The State of the Union Address (sometimes abbreviated to SOTU) is an annual message delivered by the President of the United States to a joint session of the United States Congress at the beginning of each calendar year in office. The message typically includes a budget message and an economic report of the nation, and also allows the President to propose a legislative agenda and national priorities.

Property Value
dbo:abstract
 • خطبة حالة الدولة هو خطاب سنوي يلقيه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي (مجلسي النواب والشيوخ) في مبنى الكابيتول. يقر الرئيس في هذه الخطبة حال الأمة ويضع تصوراً للأجندة التشريعية والأولويات الوطنية أمام الكونغرس. (ar)
 • Zpráva o stavu Unie je označení pro každoroční řeč, kterou Prezident Spojených států amerických přednáší před společným zasedáním Kongresu (Sněmovna reprezentantů a Senát). Většinou se tato událost odehraje v lednu, ale zatím šestkrát v historii to bylo v únoru. Během posledních let se rozšířila tradice, kdy nově inaugurovaný prezident přednese řeč, ale ta se nenazývá Zpráva o stavu Unie. Víceméně se jedná o řeč, ve které nový prezident shrne to, čemu by se chtěl následující rok věnovat. Myšlenka Zprávy o stavu Unie pochází z Velké Británie, kde panovník během otevíracího zasedání parlamentu přednesl svoji Zprávu z trůnu (angl. Speech from the Throne). V USA ovšem takovouto zprávu vyžaduje přímo Ústava. Sice neříká jak často by se tak mělo dít, ale zvykem je jednou za rok. (cs)
 • The State of the Union Address (sometimes abbreviated to SOTU) is an annual message delivered by the President of the United States to a joint session of the United States Congress at the beginning of each calendar year in office. The message typically includes a budget message and an economic report of the nation, and also allows the President to propose a legislative agenda and national priorities. The address fulfills the requirement in Article II, Section 3, Clause 1 of the U.S. Constitution for the President to periodically "give to the Congress Information of the State of the Union, and recommend to their Consideration such measures as he shall judge necessary and expedient." The date of the event may be rescheduled. During most of the country's first century, the President primarily only submitted a written report to Congress. After 1913, Woodrow Wilson, the 28th U.S. President, began the regular practice of delivering the address to Congress in person as a way to rally support for the President's agenda. With the advent of radio and television, the address is now broadcast live across the country on many networks. (en)
 • La Parolado pri la stato de la Unio (en: State of the Union address) estas jara okazaĵo, en kiu la prezidanto de Usono prezentas sian programon por la pasanta jaro. Tiu parolado estas dirata en Vaŝingtono en la Kapitolo, kie la du ĉambroj (la Domo de Reprezentantoj kaj la Senato) estas kunvenintaj. La plej freŝa parolado okazis la 25-an de Januaro 2011. Kiel ĉiujare, ĝi estas rekte dissendata per televido kaj radio. (eo)
 • Die State of the Union Address (SOTU; engl. für „Ansprache zur Lage der Union“) ist eine jährliche Veranstaltung, bei der der Präsident der Vereinigten Staaten im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung der beiden Kammern des Kongresses eine Regierungserklärung mit seiner Einschätzung der Verhältnisse seines Landes vorträgt. Er nutzt die Gelegenheit auch, um eigene anstehende Gesetzesinitiativen zu präsentieren. Wie die Vereidigung findet auch diese Rede normalerweise jeweils im Januar statt, gelegentlich allerdings auch erst im Februar. In den Jahren, in denen ein neuer Präsident sein Amt antritt, findet gewöhnlich keine State of the Union Address im Kongressgebäude statt, sondern stattdessen eine Rede anlässlich der Vereidigung, die vor dem Gebäude unter freiem Himmel gehalten wird. In ihren Ursprüngen ist sie der Thronrede des britischen Monarchen nachgebildet und folgt einer Vorgabe aus der Verfassung, die sich an den Präsidenten richtet: “He shall from time to time give to Congress information of the State of the Union and recommend to their Consideration such measures as he shall judge necessary and expedient.” „Er hat von Zeit zu Zeit dem Kongress über die Lage der Union Bericht zu erstatten und Maßnahmen zur Beratung zu empfehlen, die er für notwendig und nützlich erachtet.