A constructed wetland (CW) is an artificial wetland to treat municipal or industrial wastewater, greywater or stormwater runoff. It may also be designed for land reclamation after mining, or as a mitigation step for natural areas lost to land development.

Property Value
dbo:abstract
 • معالجة الأراضي الرطبة هو تصميم هندسي من أرض رطبة صناعية، لمعالجة وتنقية التلوث المائي الموجود في مياه الأمطار أو مياه الصرف الصحي. مكن أيضا أن تكون مصممة لاستصلاح الأراضي بعد التعدين ، أو كخطوة تخفيف للمناطق الطبيعية المفقودة لتنمية الأراضي. (ar)
 • Pflanzenkläranlagen sind mit Pflanzen bewachsene Anlagen, in denen Abwasser durch das Zusammenwirken von Pflanzen in Hydrokultur, Mikroorganismen, Abwasserbestandteilen, und – bei Bodenfiltration – auch des Filtersubstrats gereinigt wird. Es existiert eine große Vielfalt verschiedener Pflanzenkläranlagen. Die Systeme lassen sich nach dem Bezugssystem (aquatisch – terrestrisch) gliedern. So kommt man von bewachsenen Bodenkörpern über Retentionsbodenfilter, Hangverrieselung und überströmte Feuchtgebiete schließlich zu Schwimminseln, bei denen eine offene Wasserfläche ohne Bodenpassage vorliegt. Gliedert man die Verfahren nach ihrer Bewährung, in der Praxis, haben sich bewachsene Horizontal- und Vertikalfilter nach DWA A 262 seit Jahren in großer Zahl bewährt und entsprechen den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Zweistufige Vertikalfilter mit Rohabwasserbeschickung haben sich seit Jahren in Frankreich in großer Zahl (ca. 1000 Anlagen meist für etwa 500 bis 2000 Einwohner) bewährt. Andere Anlagentypen (Mehrschichtige Vertikalfilter, Retentionsbodenfilter, Klärschlammvererdung, Hangverrieselung, Schwimminseln, Sumpfpflanzendächer, überströmte Feuchtgebiete) sind mehr oder weniger verbreitet, entsprechen aber mitunter ebenfalls dem Stand der Technik. Im bepflanzten Bodenfilter (auch Wurzelraumkläranlage genannt) wird das Abwasser innerhalb eines bepflanzten Bodenkörpers (Wurzelraum) gereinigt, der – zweckgebunden (Ziel: möglichst hohe Reinigungsleistung des eingeleiteten Abwassers) – überwiegend mit Schilfrohr (Phragmites australis), unterstützt durch Sumpf- bzw. Repositionspflanzen wie Rohrkolben, Binsen oder Seggen, bepflanzt ist. Die Pflanzenwurzeln dienen als Lebensraum für Mikroorganismen, die zum Abbau der Abwasserinhaltsstoffe beitragen, sowie weiterhin zum Eintrag von Luftsauerstoff, der ebenfalls die Reinigungsleistung der Anlage verbessert. Pflanzenkläranlagen sind wissenschaftlich anerkannt, solange sie die Grenzparameter einhalten können, da sie den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Eine Pflanzenkläranlage kann die meisten Wasserinhaltsstoffe auf natürliche Weise abbauen. Dies geschieht im Wesentlichen durch ein Zusammenwirken von Filtermaterial (mechanisch), das Aufnehmen oder Abbauen der Wasserinhaltsstoffe durch Bakterien und organische Prozesse (biologisch), Adsorption an Bodenteilchen (physikalisch) sowie durch Fällungsreaktionen zwischen den Wurzeln (chemisch). Das Abwasser durchströmt die Pflanzenkläranlage entweder vertikal von oben nach unten oder horizontal von der Einlaufkulisse zur Auslaufkulisse. Im Bodenkörper verlegte Drainagerohre fangen das gereinigte Abwasser auf und leiten es in einen Kontrollschacht. Nach diesem Schacht wird das gereinigte Wasser in ein Gewässer eingeleitet, versickert oder zur Weiternutzung gespeichert. Bei vertikaler, intermittierender Betriebsweise können die für dieses Verfahren besten Reinigungsleistungen (Kohlenstoffabbau und Nitrifikation) erzielt werden. (de)
 • A constructed wetland (CW) is an artificial wetland to treat municipal or industrial wastewater, greywater or stormwater runoff. It may also be designed for land reclamation after mining, or as a mitigation step for natural areas lost to land development. Constructed wetlands are engineered systems that use natural functions vegetation, soil, and organisms to treat wastewater. Depending on the type of wastewater the design of the constructed wetland has to be adjusted accordingly. Constructed wetlands have been used to treat both centralized and on-site wastewater. Primary treatment is recommended when there is a large amount of suspended solids or soluble organic matter (measured as BOD and COD). Similarly to natural wetlands, constructed wetlands also act as a biofilter and/or can remove a range of pollutants (such as organic matter, nutrients, pathogens, heavy metals) from the water. Constructed wetlands are a sanitation technology that have not been designed specifically for pathogen removal, but instead, have been designed to remove other water quality constituents such as suspended solids, organic matter and nutrients (nitrogen and phosphorus). All types of pathogens (i.e., bacteria, viruses, protozoan and helminths) are expected to be removed to some extent in a constructed wetland. Subsurface wetland provide greater pathogen removal than surface wetlands. There are two main types of constructed wetlands: subsurface flow and surface flow constructed wetlands. The planted vegetation plays an important role in contaminant removal. The filter bed, consisting usually of sand and gravel, has an equally important role to play. Some constructed wetlands may also serve as a habitat for native and migratory wildlife, although that is not their main purpose. Subsurface flow constructed wetlands are designed to have either horizontal flow or vertical flow of water through the gravel and sand bed. Vertical flow systems have a smaller space requirement than horizontal flow systems. (en)
