄贈(きぞう)、に寄付することを寄進(きしん)と称することもある。 寄付は、寄付者が自らの意思に基づき金銭・財産を対象機関・施設へ無償で供与することで行われる。寄付の多くは、公共事業や公益機関、、医療機関、教育機関、などに対して行われている。 これらの事業・機関・施設は、公共的・公益的な社会役割を担っているが、安定した収入源を持たず、そのため、寄付を主要な収入源の一つとしていることが多い。世界の多くの地域では、寄付が福祉の一部を担っており、社会の中で重要な地位を占めている。 (ja)
 • Donacja – pieniądze lub mienie przekazane dobrowolnie przez osobie lub instytucji. Donacją nazywany jest też akt prawny potwierdzający to przekazanie. (pl)
 • Doação é o ato de dar um bem próprio a outra pessoa, geralmente alguém necessitado, ou a uma instituição. Nas cidades, é comum as prefeituras organizarem campanhas de doação, assim como as empresas, os cidadãos e qualquer instituição em geral. Geralmente, o dinheiro é encaminhado para órgãos como ONGs, igrejas, escolas públicas e fundações sem fins lucrativos. Além do dinheiro, outras doações também podem ser feitas, como imóveis, obras de arte, jóias, etc. No passado, a Igreja católica foi beneficiária de inúmeras doações feitas por devotos em seus testamentos. Em países como os Estados Unidos, é mais difundida ainda hoje a cultura de se fazer doações de vulto, geralmente a fundações ou outras instituições beneficentes. Um ótimo exemplo de uma fundação sem fins lucrativos que arrecada com doações é a Wikipédia. Na Idade Média, a doação poderia ocorrer sob a forma de dote por ocasião do casamento da filha de um rei ou como recompensa por serviços prestados no âmbito dos laços de vassalagem, por exemplo, o auxílio na guerra. Assim aconteceu com a doação do Condado Portucalense feita por D. Afonso VI ao Conde D. Henrique de Borgonha, quando este casa com a filha ilegítima dele, rei de Leão, D. Teresa, como recompensa por "serviços" prestados na luta contra os mouros. A independência obtida pelo filho do Conde D. Henrique, D. Afonso Henriques (que se tornaria o primeiro rei de Portugal), configura um rompimento dos laços de vassalagem a que estava vinculado. Atualmente, a Internet também ajuda a potencializar doações, e serviços como PayPal, PagSeguro e F2b permitem que sites recebam doações para manterem seu serviço. São blogs, serviços comunitários, entre outros. (pt)
 • Поже́ртва — дарування нерухомих або рухомих речей для досягнення певної, наперед обумовленої мети. Це діяльність, завдяки якій громадські та приватні ресурси добровільно спрямовуються їхніми власниками для допомоги окремим соціально незахищеним групам людей, вирішення суспільних проблем, а також поліпшення умов громадського життя. Така підтримка надається не тільки біднякам, які живуть у злиднях, а й тим людям (громадським активістам, фахівцям, представникам творчих професій, учням і студентам) та некомерційним і неполітичним організаціям, котрі відчувають нестачу в коштах чи інших ресурсів або майна для вирішення індивідуальних, професійних, культурних та суспільних потреб, завдань та діяльності. (uk)
 • Пожертвование — дар, передача денег в пользу какой-либо организации или лица; а также добровольная оплата без принуждения, то есть оплата в благодарность за уже имеющуюся вещь или полученную услугу. (ru)
