About: Description

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Description is the pattern of narrative development that aims to make vivid a place, object, character, or group. Description is one of four rhetorical modes (also known as modes of discourse), along with exposition, argumentation, and narration. In practice it would be difficult to write literature that drew on just one of the four basic modes.

Property Value
dbo:abstract
 • En literatura, la descripció és la representació d'alguna cosa amb paraules. Es tracta de fer veure al lector un objecte, un paisatge, una persona... i de vegades, fer sentir una experiència, una emoció, un sentiment de qui descriu. La descripció pot ser objectiva, si té una intenció explicativa o informativa. També pot ser subjectiva, si qui escriu deixa entreveure l'opinió o els sentiments que li produeix allò que es descriu. En un text descriptiu, són molt freqüents els adjectius i els situacionals. Exemples d'adjectius: groc, verd, vermell, gran, petit, gros, prim, ample, estret, bonic, lleig... Exemples de situacionals: a dalt, a baix, davant, darrere, a la dreta, a l'esquerra, més amunt, més avall... Per fer una descripció es pot seguir el següent ordre: 1. * Observació i retenció dels trets dominants, característiques generals, d'allò que es vol descriure. 2. * Anàlisi detallada seguint un ordre: de dreta a esquerra, de dalt a baix, d'allò més general a allò més concret... 3. * Redacció, seguint un ordre triat d'acord amb l'element que es vulgui destacar més. La descripció acostuma a ser enumerativa. Els elements de l'enumeració se separen mitjançant comes o de la conjunció i. Exemple d'enumeració: "Dins d'aquella caixa hi havia agulles d'estendre, fotografies, fils, culleres, claus, cartes, llibres, i fins i tot algun mitjó." Quan hem de descriure a persones és com si féssim un retrat emprant les paraules. Aquestes descripcions comparteixen moltes característiques amb les decripciones de llocs: també segueixen un ordre determinat, es destaquen els trets més representatius de la persona, abunden els substantius i adjectius i reflecteixen la impressió que produeix aquesta persona a l'observador. Alguns dels aspectes que més freqüentment s'inclouen en els retrats són els següents: Aspecte físic general de la persona: parlem, per exemple, de l'edat, l'alçada i la constitució física (gruixut, prim, corpulent, alt, baix ...)Detalls significatius del cap i la cara: color de cabell i ulls, nas, boca ...Com va vestit.Trets que defineixen la seva personalitat: decidit, amigable, eficient, intel·ligent, simpàtic, elegant, fantasiós, bromista, innocent, ordenat, responsable ... En la descripció poden aparèixer altres recursos literaris, com la personificació quan l'autor atorga al paisatge o objecte descrit personalitat pròpia. (ca)
 • الوصف عبارة عما دل على الذات باعتبار معنى هو المقصود من جوهر حروفه، أي يدل على الذات بصفة، كأحمر فإنه بجوهر حروفه يدل على معنى مقصود وهو الحمرة؛ فالوصف والصفة مصدران، كالوعد والعدة، والمتكلمون فرقوا بينهما فقالوا الوصف يقوم بالواصف والصفة تقوم بالموصوف. وقيل الوصف هو القائم بالفاعل. (ar)
 • Deskriptiv (von lateinisch describere ‚beschreiben, umschreiben‘) bezeichnet einen beschreibenden bzw. abbildenden Standpunkt, der den Anspruch einer wertfreien Betrachtung erhebt. Ziel ist eine faktische Darstellung. Beim wissenschaftlichen Arbeiten wird besonders zwischen normativen und deskriptiven Betrachtungen unterschieden, um intersubjektiv nachvollziehbare Grundlagen zu entwickeln, beispielsweise in der Betrachtung politischer Systeme. Beispiele für Deskription sind u. a. empirische Erhebungen, die dazu dienen, Aussagen über den gegenwärtigen Zustand der Gesellschaft zu machen (Arbeitslosenzahl), aber auch Analysen menschlichen Verhaltens im Rahmen der Soziologie, Psychologie oder Philosophie. Normative Aussagen wären dahingegen solche, die einen Soll-Zustand beschreiben, etwa Mindestlöhne, oder die „Verhaltensideale“ von Menschen. Der Gegenbegriff ist die Präskription. In wissenschaftlichen Arbeiten sollen deskriptive und präskriptive Aussagen sorgfältig voneinander unterschieden werden. (de)