 • Le lagunage est une technique naturelle d’épuration des eaux fondée sur la déseutrophisation. Le principe est de recréer des milieux ou des bassins « tampons » dans lesquels les eaux usées ou polluées vont transiter, avant d'être rejetées dans le milieu naturel. Les phénomènes d'auto-épuration des eaux (service écosystémique) se font ainsi dans ces bassins, de petite ou grande surface, préservant le reste du milieu naturel (lac, rivière) des conséquences néfastes des pollutions et des effets négatifs de certains phénomènes d'auto-épuration (la dégradation de la matière organique par les micro-organismes aérobies entraîne une chute du taux d’oxygène dissous pouvant asphyxier la macrofaune et la microflore aquatique). (fr)
 • La fitodepurazione è un sistema di depurazione naturale delle acque reflue domestiche, agricole e talvolta industriali, che riproduce il principio di autodepurazione tipico degli ambienti acquatici e delle zone umide. (it)
 • Een helofytenfilter of moerasfilter is een filter dat met behulp van helofyten afvalwater zuivert tot een kwaliteit die onschadelijk is voor het milieu. Helofytenfilters worden aangelegd om bijvoorbeeld vijvers of afstromend water van wegen te filteren. Ook het zuiveren van huishoudelijk afvalwater en ecologische zwemvijvers is mogelijk. (nl)
 • Os sistemas de Wetlands, conhecidos também por Terras Úmidas Construídas, são sistemas projetados que constituem-se de lagoas ou canais artificiais rasos, que abrigam plantas aquáticas. Simulam ecossistemas naturais pantanosos, de forma que mecanismos ecológicos são controlados por meio de princípios da engenharia civil e sanitária. Possuem como finalidade o tratamento de efluentes municipais, , água cinza ou escoamento de águas pluviais. Também podem ser projetados para recuperação de terras após a mineração ou como etapa de mitigação para áreas naturais suprimidas pelo uso do solo. Unidades de Wetlands também atuam como biofiltro e são capazes de remover uma série de poluentes como: matéria orgânica, nutrientes, patógenos e metais pesados. Os agentes patogênicos são removidos até certo ponto em Wetlands. Entre estes patógenos estão os vírus, bactérias, protozoários e helmintos. O tratamento primário é recomendado quando há uma grande quantidade de sólidos suspensos ou matéria orgânica solúvel no efluente. Existem dois tipos principais de sistemas de Wetlands: os Sistemas de Fluxo Superficial, onde o nível da água se encontra acima do nível do solo e os Sistemas de Fluxo Subsuperficial, onde o nível da água está abaixo do nível do solo. A vegetação plantada desempenha um papel importante na remoção de contaminantes. O tratamento do esgoto em Wetlands ocorre através de mecanismos biológicos, químicos e físicos que estão presentes no sistema raiz-solo. Normalmente, as unidades de Wetlands possuem camadas impermeáveis de argila ou membranas sintéticas, de forma a impedir a infiltração da água no solo. Também possuem dispositivos para controle de direção do fluxo do efluente, bem como o tempo de detenção hidráulica e nível de água. Os sistemas de Wetlands podem conter enchimentos porosos inertes, como areia, solo ou cascalho. Este enchimento possui um papel igualmente importante a desempenhar para o tratamento do efluente. (pt)
 • Anlagd våtmark är en artificiell våtmark. Syftet med anlagda våtmarker är dels att minska övergödningen från framförallt åkermark, dels att gynna fågellivet och den biologiska mångfalden. Beroende på utformning kan anlagda våtmarker utgöra ett effektivt utjämningsmagasin. Idag utgår EU-bidrag för både anläggning och skötsel av anlagda våtmarker. För att få anläggningsbidrag, fordras dock att den anlagda våtmarken bedöms minska övergödningen. (sv)