 • 捐贈(英語:Donation),臺灣俗稱寄付(闽南语:kià-hù),在實況產業中俗稱斗內,是作為公共或慈善用途之贈與或捐獻,目的有多種。捐贈是施恩,付出自己所有,例如金錢、物資、服務、身體器官、時間、名譽等,去贊助受惠者,例如藝術家、政治人物、宗教團體、慈善機構、弱勢社群等。 捐贈時通常會收到感謝狀或感謝函,有時受贈者為了感謝捐獻者,會將學校、機關、建築物等以捐獻者的名字來命名;有時則給予演唱會、宴會、酒會、舞會等的入場券,或者給予限量版紀念品、免稅額、特許等。有時還可以得到榮譽學位、頭銜、勳章、爵士稱號(如MBE等)。 以宗教角度,捐贈行為是一種做功德的行為,有分「陰德」和「明德」。陰德是施恩不揚名,多以「無名氏」或「有心人」等自稱,匿名捐贈,相對於有目的捐贈,是一種「高尚情操」。明德則是求名聲顯達,報酬則往往是慈善家的頭銜。 公共用捐獻(dedication to public use):所有或部分財產捐獻於公共使用;財產所有人無法對已捐獻於公共使用之財產主張擁有任何權利。 (zh)
 • التبرع هو هدية مقدمة من شخصيات فردية أو معنوية لأغراض خيرية. يمكن أن يكون التبرع نقدياً على شكل صدقات، بتقديم الخدمات، أو عينياً بما في ذلك الطعام والملابس والألعاب وغير ذلك. عادة ما يكون التبرع مطلوباً في أوقات الفاقة والأزمات على شكل مساعدات إنسانية، وقد يكون سبب الحاجة إلى التبرع طبياً كما في التبرع بالدم أو بالأعضاء. (ar)
 • Una donació, un donatiu o do és l'acció de cedir gratuïtament fons econòmics, temps de voluntariat o altres béns materials a una persona, organització o causa, generalment per caritat. En alguns ordenaments jurídics està regulada com un contracte. Les donacions van des de d'individus a grans donacions d'empreses. Moltes organitzacions sense ànim de lucre tenen com a principal font de finançament les donacions dels interessats. Alguns exemples en són organitzacions d'ajuda social (la UNESCO, l'UNICEF, Intervida), de preservació del medi ambient (WWF, Greenpeace) i institucions religioses (vegeu delme). Molts projectes de programari lliure, incloent el Projecte GNU, són finançats d'aquesta manera. El projecte Viquipèdia és finançat en gran manera per donacions. (ca)
 • Darování (lat. donatio) je poskytnutí daru, tedy dobrovolné a bezúplatné převedení vlastnického práva k dané věci z dárce na obdarovaného. Předmětem daru může být jakákoli věc v právním smyslu, ať již movitá či nemovitá, hmotná nebo nehmotná, je-li ovšem součástí majetku dárce. Právně je darování upraveno v § 2055–2078 občanského zákoníku a realizuje se prostřednictvím darovací smlouvy. Fakticky k darování dochází buď reálně, současně s odevzdáním daru, nebo konsenzuálně, kdy se dárce zaváže teprve v budoucnu vlastnické právo k daru převést a obdarovaný tuto nabídku přijme. Darováním ale právní vztah mezi dárcem a obdarovaným nezaniká, což se projevuje např. v možnosti v budoucnu dar odvolat. (cs)
 • Eine Spende ist eine freiwillige Zuwendung für einen religiösen, wissenschaftlichen, gemeinnützigen, mildtätigen, kulturellen, wirtschaftlichen oder politischen Zweck. Spendenempfänger können entweder natürliche oder juristische Personen, wie Vereine, Stiftungen, politische Parteien, Hilfsorganisationen oder Religionsgemeinschaften, sein. Spenden können in Geld oder Sachleistungen bestehen oder in einem Verzicht auf Arbeitsentgelt für geleistete Arbeit (Zeitspende). (de)