 • estas pli malpli detala spegulo de io, ĉu persono ĉu sento ĉu pejzaĝo, precipe kiel enkonduko al rakonto, sed ne nur. Tio povas esti ĉefa konsisto de priskriba aŭ klariga verko, kiel eseo, nefikcia literaturo, ktp. Priskribo de persono okazas sen tempopaŝo aŭ ago; se tempo paŝas aŭ iu faras ion, jam temas pri rakonto. La celo de la priskribo difinas ties tipon kaj multfoje ĝian metodon; plej oftaj estas: * persono, * aĵo, * pejzaĝo, * sento kaj * ideoj. Tre ofta kaj necesa estas priskribi personon kiel rolulon aŭ eĉ ĉefrolulon de posta agado. Tiukaze la priskribo povas esti ĉu fizika ĉu mensa. Unuakaze ĝi povas esti ĉu vizaĝa ĉu totala, eĉ privestaĵa. Aĵoj priskibataj povas esti tre diversaj, kiel mebloj, utilaĵoj, vestaĵoj, pentraĵoj, ktp. Tio povas rilati al bazaj aŭ centraj aĵoj laŭ la agado aŭ tute superfluaj, kiel povas konveni en literaturo. Ankaŭ pejzaĝoj povas esti tre diversaj, ekzemple urba aŭ kampara, mara aŭ havena, loĝata aŭ senhoma. Unuakaze povas temi pri priskribo de hejmo, tiukaze ĉu nur ekstera ĉu ankaŭ interna. Tiukaze povas temi pri ĉambro kie okazos agado: tio oftas en realisma romano. Sentoj kaj ideoj povas esti diversaj, laŭ la persono, kiu povas esti ankaŭ rakontisto. Kutime priskriboj, ekzemple en romano, estas ne puraj sed miksitaj. Oni vidu ekzemple de Vojaĝo al Kazohinio de Sandor Szathmari tiun priskribon, kie aperas kune pejzaĝo, bestoj, sentoj, personoj, ktp. Oni konstatu ankaŭ, ke la tempo estas haltigita dume. "La aero estis varmeta kaj ŝarĝita per odoroj. La Luno majeste leviĝis el la ondoj kaj rompiĝinte sur tiuj en mil pecojn, ĝi dancis la dancon de la nimfoj. La maro kun sia eterna muĝo karesis la bordon kaj sur la rokoj, dividiĝinte en mil perletojn, refalis, kiel fea vualo. Malproksime la akvo luladis strangajn birdojn kaj la grilo ĉirpis sub longbuklaj arboj. Mian koron plenplenigis la ebria sopiro, la volo al la vivo, dum la hinoj senvorte promenadis solaj, sidis, aŭ kuŝis, eĉ rigardon ne ĵetante al la disvolviĝinta poezio de la naturo. (eo)
 • Description is the pattern of narrative development that aims to make vivid a place, object, character, or group. Description is one of four rhetorical modes (also known as modes of discourse), along with exposition, argumentation, and narration. In practice it would be difficult to write literature that drew on just one of the four basic modes. (en)
 • Deskripzio edo deskribapena pertsonak, animaliak, lekuak, objektuak eta sentimenduak nolakoak diren zehaztasunez eta ordena bati jarraituz azaltzen duen testu mota bat da. Testu narratiboetan deskripzioak erabiltzen dira akzioa girotzeko eta narratzen ari diren ekintzak sinesgarriagoak izateko. Askotan, deskripzioek akzioak gelditzen dituzte eta hurrengo lekua prestatzen laguntzen dute. (eu)
 • Describir es explicar, de manera detallada y ordenada, cómo son las personas, animales, lugares, objetos, etc. La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y crear una que haga más creíbles los hechos que se narran. Muchas veces, contribuyen a detener la acción y preparar el escenario de los hechos que siguen. La descripción también se puede definir como la representación verbal de los rasgos propios de un objeto. Al describir una persona, un animal, un sentimiento, etc. Se expresan aquellas características que hacen peculiar a lo descrito, y lo diferencia de otros objetos de otra o de la misma clase. Se dice que por medio de la descripción "(...) enumeramos cualidades y propiedades de los objetos que pretendemos describir"​ entendiendo como "objeto" lo que se está describiendo, ya sea un escenario, un personaje, un objeto inanimado etc. (es)
 • La description (du latin descriptio) est la présentation de lieux, de personnages ou d'événements dans un récit. (fr)