“ – Artikel 2, Absatz 3, Verfassung der Vereinigten Staaten Die Verfassung schreibt nicht vor, welche Form der Bericht haben, welche Inhalte er enthalten und wie häufig eine solche Berichterstattung erfolgen soll. So wie der Regierungsstil jedes Präsidenten eine eigene Handschrift trug, so individuell haben sie auch die Freiheiten genutzt, die die Verfassungsvorschrift ihnen für den Vortrag dieser Rede gelassen hat. (de)
 • Le discours sur l'état de l'Union (en anglais, State of the Union address) est un événement annuel aux États-Unis au cours duquel le président présente son programme pour l'année en cours devant la branche législative du gouvernement fédéral. Le discours est prononcé à Washington, D.C. au Capitole des États-Unis, où les deux chambres — la Chambre des représentants et le Sénat — sont réunies en Congrès. Le discours le plus récent a lieu le 4 février 2020. Comme chaque année, il est diffusé en direct à la télévision et à la radio. (fr)
 • State of the Union Address (disingkat SOTU) adalah pidato kenegaraan tahunan Presiden Amerika Serikat yang disampaikan di Kongres, biasanya pada waktu (DPR dan Senat). Pidato ini diselenggarakan setiap bulan Januari (kecuali 6 kali pada bulan Februari) sejak tahun 1934. Pidato ini seringkali digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok rancangan legislatif Presiden untuk satu tahun ke depan. Karena itu, State of the Union umumnya tidak diselenggarakan pada tahun dimana presiden baru dilantik. Diselenggarakan seperti (Pidato Kenegaraan Kerajaan) pada Sidang Pembukaan Parlemen Britania Raya, pidato kenegaraan ini diamanatkan oleh Konstitusi Amerika Serikat. Tidak ada keharusan menyelenggarakan pidato harus setiap tahun sekali. (in)
 • Il discorso sullo stato dell'Unione è una relazione tenuta dal presidente degli Stati Uniti d'America in fronte alcongresso convocato a sezioni unite, in genere con frequenza annuale. (it)
 • 국정연설(State of the Union Address, 國政演說), 또는 연두교서(年頭敎書)는 미국의 대통령이 연두(年頭)에 국가의 전반적 상황을 분석 요약하여 기본 정책을 설명하고 필요로 하는 입법을 요청하는 교서이다. 대통령은 의회에서 서한이나 구두로 교서를 대외에 선포한다. 이 문서에는 다음커뮤니케이션(현 카카오)에서 GFDL 또는 CC-SA 라이선스로 배포한 글로벌 세계대백과사전의 내용을 기초로 작성된 글이 포함되어 있습니다. (ko)
 • 一般教書演説(いっぱんきょうしょえんぜつ、State of the Union Address、SOTU)とは、アメリカ合衆国において、大統領が連邦議会両院の議員を対象に行う演説で、国の現状 (State of the Union) についての大統領の見解を述べ、主要な政治課題を説明するものである。年頭教書ともいう。 「」「(経済教書)」と合わせて三大教書と呼ばれることもある。 (ja)
 • De State of the Union is een jaarlijkse toespraak van de president van de Verenigde Staten tot de leden van het Amerikaanse Congres (het Huis van Afgevaardigden en de Senaat) over de staat van het land. Pas aangestelde presidenten wachten een jaar alvorens hun eerste rede te voeren. De toespraak is min of meer vergelijkbaar met de Nederlandse Troonrede.De State of the Union wordt gehouden in januari, sinds 2011 steeds op een dinsdag. De president maakt zijn plannen en politieke doelstellingen voor het komende jaar bekend. De toon van de State of the Union is vrijwel altijd optimistisch en motiverend. De eerste toespraak werd gehouden in januari 1933. Tot dan toe had de president zich in een schriftelijke boodschap gericht tot het Congres. De Eerste 'Annual message to the Congress' werd geschreven door George Washington in 1790. Dankzij de komst van radio, televisie en sociale media biedt de rechtstreeks uitgezonden toespraak de president tegenwoordig ook de gelegenheid om zich tot het hele volk te richten. (nl)