 • La donación es el acto que consiste en dar fondos u otros bienes materiales, generalmente por razones de caridad. En algunos ordenamientos jurídicos está regulada como un contrato. Las personas pueden optar por donar partes de sus cuerpos, como órganos, sangre o esperma. Las donaciones de sangre (en particular del grupo y factor Rh 0 negativo) y algunos órganos son generalmente escasas y su falta es una causa importante de la muerte de pacientes con enfermedades terminales. Algunos órganos vitales, como el corazón, son donados únicamente tras la defunción del donante, quien debe firmar un acuerdo en vida. Algunas religiones y culturas no aceptan donaciones de órganos o de sangre (por ejemplo, los Testigos de Jehová no aceptan las de sangre), sin importar la gravedad del paciente necesitado del trasplante. En algunos países existen leyes que prohíben que individuos o corporaciones donen grandes sumas de dinero a políticos. Muchas organizaciones sin fines de lucro tienen como principal fuente de financiamiento las donaciones de los interesados. Algunos ejemplos de esto son organizaciones de ayuda social (internacionalmente Unesco, UNICEF, Intervida), de preservación del ambiente (WWF, Greenpeace) e instituciones religiosas (ver diezmo). Muchos proyectos de software libre, incluyendo el proyecto GNU, son financiados de esta forma. Las donaciones van de microdonaciones de individuos a grandes donaciones de empresas interesadas. El proyecto Wikipedia es financiado en gran medida por donaciones. (es)
 • Le don est l'action de donner sans contrepartie, de manière désintéressée et intemporelle. Cependant, dans les systèmes de relations sociales, pour faire honneur au don, ou en remerciement la personne en bénéficiant peut faire un don en retour, qu'on appelle le contre-don.Il ne s'agit pas d'un acte d'échange de valeurs comme la vente ni le troc, puisque le receveur n'est pas tenu de rendre le don, et la valeur des dons ne rentre pas directement en compte. (fr)
 • Sumbangan atau donasi atau derma (Inggris: donation yang berasal dari Latin: donum) adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan kepada orang lain. Pemberian donasi dapat berupa uang, makanan, barang, pakaian, mainan ataupun kendaraan akan tetapi tidak selalu demikian, pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu lain misalnya donasi dapat berupa bantuan kemanusiaan atau bantuan dalam bentuk pembangunan. Dalam hal perawatan medis donasi dapat pemberian transfusi darah atau dalam hal transplantasi dapat pula berupa pemberian penggantian organ, pemberian donasi dapat dilakukan tidak hanya dalam bentuk pemberian jasa atau barang semata akan tetapi sebagaimana dapat dilakukan pula dalam bentuk . Pada Era 4.0 melakukan donasi atau sumbangan bisa dilakukan tanpa perlu kehadiran donatur. Dengan pemanfaatan keseragunaan internet, sumbangan dapat dilakukan secara tidak langsung atau donasi online. Sebagai bahan referensi , terdapat beberapa situs resmi UNICEF, Dompet Dhuafa, Derma Social. (in)
 • 寄付(きふ、英: donation)とは、金銭や財産などを公共事業、公益・福祉・宗教施設などへ無償で提供すること。 災害の際に被災地・被災民へ送られるも寄付の一つである。経済において、寄付は福祉に係る費用の一部を担う重要な経済活動でもある。 また、教育機関(学校や博物館、図書館など)や医療機関などに寄付することを寄贈(きぞう)、に寄付することを寄進(きしん)と称することもある。 寄付は、寄付者が自らの意思に基づき金銭・財産を対象機関・施設へ無償で供与することで行われる。寄付の多くは、公共事業や公益機関、、医療機関、教育機関、などに対して行われている。 これらの事業・機関・施設は、公共的・公益的な社会役割を担っているが、安定した収入源を持たず、そのため、寄付を主要な収入源の一つとしていることが多い。世界の多くの地域では、寄付が福祉の一部を担っており、社会の中で重要な地位を占めている。 (ja)
 • Donacja – pieniądze lub mienie przekazane dobrowolnie przez osobie lub instytucji. Donacją nazywany jest też akt prawny potwierdzający to przekazanie. (pl)