 • Deskripsi berasal dari verba describe (bahasa inggris) dan bahasa latin describere yang artinya memaparkan, menguraikan atau melukiskan. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang memiliki tujuan memberikan kesan atau impresi kepada para pembaca terhadap objek, peristiwa, gagasan, tempat yang ingin disampaikan penulis secara otentik. Di dalam paragraf eksposisi harus memuat informasi yang jelas, mengajarkan sesuatu kepada pembaca dan menerangkan sesuatu hal tanpa disertai desakan atau ajakan untuk menerima atau mengikutinya. Maka dari itu, setelah membaca paragraf deskripsi pembaca dapat mencitrai (mendengar, melihat, mencium dan merasakan) apa yang dipaparkan sesuai dengan citra penulisnya. Pada hakikatnya, deskripsi dijadikan kaidah untuk pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Sehingga saat data yang dikumpulkan, deskripsi, analisis dan kesimpulannya lebih disajikan dalam angka-angka maka hal ini dinamakan penelitian kuantitatif. Sebaliknya, apabila data, deskripsi, dan analisis kesimpulannya disajikan dalam uraian kata-kata maka dinamakan penelitian kualitatif. (in)
 • Opisanie (łac. descriptio) − figura retoryczna polegająca na obrazowym, żywym przedstawieniu przedmiotu, zdarzeń. Metoda często stosowana w warunkach cenzury.Porównaj: ekfraza (pl)
 • A descrição (do latim descriptio, onis, figura, representação, de describere, escrever conforme o original, copiar, transcrever) é a enumeração das características próprias dos seres, coisas, cenários, ambientes, costumes, impressões etc. A visão, o tato, a audição, o olfato e o paladar constituem a base da descrição. Segundo o arquiteto e designer gráfico Richard Saul Wurman, existem três meios para se descrever: palavras ou textos, imagens e números. Geralmente, as melhores descrições são dependentes de todos os três meios, mas em algumas situações, um meio deve predominar, enquanto que os outros dois sirvam de apoio. (pt)
 • Een beschrijving is het geven van een samenhangende opsomming van alles wat men aan het te beschrijven persoon, object (voorwerp), begrip of proces kan waarnemen. Een beschrijving kan de basis vormen voor een verklaring en voorspelling. In de wetenschap vormt de beschrijving de eerste trap van de wetenschappelijke verwerking van ervaring, waarop de waarnemingen in taal worden uitgedrukt. De beschrijving kan men zien als een grondvorm van kennisverwerving. De beschrijvende wetenschap streeft ernaar vanuit de beschrijving, het beschrevene te ordenen of te classificeren en te verklaren en aldus de beschrijving op te vangen door theorie. In een wetenschappelijke beschrijving dient men: * diagnose: zoveel onderscheidende, diagnostische kenmerken en optredende verschijnselen van een soort op te sommen, dat men in staat wordt gesteld elk individu behorende bij die soort te herkennen (identificatie, determinatie). * een samenhangende en volledige opsomming geven van alles, wat men aan dit voorwerp of aan dat proces kan waarnemen. Een beschrijving kan gemaakt worden in de vorm van een notatie. (nl)
 • Описание — композиционная форма, которую используют в литературоведении и лингвистике для подробной характеристики предметов или явлений. Эту композиционную форму разделяют на описание предметов, описание процессов, описание пережитого или описание жизни и характеристик человека. Комплексный предмет образует абстрактный смысловой тип, используемый для описания предметов. Для этой композиционной формы типично изображение пространственных отношений, в котором также отображается пространственное соотношение элементов предмета. Именно эти элементы придают тексту наглядность, которая реализуется через применение средств пространства — наречий места или пространственных обозначений, данных направлений, расстояния и формы, а также соответствующего направления прилагательных. В описании также совпадает время наблюдения объекта или предмета со временем описания. Предмет может отображаться в прошедшем времени с использованием всех лингвистических средств, которые типичны прошедшему времени. Очень часто предметы в этой композиционной форме описывают как воспоминания. С точки зрения языкознания описание — один из типов речи, рассказ о свойствах и признаках определённого предмета или явления. (ru)
 • Descriptio är en retorisk stilfigur där talaren på ett tydligt sätt talar om vilka följder ett beslut eller en handling kan få. Figuren används på så vis att man redogör vad beslutet i fråga handlar om och sedan fortsätter i samma mening med att påtala vilka konsekvenser det kan få. Denna figur används i hopp om att framkalla indignation eller medlidande hos beslutsfattare genom att presentera följderna av handlingarna i korta och klara vändningar. (sv)