 • O Discurso sobre o Estado da União é o relatório apresentado pelo Presidente dos Estados Unidos na presença do Congresso dos Estados Unidos anualmente, geralmente na forma de um discurso. O discurso não só reporta as condições em que o país se encontra, mas também permite o presidente a apresentar sua proposta legislativa (a qual necessita da cooperação do Congresso) e as prioridades nacionais. O discurso cobre a necessidade do presidente de periodicamente informar o Congresso sobre o "estado da União", cobrada pelo Artigo II, Seção 3 da Constituição dos Estados Unidos, e recomendar medidas que o presidente julga necessárias e oportunas. Durante a maior parte do primeiro século dos Estados Unidos, o presidente apenas enviava um relatório escrito para o Congresso. Com a invenção do rádio e da televisão, o discurso agora é transmitido ao vivo pelo país inteiro pela maioria das redes de televisão. (pt)
 • Talet om tillståndet i nationen (engelska: State of the Union address, förkortat SOTU) är ett tal av USA:s president. Talet hålls vanligen en gång om året i samband med ett möte där både kongressledamöterna och senatorerna i den amerikanska kongressen närvarar. Genom sitt tal tillkännager presidenten nationens tillstånd och framför sina planerade lagstiftningsförslag. Den andra artikeln av den tredje sektionen i den amerikanska konstitutionen föreskriver att presidenten ska hålla kongressen regelbundet informerad om nationens tillstånd. Talet är en viktig del av presidentens fullgörande av denna uppgift. Under USA:s första sekel som stat var det dock vanligare att presidenten istället informerade kongressen genom ett skriftligt brev. Detta ändrades dock i samband med radions och TV:ns genombrott. (sv)
 • Обращение «О положении страны» (англ. State of the Union address, букв. Послание о положении Союза) — ежегодное послание президента Соединённых Штатов Америки Конгрессу, в котором он излагает свою оценку ситуации в стране и описывает предстоящие законодательные инициативы. Как правило, с речью к Конгрессу президент обращается в январе. Исключения составляют годы вступления новоизбранного президента в должность (в таких случаях глава государства выступает со своим первым обращением в феврале). Прообразом для обращения президента послужила тронная речь, зачитываемая ежегодно Сувереном во время церемонии официального открытия новой сессии парламента Великобритании. Согласно сложившейся традиции, президент выступает со своим обращением ежегодно. При этом Конституция США не устанавливает чётких сроков подобных обращений. Статья II, Раздел 3 Конституции США гласит: «Президент периодически даёт Конгрессу информацию о положении Союза и рекомендует к его рассмотрению такие меры, которые он сочтёт необходимыми и целесообразными». (ru)
 • 国情咨文(英語:State of the Union address)是美國總統每年在美国国会联席会议上,在美国国会大厦中的众议院大厅发表的报告。这项报告不仅仅包括国情分析,总统还会在报告中对美国国会闡述他的立法议程以及国家优先事项。这个报告从1934年起,通常於一月份發表,如遇總統交接,則于二月份由新總統发表。 有时候,特别是近几年,新上任的总统会在他任期刚开始的几个星期内就将报告送给美国国会两院联席会议,但这些并不是传统意义上的国情咨文。这些报告一般是用来描述总统来年的立法建议的。 这个被美国宪法所规定的报告模仿于英国国会开幕大典上的。然而,虽然宪法中规定要发表这份报告,但却并没有规定要以演讲的形式发表这份报告,尽管从伍德罗·威尔逊以来几乎每位总统都在美国国会联席会议召开之前以演讲的形式发表这份报告。照传统,总统每年都要发表国情咨文,根据美国宪法: 由于这份报告是在美国国会联席会议时于美国国会大厦发表的,因此总统必须先受到国会邀请进入众议院会议厅,然后才能在会议上发表报告。这个邀请的惯例和总统的演讲现在在形式上成了美国政治和国家计划的一个传统部分。 (zh)
dbo:soundRecording
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 37081 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 50569 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 984420268 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:description
 • --01-06
dbp:filename
 • FDR's 1941 State of the Union Edit 1.ogg (en)
dbp:pos
 • left (en)
dbp:title
 • State of the Union (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • خطبة حالة الدولة هو خطاب سنوي يلقيه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي (مجلسي النواب والشيوخ) في مبنى الكابيتول. يقر الرئيس في هذه الخطبة حال الأمة ويضع تصوراً للأجندة التشريعية والأولويات الوطنية أمام الكونغرس. (ar)