 • Doação é o ato de dar um bem próprio a outra pessoa, geralmente alguém necessitado, ou a uma instituição. Nas cidades, é comum as prefeituras organizarem campanhas de doação, assim como as empresas, os cidadãos e qualquer instituição em geral. Geralmente, o dinheiro é encaminhado para órgãos como ONGs, igrejas, escolas públicas e fundações sem fins lucrativos. Além do dinheiro, outras doações também podem ser feitas, como imóveis, obras de arte, jóias, etc. No passado, a Igreja católica foi beneficiária de inúmeras doações feitas por devotos em seus testamentos. Em países como os Estados Unidos, é mais difundida ainda hoje a cultura de se fazer doações de vulto, geralmente a fundações ou outras instituições beneficentes. Um ótimo exemplo de uma fundação sem fins lucrativos que arrecada com doações é a Wikipédia. Na Idade Média, a doação poderia ocorrer sob a forma de dote por ocasião do casamento da filha de um rei ou como recompensa por serviços prestados no âmbito dos laços de vassalagem, por exemplo, o auxílio na guerra. Assim aconteceu com a doação do Condado Portucalense feita por D. Afonso VI ao Conde D. Henrique de Borgonha, quando este casa com a filha ilegítima dele, rei de Leão, D. Teresa, como recompensa por "serviços" prestados na luta contra os mouros. A independência obtida pelo filho do Conde D. Henrique, D. Afonso Henriques (que se tornaria o primeiro rei de Portugal), configura um rompimento dos laços de vassalagem a que estava vinculado. Atualmente, a Internet também ajuda a potencializar doações, e serviços como PayPal, PagSeguro e F2b permitem que sites recebam doações para manterem seu serviço. São blogs, serviços comunitários, entre outros. (pt)
 • Поже́ртва — дарування нерухомих або рухомих речей для досягнення певної, наперед обумовленої мети. Це діяльність, завдяки якій громадські та приватні ресурси добровільно спрямовуються їхніми власниками для допомоги окремим соціально незахищеним групам людей, вирішення суспільних проблем, а також поліпшення умов громадського життя. Така підтримка надається не тільки біднякам, які живуть у злиднях, а й тим людям (громадським активістам, фахівцям, представникам творчих професій, учням і студентам) та некомерційним і неполітичним організаціям, котрі відчувають нестачу в коштах чи інших ресурсів або майна для вирішення індивідуальних, професійних, культурних та суспільних потреб, завдань та діяльності. (uk)
 • Пожертвование — дар, передача денег в пользу какой-либо организации или лица; а также добровольная оплата без принуждения, то есть оплата в благодарность за уже имеющуюся вещь или полученную услугу. (ru)
 • 捐贈(英語:Donation),臺灣俗稱寄付(闽南语:kià-hù),在實況產業中俗稱斗內,是作為公共或慈善用途之贈與或捐獻,目的有多種。捐贈是施恩,付出自己所有,例如金錢、物資、服務、身體器官、時間、名譽等,去贊助受惠者,例如藝術家、政治人物、宗教團體、慈善機構、弱勢社群等。 捐贈時通常會收到感謝狀或感謝函,有時受贈者為了感謝捐獻者,會將學校、機關、建築物等以捐獻者的名字來命名;有時則給予演唱會、宴會、酒會、舞會等的入場券,或者給予限量版紀念品、免稅額、特許等。有時還可以得到榮譽學位、頭銜、勳章、爵士稱號(如MBE等)。 以宗教角度,捐贈行為是一種做功德的行為,有分「陰德」和「明德」。陰德是施恩不揚名,多以「無名氏」或「有心人」等自稱,匿名捐贈,相對於有目的捐贈,是一種「高尚情操」。明德則是求名聲顯達,報酬則往往是慈善家的頭銜。 公共用捐獻(dedication to public use):所有或部分財產捐獻於公共使用;財產所有人無法對已捐獻於公共使用之財產主張擁有任何權利。