 • Опис — поширений композиційно-стилістичний спосіб викладу матеріалу в художньому, передусім епічному творі, полягає у послідовному відтворенні логічних зв'язків між явищами, поняттями, у фіксуванні окремих ознак, рис, властивостей персонажів, зображуваних краєвидів, інтер'єрів, предметів тощо. Опис — композиційна форма, яку не використовують літературознавці і лінгвісти, щоб проаналізувати текст. Розрізняють: опис предметів, опис процесів, опис пережитого або опис життя й характеристику особи. Комплексний предмет утворює абстрактний змістовий тип, який використовується для опису предметів. Для цієї композиційної форми типове зображення просторових відношень, в якому також відображається просторове співвідношення елементів предмету. Саме ці елемети надають тексту наочності, яке реалізується через вживання засобів простору — прислівники місця або просторове позначення, дані напрямків, відстані та форми, а також відповідного спрямування прикметників. У описі також збігається час спостреження із часом опису. Предмет може зображуватись у минулому часі з використанням усіх лінгвістичних засобів, які типові минулості. Дуже часто предмети у цій композиційній формі описують як спогади. (uk)
 • 描寫文(英語:description / descriptive writing)是指描寫物件或人物的文章。多數是把一件事物或人深度描寫。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 19759799 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 5470 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1065304190 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdfs:comment
 • الوصف عبارة عما دل على الذات باعتبار معنى هو المقصود من جوهر حروفه، أي يدل على الذات بصفة، كأحمر فإنه بجوهر حروفه يدل على معنى مقصود وهو الحمرة؛ فالوصف والصفة مصدران، كالوعد والعدة، والمتكلمون فرقوا بينهما فقالوا الوصف يقوم بالواصف والصفة تقوم بالموصوف. وقيل الوصف هو القائم بالفاعل. (ar)
 • Description is the pattern of narrative development that aims to make vivid a place, object, character, or group. Description is one of four rhetorical modes (also known as modes of discourse), along with exposition, argumentation, and narration. In practice it would be difficult to write literature that drew on just one of the four basic modes. (en)
 • Deskripzio edo deskribapena pertsonak, animaliak, lekuak, objektuak eta sentimenduak nolakoak diren zehaztasunez eta ordena bati jarraituz azaltzen duen testu mota bat da. Testu narratiboetan deskripzioak erabiltzen dira akzioa girotzeko eta narratzen ari diren ekintzak sinesgarriagoak izateko. Askotan, deskripzioek akzioak gelditzen dituzte eta hurrengo lekua prestatzen laguntzen dute. (eu)
 • La description (du latin descriptio) est la présentation de lieux, de personnages ou d'événements dans un récit. (fr)
 • Opisanie (łac. descriptio) − figura retoryczna polegająca na obrazowym, żywym przedstawieniu przedmiotu, zdarzeń. Metoda często stosowana w warunkach cenzury.Porównaj: ekfraza (pl)
 • Descriptio är en retorisk stilfigur där talaren på ett tydligt sätt talar om vilka följder ett beslut eller en handling kan få. Figuren används på så vis att man redogör vad beslutet i fråga handlar om och sedan fortsätter i samma mening med att påtala vilka konsekvenser det kan få. Denna figur används i hopp om att framkalla indignation eller medlidande hos beslutsfattare genom att presentera följderna av handlingarna i korta och klara vändningar. (sv)
 • 描寫文(英語:description / descriptive writing)是指描寫物件或人物的文章。多數是把一件事物或人深度描寫。 (zh)
 • En literatura, la descripció és la representació d'alguna cosa amb paraules. Es tracta de fer veure al lector un objecte, un paisatge, una persona... i de vegades, fer sentir una experiència, una emoció, un sentiment de qui descriu. La descripció pot ser objectiva, si té una intenció explicativa o informativa. També pot ser subjectiva, si qui escriu deixa entreveure l'opinió o els sentiments que li produeix allò que es descriu. Per fer una descripció es pot seguir el següent ordre: Exemple d'enumeració: Alguns dels aspectes que més freqüentment s'inclouen en els retrats són els següents: (ca)