 • La Parolado pri la stato de la Unio (en: State of the Union address) estas jara okazaĵo, en kiu la prezidanto de Usono prezentas sian programon por la pasanta jaro. Tiu parolado estas dirata en Vaŝingtono en la Kapitolo, kie la du ĉambroj (la Domo de Reprezentantoj kaj la Senato) estas kunvenintaj. La plej freŝa parolado okazis la 25-an de Januaro 2011. Kiel ĉiujare, ĝi estas rekte dissendata per televido kaj radio. (eo)
 • Le discours sur l'état de l'Union (en anglais, State of the Union address) est un événement annuel aux États-Unis au cours duquel le président présente son programme pour l'année en cours devant la branche législative du gouvernement fédéral. Le discours est prononcé à Washington, D.C. au Capitole des États-Unis, où les deux chambres — la Chambre des représentants et le Sénat — sont réunies en Congrès. Le discours le plus récent a lieu le 4 février 2020. Comme chaque année, il est diffusé en direct à la télévision et à la radio. (fr)
 • Il discorso sullo stato dell'Unione è una relazione tenuta dal presidente degli Stati Uniti d'America in fronte alcongresso convocato a sezioni unite, in genere con frequenza annuale. (it)
 • 국정연설(State of the Union Address, 國政演說), 또는 연두교서(年頭敎書)는 미국의 대통령이 연두(年頭)에 국가의 전반적 상황을 분석 요약하여 기본 정책을 설명하고 필요로 하는 입법을 요청하는 교서이다. 대통령은 의회에서 서한이나 구두로 교서를 대외에 선포한다. 이 문서에는 다음커뮤니케이션(현 카카오)에서 GFDL 또는 CC-SA 라이선스로 배포한 글로벌 세계대백과사전의 내용을 기초로 작성된 글이 포함되어 있습니다. (ko)
 • 一般教書演説(いっぱんきょうしょえんぜつ、State of the Union Address、SOTU)とは、アメリカ合衆国において、大統領が連邦議会両院の議員を対象に行う演説で、国の現状 (State of the Union) についての大統領の見解を述べ、主要な政治課題を説明するものである。年頭教書ともいう。 「」「(経済教書)」と合わせて三大教書と呼ばれることもある。 (ja)
 • 国情咨文(英語:State of the Union address)是美國總統每年在美国国会联席会议上,在美国国会大厦中的众议院大厅发表的报告。这项报告不仅仅包括国情分析,总统还会在报告中对美国国会闡述他的立法议程以及国家优先事项。这个报告从1934年起,通常於一月份發表,如遇總統交接,則于二月份由新總統发表。 有时候,特别是近几年,新上任的总统会在他任期刚开始的几个星期内就将报告送给美国国会两院联席会议,但这些并不是传统意义上的国情咨文。这些报告一般是用来描述总统来年的立法建议的。 这个被美国宪法所规定的报告模仿于英国国会开幕大典上的。然而,虽然宪法中规定要发表这份报告,但却并没有规定要以演讲的形式发表这份报告,尽管从伍德罗·威尔逊以来几乎每位总统都在美国国会联席会议召开之前以演讲的形式发表这份报告。照传统,总统每年都要发表国情咨文,根据美国宪法: 由于这份报告是在美国国会联席会议时于美国国会大厦发表的,因此总统必须先受到国会邀请进入众议院会议厅,然后才能在会议上发表报告。这个邀请的惯例和总统的演讲现在在形式上成了美国政治和国家计划的一个传统部分。 (zh)
 • Zpráva o stavu Unie je označení pro každoroční řeč, kterou Prezident Spojených států amerických přednáší před společným zasedáním Kongresu (Sněmovna reprezentantů a Senát). Většinou se tato událost odehraje v lednu, ale zatím šestkrát v historii to bylo v únoru. Během posledních let se rozšířila tradice, kdy nově inaugurovaný prezident přednese řeč, ale ta se nenazývá Zpráva o stavu Unie. Víceméně se jedná o řeč, ve které nový prezident shrne to, čemu by se chtěl následující rok věnovat. (cs)
 • Die State of the Union Address (SOTU; engl. für „Ansprache zur Lage der Union“) ist eine jährliche Veranstaltung, bei der der Präsident der Vereinigten Staaten im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung der beiden Kammern des Kongresses eine Regierungserklärung mit seiner Einschätzung der Verhältnisse seines Landes vorträgt. Er nutzt die Gelegenheit auch, um eigene anstehende Gesetzesinitiativen zu präsentieren. Wie die Vereidigung findet auch diese Rede normalerweise jeweils im Januar statt, gelegentlich allerdings auch erst im Februar. In den Jahren, in denen ein neuer Präsident sein Amt antritt, findet gewöhnlich keine State of the Union Address im Kongressgebäude statt, sondern stattdessen eine Rede anlässlich der Vereidigung, die vor dem Gebäude unter freiem Himmel gehalten wird. (de)
 • The State of the Union Address (sometimes abbreviated to SOTU) is an annual message delivered by the President of the United States to a joint session of the United States Congress at the beginning of each calendar year in office. The message typically includes a budget message and an economic report of the nation, and also allows the President to propose a legislative agenda and national priorities. (en)