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 367725 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 7706 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1018805631 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • التبرع هو هدية مقدمة من شخصيات فردية أو معنوية لأغراض خيرية. يمكن أن يكون التبرع نقدياً على شكل صدقات، بتقديم الخدمات، أو عينياً بما في ذلك الطعام والملابس والألعاب وغير ذلك. عادة ما يكون التبرع مطلوباً في أوقات الفاقة والأزمات على شكل مساعدات إنسانية، وقد يكون سبب الحاجة إلى التبرع طبياً كما في التبرع بالدم أو بالأعضاء. (ar)
 • Darování (lat. donatio) je poskytnutí daru, tedy dobrovolné a bezúplatné převedení vlastnického práva k dané věci z dárce na obdarovaného. Předmětem daru může být jakákoli věc v právním smyslu, ať již movitá či nemovitá, hmotná nebo nehmotná, je-li ovšem součástí majetku dárce. Právně je darování upraveno v § 2055–2078 občanského zákoníku a realizuje se prostřednictvím darovací smlouvy. Fakticky k darování dochází buď reálně, současně s odevzdáním daru, nebo konsenzuálně, kdy se dárce zaváže teprve v budoucnu vlastnické právo k daru převést a obdarovaný tuto nabídku přijme. Darováním ale právní vztah mezi dárcem a obdarovaným nezaniká, což se projevuje např. v možnosti v budoucnu dar odvolat. (cs)
 • Eine Spende ist eine freiwillige Zuwendung für einen religiösen, wissenschaftlichen, gemeinnützigen, mildtätigen, kulturellen, wirtschaftlichen oder politischen Zweck. Spendenempfänger können entweder natürliche oder juristische Personen, wie Vereine, Stiftungen, politische Parteien, Hilfsorganisationen oder Religionsgemeinschaften, sein. Spenden können in Geld oder Sachleistungen bestehen oder in einem Verzicht auf Arbeitsentgelt für geleistete Arbeit (Zeitspende). (de)
 • Le don est l'action de donner sans contrepartie, de manière désintéressée et intemporelle. Cependant, dans les systèmes de relations sociales, pour faire honneur au don, ou en remerciement la personne en bénéficiant peut faire un don en retour, qu'on appelle le contre-don.Il ne s'agit pas d'un acte d'échange de valeurs comme la vente ni le troc, puisque le receveur n'est pas tenu de rendre le don, et la valeur des dons ne rentre pas directement en compte. (fr)
 • 寄付(きふ、英: donation)とは、金銭や財産などを公共事業、公益・福祉・宗教施設などへ無償で提供すること。 災害の際に被災地・被災民へ送られるも寄付の一つである。経済において、寄付は福祉に係る費用の一部を担う重要な経済活動でもある。 また、教育機関(学校や博物館、図書館など)や医療機関などに寄付することを寄贈(きぞう)、に寄付することを寄進(きしん)と称することもある。 寄付は、寄付者が自らの意思に基づき金銭・財産を対象機関・施設へ無償で供与することで行われる。寄付の多くは、公共事業や公益機関、、医療機関、教育機関、などに対して行われている。 これらの事業・機関・施設は、公共的・公益的な社会役割を担っているが、安定した収入源を持たず、そのため、寄付を主要な収入源の一つとしていることが多い。世界の多くの地域では、寄付が福祉の一部を担っており、社会の中で重要な地位を占めている。 (ja)
 • Donacja – pieniądze lub mienie przekazane dobrowolnie przez osobie lub instytucji. Donacją nazywany jest też akt prawny potwierdzający to przekazanie. (pl)