 • Біоінженерні ставки (англ. constructed wetland, також біоплато, біоінженерні споруди) - енергоефективні інженерні споруди для очищення стічних вод, розроблені на основі властивостей природних водно-болотяних угідь, в яких проходять процеси мікробної трансформації та фіторемедіації забруднень. Біоінженерні ставки (БС) здатні видаляти органічні забруднення, , патогенні мікроорганізми та біогенні елементи із стічних вод. Сьогодні існують кілька типів біоінженерних ставків, що широко застосовуються як системи для очищення стічних вод. Біоінженерні ставки з горизонтальним підповерхневим потоком (ГПП) є одними з найбільш широко використовуваних у практиці водоочищення спорудами фіторемедіації. Конструктивно БС ГПП складаються з шару фільтрувального матеріалу (гравій, щебінь, пісок), що завантажений у попередньо покритий водонепроникним матеріалом котлован. У фільтрувальний шар висаджують вищі водні рослини (ВВР). (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1202852 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 38573 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 978577807 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • معالجة الأراضي الرطبة هو تصميم هندسي من أرض رطبة صناعية، لمعالجة وتنقية التلوث المائي الموجود في مياه الأمطار أو مياه الصرف الصحي. مكن أيضا أن تكون مصممة لاستصلاح الأراضي بعد التعدين ، أو كخطوة تخفيف للمناطق الطبيعية المفقودة لتنمية الأراضي. (ar)
 • Le lagunage est une technique naturelle d’épuration des eaux fondée sur la déseutrophisation. Le principe est de recréer des milieux ou des bassins « tampons » dans lesquels les eaux usées ou polluées vont transiter, avant d'être rejetées dans le milieu naturel. Les phénomènes d'auto-épuration des eaux (service écosystémique) se font ainsi dans ces bassins, de petite ou grande surface, préservant le reste du milieu naturel (lac, rivière) des conséquences néfastes des pollutions et des effets négatifs de certains phénomènes d'auto-épuration (la dégradation de la matière organique par les micro-organismes aérobies entraîne une chute du taux d’oxygène dissous pouvant asphyxier la macrofaune et la microflore aquatique). (fr)
 • La fitodepurazione è un sistema di depurazione naturale delle acque reflue domestiche, agricole e talvolta industriali, che riproduce il principio di autodepurazione tipico degli ambienti acquatici e delle zone umide. (it)
 • Een helofytenfilter of moerasfilter is een filter dat met behulp van helofyten afvalwater zuivert tot een kwaliteit die onschadelijk is voor het milieu. Helofytenfilters worden aangelegd om bijvoorbeeld vijvers of afstromend water van wegen te filteren. Ook het zuiveren van huishoudelijk afvalwater en ecologische zwemvijvers is mogelijk. (nl)
 • Anlagd våtmark är en artificiell våtmark. Syftet med anlagda våtmarker är dels att minska övergödningen från framförallt åkermark, dels att gynna fågellivet och den biologiska mångfalden. Beroende på utformning kan anlagda våtmarker utgöra ett effektivt utjämningsmagasin. Idag utgår EU-bidrag för både anläggning och skötsel av anlagda våtmarker. För att få anläggningsbidrag, fordras dock att den anlagda våtmarken bedöms minska övergödningen. (sv)
 • Pflanzenkläranlagen sind mit Pflanzen bewachsene Anlagen, in denen Abwasser durch das Zusammenwirken von Pflanzen in Hydrokultur, Mikroorganismen, Abwasserbestandteilen, und – bei Bodenfiltration – auch des Filtersubstrats gereinigt wird. Dies geschieht im Wesentlichen durch ein Zusammenwirken von Filtermaterial (mechanisch), das Aufnehmen oder Abbauen der Wasserinhaltsstoffe durch Bakterien und organische Prozesse (biologisch), Adsorption an Bodenteilchen (physikalisch) sowie durch Fällungsreaktionen zwischen den Wurzeln (chemisch). (de)
 • A constructed wetland (CW) is an artificial wetland to treat municipal or industrial wastewater, greywater or stormwater runoff. It may also be designed for land reclamation after mining, or as a mitigation step for natural areas lost to land development. (en)
 • Os sistemas de Wetlands, conhecidos também por Terras Úmidas Construídas, são sistemas projetados que constituem-se de lagoas ou canais artificiais rasos, que abrigam plantas aquáticas. Simulam ecossistemas naturais pantanosos, de forma que mecanismos ecológicos são controlados por meio de princípios da engenharia civil e sanitária. Possuem como finalidade o tratamento de efluentes municipais, , água cinza ou escoamento de águas pluviais. Também podem ser projetados para recuperação de terras após a mineração ou como etapa de mitigação para áreas naturais suprimidas pelo uso do solo. (pt)
 • Біоінженерні ставки (англ. constructed wetland, також біоплато, біоінженерні споруди) - енергоефективні інженерні споруди для очищення стічних вод, розроблені на основі властивостей природних водно-болотяних угідь, в яких проходять процеси мікробної трансформації та фіторемедіації забруднень. Біоінженерні ставки (БС) здатні видаляти органічні забруднення, , патогенні мікроорганізми та біогенні елементи із стічних вод. Сьогодні існують кілька типів біоінженерних ставків, що широко застосовуються як системи для очищення стічних вод. (uk)
rdfs:label
 • معالجة الأراضي الرطبة (ar)
 • Pflanzenkläranlage (de)
 • Constructed wetland (en)
 • Lagunage (fr)
 • Fitodepurazione (it)
 • Helofytenfilter (nl)
 • Wetland (tratamento de esgoto) (pt)
 • Anlagd våtmark (sv)
 • Біоінженерні ставки (uk)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:product of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:geology of
is dbp:products of
is foaf:primaryTopic of