 • State of the Union Address (disingkat SOTU) adalah pidato kenegaraan tahunan Presiden Amerika Serikat yang disampaikan di Kongres, biasanya pada waktu (DPR dan Senat). Pidato ini diselenggarakan setiap bulan Januari (kecuali 6 kali pada bulan Februari) sejak tahun 1934. Pidato ini seringkali digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok rancangan legislatif Presiden untuk satu tahun ke depan. Karena itu, State of the Union umumnya tidak diselenggarakan pada tahun dimana presiden baru dilantik. (in)
 • De State of the Union is een jaarlijkse toespraak van de president van de Verenigde Staten tot de leden van het Amerikaanse Congres (het Huis van Afgevaardigden en de Senaat) over de staat van het land. Pas aangestelde presidenten wachten een jaar alvorens hun eerste rede te voeren. De toespraak is min of meer vergelijkbaar met de Nederlandse Troonrede.De State of the Union wordt gehouden in januari, sinds 2011 steeds op een dinsdag. (nl)
 • O Discurso sobre o Estado da União é o relatório apresentado pelo Presidente dos Estados Unidos na presença do Congresso dos Estados Unidos anualmente, geralmente na forma de um discurso. O discurso não só reporta as condições em que o país se encontra, mas também permite o presidente a apresentar sua proposta legislativa (a qual necessita da cooperação do Congresso) e as prioridades nacionais. O discurso cobre a necessidade do presidente de periodicamente informar o Congresso sobre o "estado da União", cobrada pelo Artigo II, Seção 3 da Constituição dos Estados Unidos, e recomendar medidas que o presidente julga necessárias e oportunas. Durante a maior parte do primeiro século dos Estados Unidos, o presidente apenas enviava um relatório escrito para o Congresso. Com a invenção do rádio e (pt)
 • Обращение «О положении страны» (англ. State of the Union address, букв. Послание о положении Союза) — ежегодное послание президента Соединённых Штатов Америки Конгрессу, в котором он излагает свою оценку ситуации в стране и описывает предстоящие законодательные инициативы. Как правило, с речью к Конгрессу президент обращается в январе. Исключения составляют годы вступления новоизбранного президента в должность (в таких случаях глава государства выступает со своим первым обращением в феврале). Прообразом для обращения президента послужила тронная речь, зачитываемая ежегодно Сувереном во время церемонии официального открытия новой сессии парламента Великобритании. (ru)
 • Talet om tillståndet i nationen (engelska: State of the Union address, förkortat SOTU) är ett tal av USA:s president. Talet hålls vanligen en gång om året i samband med ett möte där både kongressledamöterna och senatorerna i den amerikanska kongressen närvarar. Genom sitt tal tillkännager presidenten nationens tillstånd och framför sina planerade lagstiftningsförslag. Den andra artikeln av den tredje sektionen i den amerikanska konstitutionen föreskriver att presidenten ska hålla kongressen regelbundet informerad om nationens tillstånd. Talet är en viktig del av presidentens fullgörande av denna uppgift. Under USA:s första sekel som stat var det dock vanligare att presidenten istället informerade kongressen genom ett skriftligt brev. Detta ändrades dock i samband med radions och TV:ns geno (sv)
rdfs:label
 • خطاب حالة الاتحاد (ar)
 • Zpráva o stavu Unie (cs)
 • State of the Union Address (de)
 • State of the Union (en)
 • Parolado pri la stato de la Unio (eo)
 • Discurso del Estado de la Unión (es)
 • Discours sur l'état de l'Union (États-Unis) (fr)
 • State of the Union (in)
 • Discorso sullo stato dell'Unione (Stati Uniti d'America) (it)
 • 一般教書演説 (ja)
 • 국정연설 (ko)
 • State of the Union (nl)
 • Discurso sobre o Estado da União (pt)
 • О положении страны (ru)
 • Talet om tillståndet i nationen (sv)
 • 国情咨文 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:caption of
is dbp:type of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of