 • Поже́ртва — дарування нерухомих або рухомих речей для досягнення певної, наперед обумовленої мети. Це діяльність, завдяки якій громадські та приватні ресурси добровільно спрямовуються їхніми власниками для допомоги окремим соціально незахищеним групам людей, вирішення суспільних проблем, а також поліпшення умов громадського життя. Така підтримка надається не тільки біднякам, які живуть у злиднях, а й тим людям (громадським активістам, фахівцям, представникам творчих професій, учням і студентам) та некомерційним і неполітичним організаціям, котрі відчувають нестачу в коштах чи інших ресурсів або майна для вирішення індивідуальних, професійних, культурних та суспільних потреб, завдань та діяльності. (uk)
 • Пожертвование — дар, передача денег в пользу какой-либо организации или лица; а также добровольная оплата без принуждения, то есть оплата в благодарность за уже имеющуюся вещь или полученную услугу. (ru)
 • 捐贈(英語:Donation),臺灣俗稱寄付(闽南语:kià-hù),在實況產業中俗稱斗內,是作為公共或慈善用途之贈與或捐獻,目的有多種。捐贈是施恩,付出自己所有,例如金錢、物資、服務、身體器官、時間、名譽等,去贊助受惠者,例如藝術家、政治人物、宗教團體、慈善機構、弱勢社群等。 捐贈時通常會收到感謝狀或感謝函,有時受贈者為了感謝捐獻者,會將學校、機關、建築物等以捐獻者的名字來命名;有時則給予演唱會、宴會、酒會、舞會等的入場券,或者給予限量版紀念品、免稅額、特許等。有時還可以得到榮譽學位、頭銜、勳章、爵士稱號(如MBE等)。 以宗教角度,捐贈行為是一種做功德的行為,有分「陰德」和「明德」。陰德是施恩不揚名,多以「無名氏」或「有心人」等自稱,匿名捐贈,相對於有目的捐贈,是一種「高尚情操」。明德則是求名聲顯達,報酬則往往是慈善家的頭銜。 公共用捐獻(dedication to public use):所有或部分財產捐獻於公共使用;財產所有人無法對已捐獻於公共使用之財產主張擁有任何權利。 (zh)
 • Una donació, un donatiu o do és l'acció de cedir gratuïtament fons econòmics, temps de voluntariat o altres béns materials a una persona, organització o causa, generalment per caritat. En alguns ordenaments jurídics està regulada com un contracte. Les donacions van des de d'individus a grans donacions d'empreses. (ca)
 • La donación es el acto que consiste en dar fondos u otros bienes materiales, generalmente por razones de caridad. En algunos ordenamientos jurídicos está regulada como un contrato. Las personas pueden optar por donar partes de sus cuerpos, como órganos, sangre o esperma. Las donaciones de sangre (en particular del grupo y factor Rh 0 negativo) y algunos órganos son generalmente escasas y su falta es una causa importante de la muerte de pacientes con enfermedades terminales. Algunos órganos vitales, como el corazón, son donados únicamente tras la defunción del donante, quien debe firmar un acuerdo en vida. (es)
 • Sumbangan atau donasi atau derma (Inggris: donation yang berasal dari Latin: donum) adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan kepada orang lain. Pemberian donasi dapat berupa uang, makanan, barang, pakaian, mainan ataupun kendaraan akan tetapi tidak selalu demikian, pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu lain misalnya donasi dapat berupa bantuan kemanusiaan atau bantuan dalam bentuk pembangunan. (in)
 • Doação é o ato de dar um bem próprio a outra pessoa, geralmente alguém necessitado, ou a uma instituição. Nas cidades, é comum as prefeituras organizarem campanhas de doação, assim como as empresas, os cidadãos e qualquer instituição em geral. Geralmente, o dinheiro é encaminhado para órgãos como ONGs, igrejas, escolas públicas e fundações sem fins lucrativos. Além do dinheiro, outras doações também podem ser feitas, como imóveis, obras de arte, jóias, etc. Um ótimo exemplo de uma fundação sem fins lucrativos que arrecada com doações é a Wikipédia. (pt)