 • Deskriptiv (von lateinisch describere ‚beschreiben, umschreiben‘) bezeichnet einen beschreibenden bzw. abbildenden Standpunkt, der den Anspruch einer wertfreien Betrachtung erhebt. Ziel ist eine faktische Darstellung. Beim wissenschaftlichen Arbeiten wird besonders zwischen normativen und deskriptiven Betrachtungen unterschieden, um intersubjektiv nachvollziehbare Grundlagen zu entwickeln, beispielsweise in der Betrachtung politischer Systeme. (de)
 • estas pli malpli detala spegulo de io, ĉu persono ĉu sento ĉu pejzaĝo, precipe kiel enkonduko al rakonto, sed ne nur. Tio povas esti ĉefa konsisto de priskriba aŭ klariga verko, kiel eseo, nefikcia literaturo, ktp. Priskribo de persono okazas sen tempopaŝo aŭ ago; se tempo paŝas aŭ iu faras ion, jam temas pri rakonto. La celo de la priskribo difinas ties tipon kaj multfoje ĝian metodon; plej oftaj estas: * persono, * aĵo, * pejzaĝo, * sento kaj * ideoj. Sentoj kaj ideoj povas esti diversaj, laŭ la persono, kiu povas esti ankaŭ rakontisto. (eo)
 • Describir es explicar, de manera detallada y ordenada, cómo son las personas, animales, lugares, objetos, etc. La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y crear una que haga más creíbles los hechos que se narran. Muchas veces, contribuyen a detener la acción y preparar el escenario de los hechos que siguen. Se dice que por medio de la descripción "(...) enumeramos cualidades y propiedades de los objetos que pretendemos describir"​ entendiendo como "objeto" lo que se está describiendo, ya sea un escenario, un personaje, un objeto inanimado etc. (es)
 • Deskripsi berasal dari verba describe (bahasa inggris) dan bahasa latin describere yang artinya memaparkan, menguraikan atau melukiskan. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang memiliki tujuan memberikan kesan atau impresi kepada para pembaca terhadap objek, peristiwa, gagasan, tempat yang ingin disampaikan penulis secara otentik. Di dalam paragraf eksposisi harus memuat informasi yang jelas, mengajarkan sesuatu kepada pembaca dan menerangkan sesuatu hal tanpa disertai desakan atau ajakan untuk menerima atau mengikutinya. Maka dari itu, setelah membaca paragraf deskripsi pembaca dapat mencitrai (mendengar, melihat, mencium dan merasakan) apa yang dipaparkan sesuai dengan citra penulisnya. (in)
 • Een beschrijving is het geven van een samenhangende opsomming van alles wat men aan het te beschrijven persoon, object (voorwerp), begrip of proces kan waarnemen. Een beschrijving kan de basis vormen voor een verklaring en voorspelling. In een wetenschappelijke beschrijving dient men: Een beschrijving kan gemaakt worden in de vorm van een notatie. (nl)
 • A descrição (do latim descriptio, onis, figura, representação, de describere, escrever conforme o original, copiar, transcrever) é a enumeração das características próprias dos seres, coisas, cenários, ambientes, costumes, impressões etc. A visão, o tato, a audição, o olfato e o paladar constituem a base da descrição. (pt)
 • Опис — поширений композиційно-стилістичний спосіб викладу матеріалу в художньому, передусім епічному творі, полягає у послідовному відтворенні логічних зв'язків між явищами, поняттями, у фіксуванні окремих ознак, рис, властивостей персонажів, зображуваних краєвидів, інтер'єрів, предметів тощо. Опис — композиційна форма, яку не використовують літературознавці і лінгвісти, щоб проаналізувати текст. Розрізняють: опис предметів, опис процесів, опис пережитого або опис життя й характеристику особи. (uk)
 • Описание — композиционная форма, которую используют в литературоведении и лингвистике для подробной характеристики предметов или явлений. Эту композиционную форму разделяют на описание предметов, описание процессов, описание пережитого или описание жизни и характеристик человека. Предмет может отображаться в прошедшем времени с использованием всех лингвистических средств, которые типичны прошедшему времени. Очень часто предметы в этой композиционной форме описывают как воспоминания. (ru)
rdfs:label
 • Description (en)
 • وصف (منطق) (ar)
 • Descripció (ca)
 • Deskription (de)
 • Priskribo (eo)
 • Descripción (es)
 • Deskripzio (narratiba) (eu)
 • Description (fr)
 • Deskripsi (in)
 • Descrizione (it)
 • 묘사 (ko)
 • Opisanie (pl)
 • Beschrijving (nl)
 • Descrição (pt)
 • Описание (ru)
 • Descriptio (sv)
 • 描寫文 (zh)
 • Опис (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License