 • التبرع هو هدية مقدمة من شخصيات فردية أو معنوية لأغراض خيرية. يمكن أن يكون التبرع نقدياً على شكل صدقات، بتقديم الخدمات، أو عينياً بما في ذلك الطعام والملابس والألعاب وغير ذلك. عادة ما يكون التبرع مطلوباً في أوقات الفاقة والأزمات على شكل مساعدات إنسانية، وقد يكون سبب الحاجة إلى التبرع طبياً كما في التبرع بالدم أو بالأعضاء. (ar)
 • Darování (lat. donatio) je poskytnutí daru, tedy dobrovolné a bezúplatné převedení vlastnického práva k dané věci z dárce na obdarovaného. Předmětem daru může být jakákoli věc v právním smyslu, ať již movitá či nemovitá, hmotná nebo nehmotná, je-li ovšem součástí majetku dárce. Právně je darování upraveno v § 2055–2078 občanského zákoníku a realizuje se prostřednictvím darovací smlouvy. Fakticky k darování dochází buď reálně, současně s odevzdáním daru, nebo konsenzuálně, kdy se dárce zaváže teprve v budoucnu vlastnické právo k daru převést a obdarovaný tuto nabídku přijme. Darováním ale právní vztah mezi dárcem a obdarovaným nezaniká, což se projevuje např. v možnosti v budoucnu dar odvolat. (cs)
 • Eine Spende ist eine freiwillige Zuwendung für einen religiösen, wissenschaftlichen, gemeinnützigen, mildtätigen, kulturellen, wirtschaftlichen oder politischen Zweck. Spendenempfänger können entweder natürliche oder juristische Personen, wie Vereine, Stiftungen, politische Parteien, Hilfsorganisationen oder Religionsgemeinschaften, sein. Spenden können in Geld oder Sachleistungen bestehen oder in einem Verzicht auf Arbeitsentgelt für geleistete Arbeit (Zeitspende). (de)
 • Le don est l'action de donner sans contrepartie, de manière désintéressée et intemporelle. Cependant, dans les systèmes de relations sociales, pour faire honneur au don, ou en remerciement la personne en bénéficiant peut faire un don en retour, qu'on appelle le contre-don.Il ne s'agit pas d'un acte d'échange de valeurs comme la vente ni le troc, puisque le receveur n'est pas tenu de rendre le don, et la valeur des dons ne rentre pas directement en compte. (fr)
 • 寄付(きふ、英: donation)とは、金銭や財産などを公共事業、公益・福祉・宗教施設などへ無償で提供すること。 災害の際に被災地・被災民へ送られるも寄付の一つである。経済において、寄付は福祉に係る費用の一部を担う重要な経済活動でもある。 また、教育機関(学校や博物館、図書館など)や医療機関などに寄付することを寄贈(きぞう)、に寄付することを寄進(きしん)と称することもある。 寄付は、寄付者が自らの意思に基づき金銭・財産を対象機関・施設へ無償で供与することで行われる。寄付の多くは、公共事業や公益機関、、医療機関、教育機関、などに対して行われている。 これらの事業・機関・施設は、公共的・公益的な社会役割を担っているが、安定した収入源を持たず、そのため、寄付を主要な収入源の一つとしていることが多い。世界の多くの地域では、寄付が福祉の一部を担っており、社会の中で重要な地位を占めている。 (ja)
 • Donacja – pieniądze lub mienie przekazane dobrowolnie przez osobie lub instytucji. Donacją nazywany jest też akt prawny potwierdzający to przekazanie. (pl)
 • Поже́ртва — дарування нерухомих або рухомих речей для досягнення певної, наперед обумовленої мети. Це діяльність, завдяки якій громадські та приватні ресурси добровільно спрямовуються їхніми власниками для допомоги окремим соціально незахищеним групам людей, вирішення суспільних проблем, а також поліпшення умов громадського життя. Така підтримка надається не тільки біднякам, які живуть у злиднях, а й тим людям (громадським активістам, фахівцям, представникам творчих професій, учням і студентам) та некомерційним і неполітичним організаціям, котрі відчувають нестачу в коштах чи інших ресурсів або майна для вирішення індивідуальних, професійних, культурних та суспільних потреб, завдань та діяльності. (uk)
 • Пожертвование — дар, передача денег в пользу какой-либо организации или лица; а также добровольная оплата без принуждения, то есть оплата в благодарность за уже имеющуюся вещь или полученную услугу. (ru)
 • 捐贈(英語:Donation),臺灣俗稱寄付(闽南语:kià-hù),在實況產業中俗稱斗內,是作為公共或慈善用途之贈與或捐獻,目的有多種。捐贈是施恩,付出自己所有,例如金錢、物資、服務、身體器官、時間、名譽等,去贊助受惠者,例如藝術家、政治人物、宗教團體、慈善機構、弱勢社群等。 捐贈時通常會收到感謝狀或感謝函,有時受贈者為了感謝捐獻者,會將學校、機關、建築物等以捐獻者的名字來命名;有時則給予演唱會、宴會、酒會、舞會等的入場券,或者給予限量版紀念品、免稅額、特許等。有時還可以得到榮譽學位、頭銜、勳章、爵士稱號(如MBE等)。 以宗教角度,捐贈行為是一種做功德的行為,有分「陰德」和「明德」。陰德是施恩不揚名,多以「無名氏」或「有心人」等自稱,匿名捐贈,相對於有目的捐贈,是一種「高尚情操」。明德則是求名聲顯達,報酬則往往是慈善家的頭銜。 公共用捐獻(dedication to public use):所有或部分財產捐獻於公共使用;財產所有人無法對已捐獻於公共使用之財產主張擁有任何權利。 (zh)
 • Una donació, un donatiu o do és l'acció de cedir gratuïtament fons econòmics, temps de voluntariat o altres béns materials a una persona, organització o causa, generalment per caritat. En alguns ordenaments jurídics està regulada com un contracte. Les donacions van des de d'individus a grans donacions d'empreses. (ca)
 • La donación es el acto que consiste en dar fondos u otros bienes materiales, generalmente por razones de caridad. En algunos ordenamientos jurídicos está regulada como un contrato. Las personas pueden optar por donar partes de sus cuerpos, como órganos, sangre o esperma. Las donaciones de sangre (en particular del grupo y factor Rh 0 negativo) y algunos órganos son generalmente escasas y su falta es una causa importante de la muerte de pacientes con enfermedades terminales. Algunos órganos vitales, como el corazón, son donados únicamente tras la defunción del donante, quien debe firmar un acuerdo en vida. (es)
 • Sumbangan atau donasi atau derma (Inggris: donation yang berasal dari Latin: donum) adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan kepada orang lain. Pemberian donasi dapat berupa uang, makanan, barang, pakaian, mainan ataupun kendaraan akan tetapi tidak selalu demikian, pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu lain misalnya donasi dapat berupa bantuan kemanusiaan atau bantuan dalam bentuk pembangunan. (in)
 • Doação é o ato de dar um bem próprio a outra pessoa, geralmente alguém necessitado, ou a uma instituição. Nas cidades, é comum as prefeituras organizarem campanhas de doação, assim como as empresas, os cidadãos e qualquer instituição em geral. Geralmente, o dinheiro é encaminhado para órgãos como ONGs, igrejas, escolas públicas e fundações sem fins lucrativos. Além do dinheiro, outras doações também podem ser feitas, como imóveis, obras de arte, jóias, etc. Um ótimo exemplo de uma fundação sem fins lucrativos que arrecada com doações é a Wikipédia. (pt)
rdfs:label
 • Donation (en)
 • تبرع (ar)
 • Donació (ca)
 • Darování (cs)
 • Spende (de)
 • Donación (es)
 • Don (acte) (fr)
 • Sumbangan (in)
 • 寄付 (ja)
 • 기부 (ko)
 • Donacja (prawo) (pl)
 • Пожертвование (ru)
 • Doação (pt)
 • Пожертва (uk)
 • 捐贈 (zh)
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:service of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:method of
is dbp:methods of
is dbp:revenue of
is dbp:services of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License